Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Emperorguydoc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
35
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2556 ชื่อโครงงานความหลากหลายของคีย์บอร์ด ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 ชั้น ม.6ห้อง 11 2. นาย ณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 • 2. 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม .…… 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 2. นายณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)ความแตกต่างของคีย์บอร์ด ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Difference of Keyboard ประเภทโครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ของใช้ในชีวิตประจาวัน ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 ชั้น ม.6ห้อง 11
 • 3. 3 2. นาย ณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม ระยะเวลาดาเนินงาน 17 สัปดาห์ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) โครงงานนี้เกิดจาก ความสงสัยหรือความต้องการที่จะทดลองใช้คีย์บอร์ดต่าง ๆ หลาย ๆ ยี่ห้อ เพื่อวัดความรัวความสะดวก และ ความคงทน ของยี่ห้อ นั้น ๆ คีย์บอร์ดนั้นมีหลายลักษณ์มากมาย ในโลกนี้ ทางเราจึงจาเป็นต้องหาข้อสรุปนี้ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. แยกความถนัดของคีย์บอร์ดให้เข้ากับมือ 2. แยกความเร็วของคีย์บอร์ดแต่ละอย่าง 3. ทดสอบประสิทธิภาพของคีย์บอร์ดอีกด้วย ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ต้องการคีย์บอร์ดเป็นจานวนมากเพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพดังกล่าว แต่ยี่ห้อคีย์บอร์ดและ ประเภทของคีย์บอร์ด มีหลายประเภทในปัจจุบันนี้ ทางคณะผู้จัดทาไม่สามารถจัดหาคีย์บอร์ดทุกประเภทมาได้ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
 • 4. 4 คีย์บอร์ดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันมาก บ้างก็มีคีย์บอร์ดคุณภาพดี ซึ่งคีย์บอร์ดคุณภาพดี จะมีความไว และ มีสัมผัสได้เยอะกว่าคีย์บอร์ดปกติ ที่คนส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจาวันนั้นเอง คีย์บอร์ดคุณภาพดี ส่วนมากจะใช้ในเกมเล่นเกมพิมพ์งาน ได้รวดเร็วกว่า เพราะกดได้หลายปุ่มพร้อมกัน ไม่เกิดอาการ ERROR วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน สารวจ และ สอบถามคาใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อ ต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. คีย์บอร์ดคุณภาพดี 2. คีย์บอร์ดปกติ 3. คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ยังไม่ทราบแน่ชัด ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลา ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน • • วิทวัส 2 ศึกษาและค้นคว้าข้ อมูล • ณัฐนนท์ 3 จัดทาโครงร่างงาน • • • • • • วิทวัส 4 ปฏิบัติการสร้างโค • • • • ณัฐนนท์
 • 5. 5 รงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ • วิทวัส 6 การทาเอกสารราย งาน • ณัฐนนท์ 7 ประเมินผลงาน • วิทวัส 8 นาเสนอโครงงาน • ณัฐนนท์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) สุดยอดคีย์บอร์ดความเร็วแสง ใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว หรือ คีย์บอร์ดปกติยอดนิยม ที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ บริเวณใกล้เคียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฟิสิกส์ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) 1. http://www.fpsshop.com/product-tag/razer- keyboard/?gclid=CMXdyNHPpb0CFYkl4godiSsAnQ 2. http://www.gump.in.th/web/product/index.php?BrandId=2 3. http://www.gamerig.in.th/razer-blackwidow-ultimate-2013-thai