รายงาน

772 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
772
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงาน

  1. 1. รายงาน เรื่อง Page Properties เสนอ คุณครู สุชาติ นาดี จัดทาโดย นางสาวนรินทร์ทิพย์ วากุรัมย์ เลขที่ ๑๕ นางสาวอนุษา ชะรอยรัมย์ เลขที่๒๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓๒
  2. 2. สารบัญตาราง PageProperties 1-2
  3. 3. คานา รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพง 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โ ด ย มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ที่ ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ Page Properties ต ล อ ด จ น กั บ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น และใช้เพื่อเป็นเอกสารในการประกอบการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ จะต้องขอขอบคุณ อ า จ า ร ย์สุ ช า ติ น า ดี ที่ ให้ ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า รศึ ก ษ า แ ล ะ เพื่ อ น ๆ ทุ ก ค น ที่ ค่ อ ย ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ม า โ ด ย ต ล อ ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และประโยชน์แก่ทุกๆคน ถ้าหากรายงานฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทา
  4. 4. ชื่อภาษาอังกฤ ษ ชื่อภาษาไทย วิธีการใช้งาน Appearance รูปร่าง รูปร่างหน้าตา , รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม Page font ตัวอักษรหน้า กาหนดชุดฟอนต์ตัวอักษรที่ต้องการใช้กับเว็บเพจทั้งหน้า Size ขนาด ขนาดของตัวอักษร Text color สีข้อความ สีของข้อความทั่วไป Background color สีพื้นหลัง สีพื้นหลังของเว็บเพจ Repeat วิธีการแสดงภาพฉากหลังแบบซ้าๆกัน Background image ภาพพื้นหลัง ภาพฉากหลังของเว็บเพจ Left margin ขอบซ้าย ระยะขอบของเว็บเพจด้านซ้าย Top margin ขอบบน ระยะขอบของเว็บเพจด้านบน Right margin ขอบขวา ระยะขอบเว็บเพจด้านขวา Bottom margin ขอบล่าง ระยะขอบของเว็บเพจด้านล่าง Links ลิงค์ หัวข้อต่างๆ ที่สามารถโยงหรือว่าคลิก ไปยังเวบไซต์หรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ Links font ตัวอักษรลิงค์ ฟอนต์ที่จะใช้กับข้อความที่เป็นไฮเปอร์ลิงค์ Size ขนาด ขนาดตัวอักษร Link color สีลิงค์ สีของข้อความที่เป็นไฮเปอร์ลิงค์ ชื่อภาษาอังกฤ ษ ชื่อภาษาไทย วิธีการใช้งาน
  5. 5. Rollover links การเชื่อมโยงแบบโรลโอเ วอร์ สีของข้อความไฮเปอร์ลิงค์ขณะที่เลื่อนเมาส์ไปบนข้อความ Visited links การเชื่อมโยงเข้าเยี่ยมชม สีของข้อความไฮเปอร์ลิงค์เมื่อเกิดการคลิกไปแล้ว Active links ลิงค์ที่ใช้งานล่าสุด สีของข้อความไฮเปอร์ลิงค์ที่กาลังคลิกอยู่ Underline Style กาหนดลักษณะการขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็น ไฮเปอร์ลิงค์ Heading font ตัวอักษรหัวข้อ ฟอนต์ของข้อความที่เป็นหัวเรื่อง Heading 1 ถึง 6 หัวข้อ 1 ถึง 6 กาหนดขนาดตัวอักษรและสีของข้อความที่เป็นหัวเรื่องระดั บต่างๆ Tracing Image ภาพที่ติดตาม เลือกภาพที่จะนามาเป็นตัวอย่าง Transparency ความโปร่งใส่ ปรับความโปร่งใสของภาพตัวอย่าง ให้จางลงหรือเข้มขึ้น

×