นำเสนอวิจัยวิทยฐานะ

5,677
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,677
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอวิจัยวิทยฐานะ

 1. 1. การทำวิจัยเพื่อขอวิทยฐานะ มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ ม . นเรศวร
 2. 2. คศ .2.... ครูชำนาญการ คศ .3.... ครูชำนาญการพิเศษ คศ .4... ครูเชี่ยวชาญ คศ .1.... ครู คศ .5.. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ วิจัยกับวิทยฐานะ
 3. 3. ผู้ขอฯ คุณภาพการปฏิบัติงาน - สมรรถนะหลัก - สมรรถนะประจำสายงาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ผลการปฏิบัติงาน ( งานในหน้าที่ รับผิดชอบ และผลที่ปรากฏต่อกลุ่มเป้าหมาย ) - ผลงานทางวิชาการ การเข้าสู่ตำแหน่ง วิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 1 2 3
 4. 4. <ul><li>1. งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ บทความ </li></ul><ul><li>2 . การประเมินโครงการ นวัตกรรมใหม่ </li></ul><ul><li>3 . ผลงานวิจัย </li></ul>ลักษณะผลงานทางวิชาการ
 5. 5. <ul><li>- ครูชำนาญการพิเศษ ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ </li></ul><ul><li>- ครูเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ </li></ul><ul><li>- ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นผลงานวิจัยและพัฒนา 1 รายการ </li></ul>จำนวนและลักษณะผลงาน
 6. 6. ความแตกต่างวิจัยเพื่อขอวิทยฐานะ กับการ ทำวิจัยชั้นเรียน <ul><li>การทำวิจัยเพื่อขอวิทยฐานะ </li></ul><ul><li>เน้นการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ทั้งในเรื่องของ สื่อ วิธีสอน และหลักสูตร และกระบวนการบริหารใดๆ </li></ul><ul><li>เน้นรายงานผลจากการพัฒนาสื่อ วิธีสอน หลักสูตรและกระบวนการบริหารใดๆ มิใช่มุ่งเน้นผลการแก้ปัญหา / พัฒนากับตัวผู้เรียน </li></ul><ul><li>การทำวิจัยชั้นเรียน </li></ul><ul><li>เน้นการแก้ปัญหาที่เกิดจาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการสอน </li></ul><ul><li>เน้นการแก้ปัญหานักเรียนทั้งในด้าน พุทธิ จิต และทักษะปัญหา </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ชื่อปัญหา </li></ul><ul><li>ความเป็นมาและความสำคัญ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์การวิจัย </li></ul><ul><li>ขอบเขตการวิจัย </li></ul><ul><li>นิยามศัพท์เฉพาะ </li></ul><ul><li>วิธีดำเนินการวิจัย </li></ul><ul><li>เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>กรอบแนวคิดการวิจัย </li></ul><ul><li>บรรณานุกรม </li></ul>หัวข้อโครงร่าง
 8. 8. แนวทางการทำวิจัยขอวิทยฐานะ <ul><li>นิยมทำ 4 แนวทางคือ </li></ul><ul><li>การพัฒนาสื่อ การเรียนต่างๆ เช่น บทเรียน หนังสือ การ์ตูน ชุดกิจกรรม โปรแกรมการเรียน บทเรียน CD VCD ฯลฯ </li></ul><ul><li>การพัฒนาวิธีสอน แบบต่างๆ เช่นวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบกระบวนการคิด ฯลฯ </li></ul><ul><li>การพัฒนาหลักสูตร ใดๆ เช่น หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพ ฯลฯ </li></ul><ul><li>การพัฒนากระบวนการบริหาร ใดๆ เช่น บริหารวิชาการ บริหารบุคลากร ฯลฯ </li></ul>
 9. 9. แนวการเขียนชื่อปัญหาการวิจัย 1. การพัฒนา… สื่อ ………… .... เรื่อง สำ หรับ… .. 2. การพัฒนา… รูปแบบการสอน …… เรื่อง … สำหรับ… . 3. การพัฒนา… หลักสูตร …… . เรื่อง…… สำหรับ… .. 4. การพัฒนา… การบริหาร …… . เรื่อง…… สำหรับ… ..
 10. 10. ตัวอย่างการเขียนชื่อปัญหาการวิจัย 1. การพัฒนา บทเรียนการ์ตูน เรื่อง สิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. การพัฒนา รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิต สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. การพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำขนมสาลี่ใบเตย สำหรับ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4. การพัฒนา กระบวนการนิเทศแบบร่วมมือ เพื่อ การเขียนแผนการจัดการเรียน สำหรับ ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 11. 11. แนวการเขียนความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา ความเป็นมา อ้าง จาก พรบ .42, จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ , จากคำกล่าวบุคคลสำคัญ จากประสบการณ์ , ความสำคัญ ระบุประโยชน์ , คุณค่า , ผลที่จะได้รับ
 12. 12. แนวการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อการพัฒนา … ..….....…. 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ ………… 3. เพื่อประเมินผลการใช้ …… ...
 13. 13. ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนา … บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการคูณ 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ … บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคูณ 3. เพื่อประเมินผลการใช้ … บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคูณ
 14. 14. การเขียนขอบเขตการวิจัย มักจำกัดในเรื่อง <ul><li>1. ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><ul><ul><li>ควรระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 2 กลุ่มเพื่อ การทดลองใช้ และเพื่อการใช้นวัตกรรม </li></ul></ul></ul><ul><li>2. ตัวแปรหรือเนื้อหาที่ต้องการพัฒนา </li></ul><ul><ul><li>ระบุเนื้อหาย่อยๆ มิควรใช้ทั้งรายวิชา </li></ul></ul><ul><li>3. ระยะเวลาดำเนินการ โดย ประมาณ 3-6 เดือน </li></ul>
 15. 15. ตัวอย่างการเขียนขอบเขตการวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมาย 1 คือ …นักเรียนระดับชั้น… . ปีที่… . โรงเรียน … อำเภอ … จังหวัด .. จำนวน .. คน 2. กลุ่มเป้าหมาย 2 คือ …นักเรียนระดับชั้น… . ปีที่… . โรงเรียน … อำเภอ … จังหวัด .. จำนวน .. คน 3. เนื้อหาใน เรื่อง … . หมายถึง………… . 4. ร ะยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ … .. ถึงวันที่ ...
 16. 16. การเขียนคำนิยามศัพท์ <ul><li>การจำกัดความหมายให้เฉพาะเจา ะ จง </li></ul><ul><li>นิยามในรูปการปฏิบัติการวิจัย </li></ul><ul><li>มักนิยามในเรื่อง </li></ul><ul><ul><ul><li>นวัตกรรม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เนื้อหา </li></ul></ul></ul>
 17. 17. ตัวอย่างการเขียนคำนิยามศัพท์ 1. การพัฒนา… . สื่อ / การสอน / หลักสูตร / กระบวนการบริหาร .… หมายถึง .....…. 2. เรื่อง… . ใดๆ ………หมายถึง………… .
 18. 18. ตัวอย่างการเขียนคำนิยามศัพท์ 1. การพัฒนา… บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง .....…. 2. เรื่อง . การคูณ .. หมายถึง………… .
 19. 19. การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย จักต้องอธิบายในเรื่อง 1. ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย คือ ใคร 2. เครื่องมือที่ใช้ 3. การเก็บข้อมูล 4. สถิติและ การวิเคราะห์
 20. 20. ตัวอย่างการเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรคือ นักเรียนระดับชั้น… ... กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 1 คือ นักเรียนระดับชั้น… . ปีที่… . โรงเรียน … อำเภอ … จังหวัด .. จำนวน … . คน กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 2 คือ นักเรียนระดับชั้น… . ปีที่… . โรงเรียน … อำเภอ … จังหวัด ..
 21. 21. ตัวอย่างการเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คื อ </li></ul><ul><ul><ul><li>สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร / การบริหาร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แบบทดสอบ / แบบวัดใดๆ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แบบประเมิน สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร </li></ul></ul></ul>
 22. 22. ตัวอย่างการเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย <ul><ul><ul><li>บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคูณ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แบบทดสอบเรื่องการคูณ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แบบประเมิน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการคูณ </li></ul></ul></ul>
 23. 23. ตัวอย่างการเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ ระบุแบบทดสอบ / แบบวัดใดๆ และ แบบประเมิน สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตรใดๆ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 1 คือ นักเรียนระดับชั้น … . ปีที่ .. โรงเรียน …อำเภอ…จังหวัด…จำนวน …คน และ จากกลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 2 คือ นักเรียนระดับชั้น … . ปีที่ .. โรงเรียน …อำเภอ…จังหวัด…จำนวน …คน
 24. 24. ตัวอย่างการเขียนสถิติที่ใช้ และวิธีวิเคราะห์ <ul><li>4. สถิติที่ใช้คื อ </li></ul><ul><ul><ul><li>หากเทียบก่อนใช้หลังใช้ ใช้ t-test แบบ t-pair </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หากเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ใช้ t-test แบบ t-pool </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หากเทียบกับเกณฑ์ ใช้ t-test แบบ one sample </li></ul></ul></ul>
 25. 25. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แยกเขียน 2 ส่วนคือ <ul><li>ก . เอกสารที่เกี่ยวข้องคือ การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ </li></ul><ul><ul><li>หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่ใช้ในการพัฒนา </li></ul></ul><ul><ul><li>ข . งานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ </li></ul></ul><ul><ul><li>งานวิจัยที่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน </li></ul></ul>
 26. 26. วิธีการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li>การสืบค้น เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการเปิด Web </li></ul><ul><ul><li>www. g oogle.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.yahoo.com </li></ul></ul><ul><ul><li>การสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการเปิด Web </li></ul></ul><ul><ul><li>www.onec.go.th </li></ul></ul><ul><ul><li>www.nu.ac.th, </li></ul></ul>
 27. 27. ตัวอย่างการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li>7. ก . เอกสารที่เกี่ยวข้องคือ </li></ul><ul><ul><li>เรื่อง … .. </li></ul></ul><ul><ul><li>เรื่อง… . </li></ul></ul><ul><ul><li>ข . งานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ </li></ul></ul><ul><ul><li>งานวิจัยเรื่อง… .. ชื่อผู้ทำ …… . ปีที่ทำ … . </li></ul></ul><ul><ul><li>งานวิจัยเรื่อง… .. ชื่อผู้ทำ …… . ปีที่ทำ … . </li></ul></ul>
 28. 28. การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย <ul><li>ขั้นที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพ </li></ul><ul><ul><ul><li>ศึกษาเอกสารและงานวิจัย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ยกร่าง…… ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผ่านผู้เชี่ยวชาญ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 1 คือ …… .. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( อาจจะหาประสิทธิภาพ E1/E2) </li></ul></ul></ul>
 29. 29. แนวการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย <ul><li>ขั้นที่ 2 การใช้ </li></ul><ul><ul><ul><li>นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 คือ … .. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำการทดสอบผลและประเมินผลโดยการ เทียบ ………… . </li></ul></ul></ul><ul><li>ขั้นที่ 3 การประเมินผล </li></ul><ul><ul><ul><li>ใช้แบบ …… ... </li></ul></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>นำเสนอตัวอย่างเครื่องมือการวิจัย </li></ul><ul><ul><ul><li>สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร / การบริหาร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แบบวัดต่างๆ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แบบประเมิน สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร / การบริหาร </li></ul></ul></ul>
 31. 31. อภิปราย/คำถาม/ข้อเสนอแนะ
 32. 32. สวัสดี

×