นำเสนอวิจัยวิทยฐานะ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

นำเสนอวิจัยวิทยฐานะ

on

 • 5,489 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,489
Views on SlideShare
5,489
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
26
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

นำเสนอวิจัยวิทยฐานะ นำเสนอวิจัยวิทยฐานะ Presentation Transcript

 • การทำวิจัยเพื่อขอวิทยฐานะ มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ ม . นเรศวร
 • คศ .2.... ครูชำนาญการ คศ .3.... ครูชำนาญการพิเศษ คศ .4... ครูเชี่ยวชาญ คศ .1.... ครู คศ .5.. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ วิจัยกับวิทยฐานะ
 • ผู้ขอฯ คุณภาพการปฏิบัติงาน - สมรรถนะหลัก - สมรรถนะประจำสายงาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ผลการปฏิบัติงาน ( งานในหน้าที่ รับผิดชอบ และผลที่ปรากฏต่อกลุ่มเป้าหมาย ) - ผลงานทางวิชาการ การเข้าสู่ตำแหน่ง วิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 1 2 3
  • 1. งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ บทความ
  • 2 . การประเมินโครงการ นวัตกรรมใหม่
  • 3 . ผลงานวิจัย
  ลักษณะผลงานทางวิชาการ
  • - ครูชำนาญการพิเศษ ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการ
  • - ครูเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ
  • - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นผลงานวิจัยและพัฒนา 1 รายการ
  จำนวนและลักษณะผลงาน
 • ความแตกต่างวิจัยเพื่อขอวิทยฐานะ กับการ ทำวิจัยชั้นเรียน
  • การทำวิจัยเพื่อขอวิทยฐานะ
  • เน้นการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ทั้งในเรื่องของ สื่อ วิธีสอน และหลักสูตร และกระบวนการบริหารใดๆ
  • เน้นรายงานผลจากการพัฒนาสื่อ วิธีสอน หลักสูตรและกระบวนการบริหารใดๆ มิใช่มุ่งเน้นผลการแก้ปัญหา / พัฒนากับตัวผู้เรียน
  • การทำวิจัยชั้นเรียน
  • เน้นการแก้ปัญหาที่เกิดจาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการสอน
  • เน้นการแก้ปัญหานักเรียนทั้งในด้าน พุทธิ จิต และทักษะปัญหา
  • ชื่อปัญหา
  • ความเป็นมาและความสำคัญ
  • วัตถุประสงค์การวิจัย
  • ขอบเขตการวิจัย
  • นิยามศัพท์เฉพาะ
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • กรอบแนวคิดการวิจัย
  • บรรณานุกรม
  หัวข้อโครงร่าง
 • แนวทางการทำวิจัยขอวิทยฐานะ
  • นิยมทำ 4 แนวทางคือ
  • การพัฒนาสื่อ การเรียนต่างๆ เช่น บทเรียน หนังสือ การ์ตูน ชุดกิจกรรม โปรแกรมการเรียน บทเรียน CD VCD ฯลฯ
  • การพัฒนาวิธีสอน แบบต่างๆ เช่นวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบกระบวนการคิด ฯลฯ
  • การพัฒนาหลักสูตร ใดๆ เช่น หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพ ฯลฯ
  • การพัฒนากระบวนการบริหาร ใดๆ เช่น บริหารวิชาการ บริหารบุคลากร ฯลฯ
 • แนวการเขียนชื่อปัญหาการวิจัย 1. การพัฒนา… สื่อ ………… .... เรื่อง สำ หรับ… .. 2. การพัฒนา… รูปแบบการสอน …… เรื่อง … สำหรับ… . 3. การพัฒนา… หลักสูตร …… . เรื่อง…… สำหรับ… .. 4. การพัฒนา… การบริหาร …… . เรื่อง…… สำหรับ… ..
 • ตัวอย่างการเขียนชื่อปัญหาการวิจัย 1. การพัฒนา บทเรียนการ์ตูน เรื่อง สิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. การพัฒนา รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิต สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. การพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำขนมสาลี่ใบเตย สำหรับ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4. การพัฒนา กระบวนการนิเทศแบบร่วมมือ เพื่อ การเขียนแผนการจัดการเรียน สำหรับ ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • แนวการเขียนความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา ความเป็นมา อ้าง จาก พรบ .42, จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ , จากคำกล่าวบุคคลสำคัญ จากประสบการณ์ , ความสำคัญ ระบุประโยชน์ , คุณค่า , ผลที่จะได้รับ
 • แนวการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อการพัฒนา … ..….....…. 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ ………… 3. เพื่อประเมินผลการใช้ …… ...
 • ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนา … บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการคูณ 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ … บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคูณ 3. เพื่อประเมินผลการใช้ … บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคูณ
 • การเขียนขอบเขตการวิจัย มักจำกัดในเรื่อง
  • 1. ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย
    • ควรระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 2 กลุ่มเพื่อ การทดลองใช้ และเพื่อการใช้นวัตกรรม
  • 2. ตัวแปรหรือเนื้อหาที่ต้องการพัฒนา
   • ระบุเนื้อหาย่อยๆ มิควรใช้ทั้งรายวิชา
  • 3. ระยะเวลาดำเนินการ โดย ประมาณ 3-6 เดือน
 • ตัวอย่างการเขียนขอบเขตการวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมาย 1 คือ …นักเรียนระดับชั้น… . ปีที่… . โรงเรียน … อำเภอ … จังหวัด .. จำนวน .. คน 2. กลุ่มเป้าหมาย 2 คือ …นักเรียนระดับชั้น… . ปีที่… . โรงเรียน … อำเภอ … จังหวัด .. จำนวน .. คน 3. เนื้อหาใน เรื่อง … . หมายถึง………… . 4. ร ะยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ … .. ถึงวันที่ ...
 • การเขียนคำนิยามศัพท์
  • การจำกัดความหมายให้เฉพาะเจา ะ จง
  • นิยามในรูปการปฏิบัติการวิจัย
  • มักนิยามในเรื่อง
    • นวัตกรรม
    • เนื้อหา
 • ตัวอย่างการเขียนคำนิยามศัพท์ 1. การพัฒนา… . สื่อ / การสอน / หลักสูตร / กระบวนการบริหาร .… หมายถึง .....…. 2. เรื่อง… . ใดๆ ………หมายถึง………… .
 • ตัวอย่างการเขียนคำนิยามศัพท์ 1. การพัฒนา… บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง .....…. 2. เรื่อง . การคูณ .. หมายถึง………… .
 • การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย จักต้องอธิบายในเรื่อง 1. ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย คือ ใคร 2. เครื่องมือที่ใช้ 3. การเก็บข้อมูล 4. สถิติและ การวิเคราะห์
 • ตัวอย่างการเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรคือ นักเรียนระดับชั้น… ... กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 1 คือ นักเรียนระดับชั้น… . ปีที่… . โรงเรียน … อำเภอ … จังหวัด .. จำนวน … . คน กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 2 คือ นักเรียนระดับชั้น… . ปีที่… . โรงเรียน … อำเภอ … จังหวัด ..
 • ตัวอย่างการเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  • 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คื อ
    • สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร / การบริหาร
    • แบบทดสอบ / แบบวัดใดๆ
    • แบบประเมิน สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร
 • ตัวอย่างการเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
    • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคูณ
    • แบบทดสอบเรื่องการคูณ
    • แบบประเมิน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการคูณ
 • ตัวอย่างการเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ ระบุแบบทดสอบ / แบบวัดใดๆ และ แบบประเมิน สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตรใดๆ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 1 คือ นักเรียนระดับชั้น … . ปีที่ .. โรงเรียน …อำเภอ…จังหวัด…จำนวน …คน และ จากกลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 2 คือ นักเรียนระดับชั้น … . ปีที่ .. โรงเรียน …อำเภอ…จังหวัด…จำนวน …คน
 • ตัวอย่างการเขียนสถิติที่ใช้ และวิธีวิเคราะห์
  • 4. สถิติที่ใช้คื อ
    • หากเทียบก่อนใช้หลังใช้ ใช้ t-test แบบ t-pair
    • หากเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ใช้ t-test แบบ t-pool
    • หากเทียบกับเกณฑ์ ใช้ t-test แบบ one sample
 • การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แยกเขียน 2 ส่วนคือ
  • ก . เอกสารที่เกี่ยวข้องคือ การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
   • หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่ใช้ในการพัฒนา
   • ข . งานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
   • งานวิจัยที่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน
 • วิธีการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • การสืบค้น เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการเปิด Web
   • www. g oogle.com
   • www.yahoo.com
   • การสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการเปิด Web
   • www.onec.go.th
   • www.nu.ac.th,
 • ตัวอย่างการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • 7. ก . เอกสารที่เกี่ยวข้องคือ
   • เรื่อง … ..
   • เรื่อง… .
   • ข . งานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ
   • งานวิจัยเรื่อง… .. ชื่อผู้ทำ …… . ปีที่ทำ … .
   • งานวิจัยเรื่อง… .. ชื่อผู้ทำ …… . ปีที่ทำ … .
 • การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
  • ขั้นที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
    • ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
    • ยกร่าง…… ...
    • ผ่านผู้เชี่ยวชาญ
    • ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 1 คือ …… ..
    • ( อาจจะหาประสิทธิภาพ E1/E2)
 • แนวการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
  • ขั้นที่ 2 การใช้
    • นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 คือ … ..
    • ทำการทดสอบผลและประเมินผลโดยการ เทียบ ………… .
  • ขั้นที่ 3 การประเมินผล
    • ใช้แบบ …… ...
  • นำเสนอตัวอย่างเครื่องมือการวิจัย
    • สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร / การบริหาร
    • แบบวัดต่างๆ
    • แบบประเมิน สื่อ / วิธีการสอน / หลักสูตร / การบริหาร
 • อภิปราย/คำถาม/ข้อเสนอแนะ
 • สวัสดี