• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Die afrikaner 28 Maart - 4 April 2013
 

Die afrikaner 28 Maart - 4 April 2013

on

 • 1,119 views

Lees in die uitgawe van 22 Maart tot 4 April 2013 van Die Afrikaner. ...

Lees in die uitgawe van 22 Maart tot 4 April 2013 van Die Afrikaner.

1) Skotte stem op 18 September 2014 vir vryheid;
2) Boere-Afrikaner Volksraad maak beswaar oor SAMRK se gesloer met antwoord;
3) NG Kerk wil eenheid hê met Hervormde Kerk;
4) Blanke Westerlinge weer aangekla;
5) Nog mislukkings by staatsinstellings;
6) Mans leef korter as vroue;
7) Vrouemonument vier 100 jaar se bestaan;
8) Rusland dreig die VSA met kernoorlog;
9) Inflasie styg steeds.

Statistics

Views

Total Views
1,119
Views on SlideShare
738
Embed Views
381

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 381

http://www.neo-genocide.com 380
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Die afrikaner 28 Maart - 4 April 2013 Die afrikaner 28 Maart - 4 April 2013 Document Transcript

  • Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 22 Maart - 4 April 2013 Jaargang 44 Nr. 2056 PRYS R6-00 Vryheid! Onafhanklikheid! Datum van Skotse referendum bekend Die Skotse eerste minister, Alex Salmond (middel) het dit bekend gemaak dat 18 September 2014 die referendumdatum is waarop die Skotte kan besluit oor onafhanklikheid van Brittanje. Die kiesers moet die vraag beantwoord: “Moet Skotland ‘n onafhanklike land wees?” Saam met die Skotse held, William Wallace, (bo regs) in die rolprent, Braveheart, skreeu die Afrikanervolk, Vlaminge, Katelane, Baske en Suid-Tirolers vir die Skotte wat eeue onder die Britse hiel staan: “VRYHEID”. Ja, vir volksvryheid! SAMRK sloer met klag oor selfbeskikking Die Boere-Afrikaner Volksraad het die kaner Volksraad, mnr. Andries Breyten- haling onderneem om ‘n ondersoek- 19 Maart 2013) aan die betrokke organisasie gemeld: “KennisSuid-Afrikaanse Menseregtekommis- bach aan die SAMRK dat daar by die verslag omtrent die klag beskikbaar te word geneem van u versoek dat ons geduldig moet wees.sie (SAMRK) ingelig dat die klag om- voorneme gehou word. stel. Dié onderneming is nie nagekom ...Na ons oorwoë mening is vier maande voldoende omtrent die miskenning van die Boere- ’n Klag is verlede jaar deur die Boere- nie, waarna ‘n skrywe van haar ont- substansiële vordering te maak met die onderhawige onder-Afrikanervolk se reg op selfbeskikking Afrikaner Volksraad by die SAMRK vang is waarin sy erken het dat “our soek, veral indien die SAMRK dit met die erns bejeën wat u in u korrespondensie beweer.”verder geneem sal word indien daar gelê teen die ANC-regime se president team of reseachers and legal officers Vervolgens is versoek: “Ons nader nou die einde van Maartnie teen die einde van Maart op die en lede van die kabinet omdat hulle in have not finalised the assessment of en ons dring beleefd daarop aan dat die ondersoek teenklag gereageer is nie. stryd met die Grondwet én internasio- your complaint.” einde Maart afgehandel moet wees, of dat daar ten minste Die Volksraad het telkemale in skry- nale verdragsverpligtinge optree ten Mnr. Breytenbach sê die Volksraad “be- substansiële vordering gerapporteer moet word.”wes en van verhoë benadruk dat inter- opsigte van die Boere-Afrikanervolk skou dit as ‘n ernstige vergyp wanneer Juis omdat “(v)ersuim van ‘n regering om die bepalingsnasionale ooreenkomste vereis dat plaas- se reg op selfbeskikking. formele navrae oor die vordering van van internasionale verdrae na te kom, ‘n ernstige saak (is)”like remedies eers uitgeput moet wees Die klag is reeds vier maande gelede ‘n saak amptelik met onwaarhede be- is die SAMRK ingelig oor die voorneme om “teen dievoordat ‘n beroep op die internasio- gelê en daar is nie gehou by die onder- antwoord word. Dit skaad die geloof- einde van Maart” die aangeleentheid verder te voer. Dienale gemeenskap gedoen kan word. neming dat ‘n verslag daaromtrent teen waardigheid van die SAMRK en ons hoop is uitgespreek “...dat ons ‘n positiewe resultaat sal hêDit is juis hierdie weg wat gevolg die einde van Februarie afgehandel sal dring aan dat daar teen die betrokke om aan hulle te berig.”word, en dit blyk duidelik uit die skry- wees nie. ‘n Amptenaar van die beampte opgetree word.”we van die voorsitter van die Boere-Afri SAMRK, Ayanda Mdletshe het by her- Hy het voorts in ‘n skrywe (gedateer NG Kerk vra eenheid met Hervormde KerkDr. Müller Pretorius denisskrif. Nou het ons die situasie dat susterskerke (NG, Hervormd en Gere- die Belhar-belydenis al so te sê klaar formeerd) waarby die kerkleiers van hier-Dit word al meer duidelik dat die groot- deur die hele Nederduitse Gerefor- die kerke opgetree het. maar dat hulleste Afrikaanse kerk hom op sleeptou meerde Kerk aanvaar is as ‘n vierde be- eerder op mekaar “geskiet” het as omlaat neem het deur die liberale Engels- lydenisskrif saam met die ander drie oor eenheid te praat.Amerikaanse teologiese rigting van die belydenisskrifte. In sy artikel skryf prof. Niemandt dan:sogenaamde bevrydingsteologie waarin Prof. Nelus Niemandt, voorsitter van die “Maar ek sal ontrou aan ‘n lewenslange PANEELKLOPPERS / PANELBEATINGMartin Luther King van die VSA so ‘n Dagbestuur van die Algemene Sinodale oortuiging wees as ek nie weer ‘n keerbeslissende rol gespeel het in die vyf- Kommissie van die Nederduitse Gere- ‘n pleidooi lewer vir volle eenheid tus- MAJOR STRUCTURAL REPAIRERtiger- en sestigerjare van die vorige eeu. formeerde Kerk (NG Kerk), het in die sen ons twee kerke nie. Die bestaandeDit het daartoe gelei dat burgerregte aan Kerkbode van 15 Februarie 2013 ‘n plei- ooreenkoms tussen die NG Kerk en die 24 UUR-INSLEEPDIENSalle swartes in Amerika gegee is en dit dooi gelewer dat hulle en die Neder- NHKA lê hiervoor ‘n goeie basis...” 014-596 6727het ook ‘n groot invloed gehad op die duitsch Hervormde Kerk een moet word. Dit alles klink goed en op die oombliksogenaamde “struggle” in Suid-Afrika, Hy sê dat hy van kindsdae af baie met met die liberale rigting wat beide die IN BESIGHEIDwaar veral Albert Luthuli daardeur beïn- lidmate van die Hervormde Kerk te doen NHKA en die NG Kerk ingeslaan het,vloed is. Ook Allan Boesak was deur gehad het en dat hy altyd gewonder het behoort daar seker nie veel probleme te VIR 30 JAARdie bevrydingsteologie beïnvloed toe hy waarom hulle nie een kerk is nie. As wees om so ‘n eenheid te bewerkstelligdie Belhar-belydenis opgestel het wat student het hy ook onder andere ‘n by- nie. As dit gebeur en die liberale deel FABRIEKS GOEDGEKEURDE HERSTELLERdeur die destydse NG Sendingkerk (Kleur- eenkoms by die Universiteit van Pre- Dawesstraat 94, Rustenburg, 0300 Tel.: 014-596 6727linge) aanvaar is as ‘n vierde bely- toria gereël tussen die drie sogenaamde Vervolg op bladsy 11 johan@prontortb.co.za www.prontortb.co.za
  • 2 DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Daar val nog wiele afEnige instelling waarin die staat tans enige vorm van Billitonbeheer het, is skynbaar gewaarborg om te misluk. Ditis nog net die datum wat ingevul moet word op die ver-vallingsvorm. Die ergste is egter dat daardie instellings tans nogaan die gang gehou word deur verbruikers, ten spytevan die staat se onvermoë. Die laaste dae is verneem hoedat die SABC se wieleafval, terwyl daar weer by Eskom groot fout is en dieverbruiker weer eens gedreig word met beurtkrag. By die SABC, die sogenaamde openbare uitsaaier (inwerklikheid die His Masters’ Voice van die ANC-regi-me) het die voorsitter en die ondervoorsitter van dieraad bedank, en daarna sommer nog ‘n hele spulraadslede sodat daar uiteindelik net drie oor is. Nouoorweeg die Zuma-administrasie om sommer die heleSABC-raad af te dank en weer ‘n nuwe een saam te stel. Dit sal geen verskil maak solank dit maar net weer ‘nregerings-aangestelde raad gaan wees nie. Dit is in wese niks vreemds nie. Sedert TV se ont-staan in Suid-Afrika in die middel sewentigs van dievorige eeu, het die NP-regerings van Vorster, Botha enDe Klerk die TV skaamteloos misbruik tot hulle eie pro-pagandistiese voordeel en om die bevolking te beweeg Blanke Westerlinge al weer aangeklatot die uiteindelike oorgawe. Die ANC het goed hieruit geleer. Hulle doen dieself-de met die SAUK wat hulle SABC gedoop het. Veral Professor Sampie Terreblanche kry in die beskuldigde bank geplaas word. antwoordelikheidsin om vir die vol- dit elke keer reg om dwars teen die Dit is opvallend dat hierdie skuld- gende geslag te voorsien, sou daardie Afrikaanse deel van die TV word skaamteloos mis- strome in te swem. Soms klink dit of redenasie hardnekkig op Suid-Afri- geen suksesvolle Westerse ekono-bruik om hulle gevaarlike propaganda in ons eie taal in hy na regs swaai, soos in sy ka en ook op die Westerse wêreld mie kon wees nie.ons huise in te dra. Omdat mense maar te bly is dat onlangse boek, Lost in Transforma- toegepas word deur die liberale Dit is nie net groot korporasies ofhulle iets in Afrikaans kan sien, word die SABC 2 tion, maar meestal eindig hy by die ekonome. Hulle sluit eenvoudig hu- ryk magnate wat die Westerse eko-Afrikaanse nuus soos nektar opgedrink, terwyl dit die klassieke liberalis se gewildste lle oë vir ’n reeks opvallende werk- nomie gebring het waar dit vandagmees stelselmatige gif vir die volksiel denkbaar is. speelplek - daardie plek waar Afr- likhede. is nie; ook nie in Suid-Afrika nie. Meer nog, word van mense verwag om lisensiegeld ikaners, Blankes en Westerlinge tel- In die eerste plek word daar ge- Dink maar net aan die landbou indaarvoor te betaal, terwyl daar uit die reeds oorbelas- kens in die beskuldigde bank ge- swyg oor die stand van die ekono- Suid-Afrika, wat enersyds sorg virte belastingbetaler se kas ook nog miljoene in die SABC plaas word. miese ontwikkeling onder die nie- voedsel, en andersyds ook ’n ver-gepomp word om hom te laat oorleef. Die ANC-bewind In ’n radiopraatjie oor sy nuutste Westerse volke vóór die koloniale diener van valuta is deur sy omvang-moet die geld inpomp, want ‘n bankrot SABC sal hom boek wat binnekort verskyn, vra die era. Hoe het daardie volke hulself ryke uitvoere na ander lande. omstrede Sampie Terreblanche dat ontwikkel op die gebiede van vervoer, In Suid-Afrika het die geskiedenisontneem van sy breinspoelingsmeganisme. Blankes heropgevoed moet word vervaardiging, behuising, landbou, ’n ekonomiese eksperiment opgele- Die vraag dring hom weer eens op hoe lank ons dit oor die Westerse ekonomiese pres- mediese dienste, onderwys en maat- wer wat die argumente van die li-moet aanvaar en verplig-vrywillig ons geld moet oor- tasies, want hulle verdien glo nie die skaplike sorg? Daar was byna geen beraliste weerlê. Na die Groot Trekhandig sodat hulle ons met ons eie geld kan vernietig? posisie wat hulle tans in die wê- ontwikkeling nie! het Swartes en Blankes in die Trans- In die verlede het lisensiebetalers boikotaksies gevoer reldekonomie beklee nie. vaal en die Oranje-Vrystaat min ofoor minder redes as wat nou plaasvind. Dalk is ‘n groot- In sy nuwe boek kritiseer hy blyk- meer dieselfde uitdagings en min ofskaalse aksie nie nou nodig nie. Net soos die publiekmet hulle voete begin stem het en die Afrikaanse mu- baar die Weste se materialistiese, individualistiese en anti-sosiale fi- PERSPEKTIEF meer dieselfde geleenthede gehad. Die Trekkers het hier aangeland metsiek, teater, filmbedryf en selfs nou weer die letterkun- losofie – volgens die skrywer die ’n klompie vee, waens en handge-de tot nuwe hoogtes ondersteun het, moet hulle nou grondslag van die kapitalistiese stel- reedskap. Hulle het geen staatshulpdie SABC tot ondergang stilmaak deur lisensieweer- sel. Op die oog af het hy daarmee van enige aard gehad nie, en moes beslis ’n punt beet. Dit hang egter af deur huise, skole en boerderye oprig ophouding. hoe mens hierdie eienskappe van Meinhard Peters eie koste, en met hul eie karige mid- Dieselfde geld Eskom. Hy het, soos ‘n vorige keer, die kapitalisme gaan karakteriseer dele. Dieselfde patroon van ontwik-nie sy sin gekry met die verhoging in tariewe wat hy en hoe jy die oorsake daarvan gaan keling het nie in die stamgebiede vanaangevra het nie. Skielik is daar kwansuis ‘n tekort aan beskou. die Swart volke plaasgevind nie, nieopwekkingsvermoë, en word die verbruiker weer ge- Dit kom oënskynlik ooreen met kri- Verbonde aan die Instituut vir hier in Suid-Afrika nie, maar ook niedreig met beurtkrag. Dit kan hulle skynbaar niks skeel tiek wat dikwels vanuit regse kringe op die res van die vasteland nie.oor watter skade dit die ekonomie kan berokken nie. uitgespreek word. Maar dit kom ook Kultuur en Geskiedenis Militêre mag alleen is geen waar-Dit skeel hulle ook niks oor die ongerief en skade wat ooreen met die Marxistiese en kom- borg vir ekonomiese ontwikkelingJan Publiek daaronder moet ly nie. munistiese kritiek teen die Westerse nie, soos die geskiedenis van Zoe- Die jongste probleem wat voorgehou word, is dat van “imperialisme” en ekonomiese orde. In die tweede plek word daar ge- loeland onder Sjaka en Dingaandie kragsentrales nie genoeg steenkoolvoorrade het Terreblanche het soos alle liberale swyg oor die voordele wat die nie- aantoon, en later weer in die gevalnie. Daar is seker weer ‘n klomp wat staak en nie werk denkers ’n ernstige probleem met Westerse volke uit die koloniale era van die Sowjet-Unie. Die Blankes vannie. Dit is natuurlik ook ‘n vingerwysing na die ANC- die ongelykheid tussen die Wester- geput het. Op al die terreine wat Suid-Afrika het meer gehad as mi- se lewenstandaard en die lae le- hierbo genoem is, is hulle enorm litêre mag. Hulle het die verant-bewind self, wat hierdie toestande skep met sy belag- wenstandaard van “ontwikkelende” bevoordeel. Dit het deurgaans ge- woordelikheidsin gehad om selfver-like en ekonomies-onvriendelike arbeidswetgewing. (of agtergeblewe) lande, veral daar- manifesteer in die verbetering van sorgend te wees – en so het hulle Tog kan die verbruiker wel iets daaraan doen. In die die lande wat voorheen kolonies hulle lewensgehalte, maar ook in werkgeleenthede geskep vir die Swarteerste plek moet ons elektrisiteit tot die maksimum van Westerse moondhede was. hulle aanwas. volke wat nou kla dat hulle nie diebespaar. Nie dat dit sal help om die beurtkrag af te Wanneer jy die probleem eenmaal Die liberale ekonome weier om die geleentheid gehad het om te kon ont-weer nie, maar waarom sal ons met ons kosbare en as ’n onregverdige en onverdiende uitspattige geboortekoers onder “ag- wikkel nie.swaar verdiende geld vir Eskom ryk maak, sodat hy “ongelykheid” gedefinieer het, is dit tergeblewe volke” in verband te bring ’n Verdere les in hierdie verband isbelaglike bonusse aan sy onbekwame bestuurders baie maklik om die skuld daarvoor met hulle armoede en ellende. Dit is Zimbabwe. Daar het die swart heer-kan betaal? op die Weste en die kapitalisme te tog die een opvallende verband wat sers ’n ontwikkelde land met sy voor- Meer nog. Verbruikers kan hulleself speen van krag- projekteer. Volgens Sampie Terre- nagevors behoort te word, wanneer treflike landbousektor binne slegs tweeverbruik. Daar is deesdae heelwat geleentheid daartoe blanche is die geskiedenis van on- hul lewenstandaard met dié van Wes- dekades tot klaaglike armoede ge- gelykheid klaarblyklik die skuld van terlinge vergelyk moet word. reduseer.deur gebruik te maak van onder meer son- en wind- die Westerse moondhede omdat dit ’n Derde saak wat vanselfspre- Armoede in Suid-Afrika is na tweekrag, wat ook as hernubare energie bekend staan. met geweld en uitbuiting gepaard kend in die debat betrek moet word, dekades van ANC-beleid ook ’n groei- Kom ons gaan omsigtig met ons geld om, spaar dit gegaan het. is die kwessie van spaarsin, kapi- ende vraagstuk. Die vervanging vandeur van die staatsinstellings te weerhou, en koop lie- Ons sal moet wag vir die nuwe taalvorming en korporatiewe ont- blanke kundigheid in soveel sektorewer daarmee aandele in bv. Oranjekas, die Oranje Ny- boek om sy redenasie te volg; maar wikkeling. Die feit dat ’n paar groot het die ekonomiese posisie van onswerheid Ontwikkelingskorporasie (ONOK) en ander in- uit sy opmerking dat Blankes “her- maatskappye hulpbronne en mense land ernstig benadeel. Hierdie as-stellings, wat daarmee kan help om ons volksekono- opgevoed” moet word, en dat Blan- uitgebuit het, is wel een verskynsel pek behoort eerder ondersoek temie buite die bestel te vestig. Dit sal gelykertyd ook die kes nie werklik hulle posisie in die in die kapitalisme. Maar sonder die word, as die vrae oor dalende le-basis vorm van ons eie ekonomie wanneer ons weer ‘n ekonomiese lewe verdien nie, is dit selfversorgende gesin, die klein- en wenstandaard en groeiende armoe-vrye volk in ‘n onafhanklike, Godvresende staat gaan tog duidelik waarop hy afstuur. An- middelslagondernemer, die werks- de werklik beantwoord moet word.wees! dermaal moet die blanke Westerling etiek van die Westerling en sy ver-
  • DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 3 Vrouemonument eeufeesherdenking gehouDie Vrouemonument herinner vanjaar Onthou. Kronieke van vroue- en kin- Boeremark’n eeu lank Afrikaners aan die lyding, derlyding, 1899- 1902. Skyngevegte ( Adv Collin Steyn)moed en vaderlandsliefde van ons Die feeskomitee, onder leiding van ds. BoeresportBoerevroue en -kinders. Bertie de Lange doen ’n beroep op volks- Saterdagaand Die eerste geleentheid ter herdenking genote om die besondere geleenthede Seremoniële geleentheid –van 100 jarige bestaan van dié monu- te ondersteun. Voortrekkersment begin reeds op 12 April. Die kransleggings behoort die onder- Kranslegging by Konsentrasiekamp Hierdie historiese geleentheid behoort steuning van elke ware volksorganisas- steentjiesmet oorgawe ondersteun te word deur ie te geniet. 17 November 2013 Sondagoggendvolksgenote wat oor die lengte en breed- Hier volg ’n voorlopige en baie krip- Sonsopkoms-byeenkoms byte van die land aldaar byeen moet kom. tiese program wat aangebied word: Vrouemonument (Ds. Bertie de Die onthulling van die Vrouemonu- 12 April 2013 Oranje Meisieskoolment op 16 Desember 2013 “was méér byeenkoms by die Vrouemonument Lange)as ‘n volksaamtrek - dit was ‘n bede- 14 November 2013 Donderdagaand 21 tot 23 November Donderdag,vaart. Van oor die hele land het Afri- byeenkoms met ligte klassieke musiek Vrydag, Saterdagkaners in hul duisentalle saamgetrek 15 November 2013 Vrydagoggend Wynand Mouton Teater – Drama deurom die inwyding van die Nasionale AHI skole Entrepreneursoggend Deon OppermanVrouemonument by te woon”, skryf Vrydagmiddag 16 Desember 2013 Maandagprof. Andries Raath in sy samestellers- Boeremusiek-uitvoerings Optog vanaf Tweetoring Kerknota tot ‘n hele afdeling, “Die Nasio- Vrydagaand Erediens deur prof. Piet Straussnale Vrouemonument te Bloemfon- Musiekkonsert Optrede deur Wilna Snymantein”, wat ‘n derde beslaan van die boek, 16 November 2013 Saterdagoggend Formele Kranslegging Militêre fiasko ontbloot ANC-regime se onvermoëAanvoerders van die Suid-Afrikaanse inname van Bangui. Die Seleka-rebelle ondeurdagte militêre operasie in die omdat daar indertyd behoorlike beplanning, ondersteuning,Weermag het aangedui dat daar nie bestaan uit ongeveer 5 saamgevoegde Sentraal Afrikaanse Republiek het vroeg opleiding en toerusting was. Hy stem saam met uitsprake datsprake daarvan is dat die Suid-Afri- rebelle groepe. vanjaar wye kritiek ontlok toe dit in die die SAW-troepe op ‘n “selfmoord”-sending is aangesien hullekaanse troepe uit die mineraalryke Sen- Die president, Francois Bozize, het in- parlement aan die lig gekom het dat daar nie eens lugsteun het nie en voeg by dat dit skandalig is dattraal Afrikaanse Republiek (SAR) ont- tussen uit die land gevlug en het “ver- geen begroting vir die ontplooiing van hulle toerusting by én hulp van die Franse moet bedel.trek gaan word nie na ‘n uiters verne- dwyn” nadat hy kort tevore op ‘n vlug- die troepe bestaan nie. Jacob Zuma “Daar moet altyd onthou word dat die ANC-terrroriste nooitderende neerlaag vir die SAW-troepe tige besoek aan Suid-Afrika was. Na moes toe erken dat die oefening belas- die ou Weermag militêr sou kon aandurf nie. Dit was die ver-tydens ‘n staatsgreep in dié land. wat berig word, het hy glo na die De- tingbetalers oor ‘n vyf jaar tydperk (tot raad van die De Klerk’s wat die land aan die ANC oorhandig Dié besluit om glo nie “te hardloop nie” mokratiese Republiek van die Kongo en met 2018) sowat R1,2 miljard gaan het. Om nou die uitgelewerde soldate in die SAR as helde tesoos Jacob Zuma dit stel, volg ondanks gevlug. Die plundering van die hoofstad kos, en nie R65 miljoen soos hy aan- beskryf, help nie veel om te vergoed vir die feit dat Suid-die feit dat senior offisiere vroeër ge- het kort na die inname deur die rebelle vanklik aangedui het nie. Afrika se ‘grootdoenerige’ militêre rol in Afrika plat teen diewaarsku het dat nie nóg SAW-soldate begin en die sowat 600 000 inwoners sit Vrae is ook vroeër gevra omdat Zuma grond gevee is nie”, het hy opgemerk.ontplooi moet word nie. sonder elektrisiteit, water en basiese le- nie die nodige stappe gevolg het, soos Sowat dertien Suid-Afrikaanse soldate wensmiddele. deur die grondwet vereis word, om dieis dood en 27 ander is gewond toe hulledeur die rebelle vasgekeer is tydens ‘n Stokou Hercules C130 vragvliegtuie is uit Suid-Afrika gestuur om die gewon- troepe na die SAR te stuur nie. Die par- lement het nog nie eens met sy sitting Biltong uit die Bosveldstaatsgreep waarin die hoofstad, Bangui des en dooies te gaan haal. Oryx-heli- begin nie toe hy die besluit geneem het. Ysterberg strydraad van die HNP hetdeur hulle ingeneem is. Nagenoeg 400 kopters, Gripen-vegvliegtuie en twee Frankryk (wat een van die ANC-re- aan Die Afrikaner koerant drie rooibokke geskenk.SAW-soldate (die getal wissel na gelang Rooivalk-aanvalshelikopers is glo egter gime se ‘vennote’ was in die berugte wa-van die onderskeie media wat daaroor by verskillende lugmagbasisse op ‘n ge- pentransaksie) het aansienlike ekono- Fondse uit hierdie skenking gegenereer sal aangewendberig) het sonder enige lugsteun teen na- reedheidsgrondslag – seker om steun te miese belange in SAR, waarvan talle word om Die Afrikaner uit te bou.genoeg 3000 Seleka-rebelle (‘n ander verleen (het). Vroeër is berig dat 12 van gekoppel is aan die belangrike minerale Die skenker mnr Peet van Breda sal die bokke skietbron meld dat 5 000 rebelle ter sprake die 26 Gripen-vegvliegtuie - wat meer in dié land. en die vleis sal dan in Thabazimbi verwerk word.is) te staan gekom. as ‘n dekade gelede aangekoop is – per- ‘n Militêre strateeg het aan Die Afri- Reëlings sal getref word dat die verwerkte vleis Volgens die nuusagentskap, Reuters, het manent in ‘n stoor staan. Daar is trouens kaner gesê die vernederende neerlaag by die voornemende kopers afgegee word.die Franse soldate geweier om tussen- net 6 gekwalifiseerde vlieëniers om met van die ANC-regime se troepe teen ‘n Opskud: die winter is oppad. Bestel jou rooibok nou!beide te tree en is die SAW-troepe heel- die Gripens te vlieg. rebellemag sou nie met die ou Suid-temal eenkant toe gevee tydens die Die koste van die ANC-regime se Afrikaanse Weermag gebeur het nie Skakel Johannes van den Berg by: 012-3358523. Boeretaal nr. 3 Verbind tot; en verbintenis. Ons hoor dikwels dat intuïtief probeer om nie formeel te klink nie. Goeie gende woorde gerus beter leer ken en hulle meer ge- mense na woorde soek wanneer hulle die Engelse Afrikaans kan by tye wel formeel klink, maar dit is bruik: stagneer, wolhaarstorie, riemtelegram, rekla- begrip commitment wil gebruik. Dit is nou maar een- omdat dit nie in die alledaagse omgang gereeld me, skouspel, bondgenootskap, argiveer, klante, maal so dat goeie Afrikaanse woorde uit ons gebruik word nie. Die keuse om liewer ’n Engelse kliënte, waardering, behoefte, betrokkenheid, vas- alledaagse spreektaal verdwyn. Mense sê byvoor- woord te gebruik spruit dalk voort uit ’n vrees vir for- beslote te wees, toewyding en verbintenis. beeld: Ons is regtig committed. Dit kan ewe maklik maliteit. Gebruik ook die volgende: Iets op die proef stel, weergegee word deur te sê: Ons is regtig verbind Om te eksperimenteer. ’n Engelse uitdrukking wat die mog ‘t troffe-manier, te veel hooi op my vurk, en daartoe, of ons het ons verbind om dit te doen. ons in werkverband hoor is trial and error. Sprekers om ’n plegtige onderneming te gee. Dit kom voor asof taalsprekers meen dat die ge- vergeet dan van handige Afrikaanse woorde wat in bruik van die Engelse woord ’n sterker klem sal plaas daarvan gebruik kon word. Iemand wil met dié plaas as die Afrikaanse woord. As mens werklik ’n uitdrukking sê dat hy nie ’n vaste resep volg nie, in besluit wil beklemtoon, sou jy ook kon sê: Ons het werklikheid eksperimenteel te werk gaan. Hy let op Hierdie rubriek word opgestel deur die GHA. Ons plegtig onderneem; almal het plegtig onderneem; of na wat nie goed werk nie en leer dan uit sy foute. stel veral belang in lesers se ervaring van taalprob- ons het ons vas verbind. Om dit in Afrikaans uit te druk, kon die persoon gesê leme, beskouings oor Afrikaans, navrae in verband Nog ’n gedagte is om die woord toewyding meer te het: Ek eksperimenteer daarmee; dit is net ’n pro- met woorde, en nuttige mededelings. Skryf gerus gebruik. Mens kan mos sê: Ek het besluit om my toe beer-en-tref-proses; of: ons stel proefondervindelik aan boeretaal@afrikaans.org.za te wy aan hierdie saak. Onthou ook die uitdrukking: vas watter metode die beste werk. om vasbeslote te wees. Dan hoef jy jouself nie kort- Dit kan aanbeveel word om dié gedagte vanuit ’n NOTAS kort te commit nie! ander hoek te formuleer. Byvoorbeeld: Ons is besig (1) Die rubriek Boeretaal word behartig deur die Te veel commitments? Hierdie uitdrukking hoor om dit in die praktyk op die proef te stel. (Die spre- Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans. ons ook, wanneer mense bedoel dat hulle te veel ker of skrywer kan selfs wegdoen met die invoeging (2) Verskillende skrywers se bydraes word gebruik hooi op die vurk het. Die bekende uitdrukking om te in die praktyk, want hoe anders sal dit tog gedoen by die opstel daarvan. veel ysters in die vuur te hê, is ’n anglisistiese uit- kan word?) drukking. Een probleem met hierdie ouer idiome is Afrikaans het verder ook die mooi woord mog ‘t dat jongmense nie meer weet hoe dit voel om te veel troffe; dit val informeel en humoristies op die oor. Stuur redaksionele korrespondensie in verband met hooi op jou vurk te hê nie. Ons kan dit gewoonweg Byvoorbeeld: Ek kook op die mog ‘t troffe manier; sy die rubriek asseblief na: meinhard.peters@gmail.com so uitdruk: Ek het te veel verpligtinge, te veel take op werkstyl is mog ‘t troffe. Selnommer: 082 9219706. Lesers word gevra om hande, te veel afsprake, te veel pligte om te behar- te skryf aan boeretaal@afrikaans.org.za maar hulle tig. Of ook: ek is toegegooi met werk en verpligtinge. Woordeskat. Dit is belangrik dat ons die ryk woorde- sal ook direk aan Die Afrikaner kan skryf. Dit is interessant om daarop te let dat jongmense skat van Afrikaans aktief benut. Ons kan die vol-
  • 4 DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 verder dat sy jaarliks, as deel van haar Afrika uitreik-pro- Sarel jek, R800 000 aan die ANC se jeugliga skenk. Sy het klaarblyklik ook ’n aansienlike bydrae gemaak tot Julius Malema se regsfonds in sy saak teen AfriForum. Dit laat Sarel dink aan die vrou wat met haar pragtige Super witkop dogtertjie ’n vriendin van lank gelede in die winkel raakloop. Die vriendin het toe ’n baba in ’n kombersie in haar arms. Soos vriendinne maak, kyk sy toe na die ba- ba. Die skok was groot toe dit ’n swart baba is. Die dogtertjie wil toe ook die babatjie sien. Ewe kordaat sê SE POLITIEKE DINGE sy toe vir haar ma: Haai mamma ― apie! Alles stort in duieHitler-saluut net so erg soos apartheid rugby speel. Nee wat, ons arme wit kinders het geen In die Middelburg-omgewing in Oos-Transvaal is tydens plek meer in hierdie land nie. Het jy gesien hoe barbaars‘n Twintigjarige sokkerspeler in Griekeland, Giorgos die eksamen ’n vraestel aan graad 7-leerlinge (dit is nou toi-toi hulle op die pawiljoen?”Katidis, is lewenslank uit dié land se nasionale span ver- standerd 5 soos Sarel dit onthou) voorgelê met honderd “Ek het jou jare terug al gesê die ondergang van onsban nadat hy die Nazi-saluut gegee het tydens ’n liga- spel- en ander foute in die vraestel en die antwoordstel. ou volkie het by sport begin. John Vorster het daardiewedstryd. Die media berig dat die vraag- en antwoordstel deur ’n deur vir veelrassigheid oopgemaak en dit sal nooit op- Katidis het sy span se wendoel geskop en daarmee die taalspesialis van die onderwysdepartement in Oos-Trans- hou solank ons ’n sportmal volk bly nie.”wedstryd 2 – 1 gewen. Hy was so opgewonde oor dié vaal opgestel is.prestasie dat hy in vreugde sy regterhand in die lug ge- So word in een afdeling ’n vraag in ’n begripstoets oor Hoe erger die toestand in die land, hoe meer soek diesteek het wat beskou is as die Hitler-saluut. bye gevra oor die doen en late van ’n sekere persoon. Afrikaner ontvlugting in sport. Hoe meer ontvlugting in Katidis her verskoning gevra vir sy oordeelsfout en on- Die persoon word nooit in die begripstoets genoem nie. sport, hoe meer die vertrapping van ons Afrikaner-kunde oor wat dié teken beteken, maar helaas, dit was In die antwoordstel word die antwoorde vir vraag 6 ge- waardes. En die sirkel sal net aanhou en aanhou ente laat. gee, maar in die vraestel is nie ’n vraag 6 nie. Spelfoute aanhou. is baie. Baie daarvan is bloot agterlosig omdat die finale Sarel meen daar word te maklik ’n herrie gemaak oor dokument nie behoorlik geproeflees is nie.sake wat dikwels nie eers beplan of bedoel word nie. As mens nie meer blank wil wees nie Sulke slordige werk is onaanvaarbaar. Die boodskapSarel wonder of daar enigiets sou gebeur het as Katidis wat daarmee aan die leerlinge oorgedra word, is die vanin sy oomblik van glorie sy hand sou toegemaak het toe Sarel sien die sieklike idee by sommige verloopte onverantwoordelikheid.hy dit in die lug opgesteek het. Sou sy Griekse sportbase Afrikaners en ander liberale Suid-Afrikaners om ’n swar- As dit is hoe ’n taalspesialis se werk lyk, kan dit dan an-dit as die Swartmag-teken gesien het? Net dalk het tetjie aan te neem en groot te maak, is besig om al wyer ders as dat die druipsyfer van die leerlinge net vanKatidis dan kaptein van sy span geword! uit te kring. kwaad na erger gaan nie. Bekende rolprentsterre in Hollywood het dit ook ge- As daar geen standaard by die skoolkinders gekweekDie sportwêreld hou aan om te kruip doen. En natuurlik kan die media dit nie genoeg be- word nie, dan sal die land teen ‘n nog sneller pas ten klemtoon oor hoe wonderlik dit as voorbeeld is nie. Ook gronde gaan wanneer hulle groot is. Afrikaanse tydskrifte plaas tog te graag dié foto’s. Sarel weet net dit. Die blanke kinders moet uit hierdieWas vriend Isak ontsteld toe hy vir Sarel bel na afloop Een van die sterre (Sarel wonder hoekom word hulle gemors uitkom. Ons trots en standaard as Afrikanersvan die semi-finale in die universiteitsrugby. “Ek is nou sterre genoem ― as hulle tog maar eerder wil verskiet) laat ons nie toe dat ons kinders so verneder en vertrapkeelvol”, skree ou Isak oor die foon. Sarel het hom is Charlize Theron. moet word nie.probeer kalmeer, maar tog so lekker gekry oor ou Isak Nou het ’n berig op Sarel se tafel beland dat dié vrouse woede. Kyk, Isak mis nie ’n wedstryd wat saak maak van Boksburg een van die grootste privaat donateurs Dit laat Sarel dink aan die swart sakeman wat synie. van die ANC is. Die berig wil dit hê dat Theron vanaf winkel vir ’n wyle gesluit het. Toe plaas hy ’n kennisge- “Nou wat is nóú fout?”, wou Sarel weet. “Man, dis hier- 1996 tot 2008 $450 000, dit is R3,6 miljoen, aan die ANC wing op die deur: “This shop is not open because it isdie kommentators. ’n Mens sou sweer dit is net die geskenk het vir hulle verkiesingsveldtogte. Die berig sê closed”.Swartes (weer het Isak ’n ander woord gebruik) wat kan Woord en Wêreld Die vrees van HERE (2)“Waarom maak julle dominees altyd die “Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle te noem as ons nie in alle omstan-kerkgangers bang vir God? Julle praat ge- sal vir My seuns en dogters wees, spreek dighede, op alle terreine van ons bestaandurigdeur van die “vrees van die HERE”, die HERE, die Almagtige. Terwyl ons dan Godvresend leef nie.het ‘n troue kerklidmaat my eendag ge- hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons dan Niks is uitgesonderd van daardie voor-vra. “Die Bybel sê tog dat God ons Vader ons van alle besoedeling van die vlees én waarde nie. Ons huislike lewe, ons onder-is en wie maak nou gedurig kinders bang die gees reinig, en laat ons die heiligma- wys, ons sport en spel, ons politiek... allesvir hulle Pa?” king in die vrees van God volbring”. (2 staan onder daardie verhouding met God. Die goeie suster het die woordjie “van” Kor. 6: 18; 7: 1 vgl ook Ex. 4: 22; Ef. 1: 2; Hy is ons Vader, maar onthou Hy is onsvervang deur “vir” en dit maak die hele Joh 3: 3). Daarom slaan die gebod: “Eer Hemelse Vader! En dit beteken dat Hy al-saak anders. Gelowiges word nie opge- jou vader en jou moeder” allereers op ons le gesag besit oor alles in Hemel en oproep om te vrees “vir” die HERE nie, maar he-melse Vader. Ons aardse gesag staan aarde. En daardie gesag beteken nie netwel om te wandel in die vrees “van” die in opdrag van ons hemelse Vader oor dat Hy alle Mag en Krag besit nie, en datHERE. Juis omdat God die Vader is! ons. Hy daarom gevrees moet word, ons bangChristus leer ons om te bid: “Ons Vader Om in die “vrees van die HERE” te leef, vir Hom moet wees omdat Hy so kwaaiwat in die hemel is, laat U Naam geheilig is dan ‘n kenmerk van die ware geloof. As en so sterk is nie.word...” Na die ”Ons Vader” volg daar: Moses opdrag kry om ‘n Uitvoerende Ge- Maar ons vrees, eerbiedig en eer Hom“wat in die hemel is” sag aan te stel, is die voorwaarde dat dit omdat Hy ons Vader is. Hoe weet ons dit? En daarom gaan ons eerbiedig met Hom Ds. LH Stavast “bekwame manne wat God vrees” moet Omdat Hy sy Eniggebore Seun gegee hetom: “laat U Naam geheilig word”. Jy kry wees (Ex. 18:21 vv.) Van Job word gesê:ongelukkig ook deesdae mense wat van “Die man was vroom en opreg en God- sodat “ons kinders van God genoem kanen soms met God praat asof Hy sommer roep of kon aanroep nie. vresend en een wat afgewyk het van die word” (1 Joh, 3: 1). Ja, dit beteken dat ons‘n “hierjy” is. Die wet van die HERE sê Romeine 3: 18 haal Psalm 36: 2 aan, as kwaad” (Job 1: 1). En ondanks al die ram- in die wêreld dikwels misken sal word.dan dat hulle sy Naam “ydellik”, dit wil sê Paulus van ongelowige mense sê: “Daar pe, onheile en verdriet wat hom oorge- “Om hierdie rede ken die wêreld ons nie,“leeg, hol, sonder inhoud gebruik. is geen vrees van God voor hulle oë nie”. kom het, het hy vasgehou aan daardie omdat dit Hom nie geken het nie”, staan As u televisie in u huis het en uself ver- Hulle lewe asof God nie bestaan nie en “vrees van die HERE”. ook in dieselfde vers.plig voel om na allerlei Amerikaanse of as Hy bestaan dan hou hulle geen reke- ‘n Lewe met die God van alle lewe is dus As ons só daarna kyk, kry die bekendeBritse stories te kyk, sal u weet die Naam ning met God en sy gebod nie. Gelowige die kenmerk van iemand wat homself ‘n spreuk van wyle Jaap Marais weer ‘n die-van die Allerhoogste sommerso as ‘n vloek- mense is anders: omdat God hulle Vader gelowige of ‘n Christen wil noem. Dit geld per betekenis: “Stryd is lewe!” Mag diéwoord of ‘n stopwoord gebruik word. Die is, hou hulle rekening met Hom. Ja, soos tot vandag toe, ook in ons land, ons volk leuse ons strydkreet bly: “in die vrees vanspreker en na ‘n ruk ook die hoorder merk gehoorsame kinders, eerbiedig hulle sy en ons omstandighede. Ook die Afrikaner- die HERE”.nie eens op dat hulle die Allerhoogste aan- wil orals waar hulle gaan of staan. volk het geen reg om homself Christen-volk
  • DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 5 Nuwe lewe geblaas in propaganda Hoof van SAID onder skoot oor ANC-ikoon Dr. Müller Pretorius beskuldig dat hy ‘n werks- die SAID een van min staats-’n Britse koerant berig dat nie) aan die Noordwes Uni- aanbod by die SAID aan ‘n departemente waar dit nog‘n videospeletjie oor Robben- versiteit (vroeër bekend as George (Oupa) Magashula, sekere 28 jarige vrou sou redelik goed gaan en waareiland – as deel van die die PU vir CHO) ‘n ander kommissaris van die Suid- gedoen het waar sy R1 die dienslewering goed is.Mandela 27 kulturele projek vennoot. ‘n Verteenwoordi- Afrikaanse Inkomstediens miljoen per jaar sou verdien. Magashula (50) het voor-- binnekort bekend gestel gaan ger van laasgenoemde in- (SAID) se optrede gaan vol- Blykbaar wou Marimuthu die graads en nagraadse kwali-word. stansie word aangehaal oor gens die minister van finan- opgeneemde gesprek gebruik fikasies van die Universiteit Dié sogenaamde opvoed- die teikengroep van die spe- sies deur ‘n oudregter onder- om die hoof van SAID af te van Kaapstad en is van 2009kundige speletjie gaan jong- letjie wat glo 16 tot 25-ja- soek word. ‘n Sekere Panga- dreig om die ondersoek na sy in sy huidige pos. Ondermense glo oor apartheid in- riges is. nathan Marimuthu, ‘n ver- belastingsake te staak. andere was hy ook bestuur-lig. Die speletjie word Mandela 27 word gedeelte- oordeelde dwelmhandelaar Mens sal graag wil hoor wat der by Anglovaal Industries,beskryf as “ernstig” en word lik deur die Europese Unie wie se sake deur SAID on- hierdie ondersoek aan die lig Nampak, SA Brouerye enin die styl van ‘n grafiese befonds en sal ‘n webtuiste dersoek word, het Magashula sal bring want tot dusver was Telkom SA.vertelling aangebied. Dit is met ‘n interaktiewe tydsor-gebaseer op onderhoude met de met musiek, verhoog- Uitdaging Trojaanse perdvoormalige gevangenes. werk en gedigte asook 3D- Maphela Ramphela se bekommernis oor die Die videospeletjie word voorstellings van Mandela verskil van die ware feite Die soektog (met ‘n baie groot beloning) na wat aangebied word in dr. die staatsinstansie, waar daar sowat ‘n week drastiese daling in kommersiële boere isdeur Suid-Afrikaanse stu- se sel en ander plekke op die nogal ‘n groot sprong van haar bemoeienisdente met die hulp van die eiland aanbied. Pieter Möller se boek met lank geen korrupsie gepleeg is nie, duur on- Engels en Afrikaanse teks- verpoosd voort. kort tevore met haar voorvadergeeste se seën.“Serious Games” instituut Die Britse koerantberig gedeeltes, Die Mandela Le- Die ondersoekspan werk dag en nag, maar Sy meen dit is kommerwekkend (“worri-by die Coventry-universiteit haal die woordvoerder van gend/The Mandela Legend. kon nog geen sukses behaal nie. some”) dat daar 15 jaar gelede 100 000se tegnologiepark in Brit- die projek, Roger Friedman, Die gegewe dat Mandela Tot dusver het hulle nog net die oortjies van kommersiële boere was en nou is daar nettanje ontwikkel. Volgens die aan en gee ‘n baie liriese nooit geweld afgesweer het die korrupsie-seekoei bekyk. Dit blyk reuse 36 000.berig is die “Serious Ga- beskrywing van Nelson Man- nie, word in dié boek duide- ore te wees. Hy het ’n enorme aptyt en veror- Daar staan ‘n Trojaanse perd langs diemes” instituut (nie verwant dela en die ANC wat lynreg lik uitgewys. ber alles wat voorkom! korrupsie-seekoei in die groentetuin!Afrikanerliberalisme Liberalisme in die Perswese dr G.D. ScholtzHoewel hulle voorgee dat hulle die sienlik uitgebrei word. Hulle stede ding van die liberalistiese stand-beleid van die Nasionale Party moet ontwikkel word tot moderne punt. Hoe kan sulke mense nog In hierdie deel van dr G.D. Scholtz se artikel insteun, is dit uiters opmerklik dat sentrums. Die stede waar groot ge- beweer dat hulle die Nasionale Par- die bundel Afrikanerliberalisme onder redaksiedie koerantredakteurs wat hulself talle swartmense woon, moet self- ty steun wanneer hulle n stand- van prof. P. S. Dreyer skryf hy verder ooras “verlig” bestempel, hierdie groot bestuur oor hulle eie sake bekom punt onderskryf wat deur die he- “Liberalisme in die Perswese”. Hy het dit veralbeginsel verwerp en dat hulle op die vlak van stadsrade. Skakel- dendaagse Progressiewe Reformis- oor die “verligte” Nasionale Party koerantredak-saam met Hofmeyr bepleit dat die strukture met blanke plaaslike teparty gehuldig word omdat hulle teurs wat die liberalisme van Jan Hofmeyraanwesigheid van die Bantoe in owerhede moet hul inspraak ter die voortsetters is van beskouings gepropageer het. Hulle het dit veral gehad oordie blanke gebiede as permanent wille van hul eie belange waar- van Hofmeyr? die permanensie van die swart werkers in dieaanvaar moet word. As voorbeeld borg. Die politieke skakeling met Dat die Bantoe oral ordentlike en blanke gebied. Hierdeur het hulle miskienvan hierdie “verligtheid” kan ge- die tuislande verdien nog indrin- menswaardige behandeling moet ge- onbewus en onbedoeld die weg begin openneem word wat die hoofredakteur gende aandag. Verskillende weë niet, is n saak wat elke welden-van Die Transvaler geskryf het. In moet nog ondersoek word om die kende Afrikaner sonder meer sal vir swartmeerderheidsregering watn artikel het hy tien stellings ge- stadswartes op politieke vlak tot erken. Daarom gaan dit egter nie. toe in 1994 gekom het.noem waarmee alle lede van die hul reg te laat kom”. Die vorige leiers van die Nasionale die Nasionale leiers almal diep bekommerd oor die be-Nasionale Party dit dan eens be- Party het egter gewis nie sonder dreiging waaraan die blankes hulself blootstel wan-hoort te wees. Die sewende lui as Hierdie standpunt druis reël reg in rede dikwels so ernstig daarvoor neer daar geen doeltreffende skeiding tussen blankvolg: “Die swartmense in blanke teen wat alle leiers van die Nasio- gepleit dat daar skeiding tussen en swart bewerkstellig word nie. Dit is inderdaad diegebiede sal as n permanente toe- nale Party tot dusver verkondig het, blank en swart geskep moet word grootste tragedie in die geskiedenis van Suid-Afrikastand (sic) aanvaar moet word. Dit maar dit is in volkome ooreenstem- nie. In teenstelling tot mnr. Hof- dat die meerderheid van die blankes nie daarvan oor-hou die konsekwensie in dat waar ming met wat mnr. Hofmeyr steeds meyr wat van geen skeiding wou tuig kon word dat segregasie, apartheid of afsonder-swart werkers nie in nabygeleë tuis- verkondig het. Die “verligtheid” het weet nie en wat, soos aangetoon like ontwikkeling, wat as kern het behoorlike ge-lande gevestig kan word nie, hulle dus gelei tot die versaking van die is, in twyfel verkeer het of sy eie biedskeiding, die enigste manier is om die toekomsbehoorlike leef- en werktoestande Nasionale standpunt oor n baie standpunt die behoud van die blan- van die beskawing hier aan die suidpunt van Afrika temoet ontvang. Alle geriewe moet aan- belangrike saak en die aanvaar- ke beskawing sou waarborg, was beveilig nie. In stede van om dit dag in en dag uit net so luid te ver- kondig as waartoe hulle in staat is om alle Afrikaners HNP-Dagboek wakker te maak, stel die “verligte” koerantredakteurs hulle eenvoudig op die standpunt wat Hofmeyr reeds byna veertig jaar gelede al ingeneem het. Waarlik, 2013 hier word verligtheid sinoniem met verblindheid. Wan- neer gelees word wat hierdie “verligtes” skryf, word een feit baie duidelik. Dit is dat hul kennis van die ver- lede totaal ontoereikend is om n behoorlike oordeel HNP Hercules HNP Openbare vergadering oor die omvang en erns van die hedendaagse ras- Potchefstroom sevraagstuk uit te spreek. Wie die rassevraagstuk in Pannekoekdag Wolmaransstad HNP Inligtingsvergadering n behoorlike perspektief wil sien, moet nie alleen n 20 April 2013 grondige kennis van die geskiedenis hê nie, maar by Willie Marais 16 April 2013 11 April 2013 moet ook n studie maak van wetenskappe soos die Afrikanersentrum Frederickstr. 5 Doreen Lodge saal biologie, die antropologie, die etnologie, die sosiolo- Bailiepark gie, die sielkunde, ens. Geen “verligte” koerantredak- 8:00 - 12:00 Vredestr. 29 Tyd: 19:00 teur het al getoon dat hy oor hierdie mate van kennis Vir meer inligting Tyd: 19:00 beskik nie. Daarom kan hulle ook geen behoorlike skakel: Vir meer inligting skakel: oordeel oor die rassevraagstuk vel nie. mnr. Pieter Smits 072 203 1935 Vir meer inligting skakel: Die “verligte” koerantredakteurs - gelukkig behoort mev.Hansie Hartung Mnr. Jaco Steyn 083 383 8023 082 458 5117 of mnr. Johannes van den Berg nie almal tot hierdie tipe nie - sal deur die omstan- 012 335 8523 Mnr. Johan Steyn 083 235 0632 dighede tot die erkenning van een besondere feit ge- mnr. Johannes van den Berg dwing moet word. Dit is dat, indien daartoe oorge- 012 335 8523 gaan word om dié swartes in die blanke gebiede as Spreker: Mnr. Andries permanent te aanvaar , die beskawing aan die suid- Spreker: mnr. Die spreker is mnr. Louis punt van Afrika ten dode opgeskryf moet word. Om Breytenbach Andries Breytenbach van der Schyff Leier van die HNP Vervolg op bladsy 6
  • 6 DIE AFRIKANER, 22 - 4 April Maart 2013 Afrikanerliberalisme Liberalisme in die perswese dr G.D. Scholtz beste bewys van hoe die “verligtes” telike kultuur. En dit is nie maar uitwen- House and not worthy of the nation. IVervolg vanaf bladsy 5 totaal uit voeling met die werklikheid is dige kleursel nie, maar dieper lê n ask the House to look at this matter – in sodanige mate dat hulle nie eens geestelike aanlegverskil...” soberly and dispassionately and not tomense wat ten opsigte van kultuur- en kan sien dat hulle help om die toekoms Die tweede kom uit n verslag wat n be led by the false exploitation of senti-beskawingspeil hemelsbreed van me- van die blankes in Suid-Afrika te ver- kommissie van teoloë in 1974 voor die ments, however natural...”kaar verskil, naas mekaar te laat woon, nietig nie. Wat die “verligtes” voor- Algemene Sinode van die Nederduitse Dit was die houding van Hofmeyr watis om diegene wat op die hoogste peil staan, is inderdaad gevaarlike onkunde Gereformeerde Kerk gelê het. Daarin veroorsaak het dat die Verenigde Partystaan, op die duur na die laagste peil te en naïwiteit. is gekonstateer: “Dit behoort in norma- tot die einde van sy bewind in 1948 nikslaat sak. Daarteen het genl. Hertzog, Op nog n terrein is daar n skakel tus- le omstandighede wel nie tot die taak gedoen het om deur wetgewing n ver-soos reeds vermeld is, reeds in 1911 sen die houding van mnr. Hofmeyr en van die owerheid om hom met die vrye bod op gemengde huwelike te plaasgewaarsku. Moet die toestand so bly die van die “verligte” koerante. Dit gaan huwelikslewe van individue te bemoei nie. Eers nadat die Nasionale Party insoos die “verligtes” dit verlang, staan hier oor die omstrede vraagstuk van ge- nie. Tog is dit moontlik denkbaar dat die 1948 aan bewind gekom het, is in 1949dit eenvoudig vas dat Soweto oor Jo- mengde huwelike, dit wil sê tussen owerheid die aangaan van dergelike sodanige wetgewing aangeneem. Dit ishannesburg, Atteridgeville oor Pretoria, mense van verskillende rasseherkoms. huwelike in bepaalde omstandighede derhalwe nou al byna dertig jaar lankCato Manor oor Durban, New Brighton Dit is ook n saak waaraan n lang ge- kan verbied. Die ewewig in die stabilise- dat gemengde huwelike in Suid-Afrika nieoor Port Elizabeth en Langa oor Kaap- skiedenis verbonde is en wat hier kort- ring van verhoudinge in n veelrassige voltrek kan word nie. Daardeur word nstad gaan seëvier. En dit gaan wis en liks behandel moet word. en veelvolkige situasie kan deur die aan- euwel verhoed wat miskien reeds baieseker op bloedvermenging uitloop. Hier Sedert die eerste blankes hulle in gaan van rasgemengde huwelike ver- ernstige gevolge sou gehad het, indienhoef na slegs een voorbeeld verwys te 1652 aan die suidpunt van Afrika ge- steur word, en in hierdie omstandig- daar geen wetgewing daarteen be-word. Vandag word algemeen deur die vestig het, het hulle tussen hulle en die hede is die handhawing van die “vrede” staan het nie. Besware teen die betrok-historici aanvaar dat een van die ver- nie-blankes op verskillende terreine van in Bybelse sin van die woord, vir die ke wet kom hoofsaaklik net uit libera-naamste oorsake van die val van die die lewe skerp skeidslyne getrek. Daar owerheid belangriker as die vrye huwe- listiese kringe. Die argument wat mees-groot Romeinse Ryk gesoek moet word was in die eerste plaas n godsdiens- likskeuse van bepaalde individue. Die tal aangevoer word, is dat die wet nin die verdwyning van die Romeine in tige verskil; die blankes was Christene feit bly dan egter dat dit n buitenge- belediging vir die nie-blankes bevat.ander volke en rasse. Dr. K. Sprey, n en die nie-blankes heidene. Daar was wone maatreël is, en dat dit vanselfspre- Dit is egter merkwaardig dat daar uitersdeskundige op die gebied van die Ro- in die tweede plaas n kultuurverskil; kend sal wees dat hierdie verbod her- selde verneem word van nie-blanke be-meinse geskiedenis, skryf as volg oor die blankes was beskaaf en die nie- oorweeg kan word wanneer omstandig- sware teen die wet.hierdie saak:”Een ander gevolg van de blankes onbeskaaf. Daar was in die der- hede dit kan regverdig”. In die afgelope vier of vyf jaar het nperiode van roekeloze en onbeperkte de plaas n genetiese of rasseverskil; n Mens staan voor die feit dat dit die mens nou die opkoms van sekere “ver-exploitatie was de vergaande vermen- die blankes het tot die Indo-Europese Afrikaanse kerke was wat die voortou ligte” koerantredakteurs beleef. Saamging van de bevolking met andere ele- ras behoort en die nie-blankes tot ver- geneem het in die beweging ten gunste met hulle het ook sekere “verligte” teo-mente. De oorspronkelijke Italici moes- skillende ander rasse. Daar was in die van n verbod op gemengde huwelike. loë hul verskyning op die Afrikaanse to-ten sterk geslonken zijn, de bevolking vierde plaas n politieke verskil; die blan- Dit was hulle wat deur besluite daarop neel gemaak. Oor die saak van gemeng-van Rome en de handelssteden was heel kes was steeds ver in die minderheid aangedring het dat die politieke ower- de huwelike huldig hierdie teoloë n stand-gemengd. Een Engels geleerde heeft teenoor die nie-blankes. heid n verbod op gemengde huwelike punt wat diametraal die teenoorge-eens gezegd: ‘The Roman Empire fell Al hierdie verskille, wat almal van diep- sou plaas stelde is van die wat die Afrikaanse ker-because it ceased to be Roman “ gaande aard was, het veroorsaak dat Die vraagstuk van gemengde huwe- ke nou al so lank voorstaan soos hier- Om toe te laat, soos die “verligtes” dit die blankes al hoe meer verskil tussen like het veral in die dertiger jare van die bo aangetoon is. Die “verligte” teoloëwil hê dat die swartes as permanente hulle en die nie-blankes begin tref het. twintigste eeu besonder akuut geword. plaas hulle op dieselfde standpunt asinwoners van die blanke gebiede erken Dit was veral die Christelike godsdiens Op 12 November l936 het die Sinode wat mnr. Hofmeyr tydens sy lewe ge-moet word, is juis om die groot faktor wat hier die beslissende rol gespeel het. van die Kaapse NG Kerk die owerheid huldig het. Vir hulle is dit totaal verkeerdvan hul getalsmeerderheid die politieke Daar is gevoel dat n Christen hom nie versoek om n verbod op gemengde hu- dat daar n wet is wat n verbod op ge-verhoudinge ten volle te laat beheers. met n heiden in die huwelik moet be- welike te plaas. Hierdie voorbeeld is op mengde huwelike plaas, omdat dit danOmdat die swartes in die meerderheid geef nie. Dit was die kerk wat steeds 12 April 1937 deur die Vrystaatse kerk krenkend vir die nie-blankes sou wees.is, begin hulle nou al met al hoe luider daarop aangedring het dat dergelike gevolg. Ook die Nederduitsche Hervorm- Die “verligte” koerantdredakteurs enstemme te eis dat die politieke gesag huwelike nie toegelaat moes word nie. de Kerk en die Gereformeerde Kerk die “verligte” teoloë het mekaar reeds dieaan hulle oorgedra moet word. Twee uit- Hier hoef slegs twee Christelike uitsprake was teen gemengde huwelike gekant. hand gereik. Eersgenoemdes stel vanlatings van hoofman Gatsha Buthelezi oor hierdie belangrike saak aangehaal Die druk op die Regering oor hierdie hul koerante vir laasgenoemdes beskik-word hier aangehaal. Tydens sy be- te word. saak het so groot geword dat in 1938 n baar om die wet op gemengde huwe-soek aan Suid-Afrika in September 1976 Die eerste is afkomstig van prof. dr. kommissie van ondersoek aangestel is like aan te val en te kritiseer. Volgenshet dr. H. Kissinger ook n onderhoud J.D. du Toit (Totius). Op n kongres wat om daarop in te gaan en aanbevelings die “verligte” teoloë is dit gebiedend nood-met n nie-blanke afvaardiging gehad. die Federasie van Afrikaanse Kultuur- te doen. In sy verslag het die kommis- saaklik dat die betrokke wet herroepButhelezi het aan hom gesê: “I can vereniginge in 1944 gehou het, het sie meegedeel dat die naturelle teen moet word en dat daar geen verbod opassure you that the final Transkeian- prof. Du Toit verklaar dat die Afrikaners gemengde huwelike gekant was en die gemengde huwelike geplaas sal word nie.type of division of South Africa into semi- as Calviniste hulle steeds as “geroepe- meerderheid was daarom ten gunste Die “verligte” koerantredakteurs hetautonomous mini-states which can be nes” gesien het. Hulle het daarom steeds van wetgewing wat sulke verbintenisse reeds geopenbaar dat hulle oor sekeremanipulated by Pretoria will never take die standpunt gehuldig dat “uit die na- verbied. sake wat vir die nasionaalgesinde Afri-place ... Black people in South Africa turel geen Hollandse of Engelse Chris- Die Kleurlinge was ook teen gemengde kaners van die grootste betekenis is,want majority rule to be established as ten gemaak moet word nie. In die Chris- huwelike, maar was nie ten gunste van hulle standpunte huldig wat volkomea basic principle in a unified South Africa” telike kerk sal hy sy eie tipe verteen- n wetlike verbod daarop nie. Dit was van dié van die Nasionale Party afwyk “n Paar dae later het Buthelezi voor woordig” Prof. Du Toit het hieruit onder ook die geval met die Indiërs. Die be- en dat hulle menings huldig wat mnr.die studente van die Universiteit van meer afgelei dat “ons (mag) nie saam- vinding van die kommissie was dat daar Hofmeyr al soveel jare gelede verkon-die Witwatersrand verklaar: “Afrikaner- voeg wat God geskei het nie. In die plu- n verbod op gemengde huwelike deur dig het. Geestelik staan hierdie mannedom and Afrikaans culture are not like- riformiteit word die raad van God ver- wetgewing geplaas moes word. dikwels nie ver van hul Engelsspre-ly to survive in South Africa” Hy het die werklik. Die hoëre eenheid lê in Christus Van n wetlike verbod op gemengde kende kollegas nie. Terwyl daar in die ver-toekoms soos volg gesien: “The future en is geestelik van aard”. huwelike was mnr Hofmeyr n groot teen- lede n diepe kloof bestaan het tussenwill be a Black future, and we Blacks Prof. Du Toit het voortgegaan: “gevolg- stander; hy wou eenvoudig niks van so die beginsels van die Afrikaanse koe-want our future to begin now. We know lik wil ons geen gelykstelling en ook iets hoor nie. In sy hoedanigheid as Mi- rante aan die een kant en dié van diethere will be Whites in that future, but geen verbastering hê nie. Gelykstelling nister van Binnelandse Sake het hy op Engelse koerante aan die ander kant,they will not be the determinants and openbaar die Babiloniese plan van ge- 5 Desember 1936 in n verklaring gesê vind n mens tans dat daar van die kantthe oppressors. They will be liberated lykmaking, wat deur God in die vlakte dat “the Government is not prepared to van eersgenoemdes meermale n toe-Whites adapting to a Black mans world van Sinear verydel is. Gelykstelling waar introduce legislation for the purpose of nadering is tot laasgenoemdes. Terwylin a Black self-conscious continent”. geen gelykheid is nie, is mensewerk. prohibiting marriages between Euro- in die verlede n Engelse koerant slegs Die “verligte” koerantredakteurs is blyk- Gelykheid in die sin van dooie eenvor- peans and sections of the non-Euro- iets uit n Afrikaanse koerant aangehaalbaar salig onbewus daarvan dat, wan- migheid bestaan daar dan ook nie on- pean population” het om dit te kritiseer en aan te val, isneer hulle bepleit dat die swartes as n der die nasies nie. Ons vind op aarde Toe die Parlement kort daarna byeen- dit tans opvallend hoe dikwels uit diepermanente element in die blanke ge- kultuurvolke van verskillende range gekom het, het Hofmeyr kategories Afrikaanse koerante menings aange-biede aanvaar moet word, hulle die ei- naas wat ons kortheidshalwe natuur- verklaar dat “this is unnecessary legis- haal word om daarmee instemming tese van Buthelezi om n swart meerder- volke kan noem. Ons vind volke met n lation, it is dishonouring legislation, it isheidsregering en swart oorheersing des heidense kultuur naas dié met n Chris- legislation which is not worthy of this Vervolg op bl. 12te sterker maak. n Mens het hier die
  • DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 7 Atlas Verwe:Promosie ’n Verfvervaardiger en -handelaar met ‘n verskil PromosieAnita Morkel reekse in die pryslys word daar vir die ge- ouetehuis in Danville, waar sy betrokke moet word. Indien ‘n historiese gebou by- rief van klante ook ‘n reeks produkte is, bied byvoorbeeld elke drie maande ‘n voorbeeld gerestoureer word, moet ditAtlas Verwe in Derdepoortweg Silverton soos onder andere kwaste (waaronder verkoping aan van produkte wat gemaak inaggeneem word dat dit ‘n ou gebou metkan van Maandag tot Vrydag deur die kunskwaste ook tel), skuurpapier, verfrol- word. bepaalde vereistes ten opsigte van diepubliek besoek word om huishoudelike lers, verfverwyderaar, fotoplakwerkpro- Die demonstrasies is insgelyks ook baie verftipes is. Wanneer enige verfwerk aan-(oftewel dekoratiewe) verwe te koop. Die dukte (“scrap booking”) en verfspuitkan- goedkoop. Instansies vra ‘n nominale be- gepak word, is die voorbereiding van diegroot verrassing en bonus is dat stok- netjie te koop aangebied. drag en Sandy het onlangs slegs R50 per oppervlakte en die grondlae van deur-perdjie entoesiaste lapverf en ‘n volle Afslag van 15% tot 20% word aangebied kop gevra plus R50 vir ‘n decoupage be- slaggewende belang voordat die finalereeks produkte vir decoupage by Atlas op die lyspryse, waarby BTW dan ge- ginnerspakket toe sy ‘n demonstrasie by bolaag aangewend word.Verwe kan koop. voeg word. Wanneer mnr. Botha op sy Atlas Verwe se perseel in Derdepoort- “Die verfbedryf is besig om leeg te loop”, ‘n Stewige begronding ten opsigte van rustige manier praat, blyk dit hy is baie weg, Silverton gehou het. vertel mnr. Botha. Dit skep natuurlik diekennis en ‘n liefde vir sy werk straal uit goed op hoogte van konkurrente in die geleentheid vir diegene met die nodigedie eienaar, mnr. Chris Botha. Sy kuns- verfbedryf se pryse en kan met reg sê dat dryfkrag en werksetiek om tot die bedryftige en sjarmante vrou, Sandy, bied de- ’n Meester in hart en siel Atlas Verwe baie mededingende pryse toe te tree. Mense wat reken hulle is diemonstrasies by outehuise en skole van aanbied. “Ek doen baie graag besigheid regte stoffasie, hetsy jonk óf ouer is wel-die verskillende decoupage tegnieke. Die Niks word ontsien om te sorg dat Atlas met ons eie mense” sê mnr. Botha. Verwe se produkte van die allerbeste kom om hulle by sy personeel te voeg.huishoudelike (dekoratiewe) verf- en stok-perdjieprodukte word deur mnr. Botha gehalte is nie. Mnr. Botha beskik oor skei-vervaardig en hy is ook baie trots op die Kunsprodukte en -verwe kundige kennis vanweë sy BSc-graad enhoutgom wat hy ontwikkel het wat nie in het ‘n internasionale kursus in plastiekewater oplos nie. Die betrokke gom, Een van die leemtes wat deur Atlas voltooi. Ná 22 jaar by die bekende maat-Qualigrip houtgom, is ‘n baie bekostig- Verwe gevul word, is die behoefte aan skappy, Plascon, het hy in 1975 Atlasbare en ‘n gewilde verkoper. gespesialiseerde produkte vir decoupa- Verwe begin. ge werk en materiaalverf. Juis vanweë sy agtergrond ontwikkel hy Bekende kunswinkels word deur Atlas dan ook ‘n produk indien dit nodig is. Een Verwe van hierdie produkte voorsien. In so ‘n produk vir decoupage is tot 19 keer die netjiese verkope-afdeling kan die pro- getoets voordat hy finaal tevrede was, dukte van die rak gekoop word. ‘n Uit- vertel hierdie aangename besigheidsman. stalling van voltooide artikels toon die on- Die gewilde Qualigrip houtgom van Atlas eindige potensiaal van decoupage om Verwe is deur mnr. Botha in samewer- uiting aan elkeen se kunssinnigheid te king met die Duitse maatskappy, Hoechst, gee. (beter bekend as Clariant in Suid-Afrika) Die Franse woord, “découpage”, is ontwikkel. Hy werk tans op versoek uit afgelei van die woord “découper” – om die toneelwêreld aan ‘n gespesialiseerde op óf uit te knip. Dit is dan ook presies produk wat waarskynlik uiteindelik ook wat dit is: ‘n prent word uitgeknip en met wyer gebruik sal kan word. verskillende lae op ‘n oppervlakte vasge- Die feit dat die eienaar sy werk deeglik Mnr. Chris Botha met heg. Die verskillende produkte wat be- ken en geniet, klink asof dit bloot alle- Mnr. Chris Botha en Qualigrip houtgom nodig word om ‘n oppervlakte voor te daagse gegewens is. Dit is egter van die berei (byvoorbeeld om roes te verwyder) grootste lewenslesse en die allergrootste sy vrou, Sandy. tot die uiteindelike afronding daarvan resep vir ‘n suksesverhaal wat enigeenHuishoudelike (dekoratiewe) word deur Atlas Verwe vervaardig en ver- by mnr. Botha sal kan leer. Tans word onder meer iemand gesoek inverwe koop. Sy stokperdjie is houtwerk en hy het veral ‘n belangstelling in restourasiewerk die produksie-afdeling van Atlas Verwe. vanweë die “terapeutiese waarde” daar- Die kunsprodukte en demonstrasie daar-Unieke kleurkaarte Decoupage artikels van bied eweneens geleenthede aan men- van wanneer hy daarmee besig is, vertel hy. se wat bereid is om die tegnieke baas teDie verwe wat by Atlas Verwe op kleur- raak en ‘n passie daarvoor het.kaarte aangebied word, is uniek aange- Sy ouers was elkeen in hulle eie reg baie dinamies gewees aangesien sy ma Hy is al lankal verby die gewone aftreesien dit die werklike verf is wat ‘n klant ouderdom en begin nou daaraan dink omsien. Dit is met ander woorde nie gedruk- een van die eerste sewe vroue in Suid- Afrika was wat as ‘n kraamverpleegster sy besigheid te verkoop aan iemand mette kleurkaarte, waarvan die (drukkers-) net soveel geesdrif soos hy.ink tot misleidende kleure op papier kan opgelei is. Sy het die beroep op Bronk-lei nie. horstspruit beoefen, waar sy pa die heel Ná jare in die verfbedryf het mnr. Botha eerste motorhawe begin het. In die ver-besluit om die frustrasies van klante ten toonlokaal staan ‘n outydse koekblik Ligging van Atlas Verwe enopsigte van die verskille tussen die verf- waarop foto’s van sy ouers en hul tyd- genote gedecoupage is. Sodoende is kontakbesonderhedekleur: a) op ‘n kleurkaart, b) in die verf-houer en c) die uiteindelike oppervlakte dié houer uit mnr. Bothauit te skakel deur die werklike verf op sy “Daar is baie sluimerende talent onder se kindertyd en Skakel gerus Atlas Verwekleurkaart aan te bied. Die verfkleur op Afrikaners”, vertel mnr. Botha van sy doel- die van Maandag tot Vrydag by:Atlas Verwe se kleurkaart is inderdaad wit om hierdie kunsprodukte a) self te for-die kleur wat uiteindelik binnens- of bui- muleer, b) bekostigbaar te hou en c) die praktiese bruikbaarheid daarvan aan die (012) 804 6737/8tenshuis op die mure of ander oppervlak-tes verkry word. publiek oor te dra. of 804 7791; Benewens die bestaande wye reeks verf- Die gewildheid van decoupage deur al Herinneringe is metkleure op die kleurkaart kan klante gerus die jare word deur mev. Sandy Botha toe- faks (012) 804 6209; geskryf aan onder meer die bekostigbaar- decoupage verewigook vra dat ‘n spesiale kleur vir hulle ge-meng word. heid én die haas onbeperkte gebruiksmoont- likhede daarvan. Terloops, dit is ‘n kuns- foto’s e-posadres: vorm wat al sedert die 18de eeu in Italië saamgevoeg tot ‘n atlaspaints@paintcrafts.co.za.Gebruikersvriendelike pryslys ontstaan het. “Dit kan op amper enige kunstige herinnering wat hyén pryse oppervlakte gebruik word”. Verskillende in sy hande kan vashou. Die perseel kan van decoupage tegnieke op emmers, ou melk- Tans lees hy En drie maal kraai dieVerskillende hoeveelhede verf, van so kanne,’n koekiehouer, ‘n bliktrommel, ‘n haan van die waardige Afrikanerskrywer, Maandag tot Vrydag bymin as 50 ml tot soveel as 200 liter kan groot plat klip, ‘n palmsaadomhulsel, glas- HS van Blerk, oor die Ossewabrandwag- Derdepoortweg 353, Silvertonaangekoop word. ‘n Baie sistematiese bakke en ander oppervlaktes, bewys dat tydperk, en verwys na die brandende Afri- besoek word.pryslys bied die onderskeie verfreekse dit werklik die geval is. kanernasionalisme desjare wat in 1949met ‘n kort beskrywing van elke verf se Sandy hou dan ook demonstrasies by daartoe gelei het dat nagenoeg 250 000 Die eienaar, mnr. Chris Botha,gebruike aan. Van die verfreekse wat ouetehuise en skole, waar nuwe horison- mense die inwyding van die Voortrekker-onder andere aangebied word, is: mo- ne vir oud en jonk geopen word. Sy kan monument bygewoon het. kan by 082 920 6785dern, metaal en perlemoen (“mother of in die praktyk daarvan getuig dat kinders geskakel word.pearl”) vir huishoudelike en kunsverwe. met leer- en fisiese gestremdhede asook Wenke en geleenthede Benewens die wye verskeidenheid verf- bejaardes die decoupage baasraak en dit stel hulle in staat om sinvol kreatief te Spesifikasies is baie belangrik en be- Promosie wees, maar ook om geld te genereer. Die teken wat gedoen wil word, gespesifiseer Promosie
  • 8 DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 Terreur teen die Afrikaner Rusland dreig VSA met kernoorlog hul stryd teen die wêreldwye uitbreiding be diluted even when it might be conve- like swart vyande. En dit is hierdie skep van kommunisme, is dit vandag presies nient for achieving any current political en bestaan van werklike vyande van me- die teenoorgestelde. Die Weste en die goals up to being elected for a particular kaar tussen wit en swart, wat iewers op VSA het hulself intussen onderskei as office.This is quite dangerous for the glo- die pad vorentoe maklik tot ‘n omvatten- die nuwe super-booswigte van die wê- bal order. In the last years there have de en verwoestende konflik in Suid- reld, wat willens en wetens die regerings been quite a number of attempts to vio- Afrika kan en gaan lei. En daarvoor is van soewereine state skend en omver- late this sovereignty doctrine. Take for net die ANC te blameer wat hul eie on- werp. Die vrome maskers van die Weste example, military operations against cer- geletterdheid, onbevoegdheid en ge- en die VSA is af, en die gesig wat die tain countries bypassing the UN, or sta- hoorsaamheid aan hul dierlike instinkte wêreld deesdae sien is ‘n alliansie van tements on particular political systems op die Afrikaners en ‘apartheid’ blameer, suiwer boefagtige regerings sonder weer- having lost their legitimacy. Statements te danke. ga in die geskiedenis van die mensdom. made by foreign countries rather than by Psigopate, skisofrene en narcisste vind Die Poolse prokureur Lemke het welis- residents of corresponding countries; or net soos die ANC, nooit fout met hulself waar in 1947 dit vermag dat die Verenig- imposing collective sanctions bypassing nie, maar blameer altyd en voor die voet de Nasies se definisies van die Misdaad international institutions. All these actions die ‘ander’, en die samelewing vir hul eie en Straf vir Volksmoord, geweldig uitge- are not improving the situation in the world. inherente boosaardige optredes en ge- brei het. Die probleem tans is dat die Reckless military operations in foreign aardheid. En hierdie sielkundige afwy- wêreld nog nie besef het dat Amerika states usually end up with radicals co- kings om altyd die ‘ander’ te blameer, sedert die Tweede Wêreldoorlog al by- ming to power. At some point such neem sulke omvattende patologiese af-Pieter Oosthuizen kans die helfte van die wêreld se soewe- actions, which undermine state sovereign- metings aan dat slegs die doodmaak of reine nasies en bevolkings verwoes het ty, may well end up in a full-blown teregstelling van die boosaardige indivi-Die wêreld was nog altyd ‘n onveilige en steeds daarmee voortgaan nie. Daar regional war and even- I’m not trying to due enige uitkoms bied. Sonder die tereg-plek, en oorlog was nog altyd ‘n irrasio- is hoegenaamd geen internasionale wet- spook anyone – the use of nuclear wea- stelling van hierdie boosaardighede wordnele verskynsel wat sonder enige logika gewing wat as straf dien vir ‘n supermoond- pons.” hulle ontneem van ‘n moontlike rehabili-ontstaan het. Die laaste keer in die ge- heid wat besig is om die wêreld in totali- Wat ons dus hieruit moet aflei is dat tasie in die hel. Rehabilitasie van hierdieskiedenis wat oorlog vooraf beredeneer teit te verwoes nie. Benewens Iran ty- ons weer eens duidelik in ‘n situasie is patologiese siek individue op aarde iswas voordat daar tot konflik oorgegaan dens die era van die sjah, Angola, Suid- waar daar ‘n Koue Oorlog in die wêreld onmoontlik. Hulle gaan voort om menseis, was tydens die Pelopponesiese oor- Afrika, Liberië en Irak, was daar ook Sji- heers. Eintlik ‘n Koue Kernoorlog. En dit en gemeenskappe se lewens, en in dielog tussen Sparta en Athene, ongeveer na, Korea, Guatemala, Indonesië, Kuba, beteken verdeeldheid in twee kampe, af- geval van die ANC, ‘n land te verwoes.400 jaar voor Christus. Kongo, Peru, Laos, Viëtnam, Kambodja, hangende van watter kant se propagan- En die aanhoudende uitbeelding van Bo en behalwe dat die wêreld ‘n onvei- Grenada, Lebanon, El Salvador, Nicara- da jy glo.Natuurlik voorspel dit niks goeds Afrikaners as die swartskaap van Suid-lige plek is en oorlog ‘n irrasionele ver- gua, Libië, Panama, Somalië, Soedan, vir die gewone mense in die wêreld nie. Afrika, en as die sondebok in die siek ver-skynsel, is daar lande en leiers wat dreig Afghanistan, en Joegoe-Slawië wat al Dit is aan die hand van hierdie vrese en haal van perverse swart regeerders, maakom die wêreld te verwoes as voortsetting deur Amerikaanse magte of aangeval is dreigemente dat oorloë begin word, wat dat ons op hierdie stadium nie andersvan hulle politieke doelwitte. Rusland en of gedwing om regeringsveranderings te almal ontwrig. kan en wil, as om die ANC as ons groot-Amerika het vir jare die kernwapenbeleid ondergaan. Voeg nog hierby Noord-Korea se dreige- ste probleem, ons grootste vyand, envan MAD, oftewel ‘Mutually Assured De- En nadat die VSA ook dieselfde onwet- mente van kernoorlog teen die VSA en dodelikste siekte te beskou nie. Dit is tydstruction” gehad. Elkeen het die ander tige skendings van Egipte se soewerei- Iran se wedloop teen tyd om ‘n kernwa- om aan die ANC te dink as ‘n onwettigegedreig met volslae uitwissing tydens niteit gepleeg het, is VSA-gesteunde ter- pen te ontwikkel, dan raak die wêreld vyandelike, boosaardige besettingsmagoorlog. Met die val van kommunisme in roriste ook besig om die soewereine volk nog gevaarliker. Pas het die verskyning wat oorwin en vernietig moet word.Oos-Europa en die USSR het Rusland van Sirië te skend en te vermink. Die van meteoriete ‘n hoogtepunt bereik in Die ANC se eie optredes laat ons geense nuwe leierskap vredespogings met VSA het in ‘n allesverterende en koplose die wêreld. Dit was klaarblyklik die mees ander keuse meer nie.die Weste nagestreef. Moeg vir kommu- super-kernmoondheid verander sonder sigbaarste in die Wes-Kaap. Soortgelykenisme en moeg vir armoede het die nu- verstand. En dit is natuurlik hierdie onge- meteoriet-reën het ‘n paar jaar gelede by-we Rusland ‘n geweldige agterstand in breidelde skendings van soewereine na ‘n kernoorlog tussen Pakistan en Indië ’n Seminaar, “‘n Lyn in die sand”,lewenskwaliteit, werksgeleenthede en eko- lande, en die omseiling van beleidsbe- ontketen. Die twee lande se wedersydse kan regoor die land deurnomiese ontwikkeling gehad wat hy pro- sluite wat net deur die Verenigde Nasies vyandigheid het daartoe gelei dat gene- belangstellendes vir hulbeer uitwis het. Na ‘n paar stampe en se vyf permanente lede geneem mag word, raals in beide lande gedink het hul word gemeenskap gereël word.stote, en die opkoms en ondergang van wat Rusland nou genoop het om Ame- met kernwapens deur die ‘ander’ aange-oliegarge in die Russiese gasbedryf en rika indirek te dreig met ‘n konflik wat val. Dit was net die tussenbeide treding Vir navrae en besprekingsGazprom, het Rusland uiteindelik stadig mag eskaleer tot die gebruik van kern- van Amerika wat in die harwar ‘n vol- kontak die kantoor op diemaar seker vorentoe gebeur. wapens. skaalse kernoorlog tussen die twee lan- internet per vonkpos: Die Weste en hoofsaaklik die VSA het En in die lig van hierdie splinternuwe de verhoed het.Dit sou ‘n kernoorlog ge- pieter@neo-genocide.com Koue Oorlog dink ons dan natuurlik aan wees het wat die wêreld kon verwoes het. of skakel die kantoor by:die situasie probeer uitbuit deur ‘n ‘Geor- 082 848 0943giese Lente’ in Georgië en Suid-Ossetia die groot sielkundige, Carl Jung, se werk: Die feit is dat die voortdurende stereo-te orkestreer in ‘n poging om Rusland te The Psychology of the Subconscious tipering van die ander as die ‘vyand’ al- Pieter Oosthuizen isverswak. Die opstand is blitsig deur Rus- waarin hy verklaar dat die mens geneig tyd lei tot oorlog en ook moord en dood- n strateeg enland onderdruk in ‘n koelbloedige, maar is om sy eie boosheid, op sy buurman te slag. En dit is die les wat die onbevoeg- nagraads opgelei aan die destydsekort oorlog. Toe die VSA sien dat Rus- projekteer. Die buurman is altyd die de ANC regering nie in hierdie leeftyd wil Randse Afrikaanse Universiteit onderland nie te geneë daarmee is om ‘n on- vyand, en die slegte een, en daarom be- of kan leer nie. Hul voortdurende stereo- generaal H de V du Toit.derdanige rol op die wêreldpolitiek en as wapen jy jouself teen ‘n heel onskuldige tipering van die Afrikaners as die ‘vyand’ Hy is nagraads gekwalifiseer buurman. Jou buurman sien jy is irrasio- en die voortdurende blamering van ‘apart- in Nasionale Strategie asooksupermoondheid in te neem nie, het hul in die Ekonomiese enbegin met planne om kernwapenstelsels neel met jou bewapening, en het uitein- heid’ op die Afrikaners, terwyl ‘apartheid’ Bestuurswetenskappe.op Rusland se grense op te rig in ‘n nu- delik dan geen ander ander keuse as in werklikheid ‘n Britse uitvindsel was, enwe vorm van fisiese streeksdreigemente homself ook te bewapen as verdediging ook deur die Britte toegepas is in Suid- Sy boek: Die Huidige Volksmoord vanteenoor Rusland. Met ballistiese missie- teen jou wapens nie. En so is die buur- Afrika tydens hul onwettige besetting Afrikaners verklaarle wat deur die VSA in die Deveselu-ba- manne dan mekaar se vyande met wa- van die land. Dit lei daartoe dat die swart in detailsis in Roemenië ontplooi word, en in die pens wat met ‘n sampioenvormige wolk massas vandag die Afrikaners as hul ‘vyand’ die onderliggende op moeder aarde ontplof. en dus ook wettige slagoffers beskou. ideologieë watPoolse dorp van Redzikovo, teen 2015 Tydens ‘n konvensie van die Internatio- Elke keer as die ANC se onbevoegdheid aanleiding geeen 2018 onderskeidelik, het daar nou so tot die volksmoordstil-stil ‘n nuwe Koue Oorlog met kern- nal Legal Forum in Sint Petersburg, Rus- deur hul eie handelinge blootgelê word, van Afrikaners.wapens tussen die Weste en Rusland land, het die eerste minister Medvedev dan word Afrikaners blameer. Dit is beskikbaar by:aangebreek. die volgende te sê gehad: “This is a In die proses word daar so ‘n geweldi- www.neo-genocide.com Maar waar die Weste en veral die VSA reality that we should reckon with. The ge vyandiggesinde gemeenskap, omge- of kan bestel word by:in die verlede die onverdiende morele state authorities will have to respond to wing en land geskep vir die Afrikaners, bostaande e-posadreshoëgrond in my gedagtes beklee het in this demand in a hopefully efficient way. dat ons letterlik en figuurlik onsself in ‘n The state sovereignty doctrine shouldn’t oorlogsituasie bevind, omring van werk-
  • DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 9 EKONOMIE EN TEGNOLOGIE Inflasie neem toe KragonderbrekingsDie jaar-op-jaar Verbruikersprysindeks het in Februa-rie 2013 toegeneem tot 5,9% teenoor 5,4% in Janua- dreig alweerrie. Dit was hoër as wat verwag is. Eskom sukkel steeds om die met onaanvaarbare vakman- Volgens ekonome sal inflasie selfs nog hoër neig en mas op te kom ten opsigte van- skap en vertragings. Medupi-teen die begin van aanstaande jaar by 6,3% gaan volhoubare kragvoorsiening en kragsentrale het op ‘n kritiekedraai voordat dit weer afwaarts sal neig. Dit sal tot ge- die waarskuwingsligte flikker stadium te doen gehad metvolg hê dat rentekoerse waarskynlik nie verder af- dat daar in die komende winter vakbondstakings van sy 12 000waarts aangepas sal word nie. weer kragonderbrekings kan werknemers. ‘n Verlaging in die rentekoers sou die land se eko- wees. Die betrokke ANC-regime mi-nomie kon help in die swak plaaslike ekonomiese Intussen word daar getwyfel of nister van openbare onderne-internasionale omstandighede, maar die dreigende die inbedryfstellingsdatum van mings, Malusi Gigaba, het vroeërinflasie maak dit ongewens. Die aansienlike verswak- die Medupi-kragsentrale, wat in Maart gewaarsku dat daarking van die randwisselkoers plaas verdere infla- nou vir Desember 2013 beplan daarop aangedring gaan wordsiedruk wat ‘n laer rentekoers ongewens maak. Dit word, gehaal sal kan word. Die dat daar by die afleweringsda-lyk dus asof die huidige rentekoers tot vroeg aan- internasionale maatskappye wat tum van die kontrak gehou gaanstaande jaar onveranderd gaan bly en daarna op- betrokke is, moet seker teen word en dat daar boetes gehefwaarts aangepas sal word wanneer die ekonomiese hierdie tyd al taamlik ontnugter gaan word indien die inbedryf-groeikoers weer kop optel. wees oor hulle betrokkenheid in stelling van Medupi laat gaan Suid-Afrika. Nie net word hulle wees. verplig om “affirmative action” Die kragsentrale moet in De- Bekyk drankverkope en handel aanstellings te doen van perso- sember 2013 in bedryf gestel op Sabbat neel wat dikwels nie op stan- word. daard is nie, maar hulle moet ook AAS-subkontrakteurs ge- Tydens die GoliatDie hoofbestuur van Oranje Sake Instituut (OSI) het in‘n mediaverklaring gesê daar is met waardering kennis bruik met dieselfde probleme. Pampoenfees enkele jaregeneem van die beoogde wysiging van die Drankwet Volgens Brian Dames, van gelede is die spot gedryfwat alkoholverkope op Sondae sal verbied. Eskom, het hulle dit al oorweeg met die Eskom se krag- Die feit dat daar geen melding gemaak word of so- om die sleutelkontrakteurs af te probleme wat altyd op diedanige verkope behoorlik gemoniteer gaan word deur dank oor die swak prestasies publiek afgeskuif word.inspekteurs nie, laat die vraag ontstaan of die maatreëlbehoorlik toegepas kan word, is voorts gesê. Die hoofbestuur het by monde van die voorsitter, mnr.Sid Mann, ook hul bekommernis uitgespreek oor die feit Enkele Eskom-eskapades Staatsfondse geplunderdat gewone handel op Sondae steeds aan die toe- Die elektrisiteitsreguleerder, Nersa, gaan glo ondersoekneem is asof dit ’n gewone weeksdag is, terwyl die instel oor die ongewone lang kontrak tussen BHP Billiton Die plundering van van die staatsfondse, beide sen-Woord van God alle handel op Sondae verbied. Daar en Eskom waarvolgens daar aan die aluminium- trale regering en provinsiale owerhede, gaan elkestaan immers geskryf dat die gelowiges hulle moet smelterye al sedert 1992 teen baie gunstige tariewe jaar onverpoosd voort. Dit lyk nie asof dit maklik inweerhou van oortreding van die vierde gebod wat, vol- elektrisiteit verskaf word. die nabye toekoms stop gesit sal kan word nie. Dit volg nadat die hof Eskom onlangs gedwing het om Die R24,8 miljard waarvoor die staat nie verant-gens Eksodus 20 bepaal dat die Sabbatdag geheilig hul kragtariewe aan BHP Billiton se aluminiumsmelterye woording kan doen nie, “ongemagtig”, onbruikbaar,moet word en dat geen werk gedoen mag word nie. bekend te maak. Die hoofbestuur het derhalwe weer eens ’n beroep op onreëlmatig en vermorsing”. Die grootste oortreders Gewone individuele verbruikers betaal ongeveer R1,40 perdie owerhede gedoen om gehoor te gee aan die op- kilowatt-uur. BHP Billiton betaal egter by sy Hillside-smeltery was die provinsiale owerhede in Wes-Transvaal,dragte soos vervat in die Bybel. Waar die regering dit naby Richardsbaai slegs 22,65c per kilowatt-uur. Eskom met R4,1-miljard, Kwa-Zulu Natal met R4,0-miljardhoog opgee dat meer as 70% van die land se inwo- se prys waarteen hy krag opwek beloop R0,47 per kilo- en die Vrystaat met R3,3-miljard.ners Christene is, behoort die landswette ook sodanig watt-uur. Die verlore fondse kon nuttig gewees het vir aan-toegepas te word dat dit in harmonie met die Bybelse Dié prysstruktuur aan Billiton het Suid-Afrika sowat R52 wending op verskeie noodsaaklike projekte. Diebegrippe sal wees. miljard gekos, en daarvolgens sou Eskom sy uitbrei- onlangse verhoging in belasting kon laer gewees dings self kon finansier sonder om die ander verbruikers het of die nuwe verhoogde heffings op die brandstofprys daarvoor te laat opdok. verminder word, daar is ook ander behoeftes soos Markstatistiek* Eskom oorweeg om twee van die hoofkontrakteurs by die Medupi- en Kusile-kragstasies af te dank. Die belan- by onderwys of navorsing en ontwikkeling wat diePrimakoers: grikste redes daarvoor is blykbaar omdat die werk wat afgelope jare nie die toekennings kry wat dit verdien8,5% (8,5%) gelewer word van substandaard gehalte is en omdat nie. daar vertragings is wat nie geduld kan word nie.Repokoers: 5,0% Dit het ook weer in die media rugbaar geword dat mil- jarde aan Eskom geskuld word deur plaaslike owerhede.(5,0)VPI (Feb)5,9% (5,4%) Buiten Soweto, skuld dorpe R1,3 miljard aan Eskom. ‘n Paar van die plekke se skuld volgens die jongste Oranje Sakekamer Eie Ekonomie EerstePPI (Jan) 5,8% syfers is: R1,5 miljoen Frankfort; R2,5 miljoen Bloemfontein; R27 mil- PRETORIA joen Wesselsbron en Bothaville; R145 miljoen Allanridge,Kommoditeite: Hennenman, Odendaalsrus, Riebeeckstad, Ventersburg, Virginia en Welkom; R39,5 miljoen Witbank; R47 miljoen SLUIT AAN:Brent ru-olie $107,69 ($110,08) Nelspruit; R65 miljoen Ermelo; R96 miljoen Standerton; Tel: 012 333 5513 / 0850Goud $1 608,24 ($1 594,55) R10 miljoen Wolmaransstad; R30 miljoen Vryburg; R50 miljoen Randfontein; R91,8 miljoen Klerksdorp; R11,8 E-pos: oranje@corporatecorner.co.za miljoen Westonaria en R3,2 miljard SowetoWisselkoers vir die Suid-Afrikaanse rand:$/R9,31 (R9,17), £/R14,18 (R13,83), €/R12,10 (R11,93) ABRIE SPIESAandele-indekse: Suid-Afrika:Top40 35 493,62 (36 226,72), EIENDOMSAGENTSKAP SHELLY BEACH, ST. MICHAELS, UVONGO,Alle aandele 40 063,38 (40 757,94) MANABA, MARGATE Oranjekas Spaar- en KredietkoöperasieDOW Jones Nywerheids 14 512,03 (14 514,11) Konsultante vir: Kontak ons Reg. 2009/06/25FTSE100 6 392,76 (6 489,65), • Vakansieverblyf (Reg van toegang voorbehou) vir gratisNikkei225 12 338,53 (12 560,95) • Eiendomsverkope (Danny - 082 8084221) Oranjekas bied top Bankdiens kleur- aan elke aandeelhouer.Hang Seng 22 270,04 (22 533,11) • Kompleksbestuur brosjure Sluit nou aan of gouer! • Boudienste/Boutekenaars • Tuindienste/Plaagbeheer Tel 086 010 4297, 079 205 1155; Faks 086 536 9953*week geëindig 22 Maart 2013 (vorige week 15 Posbus 385, Shelly Beach, 4265 e-pos kontak@oranjekas.co.za,Maart 2013) www.oranjekas.co.za Tel: (03931) 51345/55 Faks: (03931) 51356
  • 10 DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 AFRIKANER Bydraes vir hierdie rubriek is baie welkom. Ook briewe wat handel oor enige onderwerp wat die vrou na aan die hart lê. VROUEFORUM U kan skryf aan: afrikaner@hnp.org.za; Vroueforum, Posbus 1888, Pretoria, 0001 onder redaksie van Anita Morkel Geprosesseerde vleis is ongesondWors, ham, ontbytspek en an- ker en ‘n vroeë dood verbind word. en ‘n strook ontbytspek) meer vleis en hamburgervleisskyfiesder geprosesseerde vleis kan Navorsers van die tydskrif, as 44% groter kans gehad het wat met sout of chemiese by-die risiko om jonk dood te gaan, BMC Medicine, sê die sout en om te sterf oor ‘n opvolgtyd- voegings behandel is om dit teverhoog. Navorsing waarby chemikalieë wat gebruik word perk van 12,7 jaar as diegene bewaar.meer as ’n half miljoen mense om die vleis te bewaar, skade- wat sowat 20 g geëet het. Verbruikers moet dus kennisregoor Europa betrek is toon lik vir die gesondheid is. Een ‘n Totaal van bykans 10 000 men- neem van die preserveermiddelsdat ‘n dieet waarin baie gepro- uit elke 17 mense wat by die na- se is dood aan kanker (veral en die hoeveelheid sout asooksesseerde vleis geëet word vorsing betrokke was, is oor- verwerkte vleis per dag geëet dermkanaal) en 5 500 het hart- die vleisinhoud van ‘n bepaal-met kardiovaskulêre siektes, kan- lede. Diegene wat meer as 160g het (dit is ongeveer twee worse probleme het prof Sabine Rohr- de produk wanneer dit aange- mann van die Universiteit van koop word. Zührich aan die BBC gesê. Die Wêreld Kankernavorsings- Mans leef steeds korter Geprosesseerde vleis verwys na vleis soos ham, pastrami, sa- fonds beveel aan dat mense ge- prosesseerde vleis heeltemal moet‘n Onlangse navorsingsverslag oud te word, maar mans word stan, Montenegro, Russiese lami, sommige wors, en maal- vermy.toon dat Europese mans se gemiddels 72,5 jaar oud. Vol- Federasie en Oekraïne. Die lan-lewensverwagting sowat 7,5 gens die navorsers verklaar ‘n de waar die kleinste verskillejaar minder as dié van vroue is. verskil in lewenstyl en werk is, is Ysland, Israel, Nederland, Alhoewel mense langer as ooit grootliks die gaping. Swede en Brittanje. In Brittanjetevore lewe, het mans die mins- Die Europese Gesondheids- was die lewensverwagting vante verbetering getoon en is ‘n verslag toon ook ‘n groot ver- vroue in 2010 82,5 jaar en 78,5“geslag agter” vroue, sê die skil in die lewensverwagting jaar vir mans.outeurs. Die Wêreld Gesond- van die onderskeie lande. En Die grootste gesondheidsrisi-heidsorganisasie (WGO) het die verskille is die grootste ten ko’s in Europa is onder meerdie data van meer as nege opsigte van mans. Die gaping tabak en skadelike alkoholge- Die grootste gesondheids-miljoen mense in 53 lande be- tussen die beste en die swak- bruik. Kardiovaskulêre siektes risiko’s in Europa is onderstudeer. Mans het nog nie die ste lande vir mans se lewens- is – naas kanker - die grootste meer tabak en skadelikegemiddelde hoër lewensver- verwagting is 17 jaar. Vir vroue afmaaier. alkoholgebruik.wagting wat vroue in 1980 ge- is dit 12 jaar. Volgens die geleerdes hoef die Kardiovaskulêre siektes ishad het, gehaal nie. Lande met die grootste man- huidige gaping tussen mans en – naas kanker - die groot- In 2010 kon Europese vroue vrou verskille in oorlewing sluit vroue se lewensverwagting nie ste afmaaier.verwag om gemiddeld 80 jaar in Belarus, Estonië. Kazak- so groot te wees nie. Gesond en vinnig Het antibiotika einde van pad bereik? Ernstige vrese bestaan Van die redes wat daar- grafie kan die immuunstel- dat die wêreld onderweg is toe lei dat mikrobes weer- sel aangestas word sodat na ‘n post-antibiotika tyd- standig word teen behan- antibiotika toegedien moet perk. deling, is onderdosering met word en by orgaanoorplan- Die Wêreld Gesondheids- antibiotika. Solank nuwe mid- tings moet antibiotika ge- organisasie (WGO) het ge- dels op die mark kom, kan bruik word om die liggaam waarsku dat baie gewone weerstandigheid oorkom te beskerm. infeksies sal nie meer ge- word – maar sedert die Al hoe meer gevalle kom sond gemaak kan word 1980’s is daar nog nie ‘n voor van weerstandigheid nie en sal weer eens on- nuwe klas antibiotika ont- teen bestaande middels. Die gehinderd sterftes veroor- wikkel nie. berugte ‘hospitaal’-supergog- saak. Volgens die kenners is die ga is weerstandig teen som- Die Amerikaanse Sen- mensdom in ‘n stryd ge- mige antibiotika en kan le- trum vir Siektebeheer het wikkel en die gevaar be- wensgevaarlike komplika- aangedui dat daar “nag- staan dat dit verloor gaan sies soos bloedvergiftiging merrie bakterieë” aan die word. Antibiotika word baie veroorsaak. Die grootste ontwikkel is. Hierdie bakte- wyer gebruik as wat men- wapen om die supergogga rieë word met antibiotika be- se besef: in die behande- te beveg, is hiëgene om handel, maar hulle ontwik- ling van tuberkulose, in ope- die kanse vir die versprei- kel nuwe maniere om te rasies, in die geval van kan- ding van infeksie te keer. oorleef. kerbehandeling en radio- Piesangroom Beslag: Sif die meel, bakpoeier en 3 piesangsGeelwortelmuffins 50 g (60 ml) suiker sout saam. Meng die wortels en tiemie met die meelmengsel. 15 ml suurlemoensap200 g (3 middelgroot) geelwortels 125 ml ongegeurde jogurt Verroom die botter of margarien, suik-250 g (450 ml) koekmeelblom 125 ml room er en eier saam en klits dan die melk7 ml bakpoeier 40 g (100 ml) gekapte pekanneute by. Voeg hierdie mengsel by die meel-2 ml sout mengsel en roer alles saam totdat dit5 ml tiemie Skil die piesangs en verpulp dit saam net-net gemeng is.75 g (80 ml) botter of margarien met die suiker en suurlemoensap. Vou Skep ewe veel beslag in die holtes80 g (100 ml) suiker die jogurt daarby. Klits die room tot styf van die muffinpan.1 eier en vou dit by die piesangmengsel in. Gaarmaak: Bak die muffins ongeveer150 ml melk Skep dit in individuele poedingbakkies 25 minute lank totdat dit begin verbruin. Laat dit ‘n minuut of twee in die pan en strooi die neute oor. Verkoel dit.Verhit die oond tot 180 °C. Smeer ‘n Lewer 4 tot 6 porsies. afkoel en keer dit daarna op ‘n draad-muffinpan met 12 holtes. Skil die geel- rak uit.wortels en rasper hulle grof. Lewer 12 muffins. Resepte uit: Annette Human en Chris Wagner se Welgedaan.
  • DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 11 Die NG Kerk vra eenheid met Hervormde Kerk Geklassifiseerde Posbus 1888, Pretoria. 0001 ons weer aan ‘n kerk kan behoort waar ons advertensies Tel. (012) 335-8523 Faks. (012) 335-8518 Vervolg vanaf bladsy 1 die HERE van harte kan dien saam met TARIEWE: mede-Afrikaners wat dieselfde as ons dink van die Gereformeerde Kerk (GKSA) by • Geklassifiseerd: R2,45 per woord • Vertoon (Nuusbladsye): Kontak asb. kantoor en voel nie? hierdie liberale nuwe kerk sou aansluit, dan • Boedelkennisgewings: R95,00 per plasing. BTW ingesluit by genoemde tariewe. Laat ons dan die liberale kerke wat bereid kan die paar behoudende leraars en lidmate is om die Belhar-belydenis te aanvaar; vir van die NG Kerk, die NHKA, die GKSA VAKANSIE & Kopiëring van DVD sowel as die Afrikaanse Protestantse Kerk wie dit maar reg is dat man met man mag AKKOMMODASIE trou; wat nie glo in die fisiese opstanding 8mm films, Beta/VHS-bande & Adverteer in (APK) en die kleiner kerke van gerefor- van Jesus Christus nie; wat nie glo in die BLOEMFONTEIN fotoskyfies na DVD, asook plate & Die Afrikaner en meerde belydenis, ook saam kom in ‘n sui- musiek-kasette na CD. maagdelike geboorte van Jesus nie; wat sê Oornagwoonstel. wer behoudende Gereformeerde kerk. Skakel 011 447 2186 ondersteun u eie Indien so-iets gebeur, sal daar ‘n plek wees dat die Bybel maar net woorde oor God is; Ruim, luukse oornagwoonstel wat nie die Bybel as die gesagvolle Woord met eg Suid-Afrikaanse gasvryheid. mense. waar die behoudende, Skrifgetroue Afrika- van die Almagtige, ewiglewende Drie-enige BOEKE ners weer in ‘n kerklike liggaam kan saam- Veilige parkering. Dawie du Plessis kom om die Drie-enige God te dien volgens God aanvaar nie. Laat ons mense wat so glo Kleur TV. Boekhandelaar Skakel Liza by: die voorskrifte van die gesagvolle Woord dan in een kerk voeg sodat hulle volgens Skoon en netjies. hulle siening kerk kan wees. En laat ons dan Ek koop en verkoop versamelstukke - (012) 335 8523 van God soos verklaar deur die drie bely- soos Gamaliël vra dat die HERE moet oor- Stil en rustige atmosfeer pryslys en soeklys op aanvraag beskikbaar. denisskrifte van die Hervorming, naamlik Tel 051 522 6035 Posbus 129, of e-pos: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die deel watter kerk is uit God. Orania, advstr@hnp.org.za Sel 082 726 9959 8752 Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. En sal dit nie ‘n blye dag wees as 082 495 7378 15:30 Musiek / Promosiegesprekke Laatmiddag: 16:00 – 20:00 14:05 Musiek nie Posbus 14935 Tel: (012) 543 0120 16:00 Nuusopsomming 15:00 Nuus 20:35 Musiek Sinoville Faks: (012) 567 7394 Laatmiddag: 16:00 – 20:00 16:05 Allegaartjie 15:05 Musiek 21:00 Uit ons Boeremusiek skatkis 0129 www.radiopretoria.co.za 16:00 Nuusopsomming 16:30 Musiek / Verkeersverslae / 15:30 Musiek / Promosiegesprekke aangebied deur Louwrens Aucamp 16:05 Allegaartjie Promosiegesprekke en Danie Labuschagne Maandag: 20:15 Uit die Hoed aangebied deur 18:55 Huisgodsdiens 16:30 Musiek / Verkeersverslae / 17:00 Nuus / Volledige weer Laatmiddag: 16:00 – 20:00 21:45 Musiek Marianne Roos 19:00 Kort Nuus Promosiegesprekke 17:10 Saktyd 5-6 16:00 Nuusopsomming 22:00 Nuus / Weervoorspelling Deurnag: 00:00 – 05:00 21:15 Musiek 19:05 Boekvoorlesing 17:00 Nuus / Volledige weer 18:00 Nuusopsomming 16:05 Allegaartjie 22:10 Liefdesliedjies00:00 Andantino (H) opgestel en 21:30 Die Stem en die Melodie 19:15 Dis Country tyd 17:10 Saktyd 5-6 18:05 Musiek 16:30 Musiek / Verkeersverslae / 23:00 Nuusaangebied deur Faan Rabie opgestel deur Carel Nagel 19:45 Beskerm Jou Eie aangebied 18:00 Nuusopsomming 18:55 Huisgodsdiens Promosiegesprekke 23:05 Musiek opgestel deur00:45 Musiek 22:00 Nuus / Weervoorspelling deur T.L.U. 18:05 Musiek 19:00 Kort Nuus 17:00 Nuus / Volledige weer Omroeper01:00 Nuus (H) 22:15 Hiervan Hou Ek aangebied 18:55 Huisgodsdiens 19:05 Boekvoorlesing 17:10 Saktyd 5-6 23:50 Laataand uit die Woord01:15 Regslui vir Afrikaans (H) deur Henk Joubert en Pieter Aand: 20:00 – 24:00 19:00 Kort nuus 19:15 Musiek/Program 18:00 Nuusopsomming 23:55 Volksliedereaangebied deur Matthys Krogh Rischmuller 19:05 Boekvoorlesing 19:45 Musiek 18:05 Musiek02:00 Musiek 23:00 Nuusopsomming 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 19:15 Ek Wil Weet aangebied deur 18:55 Huisgodsdiens Sondag:02:30 Boekvoorlesing (H) 23:05 Musiek opgestel deur Henk 20:15 Net Medies (H) aangebied Faan Rabie Aand: 20:00 – 24:00 19:00 Kort Nuus03:00 Joernaaltyd (H) aangebied Joubert deur Marianne Roos 20:00 Nuus om Agt / 19:05 Boekvoorlesing Deurnag: 00:00 – 05:00deur Alet Erasmus 23:50 Laataand uit die Woord 21:15 Musiek Aand: 20:00 – 24:00 Nuuskommentaar 19:30 Na Buite aangebied deur 00:00 Wat U Wil Hoor (H) aangebied04:00 Skoffelklanke (H) aangebied 23:55 Volksliedere 21:30 Hengel Parade aangebied deur 20:00 Nuus om Agt / 20:15 Op Soek Na / Musiek en Liriek James Kemp deur Tienie Mansdeur Nico van Rensburg Dr Kriek van der Merwe Nuuskommentaar 21:00 Fokus op / Kultuvaria aange- 01:00 Nuus & Weer (H)04:30 Musiek Dinsdag: 22:00 Nuus / Weervoorspelling 20:15 Bel en Bestel o.l.v. JDM bied deur Flip Buys / Theuns de Wet Aand: 20:00 – 24:00 01:10 Sabbatstonde (H) 22:15 Eggo aangebied deur Sarina Collective Media 21:30 Klassieke keur opgestel deur 20:00 Nuus om Agt / Nuuskommentaar 01:30 Maak My U Weë Bekend (H) Vroegoggend: 05:00 – 06:00 Deurnag: 00:00 – 05:00 Johnson 21:00 In die ou Waenhuis Karen Zeelie 20:05 Musiek 02:00 Serenade (h) aangebied deur04:57 Voëlgeluide 00:00 Top Tien (H) aangebied deur 23:00 Nuusopsomming 21:30 Musiek / Program 22:00 Nuus / Weervoorspelling 20:15 Skoffelklanke aangebied deur Tienie Mans05:00 Volksliedere Henk Joubert 23:05 Musiek 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:15 Top Tien aangebied deur Nico van Rensburg 02:30 Goue Gunstelinge (H) opgestel05:05 Wakkerwordwysies 00:45 Musiek 23:50 Laataand uit die Woord 22:15 Dis My Musiek Henk Joubert 21:00 Radioleesklub / Boekerubriek deur Karen Zeelie05:30 Landboukorrels aangebied 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 23:55 Volksliedere 23:00 Nuusopsomming 23:00 Nuusopsomming 22:00 Nuus / Weervoorspelling 03:15 Uit My Platerak (H) aangebieddeur Zahn Visser 01:10 Volksmikrofoon (H) 23:05 Musiek 23:05 Musiek 22:15 Musiek / Program deur Martin deur Heinrich Marnitz05:55 Vroegoggend uit die woord 02:00 Klassieke Keur (H) Woensdag: 23:50 Laataand uit die Woord 23:50 Laataand uit die Woord Jansen 04:00 Tot Sy Eer (H) 02:30 Boekvoorlesing (H) 23:55 Volksliedere 23:55 Volksliedere 23:00 Nuusopsomming 04:30 Musiek Oggend: 06:00 – 09:00 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied Deurnag: 00:00 – 05:00 23:05 Musiek 04:45 Tienie se musiek (H) aange-06:00 Nuusopsomming / deur Marianne Roos 00:00 Dis Countrytyd (H) opgestel Donderdag: Vrydag: 23:50 Laataand uit die Woord bied deur Tienie MansWoordgedagte / Klankkoerant 04:00 Dis My Musiek (H) aangebied deur Karien Marnewick 23:55 Volksliedere 05:30Rondom Die Orrel En Sy06:05 Weervoorspelling / Koerante deur Henk Joubert 00:30 Musiek Deurnag: 00:00 – 05:00 Deurnag: 00:00 – 05:00 Meesters (H) aangebied deur Jan06:15 Klankkoerant / 04:45 Musiek 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 00:00 Nuut op die Rak (H) 00:00 Onthou U Nog? (H) aange- Saterdag: ZielmanVerkeersverslag/ 01:15 Volksmikrofoon (H) aangebied deur Karen Zeelie bied deur Cyrus Smith06:30 Nuus Vroegoggend: 05:00 – 06:00 02:00 In die ou Waenhuis (H) 00:30 Musiek 00:30 Musiek Deurnag: 00:00 – 05:00 Oggend: 06:00 – 12:0006:40 Finansiële Verslag aangebied 04:57 Voëlgeluide 02:30 Boekvoorlesing (H) 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 00:00 Hiervan Hou Ek aangebied 05:57 Voëlgeluidedeur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 05:00 Volksliedere 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied 01:10 Volksmikrofoon (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) aangebied deur Henk Joubert en Pieter Rischmuller 06:00 Dagopening - Vroegoggend uit06:45 Klankkoerant /Verkeersverslag 05:05 Wakkerwordwysies deur Marianne Roos 02:00 Beskerm Jou Eie (H) aange- deur James Kemp 00:45 Musiek die Woord07:00 Nuusopsomming / 05:30 Landboukorrels aangebied deur 04:00 Fokus op / Kultuvaria (H) bied deur T.L.U. 02:00 Eggo (H) aangebied deur 01:00 Nuus, Weer, 06:05 MusiekReisigersweerverslag / Zahn Visser aangebied deur Flip Buys / Theuns 02:15 Musiek Hors Prinsloo Nuuskommentaar (H) 06:30 WeervoorspellingNuuskommentaar 05:55 Vroegoggend uit die woord de Wet 02:30 Boekvoorlesing 02:30 Boekvoorlesing (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) aangebied 07:00 Sabbatstonde07:10 Klankkoerant/ Verkeersverslae 04:30 Musiek 03:00 Joernaal (H) aangebied deur 03:00 Motorrubriek (H) aangebied deur James Kemp 07:30 Musiek07:30 Nuus Oggend 06:00 – 09:00 Marianne Roos deur Henry Dearlove 02:00 Stem en Melodie (H) aange- 08:00 Nuus07:45 Sportnuus / Verkeersverslag/ 06:00 Nuusopsomming/ Woordgedagte Vroegoggend: 05:00 – 06:00 04:00 Personeelkeuse (H) 03:30 Musiek bied deur Carel Nagel 08:05 KerkaktueelWees paraat / Klankkoerant 04:57 Voëlgeluide 04:45 Musiek 04:00 Dieredinge (H) aangebied 02:30 Hiervan en Daarvan (H) 08:15 Sondagkeur opgestel deur08:00 Nuusopsomming 06:05 Weervoorspelling / Koerante 05:00 Volksliedere Vroegoggend: 05:00 – 06:00 deur Karen Zeelie aangebied deur Pierre de Wet Hors Prinsloo08:05 Inbelprogram 06:15 Klankkoerant / Verkeersverslag 05:05 Wakkerwordwysies 04:57 Voëlgeluide 04:30 Musiek 03:00 Hengelrubriek (H) aangebied 08:45 Wydingstyd08:30 Reik ‘n hand (Volkshulp 2000) 06:30 Nuus 05:30 Landboukorrels aangebied 05:00 Volksliedere deur Kriek v.d. Merwe 09:00 Oggenderediens08:45 Musiek / Promosiegesprekke / 06:40 Finansiële Verslag aangebied deur Zahn Visser 05:05 Wakkerwordwysies Vroegoggend: 05:00 – 06:00 03:30 Musiek 09:45 Tot Sy Eer opgestel deurInbelprogramme deur Willem Smit (Dinamika Makelaars 05:55 Vroegoggend uit die woord 05:30 Landboukorrels aangebied 04:57 Voëlgeluide 04:15 Uit die Hoed (H) aangebied Omroeper 06:45 Klankkoerant/ Verkeersverslag deur Zahn Visser 05:00 Volksliedere deur Marianne Roos 10:15 Ons eie keuse aangebied deur Kontreikuier met Karen: 09:00-12:00 07:00Nuusopsomming/ Reisigers- Oggend: 06:00 – 09:00 05:55 Vroegoggend uit die woord 05:05 Wakkerwordwysies 05:30 Uit Ons Boeremusiek Skatkis (H) Francois en Lucille (Musiek: Jan09:00 Kort Nuus weerverslag/ Nuuskommentaar 06:00 Nuusopsomming / Oggend: 06:00 – 09:00 05:30 Landboukorrels aangebied Swanepoel -April)09:05 Kontreidagboek 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae Woordgedagte / Klankkoerant 06:00 Nuusopsomming / deur Zahn Visser Oggend: 06:00 – 12:00 11:00 Nuus09:30 Dieresoek hoekie (Werkstitel) 07:30 Nuus 06:05 Weervoorspelling / Koerante Woordgedagte / Klankkoerant 05:55 Vroegoggend uit die woord 05:57 Voëlgeluide 11:15 Andantino aangebied deur09:55 Loof die Here 07:45 Verkeersverslag 06:15 Klankkoerant /Verkeersverslag 06:05 Weervoorspelling / Koerante 06:00 Dagopening - Vroegoggend Faan Rabie10:00 Oggendoordenking 08:00 Nuusopsomming 06:30 Nuus 06:15 Klankkoerant /Verkeersverslag Oggend: 06:00 – 09:00 uit die Woord10:15 Gelukwense / Versoeke 08:05 Inbelprogram 06:40 Finansiële Verslag aangebied 06:30 Nuus 06:00 Nuusopsomming / 06:05 Wakkerwordwysies Middag: 12:00 – 17:0011:00 Nuus 08:30 Promosiegesprek deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 06:40 Finansiële Verslag aangebied Woordgedagte / Klankkoerant 06:45 Skaterdag se dinge aangebied 12:00 Goue Gunstelinge opgestel11:15 Boekvoorlesing (h) 08:45 Musiek / Promosiegesprekke/ 06:45 Klankkoerant /Verkeersverslag deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 06:05 Weervoorspelling / Koerante deur Omroeper deur Karen Zeelie11:30 Nuut op die rak Inbelprogramme 07:00 Nuusopsomming / Reisigers- 06:45 Klankkoerant Verkeersverslag 06:15 Klankkoerant /Verkeersverslag 07:45 Weervoorspelling / Musiek 12:45 Musiek weerverslag / Nuuskommentaar 07:00 Nuusopsomming / Reisigers- 06:30 Nuus 08:00 Nuus 13:00 Nuus Joernaaltyd met Marianne Roos: Kontreikuier met Karen: 09:00 – 12:00 07:10 Klankkoerant /Verkeersverslae weerverslag / Nuuskommentaar 06:40 Finansiële Verslag aangebied 08:15 Rooikaart aangebied deur 13:10 Andre se Keuse aangebied 12:00-13:00 09:00 Kort Nuus 07:30 Nuus 07:10 Klankkoerant /Verkeersverslae deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) Heinrich Marnitz deur Andre Liebenberg12:00 Nuusopsomming 09:05 Kontreidagboek 07:45 Verkeersverslag 07:30 Nuus 06:45 Klankkoerant /Verkeersverslag 08:45 In en om die huis aangebied 14:30 Middagmelodieë aangebied12:05 Joernaaltyd aangebied deur 09:30 Musiek 08:00 Nuusopsomming 07:45 Verkeersverslag / Damverslag 07:00 Nuusopsomming / Reisigers- deur Heinrich Marnitz deur Betsie SteynMarianne Roos 09:55 Loof die Here 08:05 Inbelprogram 08:00 Nuusopsomming weerverslag / Nuuskommentaar 09:15 Musiek 15:00 Vullermusiek: Subtitel… 10:00 Oggendoordenking 08:30 Reik ‘n hand (Volkhulp 2000) 08:05 Inbelprogram 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae 09:30 Musiek / Crisis on Call 15:15 Uit My Platerak aangebied Middag: 13:00 – 16:00 10:15 Gelukwense / Versoeke 08:45 Musiek / Promosiegesprekke / 08:30 Promosiegesprek 07:30 Nuus 10:00 Oggendoordenking deur Heinrich Marnitz13:00 Nuus / Reisigersweerverslag / 11:00 Nuus Inbelprogramme 08:45 Musiek / Promosiepraatjies / 07:45 Sportnuus / Verkeersverslag 10:15 Musiek 16:00 Kuiertyd opgestel deur BetsieNuuskommentaar 11:15 Boekvoorlesing Inbelprogramme 08:00 Nuusopsomming 11:00 Nuus en Weervoorspelling Steyn13:10 Volksmikrofoon 11:30 Rondom die kunste Kontreikuier met Karen: 09:00 – 12:00 Kontreikuier met Karen: 09:00 – 12:00 08:05 Inbelprogram 11:15 Musiek / Bel en Bestel14:00 Nuusopsomming 09:00 Kort Nuus 09:00 Kort Nuus 08:30 Reik ‘n hand (Volkhulp 2000) Aand: 17:00 – 24:0014:05 Musiek Joernaaltyd met Marianne Roos: 09:05 Kontreidagboek 09:05 Kontreidagboek 08:45 Musiek / Promosiepraatjies / Middag: 12:00 – 18:00 17:00 Maak My U Weë Bekend15:00 Nuus 12:00-13:00 09:30 Musiek 09:30 Musiek Inbelprogramme 12:00 Musiek opgestel deur aangebied deur Prof Schalk Botha15:05 Musiek 12:00 Nuusopsomming 09:55 Loof die Here 09:55 Loof die Here Omroeper 17:30 Wat U Wil Hoor aangebied15:30 Musiek / Promosiegesprekke 12:05 Joernaaltyd aangebied deur 10:00 Oggendoordenking 10:00 Oggendoordenking Kontreikuier met Karen: 09:00 – 12:00 12:30 Musiek opgestel deur Belinda deur Tienie Mans Marianne Roos 10:15 Gelukwense / Versoeke 10:15 Gelukwense / Versoeke 09:00 Kort Nuus Pieterson en Liana van Zyl 18:30 Musikale Tussenspel opgestel Laatmiddag: 16:00 – 20:00 11:00 Nuus 11:00 Nuus 09:05 Kontreidagboek 13:00 Nuus / Reënvalverslag deur Betsie Steyn16:00 Nuusopsomming Middag: 13:00 – 16:00 11:15 Boekvoorlesing 11:15 Boekvoorlesing 09:30 Musiek 13:15 Motorrubriek aangebied deur 18:40 Sing Nuwe Lof opgestel deur16:05 Allegaartjie 13:00 Nuus / Reisigersweerverslag 11:30 Promosiegesprek (Crisis on call) 11:30 Gekroon tot Diens aangebied 09:55 Loof die Here Henry Dearlove Betsie Steyn16:30 Musiek / Verkeersverslae / Nuuskommentaar deur Karen Zeelie 10:00 Oggendoordenking 13:45 Musiek 19:00 AanderediensPromosiegesprekke 13:10 Volksmikrofoon Joernaaltyd met Marianne Roos: Joernaaltyd met Marianne Roos: 10:15 Gelukwense / Versoeke 14:00 Musiek / Inbel 19:30 Rondom Die Orrel En Sy Mees-17:00 Nuus / Volledige weer 14:00 Nuusopsomming 12:00-13:00 12:00-13:00 11:00 Nuus 15:00 Kos en Kook (nog in beplan- ters aangebied deur Jan Zielman17:10 Saktyd 5-6 14:05 Musiek 12:00 Nuusopsomming 12:00 Nuusopsomming 11:15 Boekvoorlesing ning) 20:00 Nuus Om Agt18:00 Nuusopsomming 15:00 Nuus 12:05 Joernaaltyd/Regspraak 12:05 Net Medies aangebied deur 11:30 Onthou U nog opgestel deur 15:30 Saterdagsport / Musiek 20:05 Verkorte Weervoorspelling18:05 Musiek 15:05 Musiek / Promosiegesprekke aangebied deur Marianne Roos Marianne Roos Cyrus Smith 16:00 Na Buite (H) 20:10 Serenade aangebied deur18:55 Huisgodsdiens 15:30 Musiek / Promosiegesprekke 17:00 Saterdagsport / Musiek Tienie Mans19:00 Kort Nuus Middag: 13:00 – 16:00 Middag: 13:00 – 16:00 Joernaaltyd: 12:00-13:00 20:35 Ek Wil Weet (Herhaling)19:05 Boekvoorlesing Laatmiddag: 16:00 – 20:00 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / 12:00 Nuusopsomming Aand: 18:00 – 24:00 aangebied deur Faan Rabie19:15 Hiervan en daarvan aange- 16:00 Nuusopsomming Reisigersweerverslag Reisigersweerverslag 12:05 Kuierkombuis aangebied deur 18:00 Saterdagsport / Musiek 21:15 Omroeperskeuse / Tienie Sebied deur Pierre de Wet 16:05 Allegaartjie 13:10 Volksmikrofoon 13:10 Volksmikrofoon Alet Erasmus 18:55 Huisgodsdiens Musiek19:45 Dit Is Radio Pretoria aange- 16:30 Musiek / Verkeersverslae / 14:00 Nuusopsomming 14:00 Nuusopsomming 19:10 Musiek opgestel deur 22:00 Wat Sê Die Musiek aangebiedbied deur Willie Spies Promosiegesprekke 14:05 Musiek 14:05 Musiek Middag: 13:00 – 16:00 Omroeper deur Bets Botha Steenekamp 17:00 Nuus / Volledige weer 14:30 Solo Sewe Parade aangebied 15:00 Nuus 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / 19:30Solo Sewe Parade (Herhaling) 23:15 Die Volmaakte Instrument Aand: 20:00 – 24:00 17:10 Saktyd 5-6 deur Heinrich Marnitz 15:05 Musiek Reisigersweerverslag aangebied deur Heinrich Marnitz aangebied deur Lucille Ackerman20:00 Nuus om Agt / 18:00 Nuusopsomming 15:00 Nuus 15:30 Musiek / Promosiegesprekke 13:10 Volksmikrofoon 20:00 Nuus 23:50 Laataand uit die WoordNuuskommentaar 18:05 Musiek 15:05 Musiek 14:00 Nuusopsomming 20:05 Musiek as daar geen sport is 23:55 Volksliedere
  • 12 DIE AFRIKANER, 22 Maart - 4 April 2013 Misdaad skep betalende belastingbedryfMeer as 3,3 miljoen misdade word joen misdade (52%) voorverlede Lebone van die instituut se navor- is die polisie se statistiek veronder- ka die misdaad-Mekka van diejaarliks in Suid-Afrika gepleeg, jaar nie aan die polisie gerapporteer singsafdeling sê die spandering aan stel om gebaseer te wees op werk- wêreld is, lewe elke wetsgehoorsa-maar meer as die helfte daarvan nie. Die getal sluit 82 000 ongerap- privaat sekuriteit het van R2 miljard like gevalle wat gerapporteer is. me Boere-Afrikaner elke dag inword nie gerapporteer nie volgens porteerde gevalle van huisrooftogte in die 1990’s tot ‘n geskatte R50 Die skokkende syfers laat die me- doodsgevaar. Van die hoogste gesag‘n opname van die Suid-Afrikaanse en 8 000 ongerapporteerde motor- miljard voorverlede jaar gestyg. ning al hoe meer onder Boere-Afri- regdeur tot die gewone amptenaryInstituut vir Rasseverhoudinge. kapings in. Statistiek Suid-Afrika se data is kaners posvat dat geen boedelbe- word gekenmerk deur ‘n mengsel Volgens die opname wat onlangs Volgens die SAIRV is ‘n 1 000 gebaseer op ‘n opname van 31 pri- lasting gehef behoort te word op van korrupsie en magsug, waar ka-gepubliseer is, is daar aldus Sta- moordgevalle (drie elke dag) glo vaat huishoudings, insluitende hos- boedels van moordslagoffers nie. derontplooiing van ANC’s algeme-tistiek Suid-Afrika sowat 1,7 mil- nie gerapporteer nie. Kerwin telle in alle provinsies. Hierteenoor Verder behoort geen vorm van be- ne praktyk is. lasting gehef te word op sekuriteits- Na nog ‘n plaasmoord vanjaar is toerusting en –dienste nie, en die die Ventersdorpse boer, mnr. Joahn geld wat jy spandeer om jouself te Stiglingh (67 jr op Dinsdag 26 Idasa is op rand van afgrond beveilig behoort totaal en al van jou belasting verhaal te word. Voorts behoort slagoffers van aanvalle en Maart vanuit die APK-Ventersdorp begrawe nadat hy deur swart terro- riste met ‘n piksteel doodgeslaan is. verkragting op die regering se on- Sy vrou, Corra, is tydens die aanvalIdasa, die Instituut vir ‘n De- ‘n Aansoek om Idasa te ontbind bepaalde politieke organisasies koste in die beste privaat hospitale op hul plaas, Sterkstroom, nabymokratiese Alternatief in Suid- word binnekort in die hoogge- aan die regterkant te betrek by behandel te word. Hierdie slagof- Ventersdorp verkrag en ernstig aan-Afrika, gaan ontbind word indien regshof in Pretoria aangehoor. vredesonderhandelings met die fers en hulle gesinslede behoort op gerand.R20 miljoen nie gekry kan word Volgens die bedryfshoof van ANC-SAKP, en potensiële weer- die staat se onkoste berading vir Twee swart terroriste van onder-om die berugte organisasie van Idasa, Ivor Jenkins, het die organ- stand (teen ‘n magsoorname deur trauma by privaat praktyke te ont- skeidelik 21 en 22 jaar is tot dusverfinansiële ondergang te red nie. isasie se skuld oor jare tot R20 die ANC-SAKP) vanuit behou- vang. aangekeer. Idasa is onder aanvoering van li- miljoen opgebou. dende kringe uit te skakel. Eise vir verliese gely weens mis- Weens hierdie plaasaanvalle en -berale politici soos Van Zyl Idasa se gebou in Spinstraat, daad, hetsy aan eiendom of lig- moorde is die aandrang aan die toe-Slabbert en Alex Boraine begin Kaapstad is verlede jaar verkoop Die Suid-Afrikaanse Wêreld- gaamlike skade behoort van die re- neem dat dit as ‘n aparte misdaadom ‘n swart bewind in Suid-Afri- en die afgelope 15 maande is die raad van Kerke se finansiële knyp gering geëis te word weens die on- hanteer moet word, en nie bloot as vermoë van die ANC-regime om die ‘gewone’ moorde en rooftogte ge-ka te kry. Die organisasie is onder personeel van 130 tot ongeveer het verlede jaar aan die lig ge- land na behore te regeer, en die feit reken word nie. Na die Stiglingh-meer vanuit die buiteland gefi- 20 afgeskaal. kom, en dit is duidelik dat hierdie dat die wil om wet en orde te hand- plaasmoord het ‘n burgerregtenansier en Van Zyl Slabbert het Die boek, Die Idasa-komplot liberale organisasies se donateurs haaf daagliks die kreeftegang gaan. organisasie die Suid-Afrikaanseself vertel hoe die internasionale teen Afrikanernasionalisme, deur meen dat die Raad reeds hulle Belasting word deur landsburgers Mense-regtekommissie genader omsakeman, George Soros, geld aan mnr. Jaap Marais het onthul hoe doel bereik het en hul rol uitge- betaal om iets in ruil daarvoor te plaasmoorde as ‘n prioriteitsmis-hulle gegee het. Idasa te werk gegaan het om speel is. ontvang, maar aangesien Suid-Afri- daad te laat verklaar.Afrikanerliberalisme Liberalisme in die perswese dr. GD ScholtzVervolg vanaf bladsy 6 van die vereistes wat hulle vir n politie- teregwysing oor hierdie manier van Die “verligtes” tree tans op soos die ke leier gestel het, was dat hy in die oë optrede gekom. In n verklaring het hy ge- spreekwoordelike aap in n porselein-betuig. Wat die Engelse koerante kon- van die Engelse koerante n uiters on- sê: “Ek is nie bewus daarvan dat dr. kas. In stede van om die noodsaaklikestant voorgestaan het, word nou ook populêre man moes wees. n Man wat Treurnicht enige beginsel van die Na- eenheid tussen die Afrikaners te pro-deur die Afrikaanse koerante verkon- by die Engelse koerante populêr was, sionale Party-kongres in enige beleid- beer handhaaf, is hulle eenvoudig be-dig. Die kloof wat in die verlede be- het by die Afrikaners argwaan verwek. standpunt verwerp of nie ten volle on- sig om verdeeldheid en onmin aan testaan het, word inderdaad tans nouer. Daar moet dus gekonstateer word dat derskryf nie. Ek is verder nie bewus wakker. Wie met hulle nie wil saam- n Mens het tans ook met die feit te die Engelse pers veel daartoe bygedra daarvan dat dr. Treurnicht enigiets stem nie, word as “regs” bestempel. Ditdoen dat die “verligte” Afrikaanse koer- het om die Afrikaners te laat besluit wie gesê het wat nie strook met die beleid is reeds algemeen bekend dat daarante op die oomblik ook al hoe meer n hul leiers moes wees. van die Nasionale party nie” tussen die “verligte” koerantredakteursrol begin oorneem wat in die verlede Die koms van die “verligte” Afrikaanse Oor die pynlike penarie waarin sekere en die grootste deel van die Nasionaledeur die Engelse koerante vervul is. koerantredakteurs het in hierdie saak “verligtes” oor hierdie verklaring van Party spanning heers. Verskillende le-Dit is om aanvalle - soms uiters bitsig – nou gedeeltelike verandering gebring. mnr. Vorster geraak het, sal die gordyn de van die Kabinet en ander promi-op leidende nasionaalgesinde Afrikaners n Mens staan tans voor die feit dat hier- maar laat sak word. Dit is voldoende nente leiers het reeds in die openbaarte doen. Dit gaan hier om n uiters inte- die “verligte” koerantredakteurs in n koor om hier te konstateer dat dr. Treurnicht skerp kritiek op die manier van optrederessante aspek in die Suid-Afrikaanse met die Engelse pers saamsing om n reeds hoog in die agting van alle nasio- van hierdie redakteurs uitgespreek.politieke geskiedenis. bepaalde Afrikaanse politieke leier te naalgesinde Afrikaners gestyg het. Van die “verligte” koerante het ook al Hierdie aspek bestaan daarin dat die probeer aftakel. Die man wat op die oom- Die koms van die “verligtes” is n nu- artikels gepubliseer wat vir die posisieEngelse koerante in die verlede in aan- blik die felste aanvalle van die verenig- we verskynsel in die Afrikaanse volks- van minstens een Afrikaanse kerk baiesienlike mate die nasionaalgesinde Afri- de “verligte” Afrikaanse koerante en die lewe. Tot dusver het die oorgrote meer- skadelik was en waarteen daar dan ookkaners gehelp het om te kies wie hul Engelse liberalistiese koerante moet ver- derheid van die Afrikaners sowel linkse sterk protes aangeteken is. Nog n “ver-politieke voormanne moes wees. Dit duur, is dr. A.P. Treurnicht. Hy het hom as regse ideologieë verwerp en getrou ligte” blad het n artikel geplaas waarinwas die taktiek van die Engelse koer- reeds laat ken as n man wat sterk na- aan sy nasionale beginsels gebly. Die gemengde sport op die skoolterreinante om telkemale hul aandag op n sionaalgesind is en wat daarom teen koms van die “verligtes” het nou n baie bepleit word. Wel kan gevra word of,bepaalde politieke leier toe te spits en die liberalisme en die “verligtheid” ge- eienaardige maar tog hoogs interes- indien die kinders op die sportterreinhom op venynige en bitsige wyse aan kant is. Dit was vir die “verligte” koe- sante feit na vore gebring. Dit is dat daar kan meng, hulle dan nie ook op diete val. Dit is agtereenvolgens gedoen rantredakteurs daarom n uiters pynlike mense is wat besonder labiel in hul po- skoolbanke sal saamsit nie.teen genl. Hertzog, dr. Malan, mnr. Strij- kinnebakslag toe dr. Treurnicht aan die litieke beskouings is; hulle swaai soos In alle erns moet daarom aan die “ver-dom, dr. Verwoerd en mnr Vorster. Die begin van 1976 benoem is tot Adjunk- n pendule van die een uiterste na die ligtes” die vraag gestel word: waaromdoel met die aanvalle was natuurlik om Minister van Bantoe-administrasie. ander uiterste. n Kleine dertig jaar ge- wil u onder die vlag van die nasional-hierdie manne in die oë van die Afri- In die aanvalle van die liberaliste en lede moes die Afrikaners n baie harde isme seil? U onderskryf tog nie meerkaners af te takel. Elke keer het dit eg- die “verligtes” op dr. Treurnicht is n se- afweerstryd voer teen n regse bewe- van die vernaamste beginsels van dieter die teenoorgestelde uitwerking op kere mate van verskil. Laasgenoem- ging wat die volk op n verkeerde weg Afri-kaanse nasionalisme nie. Wees noudie Afrikaners gehad. Hoe kwaaier die des probeer voorgee dat hy dan van wou voer. Sommige van die mense wat man-moedig en laat sak die vlag vanaanvalle van die Engelse pers op n die beleid van die Nasionale Party sou hierdie regse beweging gesteun het, is die Afrikaanse nasionalisme. Hys dansekere leier geword het, hoe hoër het afwyk. Asof hulle met hul Hofmeyriaanse vandag prominente ondersteuners van die vlag waaronder u behoort te vaar,hy ook in die agting van die Afrikaners kyk op sake die ware en suiwere ver- die linkse “verligtes”. n Vaste koers ken naam-lik dié van die liberalisme van diegestyg. Die aanvalle van die koerante tolkers van die beginsels van die Na- hierdie mense beslis nie. Hof-meyrskool.op so n persoon het op die Afrikaners sionale Party sou wees! Van die kantn interessante uitwerking gehad. Een van mnr. Vorster het daar reeds n skerp Afrikaanse webtuistes Neem Kennis HNP: www.hnp.org.za TLU SA: www.tlu.co.za Die Afrikaner vereenselwig hom nie noodwendig met die menings wat gasskrywers uitspreek Volksraad Verkiesing Kommissie: www.vvk.co.za in artikels en rubrieke wat in die koerant verskyn nie. Afrikanervolksraad: www.volksraad.co.za