ที่มาของนาฏศิลป์ไทย

2,666 views
2,497 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ที่มาของนาฏศิลป์ไทย

  1. 1. นาฏศิลป์ไทย มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ นางศุจินนท์ ฉลาด โรงเรี ยนโชคชัยสามัคคี นครราชสี มา ั
  2. 2. ที่ มาของนาฏศิลป์ ไทย ๑.จากการละเล่ นของชาวบ้ าน ๒.จากการแสดงที่เป็ นแบบแผน ๓.จากการรับอารยธรรมอินเดีย ๔.จากการเลียนแบบธรรมชาติ
  3. 3. ๑. การละเล่ นของชาวบ้ าน• หลังจากเสร็ จสิ้ นจากภารกิจในแต่ละวัน ชาวบ้านก็หาเวลาว่างมา ร่ วมกันร้องราทาเพลง อาจเป็ น กุศโลบายเพื่อให้ลืมความเหน็ด เหนื่ อยในแต่ละวัน นอกจากนี้ยงมีการร้องรากันเป็ นคู่ชายหญิง ทา ั ให้เกิดเป็ นนาฏศิลป์ พื้นบ้านขึ้น
  4. 4. • นาฏศิลป์ ไทยที่เป็ นมาตรฐานจะได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดมา จากปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ ไทยในวังหลวงที่ฝึกให้แก่ผหญิงและ ู้ ้ ่ ผูชายที่อยูในวังเป็ นผูแสดงโขน ละคร ทาให้ศิลปะการฟ้ อนรา ้ ได้รับการสื บทอดต่อเนื่องกันเรื่ อยมาและนามาสู่ ระบบการศึกษา ่ บรรจุอยูในหลักสู ตรของโรงเรี ยน ทาให้นาฏศิลป์ ไทยที่มีแบบแผน มาตรฐานได้รับการอนุ รักษ์และสื บทอดแก่เยาวชนมาจนทุกวันนี้
  5. 5. การรับอารยธรรมของอินเดีย• อินเดียเป็ นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่และเจริ ญรุ่ งเรื องมากโดยเฉพาะการละครและไทย ก็ได้รับตารานาฏยศาสตร์ (ตาราการฟ้ อนรา)ที่พวกพราหมณ์นาเข้ามาสอนในประเทศไทย เข้าใจว่าตารานี้มีมาแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา เก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติ เช่น ชื่อท่าราที่แปล จากตาราอินเดียโดยตรง ศิวะนาฏราช• ในการเรี ยนนาฏศิลป์ ไทยผูเ้ รี ยนทุกคนจะต้องเข้าพิธีไหว้ครู โขน-ละครก่อน ซึ่งได้แก่พระ อิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเณศวร พระพิราบ และพระภรตฤาษี อันเป็ นครู ทางนาฏศิลป์ และเป็ นเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
  6. 6. การเลียนแบบธรรมชาติ• กิริยาท่าทางตามธรรมชาติของมนุษย์จะบ่งบอกความหมายและสื่ อ ่ ความหมาย ในการฟ้ อนราก็จะใช้ทาราสื่ อความหมายกับผูชม ้ เช่นกันเพราะลีลาท่าราก็ใช้ท่าทางธรรมชาติเป็ นพื้นฐานในการ ประดิษฐ์ท่าราและเลือกใช้ได้เหมาะสมบ่งบอกความหมายได้ ถูกต้อง

×