การมองอนาคต (Foresight)
และการจดทาภาพอนาคต (Scenario)

ดร. นเรศ ดารงชย (nares@sti.or.th)
ผ,-อานวยการ ศ,นย/คาดการณ/เทคโนโลย...
การมองอนาคต (foresight) คIออะไร

   
     กระบวนการคาดการณ/เหตAการณ/ในอนาคตอย@างเปCนระบบ
     โดยคานDงถDงปจจ...
ภาพอนาคต (scenario) คIออะไร

  เรIองเล@าเหตAการณ/ท2HเปCนไปได-ในอนาคต ทาให-สามารถจ>นตนาการ
    H
  เปCนภาพในใจจดจาง...
Scenario Planning at Shell (1)
   • Set up a new department called Group
    Planning in the early 1970s
   • Lo...
Scenario Planning at Shell (2)
   • When the energy crisis burst upon the world, only
    Shell was prepared for the ...
1 February 2010  APEC Center for Technology Foresight  6
Water Purification

Single Disciplines   Multiple      Multiple Disciplines:    User Group/
          ...
The generic foresight process
                       framework
    inputs            ...
การคาดการณ/ม>ใช@การทานาย
         (Foresight is not forecast)
  การทานาย               การคาดการ...
ศนยคาดการณเทคโนโลยเอเปค
 
   กอตงป 1998 ภายใต Asia-Pacific Economic
   Cooperation
 
   ปจจบนเปนสวนหน#$งของ สวทน.
...
APEC Member Economies
APEC Official Observers
  1 February 2010                  APEC
• Association...
ภาพอนาคตรฐสภา... (ภาพท2H 1)
1 February 2010     APEC Center for Technology Foresight    12
         ...
ภาพอนาคตรฐสภา... (ภาพท2H 2)
1 February 2010     APEC Center for Technology Foresight    13
          ...
South Africa in1990’s
 
   Feb. 1990 Nelson Mandela was released from prison after 27 years
 
   R. W. de Klerk ...
South Africa in crisis
•The present system’s lack of
legitimacy
•Widespread mistrust of the security
force
•A lack of fait...
The Mont Fleur Project
  
    uniquely used scenarios as a tool for discovering common
    ground
  
    22 p...
7 November 2009  APEC Center for Technology Foresight  www.apecforesight.org  17
7 November 2009  APEC Center for Technology Foresight  www.apecforesight.org  18
7 November 2009  APEC Center for Technology Foresight  www.apecforesight.org  19
7 November 2009  APEC Center for Technology Foresight  www.apecforesight.org  20
7 November 2009  APEC Center for Technology Foresight  www.apecforesight.org  21
7 November 2009  APEC Center for Technology Foresight  www.apecforesight.org  22
Germany 2020
1 February 2010  APEC Center for Technology Foresight  23
DBR trend map showing growth-
              related MacroTrends
1 February 2010  APEC Center for Techno...
1 February 2010  APEC Center for Technology Foresight  25
1 February 2010  APEC Center for Technology Foresight  26
Looking to the Future
                                 Scenario A
          ...
อนาคตของระบบชนส,ตรศพไทย
    ประเทศไทยของเราอาจเปล2HยนเปCนอย@างไรใน 10 ป2ข-างหน-า –
    การค-า อAตสาหกรรม การต@างประ...
ความแตกต@างของเวลา
   
     ธรก'จท$มนวตกรรม             100    ไมลตอชวโมง
            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Foresight Intro 20100201

1,291 views

Published on

This is the file to explain forsight to beginners. It was composed and used by Nares Damrongchai of the APEC Center for Technology Foresight at Aisawan Hotel in Pattaya at the Forensic Science Foresight Workshop.

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foresight Intro 20100201

 1. 1. การมองอนาคต (Foresight) และการจดทาภาพอนาคต (Scenario) ดร. นเรศ ดารงชย (nares@sti.or.th) ผ,-อานวยการ ศ,นย/คาดการณ/เทคโนโลย2เอเปค (APEC Center for Technology Foresight) สานกงานคณะกรรมการนโยบายว>ทยาศาสตร/ เทคโนโลย2และนวตกรรมแห@งชาต> (สวทน.)
 2. 2. การมองอนาคต (foresight) คIออะไร  กระบวนการคาดการณ/เหตAการณ/ในอนาคตอย@างเปCนระบบ โดยคานDงถDงปจจยรอบด-าน เช@น ด-านสงคม เศรษฐก>จ ส>Hง แวดล-อม เทคโนโลย2 การเมIอง ฯลฯ ท2HเปCนทKงแรงผลกดนให- เหตAการณ/เก>ด อAปสรรคขดขวางไม@ให-เก>ด และความไม@ แน@ นอนท2Hอาจพล>กผนสถานการณ/ได-  กระบวนการน2Kเน-นการม2ส@วนร@วมของผ,-มส@วนได-ส@วนเส2ย 2 ความกล-าท2Hจะค>ดนอกกรอบ และความมA@งมHนท2Hจะให-อนาคต ท2ด2กว@าแก@คนรA@นต@อไป H 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 2
 3. 3. ภาพอนาคต (scenario) คIออะไร  เรIองเล@าเหตAการณ/ท2HเปCนไปได-ในอนาคต ทาให-สามารถจ>นตนาการ H เปCนภาพในใจจดจาง@าย  ภาพอนาคตคIอเรIองท2HเปCนจร>งได- (plausible) ม>ใช@ภาพท2Hน@าจะเปCน H (expected) หรIอท2HควรจะเปCน (preferred)  ภาพอนาคตเปCนการซกซ-อมอนาคต เพIHอเปล2Hยนความไม@แน@ นอน (uncertainties) จากการคAกคามเปCนข-อได-เปร2ยบ  ภาพอนาคตสร-างความเข-าใจเก2Hยวกบปฏ>สมพนธ/ของแรงผลกดน ต@างๆ ท2นาเราไปส,@อนาคต H 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 3
 4. 4. Scenario Planning at Shell (1) • Set up a new department called Group Planning in the early 1970s • Looked for the event that might affect the price of oil, which had been steady since World War II • Wrote up two sets of scenarios:- – the oil price would stay stable – an oil price crisis sparked by OPEC 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 4
 5. 5. Scenario Planning at Shell (2) • When the energy crisis burst upon the world, only Shell was prepared for the changed. • From one of the weaker of the seven largest global oil companies, Shell became one of the two largest and the most profitable. • In addition, scenario planning also helped Shell anticipate the fall of Communism in Russia and its effect on natural gas prices, while other oil companies were mostly caught unaware 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 5
 6. 6. 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 6
 7. 7. Water Purification Single Disciplines Multiple Multiple Disciplines: User Group/ Disciplines: Fully Integrated Application Partially Integrated Traditional Transitional Evolved Filters and Catalytic Functionalized, General Populace/ Catalysts Membranes Controlled Pore Cleaner Water, Size, Selective Safer from Disease Catalytic Filters and Membranes 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 7
 8. 8. The generic foresight process framework inputs Strategic intelligence scanning, Delphi Emerging issues/trends analysis analysis Foresight interpretation Systems thinking, Causal Layered Analysis prospection Scenarios, visioning, backcasts, roadmaps outputs Reports, presentations, workshops, multimedia Strategy development & strategic planning: individual, workgroup, organisation, society, strategy etc. 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 8 Source: Voros (2003)
 9. 9. การคาดการณ/ม>ใช@การทานาย (Foresight is not forecast) การทานาย การคาดการณ/  เน-นความแน@ นอน  ยอมรบความไม@แน@ นอน  ป>ดบงความเส2Hยง  ทาความเส2Hยงให-ชดเจน  ม2เพ2ยงอนาคตเด2ยว  ม2อนาคตได-หลากหลาย 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 9
 10. 10. ศนยคาดการณเทคโนโลยเอเปค  กอตงป 1998 ภายใต Asia-Pacific Economic Cooperation  ปจจบนเปนสวนหน#$งของ สวทน.  ลกคา: SCG, PTT, CDG, TPA, NSTDA, EGAT, CAT, TRIDI, KNIT, มหาว'ทยาลยเกษตรศาสตร, ส)านกงานเลขาธ'การรฐสภา, หนวยงานรฐในตาง ประเทศ – SIRIM, NISTPASS etc. 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 10
 11. 11. APEC Member Economies APEC Official Observers 1 February 2010 APEC • Association of South East Asian Nations (ASEAN) Secretariat Center for Technology Foresight 11 • Pacific Economic Cooperation Council (PECC) • Pacific Islands Forum (PIF) © 2008 APEC Secretariat
 12. 12. ภาพอนาคตรฐสภา... (ภาพท2H 1) 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 12 APEC Center for Technology Foresight 27 www.apecforesight.org
 13. 13. ภาพอนาคตรฐสภา... (ภาพท2H 2) 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 13 APEC Center for Technology Foresight 29 www.apecforesight.org
 14. 14. South Africa in1990’s  Feb. 1990 Nelson Mandela was released from prison after 27 years  R. W. de Klerk leader of the ruling white minority National Party (NP) allowed the African National Congress (ANC), Pan African Congress (PAC), South African Communist Party (SACP), etc. to be legalized  The first all-race elections were to be held in April 1994  Dozen of “forums” were set up creating temporary structures that gathered together the broadest possible range of stakeholders to discuss the future of South Africa  They ranged from informal workshops to formal, public negotiations 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 14
 15. 15. South Africa in crisis •The present system’s lack of legitimacy •Widespread mistrust of the security force •A lack of faith in the judicial system •Repression, intimidation, intolerance, and political violence •Increasing exploitation of ethnic and regional divisions •The collapse of black local authorities and the breakdown of services in many areas 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 15
 16. 16. The Mont Fleur Project  uniquely used scenarios as a tool for discovering common ground  22 prominent South Africans - politicians, activists, academics, and businessman from across the ideological spectrum - to develop and disseminate a set of stories about what might happen in their countries over 1992-2002  It did not deal with the differences among the participants, but to find and enlarge the common ground  The set of scenarios developed were widely disseminated and discussed using documents, video, and discussed the scenarios with > 50 diverse groups 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 16
 17. 17. 7 November 2009 APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org 17
 18. 18. 7 November 2009 APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org 18
 19. 19. 7 November 2009 APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org 19
 20. 20. 7 November 2009 APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org 20
 21. 21. 7 November 2009 APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org 21
 22. 22. 7 November 2009 APEC Center for Technology Foresight www.apecforesight.org 22
 23. 23. Germany 2020 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 23
 24. 24. DBR trend map showing growth- related MacroTrends 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 24
 25. 25. 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 25
 26. 26. 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 26
 27. 27. Looking to the Future Scenario A Possible and Plausible Futures Expected Today early weak signals of Preferred change Scenario B Time modified from Bezold and Hancock 1993 Source: 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 27
 28. 28. อนาคตของระบบชนส,ตรศพไทย  ประเทศไทยของเราอาจเปล2HยนเปCนอย@างไรใน 10 ป2ข-างหน-า – การค-า อAตสาหกรรม การต@างประเทศ สงคม การศDกษา ความ มHนคง ฯลฯ  ระบบชนส,ตรไทยจะเปล2Hยนไปอย@างไรท@ามกลางสภาพ เศรษฐก>จ สงคม ท2เปล2Hยนไป H  ผ,-เก2Hยวข-องต-องสร-างความสามารถอะไรเพ>Hมบ-าง  ม2อะไรบ-างเปCนปจจยไม@แน@ นอน 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 28
 29. 29. ความแตกต@างของเวลา  ธรก'จท$มนวตกรรม 100 ไมลตอชวโมง $  กลมองคกรภาคประชาชน 90 ไมลตอชวโมง $  ครอบครวในสหรฐ 60 ไมลตอชวโมง$  สหภาพแรงงาน 30 ไมลตอชวโมง $  ราชการ 25 ไมลตอชวโมง $  การศกษา # 10 ไมลตอชวโมง $  สหประชาชาต' 5 ไมลตอชวโมง $  การเม:องสหรฐ 3 ไมลตอชวโมง $  การบงคบใชกฎหมาย 1 ไมลตอชวโมง $ Alvin and Heidi Toffler, Revolutionary Wealth (2006) 1 February 2010 APEC Center for Technology Foresight 29

×