• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
презентація солонько о.а.
 

презентація солонько о.а.

on

 • 5,248 views

З досвіду роботи старшого викладача кафедри методики та змісту природничо-математичної освіти та ...

З досвіду роботи старшого викладача кафедри методики та змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Statistics

Views

Total Views
5,248
Views on SlideShare
5,248
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  презентація солонько о.а. презентація солонько о.а. Presentation Transcript

  • З досвіду роботи старшого викладача кафедри методики та змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Солонько Оксани Антонівни
  • МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА Основні напрямки здійснення диференціації навчання математики в загальноосвітній школі та їх реалізація
  • Актуальність та доцільність дослідження
   • Реформування освіти України передбачає модернізацію її змісту, методів і засобів навчання, перехід від уніфікованої шкільної моделі до урізноманітнення її типів. Розвиток сучасної педагогічної теорії та практики ґрунтується на відкритості і творчому характері навчання, особистісній його спрямованості. Ключовим завданням сьогодення є орієнтація системи навчання на розвиток особистості, здатної до самостійної навчальної діяльності, саморозвитку і творчого розв'язання інтелектуальних та практичних проблем.
   • Протиріччя між високим рівнем математизації та інформатизації в життєдіяльності людини та досить низьким рівнем математичної підготовки підростаючого покоління вказує на існування проблеми підвищення якості математичної підготовки кожного випускника загальноосвітнього навчального закладу. В умовах профілізації старшої школи ця проблема набуває ще більшої актуальності.
   • Ідея навчання з урахуванням індивідуальних особливостей тих, хто навчається, не є надбанням сучасності. Про це свідчать роботи видатних педагогів минулого: Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського та ін. Різні аспекти проблеми диференціації навчання досліджували Б.Ананьєв, Ю.Бабанський, Д.Брунер, О.Бугайов, М.Бурда, В.Буряк, Л.Виготський, Ю.Гільбух, В.Давидов, Д.Ельконін, В.Крутецький, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, П.Сікорський, І.Унт, В.Фірсов та ін. Серед останніх – роботи В.Володько, Н.Ковчин, П.Капіносова та ін.
   • Аналіз психолого-педагогічних досліджень дає можливість розглядати диференційоване навчання як важливе завдання і зробити висновок про те, що ефективність процесу навчання залежить від способу його організації. Інноваційні процеси, які відбуваються в сучасній школі, свідчать про необхідність прикладної спрямованості навчання у профільній школі .Нові вимоги суспільства, які характеризуються підвищенням уваги до особистості учня, до його саморозвитку, разом із змінами, що обумовлені впровадженням Концепції профільного навчання у старшій загальноосвітній школі, зумовлюють необхідність розроблення оновленої методичної системи прикладної спрямованості навчальної діяльності.
  • Актуальність дослідження
   • Зумовлена:
   • - змінами в цілях навчання учнів у класах різних напрямів профілізації, що передбачають врахування умов навчання у вищих навчальних закладах відповідно до вимог Болонського процесу;
   • - відмінностями у рівні навченості, успішності учнів у класах з поглибленим вивченням математики; темпі навчальної діяльності, якості виконання завдань та глибині їх осмислення; вмінні самостійно працювати, відшукувати залежності між величинами та проводити проблемно-пошукову діяльність;
   • - потребами учнів у знаннях з математики для повсякденного життя та практичної діяльності; потребами учнів, що мають відмінності у навчальних інтересах, мотивації навчальної діяльності;
   • - необхідністю розвивати творчі можливості, забезпечувати умови для розкриття індивідуальності учня з урахуванням його вікових особливостей на основі компетентісного підходу.
   • Мета дослідження – розробити і теоретично обґрунтувати методичну систему диференційованих задач у процесі вивчення математики в умовах загальноосвітньої школи, яка сприятиме підвищенню якості математичної освіти.
   • Гіпотеза дослідження – використання диференційованих завдань в процесі вивчення математики в загальноосвітній школі сприяє зростанню мотивації та активізації пізнавальної діяльності школярів.
   • Об'єкт дослідження – процес викладання математики в загальноосвітній школі .
   • Предмет дослідження – шляхи реалізації диференціації в середній школі при вивченні математики .
  • Завдання досл ідження
   • 1.3'ясувати стан розробленості проблеми у науково-методичній літературі та шкільній практиці;
   • 2.Визначити психолого- педагогічні і методичні засади розвитку вмінь і навичок навчальної діяльності учнів загальноосвітньої школи ;
   • 3.Розробити методичну систему використання прикладних задач у процесі диференціації навчання математики у загальноосвітній школі;
   • 4.Запропонувати методичні рекомендації щодо ефективного використання різнорівневих задач в диференціації навчання з математики.
  • Методи дослідження
   • теоретичні – аналіз та синтез, зокрема, системний аналіз педагогічної , науково-методичної та навчальної літератури з проблеми дослідження; порівняння; аналогія; систематизація та узагальнення; історичний метод, зокрема, добір, класифікація та систематизація фактичного матеріалу;
   • емпіричні — констату юч ий експеримент, методи математичної статистики, спостереження, анкетування, бесіди з учнями та вчителями; аналіз результатів письмових робіт з математики , документації, що дозволили з'ясувати рівень навчальних досягнень учнів з математики .
  • Наукова новизна результатів дослідження
   • - розкрито зміст та операційний склад загальних і спеціальних умінь навчальної діяльності учнів та психолого-методичні засади їх розвитку, які враховуються при диференційованому навчанні математики в загальноосвітній школі;
   • - визначено психолого-педагогічні засади відбору форм, методів і засобів, які забезпечують ефективний підхід до організації диференційованого навчання математики в загальноосвітній школі;
   • - розроблено принципи побудови системи диференційованих завдань для розвитку творчих здібностей учнів і науково обґрунтовані методичні підходи до їх реалізації.
  • Практичне значення дослідження
   • - розроблена методика забезпечує ефективний підхід до організації навчальної діяльності у процесі диференційованого навчання математики, що сприяє підвищенню якості математичної освіти учнів;
   • - розроблені організаційні форми, методи, прийоми та система диференційованих вправ, що забезпечує розвиток умінь навчальної діяльності.
  • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
   • Відповідно до поставленої мети і визначених завдань у ході дослідження здобуто такі результати:
   • з'ясовано стан розробленості даної проблеми у теорії та шкільній практиці;
   • виділено психолого-педагогічні засади прикладної спрямованості у загальноосвітній школі;
   • розроблено і теоретично обґрунтовано методичну систему навчальної діяльності учнів у процесі диференціації навчання математики у загальноосвітній школі, яка сприяє підвищенню якості математичної підготовки учнів.
  • Результати проведеного дослідження дають підставу для таких висновків:
   • Результати констатувального експерименту засвідчили, що відбувається переорієнтація навчального процесу на особистість учня, ведеться пошук сприятливих умов досягнення кожним учнем найбільш можливого і необхідного для нього рівня знань.
   • В умовах класно-урочного навчання особистіну орієнтованість навчання варто реалізовувати через рівневу і профільну диференціацію.
   • Диференційоване рівневе навчання здійснюється на основі виділення групп учнів з різним рівнем розвитку, підготовки, з орієнтуванням на досягнення особистістю доступного рівня засвоєння знань (рівня посильних труднощів).
   • Навчальну діяльність під час вивчення математики рекомендується поділяти за типом пізнавальної діяльності учнів на: продуктивну, варіативну, частково-пошукову, дослідницьку та творчу.
  • Основні умови ефективної навчальної діяльності :
   • а) технологізація навчального процесу;
   • б) створення системи диференційованих завдань з математики для навчально-пізнавальної діяльності учнів з врахуванням інтерактивних технологій;
   • в) забезпечення самостійної навчальної діяльності при різних формах навчання (індивідуальній, груповій, фронтальній);
   • г) домінування творчих навчально- пізнавальних завдань над репродуктивними.
  • Вимоги для диференційованих завдань з математики:
   • враховувати розвивальні, навчальні та виховні цілі уроку та зміст програмного матеріалу;
   • спрямовувати навчання не тільки на розширення знань, структурування, інтегрування, узагальнення змісту але і на постійне збагачення наявного математичного досвіду учня;
   • забезпечувати диференційованість за рівнем, відповідно до вимог державного загальноосвітнього стандарту та поглибленого вивчення предмету;
   • враховувати особливості навчальної діяльності учнів (потреби, інтереси, операційний склад).
   • Результати дослідження підтверджують достовірність гіпотези про те, що пропонована методика використання диференційованих завдань з математики в загальноосвтніій школі є ефективною.
   • У результаті її використання активізується пізнавальна діяльність та зростає мотивація учнів при вивченні математики та досягається вищий рівень математичних знань.