(၂ဝ၁၂) ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ

547 views

Published on

Foreign Investment Law (Myanmar Version)

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(၂ဝ၁၂) ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ

 1. 1. IICCceteto:cr~:ecowwecot)W .:>00.:> ebotewg20b~:JB:C(X)WWCCOt)eceb:::>te:bt):Mt):bt)8t)I:BM(:',oTee(l)(]C@~o ':>00':>.':>':>0~.:>::::::J;).:>0 @ceCD~CDC'Cecet):O&OCD"tcO~BeWt)~b~b'~Blhlog .:>.:>.:>.:>.:>0':>':>.:>0.:>0~.:> ecet):ecomgC2bwttlhlcoWBWe~cccetewrelhl2ero(re) ..:>.:>~.:>03-~o JlC2ccte(l)t)(l)~to:(]:C(l)CD:ece:eQoo~I(l)t)(l)~to:C:C(l)CD:eceOO~ .:>0.:>~o00':>:::J,.:>0..:>~000':>'.:>0 @celhltew~:cro,)O(l)O~~~Oll&l:~:ob'CcO~BeWt)e~cccete~lhlcxJC.oew((l)) .:>~o~.:>.:>.:>'':>~0.:>0':>':>.:>0~ IICCceOOIO:CC():CC(l)W'~w .:>.:>li.:>.:>" :~t):d~:(l)ecet):eco:cc(l)'~eeeO~:JB:ece0:::>~0&ob:ew(l):omeS'CDwct)oc1[0 o.::>".::>~''::>0'::>':>.::>0':5 Jlccceoolo:cc()tt~bglhl:cceoo~CDd;~'Cc:ece06~@~..o&ebte.:cccool(en) .::>.::>li.::>.::>~''::>0'::>.0''::>0'::>'::>0"..50 '="='11.01_1 JlcecereW(f)ec~:(l)W .::>00"0 "cccete.::>0 sore§~~soc8~w~~SCero (c):Jew (s-ob'()cc.cS>0~I~~erear) s-obd1weS2~rosol&,:~co~I~~e66cc (IIcrsoeroGeoc~eso&~~croesa~I~~ercor) Geo~~~1~:i:~b:c§J95~
 2. 2. II@CCCeJ0 ro::J•0111 CCCCCl>8e~:)Of) JJJ0 1:@aoccce>8~~bf)E:8&WCCOe>88~ JJOOJJJ°JO fl90eBCDc}~g:ttmwcoc}~eB8&:c}80Co80WIOeB:crf)C()Occe~co s-'J0JJJJJJJLJ ,,0 -@CC8010°2DIOWCWe>ccce>~olKl:~:8b8&:~80Co JJLoli.)0')~0')JJJ 1_o· :~e>:CO:Cl>o~W~~l§~gw:~:~soco:ccc:c§?g~g&cb~:i~8e>sacof):c§?~~(f0) lI@cceew°c}f)W~CChlc~e> .)00J0.)~.) WWlelhlogwccce>cc1L:l8~f)CWe>IL9:CICDOCl>o~wlelhleewc~@ccCe0d.f)lhJ~g(1V) 0.)~J'SJJ~'-'J.).).)~0J03a~.5 r l-~:~§ct')()2 ,S2ccl~sccoe£ GOSPDt')S080Qguoot')SC~
 3. 3. 1 80m,) o ~~o~§(eel l:cJe:~80bJ,),) ,I' WCOC;;:W:CCC ,),) ,.,_I'iL e.G(J)CDecc:Cle~co~ ,)0'') , ccccocw~e.Goeee.GCCC~~mcbc§)e.G:cc~e.GCW~881§>(co) .,),)00,).,)•,)0 ,., l:cJe:~W(J)G ~ ~CDOB(0) ,)o0.,) ~',, :80mCCCB81§>~BWe:bsce(e) ,).,),,)0.,)0~"??&~~ l:cJe:~80bJCCCB ,),) tob~~:rWBcmcb:&1~:cJe:lrf;~:ccc:8b:820(co) o,),)0':)0,),)0 ,., cocoecc..)0 lI@eb~B8Cewcc,),,)0,) w8~ecwsb ..).,).,) :c1e::Jog20:'be:c8:~sacc~~socc fJ::Jero ,!1[1.•0 CClSlS8eo.,) r CCCB:ccocoewccB881§>"00e:C8r§B .,),)•.,)00 ·c~@ .,) :@~o(J)c'Ii)mccoccccc(G) ,).
 4. 4. 9 coco e ( (!l. J l' GO GO)') 0)'): bil,):rn 00) C&Co) rniJ L L L o co c co co c c O(moJl: ~[)§l~ O(mqjl:Gq:O:C0C'f:bi,p:1 e e~ 0)')(~) 'f~:~OGOCX(OJtl 0)'): bi,p: ~ G~:§llGq: e c o:c°C1'=bi,p:I ~e c c~e (~) tJ'fbi?OCrnOJt:JC 'I c ec CI:(J)G:C(OC1': bip:1 h c c o , C. c~ cr;:: c c c c 0)OJGOJCO,):GO)')( ~ J [j~G(x),)c0(900(:q9O~. ~1l~C? tll<;>JmtjC? ~,):Gq:<t:'f J. coo c c coo c 0 e c Gl'q,)bi,p: 'j900 'fOJ'fbiOJjC? 90 l'OJ 'fbiOJCO[)O rnJO) o c cec c 0 §l0)~ 'fOJ[)OGJ2,:'j 05869OOJ6: G<:i()')6Qa5bi~3 gee O&biL o a ~ L .J JL e o JII 'lObi 9 G,p=Of oc o Q tS OJC: 9OmJL= [):~:p:L h c c o , c. cit: c 0 "'C; e~ 0 c [j~Gco')cO(gpO(:q9O~.c::11 9OOJ~t1l~O)O(qO{~ gqt1L<fC::::D mJ69OG§ o c'w. [ie. c e8C Q 0&CC .QC:&: 0&biC.)ocs: :Gn:mL -L J - J JL L T iJ - L 941~+:(t) ~!loS~oS C e ,..,. QII G(J)')CX(OJ~ o e e ~<fCG[)9.'f1 e oe 'Y' '1 e '1 e 9OC(0900(Cbi,p: GOI GOIO)GOIG,p:C.)')G[)9.'f c hC'1R c r,:::. c . r;::c e e .r;:::::: CjtOJ,):909.C:9OtJ[)~.tJL:rn,)G [)q1'1 90GtJ<;>9OG(;1:)')0) gpq"~p= tj[)G OJ,) CDClDjq ~: chc e ~ co c. co e. 9O(;1Jql5qc')bi:bi~:G,p:1 OJ[)<fcc OJ[)&CCL o eccc c c e c gpbiIL:0)')!rnIO[)[)&C[)G:9OCCDOJrnOGQ:roociJ :N J • 0 L L -L L e e 06'fqo)G,p:I £ c 'I c c e e Q q(X)'):1 o)GCD')1 GC.)m')~[)O) 9OOl9OOC o~')qo'fOJOOJgp 0): c • -IR 0 e e r:O:C:~.tJL:D'2: OJo)G[)qrl c. c e 'Y' O'):G : LO&Grnocs:Gn: GOI co~ o ~- J JL L 1 iJ - 0
 5. 5. 1•r 80mCC8l,§> .;).;) 1:1ecoco:2.o:lk=J·S .;)0Q]. (co) (00) (Q) W:8COCC(b) .;) lr01>?(~....) CC~(}:CCOW'-Yv ,..;) (eel 1:19s(}scoco:c.o:lk=JoS:cr~ .;)0Q]. :d~o19c@~8rCOW(0) .).) :C(}W .) ~2.0(co) 1:1gecolosloecoco:c.omW(e) .;)li,J.j.)0 1:19slhltowcoccosw2.0:~80Co ~.;)0.)..) co:Je:ccc :l~·~:~:ccc:l~w(co) :de~~§ero (b):!ero G
 6. 6. 1I@f.)bw"88Cc:e~:tc~:lwcc:>w~@W8~:cJf.)S~OC .:>.:>.:>'':>.:>00·.:> c:e@c.o l~cc.o~88~:8CW~:@c)8&cb:f.)CCWI0:8c):8t:8bC(]rG:te:hl:c:>80CD ".:> 'S.:>.:>0':>.:>.:>.:>0':>.:>.:>.:>~v.~.:>.:> 0 :8CW~:@c)8&ch:f.)CCWIG):8C):8t:8bC(]r[9tb8g(]Ob:c:>80~f.):tec:>Wf.) .:>.:>.:>.:>0':>.:>.:>.:>~J0.:>".:>.:>.:>0'':> :f.)c.oWCCloollec(](k@~08&cbw"88Cc:e~:~80~~~olg]:~:8bbW(W)gf.)S0(e) .::>.::>L,.:>.:>0':>.:>.:>.:>.:>'':>~0':>".:> II@CC8~lhltew:82.0w:lIew ..:>.::>O~O':>00 tacc:cm:~c5hl6fJ8~OC:@~2.o:lIeW:8b8~@cowrQ88~WI082.002uo(]wG) .::>.:>~.::>~.:>00.:>.:>"'-":j·.:>oli.:>o.:>.::>.:> 6~:GCC88~2.o:cJ'~:~802DtcCCCOCC·~w1:~802DtcCC(]Q:cc.o@cc:ccc:r.bl88~(b) .::> •.:>00.::>.:>.:>.::>.:>.:>.::>.:>.:>~.:>'-";::j•.:>0 1I@f.)b:o~c.o~c.occl10bwlelhl8g00CCC~CCl~oSWb:(oW(08CCX)~@hl .:>.::>.:>.:>~.:>'S"0.:>.::>~ r(9@c.o~IO~WOCGCCC:c:>80~W8tf.)CW~WUDc~o@f.)b~ol~:~:8b ~.:>...lJ.:>.::>.:>.:>0'::>.'':>~0.:> :ee:@*wwbJWdSW:*80bJ8&cboCDlhl~~olKl:~:8bw:CCC:Cbl88~(6) 0,:>.:>0.::>.:>.:>.::>~0,:>~0':>::::1'':>0 II@CC8~c.o~COCCbwwre@Ioccc~ccWG)(]~~~Olg]:~:8b .:>.::>0'::>':>.:>0·':>':>'':>~0.:> !GCC88~8~:GCC:rQ88~CCCCOCDlhl:~80CDO(]WG)2.0:lrew8~@cof.)!Gcc88~ '':>0'::>v;j·.:>o.::>.:>~.:>.:>.:>.:>00':>'':>0 O~8e>@COf.):Cbl88~WIO:@(]'S(]j;:JW:~80~O(]WG)lo(e)gf.)s0eJf.)s0(r) .:>.::>::::1'':>0L,.:>".:>;j.:>.::>.:>.::>li".:>.:> 1:8blObJlhlO(]WG) .:>::::1.:>~.:>.:> ,1~.0 c.o:CC0WG)W 0':>" 11?1_11_11.1 ICJC0~:(]WC~8c:eWCCCOCOf.)CC 0':>0':>':>0 1•r~1 :CCC88l§>8l§>:CCC:C88l§>(e) '':>0':>'':>0 1:8blo~lhl8~@h1W:~"If8ecb .:>~b~.:>;j.:>~.:>.:>0 E:cJ~:~80bJccc~lhl8gW8tf.)CW~(w) .::>.:>.:>~.:>.:>.:> ~ 1121l§.§11111rrl~rL -CCCC8l§>Wl38Cc:e~oC)8ee(]c.o(]OIOWCW~W~l§>O:l§>:8~ .:>.:> 0':>':>.:>.:>.:>'•L,.:>0'':>0.J gQ~'9l~:j:S'b (GJ:*ero 1_1 11 II:~~(]~SDG) @the>ltob~~8:Cc:8&@qW:cJf.)COCQ)('()CC8~8w:f.)8I~CCO~88~(S) .:>0"''::>':>~0''::>':>':>'S.J'.Jo ,:b~(]~CC)SDLO~lO~ :clf.):*80ro~8Cc:ee>~Of.)c.oe~CCCe>OW~W&W:cJf.):CCC88~b~CCO~88~(OJ) .::>.:>.J.:>0':>.:>0.:> '.Jo.J.:>·.JO (,~:9~J::e:>()a .52ccl~S2cocr; c.oc,coe:>cp&6Qccoe:>c;2hl
 7. 7. l3eGc:x:DC?C)5O)GoJim 3;)Q')egJl:).)~ . 20G30,5: ~02 m~f:(@) Gro-SGS15~~.Q)~:§8: ~ C' C' 0 , C' 0011 [m) ij~GC:O,)c~G'd~:9.G'd~oOJ~- C' G ~ C' C' C' C' C' c "'<; ~ ') C' C' C 00 (oJ 9.c :~: I21l0 ~ S=LC.(0 c'f: ~p: ~ q 00 ruJ~: ~ g)1~ OG3 0 I C{OC1':0),)0 'f~P: a:c. c co C' C' C' C ~ C' C C' 0 C CG r,;: C G~:)')c§m~c9.'f OJC:GrupGOJ') t1~GCO')C~G'd;;oC:'-2~lC)0)08: 8dJ: ~WB3{)tl'0 C' C' C' 0 C' ~ C' C C'rrs; 0 0 , C' ru~:GaY.)C:1 8Jm~c9:-t::f~GCO')C~0'ft~}~'f1 3{)~:~'f1 3{)~:9.3{)~.3{)0~: C' 0 C' ' C C' C C ~I'):& C 3{)0:Q ~())o)G8J') 3{)(j) 3d08.): ~n: ~ 08.),)Q C~I'):I ~CGC)nG OJ,) <.I - J • L - L L o· c:. <.I - J c:. JL <.I - • oJ­ o C ' C r;:C' C C' ') C C' ~c OC'. c(<6lru~p:3{)'): 3{)~0 OC ~p:3{)tj0 ru~: Gm')c: 0 IOC GQ)ruJm 13'f~')'t c C C'G~C. C co, C' C' QC:&: lO&~Gm,)~QCm (j) 08.):Q~8.)1I 0 0 -L J " J JL JL L c:. -L c:. C' Co, C C , C C 0 C' UJ Gm')~§lca:c. g>.0~:9.')q?C 3{)~oOc~.r:3{)'fm~ ~O')Q)~WB' 3dq?C:G9.:~II: C" C C' 0 0 C C'~ C' C C' &C O')(j)m3dO)c:GQ:~II: O')m 8JO')~O')h'I O')')OSGO:3{)OQ~8.)1I J. 0 0 -L J L L.o L . J::I T -L c:. OC'O C' C C C C' ' C C O G . OC C G [ Q) ~CC0'fC:O~:~O(O')GOJ,) GaY.)~§lC3{)g>oOC~.r:OJ~ 3{)~l:OJ,):0~m'f:~C: 0:~e:G9.: o C C'~ C~ - 0 C C G ~ C o . C' 0 C@ 0 (j) L:O'):O)m~os :c')sm QC lGOJ')ru0,)10QO')&CQI: CGCm Q0'):QC QO.X:DIIo. L JL TaT 0 • -L J. oJ 0 L 0 JL c:." 0 0 m~+:('2J Gro-SGS1.8cl OY.>o+,~C(8~88~GP C' C'~ C C .·C c') ocr,;:c C oJII Gm')~§lc~, C{oc'f:O')')0'f~.r:~') G3d')mo I3dO(C: t:l0OJ~- C' G ~ C'. o~ c o o C C o~ C C ~ C [m) 9.c:~:~lo~S=L 3{)~tllQJm~.r:a:c. 0009.')q?C 3{)~r::1lQJmOJ~ g)1~OGG 3dQ'f: ') r:::: C 0 C G O O h=: • h=: co C C' C0 ~ (9)01 3dGtJQll~p:~c: ocm~<i §l ~§l' GgG9.:Gt.:j:G9.: U(t.:j~00)QJ~<i1 C.(OC'f:c:11 G C' r:::: 0 C' 'C' C' G C' C' C' C oc OC' C 0:~,):G9.:q?mGtJocm5i1 0m5i'f~:0~,);;OGru.r5i1 oo)0'f:mJcco'f:OJ~:aY.)o;?Q)5i 0C' C C' 0 cr,:: C 08J83dQJm3{)rum~.r:ac :XC:8J0I.5C:1 C' G !t~.C'. • co C 0 ~ C' 0 ~ [ Q) 9.C:~:lm.0~~~m ~OGG3d9.Q0'):gC:§lG~ 3dg93{)G9.:~OC 3{)L:1~3{)O ~~9.Gb'JV: o C'~ C 0 C 0 ~ C' C c~ C o(C~'):03JC C{3dOOJC{ 3d13'f3dG9.:O)LG~::)')c§.m~C:1 o ~ C' 0 C' , ') ~ C' C' C' C' cr,:: C' 0 0 (0 J 3d~ljlQJm~p:ac 0)~;;o80GG0.r:01 IjS')'f:QJm0p:~q ~'f.mJcl.5c: §l 0§l o C'r,:: C' 000tJC:1 C'C C C' C' O§C' C' 0 , C' C'@C C' C' C'O (w) ruOCS:GCDXQmQlmQ'Y.m ~)GCX)')C03d0:Q3d(j) (0)0;;oC . ~)GCO')C0ruo)GO')')OJ L 1 6L ij -oJ-- L c:. L L -L O'J c:. L .() LO0 r,:: C' C'c:QC' C'~ G C'.r,::C' GtJ')mru 0)0~~ O')Cij3d09.CQtJC:1
 8. 8. 1 :OeJCOCD .:> 11 :CeBCCw 100 §1:~CD0W:CO .:>.:>0 r :0eJCO<7COCC .:>.:> 1•0• W:OeJ0eCCCWCC0 o.:>.:>.:> •r~:n 0~GSOCWCCCS~<7 .:>0o WLO~<7eJC~S-O~ eB100-lrec0;:cf'BWre:cM~33 YJ.:>::::JJ IGsoc:C2~J SB0~b0~~:1eJeB6~~1~cc:dewreW0~<7CWS0rto~·&S0S0Q "e.:>JO.:>J00JJJJ.:>0.:>~ CCCeJ0010B0&OlreC0c)~ Jli.:>.:> eJ~1ggl§:S-CeB(i») :MCCGeJ:0(o(ee) 6jJ0 ccro:0ChlS "J~ ~~O19J:~:01 '':>~e.:>
 9. 9. r CCC3:CQ)CDf)CDCC(m) JJ (0) (W) OCeD:0131160 .)< :cf~:bero~gro~~~ocw~ro'91~:j:,9b (~J:~ero 0e.s·Se.s13:2De.s "0 ootoll<.:J01Sf)cw3uGo .)'.)JJ .0ll o6)COCCOe.BCO "0.)0 II WCC ~lCD~rec130CD2D0CD·~f)e.s~b.)0.).)0 oll1l_/'1 CC:CCX)0:0reW:~OOCO:Uf):CCX)e.sWCCX)ee.s °JOO')').) .v'-A.JV13~f):o2ne.s:df)W~:f)w:ccb o,)0.).).) :Cf):cme.swcmee.s:f)CDWOl~wCCCehloco&:7)2oe.s6~:0(0 J.)J~J"JJ e.swtt~yl~=s>13(0) r::Jcotof)"tc:oQ1h1bg ;jJ0,)~'~.'b CD~COCCorcoCCO:CCX)ew"2:oc13oCewcc0W .).).).o,)0,):'j :oeb@:2.0:f)COwcc<1f)lhlbg(0) .)~0.).).)0~.)
 10. 10. II(l)C JI:oblw"§ocee~:"b~ow:o~:ochI~&rWC00~0:o2.0w J~bJJJ~,J')O loollew:cw:d,):@0W'd5WC02.0f'2:c~d)1:~oo2D~cco2:ewcc2o:&'ok@o:@~ V.).),.)0J')').)0.)OJ.) ~orw:f)[fubbJbeewc"boCe:~oo(u@cc~~w"§ocee~f)f)@cc&~ol~:~:o"b(~) .)J.)~J.)0.).).).)J00.)0.)~e.) l:obloCO .)~b bCOf,"2.o:obl:ochl~&cmm~20w@wb~:df)8~OCee@cocccf,:h1(!O"b@CD~hl 0.)0,);j.)~'Je.)·,.)e1J')~ WO~f)1hl6&oco1MI~01!)f)CW~o[fule:oc"b~:orhl~&o()w:hlw'2:c:C:C0CO:CCCOO~ o,)0~J')OJs.).).).).)'"".j,JOeJ0ee.)°JO cotof)'"Cc:C:C0CO:ccc:cbloo~w1rewcmm~"bwl~f)f)WI00~Ul)~w:cbloo~(@) .)0ee.);jo.)OO0.)SOOv.)~e;jo.)o l:oQOCObCOf,W:oQ:ochl~& J;j.).)0,);jJ~, 0 cmm~20w@wb~:df)8~OCee@coccc~:h1~OW@CD~~w'~f)lhlbg~(!O"b Je.),.)e1•.).).)~0.)O~.)S"" <1f)lhlbgoco1MI~O~f)CW~o[fule:oc"b~:OChI~&00W:hlW°2:c:C:C0CO:CCCOO~ .)O~.).)OJSJ.).).)J~,.)0eJ0ee.)°.)0 co2.0f)°2:c:C:Cbco:cCC:cblOO~w:(u:cwcmm1!)20wl~f)f)Wlo0,qUl)g20:cbloo~(10) Joee.);j·.)o0•.)SOOV.)~e;jo.)o l:oblw1§occ:e~i§~:ochl~1l97!-o"6wrelhlbg:2D:c0w:cwe0coc"b~~ J;jJ.).)~~vJ~J0J ~cchlocomre:"§~w&~o1Kl:~:o"bo[fu1!)"bf)bgo20o(uwCDweel:oQo~owo2D J~.).),.)~e.).)0.,.)JO')JJ.)~.)O.)O.) WCDweeElo~Q~:omoltolhlbgWO~f)CW~I:OQ:CM:ocM~w:orewre .).).)JJ~.).)~JJ').)~~J~JJ '2:co1!)f)CW~o[fu1!)'&~0~0,q20w2:cc~co"bI:@aolEbo:occo~:1!)~10~0,q20:@ao 0,),)J0.)~OJ0.).)J~O.) w&:o&COCi)COCCOCCCCCcCC~OOlof)o&olrec0CD?!'ccoteWCCf)b~:~oo(u .).)0.)VJ.)'JOJ.).)J @cclhlb&Ewcw~Q~IO~Q~I~Q~ccc~~"bbg1hl:2:cwco2.0f)'Ccbg:f)"b:c5f)f)(ee) J~.).),.)~JJ~S~0J~,.)0J')00 l:oQw1§ocee~cccf,~"bwrelhlbgI~O~f)CW~to'2.0 .);jJ.)0J~.)SJJ00 :oQ:ochI~&:~oo2Db~:obl:ochl~&ccom~20wI:OQ~OIo~l:obl:f)"b:c5bee0co J;j.)~,,)JJ.):::JJ~,.)J:::J'JVJ;jJ.)J :cw:c:ccocom180:cblww&w:~oo(u~~o1Kl:~:o"b2D:o&wmcw:f)COWCC ee.)J0:::J.).)J•J~eJ0JJ.) :~oo2Dw:crf)wwwcee~w6~Q~ccc~:ccolhlbgotoo2D:~oo2Db~'~f)lhlbg(0) ,).)0•JJ~~JJ0JJ')J~J0~.) OC C;)Q'::J§ceJo2 -.scccl§S2co<:c wc.coe>co&c)OCCDeJQ:!hi
 11. 11. 00 00 c;. C' • 0 ~ C' 0 O~ C' ( Q ) ~~c;'l18d!l(:nQ)Q),)G<D:0(:0( l.'j'0G01 8d~bazl.'j'0G01 G C oc, m~C1D CfJ0QQ/&'CCo:n: LO L L L ~ 0 C 8dtj!8dt(C QJ§6:1 0B C 'I C' G ~ c. C C 0 ( 0 ) ~CD8d;;o LQ1mo, QC:&.: L0&.~CDOCS:8d'J:oo: IL L tl -L J" J JL L 1 L C' C' C' c;. q::~ C' ,-S C C'r;::: C' C:~p:8d'J: Gm,'J~:nCc;'l'g<?tjLQJm~~~ ;;o')C§.mt]C:l C' 0 r-C' OOCC (m) oo~d) 8dg<?8dG~:~p:az 8dtj~8dO~:n'tC~r r-C CO.C', C,-S tjrCD~ 000O:C:OJO~ Gm')~SlCOJ OOt[9§6:1 O. C' 0 C C C C ( C ) 8dmJL:Qm:g<?G.r:~:nG~:8dD6m r0r'J~(),)~.r:~<? C C',-S C' C C' C~ C r::: C 00~t5:~ 8dG~:orc.GO:G~:8dD6m CD~:G(),),)C: OOCt:lGCDymCO'J:/:Jc:1 C' G C'q;~ 0 C'I: C' (0) g'ifjLGr.fj'i ~C:&.: GCD8c r~:O~'JOJ. J JL L . G C'r::: C' C' C' C' r;:,C' C'r::: C C' C' C' OOq?Cl:JC:1 azrCXCOO~G:G<D:rn'900Cl:JC:1 OQ')0r:~C o 0 C' 00 0 C' C' ~p:8d mJL:Q0'):gq~p: <[~~SlG0~r SlC §8:, OC'. C' C' C' • o[§ 0 C' ( ;;0 ) &'CCGO)') 0000S:CD: (p L:00:OOmG0 S:~p:G~: ~.[§L:5t r~:Ol:l9:L 1 L o· L C' C' OOCor;::: C'G~C'. C'C' C' ;;om~Q)~,):CD'JG~: OJGP:§l ~CCt:'):~C:~:~LO~jt C(0Cr :GP:06C C' OO,-S 8dQ &CJ • qt~ ~~,:(@) 8~§L8~G()poSan:§8: OC'or:!r, CG~C'. ~ C' 0 'I CG~ c. o C' § C' C§ 0 C' 0e ll ~CCtJ..I:~C:~:l1JtO~5tt:lLO(oO(olm ~C:~:~LO~ OJ~()JOO m~O)(D LOJOJ:)') QC IGSL' L IL Go· L 1· OC' C' co ~§l~r Gm'JG§lC~ ~ C C JOII Gm'JG§lcOJ O~ C' 0 0 'I o C ~ C'rR (m) «5~ 8d~ 8dd(t:lL~maz ~:nolm 000jt~P:t:lLC(0t:l: C' O~ C 0 C • r;::: C 0 C ~ C r- 0 C ~m8d 8dcl(t:lLQJmaz CDmQt:C: ~Q<Y.(OO b C:O t:lL'tCOJ Or;'~ C 0 c. 'I ( Q) 8dd(L::fL~mazCDmQO1m C' 'I C' C' C' ~mGOlc: eo 8do;?C: ~Q~II
 12. 12. r(3:2:0:bBCO~COCD l oevw s-'0;),);) LL~lr.ll C<.;)oce(1:CCOg}eoevww6~:c1'(1(;BOd1(;Bodcb0te:C(1CC0J:uWce@co ;)0;).);)')0,).,) 6~:cI'(1o1k@ococowCcolto:(1fcD:cccoo~(0) ,),);),),)',)0 6WCCllWCllW ;)~be ~o1Kl:~:obI:OCCDS:@ev~:c1'(1mEu:cCllmw:bsSsc1~o2.0wo6Jw:o&@h1 ',)~e;);),);),)0;)o,););)~ :ocws:@ev~:~:bsSs~!C(1cco6Jw6~o2.0wo6Jww:oQ:occesd,!C(1cco6Jw(en) ;)')',),),)0;)0,)';j,),) dCllCllco&w:bsCllscrococo:20 ;)e,),)0 ~orco:(1fcD:<i>oo"2u:cw:c1'(1:(1OJ<i>o:ceebw{co}(e) ;);).););),) lI@cco~CD:ochls6WJ:20wcorecocc'<i>co ;)')O.')~,)~O0,).),) <i>reww:c1'(1:<i>oo"2uceew ,)0,),) n@(1bCllW:h1:cOJ·<i>e:<i>lo~cbG6~CllfCDCOCO ;);)::::1~;););)0;)0 oGCllfCll~CDCO"b.).)0 e:o&wCllfCll~CllCll:<i>oo2uoEocb:cco<i>eto:c1'(1:(1co<i>o ;).).);).););););)0;).) o1k@ocoCQW1:d?:meeo2DwCcoK:.o:ffco:cccoo~co&ww:4>oo2Dcbo2egd~:.o:ffco(co) .);););),)',)0,)')')')0,);) :g§:cro!e:de~ccy20w9~:cr~:S'OJ-gw {cc}=Jew II ,) @(1b1£0 :cco :4oo"2ue(1cw@ee1£6Sotoo"2u ;);).;)0,),)0,) :g§§:croy~CW (oc}:Jew CllS~§ ICllSCllw4bIOS&'roSICllsCllw4b6ill:20toco!e@Gocccscc ;)~bLi;)::::1.),)~00;)e dtDCCD:COJcocrrosco~cboCecocc@cco1£(1ccoSIIrr ;).)0.)0;);););) :<i>oo2u~~olWJ ;);)';)~ CllW'SWlev180co6:;(1'Cc:@Cllw·Swb:d,wl<i>d")b:2Dw<'AJ'v.A,L)J .;)0,)'0.).00 l·LCOg}(1l§'oe0cccs:oscotocoo1£(1cCOBccCelh1coco(1cocoto(1'Cc 0;)0;);););)~.)0
 13. 13. o~ " 0)'J:( 0 ) mlQGOGro§C0 0)'J: m tJo .Jl IL C C 0 'h 0 C ~1?O;?C ::nqrr.r. gt3'J: SlG0q<f G , C 0GG O:qG~1I C[;~ 0 C C 0 C co C C OJomcOJlmQ Go)'JJJII gq[jLG • L L Il Jl 06C C C C 0 ro OJ m Gm'JG QC 0) o JL l!' r: CGC-:: c • J~II qC:~:~lO~ (m) G C C 'I c C C C 0 <:. r Q ) 0) G::J)'JQ')~) Qlm0'JQILOO I ro CD 0 QC <!il C SdOJ 00) G'J: m <:11 - U::'':::' Il Il L Jl .J • L l!' c o C 0 C C C OSdotC 8:(.cq'J 0~:m QJm C C co C C OJ0'J1 gqqml ffilC(Oomqm r'. <:n:G.p: E50G31 ( 0 ) c e o C SdQ')OJO~'J§lC ~Gqm o C 0 C G.p:O( O)m~cq'J 9*~~:(oJ} Q')8:cgd5g~ ,~ o.:>oSo.Y.>g~Qp: J211 C C C C roQSmc:OJQ')QC 01 0 o· C[;~ C C gC:[jLqG~1I <f C C ceo ""'~ r;: C • m0qoqomm«~ fj0G01 Sd'J:C(: r;: C • fj0G0 Q0'J: C C [m} 0mCG o Sd01Sd06 C Sdmm o
 14. 14. ,0 (';Ccbgco&:oco1(l)~(l)w2.0:to:l~(l)~1(l)~(l)W '5ecccSDcco.::>.;).::>';)~O'0'::>.;)~ :cff)coCCOw:o&@h1w:df):f)M<12.0 .;).::>.::>~.;)~.;) @cc:o&oco.;).::>.::>~:~:~:togto(/Co) cc (!)~(l)w2.0:to:lrf)(!)~1(!)~(l)w:df)cocco~w<1gw:o&@h1:cQw .;);jo•0'::>.::>~.;).;).;).::>~;j 0&lo~w:df):@ao:Cc:<1ootol:df):@ao<1bwco(!) .::>J.I.::>•.;).::>.::>.;).;) cmbcoco(l)Wl:df7Cmbcoco(l) 00.;)00.;) ccc ..,0jl[ Wo~:C1W o• (ee) •Q.., loecooco~ .;).;).;) ro..,§ f)0!300CCC!3coroo .;).;)0.;) <1ccco (0) CC rowoC o ..,..,I rv:r>L·'"•.., oICDle:OC3~OOWCCoOCDWro'S'[ro) .;).;)0,;)0.;).;).::> r0~ f)OJO~COW ".;) 2.o8!3W&crCD~:d-,<1co:@ao:h1wreco&:o2.0w:c~:<1lW&crCD~:~<1CO:@ao 0'::>0,;),;)eJ.;).::>.::>0.;).;)0.;).;) cc:croco~COCCCOCCO!300~0&lo~w:df)a:cQw:~:Joto .;).;).;)°.;)0.;)J.I;j.;).;) Iccobcow(l)1:@aOCO(l)aco~boM(0) o0'::>.::>.::>0.;).::>:::::J 00101• loeccccoccWCOf)cc0 .::>.::>.::>0'::> ~w8~coQw2:0:~ .::>~00 f(9:cco8~6~b<kcc:ccco&w~b~olEJ:~2.0[e) SV•.;).::>0'::>'::>''::>~0o be
 15. 15. ccSf[9t)gco r(9@co~IOB:C0w:1IBw:~802v ~v;)-.J..,0;);) SOCD50ceSOC~3:~ CC8~lhl~goGG>~:d~Wll9@co~ ;)0~b;)e~v;) :lrf?w:~802v~wG>.v.<.:J..;.;:c8:G> 0;););)e :C:5gB[:,W:CW~@CCd~f?CWBnce ;););) f?CW 8cb~0l!&1:~:8b1I,:J:8ffi ;)';)~e;)':);) :k~toCC0lrecG>dc@~o~II •;););)0 ceef?CWw'Swb:(-pwboCCDB@h1 •"0;),)~ ~blhlt?!8.bl:8b:obf,l:2:e~Wt?:f?COwce ;)~;)::::J')O')e';).j,) 1 :cwe '~ltv::'~l ce:038:CO81CD:030:CO ;)0;);)0 (k@~oface ;)0;) :cfes-ore~ecw (CcJ=!ero •0 loecccwcc;);) ,., COCOt?ce:to:lrf?0~IG>BG>kJ:0&@h1 ;)0•0;);)~,),)~ en10BSf§tw:df?:~80CD;);) :de:8bocce~CO8CceBW:Ccw ;)0;);). Gc
 16. 16. (0) o§l0'1~IIII1~0r::-J§l IQ~:CQQ!§>CCCCQCC.3cccroQcce~co:Q.3Q~CCCOf):CQQ!§>(W) ',)0,),),),),)',)0 r::-J1[·0l~CY''l§l -CCCC.3QeQ!§>:QC~roCC:CQQ!§> ,)0,),)0,).0'')0 ,r1f,0ll1ll1f0llllrr :c§8 oce(l)COf)C1DCCCCC~.3oeQworo:<5'QOroC1DCC'QQ!§>.3:QCOWCCO~QQ!§>:QCDW:<5'!§>COroro~ ,),),)0,),)0,),),),)',)00,),)',)0,)0,),). .§0§lLll·f't0r::-JIIr1~r1_']~ @CCCO~COCCQQ~:CQQ!§>C.3QcewccW:CIf)Q~IOWCW~CCCCCC!§>O:!§>:Q.3IICJC ,),),),)',)0,)0,)0v,),)'')0,) ~gs>~:s>C§~~8~:c§I?s>~ (9c}:Jero II@CCQ~(loco2::0@ro<i>hi ,),)0,),),)~ wllccroQcce~(lo:Q~8~@CDf):CQQQ~:Q&wrocwMero@CCCO~COCC2.o:Q~8~@COf) ,),),)~o,)O,),)0,),),)0'),) :CQQQ~CCC~Q~"&Jco2::0@ro<i>hI@CCCO~CDCCWQlSf)CW~dro(l)O~W:<i>QO(uII<-OC ~,,)O,)O,),),)~,),),),),),).,)0,),) :s>"b8~S2c.o~:c§I?s>~ (Gc}:Jero
 17. 17. 0Q C C 0 C (w) :::D,): 3d'=>CD '=>: ,,;W):0) C(OO(CGJL <J­ r:: C O O &< ~:'=> OJbl'):OCQQGCOJ '=> J I J -l -Ul 0 L<> J r:: ~ C C C 0 COO O)SO)II))QOJ0) 0)GO:GQJ')CGl))tj: CjC:~C? L 1 <J -l l.? L C 0 C C :J..) CD '=>: 3d0:(C: OJS[,):OCO)J CII ° ~Qf:(o~, o.c.~ . c::::::! 0 ~CCtj'J.GgG9.;Gt:j:G9.:Q)~ G ~ c.& : LO & :J..) :::DJ -' J IL , C C GCC)()O) & s: o J JL1 C C C C J)ClDOJI))QQ'=>OJI))QJC L LJ • C. ( Q ) C)mQ o 0 0) I)),=>1,):0) G 0) <J L C§ OC§C' r::QC L'=>S C(tII)):'1.):CX)'):GJ.)')9°11 o • To. o· c:..:J C C C C C J) ClDOJI))QQO')C me:J)ClD0) L L 0 C Gt6I))')S[C: g;)Qf:[OG») ~QQ+,~G9.:~89?8S9cs5GJY. C C C ~ 9J' Go),)'=>§lC:J..) QJo)l gJi&iOG88d S[ c· C c. C C 0 cc:;::::c~ 0 C I))~: mG:'=>p:1 C(OCX(= C(°~E:::: '=>p:1 8d '=>~.G t:.j')t:l')0')1 8d '=> ~.I cr,.: 0 C l) C C C C C c o r : : C C C G ~ c. gC?ljL'=>~.O' 0~:m'=>:~o)OJ0S[OS[OO( GOOO)~O):J..)ES;S[c:~:l]jLo~::lj(8d,): hC C C C C or,:c C or,:c lj08ClD0)0S[0S[0 0(r:l0G01 m'=>p:0([j'0GI)) (0)l :J..) c c ( Q) 8d8~ ~C? C:I ( 0 ) . ... ~. r:: C :J..)') 0)GE::: C c§cCD21~C: C:II
 18. 18. •0 oe.J .111 eBCOCCo @eB6tf8~OCw'cfk8b:0eB00c,c0~@hl e>')"O,),)~ hlw&eB~b(J)~~cwcoQeB:-IrWeBwlo~:~8o~otoco6J ~,),)0,)~0GO')')O')') (J)W:c8:(J)6~8~OClmf(9(J)(J)(J)OrfuC()hl::XO .J;je>.J':5~v,)0,)~,) lhlOeeB~botolhl~~o115l:~:oh6W·2D(J)~(J):oQ:c(J)eo~§rW'O~eB~QeB:l~OWeB ~o,),)~o.J~e>'),);jO,),):::J."0.}'"'~ ~oll5l:~:ob.,)~e>,) CCC~:CCD:o ,) ~8~OCW'SeBb:~eB~OCCD~@ COCo~"Cc'SeBb:~eB~OCCD~@hlw&eB:d~ ,)0"0.J,)~.J :~80~otvco6J(J)Q:C8:(J)I:OQc~~:(b6 ,).JO').J.J~e·,):::J,)'.J o......,,A>...A.AJ:020I:OQS~C~OCC .J0,):::J,) :~80~(J)Q ,).JO')~ 1 W o '-.AJ,j,-,,-,CCew&otoCC:COOCC)('?C ,),),) IL:iCCt§'O:t§':0~WI()(J)~OWO()O(J)W~ 1Lrl~r1_I>11 ':S0,)e>.).)')O.J')') "0,),) 1.,1 COGO~CCGCO~OOt§' .)O.J',)0 OCCCCC 6§wrem"8@b~bre:ocb~OOCO'CcO@§~@ccf6J() r ~ .J.J.J.J,),)O.J0.)o.).0 tb~sa§WreoeBtvoe.s:~86 .).Jo.J.J.J &a&aro (orJ:~ero 1I@~bw"8occe~c~wtv~:d~:@~:o~§~ ,).J.J.J0.J,) 0&0lrec(J)cbo<:ewcc(r) .J.J,)0,) c~wtv.J0 (e) 11r0§U W~:CO:Oe.sCCCCCCJWIO~10~ o,).J.JG0.} tt:c8:~§eB(W) :S'~:S'~~a~:c8:S'§ro (elcJ:Jero (J)C 1166
 19. 19. 0 C' • c ( 'tCCGO)')9~1I D<C CO~ C C G ~ c. L:l <:}O°°l::j'):J??)ES Gm')O)G ()) ())) &:J'; LO& 8d,): J C C C' C C' <:} OJO)Q <:}:"))II8d9. 0) OJ~ OJ0) ~ J IL -L c::. C c o , C' 0 @ C'@ 9(511 GOYJ<:}§lC' 8d 0:Q8d(l) 8d0:")): 0) L00JC GO)') L -L o· c::. l.? L , 'i C' C C C' ~:q?o I 0')9.C:c;..0)'):<:}p:I 0')~L00')OJ<:}:8dG<XY.)0)8GlCD'): G(o~GEP8: 0) o <:}OJOJ C GoTGo1~~8l? L 0)L::8: ILl:] c, c c c C ~ 'i~ c c C C C C' 9?" OJES:;Q80GGOJ09.09.0q?C g]180GGO' t:1£pr:QJo)OJ09.09.0~q c c c g]80GG~ 0)') G:;Q')C§.0)9.<:} ES II c 9())1I ~ O)JC: c c c ~, ~C GOYJ<:}§lCO)~yOJGOJ) 8dL::1:8Glt:fOJ ge" . c 8dOJES C CO C C C G C: CD,): G 0)') CD°°C Q C @'): & C 8d :")) 6')6:~Oll g]80GG8d L L (5. j- J ' c::. §~ c C c C' , C o 0) 0)G 0) 8d GCO')0) 8d CO,): GO)')QQ C8Gl(l) OC JL O· or o c , e c:, , e eG C' C' C'G G 0 §~G01 0) <:}O')OJ 8d(o CO)~I 8Gl(o OCOJ0~: o r CD <:}:OJ08: 8= 0:(L· L O· O· I::> 0r:::!C §SG01 ~Bc: J:::: C' 0 8dG9.!OYLI:Jc:<:}§lG0 9.11 o o G.oe C' .rnGg]80GGo1 BfPf= 8d <:}JL= 0)'):0GO)r: ~q ~e:G9.: ~.r:JL:or o e C' c:, OJ: Go),)G§lC~' -E3:~PrL • c c c e c C' (0)) Ej}=C:(OCr! <:}p: 0)')0 r 0(G:;Q')C§.0) 9.<:}~ II c 0 C' 0 ( Q ) orr~09.OJ<:}p:or ~,,; C' ~ C' 0 C' • C ~JlI t:ft:::::G<xy')C ~BrG')~CCGvy.) C' C C~OC'r,;:C [S :;Q')O)G9.= 80GG8d~OJ 00/ 0e())())) G gqDL<:}r.t~6 C 0 C C'O C' C' C'OC' CD OO)C CDIO)Q GO)') <:}:QJo)GP:1 O)O)~C9.') L L ~ JL C' G o 0')QJL801 & C 8d:")) 0) CO :;Q J ' c::. 8d :Q0,):
 20. 20. lrhi e:c~ cc8~<1hlcoCo;)O;)~;) w:cPewPeCC8"&eCWS(e). ;);) o;) ewo (w) :cw:cPe':@<1o~ ~:chloooehi~O;);)~ -J ;);) (00eJC/OCw[;w;) ccos88~ce<1hl~occos@hldfDdCo·<1cee6~ ;)°;)0-J~;)-J~-J;);) :8Q:<1c5hl:Je:@<1o~:2no~cee ,)~,)~;)-J•.::; c<1w~:cPewrewlowre-WeCGlCb8Ce@ '::;0;)L,,)-J0-J o~obobGlcowreeB:d(,olrecGlcb8Ce@ ,),),),),),),)0,) WIocCJw~co20Li,)000 1_r>t1lrrl~ 00:CJe:~80()e<§'0 o;),)'') or

×