แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6

31,828 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,449
Actions
Shares
0
Downloads
294
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6

 1. 1. • ๑แผนการจัดการเรียนรสาระการเรียนรพนฐาน ู ู ื้ ชุดปฏิรป : รวธการเรียนรู ู ูิีการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันประถมศึกษาปที่ 6 ้ กลมสาระการเรียนรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ุ ูตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 ้ ้ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ และคณะ พิมพจำหนายที่ บริษัท สำนักพิมพวัฒนาพานิช จำกัด 216-220 ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โทร. 0 2222 9394 • 0 2222 5371-2 FAX 0 2225 6556 • 0 2225 6557 email: info@wpp.co.th
 2. 2. ๒•แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูพื้นฐานชุดปฏิรป : รวธการเรียนรู ู ูิีการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปที่ 6สมศักดิ์ สินธุระเวชญ และคณะพิมพครั้งที่หนึ่ง © พ.ศ. 2548สงวนลิขสิทธิตามกฎหมาย ์ISBN 974-9820-38-x พิมพและทำเลมที่ วัฒนาพานิช ฝายผลิต b 31/1-2 ถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2222 9394 • 0 2222 5371-2 FAX 0 2225 6556 • 0 2225 6557บริษัท สำนักพิมพวฒนาพานิช จำกัด ันายเริงชัย จงพิพัฒนสุขกรรมการผจดการ ูัสือการเรียนรู ชวงชันที่ 1-2 หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 ่ ้ ้ ้ ชวงชันที่ 1 ้ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน ภาษาไทย ป.๑-๒-๓ ....................................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน คณิตศาสตร ป.1-2-3 ..................................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน วิทยาศาสตร ป.1-2-3 .................................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน สังคมศึกษาฯ ป.1-2-3.................................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-2-3 ....................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน ศิลปะ ป.1-2-3 ............................................. อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-2-3 .............. อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน พระพุทธศาสนา ป.1-2-3 ............................... ดร.จรัส พยัคฆราชศักดิ์ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน ประวัตศาสตร ป.1-2-3 ................................... ดร.ไพฑูรย-รศ.ทวีศกดิ์ ิ ั หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน แถบเสียง ภาษาอังกฤษ Bingo! ป.1-2-3 .......... KEN-LINDA ชวงชันที่ 2 ้ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน ภาษาไทย ป.๔-๕-๖........................................ อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน คณิตศาสตร ป.4-5-6 ..................................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน วิทยาศาสตร ป.4-5-6 .................................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน สังคมศึกษาฯ ป.4-5-6.................................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-5-6 ....................... อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน ศิลปะ ป.4-5-6 ............................................. อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-5-6 .............. อ.สมศักดิ์ และคณะ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน พระพุทธศาสนา ป.4-5-6 ............................... ดร.จรัส พยัคฆราชศักดิ์ หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน ประวัตศาสตร ป.4-5-6 ................................... ดร.ไพฑูรย-รศ.ทวีศกดิ์ ิ ั หนังสือเรียน-กิจกรรม-แผนการสอน แถบเสียง ภาษาอังกฤษ Bingo! ป.4-5-6 .......... KEN-SAMANTHA
 3. 3. • ๓ คำนำ สำนักพิมพวัฒนาพานิช มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ใหมีความสมบูรณเป นคนเกง คนดี มีความสุข ดังจะเห็นไดจากการที่สำนักพิมพไดผลิตหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 ใน ชุดปฏิรูป : รูวิธีการเรียนรู สงใหกรมวิชาการตรวจ และไดรับอนุญาติใหใชในสถานศึกษาไดทั้งหนังสือเรียนและแบบฝกหัด รูปแบบของหนังสือและแบบฝกหัดทุกกลุมสาระการเรียนรไดมการพัฒนาขึนอีกระดับหนึง และมีรปแบบเฉพาะตัวทีแตกตางจากสำนักพิมพ ู ี ้ ่ ู ่อืน ๆ อยางเดนชัด ่ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูสอนที่ใชหนังสือ ชุดปฏิรูป : รูวิธีการเรียนรูคณะผูเขียนจึงไดจัดทำแผนการจัดการเรียนรู หรือแผนการสอน ควบคูไปกับหนังสือและแบบฝกหัดทุกกลุมสาระการเรียนรู จึงหวังเปนอยางยิ่งวา จะเกิดประโยชนตอผูสอน และชวยใหผูเรียนมีคุณภาพตามจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร คณะผูเขียน
 4. 4. ๔• สารบัญ คำนำ....................................................................................................... ๓ แผนการจัดการเรียนร/แผนการสอน .......................................................... ๕ ู แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ู หนวยการเรียนรที่ 1 การดำรงชีวตและครอบครัว ............................................... 1 ู ิ ตอนที่ 1 งานบาน ................................................................................................ 1 ตอนที่ 2 งานเกษตร ............................................................................................ 22 ตอนที่ 3 งานชาง ................................................................................................. 37 ตอนที่ 4 งานประดิษฐ ......................................................................................... 44 ตอนที่ 5 งานธุรกิจ .............................................................................................. 51 หนวยการเรียนรที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี .............................................. 56 ู หนวยการเรียนรที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ..................................................... 63 ู ตอนที่ 1 สวนประกอบของคอมพิวเตอร ................................................................ 63 ตอนที่ 2 การใชคอมพิวเตอร ................................................................................ 68 ตอนที่ 3 หลักการเบื้องตนของการแกปญหา .......................................................... 73 ตอนที่ 4 ระบบปฏิบัติการ .................................................................................... 77 ตอนที่ 5 การใชคอมพิวเตอรนำเสนอขอมูล และคนหาขอมูล .................................. 82 ตอนที่ 6 การสรางงานโดยใชคอมพิวเตอร ............................................................. 87 ตอนที่ 7 ประโยชนของคอมพิวเตอร ..................................................................... 92 หนวยการเรียนรที่ 4 เทคโนโลยีเพือการทำงานและอาชีพ .................................... 96 ู ่
 5. 5. • ๕ แผนการจัดการเรียนร/แผนการสอน ู การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร แผนการสอนเปนสิ่งที่จำเปนและสำคั ญ ยิ่ ง ความเปนมืออาชีพของผูสอนดูไดจากแผนการสอนที่เปนขั้นเปนตอน แตละขั้นตอนใชกลยุทธตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามผลการเรียนรู รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู/แผนการสอน PORTFOLIO กระบวนการจัดการเรียนรู การนำเขาสบทเรียน ู บรรยากาศการเรียนรู ความกาวหนาการเรียนรู กระบวนการเรียนรู ด า นความรู ผลการเรียนรู การเลือกรูปแบบ พฤติกรรมผสอน ู กระบวนการ การประเมิน ด า นทั ก ษะ/ การจัดการเรียนรู เนือหา กระบวนการ ประเมินผล ้ บันทึกผลการเรียนรู ดานคุณธรรม การฝกฝน พฤติกรรมผเู รียน การเรียนรู จริยธรรม และคานิยม การสรุป การใชทรัพยากร แผนการจัดการเรียนรู/แผนการสอนในสื่อการเรียนรูชุดนี้ ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 1. ผลการเรียนรู ยกมาจากผลการเรี ย นรู ใ นแต ล ะหน ว ยการเรี ย นรู ข องหนั ง สื อ เรี ย น ทุ ก แผนการสอนผลการเรียนรจะครอบคลุมทัง 3 ดาน ู ้ 1.1 ดานความรู 1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม (คุณลักษณะอันพึงประสงค) 2. เนื้อหา ตรงตามบทเรียนในหนวยการเรียนรูนั้น 3. กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรูตามหนังสือเรียนชุดนี้ยึดผลการเรียนรู เปนเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน เพราะถาผูเรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรูจะสงผลใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของหนังสือเรียนชุดนี้ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือผูเรียนเปนสำคัญที่สุด และผูเรียนสรางความรูเอง จึงเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียน 1. คิดดวยตนเอง มีความหมายทั้งในเชิงเพื่อพัฒนาสมอง และการสรางความรูของตนรวมทั้งการคิดในเชิงที่วาผูเรียนจะเรียนรูอยางไร จะใชทักษะอะไร หรือใชกลยุทธอะไรในการเรียนและการทำงาน 2. ปฏิบัติจริง การลงมือปฏิบัติจริงทำใหเกิดประสบการณตรง ที่เปนผลจากการกระทำนั้นอันจะนำไปสูการปฏิบัติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 3. มีสวนรวม 4. แสดงออกอยางอิสระ 5. แสวงหาความรูอยางอิสระ
 6. 6. ๖• กระบวนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้ 3.1 การนำเขาสูบทเรียน เปนหัวใจสำคัญที่ผูสอนใชเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนสูการเรียนรู หรืออาจเรียกวาการนำเขาสูบทเรียน สามารถเกิดขึ้นในเวลาเพียงไมกี่นาที แตถาผูเรียนขาดประสบการณอาจต อ งใช เ วลานานเหมื อ นเล า เรื่ อ งดู ภ าพยนตร ที เ ดี ย ว การนำเข า สู บ ทเรี ย นเป น สิ่ ง ที่ ใ ช เ ป น แรงกระตุนการเรียนรู ถาสามารถทำใหตื่นตาตื่นใจจะไดรับการตอบรับ การกระตุนอาจใชกลยุทธตาง ๆเชน การตั้งคำถาม แผนทีความคิด 5 WH โดยผูสอนจะตองดำเนินการใน 3 เรื่อง ่ 1. เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม โดยผานกิจกรรม 2. ใชวธการใหทกคน (หรือใหมากทีสดเทาทีจะมากได) มีสวนรวมอยางกระตือรือรน ิี ุ ่ ุ ่  3. เชื่อมโยงการมีสวนรวมของผูเรียนเขากับผลการเรียนรู 3.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู เ ป น เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ผู เ รี ย นกระทำกิ จ กรรมอย า งมี ลำดั บขั้นตอน โดยผูสอนเปนผูกระตุน ชี้แนะ ใหคำปรึกษา และรวมอภิปรายเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามที่กำหนด การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู จะตองสอดคลองตามผลการเรียนรู เชน 1. ถาผลการเรียนรูตองการใหผูเรียนจำ รูปแบบการจัดการเรียนรูมี 3 ขั้นตอน ขันที่ 1 เสนอเนื้อหา ้ ขันที่ 2 เสนอแนะวิธีจำ ้ ขันที่ 3 มอบหมายงานใหผูเรียนไปจำ ้ 2. ถาผลการเรียนรูตองการใหผูเรียนมีความเขาใจในการอาน รูปแบบการจัดการเรียนรมี 5 ขันตอน ู ้ ขันที่ 1 เตรียม ใหผูเรียนพิจารณาสิ่งที่อานในเรื่อง หัวขอ ภาพ เนื้อหา และ ้ ใหผูเรียนถามสิ่งที่พิจารณา ขันที่ 2 อาน ครูและกลุมผูเรียนอานเงียบ ๆ อานทบทวนหลายรอบ ้ ขันที่ 3 ผูเรียนถามคำถาม เมื่ออานจบใหผูเรียนถามครู หรือเพื่อนในกลุมถึง ้ สิ่งที่ไมเขาใจ เพื่อใหมีความชัดเจน ขันที่ 4 ครูถามคำถาม ครูถามคำถามจนเห็นวาผูเรียนทุกคนมีความเขาใจใน ้ สิ่งที่อาน ใหผูเรียนสราง Mind Mapping หรือใชเทคนิค 5 WH เพื่อ ตรวจสอบความเขาใจในการอาน ขันที่ 5 ผูเรียนแสดงออกดวยภาษาของตน ้ 3. ถาผลการเรียนรูตองการใหเกิดกระบวนการแกปญหา รูปแบบการจัดการเรียนรูมี 5 ขันตอน ้ ขันที่ 1 พิจารณาขอบเขตและสาเหตุของปญหา ้ ขันที่ 2 พิจารณาวิธีการแกปญหาที่จะเปนไปได ้ ขันที่ 3 เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ้ ขันที่ 4 สรางแผนการดำเนินงาน ้ ขันที่ 5 ประเมินประสิทธิผลของการแกปญหา ้
 7. 7. • ๗ 4. ถาผลการเรียนรตองการใหสะกดคำศัพทได รูปแบบการจัดการเรียนรมี 4 ขันตอน ู  ู ้ ขันที่ 1 ทบทวน ้ ขันที่ 2 สังเกตคำศัพทที่เรียน ้ ขันที่ 3 ปฏิบัติ ้ – ออกเสียงคำศัพท – ฟงเสียงคำศัพท – สะกดคำดัง ๆ – ใหสังเกตวาคำศัพทมีอะไรพิเศษที่ตองจำ – หลับตาสรางภาพคำศัพทในความคิด – เขียนคำศัพท – โยงภาพกับคำศัพทและเขียนสะกดคำอีกครั้ง ขันที่ 4 ตรวจสอบคำศัพทที่สะกด ้ สำหรับกิจกรรมตาง ๆ ในแตละขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู อาจเลือกใชกลยุทธตอไปนี้ 1. แผนทีความคิด (Mind Mapping) ่ 2. หมวกความคิด 6 ใบ 3. เทคนิค SCAMPER 4. การระดมสมอง 5. การสรางภาพในความคิด (Visualization) 6. ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagrams) 7. 5 WH 8. บีบและยืด (Squeeze and Stretch) 9. บัวบาน 10. เครืองมือ NHK ่ 11. คิด คู แลกเปลียน (Think, Pair, Share) ่ 12. การใชแผนภาพ เชน Concept Map, Spider Map, Overlapping, Circles Map, Circle Map 13. การสนทนารอบวง 14. กระบวนการคิดไตรตรอง PLUQ 15. การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ 16. การใชกลยุทธ STUBS 17. การคิดยืดหยุน 18. การขยายคุณลักษณะ 19. เทคนิคการจำ 20. การตังคำถามในเรืองเดียวกันเปนชุด เชน ถามปริมาณ ถามการเปลียนแปลง ถาม ้ ่ ่ การทำนาย ถามความคิดเห็น ถามเกียวกับสวนตัว ถามความสัมพันธ เปรียบเทียบ ่ และถามเกี่ยวกับคำนิยาม 21. การสัมภาษณ 22. การปฏิบัติจริง เชน การทดลอง/การประดิษฐ/การแสดง/การสาธิต/การทำโครงงาน 23. การคนควา การเขียนรายงาน
 8. 8. ๘• 3.3 การฝกฝน การฝกฝน คือ เวลาทีกำหนดใหในบทเรียน ซึงอาจจะใหทำในเวลาหรือนอกเวลา (เชน ่ ่การบาน) เพื่อใหผูเรียนไดทดลอง ไดปฏิบัติจริง หรือมีประสบการณในสิ่งที่ไดเรียนรู และสามารถประยุกตใชความเขาใจของตนเอง การฝกฝนแบงไดเปน 2 ลักษณะ – แบบฝ ก ที่ มี แ นวทาง ผู เ รี ย นได รั บ หรื อ สามารถขอความช ว ยเหลื อ จากผู ส อนผูปกครอง และผูเรียนคนอื่น เปนตน การชวยกันตัวตอตัว โดยผูสอนหรือเพื่อนในกลุมชวยติวถือเปนการฝกที่มีแนวทางให – แบบฝกอิสระ ผู เ รี ย นจะเป น ผู ทำงานให ส มบู ร ณ โดยปราศจากความชวยเหลือการทำงานตามลำพัง หรือการบานอยูในขอบขายนี้ สิ่งที่ผูสอนควรจะตองพิจารณา 1) ควรฝกฝนอะไร 2) ควรฝกฝนนานเทาไร 3) ควรฝกฝนบอยเทาไร 4) ผูเรียนจะรูอยางไรวาเขาทำไดในระดับใด 5) การฝ ก ฝนนั้ น สั ม พั น ธ กั บ ผลการเรี ย นรู แ ละเหมาะสมกั บ ระดั บ ความคิ ด ของ ผูเรียนหรือไม การฝกฝนเปนการเพิ่มโอกาสใหผูเรียนมีความเขาใจดีขึ้น และยังถายทอดการเรียนรูนั้นไปสูสถานการณใหม ๆ การฝกฝนบอย ๆ ชวยใหมีการเก็บขอมูลในสมองความจำระยะยาว 3.4 การสรุป การสรุปบทเรียนควรจะกระทำหลังจากที่ไดมีการฝกฝนแลว เพราะจะทำใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนดียิ่งขึ้น ผูเรียนจะตองเปนผูสรุปบทเรียนเอง หรือผูเรียนทุกคนมีสวนรวมผูสอนมีหนาที่กระตุนใหไปสูการสรุป การที่ผูเรียนเปนผูสรุปสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง จะทำใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิมและความรูใหม มีการปรับความรูเดิมและความรูใหม ซึ่งกระบวน-การตาง ๆ เหลานี้เปนการสรางความรูของผูเรียน ทำใหผูเรียนมีการสะสมองคความรูและสงเสริมการขยายความคิดของผูเรียนในการจะเรียนตอไป และถายิ่งผูเรียนไดมีการพัฒนาสมรรถภาพสมองที่ถูกตอง ไดมีการพัฒนาองครวมทั้งสมองดานซายและดานขวา หรือไดพัฒนาตามกรอบของพหุปญญาจะทำใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน 4. กระบวนการเรียนรู กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ไ ด อ อกแบบไว จะประสบความสำเร็ จ ได ขึ้ น อยู กั บ เงื่ อ นไขอีก 4 ประการ 4.1 บรรยากาศการเรียนรู 4.2 พฤติกรรมของผูสอน 4.3 พฤติกรรมของผูเรียน 4.4 การใชทรัพยากร สื่อการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ 5. กระบวนการประเมินผลการเรียนรู 5.1 วัดและประเมินผล สอดคลองตามลักษณะของผลการเรียนรูที่ระบุในแผน 5.2 ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลาย
 9. 9. แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 • 1 แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ู ชันประถมศึกษาปที่ 6 ้ หนวยการเรียนรที่ 1 การดำรงชีวตและครอบครัว ู ิ ตอนที่ 1 เรื่อง งานบาน เวลา 11 ชั่วโมง 1. บานและชีวตความเปนอยภายในบาน ิ ู เวลา 3 ชัวโมง ่ผลการเรียนรู 1. อธิบายหลักการ วิธการจัดตกแตง การทำความสะอาดหองรับแขก และหองรับประทาน ี อาหารได 2. มีทักษะในการจัดตกแตงหองรับแขก และหองรับประทานอาหาร 3. เห็นความสำคัญและนำวิธีการจัดตกแตงหองรับแขก และหองรับประทานอาหารไปใชใน ชีวิตประจำวันเนือหา ้ หองรับแขก หองรับประทานอาหาร หลักการจัดตกแตงหองรับแขก หลักการจัดตกแตงหองรับประทานอาหาร รูปแบบของการจัดตกแตงหองรับแขก รูปแบบของการจัดตกแตงหองรับประทานอาหาร เครื่องเรือนและสิ่งของเครื่องใชในการ เครื่องเรือนและสิ่งของเครื่องใชในการจัด จัดตกแตงหองรับแขก ตกแตงหองรับประทานอาหาร การทำความสะอาดหองรับแขก การทำความสะอาดหองรับประทานอาหาร ตัวอยางการจัดตกแตงหองรับแขก ตัวอยางการจัดตกแตงหองรับประทาน (จั ดแบบเขามุมหอง) ตามกระบวน อาหาร (จัดแบบนั่งโตะ) ตามกระบวน การทำงาน การทำงานกระบวนการจัดการเรียนรู 1. การนำเขาสูบทเรียน ครูนำเขาสบทเรียน โดยใชเทคนิค 5W กับ H เชน ู – บานใครมีหองรับแขกและหองรับประทานอาหารบาง (Who) – หองรับแขกและหองรับประทานอาหารควรอยูสวนไหนของบาน (Where) – เมื่อหองรับแขกและหองรับประทานอาหารสกปรกควรทำอยางไร (How)
 10. 10. 2 • แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 – ควรทำความสะอาดหองรับแขกและหองรับประทานอาหารเมื่อไร (When) – ทำไมถึงตองจัดตกแตง ทำความสะอาดหองรับแขกและหองรับประทานอาหาร (Why) – ควรจะนำเครื่องเรือนและสิ่งของเครื่องใชอะไรบาง มาใชในการจัดตกแตงหองรับแขกและหองรับประทานอาหาร (What) 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู • จัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูขอที่ 1 ดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 ทบทวน ครูใหนักเรียนชวยกันทบทวนการจัดตกแตง ทำความสะอาดหองรับแขกและหองรับประทานอาหารจากประสบการณของนักเรียน ขั้นที่ 2 ใหความรู ใหนักเรียนศึกษาวิธีการจัดตกแตง ทำความสะอาดหองรับแขกและหองรับประทานอาหาร จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ขั้นที่ 3 พัฒนาความเขาใจ – ใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 2 กลุม เลือกศึกษาคนควาการจัดตกแตงหองรับแขกและหองรับประทานอาหาร – แตละกลุมนำผลการศึกษาคนความาจัดเปนศูนยกลางการเรียนรูแลวผลัดกันศึกษาผลงานของแตละกลุม – นักเรียนแตละคนสรุปและจัดทำเปนรายงานสง • จัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูขอที่ 2 และ 3 ดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 สังเกต – ครูเลือกสาธิตการจัดตกแตงหองรับแขกหรือหองรับประทานอาหารใหนักเรียนสังเกต – นักเรียนสังเกตและบันทึกผลการสาธิตของครูผูสอน ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ – แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4–5 คน พรอมกับเลือกการจัดตกแตงหองรับแขกหรือหองรับประทานอาหาร กลุมละ 1 ตัวอยาง – แตละกลุมสาธิตการจัดตกแตงหองที่เลือก ตามกระบวนการทำงาน (โดยใชควบคูกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผน 2. การปฏิบัติ 3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ 4. การปรับปรุงแกไข ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ ครูตรวจสอบความถูกตองดวยการสังเกต สัมภาษณ และผลงานของแตละกลุมพรอมกับใหคำแนะนำ 3. การฝกฝน เพื่อใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูดังกลาว ควรใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมดังตอไปนี้
 11. 11. แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 • 3 – กิจกรรมที่ 1 หลักการจัด – กิจกรรมที่ 2 แผนผังการจัด – กิจกรรมที่ 3 วิเคราะหรูปภาพ – กิจกรรมที่ 4 สาธิตการจัด – กิจกรรมที่ 5 หองในฝน 4. การสรุป ให นั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เกี่ ย วกั บ การจั ด ตกแต ง ห อ งรั บ แขก และหองรับประทานอาหารตามหัวขอตอไปนี้ – หลักการจัดตกแตง – รูปแบบของการจัดตกแตง – เครื่องเรือนและสิ่งของเครื่องใชในการจัดตกแตง – การทำความสะอาด กระบวนการเรียนรู 1. บรรยากาศการเรียนรู มุงสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหนักเรียน – แสวงหาความรู – ปฏิบัติจริง – มีสวนรวม – คิดดวยตนเอง 2. พฤติกรรมผูสอน – นำเสนอสิ่งเรา และใหคำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรม – สาธิตและอธิบายวิธีการปฏิบัติ – สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนหรือสนใจ – คอยแนะนำใหนักเรียนปฏิบัติได 3. พฤติกรรมผูเรียน – ศึกษาและสรุปเนื้อหาในบทเรียน – ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู – นำเสนอผลงาน – ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองและกลุม – นำการปฏิบัติไปใชจริง 4. สื่อการเรียนการสอน – หนังสือเรียนสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 – แบบฝกหัดสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 – วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรม – แผนผัง – ตัวอยางของจริง/ภาพ
 12. 12. 4 • แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 การประเมินผลการเรียนรู ดานความรู ผลการเรียนรูขอที่ 1 อธิบายหลักการ วิธีการจัดตกแตง การทำความสะอาดหองรับแขก และ หองรับประทานอาหารได คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 7 ทับตัวอักษรหนาคำตอบที่ถูกตอง 1. การจัดหองรับแขกใหอยูในสวนหนาของ 6. การจั ด ห อ งรั บ ประทานอาหารไว ใ กล กั บ ตัวบาน เปนการจัดโดยยึดหลักในขอใด หองครัวเปนการจัดโดยยึดหลักในขอใด ก ความสะอาด ค ความประหยัด ก ความสบาย ค ความสะดวก ข ความสะดวก ง ความปลอดภัย ข ความสะอาด ง ความสวยงาม 2. การนำเศษวัสดุมาประดิษฐเปนเครืองประดับ ่ 7. “หองรับประทานอาหารจะตองมีแสงสวาง เพื่อนำมาจัดตกแตงในหองรับแขก เปน เพียงพอ ไมรอนอบอาว และพื้นหองจะ การจัดโดยยึดหลักในขอใด ตองไมลื่น” จากขอความดังกลาวเปนการ ก ความสะดวก ค ความสวยงาม จัดโดยยึดหลักในขอใด ข ความประหยัด ง ความปลอดภัย ก ความสบายและความปลอดภัย 3. สี ข องผ า ม า นควรสั ม พั น ธ กั บ สี ข องข อ ใด ข ความสะดวกและความปลอดภัย มากที่สุด ค ความสวยงามและความสะอาด ก ชุดรับแขก ง ความสะดวกและความปลอดภัย ข แจกันดอกไม 8. หลั ก การในข อ ใดที่ สำคั ญ ที่ สุ ด ในการจั ด ค ภาพติดฝาผนัง หองรับประทานอาหาร ง เพดานหรือฝาผนัง ก ความสบาย ค ความสะอาด 4. ใครตกแตงหองรับแขกอยาง ไม ประหยัด ข ความสะดวก ง ความสวยงาม ก กุงซื้อภาพสีน้ำมันมาประดับฝาผนังหอง ข ไกนำดอกไมที่ปลูกที่บานมาจัดแจกัน 9. ภาพใดเหมาะสมที่ จ ะนำมาตกแต ง ห อ ง ค ปลานำขวดกาแฟมาทำแจกันดอกไม รับประทานอาหาร ง หมูนำกระถางไมประดับหนาบานมาตั้ง ก ภาพทะเล ที่มุมหองรับแขก ข ภาพดอกไม ค ภาพผักผลไม 5. “วิ ภ าติ ด ผ า ม า นหน า ต า งที่ มี สี สั น เข า กั บ ง ถูกทุกขอ เพดานและฝาผนั ง ห อ ง” จากข อ ความ ดังกลาวเปนขั้นตอนใดของกระบวนการ 10. สถานที่ รั บ ประทานอาหารอาจอยู ใ นห อ ง ทำงาน ตอไปนี้ได ยกเวน หองใด ก การปฏิบัติ ก หองครัว ข การวางแผน ข หองนอน ค การปรับปรุงแกไข ค หองรับแขก ง การตรวจสอบผลการปฏิบัติ ง หองนั่งเลน
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 • 5 ดานทักษะ/กระบวนการ ผลการเรียนรูขอที่ 2 มีทักษะในการจัดตกแตงหองรับแขก และหองรับประทานอาหาร คำชี้แจง ผูสอนสังเกตพฤติกรรมหรือสัมภาษณนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน แลวสรุปผลการประเมินดังนี้ ระดับคุณภาพ รายการ 2 1 0 1. เลือกและจัดวางสิ่งของเครื่องใชในหองรับแขกและหองรับประทานอาหาร ไดอยางเหมาะสม 2. ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 3. จัดตกแตงหองรับแขกและหองรับประทานอาหารไดเหมาะสมกับพื้นที่ 4. ทำความสะอาดหองรับแขกและหองรับประทานอาหารอยางสม่ำเสมอระดับคุณภาพ 2 = ดีมาก, ดี 1 = พอใช 0 = ตองปรับปรุง สรุปผลการประเมิน (ลงชื่อ) ผประเมิน ู ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ผลการเรียนรูขอที่ 3 เห็นความสำคัญและนำวิธีการจัดตกแตงหองรับแขก และหองรับประทาน อาหารไปใชในชีวิตประจำวัน คำชี้แจง ผูสอนสังเกตพฤติกรรมหรือสัมภาษณนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน แลวสรุปผลการประเมินดังนี้ ระดับคุณภาพ รายการ 2 1 0 1. ตังใจในการจัดตกแตง ทำความสะอาดหองรับแขกและหองรับประทาน ้ อาหาร 2. จัดตกแตง ทำความสะอาดหองรับแขกและหองรับประทานอาหารดวย ความยิ้มแยมแจมใส 3. มีความรับผิดชอบตอการจัดตกแตง ทำความสะอาดหองรับแขกและ หองรับประทานอาหารที่ไดรับมอบหมาย 4. มีความกระตือรือรนในการจัดตกแตง ทำความสะอาดหองรับแขกและ หองรับประทานอาหารระดับคุณภาพ 2 = ดีมาก, ดี 1 = พอใช 0 = ตองปรับปรุง สรุปผลการประเมิน (ลงชื่อ) ผประเมิน ู
 14. 14. 6 • แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 2. งานผา เวลา 4 ชัวโมง ่ ผลการเรียนรู 1. อธิบายวิธีการใชและการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาได 2. อธิบายวิธีการใชจักรเย็บผา วิธีการดูแลรักษา และขอควรระวังในการใชจักรเบื้องตนได 3. เย็บตะเข็บพื้นฐานที่ใชในการเย็บผาได 4. ซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยการติดเครื่องเกาะเกี่ยว (ตะขอ) และเปลี่ยนยางยืด ขอบกางเกงได 5. ตัดเย็บของใชภายในครัวได 6. มีเจตคติที่ดีและนำความรูเกี่ยวกับงานผาไปใชในชีวิตประจำวัน เนือหา ้ เครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผา จักรเย็บผา สวนประกอบของจักรเย็บผาที่ควรรู การใชจักรเย็บผาเบื้องตน ขอควรระวังในการใชจักรเย็บผา การดูแลรักษาจักรเย็บผา ตะเข็บพื้นฐานที่ใชในการเย็บผา การซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกาย 1. การติดเครื่องเกาะเกี่ยว 2. การเปลี่ยนยางยืดขอบกางเกง การตัดเย็บของใชภายในครัว ตัวอยางการตัดเย็บผากันเปอน ตามกระบวนการทำงาน ครั้งที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง ผลการเรียนรู 1. อธิบายวิธีการใชและการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาได 2. อธิบายวิธีการใชจักรเย็บผา วิธีการดูแลรักษา และขอควรระวังในการใชจักรเบื้องตนได
 15. 15. แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 • 7 เนือหา ้ เครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผา จักรเย็บผา สวนประกอบของจักรเย็บผาที่ควรรู การใชจักรเย็บผาเบื้องตน ขอควรระวังในการใชจักรเย็บผา การดูแลรักษาจักรเย็บผา กระบวนการจัดการเรียนรู 1. การนำเขาสูบทเรียน ครูใหนักเรียนแตละคนบอกชื่อเครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาไปเรื่อย ๆ หากนักเรียนคนไหนตอบไมไดใหออกมาเตนระบำหนาชั้นเรียน 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู • จัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูขอที่ 1 ดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 ทบทวน ครูใหนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาวามีอะไรบาง เพื่อเชื่อมโยงใหนักเรียนเห็นวาบางเนื้อหาเปนสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนรูมาบางแลว ขั้นที่ 2 ใหความรู – ครูนำบัตรความรูมาใหนักเรียนศึกษา ซึ่งบัตรความรูควรประกอบไปดวยหัวขอตอไปนี้ (โดยใชควบคูกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6) ภาพเครืองมือ ่ วิธีการใช วิธีการดูแลรักษา – นักเรียนแตละคนวาดรูปเครื่องมือ อธิบายวิธีการใชและวิธีการดูแลรักษาลงในสมุดของตนเอง ขั้นที่ 3 พัฒนาความเขาใจ ใหนักเรียนไปสัมภาษณผูรูเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผา วิธีการใชและวิธีการดูแลรักษา • จัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูขอที่ 2 ดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 ทบทวน ครูใหนกเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับจักรเย็บผาในเรืองตาง ๆ เชน จักรเย็บผา ั ่ ่ชวยใหเราทำงานไดรวดเร็วจริงหรือไม เพราะเหตุใด
 16. 16. 8 • แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 – หากไมมีจักรเย็บผาเราจะสามารถเย็บเสื้อผาไดหรือไม – จักรเย็บผามีสวนประกอบอะไรบาง หลังจากนั้นครูสรุปเพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาที่จะเรียนตอไป ขั้นที่ 2 ใหความรู ครูนำวีดิทัศนวิธีการใชจักรเย็บผาเบื้องตนมาใหนักเรียนศึกษาและใหลองปฏิบัติตามหัวขอตอไปนี้ การใชจักรเย็บผาเบื้องตน – การใสเข็มจักร – การกรอดายใสกระสวย – การบรรจุไสกระสวย – การใสกระสวยจักร – การรอยดายบน – การดึงดายลางจากกระสวย ขอควรระวังในการใชจักรเย็บผา ขั้นที่ 3 พัฒนาความเขาใจ – แบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม จับสลากเลือกหัวขอการใชจักรเย็บผาเบื้องตน(การใสเข็มจักร การกรอดายใสกระสวย การบรรจุไสกระสวย การใสกระสวยจักร การรอยดายบนและการดึงดายลางจากกระสวย) กลุมละ 1 หัวขอ – แตละกลุมไปสัมภาษณผูรูเกี่ยวกับหัวขอที่จับสลากได และรวมกันสรุปเปนความคิดของกลุม 3. การฝกฝน เพื่อใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูดังกลาว ควรใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมดังตอไปนี้ – กิจกรรมที่ 1 สมุดภาพเครื่องมือ – กิจกรรมที่ 2 ฝกกอนใชจกร ั 4. การสรุป – ใหนักเรียนสรุปเครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาโดยสรางเปนแผนที่ความคิด – ใหนักเรียนสรุปการใชจักรเย็บผาเบื้องตนโดยการทำเปนรายงานสง ครั้งที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง ผลการเรียนรู 1. เย็บตะเข็บพื้นฐานที่ใชในการเย็บผาได 2. ซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยการติดเครื่องเกาะเกี่ยว (ตะขอ) และเปลี่ยนยางยืด ขอบกางเกงได
 17. 17. แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 • 9 เนือหา ้ ตะเข็บพื้นฐานที่ใชในการเย็บผา การซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกาย 1. การติดเครื่องเกาะเกี่ยว 2. การเปลี่ยนยางยืดขอบกางเกง กระบวนการจัดการเรียนรู 1. การนำเขาสูบทเรียน ครูนำภาพเสื้อผาที่ชำรุด (ตะขอหลุด ยางยืดขาดหรือหลวม) มาใหนักเรียนดู และถามคำถามนักเรียนวาถาตองซอมแซม จะมีวิธีการซอมแซมอยางไรบาง 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู ขั้นที่ 1 สังเกต – ครูผูสอนอธิบายพรอมกับสาธิตตามหัวขอตอไปนี้ การเย็บตะเข็บพื้นฐานที่ใชในการเย็บผา (ตะเข็บธรรมดา ตะเข็บเขาถ้ำ และ ตะเข็บแบน) การซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกาย 1. การติดเครื่องเกาะเกี่ยว 2. การเปลี่ยนยางยืด – นักเรียนสังเกตพรอมกับซักถามขอสงสัย ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติ – แบงนักเรียนออกเปนกลุม แตละกลุมเลือก การเย็บตะเข็บและการซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกาย – แตละกลุมคัดเลือกนักเรียนที่สามารถเย็บตะเข็บและซอมแซมเสื้อผาที่ดีที่สุด – ใหนักเรียนที่ถูกคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดออกมาสาธิตวิธีการเย็บตะเข็บและการซอมแซมเสื้อผาใหเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนดู ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ – นักเรียนตรวจสอบความถูกตองรวดเร็วผลงานของตนเองและเพื่อนภายในกลุม – ครูผสอนรวมตรวจสอบผลการปฏิบตงานจากการสังเกต สัมภาษณ และผลงาน ู ั ิของนักเรียนแตละคน 3. การฝกฝน เพื่อใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูดังกลาว ควรใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมดังตอไปนี้ – กิจกรรมที่ 3 สาธิตการเย็บตะเข็บ – กิจกรรมที่ 4 ฝกติดเครื่องเกาะเกี่ยว – กิจกรรมที่ 5 การเปลี่ยนยางยืด 4. การสรุป – ใหนักเรียนสรุปเปนกลุม/สรุปรวมกันในชั้นเรียน – นักเรียนแตละคนสรุปเปนความคิดของตนเองพรอมทั้งบันทึกผล
 18. 18. 10 • แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ครั้งที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง ผลการเรียนรู 1. ตัดเย็บของใชภายในครัวได 2. มีเจตคติที่ดีและนำความรูเกี่ยวกับงานผาไปใชในชีวิตประจำวัน เนือหา ้ การตัดเย็บของใชภายในครัว ตัวอยางการตัดเย็บผากันเปอน ตามกระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการเรียนรู 1. การนำเขาสูบทเรียน ครูนำผากันเปอนที่มีการตัดเย็บสวยงามมาใหนักเรียนสังเกตพรอมกับตั้งคำถามเกี่ยวกับผากันเปอน ดังนี้ – นักเรียนเคยเห็นผากันเปอนที่ไหนบาง – นักเรียนคิดวาผากันเปอนมีประโยชนอยางไรบาง – นักเรียนคิดวาผากันเปอนตัวนี้ตัดเย็บดวยมือหรือจักรเย็บผา – นักเรียนคิดอยากจะตัดผากันเปอนเปนของตนเองหรือไม เพราะอะไร 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู ขั้นที่ 1 สังเกต – ครูนำภาพที่แสดงถึงขั้นตอนการตัดเย็บผากันเปอนมาใหนักเรียนสังเกตพรอมกับอธิบายวิธีการทำเปนขั้นตอน – เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามในสวนที่ไมเขาใจหรือในเรื่องที่อยากรูเพิ่มเติม ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติ หลังจากครูอธิบายแลวใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4–5 คน เพื่อลงมือตัดเย็บผากันเปอนกลมละ 1 ตัว ตามกระบวนการทำงาน (โดยใชควบคกบหนังสือเรียนสาระการเรียนรการงาน  ุ ู ั ูอาชีพและเทคโนโลยี ป.6) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผน 2. การปฏิบัติ 3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ 4. การปรับปรุงแกไข ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ – ใหนักเรียนประเมินผลงานของตนเองภายในกลุม – ใหนักเรียนแตละกลุมนำเสนอผลงานและคัดเลือกกลุมที่มีผลงานที่ดีที่สุด – ครูตรวจสอบผลงานของนักเรียนจากการสังเกต สัมภาษณ และผลงานของนักเรียนในแตละกลุม
 19. 19. แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 • 11 3. การฝกฝน เพือใหนกเรียนเกิดผลการเรียนรดงกลาว ควรใหนกเรียนปฏิบตตามกิจกรรมที่ 6 ผากันเปอน ่ ั ู ั ั ั ิ ของฉัน และใหนักเรียนที่สนใจการตัดเย็บเสื้อผาไปหาวิธีการตัดเย็บเสื้อผาในแบบตาง ๆ ตอไป 4. การสรุป ใหนักเรียนสรุปวิธีการตัดเย็บผากันเปอน ตามกระบวนการทำงาน บันทึกตามความคิดของตนเอง กระบวนการเรียนรู 1. บรรยากาศการเรียนรู มุงสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหนักเรียน – แสวงหาความรู – ปฏิบัติจริง – มีสวนรวม – คิดดวยตนเอง 2. พฤติกรรมผูสอน – นำเสนอสิ่งเรา และใหคำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรม – สาธิตและอธิบายวิธีการปฏิบัติ – สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนหรือสนใจ – คอยแนะนำใหนักเรียนปฏิบัติได 3. พฤติกรรมผูเรียน – ศึกษาและสรุปเนื้อหาในบทเรียน – ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู – นำเสนอผลงาน – ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองและกลุม – นำการปฏิบัติไปใชจริง 4. สื่อการเรียนการสอน – หนังสือเรียนสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 – แบบฝกหัดสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 – วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรม – แผนผัง – ตัวอยางของจริง/ภาพ
 20. 20. 12 • แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 การประเมินผลการเรียนรู ดานความรู ผลการเรียนรูขอที่ 1 อธิบายวิธีการใชและการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาได ผลการเรียนรูขอที่ 2 อธิบายวิธการใชจกรเย็บผา วิธการดูแลรักษา และขอควรระวังในการใช ี ั ี จักรเบื้องตนได คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 7 ทับตัวอักษรหนาคำตอบที่ถูกตอง 1. เครื่องมือในขอใดตอไปนี้ที่ใชสำหรับการ 5. ตะเข็ บ ในข อ ใดที่ เ หมาะสำหรั บ ใช เ ย็ บ สรางแบบในการตัดเย็บเสื้อผาทั้งหมด กางเกงยีนส ก เข็มจักร เข็มหมุด ก ตะเข็บแบน ข กรรไกร เข็มจักร ข ตะเข็บเขาถ้ำ ค ที่เลาะผา ชอลกเขียนผา ค ตะเข็บธรรมดา ง ลูกกลิง กระดาษกดรอย ้ ง ตะเข็บเย็บตอผา 2. สวนประกอบในขอใดที่ทำหนาที่กันผาให 6. การซอมแซมเสือผาเครืองแตงกายในขอใด ้ ่ เรียบขณะเย็บ ที่จะตองใชเปนคูเสมอ ก ตีนผี ก การเปลี่ยนซิป ข สายพาน ข การเปลี่ยนตะขอ ค หลักดาย ค การเปลี่ยนกระดุม ง การเปลี่ยนยางยืด ง แผงเหล็ก 7. ในการเปลี่ยนยางยืดขอบกางเกงนอน ถา 3. ขอใดตอไปนี้ปฏิบัติไดถูกตองเกี่ยวกับการ เอวจริง 30 นิว จะตองใชยางยืดยาวเทาไร ้ ถีบจักร ก 28 นิ้ว ก ถีบเรงจักรในระยะแรก ข 30 นิ้ว ข การถีบจักรควรถีบใหมีจังหวะคงที่ ค 32 นิ้ว ค ถาตองการหยุดควรหยุดถีบจักรทันที ง 34 นิ้ว ง ขณะเย็ บ จะต อ งเร ง ถี บ จั ก รให เ ร็ ว ช า สลับกันไป 8. การตั ด ผ า กั น เป อ นต อ งลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ น ขั้นตอนใดกอน 4. ขอใดคือความหมายของคำวา ตะเข็บ ก การสรางแบบ ก การตอผาใหติดกัน ข การวางแบบลงบนผา ข การเย็บใหเปนแนวตรง ค การใชเข็มหมุดกลัดใหแบบและผาติดกัน ค การตอผา 2 ชิ้นใหตรงกัน ง นำสวนของกระเปามาเย็บติดใหสวยงาม ง แนวของฝเข็มที่ยึดผา 2 ชิ้นใหติดกัน ยิงขึน ่ ้
 21. 21. แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 • 13 ดานทักษะ/กระบวนการ ผลการเรียนรูขอที่ 3 เย็บตะเข็บพื้นฐานที่ใชในการเย็บผาได คำชี้แจง ผูสอนสังเกตพฤติกรรมหรือสัมภาษณนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน แลวสรุปผลการประเมินดังนี้ ระดับคุณภาพ รายการ 2 1 0 1. เลือกใชอุปกรณในการตัดเย็บตะเข็บพื้นฐานไดเหมาะสม 2. ใชอุปกรณในการเย็บตะเข็บพื้นฐานไดถูกวิธี 3. เย็บตะเข็บพื้นฐานไดตามแบบ 4. เย็บตะเข็บพื้นฐานไดถูกตองตามขั้นตอน 5. ผลงานดีมีคุณภาพระดับคุณภาพ 2 = ดีมาก, ดี 1 = พอใช 0 = ตองปรับปรุง สรุปผลการประเมิน (ลงชื่อ) ผประเมิน ู ผลการเรียนรูขอที่ 4 ซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยการติดเครื่องเกาะเกี่ยว (ตะขอ) และ เปลียนยางยืดขอบกางเกงได ่ คำชี้แจง ผูสอนสังเกตพฤติกรรมหรือสัมภาษณนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน แลวสรุปผลการประเมินดังนี้ ระดับคุณภาพ รายการ 2 1 0 1. เลือกใชอุปกรณในการซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยการติด เครืองเกาะเกียว (ตะขอ) เปลียนยางยืดขอบกางเกงไดเหมาะสม ่ ่ ่ 2. ใชอุปกรณในการซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยการติดเครื่อง เกาะเกียว (ตะขอ) เปลียนยางยืดขอบกางเกงไดถกวิธี ่ ่ ู 3. ซอมแซมเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยการติดเครื่องเกาะเกี่ยว (ตะขอ) เปลี่ยนยางยืดขอบกางเกงไดตามแบบ 4. ซอมแซมเสือผาเครืองแตงกายดวยการติดเครืองเกาะเกียว (ตะขอ) ้ ่ ่ ่ เปลี่ยนยางยืดขอบกางเกงไดถูกตองตามขั้นตอน ผลงานดีมีคุณภาพระดับคุณภาพ 2 = ดีมาก, ดี 1 = พอใช 0 = ตองปรับปรุง สรุปผลการประเมิน (ลงชื่อ) ผประเมิน ู
 22. 22. 14 • แผนการจัดการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ผลการเรียนรูขอที่ 5 ตัดเย็บของใชภายในครัวได คำชี้แจง ผูสอนสังเกตพฤติกรรมหรือสัมภาษณนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน แลวสรุปผลการประเมินดังนี้ ระดับคุณภาพ รายการ 2 1 0 1. เลือกใชอปกรณในการตัดเย็บของใชภายในครัวได ุ 2. ใชอปกรณในการตัดเย็บของใชภายในครัวได ุ 3. เย็บเครื่องใชภายในครัวไดตามแบบ 4. เย็บเครื่องใชภายในครัวไดถูกตองตามขั้นตอน 5. ผลงานดีมีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 2 = ดีมาก, ดี 1 = พอใช 0 = ตองปรับปรุง สรุปผลการประเมิน (ลงชื่อ) ผประเมิน ู ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ผลการเรียนรูขอที่ 6 มีเจตคติที่ดีและนำความรูเกี่ยวกับงานผาไปใชในชีวิตประจำวัน คำชี้แจง ผูสอนสังเกตพฤติกรรมหรือสัมภาษณนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน แลวสรุปผลการประเ8

×