Die Afrikaner: 8 - 14 Maart 2013

1,137 views
964 views

Published on

Histerie opgebou om ontwapening af te dwing.

Die wêreld is pas vanuit die buiteland herinner aan die “racistiese moorden” wat “reeds duizenden blanke Afrikaners hebben getroffen”. Selfs in die Europese parlement is dit bepleit dat iets daaromtrent gedoen moet word. Maar helaas, “racisme kan maar van één kant komen, weet u wel”.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
199
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Die Afrikaner: 8 - 14 Maart 2013

  1. 1. Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 8 - 14 Maart 2013 Jaargang 44 Nr. 2054 PRYS R6-00 Histerie opgebou JA, VOLKSVRYHEID ÓÓK om ontwapening VIR AFRIKANERVOLK! af te dwingDie wêreld is pas vanuit die tistiek geplaas het, is nog een Rwanda, Burundi en elders inbuiteland herinner aan die “ra- van die optredes wat deur talle die wêreld voorgekom het,cistiese moorden” wat “reeds kenners bevraagteken is. Daar waar volksmoorde plaasgevindduizenden blanke Afrikaners word aangevoer dat daar ge- het.hebben getroffen”. Selfs in die middeld 24 306 moorde per Niks het verbeter sedert dieEuropese parlement is dit be- jaar gepleeg is in die eerste agt UCA-verslag, waarin geskryfpleit dat iets daaromtrent ge- jaar van die ANC-regime se is dat met die “massiewe toe-doen moet word. Maar helaas, bewind. Interpol stel die syfer name in georganiseerde mis-“racisme kan maar van één egter op ‘n gemiddeld van 47 882 daad en gewelddadige misdaadkant komen, weet u wel”. per jaar. Kenners vermoed erns- in Suid-Afrika is dit onbegryp- Dié beriggewing in Vlaan- tige onderrapportering deur die lik dat die regering hulle aan-dere volg op die beskuldiging polisie en meen die syfers dag fokus op die ontwapeningdeur die ANC/SAKP-regime word weens politieke redes van die potensiële slagoffersdat Oscar Pistorius se pa ‘n ras- verdoesel in ‘n poging om die deur strenger wetgewing oorsis sou wees nadat hy gesê het voortslepende reputasie van vuurwapenbeheer, eerder asdat wapenbesit nodig is aange- Suid-Afrika as die misdaad- om die doodstraf as ‘n afskrik-sien die regering nie in staat is hoofstad van die wêreld te ver- middel vir gewelddadige mis-om die blankes te beskerm nie. ander. daad her in te stel.” Te midde van die internasio- Volgens die TLU SA se syfers Die media en organisasiesnale belangstelling oor die Oscar vir plaasmoorde en -aanvalle haal die afgelope tyd die poli-Pistorius hofsaak is die ANC/ die afgelope drie jaar is dit dui- sie se misdaadstatistiek ten op-SAKP-regime besig om met delik dat die “aanslag verhe- sigte van moorde aan, ondanksdie hulp van die media, veral in wig” sê mnr. Henk van de die feit dat onderrapporteringdie buiteland, ‘n hele histerie Graaf van dié organisasie. In al herhaaldelik deur baie ken-op te bou oor “geweld teen 2011 was daar 52 moorde uit ners uitgewys is. Alle katego-vroue” in Suid-Afrika en ter- altesaam 85 aanvalle en ver- rieë ernstige misdaad het gloselfdertyd die weg eintlik vir lede jaar is 52 moorde gepleeg gedaal in Suid-Afrika - behal-algehele ontwapening voor te en was daar 141 aanvalle. Die we dié teen vroue - berig dieberei. afgelope jaar is daar 11 plaas- oorsese media die afgelope tyd Asof uit een mond berig die moorde gepleeg en was daar in hul nuus oor die Pistorius-Britse The Telegraph hieroor tot dusver al 30 plaasaanvalle , hofsaak. Dan word syfers ge-onder die opskrif “Oscar Pis- en dit is nog maar aan die begin gee wat net so ‘betroubaar’ istorius’s father blames South van Maart. In een van die jong- soos die polisie se misdaadsta-Africa’s gun culture on ANC”. ste plaasaanvalle het die 81 ja- tistiek oor hoeveel wapeneie-Al hierdie berigte haal die rige mnr. Albert Strauss van naars in die land is.Suid-Afrikaanse polisie se mis- Upington verwoed geveg en In baie gevalle word vuur- Tydens prof Stanton se toe- regering te weerstaan. ing af te dwing. Die gegewe isdaadstatistiek, en in besonder daarin geslaag om sy aanvaller wapens nie eens gebruik nie, spraak verlede jaar by TLU SA Die histerie waaraan die egter dat Suid-Afrika as dieoor moord, aan om te bewys dood te skiet. “Daar is geen maar messe en panga’s asook het hy spesifiek verwys na die ANC/SAKP en hul meelopers misdaadhoofstad van die wê-dat dit glo besig is om te daal. twyfel dat die plaasboere getei- gereedskap soos byvoorbeeld feit dat die Suid-Afrikaanse re- in die media tans werk oor reld beskou word en Genocide Dieselfde koerant het egter in ken word as daar nie hierdie strykysters en grawe deur swart gering besig is om sy pogings geweld teen vroue, is eintlik Watch het die land op vlak 6Desember verlede jaar geskryf: styging in aanvalle gekyk word aanvallers teen blankes as mar- te verskerp om blanke plaas- daarop gemik om ‘n soge- van ‘n volksmoord geplaas.“South African farmers fearing nie”, sê mnr. Van de Graaf. tel- en moordwapens. boere te ontwapen. Ontwape- naamde wapenvrye samelew-for their lives” na aanleiding Volgens mnr. Pieter Oosthui- In Amerika is berig “experts ning is altyd ‘n noodsaaklikevan ‘n optog in Pretoria wat zen wat die webtuiste, farmi- are not buying the govern- voorloper tot totalitarisme engehou is om te eis dat plaas- tracker, wat misdaad monitor, ment’s coverup,” met verwy- die uiteindelike massaslagtingmoorde as ‘n nasionale prior- bedryf, het die aantal aanvalle sing na ‘n verslag oor die plaas- van teikengroepe. Inderdaad isiteit geoormerk moet word. In teen blankes oor die algemeen moorde deur Genocide Watch. wapens in die hande van bur-die berig is onder meer gemeld vanjaar toegeneem in verge- Prof Stanton het verlede jaar na gerlikes dikwels die finaledat die polisie in 2007 opgehou lyking met die ooreenstem- sy besoek aan Suid-Afrika grens teen algehele verslawinghet om afsonderlike statistiek mende tyd verlede jaar. Hy sê saam met ‘n medewerker ‘n ver- en selfs uitwissing, het hy ge-vir plaasaanvalle te gee, en dit die onderskeid tussen swart op slag opgestel waarin gemeld is sê. “Ontwapening van die tei-net by die wyer spektrum van wit misdaad en swart op swart dat Suid-Afrika na vlak 6 (uit kengroep is die sekerste vroeëgewelddadige misdaad reken. misdaad is die tyd wat span- ‘n moontlike 8 vlakke) van ‘n waarskuwings van ‘n toekoms- Ander bronne as die SA- deer word om vooraf die volksmoord geskuif word, wat tige volksmoord”.polisie soos onder meer die slagoffer dop te hou en die behels dat dit onder meer ‘n Prof Stanton het AfrikanersNedcore Projek, ‘n United huisopset presies vas te stel, die voorbereidingsfase is, waarna baie duidelik gewaarsku omChristian Action (UCA) ver- marteling en die verminking uitwissing in die volgende vlak nie van hulle wapens ontslae teslag, Interpol en die Mediese van die slagoffers. In een van volg en uiteindelik ontkenning raak nie, en om die kommu- MAJOR STRUCTURAL REPAIRERNavorsingsraad vertel egter ‘n die jongste voorvalle is mnr. volg. Kenmerke van die onder- nistiese ideologie van die ANCheeltemal ander verhaal as wat Waldemar Strauss van George skeie fases kan egter ook op die teen te staan. Hy het ten sterk- 24 UUR-INSLEEPDIENSaan die wêreld voorgehou word, deur vier terroriste in sy slaap- verskillende vlakke van toepas- ste gewaarsku teen die feit dat die kommuniste hier ter plaat- 014-596 6727naamlik dat Suid-Afrika en kamer vermoor deur hom in sing wees. So byvoorbeeld se ALLE privaat eienaarskapSuidelike Afrika waarskynlik die kop te skiet. geld ontkenning deur blankes gaan wegneem. Hy het opge- IN BESIGHEIDdie moorddadigste gemeen- Prof. Gregory Stanton, die self en die ANC/SAKP-regimeskappe op aarde het, selfs met hoof van Genocide Watch, het tans as een van die sterkste merk dat hy kommunistiese VIR 30 JAARdie waarskynlike onderrappor- verlede jaar tydens ‘n feitesen- kenmerke dat daar wel ‘n volks- lande gewoon het, en dat pri-tering wat plaasvind. ding aan Suid-Afrika opge- moord teen die Afrikanervolk vaat eienaarskap ontneem word FABRIEKS GOEDGEKEURDE HERSTELLER Die moratorium wat die ANC merk dat die marteling en ver- aan die gang is, en nie net teen omdat dit mense mag gee – die Dawesstraat 94, Rustenburg, 0300 Tel.: 014-596 6727op ‘n stadium op misdaadsta- minking ook in plekke soos plaasmense nie. ekonomiese mag – om hul johan@prontortb.co.za www.prontortb.co.za
  2. 2. 2 DIE AFRIKANER, 8 - 14 Maart 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Finansiële ondergang?Die afgelope week was op ekonomiese gebied nie ‘ngoeie week nie. Die landbouers het te doen gekry metdie inwerkingstelling van die minimum lone vir plaas-werkers wat deur die ANC-bewind met meer as 52 per-sent verhoog is. Die uitwerking hiervan sal einde Maartal begin duidelik word, maar oor ongeveer drie maan-de sal die volle omvang hiervan duidelik word. Dan is aangekondig dat NERSA nie ten volle toege-gee het aan Eskom se versoek van ‘n 16 persent elek-trisiteitsverhoging oor die volgende drie jaar nie. Voor-lopig is “slegs” agt persent toegestaan, maar vrese be-staan reeds dat Eskom ‘n skuiwergat soek deur sy lyn-en ander heffings dermate op te skuif dat dit sal op-maak vir wat NERSA hulle minder toegestaan het. Ditis egter steeds so dat die agt persent verhoging ook bodie amptelike inflasiekoers is. Tydens die ANC-regering se begrotingsrede, het dieMinister van Finansies weer eens die motoris as melk-koei gebruik deur op die reeds peperduur brandstof ‘nverdere heffing van 23 sent per liter te plaas. Dit komeers volgende maand in werking, maar die afgelope Ronnie Kasrils se beswareweek is motoriste geskok met ‘n prysstyging van 81sent per liter petrol en 53 sent per liter diesel. Dit wasnie soseer as gevolg van ‘n styging in die prys van In ’n verbasende skerp brief aan ’n bank geplaas deur gebeure of om- geveg en opofferings gemaak hetBrent ru-olie nie, maar eerder as gevolg van die verla- Afrikaanse dagblad, waarsku Ron- standighede wat eintlik deur die nie, en hinder dit hom nie reedsging van die waarde van die rand. ‘n Land se geldeen- nie Kasrils, die bekende MK-leier, ANC-regering self geskep word. Dit vanaf die dekade negentig nie?heid daal gewoonlik op die valutamarkte as daar ‘n teen ’n hele reeks gruweldade wat was die ANC wat die kultuur van Klaarblyklik is hy nie daarvoor ge-daling in vertroue in so ‘n land is. Met die bekendma- deur die Suid-Afrikaanse Polisie ge- betogings voor en na 1994 be- voelig nie; maar hy is wel gevoeligking van Suid-Afrika se skuldlas, en vrae oor sy terug- pleeg is. Hy voel so sterk daaroor vorder het; en wat dit steeds doen; wanneer Swartmense deur sy eiebetaalvermoë, het die rand verder gedaal. Hierdie is dat hy die regering vra om die mi- maar die polisie moet die spit afbyt. politieke kamp afgemaai word.dus direk te wyte aan ANC-wanbestuur van ‘n land wat nister van polisie en die kommis- Verder is dit die regering wat Die etos van waardes wat deur dieop ‘n stadium een van die sterkste en stabielste geld- saris af te dank. vreemdelinge van regoor Afrika in ANC/SAKP-bewind oor agtien jareeenhede van die wêreld gehad het! Hy skryf in sy brief: “Ek het nie kon Suid-Afrika toelaat en wat die voor- in Suid-Afrika gevestig is, is nou vir Vir die motoriste is daar verdere skokke. In dieselfde dink dat ek en baie gewone Suid-Afri- waardes skep vir etniese konflik in Ronnie Kasrils (en moontlik vir heel-tyd van verhogings is ook die bestaande toltariewe ver- kaners ’n demokratiese Suid-Afrika Swart gebiede soos Daveyton. Ge- wat van sy blanke kamerade) ’n ver-hoog, ook gemiddeld hoër as die inflasiekoers. Inmid- gaan beleef met gruweldade soos weld teen vreemdelinge is dus in leentheid. ’n Mens kan hom kredietdels is dit nog net die ANC-bewind se onvermoë en die doodskiet van die aktivis An- die ANC-beleid geprogrammeer. gee dat hy nie stilbly nie; maar daaronbeholpe geploeter wat verhoed het dat die byko- dries Tatane; die Marikana bloed- is vele aspekte van die situasiemende tolpaaie, veral in die Pretoria-Witwatersrand- bad; die skiet van betogende plaas- waaroor hy tot beter insigte salgebied, in werking gekom het. As hulle egter uiteinde-lik klaar geploeter en gesukkel het, gaan daardie skok werkers in die Kaapse wynlande; en die bloedstollende beelde van die PERSPEKTIEF moet kom. Beswaardheid oor die polisie is maar net ’n aangeleerdeook nog vir motoriste kom. Mosambiekse taxibestuurder wat beswaardheid, iets wat stam uit sy Een van die grootste gevare wat egter lê en loer, is na sy dood gesleep word deur ’n vorige lewe. Wanneer vat hy diedie eiendomsbelasting van die plaaslike owerhede. Tans polisievoertuig.” kommunistiese bewind aan ooris die plaaslike owerhede besig om hulle waardasie- Kasrils het dit teen die dreigende deur hulle totale gebrek aan morelelyste aan te pas en dit wil voorkom of die waarde van kultuur van polisiewreedheid, maar Meinhard Peters waardes? Is hy bereid om hom toteiendomme in die meeste gevalle drasties verhoog hy bring nie die kloutjie by die oor die kern van die probleem te wend?word, in sommige gevalle tot 300%, sodat meer eien- nie. Dit herinner hom aan ”apartheid Ons beleef interessante tye wan-domsbelasting gehef kan word. en die koloniale tyd”! ’n Mens sou Verbonde aan die Instituut vir neer die ANC/SAKP-bewind vanuit Hierdie belasting gaan almal raak: die huis- en grond- dink dat dit hom moes herinner het hul eie geledere al meer kritiek ont-eienaar, maar ook die huurder, omdat eienaars meer aan die ANC se skietery by Shell Kultuur en Geskiedenis vang. Vanuit Cosatu-geledere is dieinkomste sal moet kry uit huurinkomste om vir dié bui- House, aan die halssnoermoorde, Zuma-regering al beskryf as ’n vol-tensporige belastingverhoging voorsiening te maak. landmyne en bomme in koopsen- slae korrupte opset onder leiers wat Hierdie pakkie van ekonomiese slegte nuus kom te trums – aan die waardestelsel wat Weer sal dit die polisie wees wat die net in hul eie sakke belangstel. Daar-midde van al hoe meer bewyse van geen-dienslewe- die ANC en MK met hulle saamge- blaam moet dra wanneer etniese voor word Vavi nou ook kwalik ge-ring deur plaaslike owerhede, provinsiale regerings of bring het in die nuwe regering. geweld uitbreek en daar hardhandig neem.op sentrale regeringsvlak. Steeds meer korrupsie word Tog sien hy iets raak – en dit is ingegryp moet word om die orde te Die kritiek wat van tyd tot tyd op-ontbloot op al drie regeringsvlakke, en daar kan aange- blykbaar ’n soort morele ontnugter- handhaaf. klink, is simptomaties van die ineen-neem word dat dit wat wel die daglig sien, eintlik maar ing wat by hom ingetree het. Hy Die tweede ding wat gesê moet storting van vertroue in die morelenet die punt van die enorme korrupsie-ysberg is. skryf: “Almal moet hulle beywer om word, is dat Ronnie Kasrils hom mis- integriteit van die ANC. Te veel Die staat se belastinglas word hoofsaaklik gedra deur die dreigende kultuur van polisie- gis oor die waardes waarvoor hy ANC-leiers word uitgevang oor hulongeveer 5 miljoen getroue belastingbetalers, waarvan wreedheid…te verander in ’n etos geveg en opgeoffer het. Hy het hom misbruik van staatsgeld, die be-waarskynlik meer as tweederdes blank is. Die res, die wat pas by die waardes waarvoor laat mislei dat dit eintlik sou gegaan voordeling van tender-boeties, diestaat inkluis, teer op hierdie klein groepie belastingbe- ons geveg en opofferings gemaak het oor menseregte, vryheid en misbruik van mag en selfs politieketalers. het.” onderlinge respek tussen gemeen- moorde. Een of ander tyd gaan hierdie belastingbetalers ook Wat Kasrils beleef, is ’n konflik tus- skappe. Dit het gegaan oor die mag Dit verklaar die ANC-regering seniks meer hê om te kan betaal nie. Uit die staatsbe- sen die waardes waarvoor hy ge- in die land; en nou dat die ANC/ program om staatsinligting ondergroting het dit reeds geblyk dat daar minder belasting dink het hy en sy geesgenote die SAKP-alliansie die mag besit, skroom strenger beheer te plaas, om party-gevorder is as wat gehoop was. Almal in die land word stryd aangeknoop het, en dit wat hy hulle nie om daardie mag op elke dissipline op te knap en om politiekearmer, en wie gaan binnekort betaal vir al die uitspat- nou sien. Hy mis egter die punt, moontlike wyse te gebruik of te mis- opleiding aan hul kaders te verskaf.tighede van die ANC-bewind? naamlik, dat die probleem nie tot die bruik nie. Kasrils getuig self daarvan Die ANC-regering reageer teenoor Intussen maak ‘n minister uiters beledigende aanmer- SAPD beperk is nie. Die probleem wanneer hy die ANC se Wet op kritiek en verdeeldheid op dieselfdekings oor “Calvinistiese Afrikanermans”. Haar versko- strek veel wyer. Dit is die hele etos Beskerming van Inligting kritiseer. wyse as wat Robert Mugabe in Zim-ning is niksseggend. Maar hierdie Afrikanermans is wel van die ANC-alliansie wat hier in Dit is maar een van vele wette waarin babwe op kritiek en verdeeldheidwelkom om haar uitspattige salaris en leefwyse te fi- gedrang is. daar ’n onreg gepleeg word teen gereageer het.nansier. Dalk moet ons ook met ons geld begin praat. Drie dinge behoort gesê te word. demokratiese waardes. Dit sal mense soos Ronnie KasrilsOns is dit aan onsself verskuldig om te sorg dat so min In die eerste plek is daar iets te sê Die derde ding wat gesê moet word, baat om terug te staan en na dieas moontlik geld in die staatskoffers beland. Nuwe vir die optrede van die polisie self, in is dat Kasrils hom skuldig maak aan hele politieke landskap te kyk. Diewyses van belastingvermyding moet deur kundiges uit- die sin dat anargie en geweld deur selektiewe kritiek en selektiewe mo- waardes waarvoor hulle gedink hetgewerk word, sodat ons wettig ons geld van hulle kan stakers en betogers nie geduld raliteit. Is die wydverspreide aan- hulle veg, is nie rigtinggewend virweerhou en in ons volksekonomie stop. Ons kan die behoort te word nie. Die polisie valle op blanke boere nie ook ’n ver- die aksies van die ANC-base nie.ANC nie langer finansier tot ons onsself bankrot betaal word te dikwels in die beskuldigde gryp teen die waardes waarvoor hyhet aan hulle belastings nie!
  3. 3. DIE AFRIKANER, 8 - 14 Maart 2013 3 Ook ’n beginsel van die CalvinismeOns veg vir die vryheid van ons volk“Een van die beginsels van die Nasionalis verpoosd voortgaan om die boodskap vanen die Calvinisme is sy verknogtheid aan vryheid uit te dra. Dit sal ons doen by ver-vryheid. Vryheid van die persoon en vry- gaderings van verhoog na verhoog, inheid van die volk. Vir daardie vryheid het geskrifte en veral in Die Afrikaner.”die Calvinistiese Nasionalis nog altyd alles Na aanleiding van die uitlating deur dieopgeoffer, en daarvoor sal hy in die toe- ANC-minister, Lulu Xingwana, dat Afri-koms nooit ophou om te veg teen enigeen kanermans as gevolg van hulle Calvinis-wat daardie regte durf aantas nie.” tiese opvoeding hulle vrouens en kinders as Met hierdie aanhaling uit wyle dr Albert hulle besittings beskou, het mnr Van derHertzog se bekende Calvinistiese toespraak Schyff die betekenis van die Calvinismeop 14 April 1969 in die parlement, het die met die vergadering behandel.hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van Hy het daarop gewys dat die Calvinismeder Schyff, die aanwesiges tydens ’n huis- deel is van die Afrikanervolk se lewenspa-vergadering op die Wonderboom plotte toe- troon. Dit is deel van sy wese. Daarom wilgespreek. die Afrikaner nie anders wees nie. “Daarom mag ons nie toelaat dat die vry- Die Calvinisme het veral vier beginsels,heidsideaal by die Afrikaner ooit vernietig het dr Hertzog destyds verduidelik. Die eenword nie. Dit is ons plig en taak as Afri- is die beginsel van vryheid soos hierbokaners om die ideaal om weer vry te wees aangehaal. ’n Ander is dat ’n mens altyd reg-in ons vaderland te laat groei. ’n Volk kan skape en regverdig moet optree. Die derde Die Hugenote se stryd om godsdiensvryheid het vanaf 1688 deel van dienet sy vryheid herstel as daardie volk is dat die Calvinis die verskeidenheid van Afrikanervolk se geskiedenis geword. Die Hugenote monument opdemonstreer dat hy vry wil wees. die skepping erken. Daarom gun hy ander Franschhoek en die Hugenote kruis (regs bo) dien as simbole van ‘n “Die HNP, as vryheidsbeweging, sal on- volksgroepe om hulself te kan wees met onwrikbare Christelike geloofsoortuiging wat deel van die Afrikanerwese vorm. HNP hulle eie taal, eie kultuur, lewens- tesame met sy sterk drang om as “Die HNP sal aanhou om die wyse en gebruike. volk vry te wees, is deel van die waarheid uit te dra en die ideaal Die vierde is om hom aan gesag Calvinisme. van vryheid by die Afrikanervolk te onderwerp, maar daarom ook “Dit is nodig dat die waarheid wakker te maak.” om sterk op te tree teen onreg- oor die Calvinisme gehoor word ’n Nuwe HNP-strydraad is ty- Hoofkantoor matige gesag wat oor hom heers. en die leuen wat so vrylik ver- dens die vergadering gestig met “Die feit dat die Afrikanervolk kondig word, die nek omgedraai mnr Johan du Toit as voorsitter en onder die onwettige gesag van die word,” het mnr Van der Schyff mnr Eddie Lourens die onder- kommunistiese ANC wil uitkom, gesê. voorsitter. Adresveranderings • Die HNP-hoofkantoor is met ‘n landwye werwingsaksie besig. Oud-skoolhoof nog nooit agterstallige Skakel ons asseblief om u salaris betaal nie posadres, telefoon- en Dr. Müller Pretorius gaam wat bereid was om die geneem wat gehandel het oor selnommer, en e-posadres departement ter wille te wees. die prosedure wat gevolg moet te kontroleer. Mnr Koos Kruger was skoolhoof van Hoër- skool Ermelo totdat hy onregmatig deur die Die ontbinding van die be- heerliggaam is in 2002 in die word indien ‘n staatsdeparte- ment sou nalaat om hofbe- • Die belangstelling in die werksaamhede LUR vir onderwys van Oos-Transvaal uit Pretoriase hooggeregshof ter- vele wat teen hulle gegee van die HNP neem toe. diens gestel is. Volgens haar het hy ver- syde gestel. Mnr Kruger was word, uit te voer. keerdelik die beleid van die beheerliggaam op pad na die Arbeidshof om Op grond van hierdie nuwe • Reël asseblief vir ons ‘n van die skool toegepas toe hy geweier het beswaar te maak oor sy skor- wetgewing het mnr Kruger se openbare- of inligtingsvergadering. om leerlinge toe te laat wat in Engels onder- sing toe daar ‘n skikking bui- regsverteenwoordiger ‘n uit- rig wou word. By die geleentheid is die be- te die hof bereik is. Die on- winningsbevel teen die depar- 012-335 8523 staande beheerliggaam ook deur die onder- wysdepartement vervang met ‘n beheerlig- derwys departement was be- reid om die skorsing of af- tement van onderwys verkry en het die balju nou alreeds ‘n danking te verander na: dat lys gemaak van die bates van hy met pensioen gaan en dit die departement in Nelspruit. ‘n jaar nadat hy aanvanklik Hulle het nou ‘n maand tyd HNP-Dagboek geskors is. Dit het dan be- teken dat hy volle salaris en ander voordele deur die de- om die verskuldigde bedrag wat saam met die rente en balju se koste al meer as 2013 partement betaal moes word. Die totale bedrag op daardie R600 000 beloop, te betaal. Indien hulle dit nie doen nie, stadium was ongeveer R550 000 kan daar ‘n veiling van die en die departement van on- bates gehou word sodat mnr HNP Openbare vergadering Verwoerdburg Strydraad derwys het hierdie skikkings- ooreenkoms ook skriftelik aan- Kruger sy geld betaal kan word. Wolmaransstad Inligtingsvergadering vaar. Die departement het Mnr. Peet Joubert, voorsit- egter versuim om die uitbe- ter van die HNP, sê ‘n mens 11 April 2013 19 Maart 2013 taling aan mnr Kruger te verwonder jou net dat mense De Hoeveweg 31 maak nadat hulle talle kere wat die land moet regeer so Doreen Lodge saal Eldoraigne Verwoerdburg daartoe aangemaan is. Uit- halstarrig is om dinge van Vredestr. 29 Tyd: 19:00 eindelik is mnr Kruger weer die begin af reg te doen en na die Arbeidshof en dié het dat hulle telkens deur hof- Tyd: 19:00 Vir meer inligting skakel: die skikkingsooreenkoms ‘n bevele daartoe gedwing moet Vir meer inligting skakel: Mnr. Johan Wiesner 084 351 9200 bevel van die hof gemaak. word. En al hierdie vermors- Maar die departement van te geld kom uiteindelik uit Mnr. Jaco Steyn 083 383 8023 Dr. Müller Pretorius 082 670 8658 onderwys van Oos-Trans- die belastingbetalers se sak- Mnr. Johan Steyn 083 235 0632 Mnr. Johannes van den Berg 012 335 8523 vaal het nog steeds versuim ke. Dit is nou tyd dat ons om die uitbetaling aan mnr weer onsself begin regeer in Kruger te maak, selfs na ver- ons eie, vrye Boererepubliek. Spreker: Mnr. Andries Breytenbach skeie aanmanings daartoe. Leier van die HNP Die spreker is mnr. Henk van de Graaf Intussen is daar in 2011 ‘n wet deur die parlement aan-
  4. 4. 4 DIE AFRIKANER, 8 - 14 Maart 2013 Sit skouer aan die wielGedagtes oor die heropbouing van die hierdie vraag, en ‘n volk bestaan eerstens word daagliks beleef: geweldsmisdaad die verlengstuk van die hede is: die weteAfrikanervolk is al deur die jare neerge- uit individue. Die vraag oor wie die wat hande uitgeruk het en dienslewering van so ‘n deurlopendheid, so ‘n kontinuï-skryf én ook met groot sukses op verskil- Afrikanervolk sou wees, handel uiteraard wat ineenstort. Trouens, dit is ‘n stelsel teit en die reg van ‘n volk op voortbestaanlende terreine in die praktyk deurgevoer, oor identiteit en alles wat ons uniek sou wat baie beslis inmekaar tuimel. as ‘n basiese reg. Êrens sê Ortega y Gassetveral voor die kommunistiese bewinds- maak. In enige beredenering oor wie die Afri- dat daar net een basiese mensereg is enoorname van die ANC-regime in 1994. Sodra ‘n volk ter sprake is, betrek dit ui- kanervolk is, moet daar na een van die dit is die mens se reg op kontinuïteit. En Vergelykings en raakpunte sou ook ge- teraard politieke en historiese denke. Som- puikste toesprake oor nasionalisme van die mense se kontinuïteit is afhanklik vantref en gevind word in die tydperk direk ná mige mense se mening dat politiek “dood” of mnr. Jaap Marais verwys word. Hy het des- sy kontinuïteit as lid van ‘n volk. Die vei-die Tweede Vryheidsoorlog en die tydvak “uitgedien” sou wees, lei ongelukkig daar- tyds onder meer die oorsprong, begin- ligheid van die individu is opgesluit in diesedert 1994. toe dat die geld in jou beursie “uitgedien” sels, die oproep van nasionalisme, die saamgevoegdheid van volksgenote, en Een van die somberste gedagtes wat (waardeloos) is. Die politiek van ‘n rege- waardes en aksente daarvan uiteengesit. die volk se voortbestaan is afhanklik vanegter na vore kom, is die feit dat die Afri- ring bepaal hoe lyk jou geldsake (en na- Laasgenoemde drie aspekte sal in vol- die samehorigheid van die individue.kanervolk vir relatief kort tye regeer is deur tuurlik ook ander lewensterreine). Indien gende aflewerings bekyk word aangesien‘n regering wat hom werklik goedgesind jy en die volk waartoe jy behoort nie in be- dit noodsaaklik is vir ‘n grondige begrip Vryheid: dit is ‘n moeilike begrip om tewas. Die ZAR en die Oranje Vrijstaat on- heer van jou eie land se politieke wel en van nasionalisme, en in besonder Afrika- definieer omdat daar ‘n verwantskap isder eie bewind en die regeringstyd vanaf wee is nie, dan gaan dit noodwendig be- nernasionalisme. Ten opsigte van die oor- tussen vryheid van ‘n persoon en vryheidongeveer 1948 tot 1966 is in die ge- roerd met so ‘n volk – ook wat hulle geld- sprong daarvan het hy verwys na: grond- van ‘n volk, maar ook verskille. By albei isskiedenis van enige volk soos ‘n gedagte. sake en welstand betref. Enkelinge van gebied, gemeenskaplike verlede en kul- die bowe-al die reg en die vermoë om Dit is genoeg om in sak en as te bly sit, so ‘n volk kan hulself mislei deur te sê dat tuur. Hierna kom die beginsels aan die nee te sê en om te doen wat reg is. Vry-maar iewers is daar die flikkering van hulle welvaart beleef, maar uiteindelik be- orde wat vir die doel van hierdie rubriek heid lewe vanuit integriteit en waarheid;lewe omdat die Afrikanervolk eintlik heel hoort elkeen aan ‘n gesin, aan ‘n familie omvattend aangehaal word: en integriteit is selfstandigheid, selfre-taai en gebrei behoort te wees. Die groot en aan ‘n volk. Selfs die grootste huma- spek, selfvertroue en die wil tot selfbeskik-vraag wat elkeen vir hom- en haarself niste en liberaliste kom soms hieroor tot Beginsels van die nasionalisme king. ‘n Volk wat selfrespek en selfver-moet uitmaak, is: is dit regtig so? Die toets beter insigte, maar min van hulle erken dit Daar is beginsels, anders as wat baie troue het, is gesteld op selfbehoud, en self-wat die antwoord op hierdie vraag gee, ooit. mense vandag wil beweer. Beginsels behoud is die eerste vereiste vir vryheid.kom dikwels tydens die loutering in die ‘n Vyandige kommunistiese swart rege- word afgelei uit kennis. En die drie belan- Selfbehoud, selfrespek, selfbetuiging, ismoeilikste omstandighede. Elkeen van ons ring stel blankes uit hul werk weens swart grikste beginsels van die nasionalisme is: die essensie van vryheid, maar tegelyk iskan bid vir die groot genadegawe dat ons bevoordeling en regverdig dit op grond dit die oproep van die nasionalisme totsal hou van die antwoord wat dan onom- van allerlei Afro-kommunistiese (dit is Identiteit wat nou verweef is met die kul- selfverwesenliking in die nastrewing vanwonde gekry word. hulle politieke begronding) wanvoorstel- tuur en taal: die aard, die kenmerke wat ‘n ‘n bestemming. Intussen is een van die grootste vrae wat lings. Een van die euwels daarvan is dat volk verwerf en ontwikkel deur die En nader aan die einde van die toespraak iselkeen wat hom/haar as deel van die swart aandeelhouding en ander bevoor- gemeenskaplikheid van historiese erva- opgemerk: Die vryheid, die uiteindelik hoogs-Afrikanervolk ag, moet antwoord, is: wie deling op maatskappye afgedwing word. Al ring, lewensbeskouing en erflike hoeda- te doelwit van ‘n volk om homself te wees.is ons regtig? minder blankes het werk en die gevolg is nigheid. Identiteit is ‘n beginsel en trou Maar uiteraard ook die hoogste kenmerk Twyfel daaromtrent is in ons volkswese verarming. daaraan is ‘n onderskeidende kenmerk van die nasionalisme. En wat die Afrika-geskep deur al wat ‘n ondergrawer is op Politiek sal nooit uitgedien wees nie – al van nasionalisme. nernasionalisme betref: vry van oorheer-alle denkbare lewensterreine. Laat ons wil sommige Afrikaanssprekende blankes sing deur buitelandse moondhede, vrydan hierdie twyfel positief gebruik om hel- dit verkondig en graag glo. Die swart eko- Kontinuïteit wat nou verweef is met ‘n van oorheersing deur ‘n grypsugtige geld-der en duidelik daaromtrent te dink: wie is nomiese bevoordeling van hulle eie men- volk se verlede: die aaneengeslotenheid mag en vry van oorheersing deur swartons regtig? Denkende mense worstel im- se ten koste van blankes – binne die poli- van ‘n volk se bestaan, van ‘n verlede wat getalle.mers ‘n goeie deel van hulle lewens met tieke raamwerk van Afro-kommunisme die hede bepaal en ‘n toekoms wat weer Woord en Wêreld Wat ‘n ellende!Mens aarsel om oor hierdie onderwerp waarloos, mishandel, gemolesteer en se” en wat kan daaraan gedoen word?in ons koerant te skryf. Want, dink ons verkrag was – in hulle eie ouerhuise! Optogte, plakkate, sensasieverhale, dood-ten minste, hierdie vreeslike goed kom Daarby was ons ook nog verantwoor- straf, polisie-optrede, aparte hofsale,in ons kringe tog eintlik nie te baie voor delik vir die sorg van sulke kinders in ‘n verligting van armoede, beter woonhui-nie. Uit jarelange ondervinding weet ek sogenaamde “kinderhuis”. Daarbene- se, wat sal die verskiklike ellendedat daardie gedagte in werklikheid nie wens was ons ook betrokke by honderde oplos? Laat ons maar eerlik wees, nikswaar is nie. Waaroor praat? Ek praat kinders wat maar grootgeword het op die agterstrate van byvoorbeeld Hill- van dit alles sal werklik help teen dieoor iets waaroor deesdae feitlik almal brow, Bertrams, Yeoville, Troyeville, New- wreedheid, wellustigheid, bandeloosheidpraat, elke koerant oor berigte skryf, die lands en watter swaarkrybuurte daar en liefdeloosheid wat teen ons vroue, kin-radio en televise skokkende uitsen- ookal nog was aan die Rand en Pre- ders en gesinne hoogty vier nie.dings doen en die bakkieblad (“face- toria-omgewing. Die enigste oplossing wat daar wél is,book”) en kwetter (“twitter”) sensasio- Tot ons verskrikking was hierdie dui- word deur feitlik niemand meer erkennele verhale vertel. welse dinge nie beperk tot omgewings nie: die terugkeer na die HERE en sy Verkragting, molestering en ander ge- soos wat ek hierbo genoem het nie.weld teen vroue en kinders. Skrikwek- gebooie oor die lewe in die huwelik en Rykmanskinders met die mooiste Afri-kende syfers doen die rondte: 65 000 Ds. LH Stavast kaner-vanne was naderhand ook onder gesin nie. As mens daaroor praat, kykaangemelde verkragtings, 16 500 moor- hulle! Kinders vanaf baba’s tot sestien- die mense jou half verdwaas en heelde, waarvan sowel verkragtings as jariges het met seer liggaampies en ver- verbysterd aan. God? Die Bybel? Diemoorde gepleeg word deur mense wat kende hofsaak oor moord, verkragting skrikte oë by ons aangekom. Letterlik kerk? Hierdie begrippe het ookal vir ‘nof in die gesin of in die familie, of in die en kindermishandeling aan die gang is honderde het deur ons hande en harte groot gedeelte van “ons mense” on-buurt bekend is. En die aantal onaan- nie. Want dit gebeur mos hoofsaaklik gegaan. Dit het gemaak dat jy onwil- prakties en onnodig geword.gemelde gevalle is, so sê hulle, waar- by die ander soort “mense”! lekeurig selfs op straat elke kind gaan eva- Ek gaan vandag, net soos al vante-skynlik nog twee keer soveel! Dit spyt my, maar ek moet maar weer lueer: “jy is ‘all right’, maar daardie een ‘n keer sê; dit is ongelukkig nie waar vore vir u een enkele Bybelvers ten slot- Baie van ons bly maar redelik rustig by het ‘moeilikheid”! Dit is, noudat ek alleendie gedagte dat dit “onder ons mense” nie! Dit is al lankal nie meer waar nie. te saamgee. Hierdie keer sal ek dit aan en bejaard is, nog steeds my probleem:darem nog nie so erg is nie. Daarom is My ontslape vrou en ek het die voorreg jy kyk na ‘n kind en jy weet: die een is u oorlaat om dit in u Bybel te soek: “Diedaar “onder ons mense” sekerlik ook gehad om jarelank van ons pastorie ‘n “reg”, maar daardie een loop met vrees van die HERE is die beginsel vannie so baie wat met plakkate en baniere versorgingstuiste te kan maak vir Afri- probleme rond. die ken-nis”.rondloop as daar weer ‘n opspraakwek- kanerkinders uit Afrikanerhuise wat ver- Wat is dan tog verkeerd met “my men-
  5. 5. DIE AFRIKANER, 8 - 14 Maart 2013 5 Landbou word geknel Voedselsekerheid al meer in die weegskaalOeste in dele van Wes-Transvaal is in gedrang weens die Die nuus dat die prys van diesel met vorm van belasting wat die staat totkwaai hitte en min reën waaronder dit gebuk gaan. 56 sent per liter en dié van petrol met voordeel strek,” sê mnr. Louis Meintjes, Volgens mnr. Lafras Hoffman, dagbestuurslid van die 81 sent per liter verhoog word, kom TLU SA se president. “Aan die anderHNP, was die oesverwagtinge in bepaalde gebiede in die vir die landbougemeenskap op ’n kant bly die boer ’n prysnemer, watWes-Transvaal nog verlede week sowat 20%, maar dit het baie slegte tyd. beteken dat hy nie sy produkte seintussen na 10 – 15 % versleg. Dit val saam met die buitensporig pryse kan aanpas om al hierdie byko- Die gebiede wat deur die droogte geteister word, sluit in verhoogde minimumlone in die land- mende belastings te akkommodeer nie.Vryburg, Schweizer-Reneke, Wolmaransstad, Leeudoring- bousektor in werking, Nersa het pas Van die boer word verwag om maarstad, Ottosdal en die gebied noord van Mafeking. Dié dele ’n agt persent verhoging in elek- net te betaal en in te lewer. Waar geor-is bekend as die land se voorste mieliegebied. trisiteitstariewe aangekondig, en ganiseerde landbou al lankal pleit vir ‘n Plaag kommandowurms het boonop groot skade in die boonop die brandstofverhoging, het ’n aanpassing van die dieselrabat,gebied aangerig. Die verhoogde insetkoste weens hoër lone die TLU SA in ‘n mediaverklaring sodat boere in belang van voedsel-vir arbeiders wat onlangs afgedwing is asook die skerp sty- gesê. Boonop gaan bestaande tolgelde sekerheid winsgewend kan bly boer,ging in die brandstofprys plaas die boere verder onder druk. ook binnekort verhoog word, terwyl word sodanige billike versoeke bloot Groot kommer bestaan of daar genoeg weiding sal wees, die Minister van Finansies in sy Be- geïgnoreer,” sê mnr. Meintjes.en van die boere het begin om hulle mielies af te sny. Vrese groting ’n verdere 23 sent per liter “Die regering moet kennis neem datbestaan dat nóg plaaswerkers hulle werk sal verloor indien aan brandstofheffings aangekondig het as hy nie op een of ander manier diedie regering nie ramphulp sou verskaf nie. Baie van die wat volgende maand in werking tree. boere tegemoet gaan kom met hierdieboere het dan ook vir ramphulp by die regering aansoek Die feit dat die rand die afgelope tyd hele pakkie van bykomende verho-gedoen. verder gedaal het, kan daarop dui dat gings en belastings nie, dit rampspoe- In die Potchefstroom-omgewing het mnr. Dawid Hamman die brandstofprys volgende maand dige gevolge vir die land se voedsel-gesê die pryse vir beeste het gedaal en die gesaaides is selfs nog verder kan styg. sekuriteit en die landbou-ekonomieswak. Mnr. Hansie Theart van Gerdau, ‘n dagbestuurslid “In wese is al hierdie verhogings ’n gaan inhou,” waarsku mnr. Meintjes.van die HNP, het die skade en verliese weens die droogteen die kommandowurms as ‘n ramp beskryf. In die Oos- van Breda gesê dat dit ‘n swak land- as die klerebedryf. Michael Bagraim was eens op ‘n tyd die broodmandjieTransvaal het mnr. Neels Kruger van Hendrina, ‘n dagbe- bouseisoen is en dit het tot gevolg dat het op ‘n paneelbespreking oor voed- van Afrika en vandag moet hy graanstuurslid van die HNP, gesê dat ‘n gemiddelde oes verwag die wild en beeste gevoer moet word. selsekerheid in die Wes-Kaap hom uit- invoer. Die piesangs wat ‘n mensword, maar die weiding is swak. Die riviere is tans laag, ‘n Arbeidskonsultant het ondertussen gelaat oor Suid-Afrika se arbeidswet- deesdae in Suid-Afrika koop, is ookmaar boere verwag dat hulle soja-oes dalk sal herstel. gewaarsku dat die Wes-Kaap se land- gewing. Bagraim het opgemerk “voedsel- nie meer plaaslik nie.”Selfs in die gebied noord van Thabazimbi het mnr. Peet boubedryf dieselfde paadjie kan loop sekerheid is baie belangrik. Zimbabwe Verdere prysskokke wag op verbruikersDie niksvermoedende verbruikers en Afrika- Die realiteit is dat Eskom vir munisipaliteite is die bedrag wat verbruikers meer aan muni- Hierdie buitensporige verhogings op dieners verwag dat die sogenaamde 8% prysver- 8% meer gaan vra vir krag wat aan munisi- sipaliteite gaan betaal dus 16%. munisipale rekenings van blankes word deurhogings wat Nersa aan Eskom toegestaan het, paliteite gelewer word. Volgens munisipale Die groot bedrogspul van munisipaliteite munisipaliteite gehef om die swartes in die teenoor verbruikers vind plaas rondom al die nie-betalende plakkerskampe se dienste tedie enigste verhogings gaan wees. Die trom- regulasies mag die munisipaliteite nou hul ander dienste wat munisipaliteite aan ver-petgeskal oor die 8% is egter ‘n fyn saamge- onderskeie verbruikers, dit is nou ek en jy; subsidieer en die gepaardgaande slegte skulde bruikers lewer. Riool, vullisdromme, water, van swart wanbetalers af te skryf.stelde propagandatruuk. ook 8 % meer vir krag vra. Slegs net aan krag en erfbelasting se verhogings is nie beperk tot Die Suid-Afrikaanse plaaslike regerings- die 8 %’ Eskom-verhoging wat aan ons voor- vereniging (Salga) het bekend gemaak dat so- gehou word nie. wat R81 miljard aan munisipaliteite vir diens- In Johannesburg se voorstede aan die Wes- te geskuld word. Meeste plaaslike owerhede Rand, in areas soos Helderkruin, het die erf- se geldsake is chaoties weens wanbestuur en belasting van eiendomme in een jaar met korrupsie. Die versuim om skuld in te vorder, meer as 100% gestyg. Dieselfde enorme ver- maak deel uit van die totale agteruitgang van es hogings word gehef op ander nie-krag ver- Suid-Afrika - óók op hierdie regeringsvlak. vre wante dienste. Die enigste Afrikaanse weekblad wat skryf be oor Blanke- en Afrikanerbelange. Probleme vir mynbou in Suid Afrika? On lank B Die koerant met die suiwer boodskap van Afrikaner-nasionalisme! Die afgelope mynindaba van 2013 in Kaap- tenburg het die hysbakke slegs twee keer per stad het afgevaardigdes oortuig dat moeilike dag gefunksioneer. Lande waar die kragvoor- Weeklikse rubrieke oor ekonomiese en kul- tye op pad is vir die Suid-Afrikaanse myn- siening problematies raak, word deur die in- turele sake. bedryf. ternasionale gemeenskappe as die eerste te- Van die hoofprobleme wat genoem is, is die ken beskou van ‘n mislukte staat, waar die re- regering se belastingbeleid, bedryfskoste, sta- gering nie die vermoë het om ‘n land te regeer Teken NOU in en wees ingelig ! kings, laer produksie asook die risiko van na- nie. sionalisering. Dalende fondse wat groei moes Dit is Suid Afrika: nog ‘n mislukte staat in Intekengeld: R285 vir 12 maande stimuleer, is veroorsaak deur die Europese Afrika. Dit tesame met ‘n swart arbeidersmag R142,50 vir 6 maande skuldkrisis en beleggers wat Suid-Afrika se eiegeregtigheid en ‘n produktiwiteitsindeks van minder aantreklik vind wat betref beleggings- slegs 15% teenoor die res van die wêreld, maak Elektroniese koerant, R180 vir 12 maande moontlikhede. van die arbeidsintensiewe mynboubedryf in Mededingers van die Suid Afrikaanse myn- Suid-Afrika ‘n onaantreklike onderneming. Stuur u intekengeld met onderstaande voltooide vorm aan: bedryf het ook beleidsrigtings bekend gestel, Die internasionale markte is prysmakers. Die Afrikaner, Posbus 1888, Pretoria, 0001 waarin hulle dit duidelik uitspel dat hulle teen Hulle bepaal die pryse wat hulle wil betaal vir enige vorm van nasionalisering gekant is. Hier- produkte. En wat betref internasionale handel Tjeks word uitgemaak aan Die Afrikaner, maar internet-betalings of bank- die taal is natuurlik meer aanvaarbaar vir bui- is die Suid-Afrikaanse produsente prysne- inbetalings kan gedoen word by Absa, Rekeningnommer 020 800 801 telandse beleggers. Mineraalryke lande in Afri- mers. Ons moet maar vat dit wat die buiteland ka, Suid-Amerika en Asië ding natuurlik mee bereid is om te betaal. Met so ‘n lae produkti- vir die fondse van buitelandse beleggers, en witeit van lede van die swart vakbonde, is die Bewys van inbetalings moet gefaks word na (012) 335 8518 geskrewe beleidsrigtings van ander lande prys waarteen mynbouprodukte geproduseer waarin hulle nasionalisering as staatsoptrede word in Suid Afrika doodeenvoudig net te hoog. uitsluit, verskaf dan ook aan hierdie lande ‘n Die internasionale markte wil so min as Naam: ________________________________________ unieke verkoopsproposisie wat nie in Suid moontlik betaal vir hulle grondstowwe en in- Afrika te vinde is nie. setkoste. Die Suid-Afrikaanse vakbondwese Adres: ________________________________________ Om die rede is mynboubeleggings in me- se ingesteldheid van so min as moontlik werk dedingers van die Suid Afrikaanse mynbedryf vir so ‘n hoë loon as moontlik, gaan lei tot ‘n ________________________________________ ‘n minder riskante onderneming met min of permanente daling in die aanvraag na Suid meer dieselfde opbrengs vir dieselfde vlakke Afrikaanse grondstowwe, asook gepaard- _______________ Poskode: _______________ van beleggings as in Suid Afrika. gaande werksverliese en dalende verkope. Negatiewe faktore wat nie deur die afge- Die Suid Afrikaanse mynboubedryf is verant- Telefoon: __________________ Selfoon: ________________ vaardigdes genoem is nie, maar wat wel by- dra tot probleme in die mynboubedryf, is die woordelik vir tussen 8 en 11% van die Bruto Nasionale Produk, en hierdie donker tye wat e-pos: ___________________ Faks: _________________ feit dat Eskom slegs 1% surpluskapasiteit het. Die afgelope paar weke is die myne getref deur op pad is vir die mynboubedryf gaan ‘n ne- gatiewe impak hê op ‘n groot gedeelte van die beurtkrag. Op menige myn in Brits en Rus- Suid Afrikaanse ekonomie.
  6. 6. 6 DIE AFRIKANER, 8 - 14 Maart 2013 Die Calvinistiese toespraak van dr HertzogOns nader nou die laaste oomblikke eers begin, sal die mag natuurlik uit- sisie. Ons neem met die grootste Afrika kan oplaai en meer kan op-van hierdie debat, en ek wil kortliks eindelik uitsluitlik in sy hande wees. waardering waar die verligting in die laai.eers net verwys na die agb. Leier Die berig het gesê dat hierdie woor- spanninge op internasionale vlak ...Ons moet ons daarop voorbereivan die Opposisie, wat sy toespraak de van Sir Alec gekom het “as a teenoor Suid-Afrika, en ons wil hoop dat as gevolg van die Kommunis-hoofsaaklik gewy het aan die manne- result of his recent visit to South Afri- dat daardie verligting blywend sal tiese indringing in Tanzanië en Zam-kragtekort en aan die tempo van ca”. Ons kan vir onsself aflei dat ge- wees. bië minstens 1 000 Sjinese kommu-ontwikkeling. Elkeen van ons weet durende daardie resente besoek hy Maar ons moet nugter wees. Ons nistiese tegnici is wat besig is meten elke ekonoom beklemtoon dit dat baie lede van die Verenigde Party moet onsself daarvoor voorberei dat opname vir die spoorweglyn tussendie ontwikkelingstempo van Suid- gesien het, en miskien het hy die daardie verligting maar net tydelik die kopervelde van Zambië en dieAfrika alreeds baie hoog is; dat dit Leier van die Opposisie ook gesien. kan wees en dat die spanninge teen kus van Tanzanië. Wanneer daarmiskien al te hoog is. En om nou die Ek wil nie vir n oomblik sê dat die Suid-Afrika in die nabye toekoms mis- eers n begin gemaak gaan word metontwikkelingstempo nog hoër te agb. Leier van die Opposisie met sy kien verder en baie hoog kan op- daardie spoorweg, kan ons daaropmaak, beteken net eenvoudig dat oproep vir die vermeerdering van hoop. Dit kan amper nie anders nie, bedag wees dat kommuniste inons op die minste die ekonomiese ons ekonomiese aktiwiteite, dieself- want die kernbeswaar wat die wê- groot getalle beide Tanzanië en Zam-probleme van ons land baie gaan de oogmerk het as die van sir Alec reld teen ons het, is nie die manier bië sal binneval. En met die stygingvergroot. Douglas-Home nie, maar die uitein- waarop ons die Bantoes behandel in die getalle van die kommuniste Tog het die agb. Leier van die Oppo- delike gevolg van sy voorstel sal die- nie, nie die mooi manier waarop ons aldaar kan n mens seker wees datsisie gesê dat as gevolg van die “popu- selfde wees. optree teenoor die ander bevolkings Kommunistiese propaganda die hoog-lation explosion” van die Bantoe, die U weet, Meneer, ek kan nie help, in Suid-Afrika nie; die beswaar wat te sal inskiet. Kommunistiese propa-Swartman, wat twee maal so snel ganda het n patroon om altyd haatvermeerder as die Witman, is dit ‘n Minister van die ANC, Lulu Xingwana, het in ’n onderhoud met die te stig. Hulle stig haat tussen stamnou noodsaaklik vir ons om hierdie Australiese beeldradiokanaal ABC op 25 Februarie 2013 gesê jong en stam, tussen Swartman en Swart-ontwikkeling te verhaas en te ver- Afrikanermans is in die Calvinistiese geloof opgevoed en glo daarom dat man, en tussen Swartman en Wit-groot, ”techical, indrustrially and eco- hulle hulle vrouens en kinders besit. man. Ons sien dit al in daardie smeu-nomically”. Die doel daarmee, soos Hulle kan ’n lewe neem omdat dit hulle besitting is. lende terroristiese kampe naby onshy gesê het, is dat “more non- Die voorsitter van die HNP, mnr Peet Joubert, het op grond van dié uitlating grense, kampe wat openlik gestig isWhites would have to be drawn into ’n klag van haatspraak sowel as ’n klag van crimen injuria teen Xingwana en ten opsigte waarvan openlik gesêthe skilled and semi-skilled jobs” gelê. word dat hulle teen Suid-Afrika ge-As ons nou die wense van die agb. Xingwana se aanval op die die Afrikaner-man en die Calvinisme noodsaak mik is. In die langtermyn moet onsLeier van die Opposisie moet volg, ons om weer die beginsels van die Calvinisme onder ons lesers se aandag verwag dat hierdie propaganda teenstuur ons nie net nog vinniger af op te bring. Dit kan nêrens duideliker gestel word as juis in die toespraak van dr Suid-Afrika die vyandskap en ge-groter ekonomiese probleme vir Albert Hertzog op 14 April 1969 in die parlement nie. Dié toespraak het voelens teen ons die hoogte sal laatonsself nie, maar ons stuur ook af agterna bekend gestaan as die Calvinistiese toespraak. inskiet.op politieke probleme. Ons Regering is bewus van hierdie Om dit te verduidelik, wil ek ver- Die reeks oor die die liberalisme word hierdie week onderbreek omdat die dinge en daarom het die Regeringwys na die woorde van niemand min- saak van die Calvinsme nou so aktueel is en die argumente vir ons lesers nog altyd stelselmatig ons verde-der nie as sir Alec Douglas-Home, van soveel belang is. diging so kragtig opgebou. In diewaar hy n boodskap gegee het aan huidige begroting is daar voorsie-die finansiers van Brittanje en dit op en ek dink baie van die van ons wat hulle teen ons het, is ons as Wit- ning vir n verdere verstewiging vanhulle harte gedruk het dat hulle die hier sit kan nie help, om tot die mense hier in Suid-Afrika is, dat ons daardie verdediging.“economic expansion of South indruk te kom, nadat ons so voort- die land regeer as n minderheid. Dit is Elke verstandige mens weet datAfrica” moet aanhelp. Hy het gesê: durend geluister het na die toesprake hulle beswaar. Die wêreld daarbuite wanneer jy in gevaar verkeer, jy nieEconomic expansion does and will van ons vriende aan die oorkant van staan daarop dat hulle wat in die wapens weggooi nie. Jy gryp in-confer on non-Whites a growing die Huis, dat die Verenigde Party in meerderheid is moet regeer. Dit teendeel elke wapen wat jy het eneconomic power that will inevitably hoofsaak begaan is oor die Swart- maak nie saak hoe barbaars nie, dit jy probeer dit verbeter. Jy troetel ditlead to a measure of political man. Hy is in hoofsaak begaan oor maak nie saak hoe onbevoegd die en jy bou dit uit, jy versterk dit, want aspower.” die sogenaamde en denkbeeldige meerderheid is nie; dit maak ook nie jy n wapen weggooi wat jy kon Dan gaan hy aan, volgens die be- onregte teenoor die Swartman. Hy saak wat die konsekwensies is nie. gebruik het, dan verswak jy jouselfrig, en sê: “ In South Africa, where is in werklikheid nie baie begaan oor Die wêreld daarbuite eis dat die daardeur en jy versterk jou vyande.all is calm and on the surface tole- die Witman nie. Dit is die afleiding meerderheid moet regeer. Is dit nie Ons as volk het een groot wapen,rably harmonious, racial tensions wat ons maak. Dit gee ons die in- in werklikheid presies wat die Ame- miskien die sterkste en die kragtig-could build up sharply as the non- druk dat hy nie begaan is juis oor rikaanse Minister van buitelandse ste wapen wat ons besit, en dit isWhites from an economic power die Witman, wat Suid-Afrika gemaak Sake, mnr. William Rodgers, nou die ons Blanke volk self. Mens kan nbase growing stronger all the time het wat hy vandag is nie, wat Suid- dag gesê het nie? Is dit nie presies oorlog wen sonder wapens en son-start to press for concessions in the Afrika gebring het waar dit is nie, wat mnr. Wilson by die VV in ver- der voorrade, vernaamlik in die hui-social and political spheres. It can wat Suid-Afrika in staat gestel het band met Rhodesië gesê het nie? Is dige gebruik van onkonvensioneleonly be a matter of time before this om n waardige tuiste te kan wees dit nie dieselfde beginsel wat die VV oorlogsvoering waarin jy jou wa-happens.” vir al die rasse in die land nie; dat hy met die steun van Amerika gestel pens en jou voorrade van jou vyande En dan eienaardig genoeg, doen nie begaan is oor daardie Witman het ten opsigte van Suidwes-Afrika neem. Maar jy kan geen stryd ooit wenhy n beroep op die finansiers om sonder wie alles in Suid-Afrika inme- nie? Is dit nie miskien dieselfde wat sonder n taaie en n onverskrokkehierdie ekonomiese ontwikkeling, kaar moet stort en nie kan voort- net op n baie onbeskaamde manier en n geestelik goed toegeruste volkhierdie buitengewone groei, van bestaan nie. deur die Amerikaanse Advokaat nie.Suid-Afrika aan te help en te be- As die Witman in Suid-Afrika moet Gross, die applikante se advokaat in Nou is dit die toestand in ons landspoedig, en hy doen dit met hierdie padgee, sal dit nie net ellende bring die Internasionale Hofsaak oor Suid- vandag dat ons tussen R280 miljoenstrelende aanmoediging: “It is in- vir die Swartman nie, maar chaos. wes-Afrika, gestel is toe hy kort ge- en R300 miljoen bestee aan die wa-deed a happy circumstance when Vandag wil ek praat soos ons as lede n beroep op die Amerikaanse penrusting en die organisasie vanself-interest seems to coincide so Nasionaliste altyd praat, met die ge- regering gedoen het “to end White ons Verdedigingsmag. Terselfdertydneatly, with the national interest and dagte wat ons as Nasionaliste altyd rule in South Africa” nie? is daar hier in ons land magte aanthe making of profits can be re- het. Ons eerste gedagte is aan die Ek sê die kernpunt waarom alles die werk wat besig is om op n in-presented as a patriotic duty.” Witmens van Suid-Afrika, daardie draai in Suid-Afrika is die feit dat ons tensiewe skaal die geestelike weer- Wit volk sonder wie niks in Suid- as Witmense, die beskaafde volk, baarheid van ons volk af te takel enPOLITIEKE MAG Afrika kan bly bestaan nie en sonder die kundige volk, die bekwame volk, af te breek, en ons daardeur ver- wie selfs die blanke beskawing uit- as n minderheid durf om die land te swak. Ons Blanke bevolking is ons Daardie “patriotic duty” is om te eindelik sal vergaan. regeer. Solank as wat ons regeer, kragtigste, ons grootste bate.sorg dat die Swartman hier in Suid- In die eerste plek moet ons rond- solank moet ons daarop voorbedag Vervolg op bl. 7Afrika politieke mag kry, en as dit om ons kyk na die staatkundige po- wees dat die spanninge teen Suid-
  7. 7. DIE AFRIKANER, 8 - 14 Maart 2013 7 wat hier ook van (toepassing) is, naam- daarom dat hy nog hier in Suid-Afri- kendes die slagoffers word van die Vervolg vanaf bl 6 lik dat elke Calvinis die verskeiden- ka bestaan, terwyl rondom ons in aanslae van die kommuniste en van Hierdie blanke bevolking van ons heid van die skepping erken. Hy die wêreld so baie ander beskaafde die nuwe linkse bewegings wat altydbestaan hoofsaaklik uit twee dele: erken met ander woorde die deug in volke inmekaar getuimel het; terwyl hul vryheid gebruik om die vryheidOns Engelssprekendes aan die een ander groepe en in ander volksdele. so baie uit Afrika verdwyn het. mee te vernietig. Hierdie liberalismekant en ons Afrikaanssprekendes Omdat hy dit erken, moet hy hulle Daarom sal hy net so staan wanneer is so diep ingegrawe in ons Engels-aan die ander kant. Daar is reeds gun om hulself te wees. Hy moet die magte van die toekoms ons sprekende landgenote dat hulle hul-baie wat gemeenskaplik is tussen hulle gun hulle taal, hulle kultuur, beskawing en ons Blanke bevolking leself moeilik kan beweeg om op teons. Daar is egter ook nog baie ver- hulle lewenswyse, hulle gebruike, weer bedreig. tree teenoor daardie kommunistieseskille, sake waarin ons van mekaar alles wat hulle eie is, of hulle nou n Laat ek nou kom by die tweede ge- en linkse rigtings wanneer daardieverskil. Maar hoe dit ook sy, elkeen hoogs beskaafde volk is, en of hulle deelte van ons bevolking – ons rigtings n aanslag op hulleselfvan ons twee groepe het wonderlike nou n primitiewe deel van die bevol- Engelssprekende Afrikaners. Ons maak. Dit is die rede waarom dieeienskappe, eienskappe wat ge- king is. Hierdie beginsel is ook deel Engelssprekende Afrikaners het Engelssprekendes uit Afrika gefor-maak het dat hulle groot en pragtige van die Calvinistiese kode van die wonderlike deugde waardeur hulle seer is. Dit is miskien die rede waar-bydraes gelewer het tot die opbou- Afrika-nasionalisme. Daarom is dit alreeds ontsettende groot dienste om hulle vandag in n groot mate ining van ons land en tot die besten- dat die Engelssprekende nooit hoef aan Suid-Afrika bewys het. Basies is hulle eie land verdring word.diging van ons voortbestaan. te vrees dat die Calvinistiese Afri- hulle egter nie Calviniste nie; basies Toe mnr. MacMillan met sy bood- kaner of die Nasionalis ooit aan die verskil hulle van die Nasionale Afri- skap van liberalisme hier in Suid-Eienskappe: regte van die Engelssprekende te- kaners; basies is die Engelsspre- Afrika gekom het, was sy oogmerk As ons nou die beste gebruik wil kort sal doen nie. Hy hoef nooit te kende Afrikaner liberaal. Ek wil nie juis om ons Engelssprekende vrien-maak van hierdie twee groot dele vrees dat die Calvinis, die Nasiona- vertel hoedat ek die Engelsspreken- de te kry om oor te gee en om hullevan ons bevolking, moet ons hulle lis, die regte van die Engelsspre- de Afrikaner verstaan en opsom te verlam. Maar sy bedoeling wasreg verstaan. Ons moet hulle eien- kende sal wil wegneem nie. Hy weet nie. Ek wil graag hê dat een van om ook ons, as die Calvinistiese enskappe begryp sodat ons die beste dat die regte van die Engelsspre- hulle self hier moet praat, een wat n Nasionale Afrikaners, te verlam.gebruik van hierdie groot potensiaal kende en die regte van elke ander leier onder hulle was en wat van- Ons as blanke volk sou inmekaarkan maak. Tussen hierdie twee deel van die bevolking net so veilig dag nog n toonaangewende man is. gestort het as ons Engelssprekendegroepe is daar, wat ek wil noem, is in die hande van die Afrikaans- Dit is niemand anders as... vriende alleen moes gestaan het,“tussengangers”. Daar is mense wat sprekende Nasionalis, die Calvinis- want hulle het nie kans gesien om tiese Nasionalis, as in sy eie hande. Mnr. E.G. Malan: S.E.D. Brown. hulleself met die middels te vereen-deels die eienskappe van die Afri-kaner het en deels die eienskappe (Tussenwerpsels). Ek sou graag op Dr. A. Hertzog: Calpin nie en hy selwig nie; die middels wat Calpinvan die Engelssprekendes, in verskil- die agb. lid vir Transkei se tussen- het soos volg getuig in sy onlangse genoem het, naamlik die 90-dae-lende grade. Maar ons moet erken werpsel wou antwoord, maar my tyd werk: “At last we have got our bepaling, die huis-inperking en diedat in sy geheel die groot massa van is baie beperk. country back” Die agb. lede aan die snoer van die agitators – daardiedie Engelssprekendes nog ‘n homo- Die derde beginsel en die groot le- oorkant kan self oordeel of hy kor- maatreëls wat so absoluut onverbid-gene groep vorm en die Afrikaans- wensbeginsel van die Nasionalis en rek is of nie. Nieteenstaande die feit delik nodig was as ons n Wit be-sprekendes ‘n homogene groep wat die Calvinistiese Afrikaner is sy ver- dat die agb. lede lag, sal hulle tog skawing en onsself in Suid-Afrikadieselfde eienskappe vertoon. knogtheid aan vryheid; vryheid van met my uiteindelik saamstem dat hy wou handhaaf. Nou wil ek vir ‘n oomblik eers stil- die persoon en die vryheid van sy korrek is. Calpin sê: Die man wat daardie eienskappestaan by die Afrikaanssprekende ge- volk. Niemand, nie eers n persoon “The English seldom get rid of their het om as kampvegter te kan staan,deelte van hierdie kragtige bevol- of n regering, durf daardie vryheid Englishness and there is a bit of om as die soldaat te kan staan, nieking van ons. Ons Afrikaansspre- aantas nie. Daarvoor het die Calvi- Englishness in the majority that re- van homself alleen nie, maar as sol-kendes is nog hoofsaaklik geanker nistiese Nasionalis nog altyd alles flects the broad liberalism of British daat van die hele Blanke beskawingin ons kerk en ons godsdiens. opgeoffer; en daarvoor sal hy in die politics. They still cling to a few Bri- in Suid-Afrika, is die man wat oor al Ons is hoofsaaklik nog Calviniste. toekoms nooit ophou om te veg tish ideas about freedom of speech, die dekades homself gered het, enOns is deurdring deur daardie groot teen enigeen wat daardie regte durf freedom of conscience, the rule of daarby sy Engelssprekende landge-kompleks van beginsels wat Calvi- aantas nie. law, the sanctity of the individual noot en die beskawing gered het.nisme heet, daardie kode van more- Die vierde eienskap van hierdie Cal- and the right of every man to be Daardie man is die draer van die ko-le, etiese en godsdienstige begin- vinistiese Afrikaner is die beginsel afforded a fair trial. However vague de van magtige morele etiese ensels. Dit is deel van ons lewenspa- dat hy hom aan gesag onderwerp. their interpretation of individual godsdienstige beginsels. Die begin-troon. Dit is deel van ons wese, van Hy sal hom sterk laat geld teen liberty, they believe in it as the sels wat mens geestelik versterk omons opvoeding. Ons kan nie anders enige element wat op n onregma- cornerstone of democracy. Their in- die grootste aanslae te kan weer-wees nie. In daardie lewenspatroon tige manier die gesag wil beëindig. terest in these things may be staan. Dit is hierdie Afrikaner-Nasio-is daar ‘n paar beginsels wat ek wil Hy sal dan nie skroom om op te tree blurred, their vigilance dimmed by nalis en hierdie Calvinistiese begin-noem. en om sterk op te tree nie. Hy sal distance and environment, but the- sels wat vir 300 jaar die beskawing Die eerste is die basiese beginsels nie skroom om die negentig dae- se things still form part of every hier in Suid-Afrika so magtig helpvan Calvinisme, nl. dat n mens altyd bepaling te gebruik nie; hy sal nie Englishmans heritage, the product plant het.regskape en regverdig moet optree. skroom om die 180 dae-bepaling te of his upbringing and education. In die stryd wat vir ons voorlê,Ons mag verskil onder mekaar oor gebruik nie. Hy sal nie terugdeins There are tings being done which do miskien die hewigste en magtigstewat regverdig en wat regskape is, vir huisarres, of vir die beperking nog accord with their idea of what is stryd wat vir ons voorlê, sal dit weermaar n mens durf nooit verskil in van die vryheid van beweging of vir right and what is just; things like the die man wees wat die draer is vandie toepassing, die navolging en die die beperking van vryheid van agi- usurpation of the powers that rightly hierdie wonderlike Calvinistiese be-uitlewing van dit wat regskape is tasie nie. Daar is egter altyd een belong to the judges, tampering ginsels, wat op die voorpunt in dienie. Daarom is dit dat elkeen wat perk daaraan. Dit is dat hy nie sal with the rule of law, the 90 and the stryd om ons beskawing sal veg.die Nasionale Afrikaner ken, hierdie skroom om die gesag te handhaaf 180 days detention without trial, with- Maar daar is n voorwaarde aan ver-Calvinistiese Afrikaner, weet dat hy nie, solank as daardie gesag bokant out charges being laid, the house bonde. Die voorwaarde is dat ons opvan hom nooit onreg hoef te vrees hom regverdig en regskape is en so arrests and the bannings that are a hom sal kan staatmaak alleen so-nie. Het ons nie n treffende voor- optree nie. Deur die geskiedenis denial of free speech” lank hy in werklikheid die draer vanbeeld in ons heel eerste Nasionaliste heen het die Calvinis, die oomblik as daardie Calvinistiese beginsels is.van die Transvaal, die Voortrekkers, hy oortuig is dat daardie gesag in n ABSOLUUT KORREK Die oomblik dat hy daardie begin-nie? Is dit nie vir ons treffend nie dwingelandy verander, dit nog altyd sels versaak, sal sy mag inmekaarsak. verwerp. Dit is die waarborg vir Ek dink dat nie n enkele van die As dit nou vir ons erns is omdat daardie Voortrekkers die land elkeen in Suid-Afrika. Dit is omdat lede aan die ander kant sal sê dat hierdie beskawing van die Witmaningetrek het, maar dat hulle nooit die Calvinistiese Afrikaner homself mnr. Calpin nie absoluut korrek in sy te beveilig, as dit ons erns is om diedie kleinste gedeelte van die land of so onderwerp aan gesag; dit is om- weergawe van die Engelssprekende aanslae wat in die toekoms ook nogvan die grond van andere afgeneem dat hy daardie ideale en beginsels is nie. Hierdie liberalisme is deel van teen ons geloods gaan word, tehet nie, selfs nie wanneer daardie het wat ek kortliks genoem het, dat ons Engelssprekende vriende se he- weerstaan, is dit onverbiddelik nood-andere ver swakker as hulle self was die Calvinistiese Afrikaner, die Na- le wese. Hulle kan hulself nie daar- saaklik dat ons op elke moontlike ma-nie? Dit is deel van die Calvinistiese sionalis, so n goeie, so n ideale van losmaak nie, net so min as wat nier hierdie aanslae, hierdie voort-lewensbeskouing. Dit is deel van die stryer en so n goeie soldaat vir die ons ons kan losmaak van ons Cal- durende subtiele aanslae op ons gees,Calvinistiese lewensbeginsel. Blanke beskawing uitmaak. Dit is vinistiese agtergrond. sal beëindig. Maar daar is n tweede beginsel Dit is daarom dat ons Engelsspre-

×