การแก้ไขและฟื้ นฟูระบบไฟฟ้ ากาลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ หลังวิ กฤติ น้าท่วม     ในสถานการณ์ท่น้ าท่ วมหนักในหลายพื้น ท...
- ระวังการใช้เทียนไขและควรให้เปลวไฟห่างจากวัสดุทตดไฟได้และเด็ก                            ่ี ิ...
3. การสารวจความเสียหาย     เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการต้องควบคุมพื้น ที่ทงหมดก่อน เพื่อดาเนินการ      ...
5. การจัดทารายละเอียดข้อบกพร่อง ความเสียหายของระบบไฟฟ้ ากาลัง เครื่องจักรและ    อุปกรณ์     การจัดทารายละเอียดของระ...
Sequence Number, หมายเลขเครื่องจักร, ชื่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ไ ฟฟ้า, ช่ างเทคนิ คที่จดรายละเอียดนี้ และวันทีทบนทึก   ...
6. การปรับสภาพพื้นที่ภายในโรงงานเบืองต้น ้    หลังจากได้รบพืนทีทปลอดภัย ส่วนที่รบผิดชอบควรเข้าไปปรับสภาพพื้นที่ในโรงงา...
- อุปกรณ์แต่ละชินต้องมีรปภาพทีเกียวข้องสองรูปโดยมีสญลักษณ์ทเี่ ป็นหมายเลขเครื่องจักรหรือ             ้    ...
การล้างทาความสะอาดเครื่องจักร ( ส่วนตัวเครื่องภายใน ) ได้แก่ ส่วนทีเป็นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น                 ...
- การทดลองว่ามีกระแสไฟรั ่วไหลหรือไม่นน ควรมีการทดลองดับไฟทุกจุดในโรงงาน โดยการ                      ...
ตารางที่1 คาแนะนาของ NEMA ในการจัดการกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีถูกน้าท่วม                           ่
9. การฟื้ นฟู ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่ละชนิ ด     หลังจากน้าลด ทุกระบบของเครื่องจักรจะได้รบความเสียหายทันที โ...
ทางนี้กได้ รวมถึงระบบ Oil Cooler หากน้าท่วมแท้งค์น้ีกถอดออกมาล้างอย่างเดียว อย่าฝืนเปิดเด็ดขาด    ็          ...
- ตรวจสอบการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าต้องเลือกใช้สายไฟทีมขนาดและชนิดทีเหมาะสมต่อภาระ                     ...
 วัดความเป็นฉนวนของ Circuit Breaker ภายในตู้ MDB ในแต่ละเฟสโดยทดสอบเฟส-      เฟส, เฟส-นิวทรอน, เฟสเทียบกราวด์   ...
เอกสารอ้างอิ ง1. บริษ ัท เมเชอร์โ ทรนิ กซ์ จากัด . ความปลอดภัยและการฟื้ นฟูร ะบบไฟฟ้าหลังน้ าท่วม.  http://www.measuretro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การแก้ไขและฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์หลังวิกฤติน้ำท่วม โดยสมาคมเครื่อง

2,032 views
1,886 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,032
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การแก้ไขและฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์หลังวิกฤติน้ำท่วม โดยสมาคมเครื่อง

 1. 1. การแก้ไขและฟื้ นฟูระบบไฟฟ้ ากาลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ หลังวิ กฤติ น้าท่วม ในสถานการณ์ท่น้ าท่ วมหนักในหลายพื้น ที่ของประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง ีรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึนมาก่อนในรอบหลายสิบปี ซึ่งภาวะน้ าท่วมส่ง ผลต่อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ้ภายในโรงงานทีไม่สามารถขนย้ายได้ทน จึงได้รบความเสียหายคิดเป็นเงินมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะ ่ ั ัปจ จุบน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่ วนใหญ่ จ ะใช้ร ะบบไฟฟ้าและระบบอิเลคทรอนิกส์ควบคุม น้ าและ ั ัความชื้นเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทาให้โลหะเกิดการสึกกร่อน ชารุดเสียหายหลุดหลวมเป็นสนิม อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่อสภาพการใช้อย่างปลอดภัย การแก้ไขและฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากาลังและเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตจึงควรเร่งดาเนินการ เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถกลับมาผลิตสินค้าได้ตามเดิม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ซ่อมแซม รวมถึงต้องเปลี่ยนชินส่วนใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่เพื่อทาให้ระบบไฟฟ้ากาลังและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ้สามารถทางานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง โดยกระบวนการเตรียมการก่อนน้าท่วมและการฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากาลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ สรุปเป็นแนวทางได้ดงนี้ ั 1. การประเมินสถานการณ์ ความรุนแรงของปัญหาและการเตรียมการป้ องกันก่อนน้าท่วม การประเมินสถานการณ์ก่อนเกิดน้ าท่วม โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เตรียมการป้องกันได้ก่อนบางส่วนแล้ว และทราบล่วงหน้ าแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ น้ าท่ วม แต่อาจประเมินสถานการณ์ และผลกระทบไม่ครอบคลุมเพียงพอ ซึงสถานประกอบการควรมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ ่ - ควรจัดเก็บ ขนย้ายวัตถุดบ ผลิตภัณฑ์ สารเคมี ต้องมีการเก็บสารไวไฟ หรือสารเคมีอ่น ๆ ให้ ิ ือยูในพืนทีทน้าท่วมไม่ถง เช่น ก๊าซโซลีน เชื้อเพลิงเหลวทินเนอร์ และต้องทาความสะอาดภาชนะและ ่ ้ ่ ่ี ึบริเวณทีมของเหลวจุดติดไฟได้เก็บไว้ในสถานที่ท่มการถ่ายเทอากาศดี เก็บของเหลวที่จุดติดไฟได้ให้ ่ ี ี ีห่างจากแหล่งความร้อน - การหยุดเดินเครื่องจักร ตัดกระแสไฟฟ้า หากน้ าท่วมอาคารโรงงานควรจะปิ ดเมนเบรกเกอร์หรือกล่องฟิวส์เพื่อปิดระบบไฟฟ้าของโรงงาน ไม่ให้มกระแสไฟฟ้าไหลในระบบ ซึงจะช่วยลดอันตรายแก่ ี ่ผูอยูอาศัย ผูปฏิบตงาน และแก้ปญหาจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ ้ ่ ้ ั ิ ั - ห้ามใช้เครื่องให้ความร้อนทีใช้เชือเพลิงอื่นแทนไฟฟ้าเปาแห้งเสือผ้า หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ่ ้ ่ ้
 2. 2. - ระวังการใช้เทียนไขและควรให้เปลวไฟห่างจากวัสดุทตดไฟได้และเด็ก ่ี ิ - ไม่ละลายท่อที่มน้ าแข็งเกาะ ด้วยการเป่าด้วยเปลวไฟ หรือให้สมผัสเปลวไฟ แต่ให้ใช้น้ าร้อน ี ั ่ ่หรือใช้เครื่องเปาทีได้มาตรฐาน - แนวคิดการป้องกันเครื่องจักรจากน้ าท่ วม ควรสร้างภาชนะที่ภายในสามารถกักอากาศไว้ไ ด้ครอบเครื่องจักร โดยต้องยึดตรึงภาชนะนี้กบพื้น เพื่อเอาชนะแรงพยุงตัวของอากาศ อากาศภายใน ัภาชนะจะกันไม่ใ ห้น้ าเข้าไปใต้ภาชนะได้ จึง เป็ น การป้องกัน น้ าท่วมเครื่องจักรแบบไม่ต้องขนย้ายเครื่องจักรหนี - machine vessel.png (20.03 KB) - View: 23 times 2. จัดตังคณะกรรมการความปลอดภัยของโรงงาน ้ ทางโรงงานควรจัดตังทีมหรือทีมทีมอยูแล้วเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ ้ ่ ี ่สิงแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบการ โดยทีมงานต้องวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถาน ่ประกอบการ และทาการบ่งชีอนตรายทีมอยู่ โดยดาเนินการอย่างรอบคอบ มีภาระหน้าที่ ดังนี้ ้ ั ่ ี  การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการเข้าฟื้นฟูสถานประกอบการ  การสารวจจุดอันตรายและจุดความปลอดภัย  การจัดทาข้อบ่งชีถงจุดอันตรายและประเมินความเสียง ้ ึ ่  การวางระบบรายงานสภาพการทางานทีไม่ปลอดภัย ่  การเฝ้าระวังและตรวจประเมินระบบ  การประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางาน  การประชุม ประสานงานกับผูประกอบการหน่วยต่าง ๆ และการติดตามอย่างใกล้ชด ้ ิ
 3. 3. 3. การสารวจความเสียหาย เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการต้องควบคุมพื้น ที่ทงหมดก่อน เพื่อดาเนินการ ั้ติดตามความปลอดภัยของโรงงาน จนกระทั ่งเห็นว่าปลอดภัยจึงส่ง มอบพื้นที่ให้ส่วนที่ร บผิดชอบเข้า ัดาเนินการต่อไป การสารวจความเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์จากภัยน้าท่วม มีแนวทางดังนี้ - การสารวจความเสียหายโดยการรวบรวมแบบและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มอยู่ โดยใช้การเดิน ีสารวจ (Walkthrough) การสารวจต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าทีทมความรู้และประสบการณ์ของโรงงาน ่ ่ี ีอุตสาหกรรมนัน ซึ่งตรวจดูสภาพความเสียหายในขันตอนนี้เป็นเพียงขันตอนเบื้องต้น (Preliminary) ้ ้ ้เท่านัน การเข้าใจความเสียหายรวมทังหมดได้ ต้องรวมถึงการถอดประกอบ (Disassemble) อุปกรณ์ ท่ี ้ ้ติดตังอยูในโรงงานอุตสาหกรรม ซึงจะช่วยในการวางแผนกาลังคน (Man–power) และกาหนดแผนงาน ้ ่ ่เบืองต้น (Preliminary Schedule) ของงานซ่อมบารุง ้ - มาตรการด้ า นความปลอดภั ย ในการปฏิ บ ัติ ง าน ได้ แ ก่ ขัน ตอนติ ด ป้ าย และล็ อ ก ้Lockout/Tagout) ทดสอบก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจุดที่มไฟฟ้า (Test Before Touch) และการต่อ ีลงดินก่อนทางาน (Applying Safety Ground) - จัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน อัน ตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เช่ นรองเท้ายาง เครื่องช่วยหายใจ หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือยาง หมวกนิรภัย อุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซรั ่วชนิดพกพา เป็นต้น - การจัดเตรียมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองและระบบการจ่ายไฟชั ่วคราวเป็นอีกกรณีทมความสาคัญ ่ี ีมากในการกู้ภย เมื่ออุทกภัยผ่านไปแล้วสิงแรกที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการก็คือไฟแสงสว่างและ ั ่เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์ทงสองอย่างนี้ต้องการไฟฟ้ากาลังจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองและระบบจ่าย ั้พลัง งานไฟฟ้าชั ่วคราว มีข้อแนะนาที่สาคัญก็คอห้ามจ่ายไฟผ่านระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าถาวรของ ืโรงงานอุตสาหกรรมในทันที ในกรณีท่ต้องใช้มอเตอร์ในการขับเครื่องสูบน้ า ก็ให้จ่ายไฟฟ้าด้วยเครื่อง ีกาเนิดไฟฟ้าสารองผ่านตู้ควบคุมมอเตอร์แบบชั ่วคราว ติดตังอยู่ใกล้กบมอเตอร์พร้อมติดป้ายระบุว่า ้ ัมอเตอร์ชุดนี้รบไฟชั ่วคราว “This Equipment is Supplied by Temporary Power” ั 4. จุดตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีโอกาสเสียหายจากน้าท่วม  โครงสร้างอาคารและพืนทีปฏิบตงาน ้ ่ ั ิ  ระบบไฟฟ้ากาลังและตูควบคุม ้  ระบบปมลมและท่อลม ั๊  ระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบอิเลคทรอนิกส์  ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์  ระบบฐานข้อมูล  เครื่องมือตรวจสอบและเครื่องมือควบคุมคุณภาพต่าง ๆ
 4. 4. 5. การจัดทารายละเอียดข้อบกพร่อง ความเสียหายของระบบไฟฟ้ ากาลัง เครื่องจักรและ อุปกรณ์ การจัดทารายละเอียดของระบบไฟฟ้ากาลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นเอกสาร ซึงเป็นสิงสาคัญมาก ่ ่ถือเป็ นกุญ แจสู่ความสาเร็จ ของการซ่อมคืนสภาพ รายละเอียดของอุปกรณ์ ทุกชิ้นต้องถูกจัดท าเป็ นเอกสารก่อนทีจะถูกถอดประกอบ รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ตดตังเพื่อให้แน่ ใจว่าเมื่อนา ่ ิ ้กลับมาติดตังใหม่อีกครังจะติดตังได้อย่างถูกต้อง การจัด ท าเอกสาร รายละเอียดต่าง ๆ มีขนตอน ้ ้ ้ ั้ดังต่อไปนี้ * ติด ป้ ายหมายเลข (Tagging) ชิ้น ส่ ว นทุ ก ชิ้น ของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าและเครื่อ งจัก ร * ทาเครื่องหมาย (Labeling) อุปกรณ์ทุกชิน ้ * ถ่ายรูปดิจตอลของอุปกรณ์ทุกชิน ิ ้ * สังเกตไดอะแกรมของชินส่วนแต่ละชินของอุปกรณ์ให้ถูกต้องลงในแบบของอุปกรณ์นน ๆ ้ ้ ั้ * กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ ลงในแบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามหรือตามหา (Tracking Form) * จัดเก็บไฟล์รปภาพดิจตอลลงในแหล่งเก็บข้อมูลกลาง ู ิ * จัดทาระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อจัดเก็บแบบของอุปกรณ์ให้เป็นระบบเพื่อสามารถค้นหาและ นามาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว * รวบรวม Equipment Tracking Form ทีกรอกรายละเอียดแล้ว และจัดทาเป็นเอกสารควบคุม ่ (Controlled Copy) * บริหารและจัดการเอกสารส่งออก (Shipping Document) ให้เป็นระบบ - การติดป้ ายหมายเลขกับ อุ ป กรณ์ ทุ ก ชิ้น และกรอกรายละเอีย ดที่เ กี่ย วข้อ งทัง หมดรวมถึง ้Sequence Number, รายละเอียดของอุปกรณ์ , Plant Identification Number, วันที่, หมายเลขห้อง (ที่อุปกรณ์ตดตังอยู่) เช่น รับไฟจากแหล่งจ่ายไฟใด กรอกข้อมูลดังกล่าวให้อ่านออกและติดป้ายเข้ากับ ิ ้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แน่ นหนาด้วย Tie Wrap (ไม่ใช้เชือก) การทาสัญลักษณ์สายคอนโทรลทังหมดด้วย ้หมายเลข (Wire Number) และสายไฟฟ้ากาลังทังหมดด้วยเทปสีแสดงเฟส (ประเทศไทยใช้ สีดา แดง ้น้าเงิน ขาว แทน เฟส A, เฟส B, เฟส C และสายนิวตรอล) ต้องมั ่นใจว่าได้ทาสัญลักษณ์ไว้ท่ปลายสาย ีทังสองด้านเพื่อจะได้เข้าสายได้ถูกต้องในภายหลัง ้ - เมื่อติดป้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ และทาสัญลักษณ์ครบถ้วนแล้ว ก็ให้ถ่ายรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชิ้นจานวนสองรูป รูปแรกให้ถ่ ายติดป้ายหมายเลข (Identification Tag) ไว้ด้วย ต้องถ่ ายรูปให้เ ห็นรายละเอียดบนป้ายอย่างชัดเจนและอ่านได้ รูปทีถ่ายได้ตองชัดเจน รูปถ่ายรูปทีสอง ต้องการถ่ายเจาะให้ ่ ้ ่เห็น รายละเอียดพร้อมทัง เห็น สัญ ลักษณ์ ท่ท าได้อย่างชัดเจนด้วย รูปถ่ ายรูปที่ส องนี้ไ ม่ต้องมีป้าย ้ ีหมายเลขเพราะจะไปบังรายละเอียดทีตองการเห็น ่ ้ - ขันตอนต่อไปก็คอการสเกตอุปกรณ์ พร้อมไดอะแกรมที่เกี่ยวข้องลงบนแบบ (Drawing Sheet) ้ ืพร้อมทังใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น หมายเลขงาน, ชื่องาน, แหล่งจ่ายไฟ, หมายเลขวงจรไฟฟ้า, ้
 5. 5. Sequence Number, หมายเลขเครื่องจักร, ชื่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ไ ฟฟ้า, ช่ างเทคนิ คที่จดรายละเอียดนี้ และวันทีทบนทึก ่ ่ี ั - หลังจากได้บนทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทังหมดของอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้จดการนโยบาย ั ้ ัคุณภาพ (QA /QC Manager) หรือผู้จดการโครงการต้องทาการตรวจสอบรายละเอียดที่บนทึกได้ใน ั ัเอกสารต่าง ๆ ทังหมดว่าถูกต้องแม่นยาหรือไม่ หากพบข้อสงสัยหรือไม่แน่ ใจ ต้องตรวจสอบ แก้ไขให้ ้ถูกต้องทันที เมื่อเอกสารบันทึกข้อมูลได้รบการรับรองแล้ว เครื่องจักรและอุปกรณ์กพร้อมที่จะถูกถอด ั ็ประกอบ รือถอน เคลื่อนย้ายเพื่อทาการซ่อมบารุงในขันตอนต่อไป ้ ้รูปแสดง การจัดทารายละเอียดของอุปกรณ์เป็นเอกสาร ให้สามารถอ่านรายละเอียดบนป้ายได้อย่างชัดเจนรูปแสดง การเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพิมเติมโดยไม่มป้ายหมายเลขเพื่อต้องการถ่ายภาพเจาะรายละเอียดให้ ่ ี เห็นการเข้าสายไฟฟ้ารวมถึงสามารถใช้ภาพนี้เป็นภาพอ้างอิงภายหลังได้
 6. 6. 6. การปรับสภาพพื้นที่ภายในโรงงานเบืองต้น ้ หลังจากได้รบพืนทีทปลอดภัย ส่วนที่รบผิดชอบควรเข้าไปปรับสภาพพื้นที่ในโรงงานเบื้องต้น ั ้ ่ ่ี ัโดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้ - เบืองต้นจะเน้นทาความสะอาดภายในอาคารและพืนทีปฏิบตงานให้แห้งสนิท ไม่มพนทีทมน้าขัง ้ ้ ่ ั ิ ี ้ื ่ ่ี ีหรือเปียกน้า ระบายน้าทีขงอยู่ เคลื่อนย้ายพรหม เฟอร์นิเจอร์ท่ีเปียกน้ า และทาให้แห้งด้วยการระบาย ่ ัอากาศก่อนทีจะติดตังไฟฟ้าใหม่ ่ ้ - โรงงานทีมโครงสร้างเป็นไม้ ควรปล่อยทิงไว้ให้แห้งสนิทก่อน แล้วจึงสารวจดูความเสียหายก่อน ่ ี ้เริมซ่อมแซมและทาสีใหม่ ในส่วนของประตูไม้ หากเกิดการเอียงหรือผิดรูปไปจากการแช่น้ านาน ให้หา ่อุปกรณ์มาค้ายันช่วยรับแรง หรือถอดออกแล้วนาไปตากแดด รอจนความชื้นระเหย แล้วค่อยนากลับมาใช้งานตามปกติ - สารวจตรวจบานพับ รูกุญแจ และลูกบิด ทาการเช็ดน้ าออกให้แห้งสนิท แล้วค่อยขัดส่วนที่เป็นสนิม จากนันจึงใช้น้ายาหล่อลื่นชโลมตามจุดรอยต่อต่าง ๆ ้ - ตรวจสอบท่อ วาวล์ ซีล และข้อต่อของก๊าซ LPG ให้อยูในสภาพทีปลอดภัยในการใช้งาน คือ ไม่ ่ ่หลุดหลวม ชารุด เป็นสนิม - ตรวจสอบระบบท่อส่งน้า ระบบประปาภายในอาคารโรงงานที่อาจมีรอยแตกและรั ่วซึม สุดท้ายแล้วก็ทาความสะอาดโรงงานตามจุดต่าง ๆ และเช็คอุปกรณ์ทุกชนิดทีหนีน้าไม่พ้น เพื่อป้องกันอันตราย ่และเพื่อสุขภาพทีดของพนักงานในโรงงาน ่ ี - หากหัวน้าดับเพลิงตังอยูใกล้โรงงานของท่าน ต้องจัดการไม่ให้มสงกีดขวางเพื่อหน่ วยดับเพลิง ้ ่ ี ิ่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 7. การรือถอนเคลื่อนย้ายระบบไฟฟ้ ากาลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม ้ การรื้ อ ถอนและเคลื่ อ นย้ า ย ระบบไฟฟ้ าก าลั ง เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ (EquipmentRemoval) เป็นขันตอนของการนาอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรออกจากสถานที่ตดตังเพื่อทาการซ่อมบารุ ง ้ ิ ้รวมถึงเตรียมสถานทีสาหรับติดตังอุปกรณ์ใหม่ ชินส่วนใหม่ หรือเครื่องจักรใหม่ด้วย มีรายละเอียดการ ่ ้ ้ดาเนินการ ดังนี้ - การดาเนินงานในแต่ละวันผู้ปฏิบตงานต้องนาส่งข้อมูลหน้างาน (Field Data) เพื่อรายงานกับ ั ิผูจดการโครงการ หรือผูรบผิดชอบ เพื่อจัดทารายละเอียดของอุปกรณ์เป็นเอกสาร ้ ั ้ั - การบันทึกความก้าวหน้าของงานซ่อมบารุงและซ่อมคืนสภาพ ข้อมูลหน้างานต้องประกอบด้วยรูปภาพดิจตอลของอุปกรณ์ , แบบที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ และเอกสารบันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ เพื่อ ิการตรวจติดตามผล (Equipment Tracking Form) - ต้องจัดเก็บรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจตอลซึ่งเป็นไฟล์อเล็กทรอนิกส์ทงหมดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ิ ิ ั้ของโครงการทีมความมั ่นคงและปลอดภัย รูปภาพทุกรูปต้องถูกเปิดดูว่าเสียหรือไม่ ต้องมีความชัดเจน ่ ีต่อจากนันจึงบันทึกไฟล์รปภาพลงในโฟลเดอร์ทอางอิง เช่นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้ารับ ้ ู ่ี ้ไฟอยู่ หรือหมายเลขห้องทีอุปกรณ์ไฟฟ้านันติดตังอยู่ ่ ้ ้
 7. 7. - อุปกรณ์แต่ละชินต้องมีรปภาพทีเกียวข้องสองรูปโดยมีสญลักษณ์ทเี่ ป็นหมายเลขเครื่องจักรหรือ ้ ู ่ ่ ัอุปกรณ์อยู่ด้วย ต่อจากนันจับคู่รูปภาพกับแบบของอุปกรณ์ จัดเก็บรูปภาพและไดอะแกรมไว้ด้วยกัน ้ข้อมูลทีได้น้ีเป็นข้อมูลติดตังทังหมดก่อนทีขนตอนการติดตังอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลับเข้าทีจะเริมขึน ่ ้ ้ ่ ั้ ้ ่ ่ ้รูปแสดง การรวบรวมรายละเอียดข้อมูลจากช่างเทคนิค ของตูไฟฟ้าทีได้รบความเสียหายจากน้าท่วม ้ ่ ั เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร 8. การจัดการกับความเสียหายที่เกิ ดขึ้นต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผูรบผิดชอบต้องตัดสินใจทีเกียวข้องกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีได้รบความเสียหายจากน้ าท่วม ้ั ่ ่ ่ ัว่าอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเหล่านันสมควรทีจะเปลียนใหม่ หรือซ่อมแซมการซ่อมแซมนันทาได้ท่โรงงาน ้ ่ ่ ้ ีเลยหรือไม่ หรือต้องเคลื่อนย้ายออกเพื่อนาไปซ่อมแซมที่หน่ วยงานของผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ ายทังหมดนี้เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทสาคัญของผูจดการโครงการทีตองรับผิดชอบ การจัดการกับความ ้ ่ี ้ ั ่ ้เสียหาย มีรายละเอียดดังนี้ - ทาการตัดระบบจ่ายไฟฟ้าทังหมด ้ - ทาความสะอาด เช็ด เป่าหรือทาให้แห้งกับอุปกรณ์ไ ฟฟ้าที่ถูกน้ าท่วมถึงให้แห้ง ก่อนการยกสวิตซ์จ่ายไฟเข้าโรงงาน ขันตอน การทาความสะอาดเครื่องจักร หลังน้าท่วม แบ่งเป็นส่วน ๆ ดังต่อไปนี้ ้ การล้างทาความสะอาดเครื่องจักร ( ส่วนตัวเครื่องภายนอก )  การล้างทาความสะอาดเครื่องจักร ส่วนที่เป็น Cover , โครงเครื่อง , ส่วนที่เป็นสี , กระจก , พลาสติก , ฐานเครื่อง เป็นต้น  เมื่อหลังน้ าลดแล้ว ก่อนการท าความสะอาดเครื่องจักร ห้ามเปิ ดสวิชท์ เครื่องโดย เด็ดขาด  เริมล้างทาความสะอาดเครื่องจักร โดยนาสิงสกปรกออกจากบริเวณเครื่องจักรที่ผ่าน ่ ่ น้าท่วม มา เช่น โคลน , เศษดิน, เศษหญ้า , ตะไคร่น้า หรือสิงแปลกปลอมอื่น ๆ เป็นต้น ่  การล้างส่วนตัวเครื่องจักร ให้ใช้น้ า และ น้ ายาทาความสะอาด ล้างบริเวณทั ่วไปของ เครื่องจักร ( ยกเว้นบริเวณทีเป็นแผงวงจรไฟฟ้า ) ่
 8. 8. การล้างทาความสะอาดเครื่องจักร ( ส่วนตัวเครื่องภายใน ) ได้แก่ ส่วนทีเป็นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ่แม่พมพ์ , กระบอกสูบ , เพลา , เฟือง , ผนังครื่อง Ball Screw , Slide Way หรือ ส่วนทีไม่ได้มสปกปิดไว้ เป็นต้น ิ ่ ี ี  ให้ลางทาความสะอาดเครื่องจักร ส่วนภายในนี้ โดยนาสิงสกปรก ที่เกิดจาก น้ าท่วม ้ ่ ออกจากบริเวณดังกล่าวเช่นกัน  การล้างเครื่องจักร โดยใช้น้ายาล้างเครื่องจักร หรือ น้ายาทาความสะอาด ชนิดพิเศษ ที่ สามารถล้างคราบสนิม หรือ คราบน้ ามัน , คราบจารบี ออกจากตัวเครื่อง ( ยกเว้น บริเวณทีเป็นแผงวงจรไฟฟ้า ) ่  หลังจากล้างน้าแล้ว เราอาจพบสนิมหลงเหลืออยู่ ซึ่งปญหานี้ เราอาจต้องขัดสนิมออก ั ด้วยกระดาษทรายชนิดละเอียด หรือ แผ่นสก๊อตไบร์ท ทาการขัดลูบ ( ไม่แรงจนเกินไป เพราะจะทาให้ผวของเครื่องจักร เกิดความเสียหายได้ ) หลังจากนันควรทาหรือฉีดพ่น ิ ้ ด้วยน้ายากันสนิม หรือ สารหล่อลื่น เพื่อลดการเกิดสนิมซ้า  เมื่อล้างน้าเสร็จ แนะนาว่า อย่าปล่อยหรือทิ้งไว้นาน เพราะจะทาให้เกิดสนิมได้โดยเร็ว ดังนันหลังผิวเหล็กแห้งแล้ว ควรฉีดพ่น หรือ ทาด้วยน้ามัน หรือ น้ายาปกป้องสนิมทันที ้  สาหรับส่วนทีเป็นเหล็ก หรือ โลหะต่าง ๆ ซึงจมน้า หรือ น้าท่วม เป็นเวลานาน สภาพสี ่ ่ หรือ ผิวของชินส่วนนัน อาจชารุดเสียหาย ซึ่งเราอาจใช้ สีกนสนิมชนิดพิเศษทาไว้ก่อน ้ ้ ั เพราะจะได้เป็นการป้องกันสนิมมิให้เกิดซ้าแบบถาวรได้ หรือ หากต่อไป เราสามารถทา สี หรือ พ่นสี ในส่วนนันได้ โดยมิตองมาขัดสนิมใหม่อก ้ ้ ี การทาความสะอาด แผงวงจรไฟฟ้า แผงวงจรอิเล็คทรอนิค  แผงวงจรไฟฟ้า หรือ แผงวงจรอิเล็คทรอนิค ถือเป็ นส่วนที่สาคัญ มาก ดังนันการจะกู้ ้ เครื่องจักรมาใช้ได้ หัวใจคือจุดนี้ เราจึงควรใช้ น้ายาไล่ความชืน เข้ามาทาความสะอาด ้ แทนการใช้ลมเป่าแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการใช้ลมอาจมีโอกาสที่น้ าหรือ ความชื้น ยังคงติดค้างหลงเหลืออยูได้ ซึงเมื่อเปิดการทางานของเครือง อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจน ่ ่ ่ แผงวงจรนันเสียหายได้ ้  หลังจากใช้น้ายาไล่ความชืนฉีดพ่นแล้ว เราอาจใช้ลมแห้ง หรือ เครื่องเป่าลมร้อน ( Air ้ Dryer ) เป่าไปยังบริเวณ แผงวงจรไฟฟ้า อีกครัง เพื่อสร้างความมั ่นใจว่าจะไม่มน้ า ้ ี หลงเหลือ หรือค้างอยูในแผงวงจรไฟฟ้าได้ ่ หลังจากทาความสะอาดเครื่องจักร หลังน้ าท่วม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบทุกจุดด้วยความมั ่นใจว่าอยูในสภาพพร้อมการใช้งาน จึงค่อยทาการเปิดเครื่อง ( Switch On ) แต่ขอยาว่าการเปิด ่ ้เครื่องเพื่อใช้งาน ควรอยูภายใต้การดูแลจากผูเชียวชาญ หรือ ช่างชานาญการเท่านัน ่ ้ ่ ้ - การยกคัทเอ้าท์หรือเมนเบรกเกอร์เพื่อเปิดให้มการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าโรงงานนัน ควรทดลอง ี ้เปิดใช้งานทีละวงจร เพื่อความสะดวกสาหรับการตรวจสอบหากยังมีปลั ๊กหรือจุดใดจุดหนึ่งอยูในสภาพที่ ่ไม่พร้อมใช้งาน เช่น ชารุด เปียกชืน หรือรั ่วลงดิน ้
 9. 9. - การทดลองว่ามีกระแสไฟรั ่วไหลหรือไม่นน ควรมีการทดลองดับไฟทุกจุดในโรงงาน โดยการ ั้ปลดปลั ๊ก โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ออกทังหมดแล้วค่อยเปิดวงจรทีละวง พร้อมตรวจสอบดูมเตอร์ ้ ิไฟฟ้าว่าหมุนหรือไม่ หากไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าไฟฟ้าในโรงงานท่านไม่น่าจะรั ่ว แต่ถ้ามิเตอร์หมุนแสดงว่าไฟฟ้าในโรงงานท่านอาจจะรั ่วได้ ทังนี้ให้รบตามช่างไฟมาดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยน ้ ีอุปกรณ์ทชารุดเสียหาย ่ี - ควรยกระดับของปลั ๊กไฟ เต้ารับต่า ง ๆ ที่อยู่ใ นระดับอาคารโรงงานออกให้ห มด แล้วปรับตาแหน่งปลั ๊กไฟไปอยูทระดับประมาณ 1.20 เมตร เท่ากับระดับสวิตซ์ พร้อมกันนี้ควรแยกวงจรไฟฟ้า ่ ่ีออกให้ชดเจนระหว่างบริเวณทีน้าอาจท่วมถึง กับบริเวณที่น้ าไม่สามารถท่วมถึง เพื่อควบคุมการเปิด - ั ่ปิดวงจรไฟฟ้าให้อาคารโรงงานได้อย่างอิสระและง่ายต่อการซ่อมแซมบารุงรักษา - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเป็นโครงสร้างโลหะ เช่น หม้อแปลง ตูเมนสวิตช์ ตูไฟฟ้าย่อย ท่อร้อย ่ ้ ้สายไฟ ขัวต่อลงดิน และจุดต่อต่าง ๆ ที่อาจเป็ นสนิ ม หรือช ารุ ดหลุดหลวมขณะที่มีน้ าท่วมขัง เช่ น ้บริเวณจุดต่อเชื่อมสายดินของระบบไฟฟ้า ป้องกันฟ้าผ่า เพื่อจะได้ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้อยูในสภาพทีใช้งานได้อย่างปลอดภัย ่ ่ - ต้อ งตัง สมมติฐ านเสมอว่า สายไฟที่อยู่บนพื้น รวมถึง สายสัญ ญาณทีวม ีไ ฟฟ้า อยู่เพื่อความ ้ ีปลอดภัย - มาตรฐาน National Electrical Manufacturers Association: NEMA ได้พมพ์เอกสารแนะนาที่ ิชื่อว่า “Evaluating Water–Damaged Electrical Equipment” ซึ่งได้ใ ห้รายละเอียดในการประเมินอุปกรณ์ไฟฟ้าทีได้รบความเสียหายจากน้าท่วมอย่างเหมาะสม ตามรายละเอียดทีสรุปในตารางที่ 1 ่ ั ่
 10. 10. ตารางที่1 คาแนะนาของ NEMA ในการจัดการกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีถูกน้าท่วม ่
 11. 11. 9. การฟื้ นฟู ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่ละชนิ ด หลังจากน้าลด ทุกระบบของเครื่องจักรจะได้รบความเสียหายทันที โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า และ ัอิเลคทรอนิคส์ ทังนี้ระบบแมคคานิค ยังคงแก้ไขได้ไม่ยากหากจมน้าแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ หากมากกว่า ้ ็ ันี้กเป็นปญหากู้คนยาก เพราะเหล็กจะถูกกัดกล่อนไปเรื่อยๆ จนมีขุยหรือตะกอนผุดขึนมาหากจมน้ า ื ้นานๆ หลังจากน้าลดให้ถอดการ์ด Cover ออกให้หมดแล้วรีบทาน้ามันรางไสลด์ทุกแกน หรือบอลสกรูทันทีเพื่อป้องกันสนิม ไม่ควรให้สนิมแดงขึนเพราะทาให้ดาเนินการยากยิงขึน เสียเวลาในการขัด หรือ ้ ่ ้อาจจะต้องส่งเจียรนัยรางไสลด์ สาหรับส่วนทีเป็น LM Guide ก็ตองทาเช่นเดียวกัน และเป็นการที่ดควร ่ ้ ีจะเปลียนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี้ใหม่มากกว่าพยายามทีจะซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ ได้แก่ เต้ารับไฟฟ้า, ่ ่สวิตช์ไฟฟ้า ,หลอดไฟฟ้ า,และอุปกรณ์ประกอบ, แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงต้องทาการวัดค่าความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้าและสายคอนโทรลทังหมด ้และต้องเปลี่ยนสายใหม่หมดในกรณีท่ค่าความต้านทานของฉนวนที่วดได้มค่าน้อย โดยกิจกรรมการ ี ั ีฟื้นฟู ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละชนิด มีดงนี้ ั  ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวต้องเปลี่ยน เพื่อความปลอดภัย เมื่อมีน้ ามันเข้าไปใน Relay, MegnaticContractor, Timer, Overload, Braker และอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมาย ไม่คุ้มหากเปิดแล้วจะเกิดการระเบิด รวมถึงสายไฟทุกเส้น ก็ควรจะทาการเปลี่ยนเช่นเดียวกัน หากน้ าเข้าไปในสายไฟความชื้นก็จะสะสมเยอะ รวมถึงน้าทีเข้าไปแล้วก็จะไม่มวนออก เพราะสายเดิมค่อนข้างแข็งกระด้างอยู่แล้ว เนื่องจาก ่ ีั ัฤทธิ ์น้ามันทาให้ยางปลอกสายไฟแข็ง ถ้าจ่ายไฟเข้าไปจะเกิดปญหาใหญ่ได้  ระบบคอนโทรล เช่น FANUC, MITSUBISHI, YASNAC ก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาล อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิคส์ หากจมน้านานๆ ก็จะทาให้เกิดสนิมกัดกร่อน และลายปรินต์ของบอร์ดก็จะถูกลอกออก รวมถึงความชืนในแผ่นปริ้นต์กจะชุ่มไปด้วยน้ า รวมถึง ้ ้ ็เศษ หิน ดิน ทราย ทีจะเข้าไปอยูใต้ IC อีกจานวนมาก โอกาสซ่อมได้มแค่ 10% อาจจะแก้ไขได้โดย ่ ่ ีการลอง อบแผง ไล่ความชืนและพยายามทาความสะอาดแล้วลองเทสดู ส่วน Motor ทังหลายทัง Servo ้ ้ ้Motor, Spindle Motor โอกาสที่จะซ่อมได้มี 80% หาก Motor จมน้ าไปแล้ว ห้ามจ่ายไฟเข้าเด็ดขาดต้องส่งอบไล่ความชืน และทาน้ายาแล้วนามาอบมาใหม่ รวมถึง Bearing ข้างในทุกลูกก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ้หมด อย่าเสียงใช้ของเก่า เพราะ เศษ หิน ดิน ทราย เข้าไปใน Bearing ทาให้ความแม่นยาของลูกปืน ่ลดลงทันทีจะก่อให้เกิดความเสียหายในเวลาต่อมา ส่วน Encoder หลังก้น Motor อันนี้เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ โอกาสซ่อมได้มแค่ 10% ส่วนเรื่องจอภาพ CRT นัน 80% สามารถซ่อมได้ แต่จอ LCD ี ้ควรเปลียนใหม่ เพราะถ้าน้าเข้าไปแล้วค่อนข้างจะซ่อมยาก ่  ระบบเครื่องกล - Spindle Unit เป็นอุปกรณ์ทโดยทั ่วไปจะป้องกันน้าอยูแล้ว เพราะจะมีโอริง กันน้ าเข้าไป ่ี ่ด้านใน แต่อย่างไรเสียก็ตองรือมาดูก่อนเพราะจะมีรน้ามันที่เข้าไปเลี้ยง Spindle Bearing น้ าอาจจะเข้า ้ ้ ู
 12. 12. ทางนี้กได้ รวมถึงระบบ Oil Cooler หากน้าท่วมแท้งค์น้ีกถอดออกมาล้างอย่างเดียว อย่าฝืนเปิดเด็ดขาด ็ ็หากน้าเข้าได้จะเกิดสนิม หากเครื่องจักรท่านเก่าอยูแล้วควรถือโอกาสเปลียน Spindle Bearing จะเป็นการดี ่ ่ - Ball Screw และ Support Bearing ของทุกแกน ต้องดูสภาพรางที่เม็ดลูกบอลวิง หาก ่ถูกกัดกร่อนเป็นตามด ควรเปลียนใหม่อย่างเดียวซ่อมไม่ได้ หากไม่มตามดสามารถถอดรางมาขัดใหม่ ่ ีแล้วเปลี่ยนเม็ดบอลใหม่ได้ อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ ส่วน Support Bearing หัวและท้ายควรเปลี่ยนใหม่เพราะจะมีเศษ หิน ดิน ทราย เข้าไป - ชุดไฮโดรลิค ควรถอดมาล้างใหม่ ส่วนมอเตอร์ให้นาไปส่งอบ ส่วนทีไปเลียงหัวป้อมมีด ่ ้หรือชุด Tool Clamp/Unclamp ให้ร้อและเปลี่ยนทาความสะอาดและเปลี่ยน O-RING ใหม่หมด จะได้ ืระบายน้ าออกจากจุดที่เรามองไม่เห็น เช่นเดียวกันกับชุดน้ ามันหล่อเลี้ยงไสลด์แกน ให้ถอดอกมาทาความสะอาดใหม่หมดเช่นกัน - ชุด ATC จับเปลี่ยนทูล แกะ Cover ออกมาเพื่อระบายน้ าออกและทาความสะอาดชุดCAM หากมี O-RING ให้เปลียนใหม่ทงหมด ่ ั้ - มอเตอร์ (Motor Repair) น้ าท่วมอาจจะทาให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของมอเตอร์ได้รบ ัความเสียหาย ได้แก่ฉนวน, สวิตช์, คอนแทกเตอร์, คาปาซิเตอร์ และรีเลย์ป้องกัน รวมถึงการผุกร่อนของส่วนที่เป็นโลหะ และการปนเปื้อนของสารหล่อลื่นของมอเตอร์ การซ่อมมอเตอร์เป็ นงานหลักของการฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมทีได้รบความเสียหายจากภัยน้าท่วม การรวบรวมรายละเอียดของมอเตอร์ ่ ัทีตองซ่อมแซมเพื่อจัดทาเป็นเอกสารมีขนตอนเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ แต่กมขอมูลบาง ่ ้ ั้ ็ ี ้รายการทีตองเพิมเติมเพื่อความสมบูรณ์ในการติดตามความคืบหน้าของงานซ่อมแซม ได้แก่ ่ ้ ่ * บันทึกข้อมูลบน Nameplate และข้อมูลแสดงตาแหน่งของมอเตอร์ * ติดป้ายหมายเลขแท่นเครื่องและมอเตอร์ให้มหมายเลขเดียวกัน ทังนี้เพื่อให้ง่ายในการ ี ้จับคู่และนามอเตอร์มาวางลงบนตาแหน่งทีถูกต้อง ่ * ทาเครื่องหมายและบันทึกข้อมูลของจุดต่อสาย * บันทึกข้อมูลการ Coupling และเงื่อนไขของการ Coupling * รวบรวมชินส่วนสาหรับติดตังมอเตอร์ เช่น Mounting Hardware, Coupling and Shim ้ ้เก็บชิ้นส่วนเหล่านี้ของมอเตอร์แต่ละตัวในถุงพลาสติก ซีลให้เรียบร้อยแล้ว อาจใช้ถุงพลาสติกแบบมีซิปล็อกก็ได้ ตามมาตรฐานของ NEMA ได้ยอมรับให้ซ่อมมอเตอร์ท่ได้รบความเสียหายจากน้ าท่วมได้ ี ัแต่กไม่เสมอไปทีจะช่วยประหยัดเงินด้วยการซ่อมมอเตอร์ ดังนันการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) ็ ่ ้จึงเป็นสิงจาเป็นเพื่อช่วยการตัดสินใจว่าจะซ่อมมอเตอร์หรือเปลียนมอเตอร์ใหม่ ่ ่ 10. การเตรียมการเดิ นเครื่องจักร ก่อนจะเริมเดินเครื่องจักรครังแรก จะต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ ่ ้ - การใช้เครื่องก าเนิด ไฟฟ้ าต้องปฏิบ ัติตามข้อแนะน า หรือคู่ม ือ การใช้ของผู้ผ ลิต และใช้ภายนอกอาคาร เนื่องจากไอคาร์บอนมอนออกไซด์ไม่มกลินและจะเพิมขึนอย่างรวดเร็วในอาคาร ี ่ ่ ้
 13. 13. - ตรวจสอบการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าต้องเลือกใช้สายไฟทีมขนาดและชนิดทีเหมาะสมต่อภาระ ่ ี ่กระแสไฟฟ้า เนื่องจากสายไฟที่มภาระเกิน (Over load) มีความร้อนสูงทาให้เพลิงไหม้ได้ และต้องไม่ ีเดินสายไฟไว้ใต้พรหม เนื่องจากจะทาให้เกิดความร้อนและอาจเกิดความเสียหายต่อสายไฟโดยไม่ทนได้ ัสังเกต และควรเติมเชือเพลิงเครื่องกาเนิดไฟฟ้านอกอาคารเสมอ ้ - ไม่ตอเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่น เช่น สายไฟฟ้า เพราะอาจเกิดการไหล ่ย้อนหรือจ่ายย้อยทาให้ไฟฟ้าซ๊อตผูปฏิบตงานได้ ้ ั ิ - ควรใช้งานเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนทีให้ห่างจากประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศ ่ - ไม่เดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้าในโรงรถทีตดอยูกบตัวบ้าน หรือระเบียงทีปกปิด ่ ิ ่ ั ่ - เครื่องจักร มอเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทีถูกน้าท่วม มีการเช็ดทาความสะอาดและบารุงรักษา ่โดยช่างผูชานาญการเดินเครื่อง ก่อนเดินเครื่องต้องตรวจสอบสายดินว่ามีการยึดแน่ นหนา และไม่เป็น ้สนิม - อุปกรณ์ป้องกัน (Breaker) สายไฟ และจุดต่อต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ชารุดเสียหาย มีสภาพทีปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์ ่ - วัดแรงดันไฟฟ้าว่าตรงตามทีตองการหรือไม่ ่ ้ - ตรวจสอบการเชือมต่อของสายไฟฟ้าทัง L, N, PE ่ ้ - เมื่อตรวจสอบการติดตังของระบบไฟฟ้าแล้ว ทาการทดสอบระบบ Load โดยเชื่อมต่อ Load ้เข้าสู่ระบบไฟฟ้า (โดยทาการเชื่อมต่อ Load ทีละชุด และทาการตรวจสอบระดับแรงดัน , กระแส,กาลังไฟฟ้า, (อุณหภูมของ Load และสายไฟ, จุดต่อ) ไฟฟ้ารั ่วในระบบ ิ ั - ตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ในขณะ Run เกิดปญหาต่าง ๆ หรือไม่เช่น Looseness, Unbalancemiss alignment, Bearing ั ิ ่ ั - หากปฎิบตตามทีกล่าวมาข้างต้นแล้วยังประสบปญหาอยูควร Shutdown ระบบและติดต่อกับ ่Supplier ของระบบเครื่องจักร - การตรวจสอบการลัดวงจร (Short) ของระบบไฟฟ้า ควรยืนบนพืนฉนวนในขณะทีทดสอบระบบ ้ ่ไฟฟ้าหรือควรยืนบนพืนทีแห้งและสวมถุงมือกันไฟฟ้าทาการทดสอบความเป็นฉนวนของตู้สวิทซ์หลัก ้ ่และระบบไฟฟ้าย่อยโดยวัดความเป็นฉนวนดังนี้
 14. 14.  วัดความเป็นฉนวนของ Circuit Breaker ภายในตู้ MDB ในแต่ละเฟสโดยทดสอบเฟส- เฟส, เฟส-นิวทรอน, เฟสเทียบกราวด์  ทาการตรวจสอบสายไฟฟ้า สภาพสายไฟจะต้องสมบูรณ์ไม่แตกร้าว ไม่บวม  สายไฟฟ้าไม่บาดกับโลหะจับยึดสายไฟ  ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเป็น ฉนวน (Insulation Tester) เพื่อยืน ยันให้แน่ นอนว่า สายไฟฟ้าดังกล่าวพร้อมใช้งานหรือมีความเสียหายไปแล้ว  วัดค่าความเป็น ฉนวนระหว่างสาย L-N, L-PE, N-PE โดยการวัดจะต้องเป็ นการวัด ระหว่างตัวนากับตัวน าเท่านัน โดยที่จะต้องปลดสายไฟฟ้าจากสวิท ซ์ห ลักและอุปกรณ์ ้ ไฟฟ้า (Load) จะต้องได้ค่าไม่ต่ากว่า 0.5 เมกกะโอห์ม โดยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ทดสอบไม่ต่ากว่า 500 V เป็นเวลาต่อเนื่องไม่ควรต่ากว่า 30 วินาที ตามมาตรฐาน IEC 6036  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ต่าง ๆ  วัดค่าความเป็ นฉนวนของสายไฟที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ในกรณีท่เป็ น ี อุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส  วัดสายไฟ เฟสเทียบเฟส  วัดสายไฟเฟสเทียบนิวทรอน (ต้องปลดอุปกรณ์)  วัดสายไฟนิวทรอนเทียบกราวด์ (โครง)  วัดสายไฟเฟสเทียบกราวด์ (โครง)สรุป การแก้ไ ขและฟื้ น ฟูร ะบบไฟฟ้ าก าลัง เครื่องจัก รและอุ ปกรณ์ จากอุ ท กภัย ประกอบด้ว ยเบืองต้นควรมีการประเมินสถานการณ์ ความรุนแรงของปญหาและเตรียมความพร้อมในการป้องกันก่อน ้ ัน้ าท่วม จากนันควรมีการจัดตังทีมงานส ารวจความเสียหาย การบ่งชี้จุดอัน ตราย การจัดการกับจุด ้ ้อันตราย และส่งมอบพื้นที่ให้กบหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการทาความสะอาดในเบื้องต้น และ ัดูแลจัดการกับความเสียหายของระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนการเตรียมการเดินเครื่องจักร เพื่อทดลองเดินเครื่องและปรับปรุงแก้ไขกับสภาพทียงบกพร่อง ่ ั สิง สาคัญ ในการฟื้น ฟูระบบไฟฟ้ากาลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ของโรงงานอุตสาหกรรมให้ ่สามารถทางานและใช้งานได้เหมือนเดิม จะเร็วหรือช้าก็ขนอยูกบความมีอยูของข้อมูล ความแม่นยาและ ้ึ ่ ั ่ความถูกต้องของเอกสารทีรวบรวมรายละเอียดของระบบไฟฟ้ากาลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ตดตังใน ่ ิ ้โรงงาน การจัดเก็บแบบไฟฟ้าต่าง ๆ การจัดการกับเอกสารอย่างเป็นระบบและปลอดภัยรวมถึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายจะช่วยทาให้การฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากาลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทาได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องและรวดเร็ว
 15. 15. เอกสารอ้างอิ ง1. บริษ ัท เมเชอร์โ ทรนิ กซ์ จากัด . ความปลอดภัยและการฟื้ นฟูร ะบบไฟฟ้าหลังน้ าท่วม. http://www.measuretronix.com2. หลัง น้ าท่ วม ขัน ตอนการบ ารุง รักษาอุปกรณ์ ไ ฟฟ้า เครื่องจัก ร ชิ้น ส่ว นอิเล็คทรอนิคส์ . ้ www.tooads.com/47241-หลังน้าท่วม3. การทาความสะอาดเครื่องจักร หลังน้าท่วม. http://www.nubbank.com4. P.M SYSTEM CO.,LTD Electrical Preventive Maintenance. http://www.pmsystemgroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5393634065. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 3-11-2554 www.ช่วยน้าท่วม.com6. บริษท ไอนัค จากัด.การกูคนเครื่องจักรหลังถูกน้าท่วม ั ้ ื http://www.inucth.com/wizContent.asp?wizConID=208&txtmMenu_ID=727. 2554.คู่ม ือ รับ มือ ภาวะน้ า ท่ ว มส าหรับ โรงงาน.ส านัก งานส่ ง เสริม ความปลอดภัย และ สิงแวดล้อม โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด : 4-8 ่

×