နိင်င တာ် ငိမ်၀ပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့              ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနှီ:ြမုပ်နမ ဥပ ဒ        ...
(င)  စီးပွား ရးလပ်ငန်း   ဆိသည်မာ                 ှ     ဤဥပ ဒအရ      ခွင ်ြပုမိနရရှိထားသည့် ...
အခန်း (၂)                    ရည်ရယချက်များ                      ွ ်၃။  ဤဥပ ဒ၏ ...
အခန်း (၄)          ကာ်မရှငဖဲွ ့စည်းြခင်းနှင့် ကာ်မရှင၏ တာ၀န်နငလပ်ပင်ခင များ             ်      ...
(ဆ) လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ         နိင်ငြခားမှ    က မ်းကျင်သပညာရှင်များအား       ခ ယခနထားခွင ြ် ပုရန် ရင်းန...
၉။   ကာ်မရှငသည် အဆိြပုချက်လက်ခရရှိ သာအခါ အဆိြပုချက်ပါ စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိ       ်လပ်ကိင်ခွင ြပုရန် သင့် မသင့်နှင့...
(ဃ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းအတွက် အ ြခခလိအပ်ချက်များြဖစ်သည့် ြမ၊ အ ဆာက်အအ၊    ရ၊   ဆက်သွယ် ရး၊    စွမးအင်တိ ့     ...
အခန်း (၇)             အခွနဆင်ရာကင်းလွတခင နင့် သက်သာခွင များ               ် ိ     ် ွ ့် ှ ...
စီးပွား ရးလပ်ငန်းြဖစ်ပါက   ၀င် ငွခွနသက်သာခွင ကိ                       ်    ့်    သတ်မှတ်...
(ဋ)   ကာ်မရှင်က    သတ်မှတ်သည့်     ဝးလ ခါင်းပါး ဒသ    ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးကိ       အဓိကအ ထာက်အကြပု သာ   ...
၁၆။   ပဒ်မ ၁၅ ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ ချမှတ် သာ ဒဏ် ကးကိ      ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက်လ င်ယင်းဒဏ် ကးကိ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ ြမခွ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

(၁၉၉၄) ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ

510
-1

Published on

Investment Law for Myanmar Citizens

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
510
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(၁၉၉၄) ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ

 1. 1. နိင်င တာ် ငိမ်၀ပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနှီ:ြမုပ်နမ ဥပ ဒ ှ ( နိင်င တာ် ငိမ၀ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ၊ ၄/၉၄ ) ် ် ရန်ကန် မို ့ ၁၃၅၅ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၅ ရက် ( ၁၉၉၄ ခနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် ) နိင်င တာ် ငိမ်၀ပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နင့် အဓိပာယ် ဖာ်ြပချက် ှ၁။ ဤဥပ ဒကိ ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပာယ်သက် ရာက် စရမည် - (က) ကာ်မရှင် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာင်မရှင်ကိ ဆိသည်၊ (ခ) နိင်ငသား ဆိရာတွင် ဧည့်နိင်ငသား သိ ့မဟတ် နိင်ငသားြပုခွင ရသပါ၀င်သည်။ ့် (ဂ) အဆိြပုချက် ဆိသည်မှာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ကာ်မရှင်သိ ့တင်သွငး သာ ် လ ာက်လာနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကိ ဆိသည်၊ (ဃ) ခွင ြပုမိန ့် ဆိသည်မှာ အဆိြပုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ့် ကာ်မရှင်က သ ဘာတ ခွင ြပုသည့် အမိနကိဆိသည်၊ ့် ့် 25
 2. 2. (င) စီးပွား ရးလပ်ငန်း ဆိသည်မာ ှ ဤဥပ ဒအရ ခွင ်ြပုမိနရရှိထားသည့် ့ ့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိ ဆိသည်၊(စ) ရင်းနှးြမုပ်နသ ီ ှ ဆိသည်မှာ ခွင ်ြပုမိနအရ ့ ့် ရင်းနှးြမုပ်မ ီ ြပုလပ်၍ စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သ နိင်ငသား သိ ့မဟတ် ယင်းက တရား၀င် ကိယ်စားလှယ် လဲအပ်သည့် နိင်ငသားကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သမဝါယမ အသင်းဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် သမဝါယမအသင်း၊ တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ ့စည်းသည့်နိင်ငသားများသာ ပါ၀င် သာ ကမဏီ၊ အစစပ်လပ်ငန်း၊ ဖက်စပ်လပ်ငန်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင် သာ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့က တရား၀င်ကိယ်စားလှယ်လဲအပ်သည့် နိင်ငသားများလည်းပါ၀င်သည်။(ဆ) ရင်းနှးြမုပ်နမ ဆိရာတွင် အာက်ပါတိ ့ပါ၀င်သည် - ီ ှ (၁) ြပည်တွငးသး ငွ၊ နိင်ငြခား ငွ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းမှရရှိသည့် အြမတ် ငွ ် အနက်မှ ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့် ငွ၊ (၂) စက်ပစည်း၊ စက်အရန်ပစည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိင်း၊ (၃) ြမ၊ အ ဆာက်အအ၊ (၄) ကန် ကမ်းပစည်း၊ (၅) တန်ဖိးြဖတ်နိင် သာ နည်းပညာ၊ ကန်အမှတ်တဆိပ်၊ လိင်စင်၊ မပိင် အခွင အ ရး။ ့်(ဇ) ဘဏ် ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်င ငွ ရး ကး ရး အဖွဲ ့အစည်များဥပ ဒအရ တည် ထာင်ထား သာ ဘဏ်တစ်ခခသိ ့မဟတ် ဗဟိဘဏ်နင့် အဆက်အသွယ် ှ ြပုလပ်ထား သာ ဘဏ်တစ်ခခကိ ဆိသည်။ 26
 3. 3. အခန်း (၂) ရည်ရယချက်များ ွ ်၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - (က) ြမန်မာနိင်ငသားများ၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများသည် နိင်င တာ်အတွက် အကျိုး ြဖစ်ထွန်း စရန်၊ (ခ) ကန်ထတ်လပ်မနှင့် ၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စရန်၊ (ဂ) ြပည်တွင်းထွက် သယဇာတပစည်းများကိ အသးြပု၍ ကန်ပစည်းထတ်လပ်လာ နိင် စရန်၊ (ဃ) သွင်းကန်အစားထိးလပ်ငန်းများ တည် ထာင်လာ စရန်၊ (င) ြပည်ပပိ ့ကန် တိးချဲ ့တင်ပိ ့နိင် စရန်၊ (စ) နည်းပညာများ တိးတက်ဖွ ့ဖိုးလာ စရန်၊ (ဆ) အလပ်အကိင် အခွင အလမ်းများ တိးတက် ပ ပါက်လာ စရန်၊ ့် (ဇ) ပဂလိကနှင့် သမဝါယမက ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စရန်၊ (စျ) ဒသဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးကိ အ ထာက်အကြဖစ် စရန်၊ (ည) ငွ ကး စျးကွက်တွင် ကျယ်ြပနစွာပါ၀င်လာနိင် စရန်။ ့် အခန်း (၃) သက်ဆင်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ိ၄။ ဤဥပ ဒသည် အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတညီချက်ြဖင့် ကာ်မရှင်က အခါအား လျာ်စာ ွအမိန ့် ကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ သိ ့မဟတ် စီးပွား ရး အမျိုးအစားများနှင့်သာ သက်ဆိင် စရမည်။ 27
 4. 4. အခန်း (၄) ကာ်မရှငဖဲွ ့စည်းြခင်းနှင့် ကာ်မရှင၏ တာ၀န်နငလပ်ပင်ခင များ ် ် ှ ့် ိ ွ ့်၅။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် စရန် အလိ ့ငှာ အစိးရအဖွဲ ့သည် ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှငကိ ်ဖွဲ ့စည်းရမည်။၆။ ကာ်မရှင၏ တာ၀န်နှင့်လပ်ပိင်ခွင များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - ် ့် (က) ဤဥပ ဒနှင့်သက်ဆိင်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ သိ ့မဟတ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း အမျိုးအစားများကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတညီချက်ြဖင့် အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ြခင်း၊ (ခ) ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသက ကာ်မရှင်သိ ့တင်ြပသည့် အဆိြပုချက်ကိ စိစစ်၍ လက်ခသင့် မသင့် ဆးြဖတ်ြခင်း၊ (ဂ) အဆိြပုချက်ကိ လက်ခလ င် ခွင ြပုမိနကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသအား ထတ် ပးြခင်း၊ ့် ့် (ဃ) ခွင ြပုမိနသက်တမ်းကိ ့် ့် တိးြမင့ရန်ြဖစ် စ၊ ် လ ာ့ ပါ့ရန်ြဖစ် စ၊ ကာလ အကနအသတ်ြဖင့် ့် ရပ်ဆိင်းရန်ြဖစ် စ၊ ရပ်စဲရန်ြဖစ် စ၊ သ ဘာတညီချက်ကိ ြပင်ဆင် ပးရန်ြဖစ် စ၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှသက လ ာက်ထားလာလ င် လိအပ်သလိ ဆးြဖတ်ြခင်း၊ (င) ရင်းနှီးြမုပ်နှသတစ်ဦးဦးက ကာ်မရှင၏ ် အမိန ့် သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပန်လည်စိစစ်သးသပ်၍ ြပင်ဆင် ပးပါရန် တင်ြပလာပါက ြပန်လည်စိစစ်သးသပ် ပီး ြပင်ဆင်ဆးြဖတ်ြခင်း၊ (စ) ကာ်မရှင်က လိအပ်သည်ဟ ထင်ြမင်သည့် အ ထာက်အထားများ၊ အချက်အလက်များ၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစာများ သိ ့မဟတ် ငွစာရင်းများကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသထမှ မည်သည့်အခါမဆိ တာင်းဆိနိင်ြခင်း၊ 28
 5. 5. (ဆ) လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ နိင်ငြခားမှ က မ်းကျင်သပညာရှင်များအား ခ ယခနထားခွင ြ် ပုရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှသက တင်ြပလာပါက လိအပ်သလိစိစစ် ပီး ့် ့ ကာလအကနအသတ်ြဖင့် ခနထားခွင ြ် ပုြခင်း၊ ့် ့် ့ (ဇ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသတစ်ဦးဦး၏ ဥပ ဒနှင့်အညီ ရပိင်ခွင ရှိ သာ အခွင အ ရးများကိ ့် ့် ခစားခွင ြ် ပု ရးနှင့် ထိက်သင့် သာ ကညီပ့ပိးမများ ပး ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာ ့ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသိ ့ အ ကာင်း ကားြခင်း၊ (စျ) ရင်းနှီးြမုပ်နှသက ဤဥပ ဒအရ ခစားခွင ရှိ သာ အခွင အ ရးများကိ အြပည့်အ၀ ့် ့် မရရှိ ကာင်း တင်ြပလာလ င် လိအပ်သလိ အ ရးယ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ (ည) ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်၊ ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန၊့် ညန် ကားချက် သိ ့မဟတ် ခွင ြ် ပုမိနပါ ့ ့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်လ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှသအား စီမခနခွဲ ရး ့် ဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတြ် ခင်း၊ (ဋ) ဤဥပ ဒပါ ကိစရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကာ်မတီများ၊ အဖွဲ ့ငယ်များကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ ့စည်းနိင်ြခင်း။၇။ ပဒ်မ ၆ ပဒ်မခွဲ(င) အရ ကာ်မရှင်က ယင်း၏အမိန ့် သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိြပန်လည်စိစစ် ဆးြဖတ်ြခင်းမှတစ်ပါး ကာ်မရှင်၏ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ အခန်း (၅) အဆိြပုချက်တင်ြပြခင်းနှင့် ခွင ြပုမိနထတ် ပးြခင်း ့် ့်၈။ ဤဥပ ဒအရ စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသသည် ခွင ြပုမိနရရှိ ရး ့် ့်အတွက် အဆိြပုချက်ကိ ဖာ်ြပလျက် ကာ်မရှင်သိ ့ လ ာက်ထားရမည်။ 29
 6. 6. ၉။ ကာ်မရှငသည် အဆိြပုချက်လက်ခရရှိ သာအခါ အဆိြပုချက်ပါ စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိ ်လပ်ကိင်ခွင ြပုရန် သင့် မသင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအချက်များကိ အ ြခခ၍စိစစ်ရမည် - ့် (က) နိင်င တာ်၏မဝါဒများနှင့် ကိက်ညီမ ရှိမရှိ၊ (ခ) တည်ဆဲ ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆနကျင်မ ရှိမရှိ၊ ့် (ဂ) နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုးတိးတက်မကိ အ ထာက်အက ြပုမြပု၊ (ဃ) ငွ ရး ကး ရး ယ ကည်စိတ်ချရမ ရှမရှ၊ ိ ိ (င) စီးပွား ရး တွက် ြခကိက်မ ရှိမရှိ၊ (စ) စက်မနှင့် နည်းပညာ ဆီ လျာ်မ ရှိ မရှိ၊ (ဆ) လပ်ငန်းကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည့် အ ြခအ န ရှိမရှိ။၁၀။ ကာ်မရှငသည် အဆိြပုချက်ကိလက်ခလ င် ရင်းနှီးြမုပ်နှလိသအား သတ်မှတ်ချက်နှင့် ်အညီခွင ြ် ပုမိနကိ ထတ် ပးရမည်။ ့ ့် အခန်း (၆) ရင်းနှးြမုပ်နသ၏ တာ၀န်နငအခွင အ ရးများ ီ ှ ှ ့် ့်၁၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှသ၏ တာ၀န်နှင့် အခွင အ ရးများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - ့် (က) ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်၊ ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် နည်းဥပ ဒများ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိနများ၊ ့် ညန် ကားချက်များနှင့် ခွင ြပုမိနပါ ့် ့် စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရန် တာ၀န်ရှိြခင်း၊ (ခ) ြမန်မာ့အာမခဥပ ဒနှင့်အညီ ြမန်မာ့အာမခလပ်ငန်းတွင် အာမခထားရှိရန် တာ၀န်ရှိြခင်း၊ (ဂ) နိင်ငြခားမှ က မ်းကျင်သပညာရှင်များအား ခ ယခနထားရန် ့် လိအပ်ပါက ကာ်မရှင်၏ ခွင ြ် ပုချက်ရယ ပီး ကာလအကနအသတ်ြဖင့် ခနထားခွင ရှိြခင်း၊ ့ ့် ့် ့် 30
 7. 7. (ဃ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းအတွက် အ ြခခလိအပ်ချက်များြဖစ်သည့် ြမ၊ အ ဆာက်အအ၊ ရ၊ ဆက်သွယ် ရး၊ စွမးအင်တိ ့ ် ရရှိ ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၏ ကညီပ့ပိးမများ ရနိင်ခွင ရှိြခင်း၊ ့်(င) စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် က မ်းကျင်မအကအညီနှင့် နည်းပညာ များကိ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းထမှ ဥပ ဒနှင့်အညီ ရယသးစွဲခွင ရှိြခင်း၊ ့်(စ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိ အဆိြပုချက်နှင့်အညီ အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သိ ့မဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ မိမရထိက်ခွင ရှိ သာ အခွင အ ရးများကိ အြပည့်အ၀ ိ ့် ့် ရရှိနိင်ရန် အလိ ့ငှာ ကာ်မရှင်၏အမိန ့် သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပင်ဆင်ရန် လိအပ်သည်ဟ ယဆပါက ြပန်လည်စိစစ်သးသပ်၍ ြပင်ဆင် ပး ရး အတွက် ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပခွင ရှိြခင်း၊ ့်(ဆ) မိမိ၏ အကျိုးခစားခွင များကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ရရှိ ရးအတွက်လည်း ကာင်း နစ်နာ ့် ချက်များနှင့် အ ရးယ ပး ရးအတွက်လည်း ကာင်း၊ ကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသိ ့ တင်ြပခွင ့် ရှြိ ခင်း၊(ဇ) နိင်ငြခားသား သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားကမဏီတစ်ခခနှင့် ဖက်စပ်လပ်ငန်းတည် ထာင် လပ်ကိင်လိပါက နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်အညီ ဖွဲ ့စည်း၍ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင ်ရှိြခင်း၊ ့ 31
 8. 8. အခန်း (၇) အခွနဆင်ရာကင်းလွတခင နင့် သက်သာခွင များ ် ိ ် ွ ့် ှ ့်၁၂။ နိင်ငသားများ၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ အား ပရန်အလိ ့ငှာ ကာ်မရှင်သည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသအား စီးပွား ရးလပ်ငန်း စတင် သာ နှစ်အပါအ၀င် တစ်ဆက်တည်း ၃ နှစအတွက် ၀င် ငွခန် ် ွကင်းလွတ်ခင ် ့ ပးရမည်။ ွ၁၃။ ကာ်မရှငသည် ရင်းနှီးြမုပ်နှသအား ပဒ်မ ၁၂ပါ အခွင အ ရးအြပင် အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ် ့်ထတ်ြပန်၍ အာက်ပါ အခွန်ဆိင်ရာကင်းလွတ်ခင ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင ့် တစ်ရပ်ကိ ြဖစ် စ ွတစ်ရပ်ထက်ပိ၍ြဖစ် စ ခစားခွင ြ် ပုနိင်သည် - ့ (က) စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ခခ၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် နိင်ငြခား ငွပါ၀င်ပါက ယင်းနိင်ငြခား ငွပမာဏအ ပ မတည်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ၀င် ငွခွန် သက်သာခွင ၊့် (ခ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ခခက ထတ်လပ်သည့်ပစည်းကိ နိင်ငြခားသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချ ြခင်းမှြဖစ် စ၊ ၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းတစ်ခခမှြဖစ် စ၊ သတ်မှတ်သည့် နိင်ငြခား ငွ ရရှိလ င် ထိသိ ့ရရှိသည့်အြမတ် ငွအ ပ တွင် ကာလအကနအသတ်ြဖင့် ့် ၅၀ ရာခိင်နန်းအထိ ၀င် ငွခွနသက်သာခွင ၊့ ် ် (ဂ) နိင်င တာ်အကျိုးြဖစ်ထွန်း သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းြဖစ် ပီး ကန်ထတ်လပ်မ ကာင့်ြဖစ် စ၊ ၀န် ဆာင်မလပ်ငန်း ကာင့်ြဖစ် စ သတ်မှတ်သည့်နန်းအထိ ြပည်တွင်းြပည်ပ၀င် ငွ တိးတက်မရှိပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ၀င် ငွခွန် သက်သာခွင ၊့် (ဃ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းသည် သွငးကန်အစားထိးလပ်ငန်း၊ ် နိင်င တာ်အတွက် အဓိကလိအပ်သည်ဟ သတ်မှတ်သည့် ကန်ထတ်လပ်မလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းြဖစ် ပီး အကျိုးအြမတ်အနည်းငယ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်သည့် 32
 9. 9. စီးပွား ရးလပ်ငန်းြဖစ်ပါက ၀င် ငွခွနသက်သာခွင ကိ ် ့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သင့် လျာ် သာကာလအထိ ခစားခွင ၊့ ်(င) နည်းပညာရပ်များကိ အသးြပု ပီး အဆင့်ြမင့်နည်းပညာရပ်များ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စရန် ဆာင်ရက် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းြဖစ်ပါက ၀င် ငွခန် ွ ွ သက်သာခွင ကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သင့် လျာ် သာကာလအထိ ခစားခွင ၊့် ့်(စ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းမှ ရရှိသည့်အြမတ် ငွကိ ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် သီးသနရန်ပ ငွထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလပ်ငန်း၌ ြပန်လည်ရင်းနှီးြမုပ်နှလ င် ့် ထိအြမတ် ငွအ ပ တွင် ၀င် ငွခနကင်းလွတခင ် ့ သိ ့မဟတ် သက်သာခွင ၊့ ွ ် ် ွ ်(ဆ) ၀င် ငွခွန်စည်း ကပ်ရန် အလိ ့ငှာ စက်ပစည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အ ဆာက်အအ၊ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းသး အြခားမတည်ပစည်းများ၏ ပစည်းတန်ဖိး လျာ့ ငွကိ သတ်မှတ်ထာသည့် နန်းများအတိင်း နှစတိတိနှင့် မလတန်ဖး ြပည့်မီသည်အထိ ် ိ အြမတ် ငွမှ နတ်ပယ်ခွင ၊့်(ဇ) သတ်မှတ်ထားသည့် ကနဦးရင်းနှီးြမုပ်နှမကာလအတွင်း ြပည်တွငး၌မရရှိနိင်သည့် ် အမှန်တကယ် အသးြပုရန် လိအပ်၍ ြပည်ပမှတင်သငး သာ ွ ် စက်ပစည်း၊ စက်အရန်ပစည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ကရိယာအစိတ်အပိင်း၊ လပ်ငန်းသးပစည်း များအ ပ တွင် အ ကာက်ခန်ြဖစ် စ၊ ွ အြခားြပည်တငး ွ ် အခွန်အ ကာက်များ ြဖစ် စ၊ နှစ်မျိုးလးြဖစ် စ ကင်းလွတ်ခွင ် ့ သိ ့မဟတ် သက်သာခွင ၊့်(စျ) သတ်မှတ်ထားသည့် ကနဦး ရင်းနှီးြမုပ်နှမကာလကန်ဆး၍ ပထမ ၃နှစ်အတွက် ကန်ထတ်လပ်ရန် ကာ်မရှင်က တင်သွင်းခွင ြပုသည့်ကန် ကမ်းများ လပ်ငန်းသး ့် ပစည်းများအ ပ တွင် အ ကာက်ခွန်ြဖစ် စ၊ အြခားြပည်တွင်း အခွန်အ ကာက်များ ြဖစ် စ၊ နှစ်မျိုးလးြဖစ် စ ကင်းလွတ်ခွင ် ့ သိ ့မဟတ် သက်သာခွင ၊့်(ည) ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ရန် ထတ်လပ်သည့်ပစည်းများအ ပ ကန်သယလပ်ငန်းခွန် ွ ် ကင်းလွတ်ခွင ် ့ သိ ့မဟတ် သက်သာခွင ၊့် 33
 10. 10. (ဋ) ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်သည့် ဝးလ ခါင်းပါး ဒသ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးကိ အဓိကအ ထာက်အကြပု သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းြဖစ်ပါက ၀င် ငွခွန်သက်သာ ခွင ကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သင့် လျာ် သာကာလအထိ ခစားခွင ။့် ့် အခန်း (၈) အာမခချက်၁၄။ ခွင ်ြပုမိနရရှိထား သာ ့ ့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိ ခွင ်ြပုမိနပါ ့ ့် သက်တမ်းကာလအတွင်းနိင်ငပိင်သိမ်းယြခင်းမြပုဟ အာမခသည်။ အခန်း (၉) စီမခနခဲွ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များ ့်၁၅။ ကာ်မရှငသည် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်၊ ဤဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊ ်လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန၊့် ညန် ကားချက် သိ ့မဟတ် ခွင ြပုမိနပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ့် ့် ဖာက်ဖျက်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှသအား အာက်ပါစီမခနခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ ့်ြပစ်ဒဏ်များကိြဖစ် စ ချမှတ်နိင်သည် - (က) သတိ ပးြခင်း၊ (ခ) ဒဏ် ကး ပး ဆာင် စ ပီး လပ်ငန်း ဆက်လက်လပ်ကိင်ခွင ြပုြခင်း၊ ့် (ဂ) ခွင ြပုမိနကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်း၊ ့် ့် (ဃ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင နှင့် သက်သာခွင များကိ ယာယီရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ့် ့် (င) နာင်တွင် မည်သည့်ခွင ြပုမိနမ ့် ့် ထတ် ပးမည်မဟတ် သာ နာမည်ပျက် စီးပွား ရးလပ်ငန်းစာရင်း၌ ထည့်သွင်းြခင်း။ 34
 11. 11. ၁၆။ ပဒ်မ ၁၅ ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ ချမှတ် သာ ဒဏ် ကးကိ ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက်လ င်ယင်းဒဏ် ကးကိ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ ြမခွနမ ြပ ကျန် ငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့ အရ ကာက်ခ ်ရမည်။ အခန်း (၁၀) အ ထွ ထွ၁၇။ အမျိုးသားစီးမကိနးနှင့် စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုးတိးတက်မ ၀န် ကီးဌာနသည် ကာ်မရှင၏ - ် ် (က) ရးလပ်ငန်းများကိ တာ၀န်ယ ဆာင်ရွက်ရမည်။ (ခ) ကန်ကျစရိတ်များကိ ကျခရမည်။၁၈။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ကာ်မရှင်သည် - (က) လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာ တညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ (ခ) လိအပ် သာအမိန၊့် ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ (ပ) သန်း ရ ဗိလ်ချုပ် ကီး ဥက နိင်င တာ် ငိမ်၀ပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ 35

×