Zagađenje vode• Učenik: Damjan Bogdanović• Škola: Aleksinačka gimnazija• Predmet: Biologija• Profesor: Danijela Veljković
Voda je osnovni preduslov za život svih živihbića na Zemlji.  Voda je veoma rasprostranjena životnasredina, pokriva ¾ zem...
Kvalitet vode  Kvalitet vode zavisi od fizičko-hemijskih ibiohemijskih osobina vode u rekama, jezerima imorima, a to zna...
Pojam, vrste i načini zagađivanja          voda  Pod zagađivanjem voda podrazumeva sesvaka kvalitativna i kvant...
U procesu prirodnog kruženja vode mnogezagađujuće    materije  (mineralna  đubriva,minerali, organske i neorganske,...
Svi zagađivači voda se mogu podeliti na:  •Koncentrisane (tačkasti) i  •Difuzne (rasute)  Koncentrisani zagađivači s...
Difuzne izvore zagađenja voda nije lakoutvrditi niti izračunati njihov ukupan doprinosopštem zagađivanju voda, ali su veom...
Načini zagađenja vode
Otpadne vode  Otpadna voda je voda onečišćenarastvorenim i nerastvornim organskim ineorganskim materijama i mikroorganiz...
Komunalne otpadne vode  Veći deo komunalnih otpadnih voda čineupotrebljene vode iz domaćinstava.  Za njih je karakterist...
Kvalitet komunalnih otpadnih voda u jednomnaselju zavisi od:  •Načina življenja stanovništva i njihovogživotnog standarda...
Industrijske otpadne vode  Karakterizacija i prečišćavanje otpadnih voda izrazličitih industrijskih pogona retko trpi uo...
Poljoprivredne otpadne vode  Potiču prvenstveno od velikih stočarskihfarmi sa tečnim izđubrivanjem. Otpadne vode ustočar...
Uticaj otpadnih voda na površinske vode
Ispitivanje kvaliteta vode  Ispitivanjima kvaliteta vode podrazumevaispitivanje sledećih grupa parametara:  - Osnovni fi...
- Bakteriološki parametri: ukupan broj raznihvrsta bakterija u 1cm3 i konačna identifikacija svihizolovanih bakterija;- Fi...
Stanje kvaliteta vode u Srbiji Površinske vode  Ključni izvori zagađenja reka u Srbiji suneprečišćene industrijske i kom...
Voda za piće  U oko 50 % vodovoda u Srbiji zbogneadekvatnih standarda, voda nije sasvimispravna za upotrebu za piće i spr...
Zakonski propisi u Srbiji  Našim zakonskim propisima, Uredbom okategorizaciji vodotoka i Uredbom o klasifikacijivoda u R...
II klasa – vode koje su pogodne za kupanje,rekreaciju i sportove na vodi, za gajenje manjeplemenitih vrsta riba kao i vode...
Serbian Water Quality Index (SWQI)  U Agenciji za zaštitu životne sredine razvijenje indikator životne sredine za oblast...
Serbian Water Quality Index (SWQI) jepredstavljen bojama na kartama vodotokaoznačavajući odgovarajuće kontrolne profile na...
Kvalitet površinskih voda Prema Izveštaju o stanju životne sredine uRepublici Srbiji za 2009. godinu, Agencije zazaštitu ...
Kvalitet površinskih voda
Kvalitet jezerskih voda
Kvalitet podzemnih voda  Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda na teritorijiSrbije sprovodi se jedanput godišnje u prioba...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L153 - Biologija - Zagađenje voda - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković

10,688 views

Published on

L153 - Biologija - Zagađenje voda - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
198
Actions
Shares
0
Downloads
150
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L153 - Biologija - Zagađenje voda - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković

 1. 1. Zagađenje vode• Učenik: Damjan Bogdanović• Škola: Aleksinačka gimnazija• Predmet: Biologija• Profesor: Danijela Veljković
 2. 2. Voda je osnovni preduslov za život svih živihbića na Zemlji. Voda je veoma rasprostranjena životnasredina, pokriva ¾ zemljine površine. Približno99,5% pripada velikim morskim prostranstvima,a svega 0,5% kopnenim vodama. Za normalan život živih bića, voda mora imatiispravan hemijski sastav i prirodnekarakteristike. Najčistije vode u prirodi predstavljajuatmosferske vode, koje sadrže najmanjekoličine mineralnih materija.
 3. 3. Kvalitet vode Kvalitet vode zavisi od fizičko-hemijskih ibiohemijskih osobina vode u rekama, jezerima imorima, a to znači da zavisi od sadržajakiseonika, organskih jedinjenja, nitrata, fosfata,mangana, magnezijuma, teških metala.... Promene kvaliteta vode mogu biti uslovljenefizičko-hemijskim i biohemijskim promenama: -otpadnim vodama -pesticidima i veštačkim đubrivima -kiselim kišama -promenom režima toka vode -promenom flore i faune u vodi
 4. 4. Pojam, vrste i načini zagađivanja voda Pod zagađivanjem voda podrazumeva sesvaka kvalitativna i kvantitativna promena fizičkihi bioloških svojstava i sastava vode. Zagađenje vode može biti: •hemijsko •fizičko •biološko Prema tome postoje i različiti kriterijumiodređivanja kvaliteta (zagađenosti) vode, koji sekontroliše fizičkim, hemijskim, biološkim,bakteriološkim, virusološkim i radiološkimpostupcima za analizu.
 5. 5. U procesu prirodnog kruženja vode mnogezagađujuće materije (mineralna đubriva,minerali, organske i neorganske, sedimentne,radioaktivne materije i otpadna toplota), koječovek proizvodi u okviru svojih raznovrsnihaktivnosti, dospevaju u prirodne vode. Izvori zagađenja mogu biti: Direktni •Industrija (industrijske otpadne vode) •Domaćinstva (komunalne otpadne vode) •Vodeni saobraćaj •Havarije i nesreće Indirektni •Poljoprivreda •Stočarstvo
 6. 6. Svi zagađivači voda se mogu podeliti na: •Koncentrisane (tačkasti) i •Difuzne (rasute) Koncentrisani zagađivači su obično razniobjekti u kojima se obavlja neka delatnost iljudska naselja. Najčešće su to: • urbana naselja, • industrijski objekti (hemijske,petrohemijske, prehambene, metalna i drugeindustrije), •energetski objekti (termoelektrane, toplane,nuklearne elektrane, prerada nafte, preradauglja i hidroenergetski objekti), •poljoprivredni objekti za tov stoke, •deponija (uređena).
 7. 7. Difuzne izvore zagađenja voda nije lakoutvrditi niti izračunati njihov ukupan doprinosopštem zagađivanju voda, ali su veoma značajnijer im je kvantitativni i kvalitativni rast evidentan.U rasute zagađivače spadaju: •hemizacija zemljišta pesticidima i mineralnimđubrivima, •smetlišta (divlje neuređene deponijeindustrijskog i komunalnog otpada), •amosferske padavine (kisele kiše), •saobraćaj.
 8. 8. Načini zagađenja vode
 9. 9. Otpadne vode Otpadna voda je voda onečišćenarastvorenim i nerastvornim organskim ineorganskim materijama i mikroorganizmima. Prema mestu nastajanja, otpadne vode mogubiti: •komunalne •industrijske, •poljoprivredne...
 10. 10. Komunalne otpadne vode Veći deo komunalnih otpadnih voda čineupotrebljene vode iz domaćinstava. Za njih je karakterističan konstantan sastav ujednom regionu u dužem periodu, kao rezultatživotnog standarda i načina življenja stanovništva. Komunalne otpadne vode sadrže: •biorazgradive organske materije, •azotna i fosforna jedinjenja, •mikroorganizme, •masnoće, deterdžente.
 11. 11. Kvalitet komunalnih otpadnih voda u jednomnaselju zavisi od: •Načina življenja stanovništva i njihovogživotnog standarda, •Načina odvođenja otpadnih voda, •Obima i vrste industrije koja se nalazi unaselju.
 12. 12. Industrijske otpadne vode Karakterizacija i prečišćavanje otpadnih voda izrazličitih industrijskih pogona retko trpi uopštavanjei tipiziranje, jer zavise od vrste industrije koja ihgeneriše. Industrijske otpadne vode čine: •Procesne otpadne vode, •Rashladne otpadne vode, •Otpadne vode od čišćenja opreme ipostrojenja, •Sanitarne otpadne vode.
 13. 13. Poljoprivredne otpadne vode Potiču prvenstveno od velikih stočarskihfarmi sa tečnim izđubrivanjem. Otpadne vode ustočarstvu potiču i iz sanitarnih čvorova,izmuzilišta i mlekara na farmama. Otpadnevode iz mlekara odlikuju se velikim stepenomzagađenja i povećanom kiselošću. Otpadne vode iz poljoprivrede i nakonprečišćavanja sadrže određene sastojke koji zabiljke predstavljaju hranljive materije.
 14. 14. Uticaj otpadnih voda na površinske vode
 15. 15. Ispitivanje kvaliteta vode Ispitivanjima kvaliteta vode podrazumevaispitivanje sledećih grupa parametara: - Osnovni fizičko-hemijski parametri:temperatura, providnost, prisustvo plivajućihštetnih i opasnih materija, pH vrednost,rastvoreni kiseonik, ukupni fosfati,elekroprovodljivost… - Dopunski hemijski parametri: sadržajhlorida, fenola, deterdženata, bakra, cinka,olova, nikla, kadmijuma, arsena, žive imineralnih ulja; -Periodično ispitivani parametri: sadržajinsekticida, herbicida, ugljovodonika…
 16. 16. - Bakteriološki parametri: ukupan broj raznihvrsta bakterija u 1cm3 i konačna identifikacija svihizolovanih bakterija;- Fiziološke grupe bakterija razgrađivačaorganskih materija: broj bakterija u 1cm3,stepen samoprečišćavanja;- Saprobiološka ispitivanja: određivanjekvalitativnog i kvantitativnog sastava i struktureplanktonskih zajednica i zajednica faune dna;- Ekotoksikološka ispitivanja: sadržaj arsena,olova, kadmijuma, žive ...
 17. 17. Stanje kvaliteta vode u Srbiji Površinske vode Ključni izvori zagađenja reka u Srbiji suneprečišćene industrijske i komunalne otpadnevode. Oko 50% zagađenja ispuštenog u rekedolazi od industrijskih postrojenja. Beograd svu otpadnu vodu kroz 20 izlivaispušta direktno u Dunav i Savu bez ikakvogpreščišćavanja. Samo 13 % komunalnih otpadnih voda tretirase pre ispuštanja.
 18. 18. Voda za piće U oko 50 % vodovoda u Srbiji zbogneadekvatnih standarda, voda nije sasvimispravna za upotrebu za piće i spremanje hrane.Polovina stanovništva u Srbiji povremeno pijetakvu, neispravnu vodu. Podzemne vode Podzemne vode obezbeđuju 70 % potreva zavodom domaćinstvima i industriji u Srbiji, a njihovkvalitet je veoma neujednačen i varira od vodavisokog kvaliteta do onih koje je neophodnopreraditi.
 19. 19. Zakonski propisi u Srbiji Našim zakonskim propisima, Uredbom okategorizaciji vodotoka i Uredbom o klasifikacijivoda u Republici Srbiji vodotoci su razvrstani u I,II, II, III i IV klasu prema utvrđenim graničnimvrednostima pokazatelja kvaliteta. I klasa – vode koje su u prirodnom stanju ili seposle dezinfekcije mogu upotrebljavati iliiskorišćavati za snabdevanje naselja vodom zapiće, u prehrambenoj industriji i za gajenjeplemenitih vrsta riba,
 20. 20. II klasa – vode koje su pogodne za kupanje,rekreaciju i sportove na vodi, za gajenje manjeplemenitih vrsta riba kao i vode koje se uznormalne metode obrade mogu upotrebljavati zasnabdevanje naselja vodom za piće, III klasa – vode koje se mogu upotrebljavati iliiskorišćavati za navodnjavanje i u industriji, osimprehrambene industrije i IV klasa – vode koje se mogu upotrebljavati iliiskorišćavati samo posle posebne obrade.
 21. 21. Serbian Water Quality Index (SWQI) U Agenciji za zaštitu životne sredine razvijenje indikator životne sredine za oblast voda koji jenamenjen izveštavanju javnosti, stručnjaka idonosioca političkih odluka (lokalna samouprava,državni organi). Indikator se zasniva na metodi prema kojoj jedeset parametara fizičko - hemijskog imikrobiološkog kvaliteta površinskih vodapredstavljeno kroz Serbian Water Quality Index(SWQI) .
 22. 22. Serbian Water Quality Index (SWQI) jepredstavljen bojama na kartama vodotokaoznačavajući odgovarajuće kontrolne profile nasledeći način: Numerički Opisni Boja indikator indikatorSerbian 100-90 Odličan Water 84-89 Veoma dobarQuality 72-83 Dobar Index 39-71 Loš(SWQI) 0-38 Veoma loš Nema podataka
 23. 23. Kvalitet površinskih voda Prema Izveštaju o stanju životne sredine uRepublici Srbiji za 2009. godinu, Agencije zazaštitu životne sredine Republike Srbije, kvalitetvoda bio je sledeći: Kvalitet odličan pokazuju reke: Lim i Drina. Kvalitet veoma dobar pokazuju reke:Moravica, Porečka reka, Gaberska reka, Nišava,Sava, Crni Timok, Jadar. Kvalitet veoma loš pokazuje reka: Vrbas.
 24. 24. Kvalitet površinskih voda
 25. 25. Kvalitet jezerskih voda
 26. 26. Kvalitet podzemnih voda Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda na teritorijiSrbije sprovodi se jedanput godišnje u priobaljuvelikih reka. Za analizu kvaliteta korišćena su tri parametra:nitrati, hloridi i amonijum jon. Analizom uzoraka podzemnih voda iz priobaljavelikih reka, može se zaključiti da sadržaji nitratanisu prekoračeni u odnosu na mksimalnodozvoljene koncentracije. Generalno, kvalitet podzemnih voda je slabiji uodnosu na 2005. godinu.

×