งานยอย#1 กิจกรรมการแขงขัน Heroes of Newerth                 HoN Special Thanks Tournament        ...
การสรางหองการแขงขัน- หัวหนาทีมดานบนของตารางการแขงเปนผูสรางหองตองใช sv thai ในการแขงเทานั้น** เฉพาะคูถายทอด...
รูปแบบการแขงขัน1. แขงขันแบบทีม 5v5 โหมด Banning Pick (ตองใชTokenในการเลน)ออพชั่นเสริม;- Tournament Rules- Nostat- แผน...
* กฏอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณในระหวางการแขงขัน โดยที่อาจจะไมไดแจงใหทางผูเลนทราบลวงหนา* ก...
การโกง และ การ Hack- การโกงหรือการใชขอผิดพลาดของเกม และ โปรแกรมชวยเลนจะมีผลทําใหทีมที่ใช นั้นถูกแบนออกจากการแขงขันใ...
- มีพฤติกรรมไมสมกับเปนนักกีฬา- พยายามหลอกลวงทีมงานจัดการแขงขันสิ่งที่ตองรู- กรรมการหรือผูคุมการแขงขันจะไมมีสวนเกี...
เนื้อหาของงานหลักฐานการเขารวมในการแขงขันครั้งในทีมของเราไดลงแขงโดยมีสมาชิคเพื่อนในหองรวมกระผม3คนและเพื่อนในเกมสอีก2...
จบเกมสเปนฝายแพในการแขงตกรอบแรกใชคอมพิวเตอรในการแขงขันจัดทําโดย1.นาย ปรินทร สุกุลธนาศร เลขที่ 10 ม.5/12.นาย รัชชานน...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ย่อย1

730

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
730
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "ย่อย1"

 1. 1. งานยอย#1 กิจกรรมการแขงขัน Heroes of Newerth HoN Special Thanks Tournament ทัวรนาเมนทนี้ จัดขึ้นเพื่อเปนการขอบคุณสปอนเซอร ผูใจดี ที่รวมสนับสนุน Garena และ Playinter ตั้งแตงาน TGS 2012 ดังตอไปนี้วันเปดรับสมัคร : วันนี้ - 11 มีนาคม 2555จัดตารางการแขง : 12 มีนาคม 2555เริ่มแขง : 13 มีนาคม 2555จํานวนทีม : ไมจํากัดของรางวัล : รางวัลเงินสดรวม 16,000 บาท และ อุปกรณเกมมิ่งเทพๆ จาก Razerแขงขัน เวลา : 20.00น. ของแตละวันหัวหนาทีมที่ชนะตองรายผลการแขงของแตละรอบ ที่ " โปรแกรมการแขง "โดยการสง เลขแมท ของแตละแมทการแขงขันนั้นๆวิธีการนัดแขง- ใหหัวหนาทีมเช็คในโปรแกรมการแขงวาพบกับทีมอะไรเพื่อติดตอนัดแขงในแตละรอบ- นัดหัวหนาทีมตรงกันขามเพื่อ join ch ทีตกลงกันเพื่อใช ในการ invite เขาเกมการแขง ่
 2. 2. การสรางหองการแขงขัน- หัวหนาทีมดานบนของตารางการแขงเปนผูสรางหองตองใช sv thai ในการแขงเทานั้น** เฉพาะคูถายทอดสดเทานั้นถึงจะมีกรรมการ OB การแขง** ติดตามขาวสารเพิมเติมไดที่ ฟอรั่มการแขง HoN Special Thanks Tournament คลิกที่นี่ รางวัลการแขงขัน ชนะเลิศ ไดรับ รางวัลเงินสด 10,000 บาท และ Razer Electra จํานวน 5 ชิ้น รองชนะเลิศ ไดรับ รางวัลเงินสด 4,000 บาท และ Razer Abyssus Mirror จํานวน 5 ชิ้น อันดับ 3 รวม(1) ไดรับ รางวัลเงินสด 1,000 บาท และ Razer Goliathus omega fragged จํานวน 5 ชิ้น อันดับ 3 รวม(2) ไดรับ รางวัลเงินสด 1,000 บาท และ Razer Goliathus omega fragged จํานวน 5 ชิ้น **อันดับ 1-3** จะถูกบันทึกอยูใน " Hall of Frame " Heroes of Newerth
 3. 3. รูปแบบการแขงขัน1. แขงขันแบบทีม 5v5 โหมด Banning Pick (ตองใชTokenในการเลน)ออพชั่นเสริม;- Tournament Rules- Nostat- แผนที่ Forests of Caldavar2.นับผลแพชนะใน " เกมเดียว " (knock-out แพตกรอบ)3.แตละทีมตองเตรียม Token ที่ใชการแขงเองทางทีมงานไมมีนโยบายจัดหาใหในสวนนี้4. กอนการแขงขันหัวหนาทีมจะเปนคน /roll 10 ฝายไหนไดตัวเลขมากกวาจะไดเลือกกอนวาจะ “แบนกอน/หลัง” หรือ “เลือกขาง”การกระทําที่ถือวาผิดกฏ และ ขอยกเวน ในการแขง1. การแขงขันนี้อนุญาตให backdoor ไดทุกกรณี2. ไมมีการจํากัดไอเท็มในการใช3. หามเลือกใช ฮีโร early access4.ไมอนุญาตใหใชโปรแกรมโกง,โปรแกรมชวยเลน หรือ MOD ใดๆทั้งสิ้นในการแขง5.การใชคําหยาบคาย เสียดสีหรือชวนทะเลาะเปนสิ่งตองหามในหอง Lobby และตลอดการแขงขัน
 4. 4. * กฏอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณในระหวางการแขงขัน โดยที่อาจจะไมไดแจงใหทางผูเลนทราบลวงหนา* การตัดสินใจของกรรมการคือคําสิ้นสุด และจะไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น* ทีมที่เขารวมแขงขันตองเขาใจถึงกฏ กติกาอยางชัดเจน ถาเกิดมีการทําผิดกฏ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆไดทันทีกติกาการแพบาย- ทีมที่มาไมครบภายในเวลา 30 นาทีหลังจากเวลาที่นัดแลวจะถูกปรับแพบายทันที(หากผูเลนทั้ง 2 ฝาย ตกลงยินยอม ขอเลื่อนการแขงขัน ก็จะไดรับสิทธิยกเวน)- ผูเลนที่สามารถลงเลนไดนั้น จะตองเปนผูเลนที่มีชื่อในแบบฟอรมสมัครแขง เทานั้น-ทีมที่ไมยอมเชื่อฟงกฏกติกา หรือโวยวาย อาจจะไดรับการแบนในทัวรนาเมนครั้งตอไป-หาก ไมสามารถเริ่มแขงในโหมด Tournament Rules เพราะทีมใดทีมนึงมี MOD ในเครื่องใหเวลา 30นาทีในการแกไขลบ MOD ออกจากตัวเครืองหากไมสามารถแกไดในระยะเวลา30นาที จะถูกปรับแพบาย ่การกอกวนฝายตรงขาม- การใชคําหยาบคายหรือการกอกวนฝายตรงขามไมวาจะดวยวิธีใดๆ จะมีผลทําใหโดนปรับแพทันที- การรบกวนตองขึ้นอยูกับการตัดสินของกรรมการดวยวา สิ่งที่ผูเลนทํานั้นเปนการกอกวนหรือกอกวนจริงๆ หรือไม และ รายแรงพอที่จะมีผลบังคับใชหรือไม- ผูที่จะฟองรองเรื่องการถูกรบกวนตองกรอกฟรอมขางลางนี้+ ภาพกด z เพื่อ Print screen คําพูด กด F5 เพื่อเซฟภาพ+ ชื่อผูเลนที่กระทําผิด* การตัดสินใจของกรรมการคือที่สิ้นสุด
 5. 5. การโกง และ การ Hack- การโกงหรือการใชขอผิดพลาดของเกม และ โปรแกรมชวยเลนจะมีผลทําใหทีมที่ใช นั้นถูกแบนออกจากการแขงขันในปจจุบัน และในอนาคตอยางถาวรการตัดสินแพชนะ- เกมจะจบลงตอเมื่อสิ่งกอสรางหลักของผูเลนฝายใดฝายหนึ่งถูกทําลาย- หรือมีทีมใดทีมหนึ่งโหวต Concede ผานการ Remake- การ Remake ตองไดรับการยอมรับจากทั้งสองฝายเทานั้นถึงจะสามารถ Remake ได- กรรมการมีสิทธิในการตัดสินให Remake โดยทันทีโดยไมตองไดรับการยอมรับจากทั้งสองทีม ในกรณีที่จําเปนการกระทําที่ถือวาเปนการผิดกฏการแขงขัน1. ผูเขาแขงขันใชบัคเพื่อตัวเองและทีมโดยเจตนา (หากเปนการใชบัคที่เกิดจากความไมตั้งใจ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูคุมแขงและมีสิทธิ์สั่งให remake การแขงขันใหมได)2. การแสดงที่บงบอกความไมมีน้ําใจนักกีฬาและไมใหเกียรติผูเขาแขงขันทีมอื่นและเจาหนาที่คุมแขง ดังนี้- พูดคุยสนทนาโดยใชชอง [ALL] อยางไมมีความจําเปน- การนําไอเท็มไป Drop หนาบอ ฝงตรงขาม ถือวาเปนการถากถาง ไมใหเกียรติผูเขาแขงขันทีมตรงขาม(ยกเวนกรณี Drop ไอเท็มเพื่อซื้อของอยางอื่น แตตองทําการเก็บหลังจากซื้อของเสร็จสิ้น ไมก็โจมตีทิ้งทันที)- การใชคําไมสุภาพ- การเยาะเยย ถากถาง ลอเลียน หรือแสดงอาการดังกลาวขั้นตน แมกระทั่งการพิมพในเกมก็ตาม (เชน พิมพคําหัวเราะ หรือคําที่แสดงอาการสงสัยอยาง " ? " เปนตน)- ไมปฎิบัติตามกฏ- ใชวาจาหยาบคาย
 6. 6. - มีพฤติกรรมไมสมกับเปนนักกีฬา- พยายามหลอกลวงทีมงานจัดการแขงขันสิ่งที่ตองรู- กรรมการหรือผูคุมการแขงขันจะไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้งกับเหตุการณที่อาจจะทําใหเกิดความสูญเสียระหวางการแขงขันในครั้งนี้- ผูเลนทุกคนตองปฏิบัติตามกติกาอยางเครงครัดอางอิงhttp://www.hon.in.th/tournament/detail/HoN+Special+Thanks+Tournament.html
 7. 7. เนื้อหาของงานหลักฐานการเขารวมในการแขงขันครั้งในทีมของเราไดลงแขงโดยมีสมาชิคเพื่อนในหองรวมกระผม3คนและเพื่อนในเกมสอีก2คนโดยเพื่อนในหองที่เขารวมแขงขันมี1.นาย ปรินทร สุกุลธนาศร ชื่อในเกมส [Inuu]LegendDarkz2.นาย รัชชานนท นงคเอ ชื่อในเกมส [EFFE]Llsslajlwaj3.นาย สุภัชชา เกาลิ้ม ชื่อในเกมส [HPPY]Kurapikaภาพภายในเกมส นัดแรกรอบคัดเลือก [RBes] vs [TFza]ทีมพวกเราภาพกอนการแขงจะเริ่มภาพในการแขงขันขุดเจอแคนี้ตอนสงผลภาพที่ฝากไฟล และ ในตัวเครื่องหายหมด
 8. 8. จบเกมสเปนฝายแพในการแขงตกรอบแรกใชคอมพิวเตอรในการแขงขันจัดทําโดย1.นาย ปรินทร สุกุลธนาศร เลขที่ 10 ม.5/12.นาย รัชชานนท นงคเอ เลขที่ 12 ม.5/13.นาย สุภัชชา เกาลิ้ม เลขที่ 14 ม.5/1

×