Acute coronary syndrome 2010

1,192 views
1,099 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acute coronary syndrome 2010

  1. 1. ภาวะกล้ ้ ั วใจขาดเลื ยบพลัน ื ามเนอห อดเฉ ี (Acute Coronary Syndrome) ิ ์ุ นพ.จรพงษ ศภเสาวภาคย์ พญ.ปฏิ ุ มา พทธไพศาล ภาวะกล้ ้ ั วใจขาดเลื ื ามเนอห อด (Acute Coronary Syndrome) ็ ่ ั ญของภาวะหัวใจหยดเตนเฉยบพลันในผ้ ่ ที รับการรักษาท่ ตองและทันท่ ีเปนสาเหตุ สำค ุ้ ี ใหญ การได้ ู ี ้ ถก ู วงท ี วิ ผ้ป ู่สามารถลดอัตราการเสยชี และทำให้ วยสามารถกลับไปดำรงชวิ ต ีตามปกติ้ ต ไดการจ ั ดทำระบบการเชอมโยง และส่่ ้ ยกล้ ้ ั วใจขาดเลื ่ ื งตอผู ่ ามเนอห ปว ื อดเป็ วนสำคญในการบรรลเปาหมายของการรักษา คื นส่ ั ุ ้ อ ลดการตายของกล้ ้ ั วใจ และให้ ั กษา ื ามเนอห การรภาวะแทรกซ้ ยบพลัน ได้ ่วใจหยดเตน (cardiac arrest), หัวใจเตนผิั งหวะ อนเฉี แก หั ุ้ ้ ดจ(bradytachyarrhythmia), หั วใจล้มเหลวเฉยบพลัน (pulmonary edema) และภาวะช็ ี อกจากหัวใจ(cardiogenic shock)ระบบดี ั กษาทัน  = ร เพ่ ้ แลผ้ ยกล้ ้ ั วใจขาดเลื อใหการดู ป่ ามเนอห ื ูว ื อดรวดเร็ ประสิ ภาพ วและมี ทธิ ป่ มี ่่ ้ ู ู ก ุิควรจัดทำระบบการดแลรักษาผ้ ย ให้ ารสนับสนนสงตอไปนี ว ● ป่ ผ้ ยและผ้ ล ตระหนักถึ ูว ดแ ู ู งอาการอยางรวดเร็ ่ ว (early recognition) ● การดู ่ ึ แลกอนถงโรงพยาบาล และการนำส่ ่ งอยางเหมาะสม (prehospital management) ● การค ั ดแยก และการประเมิ ้ กเฉน (ED triage and evaluation) น ณ หองฉุ ิ ● การรักษาด้ ิ นเลื ี ตนทันที วยการเปดเส้ อดท่ ั อุ ด  (prompt reperfusion)
  2. 2. การดแลรักษาทั่ ู วไป “MONA” ● Oxygen: มข้ ่ ้ ่ ี งช เมื อบ ีอ O2 sat < 94% ● ASA: Aspirin 160 หรื อ 325 mg 1 เม็ ้ ั นที ด เคียว ท ข้ ้ อหามในการให้  Aspirin: 1. แพ้ยา Aspirin 2. มี ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ่ นเลอดท่ยงห เล้ ● Nitriates: ชวยขยายเส้ ื ีี ั วใจ มี ้ ปยาพน และยาอมใตล้ ทังในรู ่ ้ ิ น ข้ ้ อหามในการใช้  Nitrates: 1. มี  BP < 90/60 2. HR < 50 หรื อ >100 3. มี ้ การใชยา Viagra ่ ในชวง 24­28 ชัวโมง ่ ● Morphine: พิ จารณาให้ ในกรณี ที่ บหนาอกไม่้ ั งได้ อาการเจ็ ้ ดีขึนหล  Nitratesเคร่ อสำคัญ 2 ช้ ื ื องม ิ น ่ ี ่ คลากรทางการแพทย์ จฉัย ทจะชวยบุ วิ นิและบ่ ามเนื งบอกความรนแรงของภาวะกล้ อห ุ ้ ั วใจขาดเลื ้ ่ อด ไดแก 1. 12­lead EKG 2. serum cardiac biomarker: serum troponin และ CK­MBความรนแรง 3 ระดับ ุ จาก EKG และ cardiac biomarker จะแบ่ งความรนแรงของโรคออกเป็ ุ น 3 กลมใหญ ได้ ่ ุ ่ แก ่ 1. ST­Elevation Myocardial Infarction: STEMI เป็ ุ ่ ลากรท่่ ้ นกล่ ี มทบุค ีี องจำเป็ ้ ้ เกยวข นตองใหความสำคญมากท่ ั ี สด ุ ็้ ้ เพราะจำเปนตองไดร ั บการรักษาเปิ นเลื ั วใจทันที ดเส้ อดห 2. High­risk Unstable Angina/Non ST­Elevation Myocardial Infarction: UA/NSTEMI เป็ ่ ่ั นดับความรนแรงของโรครองลงมา นกลมที ุ มีอ ุ ่ ปว ็้ ้ แลร อเน่ ีผ้ ยจำเปนตองไดรับการดู ั กษาต่ องท่ ื เหมาะสม ู ่ องก ื้ ั นการเกิเพอป ดภาวะแทรกซ้ อาจตามมาทั้ อนท ่ ี งในระยะสั้ น และระยะยาว 3. Low­intermediate risk ACS เป็ ่ ่ วามรนแรงน้ นกลมที ุ มีค ุ อย ควรจัดให้ ารเฝ้ ั งความเสยง มี าระว ก ่ ี และการเปลี่ ยนแปลงของอาการอย่ างเหมาะสมSTEMI: ทกนาทีี ุ มความหมาย ผ้ ยที ตรวจพบว่ ็ ป่ ่ ู ถู ว ก าเปน STEMI จากการทำ EKG รับการรักษาด้ควรได้ วยการเปิ นเลื ั นที ดเส้ อดท  โดยไมจำเป็ ้ ่ นตองรอผล cardiac biomarker ่ิ ารเปิ นเลื ี ิ(ดแนวทางการเลื ิั กษาเพ่ ิซึธี ดเส้ อด ม 2 วธี ู งว ก   อกวธีร ิ มตามเอกสารแนบท้ มเต าย) ได้ ่ แก 1. การให้ ่ื ยาสลายลิ อด (Fibrinolytics) ­ มเล โดยเวลาทตด่ อก ี ต่ั บความชวยเหลื ิ ่ อทางการแพทย์ ึ ่ วยไดรับยา (Door­to­Needle จนถงเวลาที ่ ้ ผ้ป ู ิ time) ต้ ่น 30 นาท องไมเก ี 2. การสวนเส้ ื นเลอด (PPCI: Primary Percutaneous Coronary Interventions) ­ ่รับ เวลาทได้ การรักษา (Door­to­Balloon time) ต้ ่ิ ี องไมเกน 90 นาที
  3. 3. ่ ีUA/NSTEMI : ความเสยงท่ ั ดการ ี ต้องจ ป่ ผ้ ยในกลุ ูว ม UA/NSTEMI มั กตรวจพบได้ ่ จากการเปล่ ี ยนแปลงของ EKG โดยเฉพาะในส่ วนของ ่ ึ ี ิ้ ่ึST segment และ T wave ซง NSTEMI จะมการเพมขนของ cardiac biomarker เปนส ็ ั ญญาณบ่่ งวามี ์้ ้ ั วใจตายเกิ้ เซลลกลามเนอห ื ดขึน การรักษาผ้ ยในกล่ ้ื ป่ ูว มน คอ การให้ ้ ั นการจับตวของเกล็ ื ุี ยาปองก ั ดเลอด และการแข็ั วของเลื งต อดและรักษาอาการเจ็ ้ บหนาอก โดยใช้ตารางประเมิ ่ ี นความเสยง (TIMI risk stratification) ิชวยพจารณาต ่ ิ ั ดสนใจให้ ั กษา การรIntermidiate/Low risk UA: เฝ้ ั ง าระว ในบางคร้ ั งการตรวจในคร้ ่ ดปกตของภาวะกล้ ้ ั วใจขาดเลื ั งแรก อาจไมพบความผิ ิ ื ามเนอห อด ป่ผ้ ยในกล่ ว งจำเป็้ ้ ม Intermediate/Low risk UA จึ นตองไดรับการเฝ้ ติ าดู ตามอาการ และพิ ด จารณาตรวจ ู ุcardiac biomarker ซ้ ี ่ ่ ำอกใน 6­12 ชัวโมงตอมาสรป ุ ภาวะกล้ ้ ั วใจขาดเลื ็ ั จจัยเสยงของภาวะหัวใจหยดเตนในผ้ ่ ื ามเนอห อด เปนป ่ ี ุ ้ ใหญูการมี ู งตอผป่ างเหมาะสมทันท่ ี ระบบการดแลรักษา และส่่ ้ ยอย่ ู ว วงทเป็ ั จจัยสำคญในการลดอัตราการเสยชวิ ้ นป ั ี ีได ต
  4. 4. Reperfusion Therapy

×