Foresightand technologyforesight naresdamrongchai

1,358 views

Published on

สไลด์ที่ใช้ในการบรรยายที่ วปอ. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foresightand technologyforesight naresdamrongchai

 1. 1. eyes on tomorrow... Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 1
 2. 2. ศนยคาดการณเทคโนโลยเอเปคAPEC Center for Technology Foresight กอตงป 1998 ภายใต Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ปจจบนเปนสวนหน#$งของ สวทน. Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 2
 3. 3. APEC Member EconomiesAPEC Official Observers Nares• Association of South East Asian Nations (ASEAN) Secretariat Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 3• Pacific Economic Cooperation Council (PECC)• Pacific Islands Forum (PIF) © 2008 APEC Secretariat
 4. 4. Mission of APEC CTF• RESEARCH: APEC-wide Foresight Studies – 7 Projects finished since 1998, focusing on high impact area such as water, education, nanotechnology and energy – Mostly funded by both NSTDA and APEC – Methodologies include Delphi, Scenarios, and TRM• CONSULTING: for Public and Private Sectors• TRAINING: Seminars and Workshops (2-3 times a year) ● Conference on Foresight and Emerging Technologies Towards “Best Practice” in Technology Foresight Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 4
 5. 5. Our Customers● Siam Cement Group, Premier Group, CDG Group, Ministry of Public Health, SCI Research and Innovation Co.,Ltd., CAT Telecom Pubic Company Limited, Electricity Generating Authority of Thailand, Department of Agriculture, Institute of Solar Energy Technology Development, Petroleum Institute of Thailand, TRIDI, KNIT, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร, ส)านกงานเลขาธการรฐสภา, TPA, SIRIM, NISTPASS, and many others. Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 5
 6. 6. Modes of Strategic Policy Learning Current context: Policy analysis, structure and dynamicsPast experience: Policy Future options:Impact analysis, development Foresight etc.History etc. Parallell activities: Intelligent benchmarking etc. Nares Damrongchai @APEC Center KenTechnology Foresight (partly based on for Guy, 2006) 6
 7. 7. The Foundations of Foresight Futures Studies Foresight Strategic Policy Planning Development Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 7 Source: APEC Center for Technology Foresight
 8. 8. Whats the difference?Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 8
 9. 9. The Johari WindowStrategic planning trends KNOWN UNKNOWN environment KNOWNS KNOWNS scanning KNOWN UNKNOWN imagination Knowledge UNKNOWNS management UNKNOWNS Foresight
 10. 10. The generic foresight process framework inputs Strategic intelligence scanning, Delphi Emerging issues/trends analysis analysis Foresightinterpretation Systems thinking, Causal Layered Analysisprospection Scenarios, visioning, backcasts, roadmaps outputs Reports, presentations, workshops, multimedia Strategy development & strategic planning: individual, workgroup, strategy organisation, society, etc. Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 10 Source: Voros (2003)
 11. 11. Global Strategic Trends Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 11 Source: Global Strategic Trends – Out to 2040, Ministry of Defence UK (2010)
 12. 12. ความแตกตางของเวลา  ธรกจท$มนวตกรรม 100 $ ไมลตอชวโมง  กลมองคกรภาคประชาชน 90 $ ไมลตอชวโมง  ครอบครวในสหรฐ 60 ไมลตอชวโมง$  สหภาพแรงงาน 30 ไมลตอชวโมง $  ราชการ 25 ไมลตอชวโมง $  # การศกษา 10 ไมลตอชวโมง $  สหประชาชาต 5 ไมลตอชวโมง $  การเม9องสหรฐ 3 ไมลตอชวโมง $  การบงคบใชกฎหมาย 1 ไมลตอชวโมง $ Alvin and Heidi Toffler, Revolutionary Wealth (2006)20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 12 APEC Center for Technology Foresight 12 www.apecforesight.org
 13. 13. Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 13 Source: Picture of the Future, Siemens (2005)
 14. 14. Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 14
 15. 15. what might happen – need to understand thisyour vision – need to create thisNares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 15
 16. 16. Causal Layered Analysis (CLA) problem Litany: official public description of issue causes Social Science Analysis: short-term Systemic (social, historical facts uncovered. Solution values economic, cultural) with structures Discourse Analysis: worldview solution Worldviews, ideologies often in consciousness transformation Myths-metaphors Myth/Metaphor Analysis: solution can rarely be rationally designedSource: Sohail Inayatullah (1998) Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 16
 17. 17. • “Causal layered analysis is based on the assumption that the way in which one frames a problem changes the policy solution and the actors responsible for creating transformation.” - Sohail Inayatullah Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 17
 18. 18. Example of CLA• Litany… Bangkok traffic, pollution, waiting time (Solution: hire consultant, build more roads, Actors: contractors, government)• Causes… urbanization, rapid development, economic growth (Solution: telecommuting or use mobile phones, Actors: corporations, int’l agencies)• Worldview… Industrialism, Big City Outlook, Colonialism (Solution: transform development model, deep decentralization, focus on agriculture, Actors: public intellectuals, social movements)• Myth… West is best, Bigger is Better (Solution: focus on indigenous metaphors, on pre-modern modes of knowing, Actors: mystics, fringe artists) Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 18 Source: UNESCO/World Futures Studies Federation workshop in Thailand (1993)
 19. 19. การสารวจแบบเดลฟเปนวธการหาความเหนรวมจากกลมผร โดยเปนกลไกการส#$อสาร ระหวางผรจานวนมากท$อยหาง ไกลกน wisdom ไดความเหนรวม(consensus) knowledge Distillation ท$นาเช#$อถ#อจากกลม สามารถใชมองอนาคตได informationปจจยแหงความสาเรจ •แบบสอบถามทด data •กลมผรทเหมาะสม
 20. 20. ลกษณะพเศษของการสารวจแบบเดลฟ 1. Anonymity กลมผรไมรวาใครเปนใคร และใครตอบวาอยางไร 2. (Re) iteration….. คาถามชดเดยวกนถกสงกลบไปใหตอบหลายคร#ง 3. ...With controlled feedback คาเฉล%ยของคาตอบจากกลม คาว(จารณ* ผท%ใหคาตอบ แปลกแยกจากสวนใหญจะถกขอใหใหเหตผล ทงหมดน# # จะถกสงกลบไปยงกลมผรกอนท%จะตอบคาถามรอบตอไป
 21. 21. (Expert Panel)Expert A x anonymity Expert B Foresight Committee Foresight Committee answer answer moderator feedback feedback
 22. 22. Consensus through DelphiPlanning of social services for the elderly - seeking opinions of community- and hospital-based doctors about seriousness and prevalence of health problems From Delphi Techniques and the Planning of Social Services - The Prevention of Dependency Among the Old (Giovanni Bertin)
 23. 23. Delphi ApplicationsWithin foresight studies, Delphi is usually used totap the wisdom of a group, in order to:• predict when S&T developments will occur• assess policy options• encourage decisions consensus conformityconvergence
 24. 24. Example of prediction: “When will the first hydrogen-powered car hit the market in your country?”(Practical Use)
 25. 25. One of the Original Delphi Studies(Report on a Long-Range Forecast by Gordon and Helmer) Published in 1964 Contained forecasts of scientific and technological breakthroughs through 2000 and beyond 82 panelists who contributed included Isaac Asimov and Arthur Clarke
 26. 26. “On Targets”… economically useful desalination of sea water oral contraceptives advent of ultra light materials automated language translation transplanting organs …and “Big Misses” more reliable weather forecasts centralized data banks artificial organs X Ray lasers  controlled thermo nuclear power psychotropic drugs  biochemical general immunization self replicating molecules  limited weather control synthetic protein  world population by 2000 less than feasibility of control over 6 billion hereditary defects  manned landing on Mars
 27. 27. Realization of Past Forecasts of the Japanese Delphi conducted every five years after 1970In 1996, the Sixth survey assessed the first and second surveys Realized Partially Unrealized realized First 26% 38% 36% survey Second 21% 42% 37% survey
 28. 28. ตวอยางการสารวจแบบเดลฟ เชงทานายโครงการศ7กษาคาดการณ8เทคโนโลยเพ#อพฒนา $ ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคต หนวยมองอนาคตไทย 2541
 29. 29. ข@นตอนการศ7กษา1. การสมภาษณ*ผเช%ยวชาญดานเกษตร 30 คน2. การสารวจแบบเดลฟ – แบบสอบถามรอบแรก 1,070 ราย ตอบ 311 ราย – แบบสอบถามรอบสอง 311 ราย ตอบ 208 ราย1. การสรางภาพอนาคต
 30. 30. หวขอท$ไดคะแนนสงสด● ดานเศรษฐกจ ปท$คาดวาจะเกดรอยละ 30 ของพ9นท$เพาะปลกมน)าชลประทานตลอดป 2550• ดานคณภาพชวตผลผลตจากผกผลไมรอยละ 80 มสารพษตกคางไมเกน มาตรฐานสากล 2550• ดานระดบความสามารถมการผลตพ9ชผกปลอดสารพษเพ9$อการคาอยางแพรหลาย ภายในโรงเร9อนท$มการควบคมสภาพแวดลอม 2547• ดานศกยภาพในการพฒนา
 31. 31. Policy Delphi The same 3 key features apply: anonymity / iteration / controlled feedback Example: “Government should bear the burden of health care across the population by providing 100% financial support to ensure universal and equitable access to services.” Desirability Feasibility Importance assessment assessment assessment very desirable 1 definitely 1 very important 1 desirable 2 possibly 2 important 2 undesirable 3 probably not 3 not very important 4 3very undesirable definitely not 4 completely_ 4 _unimportant
 32. 32. ตวอยางการสารวจแบบเดลฟ เชงนโยบายบทบาทเทคโนโลยสารสนเทศกบวสาหกจขนาด กลางและขนาดยอมในป 2548 มลนธเพ#อสงเสรมอตสาหกรรม 2544 $
 33. 33. ข@นตอนการศ7กษา1. การสมภาษณ*ผเช%ยวชาญท%เก%ยวของกบเทคโนโลย สารสนเทศ 12 ทาน2. การสารวจแบบเดลฟกบอตสาหกรรมไฟฟาและ อเลกทรอนกส8 อตสาหกรรมยานยนต8 และ อตสาหกรรมอาหาร – แบบสอบถามรอบแรก 2,000 ราย ตอบ 290 ราย – แบบสอบถามรอบสอง 290 ราย ตอบ 197 ราย1. การสมมนาในสวนภม(ภาค 4 คร#ง สวนกลาง 1 คร#ง
 34. 34. หวขอท$ไดคะแนนสงสด1. รฐควรพฒนาบคลากรใหกบ SMEs โดยใหสถาบนการศAกษาท%มอย จดหลกสตรพ(เศษดาน IT ให2. รฐควรผานกฎหมายธรกรรมอ(เลกทรอน(กส*โดยเรว เพF%อให SMEs สามารถใชประโยชน*จาก E-commerce3. รฐควรสนบสนนหรFอใหทนการพฒนาโปรแกรมสาเรจรปและนาออก มาขายในราคาถก เพF%อชวยอานวยความสะดวกในการดาเน(นธรก(จ4. รฐควรเปนผร(เร(%มจดต#งตนแบบการจดการหวงโซอปทานในกลม SMEs เพF%อการแขงขน
 35. 35. #การใช RT Delphi ในการศกษาภาพอนาคตของ หลกประกนสขภาพถวนหนาวตถประสงค8ของโครงการ เพ#$อศ7กษาภาพอนาคตของหลกประกนสขภาพถวน หนาบนพ#@นฐานของอดมคต (Ideology) [ภายหลง ปรบมาใชคาวา คานยม (Values)] ของหลกประกน สขภาพถวนหนาท$ไดรบการทบทวนใหมให สอดคลองกบปจจยผลกดนระบบท$สาคญในอนาคต พรอมกาหนด [ราง] เสนทางของการพฒนาหลก ประกนสขภาพถวนหนาในระยะ 10 ป
 36. 36. วธการด)าเนนงาน ประช$ มคณะกรรมการ Steering เพ./อวางแผนและเตร8ยมการ จดท บทคว มว#ช ก รใน พฒน โปรแกรม ประเด,นท-.เก-.ยวข1อง e-delphi # เร-ยนเชญ # ประช4มเชงปฏ#บต#ก รผI1ทรงค4ณว4ฒ# RT-Delphi ก#จกรรม RT-Delphi ระบบต#ดต ม > ชวงเวล 4 - 6 สปด หD > ก รม-สวนร>วม ก รว#เคร ะหD /น เสนอผล # ประช4มเชงปฏ#บต#ก ร เพE.อสร1 งภ พอน คต
 37. 37. คานยม : หลกประกนสขภาพถวนหนามไวเพ9อเปาประสงค $ ใดมากกวากน• การประกนการเขาถAงบร(การถวน • การประกนการเขาถAงบร(การถวน หนาท$มคณภาพ และไดมาตรฐาน หนาโดยควบคมคาใชจาย (Cost (Quality) containment)บรการท$มคณภาพและไดมาตรฐาน บรการโดยควบคมคาใชจาย- มงตอบสนองความตองการของผ - ลดความสนเปล9องทรพยากรใน ใชบรการ สวนท$ไมจ)าเปน หร9อเพ9$อใหใช- แนวทางท$ใชในการบรการเปนไป ทรพยากรอยางประสทธภาพ ตามขอก)าหนดท$วางไว - อาจมผลกระทบตอคณภาพและ- ยอมตองใชทรพยากร การท)าไดตามมาตรฐาน
 38. 38. ดวยปจจยผลกดนตอไปน ทานคดวาจะมผลกระทบตอเปาประสงคของหลกประกนสขภาพถวนหนาใน เร9$องตอไปนอยางไร ปจจยผลกดน เปาประสงค8งบประมาณของรฐเพ9$อ การประกนการเขาถ#งบรการหลกประกนสขภาพบบรด ถวนหนาท-.มคณภ พ และ - 4มากข#น ได1ม ตรฐ น (Quality) การประกนการเขาถ#งบรการ ถวนหนาโดยควบค4มค> 1 ใชจ> ย (Cost containment)
 39. 39. ปจจยความไมแนนอนหากเกดข#นจะมผลกระทบตอ การบรรลเปาประสงคของหลกประกนสขภาพถวน หนาในเร9$องตอไปนอยางไร ปจจยความไมแนนอน คานยมการเกดวกฤตเศรษฐกจ การประกนการเขาถ#งบรการของประเทศท$มผลกระ ถวนหนาท-.มคณภ พ และ - 4ทบตออตราความเจรญ ได1ม ตรฐ น (Quality)เตบโตทางเศรษฐกจ การประกนการเขาถ#งบรการอยางส)าคญ ถวนหนาโดยควบค4มค> 1 ใชจ> ย (Cost containment)
 40. 40. RISK“Effect of uncertainty onobjectives” ISO 31000:2009- Perception that something could happen.- Likelihood of something happening.- Consequences if it does happen. 42SIG 42
 41. 41. เหตการณ* 9/11 สหรฐฯ โจมตอ(รก ว(กฤตดอทคอม ซาร*ส ระเบ(ดกลางกรงลอนดอน ไขหวดนก ไขหวดใหญ 2009 พบเมลามนในนมผง พายนาร*ก(ส ราคาน#ามนทาสถ(ต(สงสด $147 เกาหลเหนFอทดสอบขปนาวธ ราคาขาวพงขAนสง # ลห*แมน บราเธอร*สลมละลาย ว(กฤตซบไพรม* แผนด(นไหวท%เฮต(Image from Ralph Dunham (2009), Marsh Risk Consulting ภเขาไฟระเบ(ดท%ไอซ*แลนด* 43 SIG 43
 42. 42. Economic Risks 1. ราคาอาหารโลก 2. ราคาน#ามน 3. คาเง(นเหรยญสหรฐ การพA%งพ(งเศรษฐก(จจนImpact on Thailands Long-term Goal 4. 5. ภาระทางการคลงของประเทศ เศรษฐก(จสาคญ ๆ 1 Likelihood 6. ฟองสบราคาส(นทรพย* 7. การรวมกลมทางเศรษฐก(จ 8. การยายฐานการผล(ต 7 สะทอนใหเหนถAงความสาคญของประเดน 4 3 5 เรFอง Food & Fuel Security ซA%งหากบร(หาร % 6 จดการด ๆ กนาจะเปนปจจยสงเสร(มเปา หมายดานการพฒนาได 8 2 44 SIG 44
 43. 43. Ensuring the Future of Food
 44. 44. สรป● Real-Time Delphi เปนวธการด#งความรภายใน ตวคนออกมาและหาความคดเหนรวมไดอยาง รวดเรว โดยไมตองประชมหร9อพบกนโดยตรง● เหมาะส)าหรบการหาขอสรปเพ9$อตดสนใจใน ประเดนท$ยงไมมขอมลสนบสนนเพยงพอ● 9$ อยบนฐานของความเชอท$วา ความรของ “ผร” ท$ 9$ เปนหมคณะมความนาเชอถ9อระดบหน#$ง
 45. 45. Evolution of technology roadmapping Cambridge Fast-start 1997 1970 1980 1990 2000 Generalisation 2010 CustomisationStrategicplanning Motorola develops technology roadmapping Take up in Semiconductor approach electronics Technology Roadmap Roadmapping sector, approach defence Take up in supports Co-evolution and other sectors integrated aerospace - companies strategic - consortia planning - governmentForecastingPolicy ForesightScience fiction Futures & Scenario planning Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 47
 46. 46. PRESENT VISION Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 48daho National Engineering and Environmental Laboratory, emi-web.inel.gov/roadmap/factsheet.pdf
 47. 47. A Technology Roadmap Links the future topresent, and resources to market/applications Time Market M1 M2 P1 P2 P3Product How can Where do P4 Where are T1 T2Technology we get we want we now? T3 T4 R&D RD 1 RD 2 there? RD 4 to go? RD 6programmes RD 3 RD 5 Capital investment / financeResources Supply chain Staff / skills Source: Centre for Technology Management, University of Cambridge Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 49
 48. 48. Foresight Vehicle technology roadmap: architecture +5 years +10 years +15 years +20 years Now Vision Market / S Time T Industry E E Trends drivers, key issues and uncertainties P drivers IPerformanc Evolution of required and desirable functionale measures performance of road transport systems of the futureand targets Technical Required and desired technologicalGroup areas response, including research requirements Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 50
 49. 49. Foresight Vehicle TRM: process Engine and powertrain (E&PT) Hybrid, electric and alternatively Market Road fuelled vehicles (HEV) and transportPlanning industry system Advanced software, sensors, Reporting Consultation electronics and telematics (ASSET) Synthesis(Oct ‘01) trends performance (Sept ‘02) and measures drivers and targets Advanced structures and materials (FASMAT) Design and manufacturing Processes (DMaP) Co-ordination, facilitation, data collection, analysis and structuring of information • 10 month duration • More than 130 participants • 10 workshops • More than 60 organisations Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 51
 50. 50. Example detailed roadmap content (1 of 28): Social trends & drivers 2002 2007 2012 2017 2022 Vision 80-85% of Growth in personal mobility (70% of Individual 2010: Passenger 2015: 150% 2031: 57% increase Cheap, journeys by car drivers use car for leisure day trips ‘time numbers through increase in in UK road traffic, safe, 39,40,103 75% of all every week or month; 50% expect to budget’ for UK airports international compared to 1996 reliable, journeys be making more by 2020) 42 travel increase by 50% air traffic; 80,103 clean are under 5 remains 30 100% 2031: 40% convenient Journey times increasing (70% 2010: 20-50% 2012: increase in bus / miles constant ? increase in , longer by 2016 in peak travel increase in Bicycle coach vehicle and 45% are domestic, comfortabl periods) 67 Increasing European road journeys miles, compared Nearly one third less than 2 miles Vehicles sold increasingly as compared to e of UK complexity of passenger and double 31 1995 1 to 1996 1 transport 31 ‘lifestyle’ choices ? 2022: 70% lives ? haulage traffic 13,80 Frustration with congestion and for all households do Increasing female vehicle purchase / public transport continues ? increase in not have a car 2010: 10% ownership (women are more likely to (journey time no longer journey times in Many different (13 million Trend towards increase in bus describe their cars as ‘stylish’, ‘sporty’ predictable) many UK cities stakeholder people) 31 career passenger or ‘fun’) 42 1996 80 groups, with ‘downsizing’ journeys 30 2030: Balance Legal issues and New working / different needs People and jobs for improved 2010: 50% population in between global, frameworks ? living patterns from transport have moved out lifestyle ? increase in rail the UK is national and system of the city and passenger miles Social forecast to UK car-centric local Shift from car town centres 103 solutions ? 30 attitudes increase by culture Increasing ownership to car Increasing proportion of women towards 3.3%, to 61 leisure time access ? 1999: UK in paid employment (9.9 million 39,40 road million 1,39,40,67, ‘leads’ world in in 1984 to 12.2 million in 1999) Increased transport after which it Increasing 2010: 25% of UK 2015: 400 million and the vehicle theft 73 More than half of drivers exceed use of car will decline to (twice global mobile workforce people live in environment speed limits on motorways, dual pools ? 57 million by working teleworking at 2030:73 27% average at carriageways and residential roads megacities of more ? 2050 22- 2.5%); cost of least two days than 10 million of UK population 66 vehicle-related More residential traffic calming per week 57 inhabitants 57 over retirement crime £6bn 46,47 schemes and pedestrianisation of age, compared town centres Demand to 2016: 4 million (25%) to 19% in 1998; 2000: Shift in social Younger increase in housing (80% pension costs 3,500 road traffic reduce attitudes to generation Between 8 and deaths and single-person), increasing rise from 4.5- deaths and 40,000 speeding more IT-literate 20% of car- demand for travel 1,67 5.5% of GDP serious injuries in injuries on 1,25,39,40 UK, at an owning roads 2007: working at home becoming Continued 2016: 25% increase in 2021: estimated cost of households common (currently more than growth of number of UK households, Households in £13.3bn (40,000 experience Increasing 66% of European organisations cities and 80% of growth due to single South-east deaths and 1.7 vehicle-related concern about with more than 500 employees towns, person households; 1.3% forecast to grow million injuries in crime each crime, security already practice teleworking) mainly in rural land use predicted to by 19% on 2001 EU, representing a year, depending on and safety Nares Damrongchai @APEC Center 28,39,40 South East for Technology Foresight 41 change to urban land use levels 52 cost of 2% of GDP) 39,40 8,37,39,40 region 41Key: Mobility & congestion Lifestyle & attitudes Demographics Health, safety &
 51. 51. Example summary roadmap content: Social performance measures & targets 2002 2007 2012 2017 2022 Aim for 2005: 70% user 2010: 80% user 2020: 85% ‘equitabl satisfaction satisfaction with user e’ with all all transport satisfaction Vehicle mobility transport modes with all adaptability (same modes transport price for (measure of modes 2010: Vehicle security (resistance to attack) 5 UrbanSociety same ‘convenience’) journey - Door locks: 5 minutes; Secure storage area in vehicle: 5 people for all minutes transport groups - Alarm systems: 5 minutes; Immobilisers: 20 minutes; in Window glass: 2 minutes society) Effective 2005: Road 2010: Road 2020: Road traffic noise traffic noise traffic noise reduced by 6dBA; selling and reduced by reduced by Homologated noise reduction customer 3dBA from 1998 4dBA of 4dBA and 8dBA for light and support levels heavy vehicles, respectively Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 53
 52. 52. 2005Transportation 2010 2020 2030 LIQUID FUELS (conventional oil GAS FUELS bitumen and heavy oil) Biofuels GTL CG Hydrogen OIL NG BIOMASSStationary Electricity And Electricity and Heat from renewable and gas fuels Heat LNG Coal Coal bed methane Gasification Renewable and Alternate Gas Hydrates Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 54
 53. 53. ‘First-cut’ roadmap• In groups of two, generate 2-3 post-it notes for each broad layer (5 minutes)• Consider all layers & timeframes of roadmap … history, current plans, events, external actions, future possibilities, issues, vision• Round table, each group place a post-it on chart, and share with group (limit discussion to points of clarification)… 2 rounds• Generate as many additional post-it notes as possible and place on roadmap (‘parallel’ activity) - fill ‘white space’• Identify and discuss key strategic issues (‘arrow’ post-it notes) Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 55
 54. 54. ประเด,นส คญของ ‘First-cut’ roadmap• Participatory• Quick “story”• Exploratory• Creative ‘canvas’• Active• Capture, structure and share knowledge - know-why - know-what plans, forecasts, - know-how issues, links, challenges, - know-when questions, - know-who speculation - know-where Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 56
 55. 55. ‘First-cut’ roadmap (‘landscape’) Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 57
 56. 56. Process funnel (e.g. strategy, product development) Stage gatesRequirements fluidConcepts fuzzyMany unknowns Requirements clear, stable Time, effort, iterationMany options Concepts clear, stableMany assumptions Fewer unknowns, risks understoodFew constraints Fewer options, greater constraintsScenarios Year 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Tuning Push button Push button - Synthesizers Touch pad - Synthesizers Voice actuated ? ? ? ? Selectivity Ceramic resonators SAWs Digital signal processors ? Subcarrier function Stereo Paging Data Maps IC technology Linear 5u CMOS 3u CMOS 1u CMOS ? Display LEDs Liquid crystal Fluorescence ? ? Vehicular LAN Single wire Glass fibre ? ? ? ? Digital modulation 500 kHz bandwidth RECEIVER 1 RECEIVER 2 RECEIVER 3 NEXT GENERATION FUTURE GENERATION ? ? ? ? ? PRODUCTS Plus: A NEW SERVICE Stereo Plus: Plus: Stock market Scan Personal ? ? ? paging Road information Remote Super Hi Fi Seek amplifiers Local maps Remote controlsDivergent process Convergent process Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 58
 57. 57. Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 59
 58. 58. Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 60
 59. 59. Nares Damrongchai @APEC Center for Technology Foresight 61
 60. 60. ภาพอนาคต (scenario) ค#ออะไร เร#องเลาเหตการณ8ท$เปนไปไดในอนาคต ทาใหสามารถจนตนาการ $ เปนภาพในใจจดจางาย ภาพอนาคตค#อเร#องท$เปนจรงได (plausible) มใชภาพท$นาจะเปน $ (expected) หร#อท$ควรจะเปน (preferred) ภาพอนาคตเปนการซกซอมอนาคต เพ#$อเปล$ยนความไมแนนอน (uncertainties) จากการคกคามเปนขอไดเปรยบ ภาพอนาคตสรางความเขาใจเก$ยวกบปฏสมพนธ8ของแรงผลกดน ตางๆ ท$นาเราไปสอนาคต20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 62
 61. 61. Technology Promotion Association (Thailand-Japan) • Established in 1973 by a group of alumni from Japan • Trained over 350,000 persons in industrial technology • Over 100,000 persons in languages • Over 1,000 persons in enterprise diagnosis • Published over 830 titles and sold over 4.5 million copies • Services over 2,000 companies a year20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 63
 62. 62. Three Scenarios TPA Corp. Concentrate on profit making activities, RBM, CEO, less synergy Value of Non-Profit Organization (NPO) From association to foundation, new dimension for learning, synergy and teamwork, Prime Minister’s Price in International Cooperation for NPO New Synergy Competition from universities, synergy spear-headed by consultancy, practical solution provider, expansion of service to provinces, closer relationship with China20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 64
 63. 63. Two Policy Issues • Can TPA survive if Japan cuts off its financial support? • Should TPA become a private company since some of its operations are making profit?20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 65
 64. 64. Changes in Three Years • Library@Company: TPA library management software in 100 companies • E-commerce: book selling and training management • HRM Package with e-learning: implemented • Marketing programme: expand customer base, survey corporate image • http://km.tpa.or.th: for internal knowledge sharing • BELIEF as corporate identity20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 66
 65. 65. Surprises • Thailand-Japan Institute of Technology: with an investment of US$ 10 million. The Institute took in the first batch of bachelor and master students in 2007 • E-learning: did not take off20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 67
 66. 66. Discussions Why TPA has been successful in implementing the outcomes of foresight? • Its leaders recognised the time for change • Strong commitment in the foresight workshops • BSC pointed out needs to enhance partnerships, improve marketing, and utilise IT for productivity • TPA staff does not wait to get on with the reforms20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 68
 67. 67. ภาพอนาคตประเทศไทย ในอก 10 ปขางหนา20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 69
 68. 68. นาพรกปลาท ตมยากงนาโขง เกาเหลาไม!งอก20 November 2009 APEC Center for Technology Foresight 70

×