Your SlideShare is downloading. ×
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ

36,270

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
36,270
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
123
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. การคัดลายมือ เปนการฝกเขียนตัวอักษรไทยใหถูกตองตามหลักการเขียนคําไทย ซึ่งจะตองคํา นึ งถึ ง ความถู กต อ งของตัว อั ก ษรไทย เขี ย นให อา นงา ย มีช อ งไฟ มี ว รรคตอน ตั ว อั ก ษรเสมอกั นวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตใหถูกที่ ตัวสะกดการันตถูกตอง และลายมือสวยงาม การคัดลายมือมีแบบการคัดหลายแบบ ดังนี้๑. ประเภทตัวเหลี่ยม มีลักษณะเดน คือ เสนตัวอักษรสวนใหญเปนเสนตรง ตัวอักษรแบบเหลี่ยม เชน ๑.๑ ตัวอักษรแบบอาลักษณ ของแผนกอาลักษณ กองประกาศิต สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช เ ป น แบบตั ว อั ก ษรที่ ส วยงาม ใช ใ นงานเขี ย นเกี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย การเขี ย นทางราชการการเขียนกฎหมาย หรือใชเขียนเพื่อการเกียรติยศ หรือในเอกสารพิเศษตางๆ เชน ประกาศนียบัต รปริญญาบัตร เปนตน
  • 2. ๑.๒ ตัวอักษรแบบพระยาผดุงวิทยาเสริม เปนตัวอักษรที่พระยาผดุงวิทยาเสริมเขียนในแบบหัดอานหนังสือภาษาไทยภาคตน แบบฝกอาน ก ข ก กา และหนังสือหัดอานเบื้องตน
  • 3. ๑.๓ ตัวอักษรแบบโรงเรียนทุงมหาเมฆ มีลักษณะตัวอักษรคลายแบบของพระยาผดุงวิทยาเสริมซึ่งอาจารยสูริน สุพรรณรัตน อาจารยใหญทานแรกของโรงเรียน ไดนําลายมือของบิดา คือ อาจารยมงคล สุ พ รรณรั ต น เจ า ของและอาจารย ใ หญ โ รงเรี ย นสุ พ มาศพิ ท ยาคม (ตรอกวั ด ราชนั ด ดา จ.พระนคร)มาเปนตนแบบใหอาจารยพูนสุข นีลวัฒนานนท (ปุณยสวัสดิ์) จัดทําเปนแบบคัดลายมือของโรงเรียน ๑.๔ ตัวอักษรแบบโรงเรียนสายน้ําทิพย มีลักษณะตัวอักษรคลายแบบของพระยาผดุงวิทยาเสริม
  • 4. ซึ่ ง คณะครู โ รงเรี ย นสายน้ํ า ทิ พ ย ไ ด นํ า แบบตั ว อั ก ษรของ อาจารย ม งคล สุ พ รรณรั ต น มาดั ด แปลงและทําเปนแบบฝกหัดคัดลายมือของโรงเรียน ๑.๕ ตัวอักษรแบบภาควิชาภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีลักษณะคลายแบบของพระยาผดุงวิทยาเสริม เปนตัวอักษรที่ใชเปนแบบฝกคัดลายมือของนิสิตที่เรียนครูทกคนเพื่อนําไปเปนแบบอยางสอนนักเรียนตอไป ุ
  • 5. ๒. ประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีลักษณะเดน คือ ลักษณะตัวอักษรมีเสนโคงประกอบอยู เชน ๒.๑ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ เปนแบบตัวอักษรที่กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในอดีตไดดัดแปลงรูปแบบตัวอักษรของ ขุนสัมฤทธิ์วรรณการเพื่อทําเปนแบบฝกหัดคัดลายมือสําหรับใชกับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ
  • 6. ๒.๒ ตัวอักษรแบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ เปนแบบตัวอักษรไทยของขุนสัมฤทธิ์วรรณการที่กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในอดีตไดใชเปนแบบคัดลายมือของนักเรียนประถมศึกษา
  • 7. ๒.๓ ตัวอักษรแบบราชบัณฑิตยสถาน เปนแบบอักษรที่ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดขึ้นเพื่อเปน แนวทางในการสรางตัวอักษรไทยทั้งการเขียนและการพิมพ และใชเปนแบบในการเขียนอักษรไทยที่เปนมาตรฐาน ลักษณะตัวอักษรเป นแบบที่มีหัว กลม ตัวกลม ความหนักเบาของเสนเสมอกันหมดซึ่งทางราชบัณฑิตยสถาน เรียกวา ตัวแบบหลัก สวนรูปแบบตัวอักษรอื่นๆ ที่ใชกันทั่วไปและมีความแตกตางกับตัวแบบหลักบางนั้น ถือวาถูกตองเชนเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถาน เรียกวา ตัวแบบเลือก
  • 8. ลักษณะของการคัดลายมือ การคัดลายมือมี ๓ ลักษณะ คือ ๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และ ๒ ควรฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เนื่องจากเปนชวงที่กลามเนื้อมือและการประสานระหวางตากับมือยังพัฒนาไมเต็มที่ ๒. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๔ จะมีการประสานระหวางกลามเนื้อมือและตาเพิ่มมากขึ้น จึงควรฝกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด แตขณะเดียวกันก็ยังตองฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดดวย
  • 9. ๓. การคัดลายมือหวัดแกมบรรจง เปนการคัดลายมือแบบหวัดแตใหอานออก การเขียนลายมือหวั ด แกมบรรจงเป น การเขี ย นที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง ผู เ ขี ย นจะต อ งเขี ย นให อ า นง า ย มี ช อ งไฟเวนวรรคตอนถูกตอง และเขียนดวยลายมือที่สวยงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ ๖ ควรหัดคัดลายมือลายมือหวัดแกมบรรจง โดยคัดใหรวดเร็ว สวยงาม ถูกตอง และนาอาน โดยมีการฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดเปนครั้งคราวหลักการคัดลายมือ ๑. นั่งตัวตรง เขียนดวยมือขวา สวนมือซายวางบนกระดาษที่จะเขียนเพื่อมิใหกระดาษเลื่อนไปมาขอศอกขวาวางบนโตะขณะที่เขียน สายตาหางจากกระดาษที่เขียนประมาณ ๑ ฟุต ๒. จับดินสอหรือปากกาใหถูก โดยดินสอหรือปากกาจะอยูที่นิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้และนิ้วกลางสวนนิ้วนางกับนิ้วกอยงอไวในฝามือ ๓. การเขียนตัวอักษรใหเขียนใหถูกสวน ตัวอักษรตั้งตรง การเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวตองเริ่มเขียนหัวกอน ยกเสนตัว ก และ ธ ซึ่งไมมีหัว เวนชองไฟและวรรคตอนใหพองาม วางเครื่องหมายตางๆใหถูกตองตามตําแหนง ๔. การวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต สระทุกตัวมีตําแหนงซึ่งสัมพันธกับพยัญชนะ เชน ๔.๑ สระที่อยูหนาพยัญชนะ ไดแก เ- แ- โ- ใ- ไ- ๔.๒ สระที่อยูหลังพยัญชนะ ไดแก -ะ -า ๔.๓ สระที่อยูเหนือพยัญชนะ ไดแก -ิ -ี -ึ -ื ๔.๔ ไมหันอากาศ ( - ) ไมไตคู ( -  ) นิคหิต ( - ํ ) จะวางเหนือพยัญชนะตรงกลาง ๔.๕ สระที่อยูใตพยัญชนะ ไดแก -ุ -ู แนวการจัดการจัดการเรียนการสอน ๑. ใหนักเรียนฝกคัดลายมือทุกวัน ๒. ใหนักเรียนจัดทําสมุดคําตางๆ เชน คําศัพท คําขวัญ เพื่อฝกคัดลายมือ ๓. การแขงขันหรือประกวดคัดลายมือแนวการวัดและประเมินผล การวั ด และประเมิ น ผล ครู อ าจให นั ก เรี ย นคั ด ข อ ความที่ กํ า หนดให ภ ายในเวลาที่ กํ า หนดโดยสัง เกตท าทางการคั ดของนั กเรี ยนว าถูกตองหรื อไม เช น ท าทางในการเขียน อาทิ การจั บดิ นสอหรื อ ปากกา ระยะห า งระหว า งสายตากั บ สมุ ด จากนั้ น ตรวจผลงานโดยมี เ กณฑ ก ารให ค ะแนนเชน การเขียนตัวอักษรถูกตอง การวางวรรณยุกตถูกที่ ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด เปนตน
  • 10. โดยการประเมินผลการคัดลายมือ อาจใชวิธีการแบงผลงานการคัดลายมือเปนกลุมคุณภาพ ไดแก ดีมากดี พอใช ตองปรับปรุง เปนตน คําที่มักเขียนผิด

×