ท่องเที่ยวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this presentation? Why not share!

ท่องเที่ยวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง

on

 • 4,066 views

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง” ...

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง” โดยนายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Statistics

Views

Total Views
4,066
Views on SlideShare
2,595
Embed Views
1,471

Actions

Likes
1
Downloads
44
Comments
0

5 Embeds 1,471

http://www.etatjournal.com 1404
http://etatjournal.com 40
http://worksiteth.wordpress.com 20
http://webcache.googleusercontent.com 6
http://www.google.co.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ท่องเที่ยวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง Presentation Transcript

 • 1. การแถลงผลการสารวจความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 “ท่องเทียวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง” ่ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2. “ท่องเที่ยวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง” การเตรียมความพร้อมรับมือ AEC โดย นายพงศธร เกษสาลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 3. การเตรียมความพร้อมรับมือ AEC 1 แนวทางการดาเนินงานของ ททท. 2 นโยบายรัฐบาลเพื่อการก้าวสู่ AEC3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 4. Towards ASEAN Economic Community 12 Priority Integration Sectors Country Coordinators Sectors อินโดนีเซีย (2 สาขา) ผลิตภัณฑ์ไม้ ยานยนต์ มาเลเซีย (2 สาขา) ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ พม่า (2 สาขา) ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ประมง ฟิลิปปินส์ (1 สาขา) อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ (2 สาขา) สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย (2 สาขา) การท่องเที่ยว การบิน เวียดนาม (1 สาขา) สาขาโลจิสติกส์4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 5. แนวทางการดาเนินงานของ ททท. เพื่อรองรับ AEC 1. การสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขั น ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2. การดาเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก 3. การพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว 4. การส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียน5 ที่มา : กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิก ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 6. 1. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บุคลากร ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการตลาดอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอืนๆ ในธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ่  โครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC)  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวให้ แก่พันธมิตร  โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติการด้านการตลาดในการเข้าสู่ ั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 7. 2. การดาเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก - ส่งเสริมการทาตลาดเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรใหม่ (Strategic Partners)โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทั้งในและนอกอุตสาหกรรม รวมทั้งในและต่างประเทศ - การประชาสัมพันธ์ เพือสร้างการรับรู้ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลาย ่ทางในอาเซียน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพผ่านสื่อ Online ในรูปแบบ Website Digital Media และสื่อ Off-line ต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 8. การตลาดออนไลน์ของ ททท. เว็บไซต์หลัก www.tourismthailand.org (Portal site Thai/Eng ) เว็บไซต์เพื่อ www.thaitravelmart.com (B to B) www.eTourisminsight.com (market analysis) ผู้ประกอบการหลัก8 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 9. Website for AEC http://.aectourismthai.com9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 10. 3. การพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีมาตรฐาน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าท่องเที่ยว โดยให้การใส่ใจสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยการให้ความสาคัญกับการสร้าง ภาพลักษณ์ที่แตกต่างด้านการท่องเที่ยวผ่านจุดขายแต่ละพื้นที่ การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้สินค้า (Value Creation) โดยคานึงถึงคุณค่าทางจิตใจ การเสริมสร้างสินค้า และบริการให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน การพัฒนา โดยมุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 11. 4. การส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียน การจัดทายุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน 2555-2558 (ASEAN Tourism Marketing Strategy : ATMS “ASEAN for ASEAN”11 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 12. นโยบายรัฐบาล เพื่อการก้าวสู่ AEC การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ( Mutual Recognition Arrangement – MRA ) 32 ตาแหน่ง Hotel Services Travel Services 23 ตาแหน่ง ใน 4 แผนก 9 ตาแหน่ง ใน 2 สาขา - Front Office - Travel Agencies - House Keeping - Tour Operation - Food Production - F&B12 ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 13. แผนการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้ง “คณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ” 1 (National Tourism Professional Board : NTPB) จัดตั้ง “คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยว” 2 (Tourism Professional Certification Board : TPCB) จัดตั้ง “ศูนย์เครือข่าย” 3 (Tourism Professionals Certification Network : TPCN)13 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 14. แผนการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ได้จัดทาโครงการ : แนวทาง การพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานไทยใน 32 ตาแหน่งงานในสาขา 4 การท่องเที่ยว (Tourism Professionals) ภายใต้ข้อตกลงอาเซียน ผ่านการบูรณาการการจัดการหลักสูตรสถาบันการศึกษาระดับปฏิบัติ การเชิงเครือข่าย Memorandum of Understanding (MOU) กับกระทรวงแรงงาน และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทาและพัฒนา 5 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วม อาเซียนหรือ MRA14 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 15. แผนการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งคณะกรรมการ จั ด ท า ร ะ บ บ ติ ด ตามตรวจสอบ ป ร ะ เ มิ น ต า มจั ด ท าแผนการ ห ลั ก สู ต ร จั ด อ บ ร ม วิ ช า ชี พ ก า รฝึ ก อ บ ร ม E-Learning ท่ อ งเที่ ย ว (ASEAN มาตรฐาน( Studies ASEAN–MRA และระบบ การประเมิน TourismPlan) แ ล ะ สื่ อ มาตรฐาน Professional ประชาสั ม พั น ธ์ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง บุ ค ล า ก ร ฐ า น ข้ อ มู ลป ร ะ ส ม Monitoring และให้ ค วามรู้ ความร่ ว มมื อประกอบการ การท่ อ งเที่ ย ว Online ห ลั ก สมรรถนะ Committee : แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง กั บ กระทรวง เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง สู ต รส มรรถ น ะ บุ ค ล า ก รฝึ ก อ บ ร ม ATPMC) ท าหน้ า ที่ ในทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ ASEAN-MRAห ลั ก สู ต ร ด้ า น ความสามารถ วิชาชีพ ติ ด ตามตรวจสอบการท่ อ งเที่ ย ว เพื่อเชื่อ มโยงกั บ มาตรฐานสมรรถนะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร32 ตาแหน่ง การท่ อ งเที่ ย ว Website SEAN ร่วมสาหรับบุคลากร วิ ช า ชี พ ก า ร ไทย ท่องเที่ยวอาเซียน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 16. Thank You16 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย