Document1

191 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Document1

  1. 1. งานย่อย 1 กิจกรรมการแข่งขัน PB League Division : Season ! รายระเอียดดังนี& PB Division III เป็นการแข่งขันสุดยิงใหญ่ของ POINT BLANK และถือเป็นโอกาสพิเศษสําหรับสาวกทุกท่านทีสามารถรวม ทีมของคุณเข้ามาร่วมแข่งขันจัดอันดับใน Point Blank Division 3 ครั+งนี+ ซึงจะทําการเปิดรับสมัครในวันที 4 - 8 ก.ย. 2556 ไม่จํากัดจํานวนทีมแข่งขัน กติกาการแข่งขัน จะใช้การแข่งขันใน Mission Mode • รายละเอียดการแข่งขัน รูปแบบการเลืGอนชั&น ทีมแข่งขันในระดับ Division 3 ทีเข้าถึงรอบ 4 ทีมสุดท้าย จะได้รับสิทธิ7ในการเลือนชั+นขึ+นสู่ระดับ PB League Division 2 ใน Season ถัดไป หมายเหตุ การแข่งขันใน Division 3 จะจบการแข่งขันแค่ในรอบ 4 ทีมสุดท้ายเท่านั&น รูปแบบการแข่งขัน รูปแบบ : PB League Online
  2. 2. Mode : 5 vs 5 Bomb mission เวลาแข่งขันแต่ละรอบ : 3 นาที แข่งขันกับแบบ Single Elimination (แพ้ตกรอบ) แผนทีG ทีGใช้ในการแข่งขัน Mission Mode (Bomb) Downtown Luxville Blow City Stormtube National Medical Center หมายเหตุ : ลําดับแผนทีGในการแข่งขัน Season 5 ติดตามการประกาศจากทีมงานอีกครั&ง ไอเทมทีGถูกแบนในการแข่งขัน ปืนไรเฟิล - Barrett M82A1 ปืนพก - HK 69 , ตระกูล RB454 ปืนลูกซอง - Jack Hammer ไอเทมหน้ากาก - PBTN Mask ไอเทมทัวไป - Halloween Medical Kit , Chocolate Kit ปืนกล - AK 47 FULL Custom , FAMAS G2 M203 , GrebadeLauncher M4 SR-16 Lv3 , GrebadeLauncher M4 SR-16 Lv4 , K201 , และปืนทีติดลูกยิงระเบิดทุกชนิด รายละเอียดการแข่งขัน
  3. 3. 1. ช่วงเวลาเริมแข่งขันเวลา 20:30 – 21.00 น. ขอให้ทีมแข่งขันทุกทีมเตรียมพร้อมแข่งตรงต่อเวลาครับ 2. หากทีมแข่งขันใดไม่สามารถเริมทําการแข่งขันได้หลังจาก 21:00 น. จะถูกปรับแพ้ในเกมดังกล่าว ทีมทีขอใช้ สิทธิ7ชนะบายต้องทําการเซฟภาพ Screenshot พร้อมแสดงเวลา (เปิดจากเว็บไซต์) เพือใช้เป็นหลักฐานให้กับ ทีมงาน 3. รายชือทีมทีอยู่ด้านซ้ายในตารางประกบคู่แข่งขัน จะเริมเล่นฝ่ายแดงก่อนเสมอและเป็นทีมทีนัดเวลาและสร้าง ห้องแข่งขัน 4. หากพบว่าทีมไหนมีผู้เล่นทีมี Ping แดง จนทําให้ ดําเนินการแข่งขันต่อไปไม่ได้ให้ทําการหยุดการแข่งขัน และรอดูภายใน 1 นาที ถ้า Ping ยังไม่ลด ให้คนที Ping ออกจากห้องแข่งขันไปแก้ไขแล้วกลับเข้ามาใหม่ และหา กว่าแก้ไขไม่ได้ให้เปลียนตัวผู้เล่น และถ้าไม่มีตัวผู้เล่นเปลียน ต้องแข่งขันต่อไปตามจํานวนผู้เล่นทีเหลืออยู่ 5. เรืองการหลุดให้ยึดถือกฎ “กฎเกียวกับการหลุด และ Bug” ด้านล่างเป็นหลัก 6. ไม่สามารถเปลียนตัวผู้เล่นได้อีก หลังจากทั+ง 2 ทีม ทําการแข่งขันผ่านไปแล้ว 3 วิน (กรณีทีมีผู้เล่นหลุดออก จากห้องแข่งขัน) 7. มีสมาชิกขั+นตํา 5 คน แบ่งเป็นตัวจริง 5 คน ตัวสํารอง 2 คน (โดยตัวสํารองอาจมีหรือไม่มีก็ได้) 8. ใช้ ID ของตนเองในการแข่งขันเท่านั+น 9. ไม่อนุญาตให้มีการนําผู้เล่นทีไม่มีในรายชือทีลงสมัครแข่งมาทําการแข่งขันเด็ดขาด หากตรวจสอบพบภาพ หลักฐานทีมแข่งดังกล่าวจะถูกปรับแพ้และหมดสิทธิ7ทําการแข่งขันทันที 10. หัวหน้าทีมเท่านั+นทีสามารถประท้วงผลการแข่งขันได้โดยให้แจ้งร้องเรียนผลการแข่งขันภายในเวลาเทียง คืนของวันทีทําการแข่งขันนั+น หากเกินเวลาดังกล่าวทีมงานจะไม่รับเรืองร้องเรียน 11. ในการแข่งขันนั+นจะมีแต่ตัวละครทีทําการแข่งขันเท่านั+น ห้ามไม่ให้มีการนํา Commander เข้ามาในห้อง เด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด หากทีมใดมี Commander เข้าไปในห้องแข่งขัน จะถูกปรับแพ้โดยทันที (กรณีทีมถูกปรับ แพ้จะถูกปรับแพ้ให้กับทุกทีมด้วยสกอร์ 0-10 และหมดสิทธิ7แข่งขันต่อทันที แม้ว่าจะเคยทําการแข่งขันมาแล้ว) 12. หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เล่นหรือสมาชิกในทีมมีการเปิดใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทีมแข่งขันดังกล่าวจะถูก ปรับแพ้และหมดสิทธิ7ทําการแข่งขันทันที กรณีทีทีมแข่งขันต้องการแจ้งร้องเรียนว่าพบผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วย เล่น หรือมีการใช้อาวุธทีแบนจากการแข่งขันให้ทําการเซฟภาพ Screenshot หรือเซฟเป็นไฟล์คลิปวิดีโอ ส่งมา ให้ทีมงานในกระทู้“แจ้งร้องเรียนผลการแข่งขัน” ตามลีคทีทีมลงแข่งขัน (อ่านข้อ 10) 13. ทีมแข่งขัน PB League ในทุกระดับ (Premier , Division 1 , Division 2 และ Division 3) จะต้องทําการส่งผล การแข่งขันที Webboard PB ในกระทู้ตามวันและเวลาทีทางทีมงานกําหนดให้เท่านั+น หากส่งผลทีอืนจะถือว่าไม่ มีผลการแข่งขัน และถูกปรับแพ้ในทันที ***กรณีทีมถูกปรับแพ้*** ทีมแข่งขันจะถูกปรับแพ้ด้วยสกอร์ 0-10
  4. 4. กฎ-กติกาการแข่งขัน รอบการแข่งขันทัGวไป กฎ-กติกาการแข่งขัน กําหนดให้การแข่งขันมีรอบการแข่งขันทั+งหมด 1 เกม A. ในแต่ละเกมแบ่งเป็นครึงแรก 5 Win และครึงหลัง 5 Win (สลับทีมบุก-ทีมรับ) B. เมือแข่งขันครบ 10 Win จะทําการตัดสินโดยพิจารณาตามลําดับดังนี+ I. ทีมทีมี Win มากกว่าเป็น ทีมชนะ II. กรณีทีมี Win เท่ากัน จะทําการต่อเวลาโดย เล่นแบบ 3 win (สลับทีมบุก-ทีมรับ) ในแผนทีเดิม C. กําหนด 5 Win ทุกครั+งทีมีการสร้างห้อง กฎเกีGยวกับการหลุด และ Bug 1. กรณีตัวละครหลุดออกจากเกมก่อนทําการแข่งขัน ทีมงานจะให้ทําการแข่งใหม่ใน Win ดังกล่าวอีกครั+ง 2. กรณีตัวละครหลุดออกจากเกมก่อนเกิดการ Kill ทีมงานจะให้ทําการแข่งใหม่ใน Win ดังกล่าวอีกครั+ง 3. กรณีตัวละครหลุดหลังจากมี Kill เกิดขึ+นหรือมีการวางระเบิดไปแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีมแข่งขัน ทั+ง 2 ทีมจะต้องดําเนินการแข่งใน win ดังกล่าวต่อไปจนจบ โดยทีมงานจะให้ตัวละครทีหลุดเข้ามาใหม่ใน Win ต่อไป โดยจะนับสกอร์ Win ต่อจากสกอร์ล่าสุด 4. กรณีตัวละครไม่สามารถทําการแข่งขันต่ออันเนืองจากความประมาทของผู้เล่นเอง เช่น กดปุ่มปิดเครือง , ปิด หน้าจอฯ ผู้แข่งขันทีเหลือจะต้องทําการแข่งขันต่อจนจบเกม 5. กรณีพิเศษจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์ หากเกิดการหลุดออกจากเกมและขึ+นผลเป็น Draw ทีมงานจะให้ทําการ รีแมตช์แข่งขันใน win ดังกล่าวใหม่อีกครั+ง ไม่ว่าจะมีการ Kill หรือ วางระเบิด แล้วหรือไม่ก็ตาม กฎเกีGยวกับผู้เล่น 1. ห้ามผู้แข่งขันใช้ประโยชน์จาก Bug ต่างๆ ในเกม หากทีมงานตรวจสอบพบจะปรับแพ้ในทันที 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านควรปฎิบัติตนเป็นนักกีฬาทีดี มีนํ+าใจ ไม่ทําการเยาะเย้ยหรือทําการยัวยุใด ๆ ต่อกันทั+งสิ+น และไม่กระทําการใด ๆ ทีเป็นการไม่มีสปิริตต่อการแข่งขันหรือหากมีการปฎิบัติตนทีไม่เหมาะสมทีมงานมีสิทธิ พิจารณาลงโทษได้ตามความเหมาะสม กฎการใช้ไอเทมเปลีGยนชืGอ 1. เมือทําการสมัครลงแข่งขันแล้ว ห้ามผู้เล่นทําการเปลียนแปลงชือเป็นอันขาด และหากมีการตรวจสอบพบชือ
  5. 5. ไม่ตรงกับทีสมัครไว้ทีมแข่งดังกล่าวจะถูกปรับแพ้โดยทันที 2. หากชือตัวละครเป็นชือทีผิดกฎ กติกาของเกม จะถูกลงโทษตามกฎและถูกตัดสิทธิ7จากการแข่งขันในทันที หมายเหตุ 1. การตัดสินของทีมงานถือเป็นทีสิ+นสุด 2. ทีมงานขอสงวนสิทธิ7ในการเปลียนแปลงเงือนไขและกฎต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 3. ผู้เล่นจําเป็นต้องศึกษากฎกติกาการแข่งขันอย่างละเอียด ไม่สามารถอ้างหรือประท้วงสิทธิ7 โดยมีสาเหตุจาก การไม่ศึกษากฎกติกาการแข่งขันได้ 4. หากเกิดปัญหานอกเหนือจากทีระบุไว้ในกฎข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของทีมงานเป็นสิทธิ7ขาด อ้างอิง http://pb.garena.in.th/tour/tournament/rule/58
  6. 6. ภาพการแข่งขัน ผลการแข่งขันระหว่าง Buddy Seeme !(ทีมผม) vs ชลบุรี| ผล Buddy Seeme ! win }~ – | บุกชนะ • - } ใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมส์แข่งขัน

×