آشنایی با بهینه سازی موتورهای جستجو

952 views

Published on

سمینار آشنایی با بهینه سازی موتورهای جستجو – SEO – بهمن 1387 – آموزشگاه فانتازیو

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

آشنایی با بهینه سازی موتورهای جستجو

 1. 1. ‫شيیٍار آطٍایی ةا ةِیٍَ شازی‬ ّ‫ىّجّرُای حصحخ‬ Fantazio – Navid kashaninavid.kashani@gmail.com
 2. 2. ‫ةِیٍَ شازی ةرای ىّجّرُای حصحخّ یػٍی چی ؟‬ ‫سایت شما اینجاست !‬
 3. 3. ‫اُيیث ىّجّرُای حصحخّ‬‫شَ غاىم ةرای ىّفلیث در ةازار جخاری دٌیای آٌالیً اىروز :‬ ‫•آوردن ةیٍٍده ةَ شایث‬ ‫•آوردن ةیٍٍده ةَ شایث‬ ‫•آوردن ةیٍٍده ةَ شایث‬
 4. 4. ‫اُيیث ىّجّرُای حصحخّ $ اداىَ #‬‫•ةیظحر کارةران ةرای خرید کاال از ىّجّرُای حصحخّ اشحفاده ىی کٍٍد‬ ‫•ةیض از ٌیيی از کارةران ُر روز ةرای یافحً ىطانب و غفرات ىّرد‬ ‫ٌیازطان از ىّجّرُای حصحخّ اشحفاده ىی کٍٍد‬ ‫•ذدود 58" جرافیک ُدفيٍد در ایٍحرٌث را ىّجّرُای حصحخّ ىی‬ ‫شازٌد‬
 5. 5. ‫ةٍاةرایً :‬ ‫کارةران حصحخّ ىی کٍٍد ...‬‫و ىّجّرُای حصحخّ آٌِا را راٍُيایی و ةَ ىلػد ىی رشاٌٍد ...‬
 6. 6. ‫کارةران ُدفيٍد‬‫کارةران دٌتال ُيان چیزی ُصحٍد کَ طيا آٌرا در اخحیار دارید‬
 7. 7. ‫ٌرّه کار ىّجّر ُای‬ ‫حصحخّ‬
 8. 8. ‫چیزی کَ کارةر ىی ةیٍد :‬‫چیزی کَ ىّجّرُای حصحخّ‬ ‫ىی ةیٍٍد :‬
 9. 9. ‫ىیزان اُيیث كصيث ُای ىخحهف و کهیک کارةران‬‫%02 ‪SEM‬‬ ‫‪SEM‬‬‫%07 ‪SEO‬‬ ‫%01‬
 10. 10. ‫اُيیث غفرَ ٌحایج ةرای کارةران در‬ ‫غفرَ اول :‬ ‫رجتَ اول : 03"‬ ‫رجتَ دوم : 51"‬ ‫رجتَ شّم : 7"‬ ‫رجتَ چِارم : 5"‬ ‫رجتَ پٍخو : 4"‬ ‫رجتَ طظو : 4"‬ ‫رجتَ ُفحو : 2"‬ ‫غفرَ دوم :‬ ‫رجتَ ُظحو : 2"‬ ‫رجتَ اول : 6"‬ ‫رجتَ ٌِو : 3"‬ ‫رجتَ دوم : 4"‬ ‫رجتَ دُو : 5"‬ ‫رجتَ شّم : 2"‬ ‫ةلیَ : کيحر از 1"‬
 11. 11. ‫شَ اغم ىِو در ةِیٍَ شازی ىّجّرُای حصحخّ‬ ‫تکنیکال‬ ‫محتوا‬ ‫لینک ها‬
 12. 12. ‫تکنیکال‬‫محتوا‬ ‫لینک ها‬
 13. 13. ‫ةِیٍَ شازی ىّجّرُای حصحخّ - جکٍیکال‬ ‫•کدٌّیصی اشحاٌدارد وب شایث‬ ‫•اشحفاده از جگ ُای 1‪ h‬جا 6‪h‬‬ ‫•اشحفاده از جگ ُای ‪ meta‬طاىم کهيات کهیدی و جّضیرات غفرَ‬ ‫•ٌرّه كرارگیری كصيث ُای ىخحهف‬ ‫•آدرس غفرات‬ ‫•...‬
 14. 14. ‫تکنیکال‬‫محتوا‬ ‫لینک ها‬
 15. 15. ‫ةِیٍَ شازی ىّجّرُای حصحخّ - ىرحّا‬‫چیزی کَ طيا ىٍحظر ىی کٍید ...‬ ‫•اٌحخاب غٍّان ةرای غفرات‬ ‫•ٌرّه ٌّطحً ىرحّا‬ ‫•اٌحخاب کهيات کهیدی و ارزیاةی آٌِا‬ ‫•اُيیث كصيث ُای یک ىحً ٌظیر جػاویر و‬ ‫نیٍک ُا و ةِتّد جاثیر آٌِا در ٌحایج‬ ‫•ٌّطحً کهيات کهیدی و جّضیرات ىٍاشب ةرای‬ ‫غفرَ‬ ‫•پاراىحرُای ىِو ةرای ىّجّرُای حصحخّ در‬ ‫ىحّن و اشحفاده ىٍاشب از آٌِا‬ ‫•...‬
 16. 16. ‫تکنیکال‬‫محتوا‬ ‫لینک ها‬
 17. 17. ‫نیٍک ُا غفرات رو ةَ یکدیگر ىحػم ىی کٍٍد‬ ‫•ثتث در دایرکحّری ُا‬ ‫•ٌرّه جتادل نیٍک‬ ‫•خرید نیٍک ُای ىّثر‬ ‫•ارزیاةی ىیزان اُيیث ُر نیٍک‬ ‫•شاخث یک نیٍک ىّثر‬ ‫•...‬
 18. 18. ‫ةٍاةرایً ...‬ ‫•ٌيی جّان اُيیث ىّجّرُای حصحخّ را ٌادیده گرفث‬‫•ةخض ُای ىخحهفی ةرای ةیٍَِ شازی یک وب شایث ةاید ةا ُو در ارجتاط ةاطٍد‬ ‫•پس ىی جّان گفث غهو ‪ SEO‬یک داٌض ةزرگ اشث‬ ‫•كرارگرفحً در رجتَ ُای ةاال ىاٌٍد خرید آگِی ىی ةاطد‬ ‫ُيچٍیً ...‬ ‫•یادگیری ‪ SEO‬یک کار شخث و ٌیازىٍد زىان ةصیار ىی ةاطد‬ ‫چراکَ ...‬
 19. 19. ‫كصيث ُای زیادی از داٌض ‪ٌ SEO‬اطٍاخحَ اشث‬ ‫زیرا‬‫ىّجّرُای حصحخّ انگّریحو خاغی ةرای رجتَ ةٍدی وب‬ ‫شایث ُا دارٌد کَ ةَ طدت از آن ىرافظث و ُيّاره‬ ‫در ذال جغییر و ةِتّد آن ُصحٍد‬ ‫ةٍاةرایً ...‬
 20. 20. ‫ةا یک داٌض حذاب‬ ‫روةرو ُصحیو !‬
 21. 21. ‫ةررشی آىار و اركام و ىظاُده ٌحیخَ کار‬ ‫•کهيات کهیدی‬ ‫•ىّجّرُای حصحخّ‬‫•نیصث غفرات ىراحػَ طده از شایث ُای دیگر‬ ‫•ىیزان افزایض ىراحػَ کٍٍدگان‬
 22. 22. ‫پیظٍِاد ىا : اشحفاده از‬ ‫• نیصث کهيات کهیدی وب شایث طيا و ٌيایض ةر روی ٌيّدار‬ ‫• ىیزان ارشال ةازدیدکٍٍده از ُر ىّجّر حصحخّ ةَ وب شایث‬ ‫طيا‬ ‫• ىدت زىاٌی کَ کارةر در غفرات طيا ةّده‬ ‫• غفراجی کَ کارةران از آٌِا ةَ شایث طيا رشیده اٌد‬ ‫• اطالغات کارةر ٌظیر ىرم زٌدگی، شیصحو غاىم، ىرورگر و...‬ ‫• پرىخاطب جریً غفرات طيا‬ ‫• و ...‬‫/‪http://www.google.com/analytics‬‬
 23. 23. ‫گام ةَ گام ةرای دشحیاةی ةَ رجتَ ُای‬ ‫ةاالجر ...‬
 24. 24. ‫ىػرفی شرویس :‬ ‫‪Webmaster Tools‬‬ ‫آىار و اركام، غیب یاةی و ىدیریث خّاٌدن وب شایث طيا جّشط گّگم، طاىم‬ ‫اىکان شاخث و كراردادن ٌلظَ شایث و گزارش ُا‬‫/‪http://www.google.com/webmasters/tools‬‬
 25. 25. ‫ثتث ٌام‬ ‫ةرای اشحفاده از ایً شرویس ٌیازىٍد ذصاب کارةری در گّگم ُصحید. طيا ىی جّاٌید‬ ‫ةا ُيان ٌام کارةری و رىزغتّر در حیيیم، گّگم جاک، جلّیو و آفیس گّگم در ایً‬ ‫شرویس ٌیز وارد طّید.‬ ‫ةرای شاخث ذصاب کارةری در گّگم ىی جّاٌید از آدرس زیر اشحفاده کٍید :‬‫‪https://www.google.com/accounts/NewAccount‬‬ ‫پس از ثتث ٌام ىی جّاٌید از آدرس زیر ةَ ایً شرویس دشحرشی داطحَ ةاطید :‬‫‪https://www.google.com/webmasters/tools/dashboard‬‬
 26. 26. ‫افزودن وب شایث‬‫ةرای اٌخام ایً کار پس از وارد طدن ةَ ذصاب کارةری خّد ةاید آدرس وب شایححان را‬ ‫ُياٌطّر کَ در جػّیر ُو ىی ةیٍید وارد کٍید :‬ ‫ٌکحَ : اگر ٌحایج وب شایث طيا در ىّجّرُای حصحخّ ةا ‪ www‬آغاز ىی طّد در ٍُگام‬ ‫وارد کردن آدرس ‪ www‬را ٌیز وارد کٍید و ةهػکس.‬
 27. 27. ‫اثتات ىدیریث وب شایث‬ ‫ةرای دشحرشی ةَ اطالغات طيا ةاید ةَ گّگم اثتات کٍید کَ ىدیر اغهی وب شایث‬ ‫ُصحید.‬ ‫ةرای ایً کار طيا پس از کهیک روی دکيَ ‪ Verify your site‬ةَ طيا 2 راه ذم پیظٍِاد‬ ‫ىی طّد :‬ ‫1- افزودن یک ‪ meta tag‬ةَ وب شایث: در ایً كصيث کدی ةَ طيا داده ىی طّد کَ‬ ‫ةاید ایً کد را در شایث ةیً 2 جگ >‪ <head‬و >‪ </head‬وارد ٌيایید.‬‫طيا ىی جّاٌید ةا ىظاُده ىثال ُای گّگم در ایً كصيث ةراذحی ایً کار را اٌخام دُید.‬
 28. 28. ‫اثتات ىدیریث وب شایث $ اداىَ #‬ ‫2- در روش دوم گّگم ةَ طيا یک ٌام ىی دُد. کافیصث اةحدا ةا ایً ٌام یک فایم ةا‬ ‫فرىث ‪ HTML‬شاخحَ و آٌرا ةر روی وب شایث خّد آپهّد کٍید.‬ ‫پس از اٌخام ایً کار کافیصث روی دکيَ ‪ Verify‬کهیک کٍید.‬‫جّحَ : ةَ ایً ٌکحَ جّحَ کٍید کَ ُيّاره کد یا فایم ىرةّطَ ةاید وحّد داطحَ ةاطد و ةا‬ ‫پاک طدن آن طيا ةاید ىخددا ایً ىرذهَ را طی کٍید.‬
 29. 29. Overview‫پیض خّان‬
 30. 30. ‫پیض خّان - ‪Overview‬‬‫در ایً كصيث طيا یکصری اطالغات کهی‬‫ٌظیر ایٍکَ آیا گّگم وب شایث طيارا‬‫خّاٌده اشث و اگر حّاب ىثتث اشث $ کَ‬‫اذحياال ُو ُيیٍطّر اشث ! # آیا ٍُگام‬‫خّاٌدن ةَ خطایی ةر خّرده اشث یا خیر.‬‫ةطّر ىثال در جػّیر روةرو گّگم ةَ ىا ٌظان‬‫ىی دُد کَ 2 غفرَ کَ در آٌِا ُیچ‬ ‫اطالغاجی پیدا ٌظده اشث پیدا کرده .‬
 31. 31. ‫پیض خّان - ‪Overview‬‬‫ةا یک ٌگاه شاده ةَ ایً نیصث ىی جّان ةَ چٍد ٌکحَ اشاشی و کهیدی در راةطَ ةا ةِیٍَ‬ ‫شازی پی ةرد :‬ ‫• آدرس ُای غهط در ٌلظَ شایث‬ ‫• خطاُای ‪HTTP‬‬ ‫• غفرَ ُای 404‬ ‫• و ...‬ ‫در غّرت وحّد جاثیر ىٍفی در رجتَ یک وب شایث دارٌد.‬
 32. 32. Settings‫جٍظیيات‬
 33. 33. ‫جٍظیيات - ‪Settings‬‬ ‫در ایً غفرَ طيا كادر ُصحید جٍظیياجی در راةطَ ةا وب شایث خّد ةرای گّگم جاییً‬ ‫کٍید.‬ ‫طيا در ایٍخا ىی جّاٌید ىظخع کٍید ُدف شایث طيا ةرای کدام ىٍطلَ و کظّر در‬ ‫دٌیاشث. ةطّر ىثال وكحی طيا فروطگاُی دارید و گصحره فروش طيا در داخم ایران‬‫ُصث پس ُدف طيا کارةران داخم ایران ُصث. پس ىی جٌّید از ایً نیصث ٌام ىّرد‬ ‫ٌظر خّدجّن رو اٌحخاب کٍید ...‬‫ظاُرا گّگم ایران را ةَ غٍّان یک کظّر كتّل ٌدارد پس زیاد دٌتال ٌام ایران ٌگردید !‬
 34. 34. ‫جٍظیيات - ‪Settings‬‬ ‫‪ ، www‬آری یا ٌَ ؟‬ ‫در ایٍخا ةرای گّگم ىظخع کٍید کَ یکی از آدرس ُای ‪ www‬یا ةدون ‪ www‬را‬ ‫ةخّاٌد.‬‫• ةرای ةِتّد ایً كصيث ىی جّاٌید ةا جػریف یک فایم ‪ htaccess‬ةر روی ُاشث خّد‬ ‫آدرس ُای ‪ www‬را ةَ ةدون ‪ www‬ریدایرکث کٍید $ و یا ةهػکس #‬
 35. 35. Diagnostics ‫غیب یاةی‬
 36. 36. ‫غیب یاةی - ‪Diagnostics‬‬ ‫در كصيث پیظخّان اطالغاجی در ىّرد وب شایث و ُيچٍیً ٌيایی از جػداد خطاُای‬ ‫ىّحّد ةرای طيا ٌيایض داده ىی طّد. در ایً كصيث ىی جّاٌید ةَ آن ىظکالت ةا‬ ‫حزئیات ةیظحر دشث پیدا کٍید و ةرای رفع آٌِا اكدام کٍید.‬ ‫در ایً كصيث گّگم اطکاالجی کَ شایث طيا در شطد وب و ىّةایم دارد رو ةَ طيا‬‫گزارش ىی دُد و ُيچٍیً در كصيث ُای ىرةّطَ راٍُيایی ُای خّةی ٌیز ةرای رفع‬ ‫اطکال كرار داده طده اشث.‬
 37. 37. ‫غیب یاةی - ‪Diagnostics‬‬ ‫در ایً كصيث ةخظی ةا ٌام ‪Content‬‬ ‫‪ analysis‬كرار دارد کَ اطالغات حانتی در‬ ‫ىّرد ىرحّای وب شایث ةَ طيا ىی دُد.‬‫اطالغاجی ٌظیر غفرات ةدون غٍّان، غٍّان‬ ‫یکصان ةرای ةیض از یک غفرَ، غٍاویً‬‫ةهٍدف غٍاویً کّجاه، غٍاویً ةدون ىرحّا و‬ ‫...‬
 38. 38. Statistics‫آىار و اركام‬
 39. 39. Statistics - ‫آىار و اركام‬: ‫در ایً كصيث طيا چٍد زیر ىخيّغَ ىی ةیٍید‬ Top search queries • What Googlebot sees • Crawl stats • Index stats • Subscriber stats •
 40. 40. ‫آىار و اركام – ‪Top search queries :: Statistics‬‬‫در ایً كصث 2 نیصث ىی ةیٍید. نیصث شيث چپ یػٍی ‪ Impressions‬طاىم 02 کهيَ‬‫کهیدی اشث کَ در گّگم ةیظحر ىلدار حصحخّ را داطحَ اٌد و شایث طيا ٌیز ذاوی ایً‬ ‫کهيات ةّده.‬‫ایً نیصث ةاید ٌزدیک ةَ کهيات کهیدی ای کَ ةرای شایححان جػییً کرده اید ةاطد. اگر‬ ‫جفاوت زیادی ىی ةیٍید پس ةاید فکری ةرای ىرحّای شایث خّد ةکٍید !‬ ‫در نیصث شيث راشث یػٍی ‪ Traffic‬کهياجی رو ىی ةیٍید کَ ةیظحر کهیک رو در ٌحایج‬ ‫گّگم ةرای شایث طيا داطحَ اٌد.‬
 41. 41. ‫آىار و اركام – ‪What Googlebot sees :: Statistics‬‬ ‫گّگم در ایٍخا ةَ طيا ٌظان ىی دُد کَ رةات حصحخّی اون چگٌَّ وب شایث طيا را‬ ‫دیده.‬‫در كصيث ‪ Phrases‬یک حدول 002 كصيحی ىظاُده ىی کٍید کَ نیصحی از کهياجی را ةَ‬ ‫طيا ٌيایض ىی دُد کَ ةػّرت نیٍک ةَ شایث طيا داده طده اشث.‬ ‫کيی پاییً جر نیصث 2 نیصث در كصيث ‪ Keywords‬ىی ةیٍید کَ شيث راشحی کهيات‬ ‫داخم ىرحّای طيا و در شيث چپی نیٍک ُایی کَ ةَ طيا داده طده اشث.‬
 42. 42. ‫آىار و اركام – ‪Crawl stats :: Statistics‬‬ ‫‪ Crawl‬یا خزٌده ُا ىظخع ىی کٍٍد کَ ‪ُ Spider‬ا $ غٍکتّت ُا # چگٌَّ غيم کٍٍد.‬‫در ایً غفرَ طيا ىی جّاٌید آىار ىّجّر حصحخّی گّگم را در 09 روز گذطحَ ىظاُده‬ ‫کٍید.‬‫آىاری ٌظیر جػداد غفراجی کَ ُر روز خّاٌده ىی طّد، ىیزان ذخيی کَ ُر روز داٌهّد‬ ‫ىی طّد و زىان داٌهّد.‬ ‫ُيچٍیً در ایً كصيث ةخظی ةا ٌام ‪ُ Your pages in Google‬و وحّد داره کَ ىیزان‬ ‫رطد پیج رٌک طيا را ٌظان ىی دُد و در حدول پاییً آن غفراجی کَ ةیظحر رطد را‬ ‫داطحٍد ىی جّاٌید ىظاُده کٍید.‬
 43. 43. ‫آىار و اركام – ‪Index stats :: Statistics‬‬ ‫در ایٍخا چٍد نیٍک ىفید ةرای ىظاُده ىیزان و‬ ‫جػداد غفرات خّاٌده طده در گّگم ىظاُده ىی‬ ‫کٍید.‬ ‫اطالغاجی ىاٌٍد : غفرَ ُایی کَ جّشط گّگم‬ ‫خّاٌده طده اٌد، اطالغاجی کَ گّگم در ىّرد وب‬ ‫شایث طيا دارد، غفرات ىظاةَ شایث طيا و ...‬
 44. 44. ‫آىار و اركام – ‪Subscriber stats :: Statistics‬‬‫اگر شایث طيا دارای فید ةرای ىرحّا ةاطد در ایً غفرَ ىی جّاٌید جػداد خّاٌٍدگان‬ ‫آٌِا را در شرویس ُای گّگم ٌظیر ‪ Google Reader ، iGoogle‬و اورکات ىظاُده‬ ‫ٌيائید.‬ ‫جّحَ داطحَ ةاطید کَ ایً آىار فلط ىحػهق ةَ خّاٌٍدگان فید طيا در شرویس ُای‬ ‫گّگم ُصث و ةا آىار شایث فیدةرٌر ىحفاوت ىی ةاطد.‬ ‫ٌکحَ ىِو: ةَ جازگی گّگم اُيیث ةصیار ویژه ای ةرای شایث ُای ةا خّاٌٍدگان فید‬ ‫ةیظحر كائم طده اشث. پس ىی جّاٌید ةر روی فید شایححان شرىایَ گذاری کٍید !‬
 45. 45. Links‫نیٍک ُا‬
 46. 46. ‫نیٍک - ‪Links‬‬‫ایً كصيث خّد طاىم شَ كصيث ىی ةاطد کَ در آٌِا ىی جّاٌید غفرات شایححان ةا‬ ‫ةیظحریً نیٍک خارحی و غفرات ةا ةیظحریً نیٍک داخهی را ىظاُده کٍید.‬ ‫ُيچٍیً در كصيث ‪ Sitelinks‬در غّرت وحّد ىی جّاٌید نیٍک ُای ىّحّد را ذذف‬ ‫کٍید.‬ ‫ٌکحَ: در ةازه ُای زىاٌی یک ىاه در 2 كصيث اول خروحی ُا را داٌهّد و آٌِا را ةا‬ ‫یکدیگر ىلایصَ کٍید.‬
 47. 47. Sitemaps‫ٌلظَ شایث‬
 48. 48. ‫ٌلظَ شایث - ‪Sitemaps‬‬‫شایث ىپ یک فایم ‪ xml‬ذاوی نیصحی از غفرات وب شایث طيا ةا درحَ ةٍدی اُيیث‬ ‫ىی ةاطد. داطحً شایث ىپ ةرای شایث ُای زیر خػّغا خیهی ىفید اشث :‬ ‫• شایث ةا ىرحّا ةػّرت غّرت دایٍاىیک‬‫• شایث طيا شخث حصحخّ طّد. ىثال كصيث ُای ‪ AJAX‬و ‪ Flash‬زیادی داطحَ ةاطد.‬ ‫• شایث طيا حدید و دارای نیٍک کيی ةاطد.‬‫• شایث طيا دارای ىلدار زیادی اطالغات ةاطد کَ ایٍِا ةَ یکدیگر نیٍک ٌظده ةاطٍد.‬ ‫حِث کصب اطالغات ةیظحر ىی جّاٌید ةَ شایث ‪ Sitemaps.org‬ىراحػَ کٍید.‬
 49. 49. ‫‪Tools‬‬‫اةزارُا‬
 50. 50. Tools - ‫اةزارُا‬: ‫در ایً كصيث طيا چٍد زیر ىخيّغَ ىی ةیٍید‬ Analyze robots.txt • Generate robots.txt • Manage site verification • Remove URLs • Enhance 404 pages • Gadgets •
 51. 51. ‫اةزارُا – ‪robots.txt :: Tools‬‬‫ةّشیهَ فایم ‪ robots.txt‬طيا ىی جّاٌید ىردودیث ُایی را ةرای ىّجّرُای حصحخّ ایخاد‬ ‫کٍید، ٌظیر :‬ ‫• احازه ٌدادن خّاٌدن شایث ةَ یک یا چٍد ىّجّر حصحخّ‬ ‫•احازه ٌدادن خّاٌدن یک یا چٍد غفرَ و كصيث‬ ‫• ىردود کردن خّاٌدن ةَ شاغحی خاص‬ ‫• و ...‬ ‫حِث کصب اطالغات ةیظحر در ایً زىیٍَ ىی جّاٌید ةَ آدرس ‪ robotstxt.org‬ىراحػَ‬ ‫کٍید.‬
 52. 52. ‫اةزارُا – ‪robots.txt :: Tools‬‬‫در كصيث آٌانیز در غّرت وحّد ایً فایم ىی جّاٌید آٌرا ةررشی کٍید. در كصيث ةػدی‬ ‫یػٍی ‪ Generate robots.txt‬ىی جّاٌید یک فایم ‪ robots.txt‬ةرای شایث خّد شاخحَ و‬ ‫آٌرا داٌهّد کٍید.‬ ‫پس از داٌهّد ةاید آن فایم را ةر روی ‪ root‬شایث خّد آپهّد کٍید. ةطّر ىثال‬ ‫‪ robots.txt‬شایث گّگم ةَ آدرس زیر اشث :‬‫‪www.google.com/robots.txt‬‬
 53. 53. ‫اةزارُا – ‪Manage site verification :: Tools‬‬‫ُياٌطّر کَ در اةحدای جّضیرات گفحیو، گّگم جٍِا در غّرجی ایً اطالغات را در اخحیار‬ ‫طيا كرار ىی دُد کَ ةرای آن ىظخع طّد طيا ىدیر کم شایث ُصحید.‬ ‫در ایً كصيث ىی جّاٌید كصيث ىرةّط ةَ جائیدیَ ُا ىدیریث کٍید. ایً كصيث‬ ‫ىخػّغا اگر شایث طيا دارای چٍد ىدیر اغهی ةاطد کَ ُر کدام از آٌِا در ذال‬ ‫اشحفاده از ایً شرویس ُصحٍد ةصیار ىفید اشث.‬
 54. 54. ‫اةزارُا – ‪Enhance 404 pages :: Tools‬‬‫در ایً كصيث گّگم کدی ةَ طيا ىی دُد کَ ىی جّاٌید آٌرا در غفرات 404 شایححان‬ ‫كرار دُید.‬ ‫پس از كراردادن ایً کد کارةر در غفرَ 404 كصيحی طتیَ ةَ جػّیر زیر ىی ةیٍد:‬
 55. 55. ‫اةزارُا – ‪Gadgets :: Tools‬‬‫ةررشی ىداوم اطالغات ایً شرویس یکی از اغّل یک ‪ SEO‬کار خّب اشث. در ایٍخا ىی‬‫جّاٌید ةا اضافَ کردن اةزارک اطالغات ایً شرویس گّگم ةَ غفرَ طخػی خّدجان در‬ ‫گّگم ُيّاره از آخریً اطالغات آىاری ىطهع ةاطید.‬
 56. 56. ‫خب، ىی خّاُو ذرفَ ای جر ةظّم !‬
 57. 57. ‫و پهَ ُای جركی رو یکی یکی طی کٍو ...‬
 58. 58. ‫کحاب ةخّاٌید، جرلیق و ىطانػَ کٍید، ةررشی کٍید ...‬ ‫ُيَ ایً کحاب ُارو ةخٌّو ؟‬‫راه ةِحری ُو ُصث ؟‬
 59. 59. ‫ةهَ !‬ ‫پیظٍِاد ىا :‬ ‫کالس ُای‬ ‫فاٌحازیّ‬‫چرا ؟‬
 60. 60. ‫زىان ىِو اشث !‬
 61. 61. ‫کالس ُای فاٌحازیّ‬ ‫• چرا فاٌحازیّ‬ ‫• دوره ‪SEO‬‬ ‫ىرذهَ ةػد ...‬‫ةِیٍَ شازی وب شایث‬

×