Narathiwat Health Strategic plan_56

6,514 views
6,337 views

Published on

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดนราธิวาส ปี 2556

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,391
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Narathiwat Health Strategic plan_56

 1. 1. แผนยุทธศาสตร์ สุขภาพ จังหวัดนราธิวาส ปี 2556
 2. 2. นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
 3. 3. วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี พันธกิจ1. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลและจัดระบบบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ4. วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
 4. 4. วิสัยทัศน์ แผนสุขภาพฉบับที 11 ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีร่ วมสร้ างระบบสุขภาพพอเพียง เป็ นธรรม นําสู่สังคมสุขภาวะ
 5. 5. ยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านสาธารณสุข 2556 รัฐบาล Country Strategy ยุทธศาสตร์ สธ ประเด็นยุทธศาสตร์ Service Plan1.2 ยาเสพติด ด้านเกษตร หลักประกันสุขภาพ1.5 ภาคใต้ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมภาค ิ ข้อมูล1.6 ต่างประเทศ การยกระดับคุณภาพและ นโยบาย มาตรฐานบริการสาธารณสุข สาธารณสุขภัย1.14 ระบบประกันสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุเด็ก สตรี และ PP ประเด็น / PP กลุ่มวัย2.4 ระบบเตรียมความพร้อม ผู้ด้อยโอกาส ระบบ NCD2.5 ต่างด้าว แรงงาน อาหารปลอดภัย4.3.1 ลงทุนด้านสุขภาพ การปรับโครงสร้างระบบราชการ4.3.2 บุคลากร ปัญหา บุคลากร การพัฒนากําลังคนภาครัฐ พื้นฐาน แพทย์แผนไทยและอสม.4.3.3 สร้างสุขภาพ การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ต่างประเทศ4.3.4 อสม. จังหวัดชายแดนภาคใต้ Medical Hub4.3.5 กลุ่มวัย ยาเสพติด4.3.6 ออกกําลังกาย สาธารณสุขใน กทม.4.3.7 Medical Hub พื้นที่สูงและโครงการพระราชดําริ
 6. 6. ภาพรวมยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านสุขภาพ Basic 1. P&P Strategic Package 2. บริการ รักษา ฟื้นฟู Focus 3. อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจเติบโตEvent Based Project 1. โครงการพระราชดําริ&พื้นที่สูง1. Healthy Taxi 2. ต่างประเทศ & ASEAN2. มหกรรมฮูลาฮูป 3. แรงงานต่างด้าว & Border Health3. ปลายฝนต้นหนาว Specific 4. Medical Hub & PPP4. Gift for Health Issue 5. ยาเสพติด5. อุบัติเหตุเทศกาล 6. ภาคใต้ 7. สุขภาพ กทม.
 7. 7. ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 70 ปี Output Outcome Impactกระบวนการ 18 ผลลัพธ์ 1-2 ปี 19ประสิทธิภาพ 5 ผลลัพธ์ 3-5 ปี 19
 8. 8. Country  Strategyการจัดระบบบริการ - Service Plan - P&P - กําลังคน - ระบบข้อมูล - ระบบการเงินการคลัง - Technology Assessment - Good Governance
 9. 9. การบูรณาการ 3 กองทุน - สปสช. -เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา -ลดค่าใช้จ่าย - สปส. - ข้าราชการ -ลดความซ้ําซ้อน - สปสช. - ตามกลุ่มอายุ - พัฒนาระบบบริการ P&P - สสส. เสริม P&P - งบ กท.สธ. - National Program
 10. 10. การบริหารจัดการระบบบริการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนา 12 เครือข่ายบริการ -โครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพ ระบบ ลดตาย -เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ข้อมูล การพัฒนาสถานบริการระดับต่าง ๆ Excellence Center พัฒนาขีด พัฒนา ความสามารถ การจัดบริการของ ระบบ ตติยภูมิ 10 สาขา หน่วยงานรอง ฉุกเฉิน -กท.กลาโหม และ -รพ.ตํารวจ ทุติยภูมิ -พัฒนาระบบระบบส่ง -กท.มหาดไทย ต่อ บริการปฐมภูมิ -ฯลฯ รพ.สต. ในชุมชนเมือง - Telemedicine
 11. 11. P&P กลุ่มวัย Basic Services National Programs Area Healthกลุ่มสตรีและทารก ANC, WCC, EPI EWEC, ANC (Plus) คุณภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย Vaccine, Growth Child development, monitoring IQ/EQ, Childhood oral Area Health health Community Healthกลุ่มเยาวชนและ Vaccine, Oral health Sexual & Reproductive Environmentalวัยรุ่น Health Healthกลุ่มวัยทํางาน Screening of DM/HT NCD (DM/HT, Cancer, Preparedness, Screening of cervix Stroke, COPD) Surveillance & and breast cancer Responseกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พการ ิ Ageing Home Care, Alzheimer’s disease Disabled Health
 12. 12. P&P- กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบแผนงานระดับชาติ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และการพัฒนาศักยภาพของระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ- สปสช. รับผิดชอบงานบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับบุคคล และการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (ที่เกิดจากปัญหาบุคคล)- สสส. รับผิดชอบการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
 13. 13. ภาพรวมยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านสุขภาพ Basic Strategic Package Focus ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจเติบโต Specific Issue
 14. 14. จ. ปั ตตานี จังหวัดนราธิวาส บาเจาะ ยีงอ อ่ าวไทย N การปกครอง รื อเสาะ เมือง 13 อําเภอจ.ยะลา ระแงะ เจาะไอร้ อง ตากใบ 77 ตําบล ศรี สาคร 589 หมู่บ้าน จะแนะ สุไหงปาดี สุไหงโกลก 74 อบต. 14 เทศบาล สุคริน ิ แว้ ง ประชากร 740,735 คน ประเทศมาเลเซีย
 15. 15. ปิ ระมิดประชากร จังหวัดนราธิวาส
 16. 16. 1.ปั ญหาสุขภาพของมาดาและทารกไม่ ได้ ตามเกณฑ์ -ภาวะโลหิตจางในหญิงตังครรภ์ (ร้ อยละ 14.2) -มารดาตาย (35.34/แสนการเกิดมีชีพ)
 17. 17. 2.การสร้ างเสริมภูมค้ ุมกันโรคทีไม่ ครอบคลุม ิ 1) การสร้ างเสริมภูมค้ ุมกันโรคไม่ ครบตามเกณฑ์ ิ -ครบชุดในเด็ก 1 ปี ร้ อยละ 89.5 -ครบชุดในเด็ก 2 ปี ร้ อยละ 81.36 -ครบชุดในเด็ก 3 ปี ร้ อยละ 78.79 -ครบชุดในเด็ก 5 ปี ร้ อยละ 76.12 2) เกิดโรคคอตีบในพืนที (ป่ วย 10 ราย ตาย 3 ราย)
 18. 18. 3.โรคเรื อรั งในวัยทํางานและผู้สูงอายุ -ความดันโลหิตสูง อัตรา 4982.62 ต่ อประชากร แสนคน -เบาหวาน อัตรา 1546.98 ต่ อประชากรแสนคน
 19. 19. 4.โรคฟั นผุในเด็กวัยเรี ยน -เด็ก 3 ปี ร้ อยละ 80.4 -เด็ก 12 ปี ร้ อยละ 83.35.โรคประจําถิน -โรคเรื อน (อัตราความชุก 0.71/หมืนคน พบรายใหม่ ร้ อยละ 3.12) -โรคเท้ าช้ าง (อัตราความชุก 17.37/แสนคน พบรายใหม่ ร้ อยละ 0.54) ทีมา : สสจ.นราธิวาส ณ กันยายน 2555
 20. 20. วิสัยทัศน์ ด้านสุขภาพของจังหวัดนราธิวาส องค์ กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสสุขภาพดี โดยภาคีมีส่วนร่ วมพัฒนาระบบสุขภาพ
 21. 21. พันธกิจ1.พัฒนาระบบการบริหารและบริการขององค์ กรให้ เป็ นไปตาม มาตรฐาน2.พัฒนาองค์ กรให้ มีระบบการบริหารจัดการทีดี สอดคล้ องกับ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้ านเมืองทีดี3.พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้ างคุณภาพชีวตในการทํางานของ ิ บุคลากร4.พัฒนาระบบสุขภาพให้ มีคุณภาพสอดคล้ องกับบริบทและวิถี ชุมชนอย่ างทัวถึงและได้ มาตรฐาน
 22. 22. 5.ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาวะทีสมบูรณ์ เชือมโยงเป็ นองค์ รวมอย่ างสมดุล ทังทางด้ านร่ างกาย จิตใจ ปั ญญา และสังคม5.ส่ งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนอย่ างต่ อเนือง6.มีการปองกัน และ ควบคุมโรคทีมีประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ้ ปรั บกระบวนการอย่ างต่ อเนืองสอดคล้ องกับสถานการณ์7.จัดสิงแวดล้ อมทีมีคุณภาพและเอือต่ อการมีสุขภาพของประชาชน8.เสริมสร้ างศักยภาพและความร่ วมมือภาคีเครื อข่ ายในการดูแลสุขภาพ ประชาชน9. .พัฒนาระบบข้ อมูลและการส่ งต่ อให้ มีความเชือมโยงทุกระดับในระบบ บริการสุขภาพ
 23. 23. ปั จจัยแห่ งความสําเร็จ• มีระบบบริหารจัดการภายในทีดี• บุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ• สถานบริการสุขภาพผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานอย่ างต่ อเนือง• ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง• บุคลากรสาธารณสุขมีพฤติกรรมบริการทีดี• มีระบบการบริการทีดี• ประชาชนและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินมีส่วนร่ วมอย่ าง ต่ อเนือง• มีระบบการเชือมต่ อและประสานงานทีเหมาะสม
 24. 24. กรอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ประเมินแผน วิเคราะห์ กําหนด ศักยภาพและ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ทิศทาง สภาพแวดล้ อม ตําแหน่ งทาง ปี ๒๕๕๕- ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๙ (SWOT) ปี ๒๕๕๖
 25. 25. การวิเคราะห์ องค์ กร : SWOT Analysis
 26. 26. จุดแข็งS1.ผู้ บริหารให้ ความสําคัญต่ อการแก้ ไขปั ญหาสําคัญของพืนที โดย กําหนดเป็ นนโยบายของจังหวัดในหลายเรือง (4.05)S2.หน่ วยงานกําหนดวิสัยทัศน์ เปาประสงค์ และตัวชีวัดการ ้ ดําเนินงานทีชัดเจน เอือต่ อการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ (4.02)S3.ผู้ บริหารแต่ งตังทีมงานเฉพาะกิจในการวางแผนบูรณาการงาน และออกติดตามงานอย่ างชัดเจน (3.91)S4.ผู้ บริหารมีวสัยทัศน์ ทเอือต่ อการปฏิบัตงานและเป็ นผู้นําในการ ิ ี ิ สร้ างสุขภาพ (3.98)
 27. 27. จุดแข็งS5.หน่ วยงานกําหนดรู ปแบบและแนวทางการทํางานไว้ อย่ างเป็ น ระบบ ซึงสนับสนุนการลงพืนทีเชิงรุ กมากขึน(3.98)S6.หน่ วยงานสนับสนุนให้ มีการประกวดผลงานและสร้ างนวัตกรรม ใหม่ ๆ อย่ างต่ อเนือง ทําให้ มีต้นแบบระดับอําเภอในด้ านต่ างๆ มากขึน (4.05)S7.บุคลากรส่ วนใหญ่ เป็ นคนในพืนทีจังหวัดนราธิวาสเอือให้ ทางานํ เชิงรุ กง่ ายขึน (3.96)S8.บุคลากรได้ รับการพัฒนาศักยภาพอย่ างต่ อเนือง(3.91)
 28. 28. จุดอ่ อนW1บุคลากรบางส่ วนขาดกําลังใจในการทํางานเนืองจากยังไม่ ได้ รับการบรรจุ (4.44)W2.บุคลากรขาดทักษะในการดําเนินงานและโดยเฉพาะระดับจังหวัดควรมี ความรู้ ตามบทบาทในการถ่ ายทอดระดับอําเภอ(4.20)W3.บุคลากรในระดับพืนทีมีการเปลียนงานบ่ อยทําให้ ขาดทักษะในงานและขาด ความต่ อเนือง(4.29)W4.งบประมาณทีได้ รับส่ วนใหญ่ จะมาช้ าส่ งผลให้ ต้องรีบเร่ งเบิกให้ ทน การ ั ตรวจสอบจึงทําได้ ไม่ เต็มที(4.32)
 29. 29. จุดอ่ อนW5.ระบบเอกสารด้ านการเงินมีความซําซ้ อน ทําให้ สินเปลือง ทรั พยากรและเกินความจําเป็ น(4.19)W6.วัสดุอุปกรณ์ ทใช้ ส่วนใหญ่ เป็ นอุปกรณ์ อเล็กทรอนิกส์ ซงเมือ ี ิ ึ เกิดปั ญหาขัดข้ องทําให้ การปฏิบัตงานติดขัดไปด้ วย (4.15) ิW7.จํานวนรถและพนักงานขับรถยนต์ มีจานวนจํากัด ทําให้ เกิด ํ ปั ญหาในการออกพืนที (4.27)W8.ระบบคอมพิวเตอร์ ขาดการบํารุ งรักษาทีเหมาะสมและล่ าช้ า อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บางส่ วนไม่ เพียงพอในการดําเนินงาน (4.27)
 30. 30. โอกาสO1.มัสยิดถือเป็ นศูนย์ รวมของมุสลิมทีใช้ ในการปฏิบตศาสนกิจ ั ิ เอือต่ อการถ่ ายทอดความรู้ ด้านสุขภาพ (4.10)O2.หลักศาสนาและมีวถชุมชนทีสอดคล้ องกับการดูแลสุขภาพ ิ ี ช่ วยเสริมให้ การส่ งเสริมสุขภาพง่ ายขึน (4.00)O3.จังหวัดนราธิวาสมีสงแวดล้ อมและธรรมชาติทดี เอือต่ อการมี ิ ี สุขภาพทีดีของประชาชน (3.97)O4.กระทรวงฯ มีกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับด้ านการเงินและพัสดุ ให้ แก่ หน่ วยงานทีชัดเจนให้ ถอปฏิบติ (3.93) ื ั
 31. 31. โอกาสO4.ภาครัฐมีกฎหมายทีสนับสนุนการขับเคลือนและปฏิบัตงานที ิ ชัดเจน (3.92)O5.โครงการพระราชดําริฯ ทีมีในพืนที มีส่วนผลักดันให้ การทํางาน ง่ ายขึน (3.90)O6.สถานบริการด้ านสุขภาพของเอกชนมีมากขึน ทําให้ ประชาชน มีทางเลือกมากขึน 3.90O7.การเข้ าถึงบริการเครือข่ ายอินเทอเน็ตมีเพิมมากขึน ทําให้ การ ค้ นหาข้ อมูลด้ านสุขภาพรวดเร็วและง่ ายขึน (3.87)
 32. 32. ภาวะคุกคามT1.ชุมชนแออัดในเมืองมีสิงแวดล้ อมไม่ ถูกสุขลักษณะ ก่ อให้ เกิดโรค ระบาดได้ ง่าย(4.35)T2.ชุมชนมีปัญหายาเสพติดมาก ทําให้ การแก้ ปัญหาสุขภาพยาก (4.25)T3.สถานการณ์ ความไม่ สงบทําให้ ไปประกอบอาชีพไม่ สะดวก รายได้ ไม่ ดี มีผลต่ อการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน(4.22)T4.การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขล่ าช้ า เกิดกระทบต่ อ การดําเนินงาน (4.13)T5.ประชาชนมีทศนคติความเชือ วัฒนธรรมในการบริโภคอาหารทีเป็ น ั อุปสรรคต่ อการปฏิบตงาน (4.12) ั ิ
 33. 33. ภาวะคุกคามT6.ผู้ นําประเทศเปลียนบ่ อย ทําให้ ขาดความต่ อเนืองในนโยบายที ปฏิบัติ (4.07)T7.มีการลักลอบนําเข้ าผลิตภัณฑ์ สุขภาพทีไม่ ได้ รับอนุญาตหรื อไม่ ได้ มาตรฐาน ทําให้ ประชาชนขาดโอกาสทีดีในการบริโภค (4.00)T8.ปั ญหาความไม่ สงบในพืนที ทําให้ ไม่ สามารถเข้ าไปดําเนินงาน สาธารณสุขในบางพืนที (4.00)T9.กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ มีระบบการเชือมต่ อข้ อมูลทาง อินเตอร์ เน็ตทีมีประสิทธิภาพในบางเรื อง (4.00)
 34. 34. Situational Analysis/Scenario ปัจจัยด้ าน S W O Tคะแนนรวมเฉลีย*นําหนัก 357.46 386.10 358.67 387.06จํานวนผู้ประเมิน 59 59 60 60สัดส่ วน 3.57 3.86 3.58 3.87
 35. 35. Scenario ทีได้ จากการ Plot กราฟ หาจุดแข็งจากภายนอกมาเสริม ใช้ จุดแข็งไปช่ วงชิงโอกาส 3.58 3.86 3.57 3.87 ถ่ ายโอน ปรั บเปลียน ปรั บปรุ ง พัฒนา ลดต้ นทุน ลดระยะเวลา
 36. 36. Two – Dimension Analysis การกําหนดกลยุทธ์นําเอาประเด็นคัดเลือกจาก SWOT ทัง 4 ด้ าน มารวมกัน ดังนี SO ใช้ มาตรการ ใช้ จุดแข็งไปช่ วงชิงโอกาส WO ใช้ มาตรการ แก้ ไขจุดอ่ อนเพือช่ วงชิงโอกาส หรื อ หาจุดแข็ง จากภายนอกมาเสริม ST ใช้ มาตรการ ปรับปรุ ง พัฒนา ลดต้ นทุน ลดระยะเวลา WT ใช้ มาตรการ เลิก ลด ถ่ ายโอน ปรั บเปลียน Re-engineering
 37. 37. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบริหารบริการและวิชาการขององค์ กรพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารให้ มีมาตรฐานเพือการบูรณาการงานภายในและภายนอกองค์ กรสร้ างเสริมสุขภาพให้ คนนราธิวาสมีสุขภาวะตามบริบททางสังคมส่ งเสริมความเข้ มแข็งและความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
 38. 38. ยุทธศาสตร์ ทกําหนด ี1.พัฒนารู ปแบบการควบคุมกํากับงานภายใต้ ข้อตกลงร่ วมกันเพือการบรรลุ ผลสัมฤทธิทีมีประสิทธิภาพ2.ส่ งเสริมการพัฒนางานวิจัยและสร้ างนวัตกรรมเพือการบริหารและบริการที มีคุณภาพ3.สนับสนุนการจัดการความรู้ เพือพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่ วยงาน4.พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิทียังยืนของการเป็ นองค์ กร สุขภาพแห่ งการเรียนรู้5.เสริมสร้ างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตงานอย่ างต่ อเนือง ั ิ6.เสริมสร้ างประสิทธิภาพขององค์ กรตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการที รวดเร็ว
 39. 39. ยุทธศาสตร์ ทกําหนด ี7.พัฒนาประสิทธิภาพระบบข้ อมูลข่ าวสารและการจัดองค์ กรให้ ทนสมัยและเอือต่ อ ั การใช้ ประโยชน์8.พัฒนาระบบการสือสารด้ านสุขภาพกับประชาชนโดยใช้ หลักศาสนาควบคู่การ สาธารณสุข9.เสริมสร้ างช่ องทางการสือสารข้ อมูลด้ านสุขภาพทีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท พืนที10.พัฒนาระบบการส่ งเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยใช้ ภาคีเครื อข่ ายร่ วมบริหาร ้ จัดการระดับพืนที11.ปรั บกลไกการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง12.สร้ างความร่ วมมือกับเครื อข่ ายสุขภาพภาคเอกชนในการร่ วมสร้ างสุขภาพแก่ ประชาชน13.พัฒนาศักยภาพและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ ายอย่ างต่ อเนือง
 40. 40. เข็มม่ ุงปี ๒๕๕๕ พัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารเพือการใช้ ประโยชน์ ด้านสุขภาพปี ๒๕๕๖ การปองกันโรคและแก้ ปัญหาสุขภาพทีสําคัญให้ มีประสิทธิภาพ ้ปี ๒๕๕๗ สร้ างระบบสุขภาพแบบบูรณาการเพือการพึงตนเองด้ าน สุขภาพของประชาชนปี ๒๕๕๘ การรั กษามาตรฐานบริการและการสร้ างเสริมนวัตกรรม สุขภาพปี ๒๕๕๙ การพัฒนารู ปแบบการดูแลสุขภาพเพือการมีสุขภาพดีของ ประชาชนภายใต้ บริบทของพืนที
 41. 41. แผนพัฒนายุทธศาสตร์ดานสุขภาพปี ๒๕๕๖ ้ ประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ และ ตัวชีวัด ชุดบัญชี เปาประสงค์ ้ ค่ าเปาหมาย ้ กลยุทธ โครงการ
 42. 42. วิสัยทัศน์ ด้านสุขภาพของจังหวัดนราธิวาส องค์ กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสสุขภาพดี โดยภาคีมีส่วนร่ วมพัฒนาระบบสุขภาพ
 43. 43. ความสัมพันธ์ รายประเด็นยุทธศาสตร์
 44. 44. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ้ กลยุทธ์SI.๑ พัฒนาคุณภาพการ G๑ : ระบบประกันคุณภาพงาน 1.พัฒนารู ปแบบการควบคุมบริหาร บริการ และ ของหน่ วยงานในสังกัดมี กํากับงานภายใต้ ข้อตกลงร่ วมกัน มาตรฐานและเอือต่ อการเข้ าถึง เพือการบรรลุผลสัมฤทธิทีมีวิชาการขององค์ กร บริการของประชาชน ประสิทธิภาพสุขภาพ 2.ส่ งเสริมการพัฒนางานวิจัยและ 1) ระบบบริหาร และบริการ สร้ างนวัตกรรมเพือการบริหาร สุขภาพมีคุณภาพ และบริการทีมีคุณภาพ 2) หน่ วยงานมีการจัดให้ เป็ น 3.สนับสนุนการจัดการความรู้ องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ อย่ าง เพือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ต่ อเนือง ของหน่ วยงาน 3) บุคลากรมีสมรรถนะและ ทักษะในการปฏิบตงานอย่ าง ั ิ ต่ อเนือง
 45. 45. เปาประสงค์ เชิงประเด็น ้ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 4.พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดย มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิทียังยืนของ การเป็ นองค์ กรสุขภาพแห่ ง การเรี ยนรู้ 5.เสริมสร้ างขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบตงานอย่ าง ั ิ ต่ อเนือง 6.เสริมสร้ างประสิทธิภาพของ องค์ กรตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดการทีรวดเร็ว
 46. 46. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัดSI.๑ พัฒนา 1) ระบบบริหาร และบริการ ๑.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร สุขภาพมีคุณภาพ รักษามาตรฐานและการยกระดับ คุณภาพของหน่ วยงานบริการ และวิชาการ ๒.ระดับความสําเร็จในการจัดระบบขององค์ กรสุขภาพ บริการทีเชือมโยงทุกระดับ 2) หน่ วยงานมีการจัดให้ ๓.ระดับความสําเร็จในการจัดการ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ จัดระบบการเรี ยนรู้ ของหน่ วยงาน อย่ างต่ อเนือง 3) บุคลากรมีสมรรถนะและ ๔.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา ทักษะในการปฏิบตงาน ั ิ สมรรถนะบุคลากรให้ พร้ อมตาม บทบาทหน้ าที อย่ างต่ อเนือง
 47. 47. เปาประสงค์ เชิงประเด็น ้ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์SI.๒ พัฒนาระบบ G๒ : ระบบข้ อมูลและคลัง 7.พัฒนาประสิทธิภาพระบบ ความรู้ ด้ านสุขภาพทันสมัย ข้ อมูลข่ าวสารและการจัดข้ อมูลข่ าวสารให้ มี องค์ กรให้ ทนสมัยและเอือต่ อ ัมาตรฐานเพือการบูร เชือถือได้ เอือต่ อการเข้ าถึง การใช้ ประโยชน์ และการนําไปใช้ ประโยชน์ณาการงานภายใน ๑.ระบบข้ อมูลได้ 8.พัฒนาระบบการสือสารด้ าน สุขภาพกับประชาชนโดยใช้และภายนอกองค์ กร มาตรฐานตามเกณฑ์ ที หลักศาสนาควบคู่การ กําหนด สาธารณสุข ๒.บุคลากรสาธารณสุข 9.เสริมสร้ างช่ องทางการ สือสารข้ อมูลด้ านสุขภาพที และประชาชนมีข่องทางใน หลากหลายเหมาะสมกับ การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารที บริบทพืนที หลากหลาย
 48. 48. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัดSI.๒ พัฒนา ๑.ระบบข้ อมูลได้ ๕.ระดับความสําเร็จของการใช้ระบบข้ อมูล มาตรฐานตามเกณฑ์ ที เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการข่ าวสารให้ มี กําหนด จัดการข้ อมูลสุขภาพ ๖.ระดับความสําเร็จในการมาตรฐานเพือ จัดทําระบบบริหารความเสียงการบูรณาการ ของระบบข้ อมูลสารสนเทศงานภายในและภายนอกองค์ กร ๒.บุคลากรสาธารณสุข ๗.ระดับความสําเร็จในการ และประชาชนมีข่องทาง เข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารด้ าน ในการเข้ าถึงข้ อมูล สุขภาพ ข่ าวสารทีหลากหลาย
 49. 49. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ้ กลยุทธ์SI.๓ การส่ งเสริม G๓ : ประชาชนมีสุขภาพดี ๑๐.ประชาชนได้ รับบริการสุขภาพให้ คนนราธิวาส สอดคล้ องกับบริ บททางสังคม ทีสอดคล้ องกับบริบทของ ๖.ประชาชนกลุ่มเปาหมาย ้มีสุขภาวะตามบริบท พืนที ได้ รับบริการส่ งเสริมสุขภาพและทางสังคม ปองกันโรคทีมีคุณภาพ ้ 11.ปรั บกลไกการ ๗.ประชาชนกลุ่มเปาหมายมี ้ ดําเนินงานให้ สอดคล้ อง พฤติกรรมทางสุขภาพที กับหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ เหมาะสม พอเพียง ๘.ประชาชนได้ บริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที ได้ มาตรฐานและปลอดภัย ๙.ประชาชนเจ็บป่ วยด้ วยโรค และภัยทางสุขภาพทีลดลง ๑๐.ประชาชนได้ รับบริการที สอดคล้ องกับบริ บทของพืนที
 50. 50. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัดSI.๓ การส่ งเสริม ๑.ประชาชนกลุ่มเปาหมาย ้ ๘.อัตรามารดาตายสุขภาพให้ คน ได้ รับบริการส่ งเสริม ๙.อัตราทารกตายปริ กาเนิด ํ ๑๐.อัตราป่ วยและตายด้ วยโรคทีนราธิวาสมีสุขภาวะ สุขภาพและปองกันโรคทีมี ้ ปองกันได้ ด้วยวัคซีน ้ตามบริบททาง คุณภาพ ๑๑.ร้ อยละของเด็กแรกเกิด-72สังคม เดือนมีพฒนาการสมวัย ั ๑๒.ระดับความสําเร็จของการดูแล สุขภาพช่ องปากในกลุ่มเปาหมาย ้ ๑๓.อัตราป่ วยด้ วยโรคติดต่ อทาง เพศสัมพันธ์ และเอดส์ ๑๔.ร้ อยละของการตังครรภ์ ก่อนวัย อันควร ๑๕.ร้ อยละของผู้เสพและผู้ตดยา ิ เสพติดได้ รับการจําหน่ ายแบบครบ เกณฑ์
 51. 51. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัดSI.๓ การส่ งเสริม ๒.ประชาชนกลุ่มเปาหมายมี ๑๖.ระดับความสําเร็จการควบคุม ้สุขภาพให้ คนนราธิวาส พฤติกรรมทางสุขภาพที ปองกันโรคเรื อรั ง ผ่ านเกณฑ์ ทกําหนด ้ ีมีสุขภาวะตามบริบท เหมาะสมทางสังคม ๓.ประชาชนได้ บริโภค ๑๗.ระดับความสําเร็จในการควบคุม อาหาร ผลิตภัณฑ์ และ มาตรฐานสถานประกอบการด้ าน บริการสุขภาพทีได้ ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ มาตรฐานและปลอดภัย ๑๘.ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน ความปลอดภัยด้ านยาและอาหาร ๑๙.ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน ตามแนวทางควบคุมการ บริโภคบุหรี/ สุราของประชาชนในพืนทีรั บผิดชอบ ผ่ านเกณฑ์ ทกําหนด ี
 52. 52. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัดSI.๓ การส่ งเสริม ๔.ประชาชนเจ็บป่ วย ๒๐.ระดับความสําเร็จของการสุขภาพให้ คน ด้ วยโรคและภัยทาง แก้ ไขปั ญหาในโรคทีเป็ นปั ญหานราธิวาสมีสุขภาวะ สุขภาพทีลดลง ของพืนทีตามบริบททาง ๒๑.อัตราตายจากอุบตเหตุั ิสังคม ๕.ประชาชนได้ รับ ๒๒.อัตราความพึงพอใจต่ อการ บริการทีสอดคล้ องกับ จัดบริการของบุคลากร บริบทของพืนที สาธารณสุข
 53. 53. เปาประสงค์ เชิงประเด็น ้ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์SI.๔ ส่ งเสริมความ G๔ : ภาคีเครื อข่ ายสุขภาพมี 12.สร้ างความร่ วมมือเข้ มแข็งและความ ส่ วนร่ วมในการพัฒนาระบบ กับเครือข่ ายสุขภาพร่ วมมือของภาคี บริการสุขภาพอย่ างต่ อเนือง ภาคเอกชนในการร่ วม ๑๑.ภาคีเครือข่ ายเครื อข่ ายในการ สนับสนุนการดําเนิน สร้ างสุขภาพแก่พัฒนาระบบสุขภาพ กิจกรรมด้ านสุขภาพ ประชาชน ๑๒.ภาคีเครือข่ ายร่ วม 13.พัฒนาศักยภาพ กิจกรรมด้ านสุขภาพที และส่ งเสริมการมีส่วน ต่ อเนือง ร่ วมของภาคีเครือข่ าย อย่ างต่ อเนือง
 54. 54. ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัดSI.๔ ส่ งเสริมความ ๑.ภาคีเครื อข่ าย ๒๓.ระดับความสําเร็จในการเข้ มแข็งและความ สนับสนุนการดําเนิน สนับสนุนกองทุนหลักประกันร่ วมมือของภาคี กิจกรรมด้ านสุขภาพ สุขภาพระดับท้ องถิน ดําเนินเครื อข่ ายในการพัฒนา กิจกรรมด้ านสุขภาพระบบสุขภาพ ๒.ภาคีเครือข่ ายร่ วม ๒๔.ระดับความสําเร็จในการ กิจกรรมด้ านสุขภาพ ดําเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทีต่ อเนือง ๒๕.ร้ อยละของภาคีเครือข่ ายทีมี ส่ วนร่ วมในการให้ บริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน
 55. 55. SRM ปี 2555‐2559การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
 56. 56. วิสยทัศน์ “องค์กรสุขภาพมีคณภาพ คนนราธิวาสมีสขภาพดี ภาคีมีสวนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ ั ุ ุ ่ ระบบประกันคุณภาพงาน ระบบข้ อมูลและคลังความรู้ ด้ าน ประชาชนมีสุขภาพ ภาคีเครือข่ ายสุขภาพมี ของหน่ วยงานในสังกัดมี สุขภาพทันสมัย เชือถือได้ เอือต่ อ ดีสอดคล้ องกับ ส่ วนร่ วมในการพัฒนา มาตรฐานอย่ างต่ อเนือง การเข้ าถึงและการนําไปใช้ ประโยชน์ บริบททางสังคม ระบบบริการสุขภาพ อย่ างต่ อเนือง ประชาชนมีสุขภาพดีประสิทธิผล หน่ วยงานผ่ าน ภาคีเข้ มแข็งและร่ วม เกณฑ์ มาตรฐาน ระบบข้ อมูลได้ มาตรฐานและเชือมโยง กิจกรรมสุขภาพต่ อเนืองคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริ การ/ผลผลิต หน่วยงาน/ชุมชน/อปท/มีความพึงพอใจในบริการ/ผลิต บูรณาการงานอย่างมีประสิทธิภาพ(ไม่มีขนตอนเกินความจําเป็ น) ั มีประสิทธิภาพคุ้มค่าประสิทธิภาพ (ต้ นทุนต่อหน่วยลดลง) ภาคีเครื อข่ายเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนือง องค์กรมีการพัฒนาด้ าน บุคลากรทางการแพทย์มี จัดระบบข้ อมูลข่าวสารให้ มีการพัฒนา วิชาการทีมีมาตรฐาน สัดส่วนตามเกณฑ์ มาตรฐานและเชือมโยงองค์ กร องค์กรสุขภาพได้ รับ บุคลากรสาธารณสุขมีมาตรฐาน ภาคีเครื อข่ายได้ รับการ การประกันคุณภาพ วิชาชีพและตามบทบาทหน้ าที พัฒนาศักยภาพ
 57. 57. วิสยทัศน์ “องค์กรสุขภาพมีคณภาพ คนนราธิวาสมีสขภาพดี ภาคีมีสวนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ ั ุ ุ ่ G1 : ระบบประกันคุณภาพ G2 : ระบบข้ อมูลและคลัง G3 : ประชาชนมี G4 : ภาคีเครื อข่ าย งานของหน่ วยงานในสังกัด ความรู้ ด้ านสุขภาพทันสมัย สุขภาพดีสอดคล้ อง สุขภาพมีส่วนร่ วมในการ มีมาตรฐานอย่ างต่ อเนือง เชือถือได้ เอือต่ อการเข้ าถึง กับบริบททางสังคม พัฒนาระบบบริการ และการนําไปใช้ ประโยชน์ สุขภาพอย่ างต่ อเนือง ประชาชนมีสุขภาพดีอัน ประชาชนมีความรู้ และเข้ าถึงข้ อมูลประชาชน เนืองมาจากการดําเนินงาน ลดโรคและอุบัตการณ์ ทีมี ิ ประชาชนพัฒนาคุณภาพ ข่ าวสารด้ านสุขภาพทีมีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่ อสุขภาพ ชีวตตนเองและพึงตนเองได้ ิ(Valuation) ตามแผนงานและนโยบาย ทุกหน่ วยงานมีการจัดการ ทีมร่ วมประเมินผลงาน หน่ วยงานทุกระดับรั บนโยบายและ มีการประชาสัมพันธ์ งานภาคีเครื อข่ าย ความรู้ อย่ างเป็ นระบบ เพือการพัฒนาอย่ าง พัฒนาคุณภาพ พร้ อมรั บการประเมิน ทีทัวถึง หลากหลาย(Stakeholder) เป็ นระบบ อย่ างต่ อเนือง บริหารจัดการข้ อมูลเพือการวางแผนทีมีประสิทธิภาพ บูรณาการงานอย่ างมีประสิทธิภาพกระบวนการ(Management) การบริหารจัดการโปร่ งใส เท่ าเทียม ภาคีเครือข่ ายเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนา ตรวจสอบได้ ระบบสุขภาพอย่ างต่ อเนืองพืนฐาน องค์กรสุขภาพได้ รับ ระบบข้ อมูลมีมาตรฐานและ บุคลากรทางการแพทย์มีสดส่วนตาม ั(Learning and การประกันคุณภาพ เชือมโยง เกณฑ์Development) องค์กรมีการพัฒนาด้ านวิชาการ บุคลากรสาธารณสุขมีมาตรฐาน ภาคีเครื อข่ายได้ รับการ ทีมีมาตรฐาน วิชาชีพและตามบทบาทหน้ าที พัฒนาศักยภาพ
 58. 58. โครงการทีตอบสนองยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก๑.ระบบบริหาร และ ๑.ระดับความสําเร็จใน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 390,000 นางโซเฟี ย เพ็ชรฆาตรบริการสุขภาพมี การพัฒนา รักษา ภาครั ฐ (PMQA)คุณภาพ มาตรฐานและการ ยกระดับคุณภาพของ โครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้การบันทึกเวช 169,000 นางวรลักษณ์ โชติบัณฑ์ หน่ วยงาน (12) ระเบียน โครงการอบรมการใช้ โปรแกรมมาตรฐานเพือ 169,800 นางสาวรัชตา คํามณี การจัดทําต้ นทุนบริการ(Unit Cost) โครงการพัฒนาหน่ วยปฐมภูมิ 1,413,440 นางพีรวรรณ ชีวัยยะ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใน 671,700 นางภาวิณี อู่เพียรพงศ์ จังหวัดนราธิวาส โครงการสถานทีทํางานน่ าอยู่ น่ าทํางาน 654,610 นายแวปา วันฮุสเซ็นต์ โครงการดําเนินงานพัฒนาความปลอดภัย 60,000 นางการัมบีบี แซลีมา หน่ วยงานสาธารณสุข โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ ด้านกฎหมายที 200,000 นายบัณฑิต ชาตะกูล เกียวข้ องในการทํางาน โครงการอบรมการพัฒนาระบบการจัดซือจัด 184,000 นางการัมบีบี แซลีมา จ้ างภาครัฐ (EGP) โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและ 850,000 นางการัมบีบี แซลีมา การบริหารความเสียง
 59. 59. ฝ่ ายที ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบSI.๑ พัฒนาคุณภาพ ๑.ระบบบริหาร และ ๒.ระดับความสําเร็จใน โครงการขับเคลือนการพัฒนาระบบ 480,000 นายพฤทธิ ไชยการบริหาร บริการ บริการสุขภาพมีคุณภาพ การจัดระบบบริการ บริการสุขภาพ 11 สาขา เหมวงศ์และวิชาการของ ของเครือข่ ายสุขภาพทีองค์ กรสุขภาพ เชือมโยงทุกระดับ (3) โครงการเพิมศักยภาพบุคลากรด้ าน 105,000 นายสุทัศน์ พิเศษ การจัดการทรัพยากรสุขภาพทีมี ประสิทธิภาพสอดคล้ องกับระบบ บริการสุขภาพของพืนที รวมเงินเปาประสงค์ ที 1 ้ 5,347,550SI.๑ พัฒนาคุณภาพ ๒.หน่ วยงานมีการจัดให้ ๓.ระดับความสําเร็จใน โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข 1,800,000นายสุทศน์ ัการบริหาร บริการ เป็ นองค์ กรแห่ งการ การจัดการจัดระบบการ จังหวัดนราธิวาส พิเศษและวิชาการของ เรี ยนรู้อย่ างต่ อเนือง เรี ยนรู้ของหน่ วยงานองค์ กรสุขภาพ (3) โครงการประชุมวิชาการการพัฒนา 252,800นายสุทศน์ ั งานประจําสู่งานวิจัย R2R พิเศษ โครงการส่ งเสริมความร่ วมมือ 350,000นายสง คงคุณ ระหว่ างไทยกับมาเลเซียในการ พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข ระหว่ างประเทศเพือการแก้ ปัญหาที เกิดขึนระหว่ างชายแดน รวมเงินเปาประสงค์ ที 2 ้ 2,402,800
 60. 60. ประเด็น ฝ่ ายที ยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ รั บผิดชอบSI.๑ พัฒนา ๓.บุคลากรมี ๔.ระดับความสําเร็จ โครงการพัฒนาสมรรถนะ 167,500 นายสุทศน์ ัคุณภาพการ สมรรถนะในการ ของการพัฒนา บุคลากรตามบทบาทหน้ าทีใน พิเศษบริหาร บริการ ปฏิบัตงานทีพร้ อมใน สมรรถนะบุคลากร ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและวิชาการของ สถานการณ์ ที ให้ พร้ อมตาม นราธิวาสองค์ กรสุขภาพ เปลียนแปลง บทบาทหน้ าที (3) โครงการพัฒนาสมรรถนะ 580,000 นายสุทศน์ ั บุคลากรด้ านการพัฒนา พิเศษ คุณภาพองค์ กรจังหวัด นราธิวาส โครงการโรงเรี ยนผู้บริหารด้ าน 400,260 นายสุทศน์ ั สาธารณสุข 3 กิจกรรมหลัก พิเศษ โครงการปฐมนิเทศข้ าราชการ 43,700 นายชนะ แดง ใหม่ ในสังกัดหน่ วยงาน ใหญ่ สาธารณสุข โครงการพัฒนาคุณธรรม 150,900 นางนุชจรินทร์ จริยธรรมบุคลากรใน วรรณรั ตน์ หน่ วยงาน รวมเงินเปาประสงค์ ที 3 ้ 1,342,360
 61. 61. ฝ่ ายทีประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ รั บผิดชอบSI.๒ พัฒนาระบบ ๑.ระบบข้ อมูลได้ ๕.ระดับความสําเร็ จ โครงการพัฒนาระบบ 3,658,795 นายจรูญศักดิข้ อมูลข่าวสารให้ มี มาตรฐานตาม ของการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพเพือการ เวทมาหะมาตรฐานเพือ เกณฑ์ทีกําหนด สารสนเทศเพือการ ใช้ ประโยชน์ สํานักงานการบูรณาการงาน จัดการข้ อมูลสุขภาพ สาธารณสุขจังหวัดภายในและ (2)ภายนอกองค์กร ๖.ระดับความสําเร็ จใน นายสมหมาย การจัดทําระบบบริ หาร สังข์แก้ ว ความเสียงของระบบ ข้ อมูลสารสนเทศ (3) รวมเงินเปาประสงค์ ที 1 ้ 3,658,795 ๒.บุคลากร ๗.ระดับความสําเร็ จใน โครงการพัฒนางานสุขศึกษา 807,200 นางวรรณา สาธารณสุขและ การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และพัฒนา เหมือนกู้ ประชาชนมีของ ด้ านสุขภาพ (3) ่ พฤติกรรมสุขภาพ ทางในการเข้ าถึง ข้ อมูลข่าวสารที หลากหลาย รวมเงินเปาประสงค์ ที 2 ้ 807,200
 62. 62. งบประมา Project ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัด โครงการ / กิจกรรม ณ ManagerSI.๓ การส่ งเสริม ๑.ประชาชน ๘.อัตรามารดาตาย (5) โครงการส่ งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่ และ 1,454,934 นางนูลีฮะ แวสะสุขภาพให้ คน กลุ่มเปาหมาย ้ เด็กจังหวัดนราธิวาส แลแมนราธิวาสมีสุขภาวะ ได้ รับบริการ ๙.อัตราทารกตายปริกาเนิด ํ นางนูลีฮะ แวสะตามบริบททางสังคม ส่ งเสริมสุขภาพ (2) แลแม และปองกันโรคที ้ นางซูไอด๊ ะ สตา มีคุณภาพ ๑๐.อัตราป่ วยและตายด้ วย ปอ โรคทีปองกันได้ ด้วยวัคซีน (3) ้ ๑๑.ร้ อยละของเด็กมี โครงการส่ งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่ และ 866,200 นางรอยัน หะยี พัฒนาการสมวัย (5) เด็กจังหวัดนราธิวาส (กลุ่ มเด็กแรก มะเย็ง เกิด-72 เดือน /วัยเรียน) ๑๒.ระดับความสําเร็จของ โครงการส่ งเสริมสุขภาพช่ องปากตาม 417,900 นางกาญจนา การดูแลสุขภาพช่ องปากใน กลุ่มวัย (แม่ และเด็ก วัยเรียน และ มันคง กลุ่มเปาหมาย (5) ้ ผู้สูงอายุ) ๑๓.อัตราป่ วยด้ วยโรคติดต่ อ โครงการปองกันควบคุมโรคเอดส์ และ 647,800 นางนอรอซี จัน ้ ทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ ตุด (6) ๑๔.ร้ อยละของการตังครรภ์ โครงการตังครรภ์ ไม่ พร้ อมในวัยรุ่ น 35,480 นายเพ็ญภาส ก่ อนวัยอันควร (3) เพ็ชรภาร ๑๕.ร้ อยละของผู้เสพและผู้ โครงการรณรงค์ ปองกันและแก้ ไข 1,770,950 นางปารีชาต ชู ้ ติดยาเสพติดได้ รับการ ปั ญหายาเสพติด ทิพย์ จําหน่ ายแบบครบเกณฑ์ (2) รวมเงินเปาประสงค์ ที 1 ้ 4,775,364
 63. 63. ประเด็น Project ยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ManagerSI.๓ การส่ งเสริม ๒.ประชาชน ๑๖.ระดับ โครงการส่ งเสริมสุขภาพ 1,924,490 นางอภิญญาสุขภาพให้ คน กลุ่มเปาหมายมี ้ ความสําเร็จการ และปองกันโรคไม่ ตดต่ อ ้ ิ ก้ อเด็มนราธิวาสมีสุข พฤติกรรมทาง ควบคุมปองกันโรค แบบบูรณาการกลุ่มวัย ้ภาวะตามบริบท สุขภาพทีเหมาะสม เรื อรั ง ผ่ านเกณฑ์ ทํางานและวัยสูงอายุทางสังคม ทีกําหนด (15) โครงการสร้ างสุขภาพและ 65,000 การปรั บเปลียนพฤติกรรม สุขภาพแก่ บุคลากร นายจรงฤทิ สาธารณสุข สังข์ ประสิทธิ รวมเงินเปาประสงค์ ที 2 ้ 1,989,490 ๓.ประชาชนได้ ๑๗.ระดับ โครงการพัฒนางาน 1,460,580 นางเนตร บริโภคอาหาร ความสําเร็จในการ คุ้มครองผู้บริโภคด้ าน มาตา ผลิตภัณฑ์ และ ควบคุมมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพจังหวัด จันทร์ คง บริการสุขภาพทีได้ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ นราธิวาส มาตรฐานและ (5) ปลอดภัย
 64. 64. Project ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ManagerSI.๓ การส่ งเสริม ๓.ประชาชนได้ บริโภค ๑๘.ระดับความสําเร็จใน โครงการพัฒนางานคุ้มครอง 208,540นางสุธาดาสุขภาพให้ คน อาหาร ผลิตภัณฑ์ การควบคุมมาตรฐานสถาน ผู้บริโภคด้ านบริการสุขภาพ สายวารีนราธิวาสมีสุขภาวะ และบริการสุขภาพที ประกอบการด้ านผลิตภัณฑ์ โครงการบูรณาการการจัดการ 555,000นางสาวตามบริบททางสังคม ได้ มาตรฐานและ และบริการสุขภาพ (5) สภาพแวดล้ อมของหน่ วยงาน พิสมัย ปลอดภัย และชุมชน ยอดพรหม ๑๙.ระดับความสําเร็จใน โครงการดําเนินงานด้ านบุหรี 190,500นางรุ สนี มะ การดําเนินงานตาม และสุรา แนวทางควบคุมการบริโภค บุหรีและสุราของประชาชน ในพืนทีรับผิดชอบผ่ าน เกณฑ์ ทกําหนด (2) ี รวมเงินเปาประสงค์ ที 3 ้ 2,414,620 ๔.ประชาชนเจ็บป่ วย ๒๐.ระดับความสําเร็จของ โครงการควบคุมปองกัน ้ 1,507,000นางจริยา ด้ วยโรคและภัยทาง การแก้ ไขปั ญหาในโรคที โรคติดต่ อแบบบูรณาการใน นราธิปภัทร สุขภาพทีลดลง เป็ นปั ญหาของพืนที (14) กลุ่มวัยทํางานและผู้สูงอายุ ๒๑.อัตราตายจากอุบตเหตุ ั ิ (1) รวมเงินเปาประสงค์ ที 4 ้ 1,507,000
 65. 65. Project ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ ้ ตัวชีวัด โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ManagerSI.๓ การส่ งเสริม ๕.ประชาชนได้ รับ ๒๒.อัตราความพึงพอใจต่ อ โครงการสํารวจภาวะสุขภาพ 100,000 นางสาวนิตยาสุขภาพให้ คนนราธิวาส บริการทีสอดคล้ อง การจัดบริการของบุคลากร ประชาชนและวัดความพึงพอใจต่ อ นิลรั ตน์มีสุขภาวะตามบริบท กับบริบทของพืนที สาธารณสุข (2) บริการด้ านสาธารณสุขจังหวัดทางสังคม นราธิวาส โครงการส่ งเสริมสุขภาพผู้ไปประกอบ 150,000 พิธีฮัจย์ นางซูไอด๊ ะ สตาปอ โครงการศาสนสถานส่ งเสริมสุขภาพ 2,000,000 นายแวปา วันฮุส เซ็นต์ รวมเงินเปาประสงค์ ที 5 ้ 2,250,000SI.๔ ส่ งเสริมความ ๑.ภาคีเครื อข่ าย ๒๓.ระดับความสําเร็จในการ โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพ 440,000 นายคมสัน ทองเข้ มแข็งและความ สนับสนุนการ สนับสนุนกองทุนหลักประกัน การบริหารจัดการกองทุนประกัน ไกรร่ วมมือของภาคี ดําเนินกิจกรรม สุขภาพระดับท้ องถิน ดําเนิน สุขภาพระดับท้ องถินเครื อข่ ายในการพัฒนา ด้ านสุขภาพ กิจกรรมด้ านสุขภาพ (2)ระบบสุขภาพ ๒๔.ร้ อยละของอําเภอทีมี โครงการพัฒนากลไกการดําเนินงาน 678,000 นางวรรณา เหมือน District Health System ที เครื อข่ ายอําเภอจัดการสุขภาพ กู้ เชือมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับชุมชนและท้ องถินอย่ างมี คุณภาพ ใช้ SRM/เครืองมือ อืนๆ ในการทําแผนพัฒนา สุขภาพ (4) รวมเงินเปาประสงค์ ที 1 ้ 1,118,000

×