Následující text je věnován výskytu tělesa lithného pegmatitu nedaleko obceKrasonice. Toto téma jsem podrobněji zpracoval ...
Z hlediska regionální geologie, vycházíme-li ze schematické mapy Fialy et al.(1995) náleží zkoumané těleso lithného pegmat...
Petrografie jednotlivých pegmatitových typů na lokalitě Krasonice    Zkoumané těleso Li-pegmatitu je složené z několika...
Tab. 1 Kvantitativní zastoupení jednotlivých minerálů v pegmatitu granitické struktury        minerál       ...
Hrubě zrnitý pegmatit se vyskytuje ve formě nepravidelných poloh (hnízd),která jsou obklopena pegmatitem granitické strukt...
Hodnocení zdrojů 1. Jednoznačné a dosud prakticky jediné používané členění. Autor (resp. kolektiv)   uznávaný širokou v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Li pegmatit na lokalitě krasonice

544 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Li pegmatit na lokalitě krasonice

 1. 1. Následující text je věnován výskytu tělesa lithného pegmatitu nedaleko obceKrasonice. Toto téma jsem podrobněji zpracoval v bakalářské práci, která je zaměřenazejména na studium vývoje chemického složení v pegmatitovém tělese. Ačkoli je tatolokalita geologicky a zejména mineralogicky velice zajímavá, zůstává v odbornéspolečnosti i světě sběratelů minerálů téměř neznámá. Publikování tohoto článku můžepomoci stávající situaci změnit.Anotace: Tento text se zabývá stručným představením lokality Krasonice, kde tělesoLi-pegmatitu proniká kalcitickým mramorem. Je koncipován jako literární rešeršeshrnující dosavadní fakta o zkoumané lokalitě, doplněná o současný stav a vlastnípozorování a výzkum na lokalitě. Důraz je kladen na geologické a petrografickécharakteristiky pegmatitového tělesa a jeho okolí.Klíčová slova: Li-pegmatit, Krasonice, geologie, petrografie, moldanubikum, turmalín,elbaitLi-pegmatit na lokalitě KrasoniceBc. Vítězslav Musel, DiS.Regionální a regionálně-geologické začlenění Zájmová lokalita, která je reprezentovaná malým opuštěným lomem nakrystalický vápenec, se nachází na území kraje Vysočina v jihozápadní části okresuTřebíč. Samotný lom je situován asi 1,7 km jihovýchodně od obce Krasonice, zhrubana spojnici obcí Meziříčko a Knínice, v blízkosti Kyprova mlýna.Obr. 1 Geografická poloha lokality (převzato z www.mapy.cz)
 2. 2. Z hlediska regionální geologie, vycházíme-li ze schematické mapy Fialy et al.(1995) náleží zkoumané těleso lithného pegmatitu u Krasonic tzv. pestré jednotce vzápadní části moravského Moldanubika. V okolí pegmatitu bylo podrobně geologickyzmapováno území o rozloze 9 km2 do mapy 1:25 000 s označením M-33-104-C-b,list„Želetava“. Ve smyslu mapy „Regionálního členění reliéfu ČSR“ (Czudek T., 1976) sepředmětná lokalita nachází na území Brtnické vrchoviny. Ta je řazena k celkuKřižanovská vrchovina v rámci Českomoravské soustavy.Geologické a petrografické poměry v okolí pegmatitového tělesa V následujícím kapitole vycházím především z poznatků J. Luny (1962) avlastních pozorování. Z typických horninových typů moldanubika jsou v zájmovém území zastoupenyzejména horniny tzv. pestré série. Nejrozšířenější jsou biotiticko-sillimaniticképararuly, místy postižené slabou migmatitizací. Mezi horniny odchylného složení odvýše uvedených rul patří zejména kvarcity, které jsou často slabě grafitické a tvořív pararulách dobře zmapované, až několik set metrů dlouhé pruhy. Ve tvaru drobnýchtěles se zde vyskytují amfibolity a vápence, místy krystalické, náležející k pestrémupruhu, který sem zasahuje od Jemnice.Obr. 2 Výřez z geologické mapy v reálném měřítku 1 : 11 000 včetně sjednocené legendy(GeoČR 1 : 50 000, www.geology.cz) amfibolit erlan mramor,dolomit kvarcit,pararula (složení muskovit, biotit) kvarcit,pararula granit pararula (složení biotit, sillimanit biotit,+- cordierit, muskovit, granát)
 3. 3. Petrografie jednotlivých pegmatitových typů na lokalitě Krasonice Zkoumané těleso Li-pegmatitu je složené z několika facií zonálního charakterus odlišnými strukturními respektive mikrostrukturními znaky a minerální asociací(Luna 1962).Obr. 3 Schematický řez tělesem zonálního pegmatitu na lokalitě Krasonice (orig. Novák)Legenda: 1 – krystalický vápenec, 2 – reakční zóna při kontaktu, 3 – granitickýpegmatit s biotitem,vzácně s turmalínem (skoryl), 4 – hrubě zrnitý pegmatits muskovitem a turmalínem (skoryl), 5 – pegmatit písmenkové struktury,blokový K-živec, 6 – metasomatický albitový pegmatit s lepidolitem s turmalíny (elbaity)J. Luna (1962) uvádí 4 základní typy mezi nimiž však existují pozvolné přechody. Biotitický pegmatit granitické struktury představuje převládající faciiv tomto pegmatitu. Jedná se o velmi hrubozrnnou až hrubozrnnou horninu, která jesvým složením blízká granitu. Její hlavní horninotvorné minerály jsou reprezentoványpředevším plagioklasem, křemenem, biotitem a mikroklinem jako nejhojnějšímzástupcem K-živce. Z akcesorických minerálů byly popsány muskovit, granát,turmalín a apatit. V následující tabulce (Tab. 1) je uvedeno kvantitativní zastoupeníjednotlivých minerálů v této pegmatitové facii. Bylo stanoveno J. Lunou (1962) nazákladě bodové sítě (1000 bodů) při délce linie 5 m.
 4. 4. Tab. 1 Kvantitativní zastoupení jednotlivých minerálů v pegmatitu granitické struktury minerál zastoupení v % plagioklas 60,3 % křemen 26,2 % biotit 11,0 % mikroklin 2,3 % muskovit 0,2 % granát + apatit + celkem 100 %Obr. 4 Kvantitativní zastoupení jednotlivých minerálů v pegmatitu granitické struktury (infogr.am) Velikost minerálních zrn roste směrem do středu tělesa oproti bezprostředníhokontaktu s vápencem, kde dosahují zrna jen maximálně 1 – 2 mm. Jak je patrné z výšeuvedené tabulky (Tab. 1) je plagioklas nejhojněji zastoupeným minerálem v tomtopegmatitovém typu. Jeho bazicita je ovlivněna blízkostí mramoru a snižuje se odkontaktu směrem do středu tělesa pegmatitu. Výlučně xenomorfně omezená křemennázrna undulózně zháší. Biotitová zrna lištovitého charakteru mají poměrně silnýpleochroismus. Muskovit se vyskytuje pouze ojediněle a při hranici živcových zrn.
 5. 5. Hrubě zrnitý pegmatit se vyskytuje ve formě nepravidelných poloh (hnízd),která jsou obklopena pegmatitem granitické struktury. Dosahují průměrné velikostiokolo 0,5 x 0,5 x 1 m. Majoritně je zde zastoupen mikroklin, jehož zrna dosahujíprůměrně 3-5 cm. Některá jeho individua však dosahují až 12 cm. Je silně perthitický alamely albitu mají stejnou optickou orientaci. Křemen je zastoupen podstatně méně,většinou jen vyplňuje prostory mezi zrny mikroklinu. Pegmatit písmenkové struktury s blokovým K - živcem je ve zkoumanémpegmatitovém tělese jen nepatrně a to především na přechodu mezi hrubě zrnitým agranitickým pegmatitem. Zastoupen je zde bílý až nažloutlý mikroklin, kterým místyproniká metasomatický albit. Hojný je křemen a granát, jenž bývá téměř idiomorfněomezený. Metasomatický albitový pegmatit je prostorově vázán zejména na hrubězrnitý pegmatit, kde zatlačuje mikroklin. Proniká však i do pegmatitu písmenkovéstruktury a granitického pegmatitu. Jak již napovídá název je složen převážně z albitu,bílé popř. namodralé barvy. Je jemně až středně zrnitý, výjimečně lupenitý(cleavelandit). Jednotlivá zrna jsou většinou automorfně popř. hypautomorfněomezena. Na metastatický albit je vázaný vzácně se vyskytující lepidolit a elbaity.Zdroje1. Czudek T. et al. (1976): Regionální členění reliéfu ČSR. — Geografický ústavČSAV. Brno.2. Fiala J., Fuchs G., Wendt J. I. (1995): Moldanubian Zone-Stratigraphy. —Dallmayer, R.D., Franke, W., Weber, K. (Eds): Pre-Permian geology of Central andEastern Europe. Springer, Berlin, 417-4283. Luna J. (1962): Lithný pegmatit od Krasonic u Želetavy na západní Moravě. —Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., 47, 33 – 36.4. http://www.geology.cz5. http://www.mapy.cz
 6. 6. Hodnocení zdrojů 1. Jednoznačné a dosud prakticky jediné používané členění. Autor (resp. kolektiv) uznávaný širokou vědeckou společností. Vydal geografický ústav tehdejší akademie věd, což zaručuje důvěryhodnost. 2. Jedná se o mapu a vysvětlující doprovodný text. Sestavena byla kolektivem velmi zkušených autorů, kteří se dané problematice věnují celý život. Vyšlo v prestižním nakladatelství Springer (Německo). Jediné používané členění stratigrafie moldanubika uznané českými i moravskými geology. 3. Pan Luna, jako jediný přede mnou, se této lokalitě velmi podrobně věnoval a své poznatky přehledně shrnul v tomto článku, který představuje zřejmě jediný zdroj informací o daném tělese pegmatitu u Krasonic. Je sice již 50 let starý, to však v geologické historii nic neznamená. Doporučil mi ho můj vedoucí bakalářské práce a díky němu jsem se též s panem Lunou sešel a danou problematiku prodiskutoval. 4. Web provozován Českou geologickou službou, obsah neustále aktualizován. Použit byl výřez z geologické mapy na níž pracoval kolektiv erudovaných autorů. 5. Mapy.cz jsou používané širokou veřejností, jsou neustále aktualizované. Firma Mapy.cz, s.r.o. vznikla v roce 2011 a je vlastněna společností Seznam.cz, a.s. V základním týmu společnosti jsou jak kartografové, tak i počítačoví odborníci a programátoři. To zaručuje, že mapy jsou správně kartograficky zpracovány (čitelnost a přehlednost v různých měřítcích, správně volená barevnost a značkový klíč) a že fungují i v elektronické podobě.

×