Your SlideShare is downloading. ×
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Die Afrikaner: 15 - 21 Februarie 2013

820

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
820
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Diehttp://www.hnp.org.za/afrikaner Tel: (012) 335-8523 15 - 21 Februarie 2013 Jaargang 44 Nr. 2051 PRYS R6-00 ‘n Staatsrede - HNP-leier stel sy standpunt Stel jou eie volksidentiteit eerste, stel die Afrikanervolk eerste! Die politieke wil om ‘n volk imperialisme met die oog op met ‘n eie identiteit, ‘n eie land die tot stand bring van een staat en ‘n eie politieke stelsel tot vir die hele Afrika en een stand te bring en te bestuur vol- wêreldstaat teengestaan word gens Bybels Protestantse be- sodat ons volk binne die na- ginsels, behoort die vertrekpunt tuurlike lewenskringe van ge- te wees waarop volksnasiona- sin, familie en volk besker- lisme tot sy reg kom. ming, veiligheid en vooruitgang “Die HNP se Program van kan geniet.” Beginsels is nie net dié van die politieke party nie, maar geld Daarom kan die Afrikanervolk vir die Afrikanervolk”, sê die in beginsel nie deelneem aan leier van die party, mnr. Andries die multi-kulturele en veelras- Breytenbach. Die Beginsels er- sige reënboognasie en sy struk- ken as “Grondslag”: “Die Hei- ture wat in 1994 onwettig tot lige Skrif, die onfeilbare Woord stand gebring is om die Afri- van God…”, waarna in die be- kaner van sy soewereiniteit, sy ginsels en uitgangspunte die vaderland en sy toekoms te ver- Een van die slagspreuke van Duitsland se Nasionale Party (NPD): Vryheid “Soewereiniteit van God” vreem nie.” soos volg in Artikel 3.1 ver- is die reg om vir ander te sê wat hulle nie wil hoor nie, George Orwell. woord word: Dit is baie gepas in ‘n land waar ‘n muilbandwet beoog word om die euwels “In die uitleef van sy strewe van die ANC-regime toe te smeer. (in die Grondwet van ’n toe- owerheid sy gesag van God ont- kanerowerheid”, waar laasgenoem- komstige Afrikanerstaat), in die vang en in die eerste plek aan God de beginsel soos volg uiteengesit optrede van die Party en sy verantwoording skuldig is vir die word: leiers en lede moet die Drie- manier waarop hy sy dienswerk uit- “Aangesien die staat die openbare enige God erken en verheerlik voer. In die tweede plek is die regsgemeenskap is, is dit met inag- word as die soewereine God, owerheid ook verantwoording skul- neming van die feit dat die ower- die Skepper, Onderhouer, Her- dig aan die volk wat hom daarstel.” heid se taak en gesag nie onbeperk skepper en Voleinder van alle Let wel wat die“doel” is waarom so is nie en ook nooit in absolutisme dinge tot wie se diens almal op ‘n Gelykmaking met ‘n soge- ‘n staat gevestig word – om “al die mag ontaard nie, die taak van die alle lewensterreine geroep word naamde eenvormige nasie in opdragte vervat in die Woord van owerheid om: en van Wie alles verwag word Suid-Afrika laat sodanige iden- God om die goeie te doen en die en van Wie alles en almal wat titeit verlore gaan en beteken a. die publieke reg te handhaaf en deurwerking van die kwaad te bestaan, afhanklik is.” vernietiging. So ‘n gelykskake- die veelheid van regsbelange binne stuit” na te kom. In hierdie Artikel Die inleiding van die ANC- ling is gedoem tot mislukking sy grondgebied in ewewig te hou; (Volks-)identiteit is uniek is die owerheid “in die eerste plek regime se grondwet is die sleu- net soos die land onder ‘n kom- aan God verantwoording ver- b.volgens Christelike norme ’n soos jou hand-/vingeraf- tel tot ‘n kommunistiese staat se munistiese bestel tot niet ge- openbare orde te handhaaf waar- drukke! skuldig” vir die “manier waarop hy uitgangpunt, waarin die blanke gaan het. ‘n Staatsrede wat ge- binne die Afrikanervolk sy roe- sy dienswerk uitvoer”, en in die verantwoordelik gehou word rig is op die nasie se doel, is om ping, taak en ideale kan uitleef; mee strydig is, met alle geoor- tweede plek “verantwoording skul- vir al die “onreg van die ver- bepaalde groeperinge en ras- c. te waak teen elke vorm van vreem- loofde middele bestry word.” dig aan die volk wat hom daarstel.” lede” en dit sogenaamd regge- groepe te probeer paai met de oorheersing − hetsy dit geeste- Die geweldsmisdade en korrup- maak moet word op die Afri- groot beloftes, terwyl die Afri- lik, polities, ekonomies, kultureel sie wat tans dien as die hoofken- kanervolk se rekening. “Die kanervolk die veronderstelling of fisies is; merke van Suid-Afrika onder die valsheid van die inleiding is dat is (soos die ANC-grondwet en d. onderworpe daaraan dat die soe- kommunistiese bewind van die dit eintlik groter verdeeldheid Freedom Charter dit uitspel) wereiniteit van die staat eerbiedig ANC-regime is terminale simpto- skep, eerder as om te heel”, sê dat dit polities en ekonomies ge- word, volle burgervryheid aan die me van ‘n nie-Christelike mnr. Breytenbach. regverdig is dat die Afrikaner- volk te verseker; samelewing wat oor die rand van “Nasionale Identiteit” kom volk aan die korste ent trek. e. op alle lewensterreine hulp aan die afgrond tuimel. hierna in Artikel 3.2 aan die Hierdie onregte kan slegs reg- die volk of gemeenskappe te gee Binne die raamwerk van die HNP orde, wat insgelyks van groot gestel word in “’n eie soewe- Wees wie jy is, sê die NPD sodat selfstandigheid bevorder en se Beginsels kan volksnasionalisme belang is omdat ons deel is van reine Afrikanerstaat in ‘n eie vir die Duitse volk. Dit geld staatsafhanklikheid vermy word; opgebou en uitgebrei word sodat die die Afrikanervolk, met ‘n eie Afrikanervaderland onder ‘n óók vir die Afrikanervolk. f. die onafhanklikheid en onparty- welstand en welvaart van die Afri- identiteit en ‘n eie volksnasio- eie Afrikanerowerheid” met ver- digheid van die regbank te hand- kanervolk tot sy reg kom. Daarom nalisme: wysing na Artikel 4 in die haaf en te eerbiedig; en het die HNP as vryheidsbeweging Hierdie Artikel sluit aan by “Aangesien dit God behaag Beginsels. Hierin word dit ge- g. noulettend te waak teen enige die taak om die volk te inspireer tot Artikels 5 en 6 wat onderskeidelik het om ’n verskeidenheid van stel: skending van die soewereiniteit en vryheid. Daarom word Afrikaners handel oor die: “Verantwoorde- volkere en nasies in aansyn te “ Die HNP streef na die vesti- onafhanklikheid van die Afrikaner- opgeroep: om as volk vry te wees likheid van die burgery” en “Die roep, moet: ging van ’n eie, soewereine Afri- vaderland en moet alles wat hier- in ons eie vaderland! verantwoordelikheid van ‘n Afri- kanerstaat in ’n eie Afrikaner- a. die nasionale identiteit van die vaderland onder ‘n eie Afri- Afrikaner as Witman, Afrikaner kanerowerheid. Sodanige staat en Christengelowige noulettend sal gevestig word met die doel bewaar word; Skokkende Die aanloop tot Waarom trou dat die staat al die opdragte ver- b. die kultuuropdrag van die vat in die Woord van God om onthullings oor Majuba en die nie uit die volk langs Christelik-nasionale die goeie te doen en die deur- Boeremagsaak slag self mode moet weg geskied; en werking van die kwaad te stuit, c. die anti-Christelike en anti- sal nakom. gaan nie nasionale strewe na ras- en kul- Daarom word die reg van die Lees binne: bl. 3 bl. 5 bl. 10 turele eenvormigheid, die uit- owerheid om die swaard te dra, wissing van alle grense en die erken en aanvaar omdat die
 • 2. 2 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 Die Posbus 1888, PRETORIA. 0001 http://www.hnp.org.za/afrikaner/ Dit woel maar in die ANCDie nadeel van ’n weekblad soos Die Afrikaner, is dathy soms net-net ’n gebeurtenis van belang mis, en datdaarom soms so ’n bietjie gespekuleer word. Gelukkig het Die Afrikaner ’n rekord van meer as 40jaar oud, dat sy bespiegelings meestal baie naby aandie kol is. Die rede is dat sy personeel politieke oplei-ding gekry het by politieke denkers, soos dr. AlbertHertzog, en mnre. Jaap en Willie Marais, en omdat vandie personeel nog goed kan onthou hoe gesoute engesiene joernaliste soos Beaumont Schoeman, en selfsZB du Toit later, die politiek kon lees en ontleed. Daarom kan ons in hierdie uitgawe nie eerstehandskommentaar lewer oor die ANC-staatshoof se ope-ningstoespraak in die parlement nie, aangesien diekoerant geskryf en gedruk word terwyl die toespraakaan die gang is. Sedert die ANC aan bewind gekomhet, noem hulle dit ook heel grootdoenerig ‘n “State ofthe Nation Address”, om te kan meeding met die Yanksse manier van doen. Die verskil is net dat die wêreld en Weerstand, protes en versetsy markte nie sit en asem ophou oor wat Zuma te sêhet nie. Is weerstand, protes en verset stemreg wat julle wil hê nie, dit is benadeel. Ons beleef werklik sleg- Die ANC is egter so voorspelbaar, dat ons kan aan-neem dat Zuma niks nuuts in die “staatsrede” te sê deel van die Afrikanervolk se grond- my land wat julle wil hê!” te tye: oues van dae word op diegehad het nie. Dit sal seker die afskop wees van die waardes? Daar is nogal by ge- President Kruger se woorde het gruwelikste wyse vermoor, aan-bestel se algemene verkiesing van volgende jaar. leentheid na die Afrikanervolk ver- getuig van sy bereidheid tot weer- valle op plase is wreed en weer-Daarom sal die politieke retoriek weer sterk gehoor wys as “’n spul mislukte opstan- stand en verset, al sou dit verg dat sinwekkend, die ekonomiese om-word sodat die ANC-bewind se vrot dienslewering ver- delinge”. So negatief hoef dit nie ’n oorlog aangeknoop word met standighede dwing talle Blankesberg kan word agter clichés soos werkverskaffing, grond- gesien te word nie. Maar dit is so die sterkste militêre mag van daar- tot ’n werklose bestaan, volksge-hervorming, “affirmative action” en transformasie op dat ons volk meermale in sy ge- die tyd. note word bedelaars op straat, sko-talle terreine, maar veral sport, onderwys en ekonomie. Aan die een kant wil die regime werk skep, maar aan skiedenis, sedert die vroegste tye Die gees van die Vryheidsoorloë le word verdring deur ander rasse,die ander kant maak hy fatale foute, soos geblyk het uit van die Vryburgers, dikwels in pro- het beslis deurgewerk in die Afri- en ons taal word oral vertrap.sy eensydige en onbillike verhoging van minimumlone tes en in opstand was - teen om- kanerpolitiek van die Twintigste Eeu. Dit is voorspelbaar dat hierdievir plaaswerkers. Nou vind daar afleggings in die land- standighede en owerhede wat ons Dit verklaar generaal Hertzog se omstandighede die Afrikanervolkbou plaas instede dat daar indiens geneem word. regte en vryheid misken het. onwrikbare standpunt by Nylstroom tot groter verset en weerstand sal Grondhervorming bly op die bewind se agenda, ten Die vryheidsin van die Afrikaner- en De Wildt in 1912 dat Suid-Afri- beweeg – soos dit ook was in diespyte daarvan dat 95 persent van sy sogenaamde volk het deur die geskiedenis tel- ka se belange eerste gestel moes geval van Slagtersnek en die Grootgrondhervormingsprojekte klaaglike mislukkings was,en dat die meeste van die ingediende grondeise van kens gemanifesteer in dade van word, bo die belange van die Brit- Trek van 1834-1838; en weer indie verlede, vals eise was. weerstand, opstand en protes. Die 1880 en 1899. Dit is natuurlik so dat opposisiepartye sal probeer Groot Trek is dan ook in sulke ter- Die Afrikanervolk sou vandag konmunt slaan uit die ANC se mislukkings.Hulle moetegter ook meedoen aan die stemmejag, onder veral me beskryf, naamlik as ’n ware protesbeweging, terwyl die Britse PERSPEKTIEF saamstem met iets wat die Ro- meinse leier en denker, Marcusdie swart bevolking. owerheid dit inderdaad ’n rebellie Aurelius, eeue gelede neergepen In die verlede het ons al gewys op die ooreenkomste genoem het. Een van die tragiese het: “Boosheid? Dis dit wat jy dik-tussen die ANC en die DA. In terme van hulle beleid, is gebeure wat die trek voorafge- deur wels sien. Hou dan vir elke ge-daar nie juis verskil nie. Die DA is ook ten gunste van“affirmative action”, transformasie en naamsverande- gaan het, was die Slagtersnek-re- Meinhard Peters beurlikheid hierdie gedagte byder-rings. Hulle glo net dit moet “beter geïmplementeer bellie van 1815. hand. Oral, bo en onder, sal jy die-word”, met ander woorde hulle wil die ANC se misluk- Tog getuig Piet Retief se manifes selfde dinge ondervind – geskie-kings op dié gebiede laat slaag, wat hom ’n groter nie net van ’n roekelose gees van Verbonde aan die Instituut vir deniswerke uit die ou tyd, die mid-gevaar maak vir die Witman as die ANC self. rebellie en ongehoorsaamheid Kultuur en Geskiedenis deltydperk en die onlangse ver- Die ANC wil sy grondhervormingsplanne ondersteun nie; maar wel van die Trekkers se lede is vol daarvan. Daar is niksdeur ’n veldtog ter herdenking van die NaturellenGrond Wet van 1913, wat grondbesit tussen die verskil- wanhoop in die staat se vermoë se Empire. Daarmee het hy die nuuts nie…”lende bevolkingsgroepe probeer orden het. Hieroor stem om rus en orde aan die Oosgrens handskoen neergewerp vir die Em- Ja, die boosheid is niks nuuts nie.die DA heelhartig saam. Selfs Landbouweekblad (8 te verseker en hulle verlange om pire-gesindes en die Jingo’s. Sy En die behoefte om weerstand teFebruarie) haal die DA leier, Helen Zille, se rubriek SA hulself te regeer in ’n eie vader- bereidheid tot weerstand en ver- bied en om te protesteer is soToday aan, om hierdie feit te beklemtoon. “Daarom land. set het gelei tot die stigting van die groot soos dit altyd was. Indienmoet 1913-wet herdenk word” lui die opskrif, na die Ons volk kom uit die Protes- Nasionale Party in 1914. Afrikanerwaardes vir ons erns is,woorde van Helen Zille. Dan skryf Zille: “1913 is ’n tantse tradisie, waarin die woord Die jaar 1914 het egter nog ’n dan is dit ook natuurlik dat onsdatum wat alle Suid-Afrikaners moet herdenk om diéwet se tragiese gevolge beter te verstaan en maniere “protes” reeds ingebou was. Maar daad van verset opgelewer, toe volk in protes en in verset sal wees,te vind vir ’n betekenisvolle herstelproses.” Dit is tog die Afrikanervolk se lewe van “pro- die Botha-regering Suidwes-Afri- gegewe die huidige omstandig-niks anders nie as wat die ANC sê en doen nie? tes” was nog altyd gegrond op ’n ka binnegeval het. Dit het voorma- hede waarin ons vryheid ons ont- Nou is daar weer allerhande woelinge in die ANC. sin vir beskawing, orde en reg. lige Boerestryders tot opstand be- neem word.Zuma het nou wel die sogenaamde Mangaung-konfe- Die Boereleiers wat die Paarde- weeg, en het ongelukkig uitgeloop Die tye verg egter wysheid enrensie oorleef, maar hy sit steeds met heelwat proble- kraalgelofte in 1880 afgelê het, en op ’n mislukte rebellie. geduld van ons. Wysheid om dieme. Gerugte van kabinetskommelinge kan dalk net sy daarna die wapen teen die Britse In 1924 het generaal Hertzog se regte vorm van verset of weer-probleme vererger. As Tokyo Sexwale werklik die trek-pas sou kry, kan hy dalk net sy skatte inspan om ’n magte opgeneem het, getuig van Nasionale Party egter die bordjies stand te kies; en geduld om op diemeer suksesvolle opposisie teen die ANC daar te stel dieselfde gesindheid. Na die oor- by die stembus verhang – en so- regte tyd en op die regte wyse opas wat Lekota met sy Cope kon regkry. winning by Majuba is daar op die doende getoon dat die politieke stryd te tree. By vergaderings en byeen- Dit sal die pad vir die DA baan om inderdaad te vor- mees beskaafde manier omge- baie effektief as middel tot weer- komste onder Afrikaners hoor mensder, en dalk met meer vasberadenheid en kundigheid, gaan met die Zuid-Afrikaansche stand en verset aangewend kon dikwels dat emosies losbars teeninderdaad te kan toevoeg tot ons probleme, in plaas Republiek se lewensbelange, met word. alles wat vandag gebeur. Maar ’ndaarvan dat ’n DA-regering ons probleme sal oplos. die welsyn van al sy burgers, met In den brede is die gees van weer- pad van weerstand en verset ver- Dalk is die gesig van ’n DA-regering volgende jaarreeds te vroeg. Maar geen party regeer ooit in ewig- diplomatieke bande en die ekono- stand en verset deel van ons murg eis altyd ewewigtige denke, bere-heid nie, en dit sal ook die geval met die ANC wees. miese ontwikkeling van die jong en bloed; maar dit staan altyd in denering van vraagstukke, en oor- Intussen raak die Zuma-bewind al hoe meer sensitief Boererepubliek. spanning met die Afrikaners se sterk deelkundige dade.oor sy beeld in die buiteland, en aksies in dié verband Tog is die regering en die ZAR neiging om volgens hulle oortui- Ons kan die weg van protes,soos wat die Volksraad uitvoer, help om die druk op destyds weer deur die bose plan- gings gehoorsaam aan die ower- weerstand en verset egter nie ver-hom te hou. ne van Rhodes, Jameson en Mil- hede te wees en binne die grense my nie – net soos Kruger in 1899 Ons sal daarom die druk vir ons reg op vryheid ook ner gedwing tot die keuse tussen van die reg op te tree. en dr Verwoerd in 1960 dit ook niemoet verhewig. Tussen al sy eie probleme, sal Zumanie graag ’n wesenlike Afrikanerprobleem wil hê nie en toegee of verset. President Kru- Vandag beleef ons daardie span- kon vermy het nie. Sedert 1966 issou dit vir hom dalk ’n maklike oplossing wees om van ger het tydens samesprekings met ning besonder intens. ’n Vyande- ons weer voor die keuse gedwing:die Afrikaners ontslae te raak. Lord Alfred Milner dit meteens in- like politieke mag regeer die land, ingee, weggee en oorgee - of vol- Dit hang egter van onsself af hoe hard ons daardie gesien en verklaar: “Dis nie die en Afrikaners word oral bedreig en gehoue weerstand en verset?druk op hom maak!
 • 3. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 3Boeremag: saak Huldeblyk - Ettiene Jacobus (“Ettiene”) le Roux Dit is met groot hartseer en liefde en agting onthou, nieUittreksel uit: Voice of Russia leedwese dat die Boere- net vir sy getroue vriend-8 Augustus 2012 Afrikanervolksraad moet af- skap en uitmuntende bydrae skeid neem van ‘n geliefde as volksraadslid nie, maar“Although all aspects of the en gewaardeerde vriend, ook as ‘n voorbeeld van on-Rivonia trial were criticized Volksraadslid en opregte volks- verdrote toewyding en loja-by different human rights or- genoot. Ettiene le Roux het liteit. Sy geloof, volhardingganizations, some basic ru- oor etlike dekades diep spo- en deurgaans positiewe ge-les of fair game were exer- re getrap in die geskiedenis sindheid onder moeilike om-cised there. The Boermag van ons volk. Vir die liefde standighede, was vir almaltrial arouses many more questions, but human rights vir sy volk, het hy etlike jare wat hom geken het ‘n voor-groups are totally silent. van sy lewe in die gevange- beeld en inspirasie. Ons die- “This trial will also make the Guinness Book of Records. nis uitgedien. pe meegevoel en gebede ver-It has taken the system ten years to bring procedures to the Ons sal Ettiene altyd met gesel sy familie.final verdicts,... Almost all of the defenders have alreadyspent ten years in prison awaiting their verdicts. There isno precedent in the world for such judicial misbehavior.”Oud-intelligensieman se onthullings skok“Die skokkende onthulling deur n voorma- Afrika eis dat die kommandostelsel onmid- die Tempe-wapendiefstal asook honderde son.lige lid van die regime se intelligensie ge- dellik heringestel word en sal n petisie aan ander gevalle is ter sprake. “In effek het die ANC-regime teen hulselfmeenskap, Deon Loots, in n verklaring wat die president van Suid-Afrika stuur wat dit “Die vraag is natuurlik hoekom? Die oorlog gevoer! Was hulle aandadig aan ter-in die Boeremagsaak bekend geword het, spoedeisend eis”, het hy gesê. antwoord is veelvuldig: Finansiële hebsug reur! Het hulle lewensverlies veroorsaak!dat die kommandostelsel gestop is op In behoudende kringe word die mening in die veilgheidsdienste, maar veral die Moet die ANC-regime in die beskuldigde-sterkte van vervalste inligting deur die in- onder meer gehuldig dat die “sogenaamde Boe- verdagmaking van die vryheidstrewe van bank staan! Maar... ten einde die Boere-telligensie gemeenskap is skokkend en laak- remag n skepping van die ANC se intelli- die behoudende Boerevolk ten einde die volk te onderdruk en die land te plunder,baar. gensiedienste (SAPD)” is en verwoord dit NP-verraad te kon implementeer en ten was geen opoffering te veel vir die ANC/ “Die gevolge van die ontbinding van die soos volg (waarvan die hooftrekke gegee einde daarna die onwettige ANC-beheer te SAKP nie!”kommandostelsel was dat aanvalle en moorde word): “Een lid van die SAPD (uit dui- behou. Hierdie aanslag word aktief onder-op plase in felheid en frekwensie toege- sende wat betrokke is) kon nie meer met sy steun deur Naspers, die Broederbond, Bewyse is in die parlement ingelewer datneem het”, het die president van die Ver- gewete saamleef nie! Hopelik sal nog do- Stellenbosch, politieke partye en die sus- die land se intelligensie en spioenasiedienstekennersbeweging van Suid-Afrika, mnr. minos begin val. terskerke. sedert 2005 nie meer hul jaarverslae binneBen Geldenhuys, in ‘n persverklaring gesê. “Die manipulasie begin en stop egter nie “Wat is die oplossing? Moenie niks doen die wetlike vasgestelde tyd aan die parle-“Gevolglik kan die blaam vir hierdie aan- by die sogenaamde Boeremag nie. Die nie. Gooi jou gewig in by bewese vryheids- ment lewer nie. Vir die vier van die afge-valle en moorde geplaas word op die per- meeste sogenaamde "regse tereurdade" het gerigte organisasies soos die HNP en die lope agt jaar is geen verslag oor die gel-sone verantwoordelik vir die vervalste inlig- hul oorsprong by die ANC-regime se intel- VVK. Ontbloot die kommunistiese regime digheid of wettigheid van die departementting, aangesien die enigste weerstand, die ligensiedienste (en vroeër die NP-regime). se wandade, die volksmoord en al die aan- van staatsveiligheid aan die parlement voor-kommandostelsel op laakbare wyse ont- Die 1994-bomme (waar Koekemoer, die dadige meelopers. Laastens, die vyand bin- gelê nie. Die ander vier jaarverslae is tussenbind is. polisie informant en provocateur, die bom- ne die stadspoorte (adder in eie boesem) is 18 maande en twee jaar laat ingedien. “Die Verkennersbeweging van Suid- me gemaak het), die teregstelling van Hani, veel gevaarliker as die vyand op die hori- Suid-Afrika ontaard in ’n ANC-diktatuurBelastingbetalers gaan veel meer op- lik gesê het nie. Laasgenoemde be- daar te hou. Dit sal Suid-Afrikaanse ting begin nie toe hy die nele oorlog en het glo be-dok vir die ontplooiing van 400 Suid- drag was glo net vir die tydperk vanaf belastingbetalers maandeliks nage- besluit geneem het. Die staande plan om as ‘n eenheid teenAfrikaanse troepe na die Sentraal Afri- 3 Januarie tot 31 Maart vanjaar. noeg R21 miljoen kos. komitee wat met die betrok- onwettige renosterjag op tekaanse Republiek as wat aanvanklik Vrae in die parlement het aan die lig Vrae is vroeër vanjaar gevra omdat ke aangeleentheid gemoeid tree, terwyl hulle spesialevoorgegee is. gebring dat daar nie ‘n begroting vir Zuma nie die nodige stappe gevolg het, is en volgens voorskrif in militêre opleiding op ‘n Jacob Zuma het in die parlement er- die ontplooiing van die troepe bestaan soos deur die grondwet vereis word, die saak geken moes wees, plaas in die Ellisras-omge-ken dat die oefening oor ‘n vyf jaar nie.Verder het Zuma aangedui dat om die troepe na die Sentraal Afri- is ook nie deur hom geraad- wing ondergaan.tydperk sowat R1,2 miljard gaan kos, daar ‘n ooreenkoms met dié Afrika- kaanse Republiek te stuur nie. Die pleeg nie. Die groep DRK-rebelle isen nie R65 miljoen soos hy aanvank- land is om die SA-troepe tot in 2018 parlement het nog nie eens met sy sit- Die feit dat 20 rebelle van tans in die hof, waar hulle die Demokratiese Republiek verskyn op aanklagte dat hul- van die Kongo (DRK) on- le saamgesweer het om die HNP-Dagboek langs in Noord-Transvaal aangekeer is (en nog ten minste twee rebelle gesoek DRK-regering omver te werp. Ondertussen is bekend ge- maak dat daar te min troepe 2013 word), hang hoogs waarskyn- lik saam met ‘n veel inge- wikkelder scenario as wat vir Suid-Afrika se grense is, want meer polisielede ver- rig BBP-beskermingsdiens. aan die publiek voorgehou In 2011-2012 het 6 340 po- word weens: lisielede in dié afdeling diens HNP Strydraad vergadering HNP openbare vergadering Die ontplooiing van SA- gedoen. Daarteenoor was slegs soldate oor ‘n tydperk van 1 050 lede van die weermag Wonderboom 7 Maart 2013 etlike jare aldaar, en op die landsgrense ontplooi. SA se leidende rol in die Die groot vraag wat ont- 28 Februarie Le Roux Saal Suid-Afrikaanse Ontwikke- staan, is of hierdie grense Oudtshoorn lingsgemeenskap. doelbewus onbewaak ge- Erastraat 70; Wonderboomhoewes In ‘n regeringspublikasie laat word. Die DRK-rebelle Tyd: 19:00 wat dateer uit 2008 is gesê: het inderdaad tot in Noord- Tyd: 19:00 “Suid-Afrika het verlede jaar Transvaal gevorder voordat Vir meer inligting skakel: homself daartoe verbind om hulle met groot fanfare aan- Vir meer inligting skakel: 044 279 1891 dr. Wassermann voormalige rebelle in die gekeer is. Die instroming 044 272 7374 mnr. Henry van Heerden DRK op te lei om deel te van sogenaamde ‘vlugtelinge’ 082 553 5120 Babs word van ‘n nuwe weermag.” uit ander Afrika-lande soos 082 553 5117 Eddie 082 742 5387 mev. Anna Herbst Die groep rebelle wat on- onder meer Zimbabwe duur (012) 335 8523/4 Johannes van langs aangekeer is, was glo al etlike jare. Na wat berig den Berg Die spreker is mnr Andries Breytenbach van plan om die DRK-re- word, is daar reeds 300 000 (Leier van die HNP) gering omver te werp deur DRK-’vlugtelinge’ in Suid- middel van ‘n konvensio- Afrika.
 • 4. 4 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 Die sielkundige aanslag teen die Afrikanervolk (5)Meinard Peters word laat vaar. Die nuwe vyand is die “ver- Die vyfde fase (1994-??) word hierdie sosiale invloed treffend opge- regse ekstremiste”. Die “boeke van die verlede word toege- som:‘n Semantiese padkaart van In die tweede fase gedy die dubbelspraak en maak”. ‘n Vreemde volkslied en vlag word “In die vyandige omgewing van die stad, oor-ondermyning wartaal: selfbeskikking en medebeskikking, aan Afrikaners opgedwing. heers deur Engelse en Jode, wil die Afrikaner magsverdeling, nie magsdeling nie, plurale Die blankes van Suid-Afrika aanvaar een homself dikwels aanvaarbaar maak deur li-Die padkaart van die psigopolitiek, soos dit demokrasie, kantonstelsels, wegbeweeg van mens, een stem en ‘n grondwet waarin “geen beraal te dink en het dit al ‘n modeverskynselteen die Afrikaner aangewend is, kan vandag diskriminasie op grond van ras, kleur, geloof, geword om jouself as progressief voor tesonder moeite getrek word. etnisiteit, aanvaarding van saambestaan, be- taal, geslag of godsdiens” toegelaat word nie. doen. Die Afrikaner jongmens in die stad wil skerming van minderheids- en groepsregte, liberaal wees, want konserwatisme betekenDie eerste fase (1966 – 1974) ensovoort. “Rassisme” (‘n sonde van die blanke ras al- Hierdie fase was een van heroriëntering. vir hom ‘verkramp’ en verkramp beteken on- ”Grondwetlike hervorming” is die enigste leen) moet uitgeroei word. SkuldbelydenisDie Nasionale Party was nie langer geskik as nosel.” “beleid”. oor die verlede word geëis. Boetedoening en“die strydfront van die Afrikanerdom nie”, Dalk lê ‘n deel van die antwoord in die waar- vernedering volg. Daarmee saam “regstellen- neming van Whittaker Chambers, toe hy gesêmaar moes die “Suid-Afrikaanse nasie” ver- Die derde fase (1982-1990) de aksie” en “rekonstruksie” in die finale in- het:teenwoordig. Diegene wat “eksklusief Afri- Verandering en aanpassin is nou ‘n stansie: onderwerping en magteloosheid van “Die kommunistiese sameswering is anderskaans” wou wees, is “verkramp, is skuldig voldonge feit. Nuwe woorde word uitgedink, die blanke volk as “regmatige straf” vir die as enige ander een wat voorheen bekend was.aan “isolasie-denke” of hulle besit ‘n “laer- soos “gesamentlike besluitneming”, “inspraak”, “sonde van apartheid”. In die verlede is sameswering altyd beskou asmentaliteit”. “gesonde magsdeling”, “noodsaaklike hervor- iets geheims, iets bedeks; die eienaardigheid Die geskiedenis word herskryf en die Afri- Diegene wat hulle heeldag oor hulle taal ming”, “devolusie van mag”, “vreedsame skik- kaanse taal word aangeval; alles waarvoor die van kommunisme is dat byna elkeen weet wiebekommer, is die “wagters op Sionsmure””, king”, “pas aan of sterf”. hierdie mense is, wat die sameswering is en naam Afrikaner staan, sy monumente en sydie “super-Afrikaners” wat nie die son oor an- Die rigting van verandering en hervorming hoe dit werk, maar elkeen kyk dit deur die nasionale dae word verkleineer en vertrap.der wil laat skyn nie. is vasgelê, dit gaan net oor die tempo van ver- vingers omdat niemand sy eie oë wil glo nie. ’n Program van heropvoeding word ge- ”Ek sal die Engelse nie verneuk nie”, het andering. Valse hoop en valse versekerings loods, deur die media en in die skole, om die Dit is iets nuuts onder die son. Dit is sa-mnr. John Voerster op Heilbron gesê. Behou- word opgedis: “’n stelsel van ‘wigte en teen- meswering in die ope”. Afrikaner finaal sielkundig te ontwapen.dende Afrikaners is uitgeskel as “bobbejane” wigte’ sal alles in stand hou”. Die ineenstorting van die wil om te veg, Die radio en televisie word die instrumente moet genoem word as een van die belangrik-en “jukskeibrekers”. Dit was so omdat mnr. Die “onvermydelikheid” van “magsoor- van ‘n nuwe godsiensbeleid, ‘n nuwe politiekVorster se pad toe reeds deur die Rand Club in drag” word verkondig. Die “laaste blanke ver- ste faktore in hierdie verhaal, Dit kan kern- en ‘n nuwe kultuur – alles onder streng kontrole agtig aan die hand van die volgende woordeJohannesburg geloop het. kiesing” word gehou, “een mens, een stem” van die linkse bewindhebbers. van mnr. SED Brown in sy blad, The South Heel gou het die verligte koerantredakteurs word ook NP-beleid! Politieke oorgawe word African Observer (Maart 1974) geïllustreerbegin praat van “kontak” en “dialoog met an- opgedis as “verbreding van die demokrasie”. ‘n Sameswering in die ope word:derkleuriges. As almal dan “Suid-Afrikaners” is, Dit is merkwaardig dat hierdie patroon van “Die mense wat die Nasionale Party en ookwaarom nie? Die vierde fase (1990-1994) ondermyning aan die Afrikanervolk bekend dié van die blanke nasie op sy pad van die Daarop volg die kreet om “uitwaarts te Die kommunisme “is nie meer ‘n gevaar was. Vergelyk maar die referate van die Volks- dood – ja, dit is ‘n pad van die dood – geplaasbeweeg”, om in gesprek te tree met Afrika, nie”. kongres teen Kommunisme van die 1960’s, het is die mini-nasionaliste en die mini-om swart diplomate en gemengde sport te Vrylating van kommunistiese gevangenes toesprake by Rapportryersbyeenkomste, en so Afrikaners, insluitende mnr. Vorster, wat nieaanvaar, alles “sonder prysgawe van beginsels”. en terroriste volg. “Versoening” en “vrede” meer. Die vraag is dan waarom die kommu- langer bereid, gereed of in staat is om hulle Intussen word aan die VVO beloof: “Ons word gepredik. “Onderhandeling” en “skikking” nistiese sameswering en die gelmag onder- teen die wêreldmening en die rewolusionêrebeweeg weg van diskriminasie op grond van is die modewoorde. Die “nuwe Suid-Afrika” steunde aanslag teen die Afrikaner nie meer magte van links te verset nie. Hulle is daardievelkleur alleen”. en ‘n “nuwe era van vrede” word aange- doeltreffend teengestaan is nie? Afrikaners sonder die ingeboude sin vir iden- kondig, terwyl politieke geweld die hoogte Slegs ‘n klein kern van Afrikaners het inder- titeit of instink van hulle voorgangers om dieDie tweede fase (1974-1982) inskiet. daad die aanslag reg verstaan en kon hulle dinge wat die toets van die tyd deurstaan het, Die strydbyl van die verlede moet begrawe Daar is geen sprake meer van “groepsregte daarteen verset. Die breë lae van die volk, wie te bewaar en te handhaaf. Hulle is nie in staatword. Verhoudings moet “genormaliseer” en etniese verskille” nie. “Menseregte” en “de- se geheue spreekwoordelik kort is, was egter om – soos dr. Verwoerd, mnr. Stijdom en dr.word. Die gevolge van konfrontasie is te ver- die prooi van georganiseerde onkunde en de- Malan – die groot gevare waar te neem wat mokrasie” is die goue kalwers wat aanbid word.skriklik om aan te dink. “Die prys van stryd moraliserende propaganda. opgesluit lê in die versoekings van verstrooi- Die “onomkeerbaarheid van die hervorming” Die jeug was opsigtelik die slagoffers vansal te hoog wees om te betaal.”” word beklemtoon. ing wat inherent aan ons huidige retrogres- eenvoudige sosiale manipulasie, in ‘n artikel- siewe beskawing is nie.” Détente word die antwoord op konflik en Die SA Polisie en SA Weermag verskyn in reeks “Die jong stadsAfrikaners”, gepubliseergeweld. Die weerstand teen die kommunisme die beskuldigdebank. deur Die Vaderland vanaf 27 September 1971, (Slot volg) Woord en Wêreld Vergeet en vergewe (2)Om te vergewe en te vergeet is ‘n baie haar regering, haar media en haar kerk ders van Israel het gedoen wat ver-moeilike saak. Wie nie kan vergeet nie, ‘n gruwelike haat teenoor die Afrikaner keerd was in die oë van die HERE:het diep in sy hart ook nog nie vergewe en sy stryd vir vryheid gehad het. Die hulle het die Baäls gedien”. (vs. 10 ennie. Die bitterheid van die onreg en eerste foto wat wêreldwyd op die tele- 11).kwaad wat jou aangedoen is, bly nog visie oor haar verskyn het, was een met Toe is die nasie wat as Israel, volk vanmaar steeds brand in jou hart. Om eers Mandela wat vir haar gaan dankie sê God, bekend gestaan het, hulle identi-te vergeet en dan te vergewe is skyn- het vir al haar hulp in die terroriste oor- teit kwyt. Hul het godsdienstige, kultu-baar ‘n makliker manier. Ons sê: skyn- log teen ons volk! rele, sosiale en selfs biologiese bastersbaar, want dit los net so min ‘n prob- Daardie stuk geskiedenis is klaar “ver- geword! Karakterloos het hulle slaafsleem op. Dit veroorsaak juis meer geet”. Wel, dan hoef jy ook nie meer te die verfoeilike en onsedelike gebruikeprobleme vir die “vergeter”. Op die duur vergewe nie... Jy het immers klaar vre- van die heidenvolke rondom en tussenvernietig jou “vergeetagtigheid” jou iden- de gemaak met wat jy vandag nie meer hulle gevolg. Mens aarsel om die ver-titeit, jou reg om te bestaan. is nie: “Dat vrije, vrije volk zijn wij!” Jy het gelyking deur te trek na wat nog oor is Terwyl ek net my vorige rubriek klaar ge- Ds. LH Stavast klaar ingeskakel in die “nuwe SA”. Jy is van ons Afrikanervolk van vandag. Maarskryf het, draai ek my radio op die be- klaar uitgeskakel! Die heidendom het vergelyking is eintlik onvermydelik! Hetkende Afrikaanssprekende radio in Pre- pie beskikbaar is. Die omroeper het gewen. ons ontstaan nie ook die stempel gedratoria. By ‘n inbelprogram skakel ‘n luis- egter “vergeet” dat Die Afrikaner staan Kom ons lees nou in die boek, “Rig- van die Almagtige se voortdurende enteraar om asseblief die telefoonnom- vir dit waarvoor elke Boer sal staan of ters”, hoe dit verloop. In “Rigters” 2 lees dikwels verbasende handelinge metmer van Die Afrikaner te mag kry. (Hy val: die vryheid van sy volk. Hy is vas- ons onder meer: “En die volk het die ons nie?mis, soos ek, seker sy koerant wat hy gevang in die gedagte dat jy maar moet HERE gedien al die dae van Josua en Dat Van Riebeeck en nie die Roomsekan lees, toevou en vanaand weer ‘n probeer om binne die goddelose stelsel al die dae van die oudstes wat na Jo- Portugese hier geland het, is dit per on-keer kan oopmaak en by sy laaste kop- van die diktatuur van die heidendom ‘n sua nog in die lewe was, en al die groot geluk? Waar in die Portugese koloniespie Boeretroos nog ‘n skoot rustig kan paar voorregte vir die “minderheid” te werke gesien het wat Hy vir Israel ge- het ‘n volk ontstaan wat onder die vaan-lees!). Die omroeper is effens onver- mag kry. doen het”. (vs. 7). Pragtig, maar lees ver- del van die gebed “dat die ware Gere-hoeds gevang en beduie dat hy nie die Later die dag is daar ‘n program oor der: “En toe ook daardie hele geslag by formeerde Christelike religie gehandhaafnommer ken en dus nie vir die luiste- wêreldgebeure. Koningin Beatrix abdi- hulle vaders versamel is, staan daar ‘n en uitgebrei mag word”, sy bestandraar kan gee nie. keer! En daar bars dieselfde omroeper ander geslag na hulle op wat die HERE gevind het as net in die Afrikanervolk? As ‘n oud-radioman weet ek dat die te- uit in ‘n lofsang oor daardie “wonderlike en ook die werk wat Hy vir Israel ge- (Vervolg)lefoonnommer met ‘n druk van ‘n knop- vrou”! Hy het vergeet dat daardie vrou, doen het, nie geken het nie. En die kin-
 • 5. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 5Voorstel vir staatsrede: verbied stakings in landbouDie onstuimigheid waarin die land tans ver- spreek dat mnr. Zuma hom nie gaan laat Veral landbou moet gestabiliseer word na- “Die oplossing wat TLU SA daarvoor aankeer, en die gevolglike negatiewe ekono- bind deur kleinlike partypolitieke stand- dat die Regering die fout gemaak het om die hand doen, is dat landbou ook tot nood-miese implikasies daarvan, vereis staats- punte nie, en dat hy nie gaan toelaat dat die minimumlone met meer as 50% op te saaklike diens verklaar word, wat sal be-manskap in die staatsrede wat pres. Jacob volgende jaar se algemene verkiesing nou skuif. teken dat landbouwerkers ook in die ver-Zuma gaan lewer, het TLU SA in ‘n media- reeds gaan neerslag vind in propagan- “Ter wille van voedselsekerheid, en ter wille volg nie meer sal mag deelneem aan sta-verklaring gesê. Mnr. Louis Meintjes, TLU distiese uitsprake tydens sy staatsrede nie. daarvan dat uiters noodsaaklike buitelandse kings nie. Ons sou graag wil sien dat dieSA se president, het die vertroue uitge- “Wat die land nou nodig het is stabiliteit. valuta nie verlore gaan nie, mag ’n herha- president hierdie aankondiging in sy staats- ling van die gebeure by De Doorns nooit rede sou doen,” sê mnr. Meintjes.Vakbonde maak reg vir groter plaasonrus weer plaasvind nie.Vakbonde wat geaffilieer is by Cosatu is ‘n Werwingspan van sowat 30 stuks sal, eie politieke aspirasies binne die swart poli- Die vermindering van plaaswerkers gaanuitgedaag om ‘donasies’ te gee om plaas- na wat berig word, deur Santwu in die De tiek koester, het ‘n kwalik bedekte waar- intussen voort omdat boere nie die loon-werkers te werf om aan te sluit. Doorns-omgewing in die veld gestoot word. skuwing by ‘n mynfunksie kwytgeraak toe verhoging van R69,00 na R105,00 kan Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse Klere Sanctwu se sekretaris-generaal, Andre sy gesê het: “dis belangrik dat die sakesek- bekostig nie. Stygende insetkoste tenen Tekstiel Werkersunie (Sanctwu) bekend Kriel, meen dat al die vakbonde wat by tor, die regering en arbeid ag slaan op die opsigte van brandstofpryse en elektrisiteit-gemaak het dat die vakbond R1 miljoen uit Cosatu geaffilieer is onmiddellik sowat R26 wakker word oproep omtrent die onrus en stariewe is van die hoofredes waarom boe-sy ‘reserwes’ aan die Voedsel en Verwante miljoen kan monster vir ‘n werwingsfonds. die ‘bomme wat in Suid-Afrika wag om af re al hoe meer kyk na meganisering ofWerkersunie (Fawu) gaan gee. Mamphela Ramphele, wat blykbaar haar te gaan.” oorskakeling na alternatiewe produkte. SABC (ANCBC) skram weg van dokumentêre rolprent Dr. Müller Pretorius vestigators”) aan die ANC-regime voor- wanaangewend het. Hierdie geld is dan begin om ‘n dokumentêre film “Project gelê is, word aangetoon hoedat die NP- ook in oorsese bankrekenings inbetaal. Die Spear” te vervaardig om juis die vraag te In ‘n spesiale verslag wat deur Ciex, ‘n regering in die 70er, 80er en 90er jare van verslag getitel: “Operations on behalf of probeer beantwoord waarom daar niks ge- Verenigde Koninkryk speuragentskap (“in- die vorige eeu, belastinggeld gesteel het of the South African Government 1997- doen is om die geld te verhaal nie. Nadat 1999” openbaar dan dat Ciex deur die SA daar al ver gevorder was met die vervaar- Veiligheidsdienste versoek was om te on- diging van die rolprent het VollenhovenDie aanloop tot Majuba dersoek hoe hierdie diefstal van staatsgeld plaasgevind het en hoedat hierdie groot begin teenstand kry van die beheerraad van die SABC en is dit eintlik verbied ter- somme geld dan weer verhaal kan word, wyl dit beplan was dat dit teen SeptemberDr. Müller Pretorius die huidige Bronkhorstspruit deur die Boe- vanwaar dit in rekenings in die buiteland 2012 oor SABC2 uitgesaai sou word. Vol- remagte onder komdt. Frans Joubert gekon- versteek was. In die verslag was daar ‘n gens ‘n artikel wat in Noseweek van Feb-Die veldslae van die Eerste fronteer is. stategiese plan genaamd: “Project Spear” ruarie 2013, nommer 160, verskyn het, sêVryheidsoorlog 1880-1881 Joubert het nog eers die besluit van die wat aangetoon het hoedat dit gedoen kon Vollenhoven dat sy vas van plan is om hierdie nuwe ZAR-regering aan Anstruther gestuur word. dokumentêre film wel te laat verskyn alDie Engelse het in April 1877 die destydse en hom gevra om oor te gee, maar hy het Die verbasende is dat nadat hierdie ver- moet sy dit dan by die SABC koop en deurZuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) gean- geweier omdat hy gereken het dat die Boe- slag aan die ANC-regime voorgelê is het ‘n ander instansie laat vertoon.nekseer en toe het dat daar ‘n geleidelike re geen opposisie sou wees nie want hulle hulle niks daaraan gedoen om die gelde te Die vraag wat mens nou met reg kan vraverset onder die burgers van die ZAR opge- wou dan nie eens teen Sekekoenie geveg probeer terugkry nie. Nou ontstaan die is of die SABC self betrokke is by verduis-bou totdat hulle na die Gelofte van Paar- het nie. Daarop het die geveg uitgebreek en vraag waarom nie? Het die ANC hierin ‘n tering van belastinggeld en/ of is hulle sodekraal hul regering weer herstel het met binne ‘n kwartier was die slag gelewer. Ans- geleentheid gesien om op dieselfde wyse gedienstig aan die ANC-regime, dat hulleHeidelberg as setel. truther se mag is heeltemal verslaan. Daar hulleself met belastinggeld te verryk? Was nie wil hê dat hierdie skandes van die vo- Die gelofte het so gelui: In die teenwoor- het 56 soldate gesneuwel 21 was dodelik die hele “wapenskandaal” ‘n voorbeeld rige NP-regering én diê van die huidigedigheid van die Almagtige God, die kenner gewond en 69 ligter gewond. Net een Boer, van hoedat Thabo Mbeki, Jacob Zuma en ANC-regime aan die lig kom nie? Ons salvan alle harte, na wie ons biddend opsien Wilhelm Kieser is dood. Anstruther self het Shabir Schaik hierdie swak voorbeeld van baie graag wil hê dat hierdie film vertoonom Sy genadige hulp en ontferming, bring ‘n paar dae later gesterf aan ‘n wond wat hy die NP-regering nagevolg het. En is die word want dit sal ook bewys dat die HNPons, die burgers van die Suid Afrikaanse aan sy bobeen opgedoen het. korrupsie onder regeringslede en ANC- al die jare reg was toe ons beweer het datRepubliek, ‘n heilige verbond vir ons en Kenners reken dat hierdie slag eintlik die kaders wat ‘n mens nog steeds van hoor daar gekonkel is deurons kinders tot stand, wat ons dan ook met belangrikste slag in hierdie oorlog was net ‘n verdere navolging van hierdie onwet- die destydse Nasionale‘n plegtige eed besweer. omdat die Boere soveel moed geskep het tige wyse om met belastinggeld om te Party onder Vorster, Botha Dit is veertig jaar gelede dat ons vaders uit dat dit hulle in staat gestel het om ook die gaan? en de Klerk. Geen won-die Kaapkolonie gevlug het, om ‘n vrye en volgende slae, naamlik dié van Laingsnek, Sylvia Vollenhoven, joernalis en filmma- der dat die huidige re-afhanklike volk te word. Hierdie veertig Schuinshoogte en Majuba te wen en so weer ker het in die tydskrif Noseweek van gering ook so graag toe-jare was jare van smart en van lyding. Ons hulle vryheid teruggekry het. September 2010, nommer 131 die berig smeerwetgewing op diehet Natal, die Oranje-Vrystaat en die Suid oor hierdie saak gelees en het toe na raad- wetboek wil plaas nie.Afrikaanse Republiek gestig en driemaal Die slag van Laingsnek pleging van die grootbase van die SABChet die Engelse Regering ons vryheid ver-trap. En ons vlag wat ons vaders met trane Die Boere het die Britse garnisoene in Trans-en bloed gedoop het, het hulle op die grond vaal beleër en hulle het die Natalse grens ingegooi. Soos ‘n dief in die nag is onse vrye Januarie 1881 bewaak om te keer dat dieRepubliek deur hulle weggesteel. Ons kan Engelse versterkings na Transvaal konen mag dit nie verdra nie. stuur om die beleërde garnisoene te ontset. Herstigte Nasionale God wil dat ons eerbied vir ons vaders enons liefde vir ons kinders nou aan ons moet Genl. Colley het by Mt Prospect (deur die Boere Kokshoogte genoem) saamgetrek op Partyvoorskryf wat om te doen: om die erfenisvan ons vaders ongeskonde aan ons kinders pad na Transvaal met sy mag van byna 1400, met 6 kanonne, 3 vuurpylbuise en 2 44 ste Jaarkongresoor te gee. Daarom is ons hier bymekaarom mekaar die hand te gee, as manne, Gatlings. Hy wou reeds op 27 Januarie 1881 5 en 6 April 2013 ‘n aanval op die Boerestellings by Laings-broers, en plegtig te belowe om getrou te nek maak maar is deur ‘n swaar bui reën enbly aan ons land en volk, en met ons oë na digte mis verhinder en daarom is die sol-God gerig, saam te werk, tot die dood toe, date op 28 Januarie om 03:30 wakker ge- Tema:ter wille van die vryheid van onse Repub- maak, kamp afgeslaan en is met die opmarsliek. So help ons God Almagtig. begin. Kmdt-genl. Piet Joubert se verkenners het Witman, vat terug jou land!Die slag van Bronkhorstspruit die bewegings van die Engelse dopgehou Plek:Die Britse mag in Pretoria het toe vir kol. en daarom was hulle al vir ‘n moontlikeAnstruther van Lydenburg beveel om met aanval op 27 Januarie gereed en was hulle Die Willie Marais Afrikanersentrum,sy soldate na Pretoria te kom om die hoof- oor ‘n front van 3 km ontplooi om die Eloffsdal,stad te help beskerm. Hy was met ‘n rede- Britse aanval af te weer. Die Boere het dielik groot mag op pad na Pretoria toe hulle Pretoriaop 20 Desember 1880 in die omgewing van Vervolg op bl. 12
 • 6. 6 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 Die Geloofsbelydenis van ‘n NasionalisVir nasionale doeleindes is die werking bywoner van sy land is nie. nis. Dit geld die karaktervorming van n heid op nasionale gebied meermalevan suggestie eenvoudig onmisbaar, Dit alles geld ook van die neiging on- hele versameling van mense. Dit is nie ook die ander dele van ons sedelike ka-en dit moet by ons nog veel meer ge- der Afrikaners self om Afrikaans as n slegs n saak van nasionale lewe en rakter nadelig beïnvloed. Aan die anderbruik word dan in die verlede die geval kombuistaal te behandel en dit te ver- dood nie; dit werk ook mee om n gees- kant, kan n egte nasionalisme gunstigwas. In n Europese land suggereer die ag, omdat dit nie Nederlands is nie. telike lewe of dood te veroorsaak. reageer op die res van ons morele we-hele omgewing aan die kind dat hy n Hierdie idee het al meer arme blankes Niks is so nodig vir n sedelike wese se.lid is van n selfbewuste volk. Monu- en niksnutse in ons land geproduseer as selfrespek nie, d.w.s. agting vir wat hoogs- Daar is ook ekonomiese, intellektuelemente en standbeelde van voorname dan te bereken is. Suggereer aan n te in homself is of behoort te wees; en en estetiese motiewe tot nasionalisme.manne herinner hom gedurig aan wat volk van jongs af, dat hulle n lae dia- ewe seker is dit, dat min dinge dit so Hulle is wel sekondêr vergeleke metlede van sy volk al gewees het. Mu- lek, n “koeterwaals,” of n patois praat, kan bevorder as n suiwer nasionale die diepere etiese en religieuse grond-seums en kunsprodukte bewaar die en hulle sal geneig wees om hul lewe gevoel. Want n egte nasionalisme is slae van ons volksbestaan, maar toghandwerk van sy voorouers as n voor- te slyt met skaamte vir hulself as die b.v. één van die kragtigste dryfvere tot van groot belang, sowel om hulself asbeeld vir die nageslag om na te volg of grote dryfveer om ander mense na te onselfsugtigheid aan die kant van die om die steun wat hul verleen aan watte verbeter. Sy taal word gebruik in alle aap, of om te versink in onverskil- indiwidu. In belang van sy volk leer hoër is. n Sekere mate van tydelike voor-kringe en by die plegtigste geleent- spoed is selfs nodig vir n volk om hul be-hede, sodat hy ongemerk begin te voel ter in staat te stel hulself in ander op-dat ook hy vir sulke plekke geskik en In hierdie slotgedeelte van dr. Tobie Muller se toespraak het hy sigte ruimer te ontwikkel. n Volk wat vanbestemd is. dit veral oor hoe suggestievan wat gesien en gehoor word die hand tot die mond leef, of wat ge- die Afrikaner aanspoor om sy taal te waardeer en daarom durig rondswerf en trek, moet noodwen-...Daarom is dit vir die Afrikanerkarak- self ook oral te gebruik en dit dan op sy beurt sy nasionalisme dig op n lae trap bly staan. Te veel sorgter baie nadelig, dat sy eie taal so op aanwakker en hom in tydelike sake is amper net so nadeligdie agtergrond geskuif word. Sy hele om- as weelde. En hoe sal n nasie van arm- laat besef dat hy anders is as die ander volke of nasies.gewing prent hom langsaam maar se- salige sukkelaars vir ander mense kanker in, dat hy iets laers is dan sy help? Daarom is die pogings, wat ge-Engelse landgenote en die uitlanders, maak word om die armblanke-klas opwaarmee hy in aanraking kom. As die ligheid. Ons ken almal die spreek- menigeen eers reg wat dit is om n self- te help, deur b.v. arbeidskolonies, so pry-Vlaming in die Franse Brussel kom, woord: ”Gee n hond n slegte naam!” Ook opofferende lewe te lei. Sy volk is te- senswaardig.dan is die tweetalige opskrifte op die om hierdie rede is dit, na my beskeie wens vir elke persoon die aangewese Maar die oorsaak van die armblanke-hoeke van die strate al genoeg om mening, so wenslik dat die Holl.-Afri- kring, waarin hy in die eerste plek sy euwel is ook nog te vinde in n anderhom te laat voel, dat hy net so goed is kanerkind op skool sal begin met Afri- roeping moet vervul. Hy is ook die bes- rigting. Die gebrek aan handelskapasi-as sy Waalse medeburger; terwyl die kaans te leer. Soos dit nou gaat, kan te instaat en mees geskik om die min- teit en ondernemingsgees by die Afri-Afrikaner, wat in die Kaap, Johannes- die eerste indruk op skool alleen wees der bevoorregte lede van sy volk op te kaner is sy grootste vyand in baie op-burg, Bloemfontein, of Durban kom, voel dat die Engelsman en Hollander tog hef. Om ander volke te kan influenseer sigte. Die smous en middelman loop dik-as n vreemdeling in sy eie land, en baie vernamer mense is dan ons. Hulle moet ons eers onsself wees. Want an- wels met die grootste gedeelte van syopenbare kennisgewings verkondig in kan skrywe wat hulle self praat; die der nasies het min respek vir n na- profyte weg, tot hul later so welvarendelke straat aan homself en die wêreld Afrikaner mag net skrywe soos ander aper, maar baie vir iemand wat met n is, dat hulle die boer uit sy plaas kandat hy gereken word as van minder be- mense praat. eie karakter en boodskap tot hulle kom. koop; of hy sink, deur sy skulde, tot dietekenis dan sy landgenote. Ongemerk Die “anti-kakiebeweging” is slegs n nu- Die beste nasionalis is ook die beste stand van n bywoner. Hoeveel dorpe ishet dit n verderflike uitwerking op sy we bewys, dat die Afrikaner soms be- wêreldburger. En as dit ooit daartoe daar nie, in streke waar 90 persent vanselfrespek en lei tot n morele, sowel as gin te protesteer teen alles wat sugges- mag kom, dat alle nasies sal verenig of die blanke bevolking Holl.-Afrikanerstot n nasionale, verslapping met verrei- ties en assosiasies meebring wat federeer tot één groot wêreldstaat, dan is, waar die besighede en winkels al-kende gevolge op elke gebied. En nadelig werk op sy nasionale selfre- sal so n staat dan alleen kan bloei, mal in hande is van die andere? Sulkewaar dit nie tot papheid lei nie, wek dit spek. wanneer dit gegrond is op die weersyd- mense, wat ongelukkig dikwels gn sim-n gevoel van ontevredenheid en bitter- Eweas n indiwidu, so gebruik n na- se respek van die selfstandige nasio- patie met ons volk het nie, kry deur dieheid in hom op, wat die vriendskaplike sie ook in die begin hul taal net om te naliteite wat dit uitmaak. n Hollands-Afri- handel meermale soveel invloed insamewerking tussen die twee blanke voorsien in hul dringendste behoeftes. kaanse nasionale gees is vir ons nie hande, dat hul nie alleen die toon oprasse belemmer. Die invloed van sug- Maar later kom daar n tyd, dat hul hoë- slegs die beste waarborg van die wy- die dorp aangee nie, maar ook die be-gestie is so groot op n volk, dat voor- re estetiese en intellektuele belange ere Afrikaanse Unie-bewussyn nie, stier van opvoedings en ander sake indat sy taal nie tot sy regte kom in die begin te hê, en dan soek hulle n beter maar ook van n algemene mensheids- hul mag het. Eersteklas handelskole entoepassing op elke gebied en op alle en meer blywende uitdrukking vir hul bewussyn. onderwys in handelsvakke op die ge-plekke nie, sal n treurige gebrek aan fyner gevoelens deur n eie literatuur te wone skole is broodnodig in Suid-Afri-selfrespek en n bittere gevoel van on- skep. Eers gaat dit natuurlik n bietjie Godsdiens sluit moraliteit in. Daarom ka, sodat die seuns van ons volk ookreg saamwerk om die gesonde bloei swaar om die gesproke taal daarvoor is dit reeds hierom ook n godsdiens- op daardie gebied kan opgelei wordvan die Unie van Suid-Afrika te ver- aan te pas, maar dit kom gou in orde tige plig om nasionalis te wees. Buiten- om ons nasionale bestaan te handhaaftraag. Vir die Afrikaner wat in vreemde as die behoefte eers sterk genoeg ge- dien, vir die Kristen en Teïs wat geloof en te versterk. Hoe meer invloed ons intweetalige lande gesien het hoe anders voel word. Die merkwaardige vooruit- dat aparte volke ontstaan, nie deur n hande kry op kommersiële gebied, hoedie toestande dikwels daar is, word dit gang in ons letterkundige produkte van blote toeval nie, maar met n sekere meer respek sal daar ook aan ons taalmoeilik om met kalmte te praat oor hoe die laaste jare gee reeds alle hoop vir doel, het elke bepaalde nasie sy roe- en tradisies betoon word deur mense,ons in Suid-Afrika somtyds behandel die toekoms en is die beste regvaar- ping en besondere taak om te vervul in wat nou so graag skimp op dieselfdeword. Voordat absolute gelyke regte in diging van die Afrikaanse-taalbewe- die wêreld. Uit hierdie oogpunt beskou “backveld boers” uit wie se sakke hulons land nie streng toegepas word nie, ging. Ook in die skilderkuns en musiek is papheid op nasionale gebied n re- so veel van hulle winste trek. Mense,is volkome weersydse respek en sa- is al n goeie begin gemaak en n meer ligieuse oortreding, d.w.s. n sonde. Dit wie se oë blind en wie se ore doof is virmelewing tussen die twee blanke rasse nasionale toon aangeslaan. is dus letterlik waar, en nie maar beeld- ons eise om beter toepassing vanpsigologies onmoontlik. Hoe eerder die Daar is in hierdie verband nog baie spraak nie, wanneer die Afrikaner sê, gelyke regte, sal gou genoeg wakkermense wat skimp op tweetaligheid, dit ander punte van ooreenkoms tussen dat die handhawing van sy taal vir hom word, wanneer die Holl.-Afrikaner, deurinsien, hoe beter sal dit wees vir die die wording en voortbestaan van n na- n deel van sy godsdiens is. Dit be- met hul op handelsgebied te konku-toekoms van ons land. Ons volk be- sie en n persoon; maar ek moet my hoort so te wees in elk geval. Elke na- reer, hul gevoeligste sintuig prikkel – nl.hoort dit nie langer te gedoog dat hul haas om na n end te kom. Uit wat voor- sie, nes elke persoon, neem n eien- hul sak.omgewing gebruik word om hul selfre- af gegaan is hoop ek egter, dat dit al aardige plek in in die wêreld, met diespek te krenk nie. Ons staatsdiens, ons begin te blyk het, dat die hele vraag- roeping om die wêreld van uit daardie Wat die intellektuele dryfvere tot na-skole, die publieke kennisgewings in stuk van nasionalisme baie meer is dan besondere standpunt en posisie ten sionalisme betref, volstaan ek met nons strate en die opskrifte op ons win- n blote gevoelsaak of n blote kwessie goede te beïnvloed. Vir n volk wat nie paar opmerkings, en wys allereers opkels, het al lank genoeg aan die wêreld van smaak. Inteendeel is dit deur en gewillig is om deur die lewe te dryf en die noue verband tussen n gesondeen aan ons verkondig, dat die Holland- deur n morele saak waarvoor niemand doelloos sonder karakter heen en weer volksgevoel en die opvoeding, deurdatse Afrikaner in Suid-Afrika twede viool die oog mag sluit nie. Onverskilligheid geslinger te word as die speelbal van n selfbewuste persoonlikheid sy ga-moet speel. Gelukkig begin ook hierin is hier eenvoudig pligsversuim. Gege- kragtiger nasies nie, staat daar net een wes en talente nie ten volle kan rea-langsamerhand verandering te kom. Ek we n groep mense met n sekere aard, ding om te doen, en dit is om te woek- liseer, as hulle nie geskerp, uitgelok enkan u nie sê hoe weldadig dit my aan- dan is dit tog duidelik dat hulle hulself er met die talente wat hy ontvang het, ontwikkel word nie. Sonder n sekeregedoen het, toe ek onlangs vir die eerste ten volle kan realiseer alleen volgens en te doen wat sy hand vind om te mate van kultuur en beskawing is ditmaal tweetalige opskrifte in ons trein die gesamentlike aard en natuur. Die doen met al sy mag. selfs moeilik om in die sedelike engesien het nie. Dit suggereer direk aan keuse om nasionalis te wees is dus n Ons geesteslewe is iets organies; ditn mens dat hy n seun, en nie n morele keuse van die diepste beteke- bestaan uit een stuk. Vandaar dat pap- Vervolg op bl. 7
 • 7. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 7 die ryke harmonieuse verskeidenheid wat haaf. Kan dit van ons gesê word? weier om dit te doen, is óf n luiaard, Vervolg vanaf bl 6 daar te vinde is. Alleen deur nasionaal Meer dan een word ook mismoedig as wat die morele belange van homself engodsdienstige behoeftes van n volk be- te wees sal ons dit kan doen. hy dink aan die stroom van uitlanders, sy stamgenote verwaarloos, óf n laf-hoorlik te voorsien en ook om hul tyde- Wanneer n mens eers reg besef dat wat gedurig ons land binnevloei, toe- aard, wat deur die geskree van n klom-like welvaart te bevorder. Die jammerlike die fondamente van nasionalisme veral nemende massas kleurlinge, wat ons pie oppervlakkige skrywers so koe-gebrek aan ondernemingsgees by baie eties en religieus is, verval meteens ook omring. Sal ons nie binne n eeu oor- rante-sku word, dat hy sy pligte ver-van ons mense is net te wyte aan die die vernaamste aanleidings tot nasio- rompel en ingesluk word nie? Ek glo vir suim. So iemand sal ook gn diepe re-feit, dat hulle nie die geleentheid het nale pessimisme. gn oomblik dat dit die geval sal wees spek by die wêreld inboesem nie, al wordom hul gesigskring te verruim en uit te Ons volk is klein --- maar wat daar- nie. Maar, met die oog op wat reeds hy soms gevlei deur enkele opdryfselsvind watter moontlikhede daar in hul- van? Nasionalisme is n intensiewe en gesê is, hoef n mens hom nie baie oor van andere nasies wat net so min weetself en hul omgewing sluimer nie, ter- geen ekstensiewe saak nie. Die groot- te bekommer nie. Want lengte tel ewe wat dit is om goeie seuns van hulle volkwyl die oppervlakkigheid en onselfstan- heid van n volk kan alleen na die diep- min as breedte in n volkslewe - diepte te wees, as hy van syne.digheid van baie opgevoede Afrikaners te van sy lewe, en nie na die getal, mag is die hele saak. Die kwessie van oor- Is daar andere, vir wie alles wat voor-toe te skryf is aan die wonderbaarlike of rykdom van sy lede geskat word nie. weënde belang vir ons is nie wat oor afgegaan het, koud laat, dan besluit ekopvoedingstelsel, wat ons besit. Wan- Die kleine Joodse koninkryk het n on- 200 of 300 jaar van ons sal geword het met n persoonlike getuienis. Miskienneer tog sal ons as een man opstaan eindig dieper stempel afgedruk op die nie, maar wat ons nou is en moet wees. steek ywer aan, waar redenerings son-en die pedagogiese wangedrogte, wat wêreldgeskiedenis dan die kolosssale Alle nasies is sterflik, maar die geson- der uitwerking bly.ons volk vermink, op sterkwater sit in n magte van Assierië, Persië, Egipte en de volk sit ewe min as n normale per- Ek self sou my erfenis as lid van diemuseum van oudhede? Babilonië, wat dit omring en geteister soon heeldag te peins oor die dag van Afrikaanse nasie vir geen ander bur- het. Want, met al sy swakheid, was daar sy dood. Sulke grafsteen-patriotte is nut- gerreg in die wêreld wil verruil nie. Die Die algemene opvoedkundige begin- in die Joodse nasie altyd n kern van teloos vir die samelewing. Ons moet werk grote nasies van Europa is wel oud ensel, dat dit beter is n druppeltjie self- diep en suiwer religieus en eties na- solang dit dag is, en dan sal die nag sterk en ervaringsryk, en ons sal lankstandig denke op te wek dan emmersvol sionale gevoel, wat beter bestand was ook geen vrees meer vir ons hê nie. nog met dankbaarheid uit hul goeiefeite in te pomp, geld natuurlik ook van teen die wisselvallighede van die ge- Ons taak as n nasie is om solank as hoedanighede sowel as uit hul gebreken nasie as geheel. As ons iets sal be- skiedenis dan die groot leërs van ons kan, ons karakter en kultuur op te baie wysheid kan leer; maar hul drateken op wetenskaplike en literariese wêreldryke. So ook het die klein Ateen- bou en die ander rasse waarmee ons ook reeds die spore van hul ouderdom,gebied, dan kan dit alleen wees deur se staat, direk of indirek, aan die wê- in aanraking kom, ten goede te influ- en rypheid begin al op meer dan eenselfstandig te word. Daartoe is dit wel reld op intellektuele en estetiese ge- enseer. Dit is in elk geval ons aange- plek in afgeleefdheid oor te slaan. Hulbaie nodig om van ander volke te leer, bied meer gelewer dan die magtige wese plig, en bly dit so lank as ons nasionale karakters het al stewig, hardmaar nie om hul slaafs na te aap nie. Persiese of Romeinse ryke. n Klein na- bestaan. n Ernstige dieplewende volk en onbuigsaam geword, en nuwe in-Die jong Afrikaner, wat b.v. dink, dat hy sie staan in baie opsigte in n veel guns- kan binne n paar eeue meer uitrig dan vloede het betreklik min uitwerking opop letterkundige gebied met die gebore hulle. By ons is dit so anders. As n jongHollander op gelyke voet in Neder- nasie sien ons amper ons hele loopbaanlands kan kompeteer, bedrieg homself. JC te gemoet. ‘n Jong volk leef vorentoe.Juis die noue verwantskap van Afri- STEYN Sy leuse is die hoop, geduld en moedkaans en Neerlands maak dit so mak- sy wagwoorde, n jeugdige entoesias-lik vir die Afrikaner om Neerlands te Trouwe me sy dryfveer, en sy ywer is nog on-lees en daaruit te put, maar tegelyk so AFRIKANERS gekoeld deur die ontnugterings vanswaar om dit op n eerste-klas manier mislukking.self te gebruik. Al raak hy die gram- Vir my altans is dit veel heerliker mymatiese moeilikhede goed baas, dan druppeltjie te probeer bydra by die self-mis hy in die reël tog altyd wat die bewuswording en karaktervorming vanEngelsman noem “the genius of the tiger posiesie om diepte van karakter te n pappe in duisend jaar. Die meester- n jong nasie, dan om te help dokterlanguage” -- die siel van die taal. Nog ontwikkel dan die groot wêreldmagte; werke van die Grieke is vir die meren- aan die kroniese kwale van n oue. Dieonlangs het n baie bekwame professor want die laasgenoemde word dikwels deel binne n honderd jaar tot stand ouer volke het alreeds so veel verrig ofin Holland aan my gesê, met betrek- so betower deur die fisiese mag wat gekom, en die bloeityd van die profesie verknoei in die wêreld, dat met lewens-king tot n akademiese proefskrif wat ek hul besit, dat hul, in plaas van ander en in Israël was ook maar betreklik kort wysheid, lewenssatheid al begin toe temoes skrywe: “Ja, ik kan het wel lezen kleiner nasies aan te moedig en op te van duur. Ons volk het nou al n lang neem. By ons moet alles nog gedoen– maar t is geen Hollands” Dieselfde help, met n onsinnige dors na mag, genoeg wordingstyd agter die rug om word. Watter moontlikhede sluimer hieraanmerking het hy gemaak op die werk grond, en rykdom vervul word, en nie binne n eeu van selfbewuste energie nie vir die jong seun van sy volk nie!van verskeie ander Afrikaners. Ons moet alleen die moontlikheid van selfbewus- genoeg tot stand te kan bring om n Op die gebied van kuns, wetenskap enons by ons eie lees hou, want hier en te realisering aan ander ontneem nie, onverganklike stempel op die geskie- literatuur is amper die hele veld noghier alleen is ons werklik baas. maar hul eie hande bevlek met bloed denis van Suid-Afrika af te druk. Om ope. In Europa is daar min dinge onder en roof. Nasionalisme, wanneer dit so ont- ons volkslewe diep te maak is ons die son wat nog nuut is; by ons is Deur van literatuur te praat het ons al aard, word, in plaas van n sedelike eerste saak; die lengte daarvan kan ons amper alles nog nuut. Wie wil nie lie-estetiese motiewe tot nasionalisme be- heil, n vloek vir die mensheid. Die Jingo- gerus in die hande van die Voorsie- wers help om sy jeugdige volk, terwylgin inbring. Van musiek en die skilder- imperialisme van sekere kringe in nigheid laat. dit nog buigsaam en lig vatbaar vir ver-kuns het ons reeds gewag gemaak, Duitsland, Frankryk en Engeland, b.v. Maar as ons vir die teenswoordige andering is, op die regte spoor te bring,maar daar is nog n ander punt van be- is net n produk van n materialistiese sorg, sal, die naaste toekoms ook wel dan om later te roep tot ons wat nielang. Wat n mens ook al aanneem om- sienswyse, met n gesigskring begrens vir homself sorg. Juis deur ons so min meer hoor nie, omdat hul al moeg vantrent ons skoonlheidsgevoel, één ding deur visioene van dreadnoughts, slag- moontlik oor die lengte van ons lewe te luister is?staat vas, nl. dat eenheid te midde van velde, handelsoorwinnings en goudmy- kwel, loop ons minder gevaar om dit te Waar is daar n land met dringenderverskeidenheid n vername rol daarin ne. Sedelike beweeggronde en pligte verkort deur in n sieklike, swaarmoedi- rasprobleme dan Suid-Afrika? In plaasspeel. Hieraan is te danke baie van die val hier heeltemal op die agtergrond. ge gemoedstoestand te verval, wat al- van afskrik, trek dit my juis aan. Dieallerskoonste effekte van die natuur en En wee die kleine nasionaliteite, wat in reeds die voorloper is van die dood. n voorreg om die probleme aan te pak,die kuns, en dit is ewe toepaslik op die die mag van sulke Jingo-partye val! Die Nasie het veel meer beheer oor die ook die moontlikheid om hul op te los,mensheid. Die verskeidenheid van die verregaande onsedelikheid van die lengte van sy lewe dan n persoon. n is ons sn. Misluk ons pogings en moetaanleg, gawes, talente, en karakter- internasionale politiek van die groot na- Volk wat getrou bly aan sy tradiesies ons ondergaan, neergedruk deur n vragtrekke is wat die lewe, nie alleen effek- sies van die wêreld bewys beter dan en wat sy hoogste sedelike belange nie van onoorkomelike moeilikhede, dan istief nie, maar ook mooi en aantreklik iets anders, hoe min die ware verhe- verwaarloos nie, is amper onuitroei- dit in elk geval beter om te sterf asmaak. As alle mense presies eners wenheid van n egte nasionalisme nog baar. Geen volk het sulk n lang geskie- eerlike stryders op die slagveld, danwas, sou die dorre eentonigheid van die besef word. denis van lyde en onderdrukking agter om te versink in n bedwelmende lui-wêreld ondraaglik, beskawing onmoont- Die beste tiepes van onvervalste se- die rug as die Jode nie, en tog het daar lekker eentonigheid van niksdoen.lik, en vooruitgang ondenkbaar wees. delike patriotisme is nog altyd te vinde altyd n kern oorgebly om die volkslewe Ek is my wel bewus van die gevaarWat sou die wêreld nie armer gewees gewees onder die verdrukte volke van voort te plant deur die eeue heen. Wie van die oormoedigheid van n jong na-het as daar net Duitsers en gn Franse die wêreld; en dit sal ook nog die taak weet of hulle grootste rol in die ge- sionale entoesiasme; maar ek weetof Engelse was nie; of as daar net wê- van die kleiner nasionaliteite moet skiedenis nie nog gespeel moet word ook, dat sonder entoesiasme niks grootsreldmagte en gn kleine state sos Ate- wees om aan die grotere te toon wat dit nie! op aarde tot stand kan kom nie, en datne, Juda, Holland, en Denemarke was regtig beteken n nasie te wees in die As daar miskien iemand is wat my dit n vurige geesdrif in elk geval te verkiesnie! Hoe verfrissend is dit nie vir die diepste sin van die woord. Is dit mis- alles wil toegee, maar weemoedig is, is bo n koue bloedlose onverskillig-student om telkens n nuwe kultuur by kien n deel van die roeping van ons omdat hy nie liewers gebore was as lid heid.ander volke te ontmoet, of vir die toeris Holl.-Afrikaanse nasie om mee te werk van een van die groot wêreldvolke nie, Laat Jong Suid-Afrika sy nasionale ge-om kort-kort met n eienaardige beska- in hierdie saak? Ek glo dit vas, maar dan moet ek hom eenvoudig daarop loofsbelydenis onderteken, nie met sywing kennis te maak. Geen wonder weet ook dat so iets alleen kan gebeur wys dat dit tog niks help om te treur oor naam nie, maar met sy lewe, en dandan, dat ook ons in Suid-Afrika wil deel- by n volk wat in sy kern die eerste be- wat nou eenmaal n voldonge feit is nie. het ons niks te vrees vir die toekomsneem aan die verfraaiing van die wê- ginsels van moraliteit en godsdiens Elke mens moet die posiesie, waarin nie!reld, en iets oorspronkliks wil bydra tot met onverbiddelike strengheid hand- hy geplaas is, aanvaar. Die man wat
 • 8. 8 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 Terreur teen die Afrikaner Osama Bin Ehrenreich? En dit is net die begin. Nog nie saak nie. Hulle sal dood- omskep gaan word in ‘n mes- ontwikkel spesifiek vir plaas- derduisende is op pad om eenvoudig hulle kos weekliks siaanse terroris. Een wat ons boere, sakemanne, en private landwyd hulle werk te verloor. vanuit die buiteland laat invlieg, noem “A True Believer”, wat individue getiteld, “n Lyn in die Die suikerrietboere van Natal soos wat Mugabe se persoonli- soos die selfmoordbomplan- Sand”. het reeds aangekondig dat hul ke vliegtuig ook weekliks met ters in Islam bereid is om sy Gemeenskapleiers kan nou hulself ten volle gaan megani- kosvoorrade op OR Tambo- lug- eie lewe te waag in ‘n poging die inisiatief neem en hul ge- seer om beide suikerriet te hawe hervul word. Die ANC om sy voorgeskrewe doelwitte meenskappe bymekaar kry in plant en te oes. Die bosboube- gaan kos, en hulpvoorrade as te bereik. hul eie lokaal, en dan die se- dryf sit vasgevang in een van ‘n wapen gebruik teen blankes Dit beteken dat die volks- minaar daar aanbied. Hierdie die moeilikste jare in hulle be- en diegene wat hulle nie moord van Afrikaners vanjaar seminaar vertel jou van jou wa- staan, met ‘n baie lae aanvraag ondersteun nie, net soos wat erder gaan eskaleer. Daar is ‘n re regte in enige sulke situa- na papier en papierpulp wêreld- tans die geval is met die So- massiewe toename in moorde sies van geweld, of moontlike wyd. Ook hulle gaan nie die maliese krygshere wat alle kos- op blankes en blanke bejaar- geweld, en behandel ook kort- hoër lone aan plaaswerkers voorrade in die land beheer en des in die land. Daar word nou liks ‘n strategie om dit uit te kan betaal nie. as terreurwapen teen die ongeveer twee blankes per voer. Die dae dat Afrikaners as Die regering het glad nie die bevolking aanwend. dag vermoor. gewillige slagoffers en magte- verskillende behoeftes van die Die ANC is tans die mees Die blanke bevolking is na- lose slagoffers deur die lewe verskillende landbousektore in wetenskaplike uitvoerders van tuurlik gebreinspoel deur die en deur die volksmoord moet ag geneem nie. ‘n volksmoord teen die blan- massamedia om hierdie feite gaan, is vir goed verby. Soortgelyke kommunistiese kes van Suid Afrika. Tegnieke te ontken, en hul status as nim- Daar is ‘n oplossing. Uitein- inmenging in Rusland se land- wat hier ontwikkel word, word mereindigende slagoffers van delik.Dit is tyd om Osama BinPieter Oosthuizen bou het destyds tot honger- met sukses na hulle alliansie- ‘n volksmoord maar gelate te Ehrenreich en sy trawante hok snood in Rusland gely, terwyl vennote wêreldwyd uitgevoer, aanvaar. te slaan.COSATU se voorsitter in die landbouprodukte op die lande waaronder hulle tegniek om Sekere elemente van dieWes-Kaap, Tony Ehrenreich, lê en vrot het. Selfs vandag met kastige ‘onafhanklike’ ver- Suid-Afrikaanse bevolking leefis besig om landbou, én plaas- nog is Rusland se reële (werk- kiesingsorganisasies, verkie- hulle perspektief as kulturelewerkers se lewens te verwoes like) inkomste laer as voor 1937, singsbedrog by die stembus te Marxiste op die grusaamstemet sy openlike aanhitsing tot toe die staat op groot skaal in pleeg. maniere denkbaar uit op dieterreur, tesame met sy tot- al wat ‘n bedryf was, ingemeng Obama van die VSA het pas liggame van hul blanke slag- Pieter Oosthuizen isnou-toe, onvervolgde haat- het. Ons is op pad na dieselfde daarvoor gesorg dat alle stem- offers. n strateeg enspraak teenoor blankes. hongersnood en waardelose briewe wat vir Amerikaanse Oplossings vir hierdie volks- nagraads opgelei aan die Senior regslui is van mening geld, met die ongeletterde kom- soldate regoor die wêreld be- moord gaan moeilik geïmple- destydse Randsedat Ehrenreich ook suksesvol muniste in die regering se in- stem was, in wapenopslagplek- menteer of gekommunikeer Afrikaanse Universiteitaangekla kan word onder die menging in sake waarvan hul- ke geëindig het. Dit het daar- word in’ n land waar die staat onderregering se nuwe wet teen ter- le nie eens die name kan spel toe gelei dat geen Amerikaan- die massamedia beheer, en generaal H de V du Toit.reur. nie, wat nog van verstaan. se soldaat sy stem kon uit- die res van die media funksio- TLU SA het op hul beurt straf- En iemand wat die landbou bring tydens die onlangse pre- neer as blote gewillige mede- Die skrywer is nagraadsregtelike klagtes by die Brook- so kan vernietig en beskadig, sidentsverkiesing in Amerika werkers van die staat se opi- gekwalifiseer in Nasionalelyn polisiekantoor in Pretoria en ook mense se lewens soos nie. En Obama is een van die nies en dade. Strategie asook in diegelê teen Ehrenreich - onder wat Tony Ehrenreich pas ge- ‘Progressiewe” alliansie-ven- Nietemin is die stappe vir boe-meer weens sy dreigemente doen het, is die naam van Osa- note van die ANC. Insgelyks regemeenskappe, sakelui en pri- Ekonomiese endat “’n grondoorlog op pad” is. ma Bin Ehrenreich, ‘n gepaste het Mugabe en vele ander lan- vate individue se bevegting van Bestuurswetenskappe. In die landboudistrikte rond- verwysing na sy eensydige en de begin om die verkiesingbe- die volksmoord wat tans aanom De Doorns het boere meer ongeletterde vernieting van drog-taktiek te gebruik wat die gang is kortliks die volgen- Sy boek: Die Huidigeas R340 miljoen se verliese landbou-infrastrukture. Theo de deur die ANC ontwikkel is. de: Volksmoord vangely aan die hand van stakers Jager van die landbou, het ge- Natuurlik is die aanhitsing tot Eerstens moet ons blankes hul- Afrikaners verklaarwat deur Ehrenreich opge- sê dat hy van die hartseerste terreurdade, en die gepaard- self oplei en vergewis van die in detailstook is. Dit is na my mening vergaderings van sy lewe by- gaande afdankings ‘n strategie omvang van die volksmoord wat die onderliggendeterrorisme. Dit is wat terroriste gewoon het, vanweë die ver- wat met voorbedagte rade teen hulle gepleeg word. Daar ideologieë watdoen. woesting wat gaan volg in deur die ANC en Cosatu ont- is boeke, artikels en videos te aanleiding gee Verder het die departement boere, sowel as hul werkers, wikkel is. Hulle wou nie werklik vinde op webblaaie soos tot die volksmoord vanvan landbou eensydige loon- se lewens. die plaaswerkers se lewens ver- w w w. n e o - g e n o c i d e . c o m ; Afrikaners.verhogings van plaaswerkers Landbou is die basiese bou- beter nie. Die plaaswerkers www.farmitracker.com en ookingestel, sonder om markkrag- blok vir die res van ‘n land se word as blote kanonvoer bes- www.censorbugbear.org wat Besprekings en navraete in te span. Vraag en aanbod stabiliteit en ook vooruitgang. kou in die ANC se stryd, en as spesifiek hierdie inligting en rondom die seminaarna werkers wat die gewone, Daarna eers kan ekonomiese mense beskou word wat maar databasisse bevat. “ ‘n Lyn in die Sand” kannormale en natuurlike beste ontwikkeling, en dan uiteinde- kan sneuwel in die proses; Tweedens moet die bevolking gerig word aan:reguleerders van salarisse in lik uitgawes aan militêre toe- blote “casualties of war”. voordat hulle enige wapen- Die Besprekingskantoordie vryemark is, is doodge- rusting volg. Dit is presies die Sodra die plaaswerkers afge- opleiding of Oosterse gevegs- by die vonkposadres:woon geïgnoreer. Die sentrale pad van ontwikkeling en fokus dank is, gaan hulle deur die kunsopleiding ondergaan, ‘n pieter@neo-genocide.combesluitnemingstelsel eie aan ‘n wat Rooi Sjina dekades gele- ANC gewerf word om die revo- kursus deurloop oor die begin-kommunistiese bestel, soos in de begin het, en wat geëindig lusie verder te voer met plaas- sels van persoonlike veiligheidSuid Afrika, het triomfantelik ‘n het by die opbou van hul Blou- besettings en terreurdade teen en sekuriteit. Die res kan later Die boek, Die Huidigeeensydige loonverhoging vas- water Vloot met hul eie vlieg- boere en hul eiendom. Hierdie volg. Volksmoord vangestel, sonder om die boere dekskepe en kernaangedrewe werwingstaktiek is deel van die Derdens word meer sensitie- Afrikaners, is beskikbaarse vermoë om die loon te be- duikbote. Maar hul landbou se ANC se revolusionêre mobili- we data oor hoe om die ge- op die web by:taal, in ag te neem. ontwikkeling was hul eerste seringsproses van die bevol- weld wat gepaard gaan met www.neo-genocide.com Die gevolg is dat in Tzaneen prioriteit. king. Die afgedankte plaas- die volksmoord van blankes te of kan bestel word by:en George’s Valley, reeds uit Vir regeringsamptenare van werkers gaan voel die gemeen- hanteer en te beskou, slegs in bostaande e-posadresdie staanspoor sowat 700 die ANC, maak die vernieti- skap, die land, en veral die ‘n seminaar aangebied. Onsplaaswerkers hulle werk ver- ging van die landbou en die boere is aan hulle iets verskul- wil nie vir ons vyande in dieloor het. 700 broodwinners gevolglike hongersnood en dig, en dit is hierdie ongeluk- openbaar van ons planne ver-gaan sonder’ n heenkome sit. onbekostigbare voedselpryse kigheid wat deur die ANC tel nie. Daarom is ‘n seminaar
 • 9. DIE AFRIKANER, 15 -21 Februarie 2013 9 EKONOMIE EN TEGNOLOGIE Adam Jacobs: ekonomiese oorsig Februarie 2013 dan ‘n soort van “Indian summer” stu- flasie versnellings lei.Samevatting asie weerspieёl naamlik, dat dit reёn voor- Plaaslik het die beurs in Januarie ook dat die werklike reёnseisoen aange- skerp gestyg. Dit volg op ‘n skerp ver-As daar na die verloop van effekte- breek het, en dat daar dalk weer ‘n pe- swakking van die wisselkoers van diebeurse in Januarie gekyk word, en ge- riode van droogte kan intree. Immers, rand wat die randverskansers se prysedagtig daaraan dat effektebeursprys- die wêreld se ekonomiese probleme is opgedruk het. Die swakker randwaar-verwagtinge verdiskonteer, dan wil dit myns insiens nog nie opgelos nie. Daar de is gevoed deur ‘n daling in vertrouevoorkom asof die wêreld se groeiver- is wel tentatiewe tekens dat in sekere volgende op opstande, stakings en laetoning in 2013 dalk beter kan wees as probleemlande in Euroland die onder- arbeidsproduktiwitet. Die swakker ver-wat tot onlangs toe nog voorsien was. ste draaipunt genader kan word. ‘n trouensvlakke gee aanleiding tot kapi- Miskien vertel beurspryse ons egter ‘n Verdere probleem is dat die oormaat taaluitvloeiё wat die rand verder nade-ander storie: dat die oorvloed likiditeit likiditeit tans tot bate inflasie aanlei- lig raak. Die Reserwebank het hierdiein die wêreld se ekonomieё ‘n tuiste ding kan gee, maar die geskiedenis toon faktore beklemtoon as sake van kom- dat dit met ‘n sloering tot gewone in- mer oor die vooruitsigte vir die infla- siekoers en het gevolglik die repokoers onveranderd gelaat.soek en in aandele belê word. Dit mag Dan blyk dit dat binnelandse besteding aan die verswak is wat veral die kleinhandelsaandele nadelig raak alhoewel Plaaslike verwikkelinge hulle baie duur was en steeds is.Die afgelope maand is daar nie nie. Dit wil voorkom asof binneland- gedaal en teenoor die VSA$ met verkopers van dié aandele was. Daarenteen het vanveel nuwe nuus vrygestel nie. In Feb- se besteding teen ‘n laer koerstoe- slegs 1,7%. Teenoor die Britse pond die tipiese randverskanste aandele skerp gestyg. Omruarie sal die Minister van Finan- name groei. Verder was daar prob- het die rand met 1,2% verswak enkeles te noem: SAB PLC styg met 13,3%, Bats issies sy begrotingsrede vir die ko- leme in die mynwese met produk- maar teenoor die jen het dit met 3,5% 8,4% hoёr terwyl Richemont met 11,4% verbeter het.mende jaar lewer. Soos sake staan, sie. Aan die ander kant, behoort verstewig weens die jen wat in dié Daarby het die internasionale beursverhandelbarehet hy nie veel beweegruinte nie. die meer realistiese wisselkoers die tydperk met 7,9% teenoor die VSA$ fondse uiteraard ook skerp gestyg. Die DBXWorldWat wel van belang gaan wees, is fabriekswese en internasionale toe- verswak het. fonds as voorbeeld het met 9% gestyg terwyl dieof hy die lopende besteding in be- risme te begin bevoordeel. Die algehele indeks van die JEB DBXEuro fonds met 12% toegeneem het.dwang kan hou, of daar meer Wat wel van betekenis is rakende het teen einde Januarie op 40 483 Kyk ons na ‘n paar ekonomiese gebeure blyk dit datspandering op noodsaaklike infra- gebeure in Januarie, is dat die prys te staan gekom teenoor 39 250 weens verwagtinge van ‘n gunstiger internasionalestruktuur projekte gaan wees en of van aandele op die plaaslike mark teen einde Desember. Dit verteen- ekonomiese klimaat, die prys van ru-olie in VSA$ ter-hy, soos verlede jaar, sekere be- skerp gestyg het en dat die wissel- woordig ‘n styging van 3,2%. Die me met 6,2% gestyg het. In randterme was die sty-lastings verder gaan verhoog om koers van die rand onder druk was. hulpbronne indeks het met 3,7% ging iets meer as 14%. Die prys van platinum het diedie tekort te help beperk. Die rand het veral merkbaar teen- gestyg, die finansiёle indeks met afgelope maand met 8,7% in VSA$ terme gestyg en Van verdere belang in Februarie, oor die euro verswak. Dit is die ge- 3,1% en die nywerheidsindeks met met 15,4% in rand gemeet. Die goudprys het in $-is die vrystelling van statistiek ra- bied vanwaar die land se meeste 1,1%. Laasgenoemde indeks het terme effens gedaal maar in rand met 5% gestyg.kende die verloop van die BBP vir invoer steeds kom. In die tydperk min gestyg omdat kleinhandelsaan- Die inflasiekoers, (VPI), het in Desember effens ver-die vierde kwartaal (kw4) verlede 28 Desember tot 1 Februarie het dele skerp gedaal het. Dit wil voor- snel vanaf 5,7% tot 5,8% gemeet vir die land as ge-jaar. Dit behoort nie waffers te lyk die rand teenoor die euro met 7,6% kom asof buitelanders veral groot heel. Die PPI, met uitvoerpryse uitgesluit maar in- voerpryse bygereken, het onveranderd op 6,8% gebly. Die plaaslik vervaardigde komponent, met uitvoer- Internasionale gebeure pryse uitgesluit, het egter vanaf 7,5% tot 7,9% versnel. Die tekort op die handelsrekening van die betalings- balans het in Desember ‘n tekort van R2 704 miljoenDie VSA ekonomie het in kw4: tuurlik uit en die hantering van die siёle probleme die afgelope tyd aangeteken wat heelwat kleiner as die vorige twee2012 swak gevaar en ‘n skamele skuldvraagstuk kan tot hernude in- daarin geslaag het om nuwe staats- maande se tekort was. Desember se syfer is gewoon-groeikoers van slegs 0,1% is aan- flasiedruk in die jare wat kom, aan- effekte met redelike gemak te kan lik meer gunstig. So byvoorbeeld was daar in De-geteken. Daar is versagtende om- leiding gee. ‘n Verdere uitvloeisel plaas teen selfs effens laer ren- sember 2011 ‘n surplus op die handelsrekening vanstandighede vir hierdie swak ver- hiervan is dat die wisselkoers van tekoerse. R4 702 miljoen volgende op tekorte die vorige tweetoning. Militêre spandering het sy die VSA$ besig is om teenoor die Die Japanese owerhede neem maande. Vir die jaar as geheel toon die handelsrekeningskerpste daling in 40 jaar getoon euro te verswak. Vanaf 9 Novem- doelgerigte stappe om die jen se ‘n tekort van R117,7 miljard teenoor ‘n tekort vanen daarby was daar ‘n groot afbou ber 2012 tot 1 Februarie vanjaar waarde af te druk. Japan kan slegs R16,9 miljard in 2011. Groot tekorte op beide die han-in voorraadvlakke. Saam hiermee delsrekening en die lopende rekening word steeds virwas daar die oorstromings in se- 2013 voorsien. In die verlede is die tekort meer as ge-kere dele van die land wat produk- neutraliseer deur netto invloeie van kapitaal, veralsie onderbrekings meegebring het. portefeulje kapitaal. Sou die invloei van kapitaal in As gekyk word na die jongste in- 2013 verlangsaam kan verdere verswakking van dieligting en verklarings, is daar ‘n mate wisselkoers intree.van groter optimisme in die VSA Die leidende aanwyser van die sakesiklus beweegvir die jaar 2013 te bespeur. So by- sedert April 2010 basies sywaarts soos blyk uit mee-voorbeeld toon indiensname sy- gaande grafiek. Sedert Junie 2012 neig dit effensfers nou vir die afgelope jaar ver- opwaarts maar nie oortuigend opwaarts nie. Die mee-beterings en is daar in Januarie vallende aanwyser daarenteen het sedert Augustus157 000 bykomende werksgeleent- 2009 ‘n sterk opwaartse tendens getoon maar het inhede geskep volgende op ‘n aan- die maande September en Oktober gedaal.gepaste syfer van 196 000 vir De- het die $ reeds met 7,3 persent betekenisvolle groei behaal indiensember. Rentekoerse bly laag en teenoor die euro verswak. Verder die land se uitvoer goed vertoon.besteding op duursame goedere, het die rentekoers op staatseffekte Dit was nie die geval die afgelopeveral motors, en die aankoop van die afgelope tyd matig opwaarts aantal jare nie weens die feit dat ABRIE SPIESnuwe huise neig geleidelik hoёr. geneig, uit vrees dat die infla- die wisselkoers besonder sterk was.Dit word ondersteun deur die feit siekoers kan versnel Dit het met soveel as 43% geap- EIENDOMSAGENTSKAPdat die Federale Reserweraad maan- Voorlopige aanduidings wil daar- presieer (grafiek in oorspronklike SHELLY BEACH, ST. MICHAELS, UVONGO,deliks groot bedrae likiditeit op ve- op dui dat sake in die Euro-gebied teks is nie hierby weergegee nie). MANABA, MARGATElerlei wyses in die ekonomie inpomp. dalk nie verder gaan verswak nie. Die afgelope vyf maande het dit Konsultante vir: Kontak ons Verder is die algemene mening dat Opnames onder sakelui toon ‘n ver- egter met 18% verswak. • Vakansieverblyf (Reg van toegang voorbehou) vir gratisdie skuldplafon van die regering wel betering in sentiment en so ook die In ander Asiatiese lande bly die • Eiendomsverkope (Danny - 082 8084221) kleur-verhoog sal word en/of dat die Fed opname onder die publiek wat in groeikoerse gemiddeld gesien steeds • Kompleksbestuur brosjuredie nodige fondse sal verskaf so- Januarie sy hoogste vlak die afge- heel skaflik met aanduidings dat • Boudienste/Boutekenaars • Tuindienste/Plaagbeheerdat die staat se spandering nie té lope sewe maande bereik het. Wat die groeikoers in Sjina in 2013 selfsdrasties ingekort sal word nie. Dit veral ook in Euroland opval, is dat kan versnel. Posbus 385, Shelly Beach, 4265 Tel: (03931) 51345/55 Faks: (03931) 51356stel die probleem wat bestaan na- die lande met die grootste finan-
 • 10. 10 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 AFRIKANER Bydraes vir hierdie rubriek is baie welkom. Ook briewe wat handel oor enige onderwerp wat die vrou na aan die hart lê. VROUEFORUM U kan skryf aan: afrikaner@hnp.org.za; Vroueforum, Posbus 1888, Pretoria, 0001 onder redaksie van Anita Morkel Waarom trou nie uit die mode moet gaan nieVolgens die jongste inligting trou al minder opsigte van enkelouerskap (veral onder vasbytvermoë as met die ma s’n. ‘n Aan-Suid-Afrikaners. Die Suid-Afrikaanse In- vroue in die lae inkomstegroep met ‘n houer word weer verbind met minder jeug-stituut vir Rasse-aangeleenthede (SAIRA) hoërskoolkwalifikasie of minder), aange- misdaad en meer betrokkenheid by ‘n skool.sê veral tradisionele huwelike het van 2003 sien hy ook onderwys/opleiding en ras be- Die magiese vaderlike rolmodel wat mettot 2010 met 42% afgeneem, terwyl burger- trek. Vrouens wat nie hul hoër-skoolloop- sulke volharding by kinders verbind word,like huwelike in dieselfde tydperk met bane voltooi nie, is verantwoordelik vir word ‘n gesaghebbende ouerskap genoem.sowat 4% verminder het. Tussen 2003 en 65,2% geboortes buite die eg (hiervan is Dit is ‘n styl wat gekenmerk word deur2010 het die getal geregistreerde huwelike in slegs 7,7% tienerswangerskappe), terwyl warmte en liefde, gebondenheid aan reëlsdie land jaarliks met 8% afgeneem, aldus die vroue wat ‘n kollege opleiding het, net 8,1% (maar verduidelikings waarom die reëls be-SAIRA se inligting. van hierdie kategorie uitmaak. Die geboorte- staan) en onafhanklikheid in ooreenstem- Hierdie afname het plaasgevind deson- koers buite die eg is onder die swartes ming met ‘n kind se ouerdom, het diedanks die feit dat die bevolking volgens die 72,3%, die Spaans/Portugese-Suid-Ameri- navorsers bevind.Instituut met 12% toegeneem het. Tradis- kaners (“Hispanics”) 52,5% en blankes 28,6%. Vaders wat die beste vaar, is diegene watonele huwelike vind onder die swart bevol- Sy navorsing wat hy verlede jaar gepubli- “- dis vir welsyn bestem.” Schüssler ver- na hulle kinders luister, ‘n hegte verhou-king plaas, en die drastiese daling kan seer het, toon dat ’n huwelik die waarskyn- wys egter nie na die kriminaliteit en korrup- ding het, toepaslike reëls neerlê, maar ookwaarskynlik daaraan toegeskryf word dat likheid van kinderarmoede (afhanklikheid sie wat onder die ‘kommunistiese’ ANC- gepaste vryhede gun.verwestering en verstedeliking ‘n rol speel. van welsyn) met 82% verminder. Hy het elite en hul vriende vanaf die staat uitkring Die feit dat huwelike minder gewild sou dan ook veral oor die welsynsafhanklikheid nie, en miljarde rand eenvoudig in privaat- Nadele van enkelouer-gesinnewees onder Suid-Afrikaners korreleer met van sulke enkelouer gesinne, waar die vrou sakke laat beland nie. Hoe kinders uiteindelik ‘uitdraai’, hang nie‘n wêreldwye tendens. Die onrusbarende gewoonlik aan die hoof staan omdat sy nie noodwendig daarvan af of hulle ouers Die welstand van die kind getroud of ongetroud is nie, meen profkeersy daarvan is egter dat kinders al hoe met die pa van haar kind(-ers) getrou het Benewens die welsynslas op die belasting- Rohner.meer buite die eg gebore word, meen oor- nie. Volgens sy bevindinge het ‘n huwelik betaler is daar ook die lewenslange posi- Dit is ook baie beter vir ‘n kind om grootsese navorsers (waaronder die Amerikaner, bykans dieselfde uitwerking indien vyf tot tiewe uitwerking wat ‘n huwelik, waar die te word in ‘n stabiele gesinsopset. BaieRobert Rector, tel). Daar moet van hierdie ses jaar se onderwys by ‘n ouer se oplei- pa teenwoordig is, op ‘n kind het. konflik en ander negatiewe faktore kan baietendens kennis geneem word, veral ten op- ding gevoeg word. In 2009 was enkelouers In ‘n baie omvattende navorsingsprojek stremmend wees op ‘n kind, en selfs ‘nsigte van die uitwerking op sulke kinders. bykans ses keer meer geneig om arm te van die Universiteit van Connecticut, waar nadeliger uitwerking hê as om in ‘n Die SAIRA se navorsers wys tereg daarop wees as getroudes, merk hy op. 36 studies bestudeer is wat 10 000 deelne- enkelouer-gesin groot te word.dat kinders van ongetroude ouers in ’n en- Selfs onder die onderskeie rasgroepe het mers betrek het, is bevind dat ‘n liefdevolle Tog wys die statistiek volgens Rector datkelouer-huishouding kan grootword en vat- huwelike armoede aansienlik verminder. vader se rol in sekere gevalle selfs belan- kinders wat uit enkelouer gesinne kom:baarder vir armoede is. Volgens 2009 se statistiek was slegs 3,2% griker as dié van die moeder is. Kinders wat ’n Twee keer groter kans het om vir jeug- getroude blankes gereken as arm, terwylOmvattende oorsese navorsing nie ‘n liefdevolle vader in die huis gehad het misdaad gearresteer te word. 22,0% ongetroudes armlastig is. SowatSkaars die helfte van die Amerikaners bo nie, is meer geneig om onseker, vyandig en Twee keer groter kans staan om vir emo- 7,0% getroude swartes, teenoor 35,6%die ouderdom van 18 jaar was in 2010 ge- aggressief te wees. sionele en gedragsprobleme behandel te ongetroude swartes is arm. Net 13,2%troud, volgens die jongste verslag van die Hierdie resultate wat verlede jaar in die word getroude Spaans/Portugese Suid-Amerika-Pew Navorsingsinstituut daaromtrent. Daar- tydskrif, Personality and Social Psycho- Nagenoeg twee keer groter kans het om ners, teenoor 37,9% ongetroudes is as armbenewens trou hulle ook al hoe later in hul logy Review, gepubliseer is, het getoon dat geskors of uit ‘n skool gesit te word, en gekategoriseer.lewens. Van die mans wat die eerste keer kinders en volwassenes dieselfde vlak van ‘n Derde groter kans staan om nie hul Rector bepleit dit dat die Amerikaanse re-trou, is bykans die helfte amper 29 jaar of aanvaarding of verwerping van elke ouer skoolloopbaan te voltooi nie. gering uitgebreide programme aanpak omouer en die vrouens wat vir die eerste keer kan ervaar, maar dat die invloed van een Nog nadele wat die afwesigheid van ‘n pa- die beginsel aan te moedig dat mense moettrou, is die helfte omtrent 27 jaar of ouer. ouer se verwerping, gewoonlik ‘n vader, gro- figuur in ‘n kind se lewe kan hê, is volgens trou voordat hulle geboorte aan ‘n kind Enkele van die redes wat in die verslag na ter kan wees. Hulle vermoed dit is die ge- navorsers: die groter waarskynlik tot tiener- skenk. Hy meld dat die “kulturele konteksvore gekom het hoekom mense nie trou nie, val omdat kinders geneig is om meer aan- swangerskap; stokkiesdraai; sowat 90% van van buite die eg geboortes” saamhang daar-is dat die sosiaal aanvaarbaar geraak het, dag te gee aan die ouer wat hulle meen ‘n die kinders wat van die kinders van die huis mee dat die vrouens in die lae-inkomste-terwyl dit in die verlede nie die geval was dat hoër aansien geniet. Indien ‘n kind meen wegloop, het nie ‘n pa tuis nie en eindig op groep glad nie enige waarde daaraan hegmense saamwoon sonder om te trou of op dat die pa meer prestige het, dan sal hy straat; uitbuting en mishandeling (ten op- dat hulle eers moet trou, en dan kinders kryjou eie woon nie. Nog ‘n faktor is dat men- meer invloed hê, meen prof. Ronald Rohner, sigte van fisiese, emosionele en seksuele nie. Dit hang weer saam met sy bevindingse eers hul opleiding wil afhandel en ‘n die direkteur van die Sentrum vir die Studie mishandeling); psigiese probleme (kinders dat ’n huwelik die waarskynlikheid vanloopbaan aan die gang wil kry voordat hulle van Inpersoonlike Aanvaarding en Verwer- waar die vader ontbreek, is beduidend meer kinderarmoede (afhanklikheid van welsyn)die knoop deurhaak. Dit is veral vir mans ping aan die Universiteit van Connecticut. geneig tot psigosomatiese gesondheidsimp- met 82% verminder. Die vermindering vanbelangrik om finansieel in staat te wees om Indien ‘n kind voel sy ouers verwerp hom, tome en siektes soos kroniese pyn, asma, die las op die belastingbetaler en die staat isvir ‘n gesin te sorg. kan dit lei tot ‘n lae selfbeeld, gevoelens kop- en maagseer); geestesongesteldhede; voor die hand liggend. Die navorsing van Ronald Rector, geti- van onbevoegdheid en ‘n negatiewe wêreld- kinders wie se pa’s afwesig is, staan later ‘nteld: “Marriage: America’s greatest wea- “Suid-Afrika is ‘n welsynstaat” beeld. Dit geld vir albei ouers volgens prof. groter kans om werkloosheid te beleef; enpon against child poverty” betrek die ver- Rector se tipe navorsing sal ‘n opskudding Rohner, maar in sommige gevalle is die pa die leemte van ‘n vaderfiguur raak toekoms-andering in die norme en waardes van die in Suid-Afrika veroorsaak, waar miljarde ‘n belangriker faktor as die ma. Gedrags- tige verhoudings dikwels negatief.Amerikaanse samelewing. rand se welsynstoelae uit die belastingbe- probleme, jeugmisdaad, depressie, dwelm- taler se sak uitgedeel word aan tiener-moe- en alkoholmisbruik en algehele psigolo- Afwesige pa’s is ‘n epidemieDie belang van ‘n huwelik blyk uit ders, wat volgens kenners die geboorte- giese aanpassing word meer verbind met ‘n Die afwesigheid van ‘n pa is volgens ken-die volgende: syfer onder hierdie jong ongetroudes aan- vader se verwerping as dié van die moeder. ners die grootste sosiale krisis van ons tyd. Getroude egpare is geneig om ‘n hoër sienlik aanmoedig. Dit is oorbodig om te Gevolglik het ‘n vader se liefde in baie In die boek, Fatherless America, beskryfinkomste en groter welvaart te hê. Dit kan meld dat die onderwyspeil van hierdie tie- gevalle ‘n groter invloed op kinders as ‘n David Blankenhorn die krisis van kindersmoontlik saamhang met wie trou, aangesien nermoeders meestal baie laag is. moeder s’n, het die navorsers bevind. Die met afwesige vaders “die mees destruk-opgeleide Amerikaners ‘n kleiner afname in Volgens die SAIRV het Suid-Afrika se be- wete dat hul vader hul lief het, is ‘n beter tiewe tendens van ons geslag”. In ‘n Britsehul huwelikskoers het as mense met ‘n swak- volking met 12% toegeneem. In die Eerste- voorspeller van ‘n jong volwassene se ge- verslag van die Universiteit van Birming-ker opleiding. In ‘n huwelik is mense ook wêreld is die tendens onder die blankes in voel van welstand, van geluk, van lewens- ham, “Dad and me”, bevestig Blankenhorngeneig om hul bates te deel en saam welvaart dié onderskeie lande presies net die teenoor- vreugde as die wete tot hoe ‘n mate hul se opmerking, en voeg by dat die behoefteop te bou, terwyl dit nie eintlik die geval is gestelde, naamlik dat die geboortesyfer in moeders hul liefhet, sê prof Rohner. aan ‘n vader op ‘n epidemiese vlak is, enwanneer mense saamwoon nie. Hierdie wel- ‘n land soos Duitsland al so laag is dat die ‘n Pa is ook daarvoor verantwoordelik dat dat ‘n tekort aan ‘n vader as ‘n openbare ge-vaart affekteer weer die belastingbasis van ouers hulself nie eens meer vervang nie. kinders deursettingsvermoë aanleer wat sondheidskwessie hanteer moet word.‘n land en uiteindelik die welvaart van ‘n “Suid-Afrika het in ‘n welsynstaat ont- hulle baie goed te staan kom later in hul Die tyd daarvoor het lankal vir Suid-Afri-staat, aangesien arm mense in baie gevalle wikkel...” En, “Ons het meer mense wat lewens. In ‘n studie wat verlede jaar in die ka aangebreek, waar die misdaadvlakke, enafhanklik is van welsyn. welsyn ontvang as wat werk...” skryf die Journal of Early Adolescence gepubliseer veral ernstige geweldsmisdade toon dat nor- bekende ekonoom, Mike Schüssler, on- is, het navorsers van die Brigham Young me en waardes sodanig ten gronde gegaanArmoede van kinders buite die eg Universiteit bevind dat die pa se ouerskap- het dat behoorlike en positiewe gesagsfig-Rector se navorsing is ‘n openbaring ten langs in ‘n dagblad. Hy meld dat daar nie geld vir paaie, damme of rioolstelsels is nie styl baie nouer saamhang met tieners se ure en respek glad nie meer geld nie.
 • 11. DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 11 Program vir Majuba 2013: Die Vrydag 22 Februarie tot en met Sondag 24 Februarie 2013 Vrydagaand ‘n Fakkelloop teen die berg op vir die jongspan (en die jonges van gees) Geklassifiseerde Posbus 1888, Pretoria. 0001 Saterdag advertensies Tel. (012) 335-8523 Faks. (012) 335-8518 Opening en vlagparade TARIEWE: Perdekommando optrede • Geklassifiseerd: R2,45 per woord • Vertoon (Nuusbladsye): Kontak asb. kantoor Verwelkoming • Boedelkennisgewings: R95,00 per plasing. BTW ingesluit by genoemde tariewe. Groete-boodskappe uit Europa Feesrede VAKANSIE & HNP-Kongres: Video & Klank Studio Bergbestyging AKKOMMODASIE 5 - 6 April 2013 Gaan kyk na: (Reuse Vierkleurvlag word oopgerol!) Witman, vat http://www.youtube.com/user/ Historiese vertelling op berg BLOEMFONTEIN dannivdmerwe Oprol van Reuse Vierkleur Oornagwoonstel. vir voorbeelde. Ruim, luukse oornagwoonstel Tel.: 072 935 9398, e-pos: Musiekkonsert met Sunette Bridges met eg Suid-Afrikaanse gasvryheid. BOEKE videostudio@vodamail.co.za Veilige parkering. Dawie du Plessis Cantile (vir die jongspan) Adverteer in Kleur TV. Boekhandelaar Die Afrikaner en Cantus Skoon en netjies. Ek koop en verkoop versamelstukke - ondersteun u eie mense. pryslys en soeklys op aanvraag beskikbaar. Stil en rustige atmosfeer Skakel Liza by: (012) 335 Sondag Posbus 129, Tel 051 522 6035 Orania, 8523 Erediens in die saal Sel 082 726 9959 8752 of e-pos: 082 495 7378 advstr@hnp.org.za 17:00 Nuus / Volledige weer Promosiegesprekke 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / 19:30 Solo Sewe Parade Posbus 14935 Tel: (012) 543 0120 17:10 Venster op die Wêreld 16:30 Dis My Plek Die aangebied Reisigersweerverslag (Herhaling) aangebied deur Sinoville Faks: (012) 567 7394 18:30 Musiek deur JDM Collective Media 13:10 Volksmikrofoon Heinrich Marnitz 0129 www.radiopretoria.co.za 19:00 Huisgodsdiens 17:00 Nuus / Volledige weer 14:00 Nuusopsomming 20:00 Nuus 19:05 Boekvoorlesing 17:10 Venster op die Wêreld 14:05 Musiek 20:05 Uit ons boeremusiek skatkis Maandag: deur Henk Joubert Aand Skof: 20:00 – 24:00 19:15 Ek Wil Weet aangebied aangebied deur 15:00 Nuus aangebied deur Deurnagskof: 00:00 – 05:00 23:00 Musiek opgestel deur 20:00 Nuus om Agt / deur Faan Rabie Friedel Hansen 15:05 Winkels Toe aangebied Louwrens Aucamp en00:00 Andantino (H) opgestel en Henk Joubert Nuuskommentaar Aand Skof: 20:00 – 24:00 18:30 Musiek deur JDM Collective Media Danie Labuschagne aangebied deur Faan Rabie 23:50 Laataand uit die Woord 20:15 Net Medies (h) aangebied 20:00 Nuus om Agt / 19:00 Huisgodsdiens 15:20 Musiek / 20:35 Musiek00:45 Musiek 23:55 Volksliedere deur Marianne Roos Nuuskommentaar 19:05 Boekvoorlesing Promosiegesprekke 21:00 Eggo aangebied deur01:00 Nuus (H) 21:15 Musiek 20:15 Bel en Bestel o.l.v. 19:15 Regslui vir Afrikaans Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 Hors Prinsloo01:15 Dis My Musiek (H) aan- Dinsdag: 21:30 Hengel Parade JDM Collective Media aangebied deur Friedel 16:00 Nuusopsomming 21:30 Musiek gebied deur Henk Joubert Deurnagskof: 00:00 – 05:00 aangebied deur 21:00 In die ou Waenhuis Hansen en Mathys Krogh 16:05 Musiek / Verkeersverslae / 22:00 Nuus / Weervoorspelling02:00 ‘n Lans vir Afrikaans (H) 00:00 Ons Was Ook Daar (H) dr. Kriek van der Merwe 21:30 Op Soek Na Aand Skof: 20:00 – 24:00 Promosiegesprekke 22:10 Liefdesliedjies aangebied deur aangebied deur 22:00 Nuus / Weervoorspelling 22:00 Nuus / Weervoorspelling 20:00 Nuus om Agt / 17:00 Nuus / Volledige weer 23:00 Musiek opgestel deur Friedel Hansen Friedel Hansen 22:15 Personeelkeuse aangebied 22:15 Dis My Musiek aangebied Nuuskommentaar 17:10 Venster op die Wêreld Omroeper02:30 Boekvoorlesing (H) 00:30 Musiek deur Henk Joubert deur Henk Joubert 20:15 Musiek 18:30 Na Buite aangebied deur 23:50 Laataand uit die Woord03:00 Joernaaltyd (H) aangebied 01:00 Nuus, Weer, 23:00 Musiek 23:00 Musiek 20:30 Musiek en Liriek aangebied James Kemp 23:55 Volksliedere deur Alet Erasmus Nuuskommentaar (H) 23:50 Laataand uit die Woord 23:50 Laataand uit die Woord deur JDM Collective Media 19:00 Huisgodsdiens Sondag:04:00 Skoffelklanke (H) aangebied 01:10 Volksmikrofoon (H) 23:55 Volksliedere 23:55 Volksliedere 21:00 Fokus op / Kultuvaria 19:05 Boekvoorlesing Deurnagskof: 00:00 – 05:00 deur Nico van Rensburg aangebied deur aangebied deur Flip Buys / 19:15 Ons Was Ook Daar 00:00 Wat U Wil Hoor (H)04:30 Musiek James Kemp Woensdag: Donderdag: Theuns de Wet aangebied deur aangebied deur Tienie Mans Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 02:00 Klassieke Keur (H) Deurnagskof: 00:00 – 05:00 Deurnagskof: 00:00 – 05:00 21:30 Klassieke keur opgestel Friedel Hansen 01:00 Nuus & Weer (H)04:57 Voëlgeluide 02:30 Boekvoorlesing (H) 00:00 Dis Countrytyd (H) opgestel 00:0 Nuut op die Rak (H) deur Karen Zeelie Aand Skof: 20:00 – 24:00 01:10 Sabbatstonde (H)05:00 Dagopening - 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied deur Karien Marnewick aangebied deur Karen Zeelie 22:00 Nuus / Weervoorspelling 20:00 Nuus om Agt / 01:30 Maak My U Weë Bekend (H) Vroegoggend uit die Woord deur Marianne Roos 00:30 Musiek 22:15 Top Tien aangebied deur Nuuskommentaar 02:00 Serenade (h) aangebied05:05 Wakkerwordwysies 04:00 Regslui vir Afrikaans (H) 00:30 Musiek 01:00 Nuus, Weer, Henk Joubert 20:10 Wees Paraat aangebied deur Tienie Mans05:45 Landboukorrels aangebied aangebied deur 01:00 Nuus, Weer, Nuuskommentaar (H) 23:00 Musiek deur dr. Kriek van der Merwe 02:30 Goue Gunstelinge (H) op- deur Zahn Visser Matthys Krogh Nuuskommentaar (H) 01:10 Volksmikrofoon (H) 23:50 Laataand uit die Woord 20:15 Skoffelklanke aangebied gestel deur Karen Zeelie Oggendskof: 06:00 – 09:00 04:30 Musiek 01:15 Volksmikrofoon (H) aangebied deur 23:55 Volksliedere deur Nico van Rensburg 03:15 Uit My Platerak (H) aange06:00 Nuusopsomming / Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 aangebied deur James kemp 20:45 Radioleesklub / bied deur Heinrich Marnitz Woordgedagte / 04:57 Voëlgeluide James Kemp 02:00 Eggo (H) aangebied deur Vrydag: Boekerubriek 04:00 Tot Sy Eer (H) Klankkoerant 05:00 Dagopening - 02:00 In die ou Waenhuis (H) Hors Prinsloo Deurnagskof: 00:00 – 05:00 21:30 Dis Country Tyd opgestel 04:30 Musiek06:05 Weervoorspelling / Vroegoggend uit die Woord 02:30 Boekvoorlesing (H) 02:30 Boekvoorlesing 00:00 Onthou U Nog? (H) deur Karien Marnewick 04:45 Tienie se musiek (H) aange Koerante 05:05 Wakkerwordwysies 03:00 Joernaaltyd (H) aangebied 03:00 Joernaal (H) aangebied aangebied deur Cyrus Smith 22:00 Nuus / Weervoorspelling bied deur Tienie Mans06:15 Klankkoerant / 05:45 Landboukorrels aangebied deur Marianne Roos deur Marianne Roos 00:30 Musiek 22:15 Musiek / Program deur 05:30 Rondom Die Orrel En Sy Verkeersverslag deur Zahn Visser 04:00 Fokus op / Kultuvaria (H) 04:00 Personeelkeuse (H) 01:00 Nuus, Weer, Martin Jansen Meesters (H) aangebied06:30 Nuus Oggendskof: 06:00 – 09:00 aangebied deur Flip Buys / 04:30 Musiek Nuuskommentaar (H) 23:00 Musiek deur Jan Zielman06:40 Finansiële Verslag 06:00 Nuusopsomming / Theuns de Wet Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 01:10 Volksmikrofoon (H) 23:50 Laataand uit die Woord Oggendskof: 06:00 – 12:00 aangebied deur WillemSmit Woordgedagte / 04:30 Musiek 04:57 Voëlgeluide aangebied deur 23:55 Volksliedere 05:57 Voëlgeluide (Dinamika Makelaars) Klankkoerant Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 05:00 Dagopening - James Kemp 06:00 Dagopening -06:45 Klankkoerant / 06:05 Weervoorspelling / Koerante 04:57 Voëlgeluide Vroegoggend uit die Woord 02:00 Beskerm Jou Eie (h) Saterdag: Vroegoggend uit die Woord Verkeersverslag 06:15 Klankkoerant / 05:00 Dagopening - 05:05 Wakkerwordwysies aangebied deur T.L.U. Deurnagskof: 00:00 – 05:00 06:05 Musiek07:00 Nuusopsomming / Verkeersverslag Vroegoggend uit die Woord 05:45 Landboukorrels aangebied 02:15 Musiek 00:00 Padlangs deur Afrika (H) 06:30 Weervoorspelling Reisigersweerverslag / 06:30 Nuus 05:05 Wakkerwordwysies deur Zahn Visser 02:30 Boekvoorlesing (H) aangebied deur Alex Smith 07:00 Sabbatstonde Nuuskommentaar 06:40 Finansiële Verslag 05:45 Landboukorrels aangebied Oggendskof: 06:00 – 09:00 03:00 Motorrubriek (H) aangebied 00:30 Musiek 07:30 Musiek07:10 Klankkoerant / aangebied deur Willem Smit deur Zahn Visser 06:00 Nuusopsomming / deur Henry Dearlove 01:00 Nuus, Weer, 08:00 Nuus Verkeersverslae (Dinamika Makelaars) Oggendskof: 06:00 – 09:00 Woordgedagte / 03:30 Musiek Nuuskommentaar (H) 08:05 Kerknuus07:30 Nuus 06:45 Klankkoerant / 06:00 Nuusopsomming / Klankkoerant 04:00 Dieredinge (H) aangebied 01:10 Volksmikrofoon (H) 08:15 Sondagkeur opgestel deur07:45 Sportnuus / Verkeersverslag Verkeersverslag Woordgedagte / 06:05 Weervoorspelling / deur Karen Zeelie aangebied deur James Kemp Hors Prinsloo08:00 Nuusopsomming 07:00 Nuusopsomming / Klankkoerant Koerante 04:30 Musiek 02:00 Stem en Melodie (H) 09:00 Oggenderediens08:05 Inbelprogram Reisigersweerverslag / 06:05 Weervoorspelling / Koerante 06:15 Klankkoerant / Vroegoggendskof: 05:00 – 06:00 aangebied deur Carel Nagel 09:45 Tot Sy Eer opgestel deur08:35 Musiek / Nuuskommentaar 06:15 Klankkoerant / Verkeersverslag 04:57 Voëlgeluide 02:30 Hiervan en Daarvan (H) Omroeper Promosiegesprekke / 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslag 06:30 Nuus 05:00 Dagopening - aangebied deur Pierre 10:15 Omroeperskeuse opgestel Inbelprogramme Verkeersverslae 06:30 Nuus 06:40 Finansiële Verslag Vroegoggend uit die Woord de Wet deur Omroeper Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 07:30 Nuus 06:40 Finansiële Verslag aangebied deur Willem Smit 05:05 Wakkerwordwysies 03:00 Top Tien (H) aangebied 11:00 Nuus09:00 Joernaaltyd aangebied deur 07:45 Verkeersverslag aangebied deur Willem Smit (Dinamika Makelaars) 05:45 Landboukorrels aangebied deur Henk Joubert 11:15 Andantino aangebied deur Marianne Roos 08:00 Nuusopsomming (Dinamika Makelaars) 06:45 Klankkoerant / deur Zahn Visser 03:45 Hengelrubriek (H) Faan Rabie Tussen Skof: 10:00 – 13:00 08:05 Inbelprogram 06:45 Klankkoerant / Verkeersverslag Oggendskof: 06:00 – 09:00 aangebied deur Kriek Middag Skof: 12:00 – 17:0009:55 Loof die Here 08:30 Musiek / Verkeersverslag 07:00 Nuusopsomming / 06:00 Nuusopsomming / van der Merwe 12:00 Goue Gunstelinge opgestel10:00 Oggendoordenking Promosiegesprekke / 07:00 Nuusopsomming / Reisigersweerverslag / Woordgedagte / 04:15 Uit die Hoed (H) aangebied deur Karen Zeelie10:15 Gelukwense / Versoeke Inbelprogramme Reisigersweerverslag / Nuuskommentaar Klankkoerant deur Marianne Roos 12:45 Musiek11:00 Nuus Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 Nuuskommentaar 07:10 Klankkoerant / 06:05 Weervoorspelling / 05:30 Uit Ons Boeremusiek 13:00 Nuus11:15 Boekvoorlesing (h) 09:00 Joernaaltyd aangebied 07:10 Klankkoerant / Verkeersverslae Koerante Skatkis (H) 13:05 Musiek11:30 Nuut op die rak deur Marianne Roos Verkeersverslae 07:30 Nuus 06:15 Klankkoerant / Oggendskof : 06:00 – 12:00 13:15 Andre se Keuse aangebied12:00 Kontreidagboek sluit cd Tussen Skof: 10:00 – 13:00 07:30 Nuus 07:45 Verkeersverslag / Verkeersverslag 05:57 Voëlgeluide deur Andre Liebenberg kompetisie in 09:55 Loof die Here 07:45 Verkeersverslag Damverslag 06:30 Nuus 06:00 Dagopening - 14:45 Wat Sê Die Musiek aangebied12:30 Volkshulp 2000 aangebied 10:00 Oggendoordenking 08:00 Nuusopsomming 08:00 Nuusopsomming 06:40 Finansiële Verslag Vroegoggend uit die Woord deur Bets Botha Steenekamp deur Piet de Jager 10:15 Gelukwense / Versoeke 08:05 Inbelprogram 08:05 Inbelprogram aangebied deur Willem Smit 06:05 Wakkerwordwysies 15:15 Kuiertyd opgestel deur12:45 Dieredinge 11:00 Nuus 08:35 Musiek / 08:30 Musiek / Promosiepraatjies (Dinamika Makelaars) 06:45 Skaterdag se dinge Faan Rabie Middag Skof: 13:00 – 16:00 11:15 Boekvoorlesing Promosiegesprekke / Inbelprogramme 06:45 Klankkoerant / aangebied deur Omroeper 16:15 Uit My Platerak aangebied13:00 Nuus / Reisigersweerverslag 11:30 Kontreidagboek Inbelprogramme Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 Verkeersverslag 07:45 Weervoorspelling / Musiek deur Heinrich Marnitz Nuuskommentaar 12:00 Hiervan en Daarvan Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 09:00 Net Medies aangebied deur 07:00 Nuusopsomming / 08:00 Nuus Aand Skof : 17:00 – 24:0013:10 Volksmikrofoon aangebied deur 09:00 Joernaaltyd aangebied deur Marianne Roos Reisigersweerverslag / 08:15 Rooikaart aangebied deur 17:00 Musiek14:00 Nuusopsomming Pierre de Wet Marianne Roos Tussen Skof: 10:00 – 13:00 Nuuskommentaar Heinrich Marnitz 17:30 Wat U Wil Hoor aangebied14:05 Musiek 12:30 Musiek Tussen Skof: 10:00 – 13:00 09:55 Loof die Here 07:10 Klankkoerant / 08:45 In en om die huis aange- deur Tienie Mans15:00 Nuus Middag Skof: 13:00 – 16:00 09:55 Loof die Here 10:00 Oggendoordenking Verkeersverslae bied deur Heinrich Marnitz 18:30 Musikale Tussenspel15:10 Musiek / 13:00 Nuus / Reisigersweerverslag 10:00 Oggendoordenking 10:15 Gelukwense / Versoeke 07:30 Nuus 09:15 Musiek 18:40 Sing Nuwe Lof Promosiegesprekke Nuuskommentaar 10:15 Gelukwense / Versoeke 11:00 Nuus 07:45 Sportnuus / Verkeersverslag 09:30 Musiek / Crisis on Call 19:00 Aanderediens Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 13:10 Volksmikrofoon 11:00 Nuus 11:15 Boekvoorlesing 08:00 Nuusopsomming 10:00 Oggendoordenking 19:30 Maak My U Weë Bekend16:00 Nuusopsomming 14:00 Nuusopsomming 11:15 Boekvoorlesing 11:30 Kontreidagboek 08:05 Inbelprogram 10:15 Musiek aangebied deur16:05 Musiek / Verkeersverslae / 14:05 Musiek 11:30 Kontreidagboek 12:00 Solo Sewe Parade 08:35 Musiek / Promosiepraatjies 11:00 Nuus en Weervoorspelling Prof. Schalk Botha Promosiegesprekke 15:00 Nuus 12:00 Musiek / Promosiegesprek aangebied deur Inbelprogramme 11:15 Musiek / Bel en Bestel 20:00 Nuus Om Agt17:00 Nuus / Volledige weer 15:10 Musiek / (Crisis on Call) Heinrich Marnitz Joernaaltyd: 09:00 – 10:00 Middag Skof : 12:00 – 18:00 20:05 Verkorte Weervoorspelling17:10 Venster op die Wêreld Promosiegesprekke 12:30 Volkshulp 2000 aangebied 12:30 Woord vir die dag 09:00 Joernaaltyd aangebied deur 12:00 Musiek opgestel deur 20:10 Serenade aangebied deur18:30 Musiek Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 deur Marie Groenewald aangebied deur Karen Marianne Roos en Omroeper Tienie Mans19:00 Huisgodsdiens 16:00 Nuusopsomming 12:45 Musiek Zeelie en Eunice van Alet Erasmus 12:30 Musiek opgestel deur 20:35 Ek Wil Weet (Herhaling)19:05 Boekvoorlesing 16:05 Musiek / Verkeersverslae / Middag Skof: 13:00 – 16:00 der Merwe Tussen Skof: 10:00 – 13:00 Liana van Zyl aangebied deur Faan Rabie19:15 ‘n Lans vir Afrikaans Promosiegesprekke 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / Middag Skof: 13:00 – 16:00 09:55 Loof die Here 13:00 Nuus / Reenvalverslag 21:15 Omroeperskeuse /19:45 Dit Is Radio Pretoria 16:30 Kuiersaam aangebied deur Reisigersweerverslag 13:00 Nuus / Nuuskommentaar / 10:00 Oggendoordenking 13:15 Motorrubriek aangebied Tienie Se Musiek aangebied deur Willie Spies Nikao Studios 13:10 Volksmikrofoon Reisigersweerverslag 10:15 Gelukwense / Versoeke deur Henry Dearlove 22:00 Rondom Die Orrel En Sy Aand Skof: 20:00 – 24:00 17:00 Nuus / Volledige weer 14:00 Nuusopsomming 13:10 Volksmikrofoon 11:00 Nuus 13:45 Musiek Meesters aangebied deur20:00 Nuus om Agt / 17:10 Venster op die Wêreld 14:05 Musiek 14:00 Nuusopsomming 11:15 Boekvoorlesing 14:00 Musiek Jan Zielman Nuuskommentaar 18:30 Musiek 15:00 Nuus 14:05 Musiek 11:30 Kontreidagboek 15:00 Saterdagsport / Musiek 22:30 Die Volmaakte Instrument20:15 Uit die Hoed aangebied 19:00 Huisgodsdiens 15:05 Musiek / 15:00 Nuus 12:00 Onthou U Nog aangebied 17:00 Saterdagsport / Musiek aangebied deur deur Marianne Roos 19:05 Boekvoorlesing Promosiegesprekke 15:05 Musiek / deur Cyrus Smith Aand Skof : 18:00 – 24:00 Lucille Ackerman21:30 Die Stem en die Melodie 19:15 Padlangs deur Afrika Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 Promosiegesprekke 12:30 Volkshulp 2000 aangebied 18:00 Saterdagsport / Musiek 23:00 Ons Eie Keuse aangebied opgestel deur Carel Nagel aangebied deur Alex Smith 16:00 Nuusopsomming Laatmiddag Skof: 16:00 – 20:00 deur Marie Groenewald 19:00 Huisgodsdiens deur Francois en Lucille22:00 Nuus / Weervoorspelling 19:45 Beskerm Jou Eie 16:05 Musiek / Verkeersverslae / 16:00 Nuusopsomming 12:45 Musiek 19:10 Musiek opgestel deur 23:50 Laataand uit die Woord22:15 Hiervan Hou Ek aangebied aangebied deur T.L.U. Promosiegesprekke 16:05 Musiek / Verkeersverslae / Middag Skof: 13:00 – 16:00 Omroeper 23:55 Volksliedere
 • 12. 12 DIE AFRIKANER, 15 - 21 Februarie 2013 Nuut op die boekrak Ons Afrikanervolk se verlede. Die feite in sluit om in vier boekies van elkeen so 40 blad- by die slag van Bloedrivier (1838) en die stig- is op n bevatlike wyse geskryf en word teen n neutedop deur RJ Keulder sye ons geskiedenis van Jan van Riebeeck tot ting van die Republiek van Natalia direk daar- R40,00 (veertig rand) verkoop. As u kinders of vandag saam te vat om aan te toon hoe ons as na. Boekies 2, 3 en 4 sal dan die stigting van die kleinkinders op skool het wat met hierdie skewe Die skrywer is bekommerd oor die skewe beeld volk ontwikkel het uit Nederlander, Duitser, Zuid Afrikaansche Republiek (1852) en die Re- beeld gekonfronteer word, kan u nie beter doen wat aan ons volk se geskiedenis in staatskole Fransman en Engelsman tot die Afrikanervolk. publiek van die Oranje Vrijstaat (1854); die as om hierdie boekies aan te skaf en dit aan u gegee word. Ons voorouers word voorgehou as Dat ons nie die grond wat ons besit en waarop Eerste en Tweede Vryheidsoorloë; die Unie van kinders en kleinkinders as geskenke te gee nie. slegte mense en misdadigers terwyl die Nelson ons woon en werk, van iemand gesteel het nie Suid-Afrika (1910); die Republiek van Suid- Die outeur kan gekontak word by: Mandela’s voorgehou word as die “goeie men- maar dit op wettige wyse bekom het. Afrika (1961) tot waar ons tans vanaf 1994 on- 011 6647592 of 0835052314 om boekies te be- se” wat as helde nagevolg behoort te word. Die eerste boekie wat tans verskyn het gaan der n swart regering is, beskryf. stel. Korting word gegee as groter voorrade Nou het die 84 jarige mnr. Roelf Keulder be- van die stigting in 1652, die Groot Trek en tot Die eerste boekie wat ons onder oë gehad het bestel word. MAJUBA Delft: ons herdenk die slagoffers - 14 Februarie 1945 22 Februarie - 24 Februarie 2013 Besoek die HNP-stalletjie vir meer inligting ten opsigte van: die HNP Die Afrikaner Die Pad Vorentoe Skakel Johannes van den Berg (012) 335 8523 Aanloop tot Majuba en die slag selfVervolg vanaf bl 5hele Donderdag van 27 Januarie in die reënin hulle stellings gebly en ook die nag daardeurgebring totdat die geveg om 09:30 deurdie Engelse begin is. Daar het ‘n hewigegeveg ontstaan waarin die Boere met hulle PROGRAM: bladsy 11goeie geweervuur die Britse magte terug- gereël vir middagete by Mt Prospect en wasgedryf het sodat die geveg teen 12:15 oor dus nie van plan om in ‘n veldslag betrokkewas en Colley teen 16:00 teruggekeer het te raak op Dinsdag 7 Februarie 1881 niena Mt Prospect. Aan Boerekant het daar 14 Maar die 2 patrollies van genl. Colley enburgers gesneuwel 27 was gewond; aan Nicolaas Smit het mekaar raakgeloop opBritse kant het 83 gesneuwel en 110 ge- daardie dag en wel by Schuinshoogte, ‘nwond. Die Britse kanonne het die meeste paar km suid van Majuba waar die pad vanongevalle aan Boerekant veroorsaak. Newcastle oor die Ingogorivier gaan. Alhoewel dit nie vir genl. Smit nodig wasDie slag van Schuinshoogte om Colley se patrollie aan te val nie, het hyGenl. Piet Joubert het veggeneraal Nicolaas dit tog gedoen waarskynlik om te probeerSmit met ‘n patrollie van so 200 burgers om die Britse kanonne te buit. Die sker-gestuur om te verhinder dat daar versterk- mutseling het taamlik gelykop verloop met lange geveg gebring het. Hierdie skermut- het aangemeld en onder kmdt. Joachimings vir Colley na Mt Prospect deurkom. ‘n die verliese aan Britse kant 74 gesneuwel seling was ‘n goeie voorloper van die be- Ferreira, asst vk. Stephanus Roos en asstDeel van sy patrollie het ‘n proviandwa van en 63 gewond en aan Boerekant 8 gesneu- slissende slag van Majuba wat minder as 3 vk. Danie Malan is die berg van drie kantedie Engelse gebuit en toe het Colley self wel en 7 gewond. Die Britse patrollie het in weke daarna plaasgevind het. bestorm en verower. Om 18:00 was die slagmet ‘n patrollie van so 400 man met 2 ka- die nag van 8 tot 9 Februarie stilletjies met verby en genl. Colley het self gesneuwelnonne gegaan om hierdie poging om sy ver- hulle 2 kanonne teruggetrek na Mt Prospect Die slag van Majuba saam met nog 95 soldate en 117 gewond,bindingslyn met Newcastle en Pieterma- nadat dit die middag van 8 Februarie begin Om sy poging om die Britse garnisoene in terwyl aan Boerekant een gesneuwel het enritzburg te verbreek, stop te sit. Colley het reën het en eintlik ‘n einde aan die 2 dag- Transvaal te gaan ontset en die anneksasie 5 gewond is. van die ZAR te gaan bevestig, weer op dreef te kry, het genl. Colley besluit om Wat ‘n roemryke slag om die Eerste Vry- Majubaberg stilletjies met 359 man (sonder heidsoorlog mee te beëindig en weer on- kanonne of vuurpylbuise) te gaan beset so- afhanklikheid aan die ZAR te kon gee! Ons dat hy genl. Piet Joubert se Boeremagte wat is oortuig dat hierdie vier veldslae gevoer aan die voet van Majuba kamp opgeslaan kon word omdat die Afrikanervolk hulle op- het, vandaar kon aanval en oorwin om so nuut voor die HERE God die Almagtige verby hierdie hindernis te kom wat hom verootmoedig het en by Paardekraal deur ‘n gekeer het om sy doel te bereik. Gelofte aan God en deur ‘n verbond aan Op Saterdagnag van 26 Februarie 1881 het mekaar verbind was om saam te stry vir hierdie besetting van die kruin van Majuba hulle vryheid. Daarom is dit so belangrik deur Colley plaasgevind en toe die Boere om nie net in Desember Geloftefeeste te Sondag 27 Februarie opgestaan het, bemerk hou nie maar om ook by Majuba fees te vier Ons bedien ons hulle die Britse mag op die berg. Genl. Piet om te herdenk die oorwinning wat die HE- kliënte in Afrikaans. Joubert het toe vrywilligers gevra om die RE aan ons gegee het op 27 Februarie Engelse daar te gaan afhaal en 150 burgers 1881. Neem Kennis Afrikaanse webtuistes Die Afrikaner vereenselwig hom nie noodwendig HNP: www.hnp.org.za TLU SA: www.tlu.co.za met die menings wat gasskrywers uitspreek in artikels en rubrieke wat in die koerant verskyn nie. Volksraad Verkiesing Kommissie: www.vvk.co.za Afrikanervolksraad: www.volksraad.co.za

×