презентація солонько о.а.

5,463 views
5,278 views

Published on

З досвіду роботи старшого викладача кафедри методики та змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

презентація солонько о.а.

 1. 1. З досвіду роботи старшого викладача кафедри методики та змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Солонько Оксани Антонівни
 2. 2. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА Основні напрямки здійснення диференціації навчання математики в загальноосвітній школі та їх реалізація
 3. 3. Актуальність та доцільність дослідження <ul><li>Реформування освіти України передбачає модернізацію її змісту, методів і засобів навчання, перехід від уніфікованої шкільної моделі до урізноманітнення її типів. Розвиток сучасної педагогічної теорії та практики ґрунтується на відкритості і творчому характері навчання, особистісній його спрямованості. Ключовим завданням сьогодення є орієнтація системи навчання на розвиток особистості, здатної до самостійної навчальної діяльності, саморозвитку і творчого розв'язання інтелектуальних та практичних проблем. </li></ul><ul><li>Протиріччя між високим рівнем математизації та інформатизації в життєдіяльності людини та досить низьким рівнем математичної підготовки підростаючого покоління вказує на існування проблеми підвищення якості математичної підготовки кожного випускника загальноосвітнього навчального закладу. В умовах профілізації старшої школи ця проблема набуває ще більшої актуальності. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ідея навчання з урахуванням індивідуальних особливостей тих, хто навчається, не є надбанням сучасності. Про це свідчать роботи видатних педагогів минулого: Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського та ін. Різні аспекти проблеми диференціації навчання досліджували Б.Ананьєв, Ю.Бабанський, Д.Брунер, О.Бугайов, М.Бурда, В.Буряк, Л.Виготський, Ю.Гільбух, В.Давидов, Д.Ельконін, В.Крутецький, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, П.Сікорський, І.Унт, В.Фірсов та ін. Серед останніх – роботи В.Володько, Н.Ковчин, П.Капіносова та ін. </li></ul><ul><li>Аналіз психолого-педагогічних досліджень дає можливість розглядати диференційоване навчання як важливе завдання і зробити висновок про те, що ефективність процесу навчання залежить від способу його організації. Інноваційні процеси, які відбуваються в сучасній школі, свідчать про необхідність прикладної спрямованості навчання у профільній школі .Нові вимоги суспільства, які характеризуються підвищенням уваги до особистості учня, до його саморозвитку, разом із змінами, що обумовлені впровадженням Концепції профільного навчання у старшій загальноосвітній школі, зумовлюють необхідність розроблення оновленої методичної системи прикладної спрямованості навчальної діяльності. </li></ul>
 5. 5. Актуальність дослідження <ul><li>Зумовлена: </li></ul><ul><li>- змінами в цілях навчання учнів у класах різних напрямів профілізації, що передбачають врахування умов навчання у вищих навчальних закладах відповідно до вимог Болонського процесу; </li></ul><ul><li>- відмінностями у рівні навченості, успішності учнів у класах з поглибленим вивченням математики; темпі навчальної діяльності, якості виконання завдань та глибині їх осмислення; вмінні самостійно працювати, відшукувати залежності між величинами та проводити проблемно-пошукову діяльність; </li></ul><ul><li>- потребами учнів у знаннях з математики для повсякденного життя та практичної діяльності; потребами учнів, що мають відмінності у навчальних інтересах, мотивації навчальної діяльності; </li></ul><ul><li>- необхідністю розвивати творчі можливості, забезпечувати умови для розкриття індивідуальності учня з урахуванням його вікових особливостей на основі компетентісного підходу. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Мета дослідження – розробити і теоретично обґрунтувати методичну систему диференційованих задач у процесі вивчення математики в умовах загальноосвітньої школи, яка сприятиме підвищенню якості математичної освіти. </li></ul><ul><li>Гіпотеза дослідження – використання диференційованих завдань в процесі вивчення математики в загальноосвітній школі сприяє зростанню мотивації та активізації пізнавальної діяльності школярів. </li></ul><ul><li>Об'єкт дослідження – процес викладання математики в загальноосвітній школі . </li></ul><ul><li>Предмет дослідження – шляхи реалізації диференціації в середній школі при вивченні математики . </li></ul>
 7. 7. Завдання досл ідження <ul><li>1.3'ясувати стан розробленості проблеми у науково-методичній літературі та шкільній практиці; </li></ul><ul><li>2.Визначити психолого- педагогічні і методичні засади розвитку вмінь і навичок навчальної діяльності учнів загальноосвітньої школи ; </li></ul><ul><li>3.Розробити методичну систему використання прикладних задач у процесі диференціації навчання математики у загальноосвітній школі; </li></ul><ul><li>4.Запропонувати методичні рекомендації щодо ефективного використання різнорівневих задач в диференціації навчання з математики. </li></ul>
 8. 8. Методи дослідження <ul><li>теоретичні – аналіз та синтез, зокрема, системний аналіз педагогічної , науково-методичної та навчальної літератури з проблеми дослідження; порівняння; аналогія; систематизація та узагальнення; історичний метод, зокрема, добір, класифікація та систематизація фактичного матеріалу; </li></ul><ul><li>емпіричні — констату юч ий експеримент, методи математичної статистики, спостереження, анкетування, бесіди з учнями та вчителями; аналіз результатів письмових робіт з математики , документації, що дозволили з'ясувати рівень навчальних досягнень учнів з математики . </li></ul>
 9. 9. Наукова новизна результатів дослідження <ul><li>- розкрито зміст та операційний склад загальних і спеціальних умінь навчальної діяльності учнів та психолого-методичні засади їх розвитку, які враховуються при диференційованому навчанні математики в загальноосвітній школі; </li></ul><ul><li>- визначено психолого-педагогічні засади відбору форм, методів і засобів, які забезпечують ефективний підхід до організації диференційованого навчання математики в загальноосвітній школі; </li></ul><ul><li>- розроблено принципи побудови системи диференційованих завдань для розвитку творчих здібностей учнів і науково обґрунтовані методичні підходи до їх реалізації. </li></ul>
 10. 10. Практичне значення дослідження <ul><li>- розроблена методика забезпечує ефективний підхід до організації навчальної діяльності у процесі диференційованого навчання математики, що сприяє підвищенню якості математичної освіти учнів; </li></ul><ul><li>- розроблені організаційні форми, методи, прийоми та система диференційованих вправ, що забезпечує розвиток умінь навчальної діяльності. </li></ul>
 11. 11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ <ul><li>Відповідно до поставленої мети і визначених завдань у ході дослідження здобуто такі результати: </li></ul><ul><li>з'ясовано стан розробленості даної проблеми у теорії та шкільній практиці; </li></ul><ul><li>виділено психолого-педагогічні засади прикладної спрямованості у загальноосвітній школі; </li></ul><ul><li>розроблено і теоретично обґрунтовано методичну систему навчальної діяльності учнів у процесі диференціації навчання математики у загальноосвітній школі, яка сприяє підвищенню якості математичної підготовки учнів. </li></ul>
 12. 12. Результати проведеного дослідження дають підставу для таких висновків: <ul><li>Результати констатувального експерименту засвідчили, що відбувається переорієнтація навчального процесу на особистість учня, ведеться пошук сприятливих умов досягнення кожним учнем найбільш можливого і необхідного для нього рівня знань. </li></ul><ul><li>В умовах класно-урочного навчання особистіну орієнтованість навчання варто реалізовувати через рівневу і профільну диференціацію. </li></ul><ul><li>Диференційоване рівневе навчання здійснюється на основі виділення групп учнів з різним рівнем розвитку, підготовки, з орієнтуванням на досягнення особистістю доступного рівня засвоєння знань (рівня посильних труднощів). </li></ul><ul><li>Навчальну діяльність під час вивчення математики рекомендується поділяти за типом пізнавальної діяльності учнів на: продуктивну, варіативну, частково-пошукову, дослідницьку та творчу. </li></ul>
 13. 13. Основні умови ефективної навчальної діяльності : <ul><li>а) технологізація навчального процесу; </li></ul><ul><li>б) створення системи диференційованих завдань з математики для навчально-пізнавальної діяльності учнів з врахуванням інтерактивних технологій; </li></ul><ul><li>в) забезпечення самостійної навчальної діяльності при різних формах навчання (індивідуальній, груповій, фронтальній); </li></ul><ul><li>г) домінування творчих навчально- пізнавальних завдань над репродуктивними. </li></ul>
 14. 14. Вимоги для диференційованих завдань з математики: <ul><li>враховувати розвивальні, навчальні та виховні цілі уроку та зміст програмного матеріалу; </li></ul><ul><li>спрямовувати навчання не тільки на розширення знань, структурування, інтегрування, узагальнення змісту але і на постійне збагачення наявного математичного досвіду учня; </li></ul><ul><li>забезпечувати диференційованість за рівнем, відповідно до вимог державного загальноосвітнього стандарту та поглибленого вивчення предмету; </li></ul><ul><li>враховувати особливості навчальної діяльності учнів (потреби, інтереси, операційний склад). </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Результати дослідження підтверджують достовірність гіпотези про те, що пропонована методика використання диференційованих завдань з математики в загальноосвтніій школі є ефективною. </li></ul><ul><li>У результаті її використання активізується пізнавальна діяльність та зростає мотивація учнів при вивченні математики та досягається вищий рівень математичних знань. </li></ul>

×