• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

on

 • 11,160 views

เครดิตคุณประภัสสร จันทร์แดง

เครดิตคุณประภัสสร จันทร์แดง

Statistics

Views

Total Views
11,160
Views on SlideShare
11,160
Embed Views
0

Actions

Likes
8
Downloads
0
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ Presentation Transcript

  • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 31101 สาระการเรียนรู้สังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยนางสาวประภัสสร จันทร์แดง 0647026
  • จุดประสงค์การเรียนรู้
   • 1. นักเรียนบอกความหมายของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
   • 2. นักเรียนบอกชื่อของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้อย่างน้อย 3 ชื่อ
   • 3. นักเรียนระบุบอกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
   • 4. นักเรียนจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
   • 5. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้อย่างน้อย 3 ข้อ
   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความหมาย ประเภท และประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
   • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   หมายถึง   สื่อที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง การกระจาย   ขอบเขต   ความหนาแน่นของข้อมูลหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ของข้อมูลบางประเภทต้องอาศัยการวัดด้วยอุปกรณ์ ส่วนข้อมูลบางประเภทต้องออกไปเก็บยังพื้นที่นั้น ๆ แล้วนำมาสรุปวิเคราะห์  
  • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์จึงแบ่งได้เป็น   2 กลุ่ม   คือ 1. เครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูล   เครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูลนี้ได้แก่   แผนที่   รูปถ่ายทางอากาศ   และภาพจากดาวเทียม   รวมทั้งอินเทอร์เน็ต 2. เครื่องมือประเภทที่เป็นอุปกรณ์   เครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูล   หมายถึงอุปกรณ์ ที่ใช้วัดข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ เช่น มุม ระยะทาง ความสูง ภูมิอากาศ ตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น
  • เครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูล
  • แผนที่ ( Map ) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก โดยการย่อส่วนกับใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ นั้นลงในวัสดุพื้นแบนราบ
  • ประเภทของแผนที่ ได้แก่ 1. แผนที่ภูมิประเทศ   เป็นแผนที่แสดงข้อมูลทั่วไปบนผิวโลก   มีจุดเด่นคือ   แสดงสภาพภูมิประเทศ โดยใช้ชั้นความสูง ( Contour line) ที่มีชั้นความสูงเท่า จัดทำโดยกรมแผนที่ทหาร แผนที่ที่ใช้กัน มี   2 มาตราส่วน คือมาตราส่วนเล็ก   หรือ   มาตราส่วน 1: 250000 และมาตราส่วนใหญ่ คือ มาตราส่วน 1: 50000 แผนที่ภูมิประเทศทั้งสองมาตราส่วน ใช้เป็นแผนที่ต้นร่างหรือใช้ปรับแก้ไข ข้อมูลจากดาวเทียมได้อย่างดี เนื่องจากมีจุดพิกัดอ้างอิงได้ 2. แผนที่เฉพาะเรื่อง ( thematic  map) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลหลักใดอย่างหนึ่ง โดยอาจจะซ้อนอยู่บนแผนที่พื้นฐาน เช่น แผนที่ภูมิประเทศหรือบางส่วนของข้อมูลบนแผนที่ ภูมิประเทศ   มีการใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะละติจูดและลองติจูดเป็นหลัก
  • ตัวอย่างแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง
  • ประโยชน์ของแผนที่
   • 1.  แผนที่มีส่วนช่วยในการวางแผนทางเศรษฐกิจ 2.  แผนที่จะทำให้รู้ถึงสภาพทางภูมิศาสตร์การเมือง ทำให้สามารถวางแผนดำเนิน การเพื่อเตรียมรับหรือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 3.  แผนที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางทหาร ทำให้ทราบข้อ มูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และตำแหน่งของสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ต่างๆ 4.  แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้น มีส่วนช่วยในการวางมาตรการในการป้องกันหรือดำเนินการในการวางแผนพัฒนาสังคมให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง
  • ลูกโลก
   • เป็นวัสดุสามมิติประเภทหุ่นจำลองแบบย่อส่วน โดยย่อส่วนหรือลดขนาดของโลก อาศัยมาตราส่วนกำหนดขนาด และระยะทางที่ใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากที่สุดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เห็นภาพรวมว่าโลกมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ลูกโลกส่วนมากจะหมุนได้ จึงแสดงให้เห็นช่วงเวลากลางวันและกลางคืนได้
  • ภาพถ่ายทางอากาศ ( Aerial photography )
   • การนำไปใช้ประโยชน์            
   • (1) ทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากรูปถ่ายในระยะเวลาแตกต่างกัน เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน การขยายตัวของชุมชนเมืองเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น                
   • (2) การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน โดยนำรูปถ่ายทางอากาศไปใช้เพื่อจัดทำแผนที่และจำแนกประเภทการใช้ที่ดินของประเทศ โดยกำหนดโซนหรือแบ่งพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรม และเขตชุมชนที่อาศัย เป็นต้น                
   • (3) การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ รูปถ่ายทางอากาศทำให้ทราบถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป
   เป็นรูปภาพแสดงภูมิประเทศที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายรูปติดไว้กับเครื่องบิน   เป็นเครื่องมือที่ควรศึกษาควบคู่กับแผนที่ด้วยจะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
  • ภาพถ่ายทางอากาศเมืองเพชรบูรณ์
  • ภาพถ่ายจากดาวเทียม ( Satellite imagery )
   • เป็นรูปหรือภาพถ่ายที่ได้จากการสะท้อนคลื่นแสงของดวงอาทิตย์ขึ้นไปสู่เครื่องบันทึกที่ติดอยู่บนเครื่องบินหรือดาวเทียม
   • การบันทึกข้อมูลจากการถ่ายภาพอาจทำโดยใช้ฟิล์ม สี หรือ สีขาว - ดำ
   • การบันทึกข้อมูลจากดาวเทียมจะใช้สัญญาณเป็นตัวเลขแล้วจึงแปลงค่าตัวเลขเป็นภาพ
  • ภาพถ่ายจากดาวเทียม
  • ประโยชน์ของภาพถ่ายดาวเทียม
   • ด้านการเกษตร นำไปใช้การศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูก การคาดการณ์ผลผลิตและการวางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
   • ด้านการใช้ที่ดิน เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
   • ด้านธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน นำข้อมูลมาใช้ในการทำแผนที่ที่บอกถึงแหล่งแร่ แหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ แหล่งน้ำบาดาล และการวางแผนการสร้างเขื่อน
   • ด้านอุทกวิทยา การวางแผนการชลประทาน
   • ด้านสมุทรศาสตร์ นำไปใช้ในการศึกษาการแพร่กระจายของตะกอนในทะเล และคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่ง การติดตามและประเมินพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง รวมทั้งอุณหภูมิพื้นผิวทะเล
   • ด้านการทำแผนที่ ด้านป่าไม้   ใช้ข้อมูลในการศึกษาหาพื้นที่ป่าไม้และติดตามการเปลี่ยนแปลง
   • ด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการศึกษาประเมินความเสียหายและวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ
  • อินเตอร์เนต
   • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ( Geographic Information System ) หมายถึง การเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทันสมัย สามารถแสดงผลและเผยแพร่เป็นตัวเลข สถิติ ตาราง แผนที่ พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้
   • ระบบกำหนดตำแหน่งพื้นผิวโลก หรือ GPS ( Global Positioning System ) ใช้กำหนดจุดพิกัดตำแหน่งวัตถุต่าง ๆ บนผิวโลก
  • ประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ประกอบการเก็บข้อมูล เพื่อการบรรยายเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้ประกอบการเรียนและการสอนในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ หมายเหตุ เครื่องมือบางชนิดใช้ประกอบการศึกษาและเก็บข้อมูลเฉพาะในสนามเท่านั้น ใช้เพื่อศึกษาเส้นทางการเดินทาง
  • ข้อมูลอ้างอิง
   • ดร . กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ . สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ , 2550
   • อภิศักดิ์ โสมอินทร์ . แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ . กรุงเทพฯ :
   • ไทยวัฒนาพานิช , พิมพ์ครั้งที่ 4 , 2529 .
   • เอกสารสรุปการสัมมนาประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา   467448  
   • ภาควิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ . เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 จาก http://www.arts.chula.ac.th/~geography/Geo_Know.htm
   • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ . เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 จาก http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/011/113.htm