เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

22,379 views
21,782 views

Published on

เครดิตคุณประภัสสร จันทร์แดง

Published in: Education
3 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 1. 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 31101 สาระการเรียนรู้สังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยนางสาวประภัสสร จันทร์แดง 0647026
 2. 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ <ul><li>1. นักเรียนบอกความหมายของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้ </li></ul><ul><li>2. นักเรียนบอกชื่อของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้อย่างน้อย 3 ชื่อ </li></ul><ul><li>3. นักเรียนระบุบอกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้ </li></ul><ul><li>4. นักเรียนจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้ </li></ul><ul><li>5. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้อย่างน้อย 3 ข้อ </li></ul>นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความหมาย ประเภท และประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 3. 3. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ <ul><li>เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   หมายถึง   สื่อที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง การกระจาย   ขอบเขต   ความหนาแน่นของข้อมูลหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ของข้อมูลบางประเภทต้องอาศัยการวัดด้วยอุปกรณ์ ส่วนข้อมูลบางประเภทต้องออกไปเก็บยังพื้นที่นั้น ๆ แล้วนำมาสรุปวิเคราะห์   </li></ul>
 4. 4. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์จึงแบ่งได้เป็น   2 กลุ่ม   คือ 1. เครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูล   เครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูลนี้ได้แก่   แผนที่   รูปถ่ายทางอากาศ   และภาพจากดาวเทียม   รวมทั้งอินเทอร์เน็ต 2. เครื่องมือประเภทที่เป็นอุปกรณ์   เครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูล   หมายถึงอุปกรณ์ ที่ใช้วัดข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ เช่น มุม ระยะทาง ความสูง ภูมิอากาศ ตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น
 5. 5. เครื่องมือประเภทที่ให้ข้อมูล
 6. 6. แผนที่ ( Map ) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก โดยการย่อส่วนกับใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ นั้นลงในวัสดุพื้นแบนราบ
 7. 7. ประเภทของแผนที่ ได้แก่ 1. แผนที่ภูมิประเทศ   เป็นแผนที่แสดงข้อมูลทั่วไปบนผิวโลก   มีจุดเด่นคือ   แสดงสภาพภูมิประเทศ โดยใช้ชั้นความสูง ( Contour line) ที่มีชั้นความสูงเท่า จัดทำโดยกรมแผนที่ทหาร แผนที่ที่ใช้กัน มี   2 มาตราส่วน คือมาตราส่วนเล็ก   หรือ   มาตราส่วน 1: 250000 และมาตราส่วนใหญ่ คือ มาตราส่วน 1: 50000 แผนที่ภูมิประเทศทั้งสองมาตราส่วน ใช้เป็นแผนที่ต้นร่างหรือใช้ปรับแก้ไข ข้อมูลจากดาวเทียมได้อย่างดี เนื่องจากมีจุดพิกัดอ้างอิงได้ 2. แผนที่เฉพาะเรื่อง ( thematic  map) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลหลักใดอย่างหนึ่ง โดยอาจจะซ้อนอยู่บนแผนที่พื้นฐาน เช่น แผนที่ภูมิประเทศหรือบางส่วนของข้อมูลบนแผนที่ ภูมิประเทศ   มีการใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะละติจูดและลองติจูดเป็นหลัก
 8. 8. ตัวอย่างแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง
 9. 9. ประโยชน์ของแผนที่ <ul><li>1.  แผนที่มีส่วนช่วยในการวางแผนทางเศรษฐกิจ 2.  แผนที่จะทำให้รู้ถึงสภาพทางภูมิศาสตร์การเมือง ทำให้สามารถวางแผนดำเนิน การเพื่อเตรียมรับหรือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 3.  แผนที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางทหาร ทำให้ทราบข้อ มูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และตำแหน่งของสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ต่างๆ 4.  แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้น มีส่วนช่วยในการวางมาตรการในการป้องกันหรือดำเนินการในการวางแผนพัฒนาสังคมให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง </li></ul>
 10. 10. ลูกโลก <ul><li>เป็นวัสดุสามมิติประเภทหุ่นจำลองแบบย่อส่วน โดยย่อส่วนหรือลดขนาดของโลก อาศัยมาตราส่วนกำหนดขนาด และระยะทางที่ใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากที่สุดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เห็นภาพรวมว่าโลกมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ลูกโลกส่วนมากจะหมุนได้ จึงแสดงให้เห็นช่วงเวลากลางวันและกลางคืนได้ </li></ul>
 11. 11. ภาพถ่ายทางอากาศ ( Aerial photography ) <ul><li>การนำไปใช้ประโยชน์             </li></ul><ul><li>(1) ทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากรูปถ่ายในระยะเวลาแตกต่างกัน เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน การขยายตัวของชุมชนเมืองเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น                 </li></ul><ul><li>(2) การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน โดยนำรูปถ่ายทางอากาศไปใช้เพื่อจัดทำแผนที่และจำแนกประเภทการใช้ที่ดินของประเทศ โดยกำหนดโซนหรือแบ่งพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรม และเขตชุมชนที่อาศัย เป็นต้น                 </li></ul><ul><li>(3) การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ รูปถ่ายทางอากาศทำให้ทราบถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป </li></ul>เป็นรูปภาพแสดงภูมิประเทศที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายรูปติดไว้กับเครื่องบิน   เป็นเครื่องมือที่ควรศึกษาควบคู่กับแผนที่ด้วยจะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
 12. 12. ภาพถ่ายทางอากาศเมืองเพชรบูรณ์
 13. 13. ภาพถ่ายจากดาวเทียม ( Satellite imagery ) <ul><li>เป็นรูปหรือภาพถ่ายที่ได้จากการสะท้อนคลื่นแสงของดวงอาทิตย์ขึ้นไปสู่เครื่องบันทึกที่ติดอยู่บนเครื่องบินหรือดาวเทียม </li></ul><ul><li>การบันทึกข้อมูลจากการถ่ายภาพอาจทำโดยใช้ฟิล์ม สี หรือ สีขาว - ดำ </li></ul><ul><li>การบันทึกข้อมูลจากดาวเทียมจะใช้สัญญาณเป็นตัวเลขแล้วจึงแปลงค่าตัวเลขเป็นภาพ </li></ul>
 14. 14. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
 15. 15. ประโยชน์ของภาพถ่ายดาวเทียม <ul><li>ด้านการเกษตร นำไปใช้การศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูก การคาดการณ์ผลผลิตและการวางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ด้านการใช้ที่ดิน เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>ด้านธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน นำข้อมูลมาใช้ในการทำแผนที่ที่บอกถึงแหล่งแร่ แหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ แหล่งน้ำบาดาล และการวางแผนการสร้างเขื่อน </li></ul><ul><li>ด้านอุทกวิทยา การวางแผนการชลประทาน </li></ul><ul><li>ด้านสมุทรศาสตร์ นำไปใช้ในการศึกษาการแพร่กระจายของตะกอนในทะเล และคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่ง การติดตามและประเมินพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง รวมทั้งอุณหภูมิพื้นผิวทะเล </li></ul><ul><li>ด้านการทำแผนที่ ด้านป่าไม้   ใช้ข้อมูลในการศึกษาหาพื้นที่ป่าไม้และติดตามการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการศึกษาประเมินความเสียหายและวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ </li></ul>
 16. 16. อินเตอร์เนต <ul><li>ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ( Geographic Information System ) หมายถึง การเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทันสมัย สามารถแสดงผลและเผยแพร่เป็นตัวเลข สถิติ ตาราง แผนที่ พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้ </li></ul>
 17. 17. <ul><li>ระบบกำหนดตำแหน่งพื้นผิวโลก หรือ GPS ( Global Positioning System ) ใช้กำหนดจุดพิกัดตำแหน่งวัตถุต่าง ๆ บนผิวโลก </li></ul>
 18. 18. ประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ประกอบการเก็บข้อมูล เพื่อการบรรยายเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้ประกอบการเรียนและการสอนในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ หมายเหตุ เครื่องมือบางชนิดใช้ประกอบการศึกษาและเก็บข้อมูลเฉพาะในสนามเท่านั้น ใช้เพื่อศึกษาเส้นทางการเดินทาง
 19. 19. ข้อมูลอ้างอิง <ul><li>ดร . กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ . สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ , 2550 </li></ul><ul><li>อภิศักดิ์ โสมอินทร์ . แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ . กรุงเทพฯ : </li></ul><ul><li>ไทยวัฒนาพานิช , พิมพ์ครั้งที่ 4 , 2529 . </li></ul><ul><li>เอกสารสรุปการสัมมนาประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา   467448   </li></ul><ul><li>ภาควิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร </li></ul><ul><li>เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ . เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 จาก http://www.arts.chula.ac.th/~geography/Geo_Know.htm </li></ul><ul><li>เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ . เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 จาก http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/011/113.htm </li></ul>

×