(สําเนา)                                    ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปฏิทินการับสมัครม อ ปัตตานี

1,674
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,674
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปฏิทินการับสมัครม อ ปัตตานี

 1. 1. (สําเนา) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา --------------------------------- ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการรับนัก ศึก ษาเขาศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษาประจําปก ารศึก ษา 2554 นั้น เพื่อ ใหก ารดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอ งกับการ เปด ภาคการศึก ษาของหลัก สูตรตาง ๆ ที่เป นระบบทวิภาค บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดปฏิ ทินการรับสมัค รนัก ศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษาประจําปก ารศึก ษา 2554 ดังนี้ รับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ตลอดปการศึกษา 2554 กําหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 รับสมัค รทางอินเตอรเน็ต 15 ตุล าคม – 30 พฤศจิก ายน 2553 3 – 31 มีนาคม 2554 1 ธันวาคม 2553 – 29 เมษายน 2554 9 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2554 รับสมัค รดวยตัวเอง 17 – 25 พฤศจิก ายน 2553 - หลัก สูตรตาง ๆ ดําเนินการสอบคัดเลือ ก 22 ธันวาคม 2553 - 31 มกราคม 2554 7 – 22 เมษายน 2554 2 มกราคม – 30 เมษายน 2554 1 มิถ ุนายน – 30 กันยายน 2554 ประกาศผลการสอบ 2 กุมภาพันธ 2554 4 พฤษภาคม 2554 4 กุมภาพันธ - 7 พฤษภาคม 2554 1 กรกฎาคม – 7 ตุล าคม 2554 นัก ศึก ษาขึ้นทะเบียนการเปนนัก ศึก ษา 9 – 25 กุมภาพันธ 2554 9 – 20 พฤษภาคม 2554 - - ลงทะเบียนเรีย น 30 พฤษภาคม 2554 30 พฤษภาคม 2554 30 พฤษภาคม 2554 20 ตุล าคม 2554 เปด ภาคการศึก ษา 6 มิถ ุนายน 2554 6 มิถ ุนายน 2554 6 มิถ ุนายน 2554 24 ตุล าคม 2554 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วัน ที่ 15 ธั นวาคม 2553 (ลงชื่อ ) วรสันติ์ โสภณ (นายวรสันติ์ โสภณ)สําเนาถูกตอง ผูชวยคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย(นางสาวแววตา เลงวงศ)นักวิชาการศึกษา แววตา/ราง/พิมพ/ทาน

×