Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću ZabokRavnateljicaPrilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok | +385 49 221 620...
UVOD• novo multimedijsko okruţenje• promjene u obrazovanju  prilagodba školskog sustava društvu znanja• IKT sastavni dio...
INFORMACIJSKO DOBA•  globalizacija•  umreţavanje•  brz tehnološki razvitak•  ubrzano zastarijevanje informacija i znan...
OBRAZOVANJE• oslonjeno na IK tehnologije• savladavanje temeljnih tehnoloških znanja, u svrhu stjecanja potrebnih vještina...
POJEDINAC• FIT person – osoba “spretna” u korištenju tehnologije (engl. Fluent with Information technology)• spretnost, ...
SVRHA (1)• pouĉavanje usmjereno na uĉenika• uĉenje nije samo konzumiranje sadrţaja• uĉenje = suradnja kreiranje vlastitog ...
SVRHA (2)• upotreba OT (obrazovne tehnologije) – bolja recepcija informacija (više kanala prijema; vizualni, akustiĉki, ...
SVRHA (3)• unaprjeĊenje obrazovanja, uĉenja i po(d)uĉavanja, ali i ishoda uĉenja• olakšavanje procesa uĉenja• povećava uĉ...
DEFINICIJA(E)• naĉini postizanja obrazovnih ciljeva, razliĉiti postupci i sredstva uspješnog pouĉavanja (Pastuović 1999....
• Istraţivanje i etiĉka praksa olakšavanja uĉenja i poboljšanja izvedbi stvaranjem, korištenjem i upravljanjem odgovaraj...
• Sloţen, integrirani proces koji ukljuĉuje ljude, postupke, ideje, ureĊaje i organizaciju za analizu problema, i osmišl...
SASTAVNICE• OBRAZOVANJE + TEHNOLOGIJE•  metode uĉenja•  ciljevi uĉenja•  evaluacija uĉenja i po(d)uĉavanja•  okolina• ...
OMOGUĆAVA• situacijsko uĉenje – iskustveno uĉenje kroz rješavanje problemskih situacija iz prakse• intenzifikaciju nasta...
• interaktivnost subjekta uĉenja i sadrţaja uĉenja• veću i bolju uĉinkovitost jer olakšava uĉenje, s obzirom na razliĉit...
DRUŠTVENI MEDIJI• tehnologija zasnovana na web i mobilnim platformama koja podupire interaktivni dijalog• skupina intern...
IKT• tehnologije = IKT• obuhvaća sve tehnologije koje omogućavaju rukovanje informacijama• tehnologije dostupne obrazovni...
IKT U OBRAZOVANJU• podrazumijeva primjenu informacijske tehnologije u svim podruĉjima poduĉavanja i uĉenja, naglašavajuć...
SUVREMENA OBRAZOVNA   TEHNOLOGIJA• integrira suvremeno koncipiran program uĉenja (softver) i tehniku (hardver) putem ...
ODABIR OT•  S  uĉenici (engl. Students)•  E  lakoća upotrebe (engl. Ease of use)•  C  troškovi (engl. Costs)•  T  ...
e-UĈENJE (1)engl. e-learninguĉenje i pouĉavanje uz upotrebu IKT-a(upotreba Interneta i multimedije)• u uĉionici• mješovito...
e-UĈENJE (2)• sinkrono (u realnom vremenu: VK, chat…)• asinkrono (forum, LMS, e-mail…)• mentorirano• samostalno
e-UĈENJE (3)     PREDNOSTI          NEDOSTACIkvalitetno sudjelovanje u   odreĊena znanja i vještinenastavi...
KOMPETENCIJE• … kombinacija znanja, vještina, stavova, vrijednosti, ţelja i navika koje pojedincu omogućavaju aktivno i ...
KLJUĈNI ELEMENTI• prepoznavanje potrebe za informacijom• pronalaţenje i prikupljanje informacija putem raĉunala• analiza ...
KOMPETENCIJE         POUĈAVATELJAULOGA POUĈAVATELJA U PRIMJENI OT• temeljne• specifiĉne• noveDIGITALNA KOMPETENCIJ...
KOMPETENTAN     POUĈAVATELJ•  brine o cjelokupnoj liĉnosti uĉenika•  pruţa kvalitetno obrazovanje•  razvija snaţnu...
SPREGA OT I WEB ALATA• WEB 1.0• rani stupanj upotrebe www; primarna zadaća je izgradnja weba• socijalni pristup – korisni...
WEB 2.0• 2. generacija upotrebe weba koja podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju korisnika i raĉunala (2004.)• na taj naĉ...
WEB 3.0• 3. generacija upotrebe weba (2006.)• INTELIGENTNI web• više poveziv, otvoren, inteligentan, semantiĉki, dijeljen...
SMJERNICE (engl. POLICY)• PRIHVATLJIVO KORIŠTENJE RAĈUNALA U ŠKOLI• SIGURNOSNA POLITIKA – kako ispravno koristiti tehnol...
DOMAĆA ZADAĆA • Do sljedećeg susreta realizirati barem jedan nastavni sat uz pomoć suvremene obrazovne tehnologije i pr...
UPUTE• wiki stranica• registrirati se na WikiSpaces edu• http://obrazovnetehnologije.wikispaces.com/• Wallwisher – ostavit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Obrazovne tehnologije_handouts_NLJK

855 views

Published on

presentation for IPA project

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • PREDUVJETI: ljudski čimbenik – promijenjena uloga učitelja – nove uloge učitelja (moderator i koordinator; refleksivni praktičar, akcijski istraživač; facilitator)
 • KOMPETENCIJE SE MOGU UTVRĐIVATI I RAZVIJATI.
 • such as those using semantic web, microformats, natural language search, data-mining, machine learning, recommendation agents, and artificial intelligence technologies — which emphasize machine-facilitated understanding of information in order to provide a more productive and intuitive user experience.”   Semantički web je nadopuna, ekstenzija World Wide Web-a a nastao je u potrazi za efikasnijim rješenjima za pronalaženje informacija, te kao takav omogućuje bolju suradnju između računala i korisnika. Ideja je da se sve informacije koje se na web-u pojavljuju označe posebnim tagovima tako da računala mogu automatizirano povezivati podatke iz jednoga tipa informacija (primjerice – fotografija s označenim mjestom, datumom i vremenom nastanka) s nekim drugim tipom informacija (primjerice – meteorološko izviješće za period kada je nastala fotografija) [1]. Semantički web kao koncept predstavlja i omogućava da webu dostupni izvori informacija mogu biti organizirani i korišteni semantičkim, a ne sintaktičkim ili strukturalnim metodama, on predstavlja sinergiju programa koji prikupljaju sadržaj sa weba iz različitih izvora, zatim procesira informaciju i razmjenjuje rezultate sa drugim programima, na globalnoj razini [2].
 • Obrazovne tehnologije_handouts_NLJK

  1. 1. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću ZabokRavnateljicaPrilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok | +385 49 221 620, +385 98 251 575 Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnjuwww.ss-sudigo-zabok.skole.hr Škola partner: Matice hrvatske 11, 21000 Split EDUKATIVNE – OBRAZOVNE TEHNOLOGIJEmr. Nataša Ljubić Klemše natasa.ljk@gmail.com @NatasaLJK
  2. 2. UVOD• novo multimedijsko okruţenje• promjene u obrazovanju  prilagodba školskog sustava društvu znanja• IKT sastavni dio sustava obrazovanja• prednosti obrazovnih tehnologija – metode uĉenja i pouĉavanja• unaprjeĊenje procesa uĉenja• stvaranje poticajnih sredina za uĉenje
  3. 3. INFORMACIJSKO DOBA• globalizacija• umreţavanje• brz tehnološki razvitak• ubrzano zastarijevanje informacija i znanja• revidirani Mooreov zakon• neminovna prilagodba školskog sustava
  4. 4. OBRAZOVANJE• oslonjeno na IK tehnologije• savladavanje temeljnih tehnoloških znanja, u svrhu stjecanja potrebnih vještina koje zahtijeva upotreba IK tehnologije• uĉenici  stjecanje informacijske i informatiĉke pismenost• raĉunalna pismenost – pratiti brze tehnološke promjene
  5. 5. POJEDINAC• FIT person – osoba “spretna” u korištenju tehnologije (engl. Fluent with Information technology)• spretnost, okretnost (engl. computer fluency) – viša razina kompetentnosti u radu s raĉunalima i pametnim ureĊajima (znanje upotrebe + konstruktivna primjena kao alata)• Web 2.0 alati, Web 2.0 kultura
  6. 6. SVRHA (1)• pouĉavanje usmjereno na uĉenika• uĉenje nije samo konzumiranje sadrţaja• uĉenje = suradnja kreiranje vlastitog znanja uz pomoć dostupnih izvora i drugih korisnika individualizacija obrazovanja stvaranje okruţenja po mjeri uĉenika stvaranje poticajnih sredina za uĉenje
  7. 7. SVRHA (2)• upotreba OT (obrazovne tehnologije) – bolja recepcija informacija (više kanala prijema; vizualni, akustiĉki, kinestetiĉki)• tranzicija tradicionalnih naĉina pouĉavanja i uĉenja u suvremene• prilagoĊavanje i/ili promjena uloge uĉitelja – od jedinog izvora znanja do moderatora, facilitatora, koordinatora
  8. 8. SVRHA (3)• unaprjeĊenje obrazovanja, uĉenja i po(d)uĉavanja, ali i ishoda uĉenja• olakšavanje procesa uĉenja• povećava uĉinkovitost obrazovnog sustava u pogledu djelotvornosti i uĉinkovitosti
  9. 9. DEFINICIJA(E)• naĉini postizanja obrazovnih ciljeva, razliĉiti postupci i sredstva uspješnog pouĉavanja (Pastuović 1999., Matijević 2002.)• sadrţaji posredovani odreĊenim tehniĉkim medijima i tehnologijama• Obrazovna tehnologija je upotreba tehnologije za unaprjeĊenje obrazovanja. To je sustavan, ponavljajući proces za planiranje nastave i struĉnog usavršavanja u svrhu poboljšavanja izvedbe. Ponekad je znana i kao instrukcijska tehnologija ili uĉeća tehnologija.izvor: Wikipedia:Educational_technology
  10. 10. • Istraţivanje i etiĉka praksa olakšavanja uĉenja i poboljšanja izvedbi stvaranjem, korištenjem i upravljanjem odgovarajućih tehnoloških procesa i resursa. (Scott Adams)• “… bilo koji ureĊaj dostupan nastavniku u pouĉavanju uĉenika, uĉinkovitije i poticajnije nego uz iskljuĉivo korištenje nastavnikova glasa.” Larry Cuban, 1986., “Teachers and Machines”
  11. 11. • Sloţen, integrirani proces koji ukljuĉuje ljude, postupke, ideje, ureĊaje i organizaciju za analizu problema, i osmišljavanje, provedbu, vrednovanje i upravljanje rješenjima; sudjeluje u svim aspektima ljudskog uĉenja.izvor: Association for Educational Communications and Technology (AECT)Tehnologija znaĉi sustavnu primjenu znanstvenog ili drugaĉije organiziranog znanja na praktiĉnom zadatku. U skladu s tim OT je zasnovana na teoretskim znanjima razliitih disciplina (komunikologije, psihologije, umjetne inteligencije, raĉunalnih znanosti itd.) plus eksperimentalno znanje iz obrazovne prakse (Natalie Descryver)
  12. 12. SASTAVNICE• OBRAZOVANJE + TEHNOLOGIJE• metode uĉenja• ciljevi uĉenja• evaluacija uĉenja i po(d)uĉavanja• okolina• mediji za uĉenje
  13. 13. OMOGUĆAVA• situacijsko uĉenje – iskustveno uĉenje kroz rješavanje problemskih situacija iz prakse• intenzifikaciju nastavnog procesa• usmjerenu paţnju• veću motiviranost i pozitivan utjecaj na ponašanja, komunikacijske vještine i vještine promišljanja• vremensku i prostornu neovisnost
  14. 14. • interaktivnost subjekta uĉenja i sadrţaja uĉenja• veću i bolju uĉinkovitost jer olakšava uĉenje, s obzirom na razliĉite stilove uĉenja i sposobnosti uĉenika• diferenciranje programa u skladu s uĉenikovim individualnim mogućnostima• veću odgovornost za vlastito uĉenje
  15. 15. DRUŠTVENI MEDIJI• tehnologija zasnovana na web i mobilnim platformama koja podupire interaktivni dijalog• skupina internetskih aplikacija koja omogućava stvaranje i razmjenu sadrţaja• FB, Twitter, Edmodo, MySpace• Moodle
  16. 16. IKT• tehnologije = IKT• obuhvaća sve tehnologije koje omogućavaju rukovanje informacijama• tehnologije dostupne obrazovnim djelatnicima• njihova primjena u nastavnom procesu
  17. 17. IKT U OBRAZOVANJU• podrazumijeva primjenu informacijske tehnologije u svim podruĉjima poduĉavanja i uĉenja, naglašavajući komunikacijsku komponentu informacijske tehnologije• IKT – podloga za kreativnu i djelotvornu upotrebu znanja
  18. 18. SUVREMENA OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA• integrira suvremeno koncipiran program uĉenja (softver) i tehniku (hardver) putem koje program postaje dostupan• znaĉajna uloga u modernizaciji obrazovanja
  19. 19. ODABIR OT• S uĉenici (engl. Students)• E lakoća upotrebe (engl. Ease of use)• C troškovi (engl. Costs)• T pouĉavanje i uĉenje (engl. Teaching and learning)• I interaktivnost (engl. Interactivity)• O organizacijska pitanja (engl. Organisational issues)• N novitet (engl. Novelty)• S brzina (engl. Speed)
  20. 20. e-UĈENJE (1)engl. e-learninguĉenje i pouĉavanje uz upotrebu IKT-a(upotreba Interneta i multimedije)• u uĉionici• mješovito• potpuno online
  21. 21. e-UĈENJE (2)• sinkrono (u realnom vremenu: VK, chat…)• asinkrono (forum, LMS, e-mail…)• mentorirano• samostalno
  22. 22. e-UĈENJE (3) PREDNOSTI NEDOSTACIkvalitetno sudjelovanje u odreĊena znanja i vještinenastavi korisnikae-uĉionica otvorena 24 sata nema 100% pouzdanosti opremedinamiĉna interakcija veća odgovornost polaznikainstruktora i polaznikalagan pristup sadrţajima problematika autorskih e- prava
  23. 23. KOMPETENCIJE• … kombinacija znanja, vještina, stavova, vrijednosti, ţelja i navika koje pojedincu omogućavaju aktivno i uĉinkovito djelovanje u odreĊenom podruĉju i profesiji (Deakin Crick, R. 2008)• … skupina znanja, vještina i iskustva potrebnih za budućnost, a koja se oĉituje u aktivnosti (Katane, 2006)• … znanja, vještine, stavovi, vrijednosti, motivacije i vjerovanja potrebna ljudima kako bi bili uspješni u poslu (Gupta, 1999)
  24. 24. KLJUĈNI ELEMENTI• prepoznavanje potrebe za informacijom• pronalaţenje i prikupljanje informacija putem raĉunala• analiza i procjena informacija• korištenje (pohranjivanje, stvaranje i prikazivanje) informacija putem raĉunala• objavljivanje i razmjena informacija putem Interneta
  25. 25. KOMPETENCIJE POUĈAVATELJAULOGA POUĈAVATELJA U PRIMJENI OT• temeljne• specifiĉne• noveDIGITALNA KOMPETENCIJA  osposobljenost za sigurnu i kritiĉku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, u osobnom i društvenom ţivotu te u komunikaciji(Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, 2011.)
  26. 26. KOMPETENTAN POUĈAVATELJ• brine o cjelokupnoj liĉnosti uĉenika• pruţa kvalitetno obrazovanje• razvija snaţnu osobnost1. PRAKSA2. VODSTVO I UPRAVLJANJE3. OSOBNA UĈINKOVITOST
  27. 27. SPREGA OT I WEB ALATA• WEB 1.0• rani stupanj upotrebe www; primarna zadaća je izgradnja weba• socijalni pristup – korisnici samo vide sadrţaj (engl. read), ali ne mogu intervenirati u njega
  28. 28. WEB 2.0• 2. generacija upotrebe weba koja podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju korisnika i raĉunala (2004.)• na taj naĉin korisnik od pasivnog postaje aktivan• prosumeri (engl. produce + consumer)
  29. 29. WEB 3.0• 3. generacija upotrebe weba (2006.)• INTELIGENTNI web• više poveziv, otvoren, inteligentan, semantiĉki, dijeljenih datoteka, proceasa na materinjem jeziku• pristup s bilo kojeg ureĊaja• budućnost Interneta• budućnost uporabe OT u obrazovne svrhe
  30. 30. SMJERNICE (engl. POLICY)• PRIHVATLJIVO KORIŠTENJE RAĈUNALA U ŠKOLI• SIGURNOSNA POLITIKA – kako ispravno koristiti tehnologijuSID (Safer Internet Day)• 5. veljaĉe 2013. (svake godine drugog dana drugog tjedna mjeseca veljaĉe)• 10. godišnjica – 2013. godine
  31. 31. DOMAĆA ZADAĆA • Do sljedećeg susreta realizirati barem jedan nastavni sat uz pomoć suvremene obrazovne tehnologije i promišljati o:ISKUSTVU I OSOBNOM MIŠLJENJUPROCJENI STUPNJA UĈENIKOVE USVOJENOSTI SADRŢAJAUSPOREDBI S KLASIĈNOM NASTAVOMREAKCIJAMA UĈENIKA(kompetencijama, sigurnosti, smjernicama …)
  32. 32. UPUTE• wiki stranica• registrirati se na WikiSpaces edu• http://obrazovnetehnologije.wikispaces.com/• Wallwisher – ostaviti post o realizaciji zadatka• komentirati na Twitteru #otsudigo

  ×