ซูโดกุ Sudoku     ถาถามคนที่ชอบเลนอะไรใหมๆ วาอะไรคือสิ่งที่รอนแรงที่สุดในวงการเกมคณิตศาสตรออนไลนในโลกในขณะนี้คอ...
2จากป 1783 เปนตนมาแนวคิดนี้ไดกลายเปนเกมปริศนาที่เรียกวา Number Place ในนิตยาสาร DellPencil Puzzles and Word Games ใน...
3โทรศัพทมือถือมากกวาเกมที่ฝกสมองเสนหของ Sudoku อยูที่ใครก็สามารถเลนไดโดยไมตองใชความสามารถในการคิดเลข ไมตองมีพ...
43 12 4     1 3     2 4
53    21    4
6
7
2    1    3              9  A1    A2    A34    5    6         2       ...
10
7  3  2    5  4          114  6    1      88        6      3  7  8  9    2 ...
129  7  3  2  8  5  4  1  64  6  2  1  7  3  8  9  58  5  1  4  6  9  2  3  71  8  9  5  2 ...
ซูโดกุ สสวท
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ซูโดกุ สสวท

3,601 views

Published on

วิธีเล่นซูโดกุ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ซูโดกุ สสวท

 1. 1. ซูโดกุ Sudoku ถาถามคนที่ชอบเลนอะไรใหมๆ วาอะไรคือสิ่งที่รอนแรงที่สุดในวงการเกมคณิตศาสตรออนไลนในโลกในขณะนี้คออะไร คําตอบก็คงจะเปน Sudoku เพราะในแตละวันคาดวาจะมีคน ืเลนนับรอย ๆ ลานคน ซึ่งจํานวนผูเลนเกมนี้นั้นเพิมขึ้นอยางรวดเร็ว เพียงระยะเวลาปเศษ ๆ เทานัน ่ ้ถึงแมวา Sudoku จะเปนชื่อญี่ปุน ซึ่งแปลวาเลขโดด (เลขโดดในที่นใชตัวเลข 9 ตัวคือ 1 ถึง 9 แต ี้จริง ๆ แลวเลขโดดมี 10 ตัว คือ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 0) สวนความหมายของคําวา Sudoku (ซู-โด-กุ) มาจากคําวา Su แปลวา ตัวเลข กับคําวา Doku แปลวาโดดเดียวหรือโสด ่ ถึงแมวาเกม Sudoku จะฟงชื่อดูเหมือนเปนเกมของประเทศญี่ปุน แตเกมนี้กไมไดเปน ็สิ่งประดิษฐทคิดคนโดยคนญี่ปุน หากผูคดคนขึ้นคือชาวอเมริกันแตไปเติบโตในญีปุน Sudoku คือ ี่ ิ ่เกม ปริศนาอักษรไขว หรือ Word Puzzles แตตางกันตรงที่วา Sudoku ไมตองอาศัยความรูดานภาษาแตอยางใดเพราะไมใชตวอักษร หากใชตวเลขจาก 1 ถึง 9 เทานั้น ผูเลนใชเพียงวิธคิดอยางมีเหตุ ั ั ีมีผลก็สามารถไขปริศนาได ในญี่ปุน อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ปจจุบันจะเห็นคนยืนคอยรถไฟใตดิน รถเมลหรือขณะโดยสารจํานวนมากมือขางหนึ่งถือหนังสืออีกมือถือหนังสือพิมพหรือหนังสือที่พิมพเกี่ยวกับ Sudoku เลนกันอยางเอาจริงเอาจัง "Sudoku เคาเลนกันยังไงผูคนถึงติดกันงอมแงม" ปริศนา Sudoku ตีพิมพในหนังสือพิมพนับรอย ๆ เลมในโลก ในแตละวันมีรูปตารางใหญขนาด 9 × 9 ชอง และในตารางใหญนี้จะแบงออกเปนอีก 9 ตารางเล็ก (แตละตารางเล็กก็คือ 3 × 3 ชอง) โดยกติกาก็มีงาย ๆ วาจากบางตัวเลขที่บอกใบปรากฏอยูแลวในตาราง ผูเลนจะตองเต็มตัวเลข 1 ถึง 9 (หนึงชองตารางตอหนึ่งตัวเลข) ให ่เต็มหมดทั้งตาราง โดยแตละชองเรียงแนวตั้งและแนวนอนจะตองมีเลขครบจาก 1 ถึง 9 และในแตละตารางเล็กที่มี 9 ชองก็จะตองมีเลข 1 ถึง 9 ครบอีกเชนกันหลายคนไดลองเลนดูก็รูสึกสนุกเพราะตรรกะกับวิธีการคิดแบบ Deductive Thinking (คิดอยางเปนเหตุเปนผลเชนสิ่งหนึ่งถาเปนอยางนี้ผลของมันก็ตองเปนอยางนี้) จะชวยใหสามารถเติมตัวเลขลงในแตละชองไดทีละนอยคลายกับเลนปริศนาอักษรไขว แตสนุกกวาตรงที่ไมตองใชความรูทาง คณิตศาสตรหรือทางภาษาเลย เพียงแตหาซื้อหนังสือที่พิมพตาราง Sudoku ก็จะเลนระดับงายไปจนถึงยากไดเลย ไอเดียของ Sudoku อาจไลยอนไปถึงสิ่งที่เรียกวา Latin Squares หรือตารางที่ประกอบดวย N × N ชอง (ตามแนวนอน จํานวน N ชอง และแนวตั้งจํานวน N ชอง เชน 9 × 9 ชอง รวมเปน 81ชอง) โดยมีหมายเลขเรียงไปตั้งแตชอง (1, 1) (แถวที่ 1 กับหลักที่ 1) ชองที่ (1, 2) (แถวที่ 1 กับหลัก2) นักคณิตศาสตรชื่อ Leonhard Euler เปนผูคิดคนเกมนี้ขึ้นในป ค.ศ.1783 ซึ่งบางครั้งเรียกวาGraeco-Latin Squares
 2. 2. 2จากป 1783 เปนตนมาแนวคิดนี้ไดกลายเปนเกมปริศนาที่เรียกวา Number Place ในนิตยาสาร DellPencil Puzzles and Word Games ในตอนปลายทศวรรษ 1970 ผูสรางเกมปริศนานีจริง ๆ แลวคือ้Howard Garnes (ชาวอเมริกนที่มาเติบโตในญี่ปุน) ซึ่งตอมาเขาไดพัฒนาเปนเกมที่ชื่อวา Sudoku ใน ัป 1979 แตก็ไมเปนทีนิยมในอเมริกา จนกระทั่งเมื่อเขายายอยูที่ญี่ปนเกมนีจึงเริ่มดังขึ้นมา ในป ่ ุ ้1984 บริษัท Nikoli ในประเทศญี่ปุน ไดตพิมพนิตยสารเกมปริศนาตาง ๆ เชน ปริศนาคําไขว ตัวเลข ีแอบซอน ภาพแอบซอน ฯลฯ ไดนํา Number Place มาใหคนญี่ปนเลน โดยตั้งชื่อวา Suji Wa ุDokushin Ni Kagiru ซึ่งเปนที่นิยมอยางมาก ในป 1986 ไดมีการปรับปรุงเกม Number Place และเปลี่ยนชื่อใหมใหจํางาย ๆ วา Sudoku ในประเทศญี่ปุนแตละเดือนบรรดานิตยสารที่ตีพิมพเกมSudoku มียอดขายถึง 600,000 กวา ฉบับในปจจุบัน ในชวงเวลาที่ Sudoku ดังระเบิดในญี่ปุนนันคนยุโรปและคนอเมริกันแทบจะไมให ้ความสําคัญเลย จนกระทั่งในป 1997 Wayne Gould อดีตผูพิพากษาชาวนิวซีแลนดไดเขามาซื้อหนังสือที่รานขายหนังสือญีปุนเพื่อฆาเวลา ถึงแมจะอานภาษาญี่ปนไมออกสักตัว แตเมื่อพบ ่ ุหนังสือ Sudoku ก็ซื้อมาเลนอยางพอเดากติกาได เมือเกิดติดใจก็คดหาเงินจากเกมนี้ดวยการเขียน ่ ิโปรแกรมคอมพิวเตอรผลิตเกม Sudoku อยางไมรูจบขึ้น (แตละเกมจะมีตวเลขบอกใบไม ัเหมือนกัน) ในเดือนพฤศจิกายน 2004 Wayne Gould เดินทางไปลอนดอน (เขามีบานพักผอนอยูภูเก็ต) ไปพบผูบริหารหนังสือพิมพ The Times of London และใหขอเสนอที่ไมอาจปฏิเสธได (พูดตามสํานวน The Godfather) นั่นก็คือเขาจะสงใหฟรีวันละหนึ่งเกม โดยมีขอแมวาใหพิมพชื่อเว็บไซตของเขาดวย เพื่อเขาจะไดขายโปรแกรมซอฟตแวรซึ่งสามารถผลิตเกม Sudoku เลนเองไดไมรูจบในราคา 14.95 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 620 บาท) ผลปรากฏวาคนอังกฤษเลนกันระเบิดเถิดเทิง หนังสือพิมพอื่น ๆ ก็จําตองมีเกม Sudoku ใหเลนดวยมิฉะนั้นจะแขงขันกับเขาไมไดปจจุบัน Wayne Gould ผูไดกลายเปนมหาเศรษฐีไปแลว สง Sudoku ฟรีใหหนังสือพิมพ 120 ฉบับใน 36 ประเทศในแตละวัน ความบาคลั่ง Sudoku กระจายไปทั่วออสเตรเลีย นิวซีแลนด นับตั้งแตตนป 2005 เปนตนมา Sudoku ไดยอนกลับไปนิวยอรคบานเกิดคือนิตยสาร Dell ผูใหกําเนิด ในเดือนเมษายน 2005 Sudoku ปรากฏใน New York Post และตอมาลามไปถึงหนังสือพิมพในภูมิภาคอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือพิมพยักษใหญ USA Today เริ่มตีพิมพ Sudoku ในเดือนกรกฎาคม 2005 ปจจุบันไดเกิดสิ่งตางๆ เกี่ยวกับ Sudoku ขึ้นอยางหลากหลายในโลก หนังสือเกียวกับ ่Sudoku ขายดีเปนเทน้ําเททา มีการพัฒนา Sudoku ใหเลนบนมือถือได มีการจัดการการแขงขันSudoku ชิงรางวัลมามาย มีแมกระทั่งเกมโชว Sudoku และ Sudoku ในสามมิติ จนกระทั่งปจจุบน ัSudoku กลายเปน "Puzzle ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก" สําหรับผูคนในประเทศไทยยังเงียบเฉยกับ Sudoku ถึงแมวานิตยสารลับสมองจะมีเกมคลายกันใหเลนมาหลายปแลวในชื่อ "9 × 9" เยาวชนบานเราดูจะสนใจการตูน ฟง MP3 พูด
 3. 3. 3โทรศัพทมือถือมากกวาเกมที่ฝกสมองเสนหของ Sudoku อยูที่ใครก็สามารถเลนไดโดยไมตองใชความสามารถในการคิดเลข ไมตองมีพื้นฐานความรูคณิตศาสตร ไมตองมีพื้นฐานการศึกษาในเรื่องใดเลย ขอใหเปนคนที่มีความอดทน มีความมุงมั่นและมีความคิดที่เปนเหตุเปนผลกันก็จะเกิดสนุกสนานได ประโยชนสําหรับผูสูงอายุก็คือการใชสมองทําใหโรคอัลไซเมอรมาเยือนไดชาลงและทําใหความเสื่อมตามโรคอัลไซเมอรชลอตัวลงดวย (ขอมูลหลักจาก The Nation, 11 กันยายน2005) ทดลองพิมพตารางมาฝกเลน Sudoku ที่ www.tiscali.co.uk/games/play/sudoku/index.htmlมีตั้งแตแบบงายไปจนถึงยากมากซึ่งแตละแบบจะมีตารางเกมเลนไดถึงประมาณ ซูโดกุ ขนาด 4 ×4 ซูโดกุ ขนาด 6 ×6 ซูโดกุ ขนาด 9 ×9
 4. 4. 43 12 4 1 3 2 4
 5. 5. 53 21 4
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 2 1 3 9 A1 A2 A34 5 6 2 A4 A5 6 1 4 A6 A7 A8 3 5 2 A9 A10 A116 4 5 A12 A13 A143 2 1 4 A15 A16
 9. 9. 10
 10. 10. 7 3 2 5 4 114 6 1 88 6 3 7 8 9 2 6 7 5 1 6 2 2 3 8 5 1 9 4 1 37 9 5 4 25 8 7 9
 11. 11. 129 7 3 2 8 5 4 1 64 6 2 1 7 3 8 9 58 5 1 4 6 9 2 3 71 8 9 5 2 6 3 7 43 4 5 7 9 1 6 8 26 2 7 3 4 8 9 5 12 9 4 8 1 7 5 6 37 3 6 9 5 4 1 2 85 1 8 6 3 2 7 4 9

×