1. ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2. ศูนยใหคําปรึกษาแนะแนว
(Advice Center)
3. แนะแนว
1. ความหมายของการแนะแนว
การแนะแนว เปนกระบวนการชวยเหลือให
บุคคลไดรูจักและเขาใจตนเอง ตลอดจนเขาใจผูอื่น
และสิ่งแวดลอ...
2. การแนะแนว VS การแนะนํา
การแนะแนว : ชวยเหลือใหเขา
สามารถชวยตนเองได
การแนะนํา : ชี้แจงใหทําหรือปฏิบัติ
ปรัชญาของการแนะแนว
1. มนุษยทุกคนมีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว
และสังคม
2. มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี
3. มนุษยแตละคนมีความแตกตา...
หลักของการแนะแนว
1. การแนะแนวจัดขึ้นบนความเชื่อในศักดิ์ศรีและความมีคุณคาของตน
และทุกคนมีสิทธิจะไดความชวยเหลือตลอดเวลา
2...
4. การแนะแนวจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคคลหลายฝายรับผิดชอบรวมกัน เชน พอ แม ครู
ชุมชน
5...
8. กิจกรรมการแนะแนวควรยึดหยุนตามความตองการของผูเรียนและ
และยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
9. การจัดการแนะแนวไมใชวิธีการบังค...
11. การจัดการแนะแนวจะตองจัดใหทันสมัยตอเหตุการณตาง ๆ
12. การจัดการแนะแนวจะไดผลดี หากไดมีการประเมินผลงานเปนระยะ เพื่...
เปาหมายของการแนะแนว
1. สงเสริมและพัฒนา
2. การปองกัน
3. การแกไขปญหา
วัตถุประสงคของการแนะแนวในสถานศึกษา กศน.
1. รูจักตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และพึ่งตนเองได
เปนผูมีความสุข และมีคุณธรรม จร...
พฤติกรรมที่พึงประสงคตามวัย
วัยรุนตอนตน รูจักดูและรับผิดชอบ
ตนเองอยางดี รูจักแสวงหาความรู ขอมูล
และสามารถตัดสินใจเล...
วัยรุนตอนปลาย มีจิตสํานึกทาง
สังคม เคารพตนเองและผูอื่น มั่นใจใน
ตนเอง รูจักแสวงหาขอมูล มีการตัดสินใจ
อยางรอบคอบ และรั...
ผูใหญ เขาใจและรับผิดชอบใน
บทบาทหนาที่ของตนเองเปนอยางดี รูจัก
ใฝหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและตลอดชีวิ...
ผูสูงอายุ ยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของชีวิต และรูจักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
รูสึกภูมิใจในตนเอง รูจักใชชีวิตอยางมีค...
ขอบขายของการแนะแนว
1. แนะแนวการศึกษา
(Education Guidance)
2. แนะแนวอาชีพ
(Vocational Guidance)
3. แนะแนวสวนตัวและสังคม
(...
บริการแนะแนวที่จัดในสถานศึกษา 5 บริการ
1. บริการศึกษาและรวบรวมขอมูล
(Individual Inventory Service)
2. บริการสนเทศ (Inform...
บริการแนะแนว
บริการสนเทศ
บริการให
คําปรึกษา
บริการสงเสริม
พัฒนา
ชวยเหลือ
บริการติดตาม
และประเมินผล
บริการศึกษา
รวบรวมข...
กระบวนการในการใหคําปรึกษาแนะแนวใน
สถานศึกษา กศน.
กอน ระหวาง หลัง
รักและเห็นคุณคา
ตัวเองและผูอื่น
ประสบ
ความสําเร็จ
มี...
การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา คืออะไร ?
การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการของปฏิสัมพันธ
ระหวางผูรับคําปรึกษา (Clients) กับ ผูใ...
เปาประสงคสูงสุดของการใหคําปรึกษา
OHF: Optimal Human Functioning
(บุคคลที่ทําหนาที่อยางสมดุลเต็มศักยภาพ)
Source: Adapt...
กระบวนการใหคําปรึกษา (1)
กระบวนการใหคําปรึกษา (2)
1. ฉันยิ้มเมื่อพบกับคนใหมๆ หรืออยูในสถานการณใหมๆ
2. ฉันรูสึกสบายใจที่จะแนะนําตนเองและเริ่มสนทนากอน
3. ฉันแตงกายสุภา...
ในชวงที่ผานมา เมื่อทานพบคนใหม ทานทําอยางไร
กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน
1. ฉันรูสึกไมคอยมั่นใจ ที่จะเดิ...
ทักษะสานสัมพันธ
(Rapport): 3A
ปจจัยเอื้อ: การทักทาย การพูดคุยจากนอกสูใน การชื่นชมยอมรับปจจัยเอื้อ: การทักทาย การพูดคุย...
Tips:ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)
1 การถามเปด มีอะไรใหผมชวยครับ, ใหถาม “อะไร, อยางไร” มากกวา “ใชหรือไม, ทําไม”, มีอะ...
การสนทนาแบบไหนจะสรางสัมพันธภาพไดดีกวากัน
คูสนทนา แบบ A แบบ B
วิมล คุณทํางานที่นี่หรือคะ คุณทํางานอะไรคะ
สมศักดิ์ ใช...
เลาสูกันฟง:
จับคูคนที่เรายังไมรูจัก
มากนัก (10 นาที)
เลาสูกันฟง:
จับคูคนที่เรายังไมรูจัก
มากนัก (10 นาที)
สถาน...
ตุกตาลมลุก
1. รูสึกอยางไร
2. หากคนรับเปนคนที่เราไมรูจัก จะรูสึกอยางไร
3. หากคนรับเปนคนที่เราคุนเคยละ จะรูสึก
...
ในชวงที่ผานมา ทานรับฟงผูที่มาปรึกษา อยางไรบาง
กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน
1 รับฟงปญหา อยางเขาใจ ไมข...
ความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไว
ใหถึงซึ่งความสมบูรณ
ความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไวความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไว
ใหถึงซึ่งความสมบ...
ทักษะฟงใจ : LEADERS
(Active listening)
สาธิตทักษะฟงใจ (Active listening)ทักษะฟงใจ (Active listening)
คิดถึงเรื่องที่ไมคอยสบายใจ 1 เรื่อง
แลวจับคู (ดาวกับเดน) ปรึกษากัน
1 ดาวเปนคนพูดกอนสัก 5-10 นาที
2 เดนเปนคนฟง ให...
1. ฉันมองและสังเกต Client ทั้งแววตา สีหนา น้ําเสียงและอากัปกิริยาโดยรวม
2. ฉันถามเปดเพื่อเอื้อ Client ตอการเปดเผยและปะ...
ฉันทําถูกตองเหมาะสมหรือไม
หรือมีทางออกอื่นๆ อยางไร
1. สยามขัดแยงและสรางปญหาใหกับฉันบางเรื่อง แตฉัน
จําเปนตองคบหา...
Coaching
1. ขณะปดตารูสึกอยางไร
2. มีโคชกับไมมีโคช ตางกันอยางไร
3. บางคนมีโคชก็ยังแปะมือพลาด เกิดอะไร
ขึ้น
4. บางค...
เมื่อทานเห็นวาพฤติกรรมของบางคน
ควรไดรับการแกไข ทานทําอยางไร
กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน
1. ฉันพูดตําหนิอย...
อยางไหนที่เราจะอยากฟง มากกวากัน ระหวาง
เตือนดวยเสียงดุ กับ เตือนดวยปรารถนาดี
คําเดียวที่ถูกกาละ ก็ดีจริงๆ
ทักษะโคชป...
สมศักดิ์เสนอไอเดียนาสนใจมากใน
ที่ประชุม ผมทราบมาวาชวงนี้
สมศักดิ์ เขางานหลัง 9 โมงมา 3 -
4 วันแลว ทําใหมีผลตอการคิด...
คิด&ฝกฝนทักษะคิด&ฝกฝนทักษะ
1. มีประเด็นใดหรือพฤติกรรมของใครที่รูสึกเปนหวง อยากเห็น
การแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้น
2. เ...
ครังลาสุด ทานโคชหรือเตือนสติผูอืนอยางไร
บาง
ครังลาสุด ทานโคชหรือเตือนสติผูอืนอยางไร
บาง
1. ฉันระบุพฤติกรรมที่ไ...
ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา
ทานมีอาการเหลานี้บางหรือไม
กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน
1. เมื่อฉันมีเรื่องคาใจ ฉั...
ชวงที่ผานมา
อารมณใดที่สงผลตอชีวิตของทานมากกวากัน
ระหวาง อารมณดี กับ อารมณเสีย
จงรักษาใจดวยความระวังระไวรอบดาน
...
ทักษะซายขวาหารือ
(Self talk)
ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)
ปจจัยเอื้อ: การระบายอารมณความรู...
โมเดล กลไกซายขวาหารือ
(Self talk mechanism)
โมเดล กลไกซายขวาหารือ
(Self talk mechanism)
ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)ทัก...
ชวงเดือนที่ผานมา ทานดูแลจิตใจตัวเองอยางไรบาง
1. ฉันติดตอพูดคุยกับบุคคลสําคัญในชีวิตฉันอยูเสมอ
2. ฉันใชเวลาพักผอนพ...
ในชวงที่ผานมา ทานรูสึกอยางไรกับ
ปญหาที่แกไขไดยาก
กรุณา√ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน
1. ฉันมักคิดไปในทางลบ แงร...
อยางไหนจะชวยแกปญหาไดมากกวากัน ระหวาง
คิดกังวลกับปญหา กับ คิดมุงหาทางออก
แมถูกขนาบรอบขาง
แตก็ไมถึงกับกระดิกไม...
ทักษะ การคิดมุงทางออก: SOLVE
(Solution-focused thinking)
ปจจัยเอื้อ: คิดนอกกรอบ ประสบการณ
เชิงบวก ความหวัง ใชเหตุผล
ป...
SOLVE รายละเอียด
1
Solution
ถาปญหานี้แกไขได วันนั้นจะเปน
อยางไร
2 Options ที่ผานมาเราแกไขปญหานี้อยางไร มีวิธี
อื...
Problem-focused Solution-focused
เนนเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นในบริบทชีวิต เนนวิธีเปลี่ยนตนเองและความเปนไปไดดานบวก
บอกเล...
ทักษะที่นิยมใชในการใหคําปรึกษา
1. การฟง
2. การถาม
3. การเงียบ
4. การทวนซ้ํา
5. การใสใจ
6. การทําใหเกิดความกระจาง
7. การสะทอนความรูสึก
8. การตีความ
9. การใหความมั่นใจ
10.การสรุปความ
คุณลักษณะผูใหคําปรึกษาที่พึงประสงค
จะจัดบริการแนะแนว
ใหประสบความสําเร็จทําอยางไร: 5ขั้น 7 หลัก
ขอบคุณและสวัสดีคะ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

N310552 5

143

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
143
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

N310552 5

 1. 1. 1. ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 2. ศูนยใหคําปรึกษาแนะแนว (Advice Center) 3. แนะแนว
 2. 2. 1. ความหมายของการแนะแนว การแนะแนว เปนกระบวนการชวยเหลือให บุคคลไดรูจักและเขาใจตนเอง ตลอดจนเขาใจผูอื่น และสิ่งแวดลอม เพื่อชวยใหบุคคลสามารถตัดสินใจ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนปรับตัวและอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข แกปญหาไดดวยตนเอง และ พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ ปฏิบัติตนใหเปน สมาชิกที่ดีของสังคม
 3. 3. 2. การแนะแนว VS การแนะนํา การแนะแนว : ชวยเหลือใหเขา สามารถชวยตนเองได การแนะนํา : ชี้แจงใหทําหรือปฏิบัติ
 4. 4. ปรัชญาของการแนะแนว 1. มนุษยทุกคนมีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 2. มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี 3. มนุษยแตละคนมีความแตกตางกัน 4. พฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษยมี สาเหตุ
 5. 5. หลักของการแนะแนว 1. การแนะแนวจัดขึ้นบนความเชื่อในศักดิ์ศรีและความมีคุณคาของตน และทุกคนมีสิทธิจะไดความชวยเหลือตลอดเวลา 2. การแนะแนวตองรับผิดชอบตอสังคมดวย นอกเหนือไปจากความ รับผิดชอบที่มีตอบุคคลในสถานศึกษา 3. การแนะแนวจัดขึ้นเพื่อชวยเหลือผูเรียน ใหสรางจุดมุงหมายในชีวิตที่ เหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
 6. 6. 4. การแนะแนวจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยความ รวมมือจากบุคคลหลายฝายรับผิดชอบรวมกัน เชน พอ แม ครู ชุมชน 5. การแนะแนวเนนในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล 6. การจัดบริการแนะแนวไมไดจํากัดเฉพาะบุคคลที่มีปญหาเทานั้น 7. การแนะแนวมีความสําคัญตอชีวิตทุกระยะ จึงควรจัดเปนกระบวนการ ตอเนื่อง
 7. 7. 8. กิจกรรมการแนะแนวควรยึดหยุนตามความตองการของผูเรียนและ และยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 9. การจัดการแนะแนวไมใชวิธีการบังคับ แตใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะ ชวยตนเอง 10.การแนะแนวจะตองเกิดจากความสมัครใจและรวมมือกันระหวางผู ใหบริการและผูรับบริการหรือผูเรียน
 8. 8. 11. การจัดการแนะแนวจะตองจัดใหทันสมัยตอเหตุการณตาง ๆ 12. การจัดการแนะแนวจะไดผลดี หากไดมีการประเมินผลงานเปนระยะ เพื่อ ปรับปรุงแกไข และใหการจัดโปรแกรมการแนะแนวตาง ๆ มีประโยชนตอ ผูเรียนมากที่สุด 13. การแนะแนวควรจัดใหครอบคลุมบริการทั้ง 3 ประเภท คือ การศึกษา อาชีพ สวนตัว และสังคม 14. การแนะแนวเปนศาสตรและศิลป ดังนั้น ผูที่จะทํางานแนะแนวจึงควรเปนผูที่ ฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
 9. 9. เปาหมายของการแนะแนว 1. สงเสริมและพัฒนา 2. การปองกัน 3. การแกไขปญหา
 10. 10. วัตถุประสงคของการแนะแนวในสถานศึกษา กศน. 1. รูจักตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และพึ่งตนเองได เปนผูมีความสุข และมีคุณธรรม จริยธรรม 2. สามารถเลือกตัดสินใจอยางมีเหตุผลที่เหมาะสม 3. สามารถวางแผนและจัดการชีวิต การเรียน การงาน และอาชีพอยางมีคุณภาพ 4. รูจักแสวงหาความรูและเพิ่มพูนทักษะเพื่อพัฒนางานสู ความเปนสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 5. มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม และสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ในครอบครัวและสังคม
 11. 11. พฤติกรรมที่พึงประสงคตามวัย วัยรุนตอนตน รูจักดูและรับผิดชอบ ตนเองอยางดี รูจักแสวงหาความรู ขอมูล และสามารถตัดสินใจเลือกไดอยางฉลาด และแกปญหาอยางรอบคอบ มีความเปนตัว ของตัวเอง ไมถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไดงาย
 12. 12. วัยรุนตอนปลาย มีจิตสํานึกทาง สังคม เคารพตนเองและผูอื่น มั่นใจใน ตนเอง รูจักแสวงหาขอมูล มีการตัดสินใจ อยางรอบคอบ และรับผิดชอบในผลที่ เกิดขึ้น รูจักกติกา กฎเกณฑทางสังคมเปน อยางดี
 13. 13. ผูใหญ เขาใจและรับผิดชอบใน บทบาทหนาที่ของตนเองเปนอยางดี รูจัก ใฝหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองอยาง ตอเนื่องและตลอดชีวิต รูวิธีพัฒนาตนเอง เพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ และการ ดําเนินชีวิต
 14. 14. ผูสูงอายุ ยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลง ของชีวิต และรูจักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต รูสึกภูมิใจในตนเอง รูจักใชชีวิตอยางมีคุณคา และสรางสรรค เปนที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของ ลูกหลาน สามารถถายทอดประสบการณและ สิ่งที่มีคุณคาแกบุคคลรุนหลัง
 15. 15. ขอบขายของการแนะแนว 1. แนะแนวการศึกษา (Education Guidance) 2. แนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 3. แนะแนวสวนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)
 16. 16. บริการแนะแนวที่จัดในสถานศึกษา 5 บริการ 1. บริการศึกษาและรวบรวมขอมูล (Individual Inventory Service) 2. บริการสนเทศ (Information Service) 3. บริการใหคําปรึกษา (Counseling Service) 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 5. บริการติดตามผล (Follow – up Service)
 17. 17. บริการแนะแนว บริการสนเทศ บริการให คําปรึกษา บริการสงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ บริการติดตาม และประเมินผล บริการศึกษา รวบรวมขอมูล
 18. 18. กระบวนการในการใหคําปรึกษาแนะแนวใน สถานศึกษา กศน. กอน ระหวาง หลัง รักและเห็นคุณคา ตัวเองและผูอื่น ประสบ ความสําเร็จ มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอ ตนเอง ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ บริการ ติดตาม - ผูเรียน/ผูรับบริการ ระหวางเรียน - ผูเรียน/ผูรับบริการที่จับ การศึกษาไปแลว - ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรมแนะแนว วัดผล ประเมินผล บริการจัด วางตัวบุคคล - สอนเสริม - ฝกประสบการณอาชีพ - ศึกษาดูงาน - พัฒนาบุคลิกภาพ ผูเรียน/ ผูรับบริการ บริการ สนเทศ - ขอสนเทศ ทางการศึกษา ของ กศน. YES ตัดสินใจ เลือก NO พื้นฐาน อาชีพ อัธยาศัย ทักษะ ชีวิต โครงการ/ กิจกรรม ประเมิน ความรูและ ประสบการณ เทียบระดับ การศึกษา บริการ สนเทศ - ปฐมนิเทศ - วิธีเรียน - สื่อ - กิจกรรม - โครงงาน - การสอบ - การจบ กิจกรรม การเรียนรู บริการศึกษารวบรวม ขอมูล บริการให คําปรึกษา - การเรียน - การประกอบอาชีพ - สวนตัวและสังคม - รูจักผูเรียนรายบุคคล - คัดกรอง ผูเรียน ฯลฯ บริการให คําปรึกษา
 19. 19. การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา คืออะไร ? การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการของปฏิสัมพันธ ระหวางผูรับคําปรึกษา (Clients) กับ ผูให คําปรึกษา (Counselors) เพื่อใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง (Change) บุคลิกภายใน Client ใน ทางบวกอยางครบดาน อันไดแก 5 ดานที่สําคัญ ยอวา ABCDE ไดแก Awareness = การตระหนักรู Body, Boundary = สรีระรางกาย, ขอบเขต: สภาพสังคมแวดลอม Cognition = การรับรู, การคิด Doing = การกระทํา, พฤติกรรม Emotion = อารมณ ความรูสึก เพื่อเติบโตไปสู Optimal human functioning (เกง กลา แกรง ดัง ดี มีสุข สรางคุณคา)
 20. 20. เปาประสงคสูงสุดของการใหคําปรึกษา OHF: Optimal Human Functioning (บุคคลที่ทําหนาที่อยางสมดุลเต็มศักยภาพ) Source: Adapted from Linley, P. Alex & Joseph, Stephen.(2004:5). Positive Psychology in Practice. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 21. 21. กระบวนการใหคําปรึกษา (1)
 22. 22. กระบวนการใหคําปรึกษา (2)
 23. 23. 1. ฉันยิ้มเมื่อพบกับคนใหมๆ หรืออยูในสถานการณใหมๆ 2. ฉันรูสึกสบายใจที่จะแนะนําตนเองและเริ่มสนทนากอน 3. ฉันแตงกายสุภาพดูดีและมั่นใจกับรูปลักษณของตน 4. ฉันเชื้อเชิญใหผูอื่นมาเขารวมวงสนทนาดวยกัน 5. ฉันพูดคุยอยางเปนกันเองเชิงบวก สุภาพ ดวยน้ําเสียงสดชื่น 6. ฉันเปดการสนทนาดวยเรื่องรอบๆตัว แลวคอยโยงสูการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 7. ฉันสนใจฟง แมเขาจะพูดถึงเรื่องที่ฉันมีความรูไมมากนักก็ตาม 8. ฉันกลาวชื่นชมเขาและเปดเผยความรูสึกนึกคิดของตนที่มีตรงกันกับเขา 9. ฉันสังเกตความตองการที่จะพูดของผูอื่นและใหเวลาเขาไดพูด 10. ฉันพูดสนทนาแบบกระชับ ผลัดกันพูดและไมหงุดหงิดแมถูกขัดจังหวะ เมื่อทานพบคนใหม ทานทําอยางไร ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)ทักษะสานสัมพันธ (Rapport) กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน ทานขาดขอใด ทานอยากใหขอนั้นเปนอยางไร?ทานขาดขอใด ทานอยากใหขอนั้นเปนอยางไร?
 24. 24. ในชวงที่ผานมา เมื่อทานพบคนใหม ทานทําอยางไร กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน 1. ฉันรูสึกไมคอยมั่นใจ ที่จะเดินไปหาและเริ่มแนะนําตัวกอน 2. ฉันนั่งเงียบๆ ไมรูวาจะพูดคุยอะไรกับเขาดี 3. ฉันคิดวารอใหเขาหันมากอน แลวคอยยิ้มและเริ่มทักทายก็แลว กัน หากทานได √ ขอใดขอหนึ่ง อาจใช “ทักษะสานสัมพันธ” ชวยได ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)
 25. 25. ทักษะสานสัมพันธ (Rapport): 3A ปจจัยเอื้อ: การทักทาย การพูดคุยจากนอกสูใน การชื่นชมยอมรับปจจัยเอื้อ: การทักทาย การพูดคุยจากนอกสูใน การชื่นชมยอมรับ ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)
 26. 26. Tips:ทักษะสานสัมพันธ (Rapport) 1 การถามเปด มีอะไรใหผมชวยครับ, ใหถาม “อะไร, อยางไร” มากกวา “ใชหรือไม, ทําไม”, มีอะไรใหผมรับใชครับ 2 การตอบสนองอยางใส ใจ สบสายตา หันหนาไปหา โนมตัวไปหา สนใจฟง ยิ้ม กลาวตอบรับ ผงกศีรษะ ครับ ทวนความ สะทอน ความรูสึก ระยะหางเหมาะสม 3 การเสริมเพิ่มเรื่อง แสดงการชื่นชมเห็นดวย เลาประสบการณที่เขาสนใจ ที่สอดคลองกับเขา ชี้แจงเพิ่มอยางสุภาพ เสนอทางเลือก เพิ่มเชิงบวก 4 การทักทาย ยกมือไหว กลาวสวัสดี จับมือ โคงคํานับ ยิ้มแยมแจมใส แนะนําตัว ยกมือทักทาย แตะสัมผัสตามควร 5 การพูดคุยจากนอกสูใน เริ่มที่สถานการณรอบตัว เรื่องนาสนใจในขาวแลวโยงสูความคิดเห็น ความรูสึก เอยชื่อเขาบอยๆ ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)
 27. 27. การสนทนาแบบไหนจะสรางสัมพันธภาพไดดีกวากัน คูสนทนา แบบ A แบบ B วิมล คุณทํางานที่นี่หรือคะ คุณทํางานอะไรคะ สมศักดิ์ ใชครับ ผมทํางานใหองคกรที่ไมหวังผลกําไรครับ วิมล เหรอ คุณชอบมั้ยคะ เหรอคะ ดีจัง องคกรนี้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ สมศักดิ์ ครับ ชอบ ก็ดานสุขภาพ เด็กและเยาวชน ครอบครัว ขณะนี้ผมทําโครงการรณรงคเลี้ยงลูก ดวยนมแมอยูครับ วิมล คุณทํางานนี้มากี่ปแลวคะ นาสนใจมาก ดิฉันก็ตั้งใจวาถามีลูกก็จะเลี้ยงดวยนมตัวเอง วาแตวา นมแมมี ประโยชนอยางไรบางคะ สมศักดิ์ ราว 2-3 ปแลวครับ ผมดีใจมากครับที่คุณเห็นคุณคานมแม การที่แมใหนมลูกนั้นมีประโยชนทั้งตอ ทารกและตอแมเองดวยครับ คือ... ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)
 28. 28. เลาสูกันฟง: จับคูคนที่เรายังไมรูจัก มากนัก (10 นาที) เลาสูกันฟง: จับคูคนที่เรายังไมรูจัก มากนัก (10 นาที) สถานการณภายนอก • สถานที่ ที่อยากไปเที่ยวมีอะไรบาง พฤติกรรม • อะไรที่ทําไดดี เกง ถนัด บาง • เมื่ออยูคนเดียว มักจะทําอะไร ความคิด • อะไรที่อยากทําได แมตอนนี้จะยังทําไมไดก็ตาม • อะไรทําใหทําสิ่งนี้ (ในการมาที่นี่, มาเรียนหัวขอนี้) ความรูสึก • เหตุการณอะไรบางที่ ประทับใจวันนี้ • อารมณใดที่รูสึกวาควบคุมไดยาก • เหตุการณอะไรบาง ที่ทําใหรูสึกเปนสุข สบายใจ • อะไรที่ชอบมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ (คนนี้, สิ่งนี้) บุคลิกนิสัย • ถาเปลี่ยนได ฉันอยากใหตนเองเปลี่ยนในเรื่องใดบาง ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)
 29. 29. ตุกตาลมลุก 1. รูสึกอยางไร 2. หากคนรับเปนคนที่เราไมรูจัก จะรูสึกอยางไร 3. หากคนรับเปนคนที่เราคุนเคยละ จะรูสึก อยางไร 4. บางอยางเราไมไดทําเอง ตองฝากคนอื่นทํา เรา จะสบายใจ เมื่อคนนั้นเปนอยางไร 5. ไดขอคิดเพื่อประยุกตใชในการทํางานรวมกัน อยางไร 6. ความไววางใจ เชื่อมั่นตอกัน สําคัญอยางไรใน การทํางานเปนทีม ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)
 30. 30. ในชวงที่ผานมา ทานรับฟงผูที่มาปรึกษา อยางไรบาง กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน 1 รับฟงปญหา อยางเขาใจ ไมขัดจังหวะหรือเปลี่ยนเรื่อง 2 ใชการเงียบ เพื่อใหเขาไดไตรตรองภายในตนเองอยางไดผล 3 สบสายตา สังเกตภาษากายเพื่อเขาใจทั้งเนื้อหาและอารมณ ของเขาอยางครบถวน หากทานไมได √ ขอใดขอหนึ่ง อาจใช “ทักษะฟงใจ” ชวยได ทักษะฟงใจ (Active listening)ทักษะฟงใจ (Active listening)
 31. 31. ความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไว ใหถึงซึ่งความสมบูรณ ความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไวความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไว ใหถึงซึ่งความสมบูรณใหถึงซึ่งความสมบูรณ ทานอยากพูดคุยกับใครมากกวากันระหวาง คนที่ฟงเรา กับ คนที่เราตองฟง ทักษะฟงใจ (Active listening)ทักษะฟงใจ (Active listening)
 32. 32. ทักษะฟงใจ : LEADERS (Active listening) สาธิตทักษะฟงใจ (Active listening)ทักษะฟงใจ (Active listening)
 33. 33. คิดถึงเรื่องที่ไมคอยสบายใจ 1 เรื่อง แลวจับคู (ดาวกับเดน) ปรึกษากัน 1 ดาวเปนคนพูดกอนสัก 5-10 นาที 2 เดนเปนคนฟง ใหเริ่มตนถามกอนวา “มี อะไรใหชวยบาง” แลวใชทักษะฟงใจ จากนั้น สลับกัน 3 แลกเปลี่ยนกันวา – รูสึกอยางไรเมื่อมีคนฟงเรา – กอนและหลังพูดคุย ความสนิทสนม ตางกันอยางไร – จะประยุกตใชอยางไรในการทํางาน ทักษะฟงใจ (Active listening)ทักษะฟงใจ (Active listening)
 34. 34. 1. ฉันมองและสังเกต Client ทั้งแววตา สีหนา น้ําเสียงและอากัปกิริยาโดยรวม 2. ฉันถามเปดเพื่อเอื้อ Client ตอการเปดเผยและปะติดปะตอเรื่องราว ไมใชถามแทรกจน ขัดจังหวะเรื่องราว 3. ฉันสังเกตอารมณความรูสึกพรอมกับรับรูเนื้อหาของ Client ไปพรอมกัน 4. ฉันสะทอนความรูสึก ทวนความชวยให Client ไดตระหนักรูตนเองอยางเหมาะสม 5. ฉันชี้ความไมสอดคลองที่เกิดขึ้นในตัว Client ทําใหเขาเขาใจตนเองและปญหาไดดียิ่งขึ้น 6. ฉันบอกทางออกไปโดยที่ Client ยังคงรูสึกคาใจหรือสับสนกับปญหาอยู 7. ฉันถามหลายคําถามจนขัดจังหวะการพูดของ Client 8. ฉันรูสึกอึดอัด เมื่อเผชิญกับความเงียบ 9. ฉันชี้นํามากจน Client ไมไดคิดพิจารณาเลือกดวยตนเอง 10. ฉันแสดงการเห็นดวยกับ Client มากเกินไป นึกถึงการใหคําปรึกษาครั้งลาสุดของทาน เปนอยางไรบาง กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน (Client: ผูรับคําปรึกษา) ขอ 1-5 ขาดขอใด พัฒนาขอนั้น ขอ 6-10 มีขอใด ปรับปรุงขอนั้น มีขอใดที่ทานตั้งใจจะ พัฒนาตนเองบาง? มีขอใดที่ทานตั้งใจจะ พัฒนาตนเองบาง?ทักษะฟงใจ (Active listening)ทักษะฟงใจ (Active listening)
 35. 35. ฉันทําถูกตองเหมาะสมหรือไม หรือมีทางออกอื่นๆ อยางไร 1. สยามขัดแยงและสรางปญหาใหกับฉันบางเรื่อง แตฉัน จําเปนตองคบหาและทํางานรวมกับสยามตอไป ฉันจึง... หลีกเลี่ยงไมพูดถึงเรื่องดังกลาว เกรงวาจะเกิดขัดใจกัน ทั้งสองฝาย ซึ่งเปนเพื่อนรวมงานที่ดีในชวงที่ผานมา 2. สมยศโตเถียงกับฉันอยางรุนแรง และฉันรูวาเขาเสียใจ มาก ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ฉันพยายาม...เลี่ยงที่จะไม พูดเรื่องนั้นอีกและปลอยใหทุกสิ่งยุติเพียงนั้น 3. สมชายเพื่อนของฉันหลบหนาฉัน และพยายามทําตัว เหินหางและเฉยเมยตอฉัน ฉันก็...เลยตามเลย ติดตอ เขาใหนอยที่สุด ปลอยเขาไปตามแบบของเขา ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)ทักษะสานสัมพันธ (Rapport)
 36. 36. Coaching 1. ขณะปดตารูสึกอยางไร 2. มีโคชกับไมมีโคช ตางกันอยางไร 3. บางคนมีโคชก็ยังแปะมือพลาด เกิดอะไร ขึ้น 4. บางคนไมมีโคช ก็แปะมือได เกิดอะไรขึ้น 5. ผูสังเกตการณรูสึกอยางไรตอนไมไดพูด ไมไดโคช 6. ไดขอคิดเพื่อประยุกตใชในการทํางาน รวมกันอยางไร ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)
 37. 37. เมื่อทานเห็นวาพฤติกรรมของบางคน ควรไดรับการแกไข ทานทําอยางไร กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน 1. ฉันพูดตําหนิอยางมีอารมณ เพื่อใหสํานึกตัว 2. พูดเตือนอยางกวางๆ ไมไดพูดระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนลงไป เพราะ เกรงวาเขาจะรับไมได 3. ฉันไมไดหาโอกาสเตือนตั้งแตแรกๆ จนเรื่องลุกลามใหญโต แลวจึง คอยมาตักเตือน หากทาน √ ขอใดขอหนึ่ง อาจใช “ทักษะโคชปญหา” ชวยได ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)
 38. 38. อยางไหนที่เราจะอยากฟง มากกวากัน ระหวาง เตือนดวยเสียงดุ กับ เตือนดวยปรารถนาดี คําเดียวที่ถูกกาละ ก็ดีจริงๆ ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)
 39. 39. สมศักดิ์เสนอไอเดียนาสนใจมากใน ที่ประชุม ผมทราบมาวาชวงนี้ สมศักดิ์ เขางานหลัง 9 โมงมา 3 - 4 วันแลว ทําใหมีผลตอการคิด โบนัสและพิจารณาเลื่อนตําแหนง งานอีกดวย ผมรูสึกเปนหวงในเรื่อง นี้ ผมอยากใหสมศักดิ์เขางานทัน 08.30 น. สมศักดิ์คิดอยางไร ปจจัยเอื้อ: ประเด็นเจาะจง, การใหเกียรติ, สื่อดวยใจรักปจจัยเอื้อ: ประเด็นเจาะจง, การใหเกียรติ, สื่อดวยใจรัก ทักษะโคชปญหา: ABCD (Coaching problem) ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)
 40. 40. คิด&ฝกฝนทักษะคิด&ฝกฝนทักษะ 1. มีประเด็นใดหรือพฤติกรรมของใครที่รูสึกเปนหวง อยากเห็น การแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้น 2. เรื่องดังกลาวมีผลกระทบตอตัวคนนั้นและตอองคกรอยางไร 3. เราอยากเห็นพฤติกรรมใหมเปนอยางไร 4. คนนั้นเขาพรอมที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยัง สังเกตความ พรอมไดจากอะไร 5. คนนั้นเขามีจุดเดนที่เราประทับใจอะไรบาง 6. สรุปวาจะพูดกับเขาอยางไรดีตามทักษะโคชปญหาABCD 7. จับคู สมมติใหอีกคนเปนคนนั้น แลวสลับกัน สมศักดิ์เสนอไอเดียนาสนใจมากในที่ประชุม ผมทราบมาวาชวงนี้สมศักดิ์ เขางานหลัง 9 โมง มา 3 - 4 วันแลว ทําใหมีผลตอการคิดโบนัสและพิจารณาเลื่อนตําแหนงงานอีกดวย ผมรูสึกเปนหวงในเรื่องนี้ ผมอยากใหสมศักดิ์เขางานทัน 08.30 น. สมศักดิ์คิดอยางไร ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)ทักษะโคชปญหา(Coaching problem)
 41. 41. ครังลาสุด ทานโคชหรือเตือนสติผูอืนอยางไร บาง ครังลาสุด ทานโคชหรือเตือนสติผูอืนอยางไร บาง 1. ฉันระบุพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอยางชัดเจน เขาใจตรงกัน 2. ฉันเลี่ยงการดวนสรุปหรือตีความเชิงลบตอตัวบุคคล 3. ฉันเตือนเขาเปนแบบสวนตัว ไมใชในที่ประชุม 4. ฉันเปดโอกาสใหอีกฝายไดแสดงความคิดเห็น 5. ฉันเตือนในโอกาสแรกที่เขาพรอม ไมใชปลอยไวนานจนนึกออกยาก 6. ฉันใช “I” statement ไมใช “You” statement 7. ฉันเตือนในเรื่องที่อยูในการควบคุมและไมเกินความสามารถของเขา 8. ฉันไมเดาเจตนาการกระทําของเขา แตเปดโอกาสใหเขาพูดบอกเอง 9. ฉันไมเพียงพูดแตสาธิตใหดูวา พฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นเปนอยางไร 10. ฉันหลีกเลี่ยงการสื่อวาตนเองเหนือกวา รูมากกวา เกงกวาจนเขารูสึกวาถูกคุมคาม 11. ฉันมุงหาทางออกตอปญหาทีละประเด็น มิใชระบายอารมณ 12. ฉันแสดงความชื่นชมทันทีเมื่อเขา แกไขพฤติกรรมตนเองได 13. ฉันติดตามดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อสรางพฤติกรรมใหมไดคงทน ทานขาดขอใด อยากใหขอนั้นเปนอยางไร จะทําอยางไรทานขาดขอใด อยากใหขอนั้นเปนอยางไร จะทําอยางไรทักษะโคชปญหา(Coaching problem)ทักษะโคชปญหา(Coaching problem) กรุณา √ หนาขอ ที่เห็นวาตรงกับตัวทาน กรุณา √ หนาขอ ที่เห็นวาตรงกับตัวทาน
 42. 42. ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ทานมีอาการเหลานี้บางหรือไม กรุณา √ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน 1. เมื่อฉันมีเรื่องคาใจ ฉันทําเปนไมสนใจโดยหาอะไรทําเพลินๆและไมคิดถึง มันอีก 2. มีบางเรื่องฉันเก็บไวในใจ และไมไดปรึกษาใคร 3. บางเรื่องฉันรูสึกขัดแยงอยูในใจ แตฉันก็ตองทํา 4. ฉันรูสึกหงุดหงิดงาย แมกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ หากทานได √ ขอใดขอหนึ่ง อาจใช “ทักษะซายขวาหารือ” ชวยได ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)
 43. 43. ชวงที่ผานมา อารมณใดที่สงผลตอชีวิตของทานมากกวากัน ระหวาง อารมณดี กับ อารมณเสีย จงรักษาใจดวยความระวังระไวรอบดาน เพราะชีวิตเริ่มตนออกมาจากใจ ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)ทักษะซายขวาหารือ (Self talk) Movies4@2.16
 44. 44. ทักษะซายขวาหารือ (Self talk) ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)ทักษะซายขวาหารือ (Self talk) ปจจัยเอื้อ: การระบายอารมณความรูสึก คําถามกระตุนการตระหนักรู การตัดสินใจอยางมีสติ ปจจัยเอื้อ: การระบายอารมณความรูสึก คําถามกระตุนการตระหนักรู การตัดสินใจอยางมีสติ
 45. 45. โมเดล กลไกซายขวาหารือ (Self talk mechanism) โมเดล กลไกซายขวาหารือ (Self talk mechanism) ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)
 46. 46. ชวงเดือนที่ผานมา ทานดูแลจิตใจตัวเองอยางไรบาง 1. ฉันติดตอพูดคุยกับบุคคลสําคัญในชีวิตฉันอยูเสมอ 2. ฉันใชเวลาพักผอนพูดคุยกับเพื่อนรวมงานอยางเปนกันเอง 3. ฉันใหรางวัลตนเอง เมื่อประสบความสําเร็จหรือทําไดดี 4. ฉันบอกไดวาตนเองเกงหรือโดดเดนดานใด 5. ฉันสัมผัสและเรียนรูอารมณตนเองทั้งเชิงบวก & เชิงลบ 6. ฉันมีเวลาละเลนกับเด็กๆ หรือ สัตวเลี้ยงนารักบอยๆ 7. ฉันใหเวลาตนเองในการฟงเพลง อานหนังสือ ดูภาพยนตร 8. ฉันไดชื่นชมกับธรรมชาติและสิ่งสรางสรรคใหมๆ 9. ฉันหัวเราะ มีอารมณขัน มีอารมณดีอยูเสมอ 10. ฉันมีวิธีใหกําลังใจตนเอง คนหาสิ่งดีๆ ทามกลางปญหาเปน มีขอใดที่ทานตั้งใจจะพัฒนา ตนเองบาง จะเริ่มอยางไรดี? มีขอใดที่ทานตั้งใจจะพัฒนา ตนเองบาง จะเริ่มอยางไรดี? ไมจริง คอนขางไมจริง จริงบางครั้ง คอนขางจริง จริงที่สุด 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 คะแนน 85-100 50-84 10-49 แปลผล ดีมาก: ใหเปนแบบอยาง ดีพอใช: ใหพัฒนาบางขอ ปรับปรุง: รีบปรึกษาหารือทักษะซายขวาหารือ (Self talk)ทักษะซายขวาหารือ (Self talk)
 47. 47. ในชวงที่ผานมา ทานรูสึกอยางไรกับ ปญหาที่แกไขไดยาก กรุณา√ หนาขอที่เห็นวาตรงกับตัวทาน 1. ฉันมักคิดไปในทางลบ แงราย ทําใหรูสึกหนักใจและวิตกกังวล กับปญหา 2. ฉันก็ทําตามหนาที่ไปเรื่อยๆ พอใหผานไปวันๆแบบเขาเกียร วาง 3. ฉันปลอยปญหาไวอยางนั้น และหาอะไรทําเพลินๆ พยายามไม คิดถึงมันอีก หากทาน √ ขอใดขอหนึ่ง อาจใช “ทักษะคิดมุงทางออก” ชวยได ทักษะคิดมุงทางออก (Solution-focused thinking)ทักษะคิดมุงทางออก (Solution-focused thinking)
 48. 48. อยางไหนจะชวยแกปญหาไดมากกวากัน ระหวาง คิดกังวลกับปญหา กับ คิดมุงหาทางออก แมถูกขนาบรอบขาง แตก็ไมถึงกับกระดิกไมไหว Movies1@33.04 ทักษะคิดมุงทางออก (Solution-focused thinking)ทักษะคิดมุงทางออก (Solution-focused thinking)
 49. 49. ทักษะ การคิดมุงทางออก: SOLVE (Solution-focused thinking) ปจจัยเอื้อ: คิดนอกกรอบ ประสบการณ เชิงบวก ความหวัง ใชเหตุผล ปจจัยเอื้อ: คิดนอกกรอบ ประสบการณ เชิงบวก ความหวัง ใชเหตุผล ทักษะคิดมุงทางออก (Solution-focused thinking)ทักษะคิดมุงทางออก (Solution-focused thinking)
 50. 50. SOLVE รายละเอียด 1 Solution ถาปญหานี้แกไขได วันนั้นจะเปน อยางไร 2 Options ที่ผานมาเราแกไขปญหานี้อยางไร มีวิธี อื่นๆอะไรอีกบางเพื่อชวยแกไขปญหานี้ 3 Lead change ถาเปลี่ยนบางอยางได เพื่อใหไดตามที่ คาดหวัง ตองเปลี่ยนอะไร (แงตัวทาน, หัวหนา, ทีมงาน, ผูเกี่ยวของ, ขั้นตอน&วิธีการทํางาน, สภาพแวดลอมที่ทํางาน) 4 Via others คนอื่นๆที่เคยแกปญหาคลายๆกันนี้ ไดมากอน ตอนนั้นเขาทําอยางไร 5 Empty มีชวงใดบางที่ปลอดปญหานี้ เกิดอะไร ขึ้นในชวงนั้น อะไรที่ดีๆในชวงนั้น ที่นาจะนํามาใชได ในวันนี้ จับกลุมตามฝายหรือคิดเองดังนี้จับกลุมตามฝายหรือคิดเองดังนี้ 1. หากยอนเวลากลับไปได ปญหาอะไรที่ ทานจะรีบทําการแกไขโดยเร็ว บอกมา สัก 5 ปญหา (ดาน: ผลการปฏิบัติงาน การสื่อสาร วิธีการทํางาน สไตลบริหาร วิธีรับมือกับปญหา การใหค.รวมมือ เปาหมายการทํางาน การริ่เริ่มสิ่งใหมๆ) 2. จาก 5 ปญหาเลือกมา 3 ปญหาที่สําคัญ มากๆแลวระดมสมองตอบคําถาม SOLVE 3. สรุปวา ปนี้ทานจะทําอะไรที่ตางไปจาก เดิมบาง 4. เพื่อบรรลุเปาหมายในปนี้ นอกจากสิ่ง ทําเพิ่มดังกลาวแลว ทานคิดวา อะไรที่ ควรทําเพิ่มอีก จะฝากใหใครทําดี อยาก ใหฝายอื่นชวยอยางไร
 51. 51. Problem-focused Solution-focused เนนเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นในบริบทชีวิต เนนวิธีเปลี่ยนตนเองและความเปนไปไดดานบวก บอกเลาปญหาและสิ่งที่ไมตองการในอดีต บอกเลาเปาหมายและสิ่งที่ตองการในอนาคต ใชปญหาในการวินิจฉัยโรคและตีตราตัวบุคคล ใชทางออกมาเปนโอกาสคนหาและพัฒนาศักยภาพและวาดหวังตัวบุคคล เนน “อะไรผิดปกติ” “อะไรที่ไมไดผล” “อะไรที่ขาดพรอง” ซึ่งเปน ขอดอยของบุคคล ครอบครัว ที่ทํางาน ชุมชน เนน “อะไรถูก” “อะไรไดผล” “อะไรที่มีอยู” ซึ่งเปนศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ที่ทํางาน ชุมชน มองวาการตอตานการเปลี่ยนแปลงแสดงวามีแรงจูงใจหรือความ ตองการบางอยางแอบแฝง มองวาการตอตานการเปลี่ยนแปลงแสดงวาเปาหมายและวิธีการบําบัด ไม สอดคลองกับเปาหมายและวิธีที่Clientคุนเคย มองวาปญหานํามาซึ่งพยาธิสภาพ มองวาปญหาอาจกระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพไดหากรับมือไดอยาง เหมาะสม Source: Adapted from Sharry, John. (2001:6-37). Solution-Focused Groupwork. London: Sage Publications. ทักษะคิดมุงทางออก (Solution-focused thinking)ทักษะคิดมุงทางออก (Solution-focused thinking)
 52. 52. ทักษะที่นิยมใชในการใหคําปรึกษา 1. การฟง 2. การถาม 3. การเงียบ 4. การทวนซ้ํา
 53. 53. 5. การใสใจ 6. การทําใหเกิดความกระจาง 7. การสะทอนความรูสึก 8. การตีความ 9. การใหความมั่นใจ 10.การสรุปความ
 54. 54. คุณลักษณะผูใหคําปรึกษาที่พึงประสงค
 55. 55. จะจัดบริการแนะแนว ใหประสบความสําเร็จทําอยางไร: 5ขั้น 7 หลัก
 56. 56. ขอบคุณและสวัสดีคะ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×