Emperorguydoc

142 views
79 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Emperorguydoc

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2556 ชื่อโครงงานความหลากหลายของคีย์บอร์ด ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 ชั้น ม.6ห้อง 11 2. นาย ณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  2. 2. 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม .…… 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 2. นายณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)ความแตกต่างของคีย์บอร์ด ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Difference of Keyboard ประเภทโครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ของใช้ในชีวิตประจาวัน ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 ชั้น ม.6ห้อง 11
  3. 3. 3 2. นาย ณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม ระยะเวลาดาเนินงาน 17 สัปดาห์ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) โครงงานนี้เกิดจาก ความสงสัยหรือความต้องการที่จะทดลองใช้คีย์บอร์ดต่าง ๆ หลาย ๆ ยี่ห้อ เพื่อวัดความรัวความสะดวก และ ความคงทน ของยี่ห้อ นั้น ๆ คีย์บอร์ดนั้นมีหลายลักษณ์มากมาย ในโลกนี้ ทางเราจึงจาเป็นต้องหาข้อสรุปนี้ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. แยกความถนัดของคีย์บอร์ดให้เข้ากับมือ 2. แยกความเร็วของคีย์บอร์ดแต่ละอย่าง 3. ทดสอบประสิทธิภาพของคีย์บอร์ดอีกด้วย ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ต้องการคีย์บอร์ดเป็นจานวนมากเพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพดังกล่าว แต่ยี่ห้อคีย์บอร์ดและ ประเภทของคีย์บอร์ด มีหลายประเภทในปัจจุบันนี้ ทางคณะผู้จัดทาไม่สามารถจัดหาคีย์บอร์ดทุกประเภทมาได้ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
  4. 4. 4 คีย์บอร์ดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันมาก บ้างก็มีคีย์บอร์ดคุณภาพดี ซึ่งคีย์บอร์ดคุณภาพดี จะมีความไว และ มีสัมผัสได้เยอะกว่าคีย์บอร์ดปกติ ที่คนส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจาวันนั้นเอง คีย์บอร์ดคุณภาพดี ส่วนมากจะใช้ในเกมเล่นเกมพิมพ์งาน ได้รวดเร็วกว่า เพราะกดได้หลายปุ่มพร้อมกัน ไม่เกิดอาการ ERROR วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน สารวจ และ สอบถามคาใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อ ต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. คีย์บอร์ดคุณภาพดี 2. คีย์บอร์ดปกติ 3. คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ยังไม่ทราบแน่ชัด ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลา ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน • • วิทวัส 2 ศึกษาและค้นคว้าข้ อมูล • ณัฐนนท์ 3 จัดทาโครงร่างงาน • • • • • • วิทวัส 4 ปฏิบัติการสร้างโค • • • • ณัฐนนท์
  5. 5. 5 รงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ • วิทวัส 6 การทาเอกสารราย งาน • ณัฐนนท์ 7 ประเมินผลงาน • วิทวัส 8 นาเสนอโครงงาน • ณัฐนนท์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) สุดยอดคีย์บอร์ดความเร็วแสง ใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว หรือ คีย์บอร์ดปกติยอดนิยม ที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ บริเวณใกล้เคียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฟิสิกส์ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) 1. http://www.fpsshop.com/product-tag/razer- keyboard/?gclid=CMXdyNHPpb0CFYkl4godiSsAnQ 2. http://www.gump.in.th/web/product/index.php?BrandId=2 3. http://www.gamerig.in.th/razer-blackwidow-ultimate-2013-thai

×