L169 - Sociologija - Životna sredina - Aleksandar Mateović - Nikola Vujošević

523 views
441 views

Published on

L169 - Sociologija - Životna sredina - Aleksandar Mateović - Nikola Vujošević

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L169 - Sociologija - Životna sredina - Aleksandar Mateović - Nikola Vujošević

 1. 1. Заштита животне средине у Републици СрбијиУченик: Александар МатеовићШкола: Алексиначка гимназијаПредмет: СоциологијаПрофесор: Никола Вујошевић
 2. 2. Основне информације Процес приближавања Европској Унији садржи три кључна елемента: хармонизацију прописа, изградњу административних капацитета и капацитета институција и економска инструмента. Преко 30% свих закона које наша земља треба да донесе у процесу европских интеграција су закони из области заштите животне средине.
 3. 3. Субјекти система заштите животне срединеСистем заштите животне средине, обезбеђују: Република; Аутономна покрајина; Општина, односно град; Правна лица и предузетници који у обављању делатности користе природне вредности, угрожавају или загађују животну средину; Научне и стручне организације и друге јавне службе; Грађанин, групе грађана, њихова удружења, професионалне или друге организације.
 4. 4. Субјекти система заштите животне срединеСубјекти система заштите животне срединедужни су да: чувају и унапређују животну средину; одговарају за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине; подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају заштите животне средине кроз институционалне и ванинституционалне облике рада, усавршавање и јавно информисање; међусобно сарађују, обезбеђују координацију и усклађивање у доношењу и спровођењу одлука.
 5. 5. Регулатива усаглашена са регулативом ЕУДо сада су усвојена следећа акта (све Сл. гласник Р.Србије 135/2004): Закон о заштити животне средине; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину; Закон о процени утицаја на животну средину; Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења;
 6. 6. Закон о заштити животне срединеСистемски закон који дефинише мере, услове иинструменте за: одрживо управљање природним вредностима; спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања;Напомена:У току је израда Нацрта Закона о изменама и допунамаЗакона о заштити животне средине, рок - крај новембра2008. године.
 7. 7. Инструменти заштите животне средине у планирању и изградњи Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (планови и програми); Закон о процени утицаја на животну средину (пројекти - објекти и активности);Напомена:при спровођењу оба закона је обезбеђена могућност учешћајавности и заинтересованих органа и организација у доношењуодлука и приступу правосудним органима.
 8. 8. Стратешка процена утицаја планова и програма на животну средину Стратешка процена је идентификација, опис, вредновање и процена значајних утицаја плана или програма на животну средину као и прописивање услова заштите животне средине, и саставни је део плана или програма; Предмет стратешке процене су планови и програми које припремају републички, покрајински и локални органи у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне.
 9. 9. Стратешка процена утицаја планова и програма на животну срединуУ циљу решавања неадекватне и селективнепримене предузете су следеће активности: Израђена Анализа примене Закона о Стратешкој процени утицаја, август 2008.; Израђена Студија о усаглашености Закона о Стратешкој процени утицаја са регулативом ЕУ и секторским законима, август 2008.; У току је израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
 10. 10. Процена утицаја пројеката (објеката и активности) на животну средину Предмет Студије о процени утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину, укључујући и пројекте који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или употребу (процена утицаја затеченог стања), до ступања на снагу овог Закона; Носилац пројекта (инвеститор) не може приступити извођењу пројекта без спроведеног поступка процене утицаја и сагласности надлежног органа на Студију о процени утицаја.
 11. 11. Процена утицаја пројеката (објеката и активности) на животну срединуУ циљу функционалнијег спровођења Закона о процениутицаја на животну средину предузете су следећеактивности: Организовано и обављено низ обука за примену дела процедуре која се односи на учешће јавности (циљна група НВО и надлежни органи локалне самоуправе) – током септембра 2008 реализоване три обуке по два дана; У припреми Предлог измена и допуна Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, рок - новембар 2008. У припреми Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину, рок - новембар 2008.
 12. 12. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине Уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине; Нова постројења, која подлежу издавању интегрисане дозволе, морају прибавити дозволу пре пуштања у рад, док постојећа постројења дозволу морају добити до 2015. године; Прелиминарним списком идентификовано 238. постојећих постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе; До данас у Србији није поднет ни један захтев за издавање интегрисане дозволе - није издата ни једна дозвола.
 13. 13. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне срединеУ циљу функционалнијег спровођења Закона предузетесу следеће активности: Припремљен Предлог Уредбе о програму усклађивања појединих привредних грана са одредбама Закона (за постојећа постројења) – у току прибављање мишљења; У завршној фази израда Водича кроз процес издавања интегрисаних дозвола, рок - новембар 2008.; У току припрема Предлога Правилника о раду техничке комисије, рок - новембар 2008.;Напомена:У првој половини 2009. године се планира припрема Нацрта оизменама и допунама овог Закона као и детаљно ревидирањесписка постојећих постројења.
 14. 14. Управљање ризикомУ области управљања ризиком у министарству сеобављају послови који се односе на: организовање и успостављање система управљања ризиком од хемијског удеса; прописивање мера којима се обезбеђују услови за безбедан рад индустријских објеката; преглед и припрема решења о сагласности на студије о процени опасности од хемијског удеса; усаглашавање прописа са регулативом ЕУ у области управљања ризиком и одговором на удес (SEVESO II – Директива (96/82/EC) и 2003/105/EC); праћење Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса.
 15. 15. Управљање ризикомУ циљу превазилажења проблема као и ефикаснијеграда приступило се следећим активностима: Израђен је Предлог Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине у делу који се односи на хемијске удесе; У току је израда Правилника о садржини Политике превенције удеса и о садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (у складу са SEVESO II Директивом); У току је израда Закона о прихватању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса. Од стране инспекцијских органа овог министарства направљена прелиминарна листа Севесо објеката, при чему је евидентирано 83 објекта на територији Србије који подлежу обавезама из Севесо II Директиве;
 16. 16. Управљање ризиком У сарадњи са инспекцијским органима припремљена Инструкција о примени Правилника о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица; Припремљен Извештај о имплементацији Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса, за период 2006-2007. година и Акциони план у вези са Конвенцијом у циљу индетификовања и елиминисања недостатака за спровођење Конвенције. Оба документа послата су Секретаријату Конвенције. У сарадњи са Министарством одбране урађен је Извештај о степену спремности пројекта и Акциони план за спровођење НИП пројекта «Изградња система за обавештавање и руковођење у случају хемијског удеса на територији РС», чији је предлагач ово министарство.
 17. 17. Стандарди и чистија производња Увођење стандарда и чистије производње су “добровољни инструменти” у систему управљања заштитом животне средине; Министарство тренутно ради на три приоритетна задатка:• Промовисање и унапређење концепта “Чистије производње” у Републици Србији;• Увођење система “EMAS” у Републици Србији;• Промоција и изградња система за доделу “Еко Знака” Републике Србије.
 18. 18. Стандарди и чистија производњаСтепен реализације задатака: Израђен је Предлог “Стратегије увођења чистије производње у Републици Србији”, са Акционим Планом за његову примену, која ће током октобра 2008. године бити послата другим надлежним органима и организацијама на мишљење, након чега ће бити упућена у процедуру усвајања од стране Владе Р. Србије; Израђен је “Нацрт EMAS Програма Републике Србије”, преведена је регулатива EU која се тиче EMAS-а. Наредни кораци би требали да буду оснивање EMAS Савета и EMAS Секретаријата, као и израда законске регулативе о EMAS-у , почетак имплементације – након 2010. године; Предлог Правилника о додели “Еко Знака” је у завршној фази израде, очекује се доношење у новембру 2008. год..
 19. 19. Предлог “Еко знака” Републике Србије Доношењем “Правилника о додели права на коришћење еколошког знака за производе који испуњавају услове за заштиту животне средине”, стичу се услови за вредновање производа који имају пријатељски однос према животној средини.
 20. 20. Oбновљиви и алтернативни извори енергијеУ министарству се у овој области обављају следећипослови: учешће у изради пројеката и студија о примени обновљивих и алтернативних извора енергије (енергије ветра, вода, биомаса, биогас, сунца, геотермална енергија, депонијски гас, енергија из отпада); aнализа примене обновљивих и алтернативних извора енергије; учешће у припреми стручних основа у изради прописа из ове области у оквиру међусекторске сарадње; учешће у међународној сарадњи у овој области; предлагање мера за остваривање циљева политике чисте енергије;
 21. 21. Oбновљиви и алтернативни извори енергијеПланира се да се у оквиру међусекторске сарадње санадлежним Министарством рударства и енергетике: дефинише повлашћени проивођач енергије из ОИЕ и да се прописом утврди његов статус; уведе обавеза откупа целокупно призведене енергије из ОИЕ која се понуди дистрибутеру кроз стандардизован уговор;
 22. 22. Заштита од буке и вибрација Област заштите од буке је уређена одредбама Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95) које су остале на снази после доношења новог Закона о заштити животне средине; На снази је Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 54/92), којим је прописан дозвољени ниво буке у животној средини у којој човек борави, методе мерења буке, ближи услови које морају да испуне стручне организације за мерење буке и садржај исправе за изворе буке који се стављају у промет. До краја 2009. године, је планирано усвајање Закона о заштити од буке у животној средини (који је тренутно у завршној фази израде) и подзаконских аката
 23. 23. Управљање отпадом Национална стратегија управљања отпадом са програмом приближавања ЕУ је усвојена 2003.године и представља базни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом; Основни принципи управљања отпадом: одрживи развој, регионални приступ у управљању отпадом, предострожност, загађивач плаћа, хијерархија у управљању отпадом, примена најпрактичнијих опција за животну средину, одговорност произвођача; Обзиром да се планира усвајање Предлога Закона о управљању отпадом којим је предвиђено доношење стратегије, планира се израда односно иновирање постојеће стратегије по хитном поступку и усвајање у складу са законском процедуром, након усвајања предметног закона који је у скупштинској процедури.
 24. 24. Управљање отпадомЦиљ који се Предлогом Закона о управљањуотпадом жели постићи: Потпуна усаглашеност националног законодавства са ЕУ захтевима кроз приближавање ЕУ законодавству; Ефикасно спровођење законодавства, као приоритет и достизање високог нивоа усаглашености Разграничење надлежности (подела функција и одговорности између републичког, покрајинског и локалног нивоа одлучивања) Одговарајући капацитети институција одговорних за управљање отпадом Одговарајући људски ресурси и капацитети за управљање отпадом (јавни и приватни сектор) Укључење приватног сектора у управљање комуналним чврстим отпадом
 25. 25. Управљање отпадомТехнички аспекти Предлога Закона о управљању отпадом: Превенција и смањење стварања отпада Поновна употреба и рециклажа Побољшање организације сакупљања и транспорта Поуздано одлагање отпадаЕкономски аспекти Предлога Закона о управљању отпадом: Примена начела «загађивач плаћа» Продужена одговорност произвођача за сопствене производе Реструктурирање и трансформација сектора услуга
 26. 26. Управљање отпадомОстали аспекти Предлога Закона о управљању отпадом: Учешће приватног сектора Стварање флексибилних инструмената који се могу брзо адаптирати на измењене услове Социјални аспекти Развијање јавне свести Професионална обука кадрова Образовање
 27. 27. Управљање отпадомПредлогом Закона о амбалажи и амбалажном отпадукоји је такође у скуштинској процедури усвајања, као иподзаконским актима, ће бити дефинисана: Сва амбалажа која се ставља у промет Сав амбалажни отпад – комунални и индустријски Слободан пласман на тржишту – основни критеријуми Увођење депозитног система – за повратну амбалажу и за амбалажу која се користи за паковање хемикалија. Увођење добровољног споразума – између државне управе и привредних субјеката са задатком да се испуне национални циљеви који ће бити дефинисани Уредбом о Плану смањења амбалажног отпада
 28. 28. Управљање отпадомНа основу Предлога Закона о амбалажи и амбалажномотпаду произвођачи, увозници, пакери/пуниоци ииспоручиоци ће бити у обавези да: преузимају бесплатно сав амбалажни отпад од крајњих корисника на адекватан начин обезбеде пријем, сакупљање, поновно искоришћење, рециклажу и коначно одлагање.Крајњи корисници ће бити у обавези да: сакупљају, разврставају и привремено складиште амбалажни отпад. обезбеде управљање амбалажним отпадом које има својства опасног отпада у складу са законским одредбама
 29. 29. Управљање отпадомМогућности субјеката управљања амбалажним отпадом: Сакупљање индустријског амбалажног отпада уз обезбеђење поновног искоршћења, рециклаже и коначно одлагање, на основу дозволе коју издаје министарство. Пренос обавезе уговором на оператера који поседује адекватну дозволу.Оператери за амбалажу и амбалажни отпад ће бити у обавезида обезбеде следеће: да редовно преузимају индустријски и комунални отпад поновно искоришћење, рециклажу или одлагање да врше у складу са законом да поштују испуњавање националних циљева
 30. 30. Управљање отпадомТренутне активности министарства у овој области: Израда 20 подзаконских аката Закона о управљању отпадом и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду – рок за завршетак је крај новембра 2008. године. Унапређење система издавања дозвола за увоз, извоз и транзит отпада – иновиран сајт министарства са кога се могу преузети све неопходне информације и обрасци за подношење захтева.
 31. 31. Управљање хемикалијамаОсновни послови министарства у овој области суспровођење постојећих прописа кроз управни поступак:  Издавање решења о сврставању отрова у групе отрова на основу мишљења Комисије за отрове;  Издавање одобрења о превозу отрова преко границе (увоз, извоз и транзит);  Утврђивање испуњености услова правних лица да се баве производњом/прометом отрова и вођење базе података о њима;  Стално ажурирање и припрема Листе отрова за објављивање у Службеном гласнику.
 32. 32. Управљање хемикалијама Основни циљ овог министарства, у вези са управљањем хемикалијама, је да се побољша безбедност животне средине и здравља људи кроз успостављање система за правилно и безбедно управљање хемикалијама, као и да се привредним субјектима олакша процедура добијања дозвола; За остварење циља неопходна је изградња система који утврђује безбедност хемијског производа и интегрисано управљање хемикалијама.
 33. 33. Управљање хемикалијамаБезбедност хемијског производа–активности министарства:1. Израда правног оквира за управљање хемикалијама:  Израђен Нацрт закона о хемикалијама и Нацрт закона о биоцидима - у поступку прибављања мишљења;  Припрема за потврђивање међународних конвенција: − Предлог закона о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини (налази се у скупштинској процедури) − Предлог закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању (налази се у скупштинској процедури) − Припрема спровођења Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама кроз израду Националног плана за имплементацију и израду нацрта закона о потврђивању ове конвенције
 34. 34. Управљање хемикалијама2. Израда и спровођење пројеката за унапређење административних и других капацитета  Пројекат са Шведском агенцијом за хемикалије (KemI) - Управљање ризиком од хемикалија у Србији 2007. - 2010.;  IPA пројекат - Подршка имплементацији система управљања хемикалијама у Републици Србији;  POPs пројекат- Израда плана за имплементацију Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs);
 35. 35. Управљање хемикалијама3. Спровођење важећих прописа о отровним материјамакроз управни поступак  Издавање решења о сврставању отрова у групе отрова на основу мишљења Комисије за отрове  Издавање одобрења о превозу отрова преко границе (увоз, извоз и транзит)  Утврђивање испуњености услова правних лица да се баве производњом/прометом отрова и вођење базе података о њима  Стално ажурирање и припрема Листе отрова за објављивање у Службеном гласнику
 36. 36. Управљање хемикалијамаИнтегрисано управљање хемикалијама – активностиминистарства: Министарство спроводи пројекат: „Ажурирање Националног профила за управљање хемикалијама, развој процене националних капацитета за SAICM и одржавање семинара о успостављању националних приоритета за SAICM у Србији“ Ради обезбеђивања адекватног управљања хемикалијама кроз све фазе животног циклуса хемикалија образоваће се Заједничко тело за интегрисано управљања хемикалијама по усвајању Закона о хемикалијама. Ово тело израдиће Интегрисани програм за управљање хемикалијама руководећи се принципима из SAICM (међународно управљање хемикалијама) .
 37. 37. Заштита ваздуха Област управљања квалитетом ваздуха уређује Закон о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр.135/04), који је у делу заштите ваздуха оставио на снази одредбе Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95). У области заштите ваздуха се у министарству обављају послови који се односе на успостављање система заштите и очувања квалитета ваздуха и праћење стања аерозагађења. У оквиру министарства је формирана Комисија за давање овлашћења стручним организацијама које врше мерења емисије и имисије, која утврђује да ли стручне организације испуњавају прописане услове за вршење тих послова.
 38. 38. Заштита ваздухаУ овој области се спроводе следеће Међународнеконвенције, и то: Бечка конвенција о заштити озонског омотача и Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач и Конвенција о прекограничном преносу загађујућих материја у ваздуху на велике удаљености (CLRTAP).Према одредбама Монтреалског протокола контролишесе промет и води евиденција о супстанцама које оштећујуозонски омотач и алтернативним супстанцама. За тесуспстанце се издају дозволе, односно мишљењаприликом њиховог увоза односно извоза.
 39. 39. Заштита ваздуха У изради је нацрт Закона о заштити ваздуха, којим ће се у домаће законодавство транспоновати око 30 релевантних директива ЕУ које уређују ову област. У припреми је и читав сет подзаконских аката који проистичу из овог закона, а који ће детаљније дефинисати поједине области (нпр. уредба о мониторингу, уредба о стандардима квалитета амбијенталног ваздуха, уредба о граничним вредностима емисије, правилник о овлашћивању и др.) Крајњи рок за усвајање и ступање на снагу Закона о заштити амбијенталног ваздуха је I квартал 2009. године, док се доношење подзаконских аката планира до краја 2009. године.
 40. 40. Климатске промене Активности на оспособљавању за припрему Прве националне комуникације Републике Србије, као обавезе проистекле из Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе (UNFCCC) – пројекат финансира GEF а пројектом руководи МЖСПП у сарадњи са UNDP канцеларијом у Београду:  Израда инвентара гасова са ефектом стаклене баште – координира Агенција за заштиту животне средине;  Припрема програма мера за обезбеђивање адекватне адаптације на измењене климатске услове - координира Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ);  Припрема програма мера за ублажавање климатских промена – координира Министарство рударства и енергетике; У сарадњи са осталим релевантним државним органима МЖСПП започело је израду Иницијалне националне комуникације.
 41. 41. Климатске променеПромоција инвестирања у енергетску ефикасност иобновљиве изворе енергије кроз финансирањеактивности за смањење емисија угљендиоксида у Р.Србији – успостављање законског и институционалногоквира за спровођење пројеката механизма чистог развоја  На основу Закључка Владе Србије основано је Национално тело за спровођење пројеката Механизма чистог развоја Кјото протокола (DNA);  Споразум о оснивању DNA потписали 30. јула 2008. године министри надлежних министарстава;  МЖСПП у сарадњи са UNDP припрема Пословник о раду DNA (услови и процедуре рада);  Кроз пројекат је реализован и конкурс за пројектне идеје за потенцијалне пројекте у оквиру Механизма чистог развоја Кјото протокола (CDM).
 42. 42. Климатске промене У циљу идентификације националних потенцијала за спровођење Механизма чистог развоја, МЖСПП је започело израду Националне стратегије Механизма чистог развоја. Пројекат финансиран од стране Владе Краљевине Норвешке. На Шестој министарској конференцији “Животна средина за Европу” усвојена је „Београдска иницијатива” о успостављању виртуелног центар за унапређење подрегионалне сарадње у области климатксих промена кроз истраживање, системско посматрање, образовање, обуку, подизање свести и изградњу капацитета. Започета је израда Оквирног акционог плана адаптације за регион Југоисточне Европе у сарадњи са заинтересованим земљама региона, а у оквиру Београдске иницијативе
 43. 43. Климатске променеУ плану су и активности које се односе на:  израду Оквирне стратегије климатских промена са акционим планом;  изградњу капацитета за пренос технологија и процену потребних технологија;  изградњу капацитета и подизање свести у вези са адаптацијама на климатске промене;  разраду финансијских аспеката за преговоре са власницима CDM пројеката и инвеститорима;  припрему за спровођење Директиве о трговини емисијама;  јачање капацитета Подрегионалног виртуелног климатског центра.
 44. 44. Заштитa водаПриоритетне активности министарства: Активно укључивање министарства у израду Нацрта Закона о водама у оквиру кога се, у складу са Законом о заштити животне средине, треба интегрисано прописати коришћење и заштита вода од загађивања; побољшање система за праћење квалитета површинских и подземних вода; унапређење управљања отпадним водама кроз изградњу постројења за третман отпадних вода; успостављање праћења утицаја загађивача са прелиминарне IPPC листе, на стање квалитета вода на територији Републике Србије и тако остварити важан допринос на имплентацији Основне директиве о води;
 45. 45. Заштитa вода применити наплату накнада за загађивање животне средине (вода), као и накнаду штете нанете животној средини - примена економских инструмената у области заштите вода. одредити утицај узводних земаља на квалитет трансграничних водотока у Србији (основ би био резултат Другог симултаног истраживања реке Дунав као и притока; наставити мониторинг површинских и подземних вода према Закону о заштити животне средине и Оквирној Директиви о водама, а у циљу класификације и представљања еколошког статуса (контролни мониторинг спроведен у јесењем периоду 2007. године);
 46. 46. Геолошка истраживањаМинистарство је у овој области надлежно за следећепослове: Израду ПРОГРАМА истражних радова у области основних геолошких истраживања Нормативе и стандарде за израду основних геолошких карата Заштита и одрживо коришћење ресурса (минералних сировина, геолошког тла, подземних вода) Биланс подземних водаНапомена:У току је рад на изради Нацрта Закона о измена и допунамазакона о геолошким истраживањима
 47. 47. Геолошка истраживањаУ области основних геолошких истраживањафинансирају се (из буџета Републике Србије)пројекти из следећих области : Основна геолошка истраживања(израда карата, основне и специјалне) Минералне сировине, металичне и неметаличне Хидрогеолошка истраживања Инжењерска геологија Студије стратешког значаја Геоеколошка истраживања Геолошки информациони системи
 48. 48. Заштићена подручја Министарство обавља послове државне управе на установљењу и управљању заштићеним подручјима која проглашава Народна Скупштина односно Влада и послове заснивања и одржавања мреже еколошки и међународно значајних подручја; Постојећим стратешким плановима (Просторни план Републике Србије, Национални програм заштите животне средине), Стратегијом просторног развоја Републике Србије (у изради), предвиђено је да се мрежа (национално) заштићених подручја прошири на најмање 10% територије Републике Србије, док је прелиминарни план да површина еколошке мреже буде до 20% територије Републике Србије;
 49. 49. Заштићена подручјаПриоритетне активности министарства: Изградња ефикасног система, кроз доношење новог Закона о заштити природе, који обезбеђује транспарентност, економско вредновање ефеката заштите, избор доброг управљача – у завршној фази припреме Нацрта, очекује се улазак у процедуру усвајања у току новембра 2008.; Обезбеђење повољнијих материјално-финансијских услова за рад управљача, јачање њихових компетенција и одговорности; Снажење интерресорне, институционалне и међународне сарадње; Установљење 30 нових заштићених подручја у периоду 2008-2009. године и повећање заштићене површине за 130 хиљада хектара, ширење мреже еколошких подручја и развој мреже подручја NATURA 2000.
 50. 50. Заштита биодиверзитетаУ овој области се у министарству обављају послови којисе односе на: издавање дозвола (сакупљање, увоз-извоз, CITES дозволе), мишљења, уверења и сагласности; вођење евиденције о издатим дозволама и израда извештаја; спровођење међународних конвенција и споразума - CITES, - Конвенција о биодиверзитету - Рамсарска ковенција - Бонска конвенција (са споразумима AEWA и Eurobats) пројекте у домену унапређења и заштите биодиверзитета
 51. 51. Заштита биодиверзитетаТренутне активности министарства у овој области: Израда Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне Израда Наредбе о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне Израда конкурса за издавање дозвола за сакупљање дивље флоре,фауне и гљива Израда Предлога ценовника за дивње флоре, фауне и гљива који се сакупљају у току године усаглашавање царинских терифа за промет дивљих биљних и животињских врста и гљива Усаглашавање око процедуре издавања дозвола за увоз са СТО( Светска трговинска организација)
 52. 52. Заштита биолошких ресурса - Рибарство Министарство животне средине и просторног планирања надлежно је за: управљање риболовним ресурсима у риболовним водама које обухвата очување и заштиту, улов и коришћење риба и гајење свих врста и узрасних категорија риба; Управљање риболовним ресурсима врши се у складу са принципом одрживог коришћења, који доприноси очувању ихтиофаунистичког диверзитета и еколошког интегритета водених екосистема; У области рибарства, Министарство животне средине и просторног планирања надлежно је за примену одредаба Закона о рибарству ("Службени гласник РС", бр. 35/94, 38/94 и 101/05) и подзаконских аката који проистичу из овог закона;
 53. 53. Заштита биолошких ресурса - РибарствоУ овој области министарство је надлежно да издаје: дозволе за риболов и електрориболов у научно- истраживачке сврхе; дозволе за санациони риболов; решења о испуњености услова за производњу рибе; мишљења и сагласности на Средњорочне и Годишње програме унапређења рибарства на рибарским подручјима; мишљења у вези тумачења регулативе из области рибарства.
 54. 54. Заштита биолошких ресурса - Рибарство У току је израда нацрта Закона о заштити и одрживом коришћењу риболовних ресурса (сврстан је у краткоричне циљеве радне верзије Националног програма интеграције Србије у Европску Унију) – рок до краја 2009.; Истовремено је планиранo и усаглашавање и измена свих подзаконских аката у области рибарства; Увођење Информационог система у рибарству (Fisheries Informational System - FIS) је планирано за почетак 2009.
 55. 55. Контрола и надзорУ спровођењу надлежности контроле и надзора,обављају се послови који се односе на: заштиту животне средине од загађивања; поступање са опасним и осталим отпадом; заштиту и коришћење природних добара, ресурса; заштиту од загађивања вода и рибарство; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; поступање у случају хемијског удеса; послови грађевинског надзора; послови урбанистичког надзора; надзор над повереним пословима; прилагођавање рада инспекције на свим нивоима у складу са критеријумима ЕУ;
 56. 56. Контрола и надзорБрој инспекцијских контрола и надзора u току 2008. год.: Бр.инспекцијских надзора у области Бр. захтева Бр. пријава за Бр. Бр. за покретање кривичних заштите решења привредни прекршајног пријава природе, преступ индустрије поступка ресурсаи рибарства 2211 3827 782 56 340 16
 57. 57. Контрола и надзорПланови за наредни период: Побољшање стања животне средине кроз контролу и надзор над спровођењем закона; Преузимање надлежности контроле загађивања вода до краја 2008. године – припремљен Споразум о преузимању и Закључак Владе; Јачање капацитета инспекције на свим нивоима - републичке, покрајинске и локалне - кроз одржавање обука - наставак сарадње са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) и Немачком организацијом за техничку помоћ – GTZ, до краја 2008. и у току 2009. год.; Повећање броја републичких грађевинских и урбанистичких инспектора; Интензивирање надзора над повереним пословима у свим областима надзора;
 58. 58. Контрола и надзор Наставак едукација тужилаца и судија из области заштите животне средине уз подршку ОЕБСа - завршетак првог циклуса обуке судија и јавних тужилаца – рок: септембар 2008. и наставак другог до краја 2009. , као и почетак обуке прекршајних органа (судија за прекршаје и тужилаца) – рок: до краја 2008. и у току 2009.; Наставак норвешког пројекта, за потребе инспекције: ,,Успостављање базе података у Министарству животне средине и просторног планирања’’– у току 2009. год.; Реализација IPA пројекта „Јачање инспекције за заштиту животне средине у Србији“ – трајање 2 године (2010-2012); Реализација пројекта „Интегрисани систем за мониторинг превоза опасних материја у југоисточној Европи (СЕЕ)“ – трајање 3 године; Појачана контрола у заштићеним природним добрима - интегрисане испекцијске контроле са урбанистичком и грађевинском инспекцијом у циљу спречавања и кажњавања дивље градње;
 59. 59. Контрола и надзор Побољшање стања животне средине на локацијама највећих загађивача, нарочито IPPC постројења –US Steel Смедерево, Јужна индустријска зона у Панчеву, термоелектране, РТБ Бор, Велики Бачки канал, кроз праћење реализације већ одобрених и усвојених акционих планова као и издатих решења; Подизање нивоа знања оператера у сарадњи са Привредном комором Србије Активности у оквиру међународних мрежа – наставак обуке републичких инспектора у оквиру мреже ECENA – рок: до краја 2008. и у току 2009., као и учешће на тренинзима и пленарним седницама мрежа IMPEL, IMPEL – TFS, GREEN FORCE NETWORK и INECE Успостављање Националне МРЕЖЕ за заштиту животне средине укључивањем свих заинтересованих страна према ирском моделу– рок: до краја 2009. године
 60. 60. Агенција за заштиту животне средине Основни задатак Агенције је обезбеђивање поузданих и правовремених података и информација о стању животне средине, неопходних за ефикасно спровођење политике заштите животне средине у Србији. Агенција обавља стручне послове који проистичу из законске регулативе а који се односе на прикупљање и обједињавање података о животној средини и развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине, израду извештаја о стању животне средине као и сарадњу са Европском Агенцијом за животну средину; Интегришући рад националних стручних, научних и образовних установа, кроз сарадњу са међународним организацијама на изради и реализацији пројеката и програма, Агенција обезбеђује централизовани приступ подацима и информацијама о стању животне средине.
 61. 61. Агенција за заштиту животне средине Извештај о стању животне средине представља један од основних активности, постојећих и планираних. Израђује се на основу доступних података о стању животне средине и даје процену тренутног стања, али и препоруке и мере које треба спровести у наредном периоду у циљу побољшања стања. Агенција је до сада припремила Извештаје за 2003.-2004., 2005., 2006. и 2007. годину. Извештаји су, у складу са Архуском конвенцијом, доступни најширој јавности. Одлуком Владе Републике Србије, Агенција је одређена да реализује програм CARDS којим се успоставља аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на територији Републике Србије. До половине 2009. године на територији Р. Србије ће бити инсталирано 32 аутоматске мерне станице;
 62. 62. Агенција за заштиту животне срединеОстале планиране активности: Успостављање Националне мреже за аутоматски монитроинг квалитета ваздуха и Националне референтне лабораторије; Успостављање Националног информационог система животне средине; Побољшавање Националног система извештавања и испуњење међународних обавеза; Развој Националног сета индикатора животне средине у сагласности са стандардима ЕУ; Израда Катастра загађивача и пратећег информационог система; Допринос заштити животне средине у Србији кроз обезбеђивање правовремених, поузданих, релевантних и репрезентативних података и информација о животној средини; Обезбеђивање лаког и једноставног приступа подацима о животној средини.
 63. 63. Фонд за заштиту животне средине Фонд обавља послове управљања пројектима и финансијског посредовања у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине, као и у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије а у складу са националним програмом заштите животне средине и другим стратешким плановима и програмима и закљученим међународним уговорима. Финансијска средства додељују се на основу програма рада, јавним конкурсом. Фонд пројекте суфинансира у одређеном проценту (25 – 75 % од укупне вредности) а остатак је дужан да обезбеди инвеститор. Приоритет у финансирању остаје решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом и у складу са тим Фонд се ове године фокусирао на пројекте санација одлагалишта чврстог комуналног отпада и изградњу трансфер станица.
 64. 64. Фонд за заштиту животне срединеОсновни циљеви Фонда су : пружање финансијске помоћи општинама за израду пројектне документације за санацију постојећих и изградњу нових депонија; пружање финансијске помоћи општинама за санацију постојећих и изградњу нових депонија; унапређење система прикупљања и селекције комуналног отпада; уштеда енергије; смањење емисија штетних гасова у ваздух; подизање свести и едукација становништва; смањење ризика по здравље становништва; чиста и уређена животна средина у складу са Ацqуис цоммунитаре Европске Уније и др.
 65. 65. IPA - Инструмент за предприступну помоћ ЕУ 2007-2013 Замењује CARDS, за државе западног Балкана (кандидати и потенцијални кандидати за чланство у ЕУ), у Србији се примењује кроз 2 компоненте:2. Помоћ у транзицији и изградња институција3. Прекогранична и регионална сарадња IPA 2007 (потписан финансијски споразум), одобрено укупно 36 пројеката укупне вредности 168,4 милиона ЕУР: Техничка помоћ за израду Стратегије усаглашавања законодавства у области животне средине- 2 милиона ЕУР Јачање капацитета за систем управљања квалитетом ваздуха – 1 милион ЕУР Јачање капацитета за развој мреже застићених природних подручја–1 мил ЕУР
 66. 66. IPA - Инструмент за предприступну помоћ ЕУ 2007-2013IPA 2008 предлози овог министарства који су одобрени : Јачање капацитета за управљање опасним отпадом- 2 милиона ЕУР Помоћ у имплементацији система управљања хемикалијама–1,5 милион ЕУР Помоћ Агенцији за заштиту животне средине у сарадњи са Европском Агенцијом за животну средину – 2 милиона ЕУРIPA 2009 у процесу програмирања: Инфраструктурни пројекат “Изградња постројења за третман опасног отпада”, 14 мил Еур Пројектни предлози за јачање институционалних и административних капацитета (Агенција за заштиту животне средине, Инспекција, геологија, заштита природе, климатске промене) МБ ИПА / вишекорисничка - пројекат “Припрема за инфраструктурне пројекте”
 67. 67. IPA - Инструмент за предприступну помоћ ЕУ 2007-2013Вишекорисничка IPA – финансирање регионалних приоритета: Припрема инфраструктурних пројекатаМогуће активности које би се финансирале кроз пројекат: Израда студија, пројектне документације, припрема тендерске процедуре, надзор радоваПријављивање и избор пројеката јун/децембар 2008
 68. 68. Национални инвестициони план Из националног инвестиционог плана за 2008. годину за потребе финансирања пројеката из области заштите животне средине је обезбеђено 455 милиона динара. Укупно се финансира 15 пројеката 270 милиона динара је обезбеђено за регионалне санитарне депоније, њих шест, с чим се жели решити управљање комуналним отпадом на регионалан начин у складу са директивама ЕУ и у складу са смерницима из Стратегије за управљање отпадом.
 69. 69. Образовање за заштиту животне средине и одрживи развојОснове за рад на унапређивању образовања у областизаштите животне средине и одрживог развоја налазе се уЗакону о заштити животне средине, Нацрту националногпрограма заштите животне средине, Стратегији одрживогразвоја и Пан регионалној стратегији образовања за одрживиразвој Економске комисије УН за Европу.Активности на реализацији пројекта:  припрема мултимедијалног едукативног материјала под називом „Зелени пакет“ (Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (до краја 2008. године) - подршку пружају оба ресорна министарства (просвета и животна средина).  МЖСПП припремило је приручнике у области заштите животне средине и одрживог развоја.
 70. 70. Образовање за заштиту животне средине и одрживи развојПроцес реформе наставних планова и програма заосновну школу: МЖСПП учествује у процесу реформе наставног плана и програма „екологија и заштита животне средине“ за седми разред основне школе. МЖСПП упутило је МП Иницијативу да се у основним и средњим школама уведе нови обавезан изборни предмет који се односе на област заштите животне средине и одрживог развоја.
 71. 71. Образовање за заштиту животне средине и одрживи развојАкциони план Први оквирни акциони плана образовања за заштиту животне средине у функцији одрживог развоја је припремљен. Овај Акциони план пружа основу за наставак реформе образовања по питању заштите животне средине као и по питању одрживог развоја. – припремило МЖСПП у сарадњи са МП. АП је припремљен узимајући у обзир Заједничку изјаву министара просвете и заштите животне средине о образовању за одрживи развој која је усвојена на Шестој министарској конференцији „Животна средина за Европу“, одржаној у периоду од 10.-12. октобра 2007. године у Београду.
 72. 72. Стратешка и планска документаНационални програм заштите животне средине: Заснива се на принципима одрживог развоја и усклађен је са основним принципима Шестог акционог програма ЕЗ за животну средину (Тhe Sixth Community Environment Action Programme). Министарство је уз помоћ Европске агенције за реконструкцију, у оквиру пројекта "Програм изградње капацитета у области животне средине" (ECBP, 2003) припремило нацрт Националног програма заштите животне средине. Програм је припремљен у сарадњи са свим релевантним министарствима и уз широко учешће заинтересованих страна - представника стручних институција, локалне самоуправе, невладиних организација, међународних организација (OEBS, UNDP, UNEP/UNOPS, SIDA) и заинтересоване јавности.
 73. 73. Стратешка и планска документа Национални програм заштите животне средине је потребно у што краћем року ревидирати везно за године, као и ускладити са планским документима која су у међувремену донешена (на првом месту НПИ). У складу са Законом о заштити животне средине, спровођење се планира кроз акционе и санационе планове које доноси Влада за период од пет година. Акциони планови ће развити циљеве Програма у сетове мера и активности, а садржаће и процену трошкова тих мера. Обзиром на значај документа и потребних акционих планова који произилазе из Програма, а који су дефинисани у Закону о заштити животне средине, документ је неопходно усвојити у скупштини до краја 2008. године (рокови за доношење акционих планова дефинисани су НПИ-ом).
 74. 74. Стратешка и планска документаНационална стратегија одрживог коришћења природнихресурса и добара (у фази израде): Чланом 12. Закона о заштити животне средине је одређено да се Одрживо коришћење и заштита природних вредности обезбеђују у оквиру Стратегије просторног развоја Републике и Националне стратегије одрживог коришћења природних ресурса и добара. Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара (у даљем тексту: Национална стратегија), за период од најмање десет година доноси Народна скупштина. НПИ-ом се планира да ће до краја 2010. године бити усвојена Стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара, која ће се базирати на одредбама Оквирне стратегије одрживог коришћења природних ресурса ЕУ.

×