Your SlideShare is downloading. ×
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ที่มาของนาฏศิลป์ไทย

2,410

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,410
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. นาฏศิลป์ไทย มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ นางศุจินนท์ ฉลาด โรงเรี ยนโชคชัยสามัคคี นครราชสี มา ั
  • 2. ที่ มาของนาฏศิลป์ ไทย ๑.จากการละเล่ นของชาวบ้ าน ๒.จากการแสดงที่เป็ นแบบแผน ๓.จากการรับอารยธรรมอินเดีย ๔.จากการเลียนแบบธรรมชาติ
  • 3. ๑. การละเล่ นของชาวบ้ าน• หลังจากเสร็ จสิ้ นจากภารกิจในแต่ละวัน ชาวบ้านก็หาเวลาว่างมา ร่ วมกันร้องราทาเพลง อาจเป็ น กุศโลบายเพื่อให้ลืมความเหน็ด เหนื่ อยในแต่ละวัน นอกจากนี้ยงมีการร้องรากันเป็ นคู่ชายหญิง ทา ั ให้เกิดเป็ นนาฏศิลป์ พื้นบ้านขึ้น
  • 4. • นาฏศิลป์ ไทยที่เป็ นมาตรฐานจะได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดมา จากปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ ไทยในวังหลวงที่ฝึกให้แก่ผหญิงและ ู้ ้ ่ ผูชายที่อยูในวังเป็ นผูแสดงโขน ละคร ทาให้ศิลปะการฟ้ อนรา ้ ได้รับการสื บทอดต่อเนื่องกันเรื่ อยมาและนามาสู่ ระบบการศึกษา ่ บรรจุอยูในหลักสู ตรของโรงเรี ยน ทาให้นาฏศิลป์ ไทยที่มีแบบแผน มาตรฐานได้รับการอนุ รักษ์และสื บทอดแก่เยาวชนมาจนทุกวันนี้
  • 5. การรับอารยธรรมของอินเดีย• อินเดียเป็ นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่และเจริ ญรุ่ งเรื องมากโดยเฉพาะการละครและไทย ก็ได้รับตารานาฏยศาสตร์ (ตาราการฟ้ อนรา)ที่พวกพราหมณ์นาเข้ามาสอนในประเทศไทย เข้าใจว่าตารานี้มีมาแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา เก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติ เช่น ชื่อท่าราที่แปล จากตาราอินเดียโดยตรง ศิวะนาฏราช• ในการเรี ยนนาฏศิลป์ ไทยผูเ้ รี ยนทุกคนจะต้องเข้าพิธีไหว้ครู โขน-ละครก่อน ซึ่งได้แก่พระ อิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเณศวร พระพิราบ และพระภรตฤาษี อันเป็ นครู ทางนาฏศิลป์ และเป็ นเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
  • 6. การเลียนแบบธรรมชาติ• กิริยาท่าทางตามธรรมชาติของมนุษย์จะบ่งบอกความหมายและสื่ อ ่ ความหมาย ในการฟ้ อนราก็จะใช้ทาราสื่ อความหมายกับผูชม ้ เช่นกันเพราะลีลาท่าราก็ใช้ท่าทางธรรมชาติเป็ นพื้นฐานในการ ประดิษฐ์ท่าราและเลือกใช้ได้เหมาะสมบ่งบอกความหมายได้ ถูกต้อง

×