• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Chuong 5g
 

Chuong 5g

on

 • 246 views

Đồ họa

Đồ họa

Statistics

Views

Total Views
246
Views on SlideShare
246
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Chuong 5g Chuong 5g Presentation Transcript

  • ÑOÀ HOÏA 3D CHIEÁU SAÙNG Giaûng vieân: Nguyeãn Vaên Tröôøng Hoïc vieän kyõ thuaät Quaân Söï
  • Nguoàn saùng Caùc thuoäc tính nguoàn saùng - phoå maøu (maøu saéc) I - vò trí L
  • Caùc loaïi nguoàn saùng Nguoàn saùng point Nguoàn saùng spot
  • Maøu saéc Maøu saéc ñöôïc keát hôïp töø 3 maøu cô baûn : red , green , blue 255 0 255 MAGENTA 255 255 0 CYAN 0 255 255 YELLOW 128 128 128 DARKGRAY 192 192 192 LIGHTGRAY 0 0 0 BLACK 255 255 255 WHITE 255 0 0 BLUE 0 255 0 GREEN 0 0 255 RED blue green red Maøu
  • Phoå maøu nguoàn saùng
   • Maøu cuûa nguoàn saùng
  • Qui trình chieáu saùng Chieáu saùng töøng maët ña giaùc 1 1 1 2 2 3
  •  
  •