Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Emperorguydoc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
22
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2556 ชื่อโครงงานความหลากหลายของคีย์บอร์ด ชื่อผู้ทำาโครงงาน 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 ชั้น ม.6 ห้อง 11 2. นาย ณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • 2. 2 ใบงาน การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม .…… 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 2. นายณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 คำาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อ ไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)ความแตกต่างของคีย์บอร์ด ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Difference of Keyboard ประเภทโครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ของใช้ในชีวิต ประจำาวัน ชื่อผู้ทำาโครงงาน 1. นายวิทวัส ชัยวงค์ เลขที่ 21 ชั้น ม.6 ห้อง 11 2. นาย ณัฐนนท์ ไพดีพะเนาว์ เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม ระยะเวลาดำาเนินงาน 17 สัปดาห์ ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทำาโครงงาน) โครงงานนี้เกิดจาก ความสงสัยหรือความต้องการที่จะทดลองใช้ คีย์บอร์ดต่าง ๆ หลาย ๆ ยี่ห้อ เพื่อวัดความรัวความสะดวก และ ความคงทน ของยี่ห้อ นั้น ๆ คีย์บอร์ดนั้นมีหลายลักษณ์มากมาย ใน โลกนี้ ทางเราจึงจำาเป็นต้องหาข้อสรุปนี้ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทำาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. แยกความถนัดของคีย์บอร์ดให้เข้ากับมือ 2. แยกความเร็วของคีย์บอร์ดแต่ละอย่าง 3. ทดสอบประสิทธิภาพของคีย์บอร์ดอีกด้วย
 • 3. 3 ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจำากัดของการทำา โครงงาน) โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ต้องการคีย์บอร์ดเป็นจำานวนมากเพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพดังกล่าว แต่ยี่ห้อคีย์บอร์ดและ ประเภทของ คีย์บอร์ด มีหลายประเภทในปัจจุบันนี้ ทางคณะผู้จัดทำาไม่สามารถ จัดหาคีย์บอร์ดทุกประเภทมาได้ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทำาโครง งาน) คีย์บอร์ดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันมาก บ้างก็มีคีย์บอร์ด คุณภาพดี ซึ่งคีย์บอร์ดคุณภาพดี จะมีความไว และ มีสัมผัสได้เยอะ กว่าคีย์บอร์ดปกติ ที่คนส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจำาวันนั้นเอง คีย์บอร์ดคุณภาพดี ส่วนมากจะใช้ในเกมเล่นเกมพิมพ์งาน ได้ รวดเร็วกว่า เพราะกดได้หลายปุ่มพร้อมกัน ไม่เกิดอาการ ERROR วิธีดำาเนินงาน แนวทางการดำาเนินงาน สำารวจ และ สอบถามคำาใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อ ต่าง ๆ ในบริเวณ ใกล้เคียง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. คีย์บอร์ดคุณภาพดี 2. คีย์บอร์ดปกติ 3. คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ยังไม่ทราบแน่ชัด ขั้นตอนและแผนดำาเนินงาน ลำา ดับ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ
 • 4. 4 ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน • • วิทวัส 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล • ณัฐนนท์ 3 จัดทำาโครงร่างงาน • • • • • • วิทวัส 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน • • • • ณัฐนนท์ 5 ปรับปรุงทดสอบ • วิทวัส 6 การทำาเอกสาร รายงาน • ณัฐนนท์ 7 ประเมินผลงาน • วิทวัส 8 นำาเสนอโครงงาน • ณัฐนนท์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทำาโครง งาน) สุดยอดคีย์บอร์ดความเร็วแสง ใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว หรือ คีย์บอร์ดปกติยอดนิยม ที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน สถานที่ดำาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ บริเวณใกล้เคียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฟิสิกส์ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครงงาน) 1. http://www.fpsshop.com/product-tag/razer-keyboard/? gclid=CMXdyNHPpb0CFYkl4godiSsAnQ 2. http://www.gump.in.th/web/product/index.php?BrandId=2 3. http://www.gamerig.in.th/razer-blackwidow-ultimate-2013-thai