การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

5,742 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,742
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,000
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 1. 1. และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ้
 2. 2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคมสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ้
 3. 3. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่ งชี ้ (เริ่มใช้ 2554) 18 มาตรฐาน 84+4 ตัวบ่ งชี ้ (2551 - 2553)มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 7ผู้เรี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ผู้เรี ยนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (5 ตัวบ่ งชี)้(6 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) มาตรฐานที่ 8 ผู้เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา (3 ตัวบ่ งชี)้ (หมายเหตุ เพิ่มตัวบ่ งชีมาตรฐานที่ 1,6,13,15 = 84+4 รวม 88 ตัวบ่ งชี)้ ้มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 1ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พงประสงค์ (6+1 ตัวบ่ งชี)้ ึที่พงประสงค์ ึ มาตรฐานที่ 2(4 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) ผู้เรี ยนมีจตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม (2 ตัวบ่ งชี)้ ิมาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทักษะในการ มาตรฐานที่ 6แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรี ยนรู้ และพัฒนาและพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง ตนเองอย่ างต่ อเนื่อง(4 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) (3+1 ตัวบ่ งชี)้
 4. 4. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่ งชี ้ (เริ่มใช้ 2554) 18 มาตรฐาน 84+4 ตัวบ่ งชี ้ (2551 - 2553)มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิด มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ ปัญหาได้ สังเคราะห์ มีวจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คดไตร่ ตรอง ิ ิอย่ างมีสติสมเหตุผล (4 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) และมีวสัยทัศน์ (4 ตัวบ่ งชี)้ ิมาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ น มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรตามหลักสูตร (4 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) ( 5 ตัวบ่ งชี)้มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทักษะในการทางาน รั กการ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทักษะในการทางาน รั กการทางานทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อ่ ืนได้ และมีเจตคติ สามารถทางานร่ วมกับผู้อ่ ืนได้ และเจตคติท่ ีดีต่ออาชีพสุจริตที่ดีต่ออาชีพสุจริต (4 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) (5 ตัวบ่ งชี)้มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 9 ครู มีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ(6 มาตรฐาน / 33 ตัวบ่ งชี)้ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ ากับชุมชนได้ ดีและมาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัตงานตามบทบาทหน้ าที่ ิ มีครู เพียงพอ (7 ตัวบ่ งชี)้อย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน (9 ตัวบ่ งชี/้ 10 คะแนน) อย่ างมีประสิทธิภาพและเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (7 ตัวบ่ งชี)้ ผู้เรี ยน
 5. 5. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่ งชี ้ (เริ่มใช้ 2554) 18 มาตรฐาน 84+4 ตัวบ่ งชี ้ (2551 - 2553)มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงานตามบทบาท ิ มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการหน้ าที่อย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริหารจัดการศึกษา (4 ตัวบ่ งชี)้(6 ตัวบ่ งชี/้ 10 คะแนน) มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดย ใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน (5+1 ตัวบ่ งชี)้มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงานตามบทบาทหน้ าที่ ิ และภูมปัญญาในท้ องถิ่น (2 ตัวบ่ งชี)้ ิอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่ างบ้ าน(3 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) องค์ กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์ กรภาครั ฐและมาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ เอกชน เพื่อพัฒนาวิธีการเรี ยนรู้ในชุมชน (2 ตัวบ่ งชี)้(1 มาตรฐาน / 2 ตัวบ่ งชี)้มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริมสนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู้(2 ตัวบ่ งชี ้ / 10 คะแนน)มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการกระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรี ยนรู้ ท่ ีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (7 ตัวบ่ งชี)้ผู้เรี ยนอย่ างรอบด้ าน (6 ตัวบ่ งชี ้ / 10 คะแนน) มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพ ผู้เรี ยนอย่ างหลากหลาย (7+1 ตัวบ่ งชี)้
 6. 6. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่ งชี ้ (เริ่มใช้ 2554) 18 มาตรฐาน 84+4 ตัวบ่ งชี ้ (2551 - 2553)มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อม มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนา บริการที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาตามธรรมชาติ (5 ตัวบ่ งชี)้เต็มศักยภาพ (3 ตัวบ่ งชี ้ / 10 คะแนน)มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์ กร โครงสร้ างของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์ กรอย่ างเป็ นระบบ(6 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) ครบวงจร (5 ตัวบ่ งชี)้มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม(1 มาตรฐาน / 2 ตัวบ่ งชี)้มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสูงขึน ้(2 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน)มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา(1 มาตรฐาน / 2 ตัวบ่ งชี)้มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเปาหมาย ้ตามวิสัยทัศน์ ปรั ชญา และจุดเน้ นที่กาหนดขึน (2 ตัวบ่ งชี ้ / 5 คะแนน) ้
 7. 7. การให้ คะแนนตัวบ่ งชีและสรุ ปผลรายมาตรฐาน ้ ในการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขันพื ้นฐานซึงในแต่ละมาตรฐาน ้ ่และตัวบ่งชี ้ ได้ กาหนดน ้าหนักคะแนนไว้ แตกต่างกันนัน การ ้กาหนดระดับคุณภาพที่ถือว่าเป็ นระดับพื ้นฐานที่ผ้ เู รี ยนหรื อสถานศึกษาจะต้ องสามารถทาได้ ถกกาหนดไว้ ที่ระดับ ๓ ดังนัน ู ้ในการพิจารณาให้ คะแนนคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี ้ การสรุปรายมาตรฐาน การสรุปรายด้ าน และการสรุปภาพรวม มีดงนี ้ ั
 8. 8. . . ( )X ....... =
 9. 9. : . (. )* . = ( + + )X = .
 10. 10. . . ...... X ....... =
 11. 11. : . (. )* . . ( )X . . = = . . .
 12. 12. . . . ( ) . – . . – . . – . . – . . – .
 13. 13. .( . ) . – . . – . . – . . – . . – .
 14. 14. .( . ) . – . . – . . – . . – . . – .
 15. 15. : . (. ) . . .
 16. 16. . . = : - . - . - . - . - . - . + + + + + = = . .
 17. 17. . . ( ) . – . . – . . – . . – . . – .
 18. 18. ( ) . – . . – . . – . . – . . – .
 19. 19. : . ( ) .
 20. 20. . . =
 21. 21. : + + + + + = = . .
 22. 22. . . . – . . – . . – . . – . . – . : . .
 23. 23. . . ( ) =
 24. 24. . %. . – . . – . . – . . – . . – .
 25. 25. . (๓. +๓. +๓ +๓. + . + . )/. ( + + + + + )/.. .
 26. 26. ... / / . . . . .
 27. 27. .. ..... ...
 28. 28. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๑
 29. 29. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๒
 30. 30. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๓
 31. 31. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๔
 32. 32. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๕
 33. 33. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๖
 34. 34. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๗
 35. 35. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๘
 36. 36. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๙
 37. 37. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๑๐
 38. 38. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๑๑
 39. 39. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๑๒
 40. 40. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๑๓
 41. 41. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๑๔
 42. 42. เกณฑ์ มาตรฐานที่ ๑๕
 43. 43. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคมสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ้
 44. 44. ความสัมพันธ์ ระหว่ างการประกันคุณภาพภายใน กับประเมินคุณภาพภายนอก
 45. 45. ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม๑. ประเมินอิงเกณฑ์ ตามจุดเน้ นของสถานศึกษา๒. ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็ นหลั ก ตามมาตรา ๕๑ ของ พระราชบัญญัตการศึกษาแห่ งชาติ โดยให้ นาหนักร้ อยละ ๘๐ และ ิ ้ ใช้ ข้อมูลเฉลี่ยย้ อนหลัง ๓ ปี๓. ประเมินประเมินโดยวิธีการและข้ อมูลทังเชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ ้ และเชิงพัฒนาการ โดยพิชญพิจารณ์ (Peer Review)๔. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้ อง เชื่อถือ ได้ เพื่อกระตุ้นให้ การประกันคุณภาพภายใน มีความเข้ มแข็งยิ่งขึน ้48 ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 46. 46. ๕. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น้าหนักร้อยละ ๒๐ ให้ ความสาคัญกับกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ้ เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผูเรียน การจัด ้ การเรียนการสอนที่เน้ นผูเรียนเป็ นสาคัญ การบริหารจัดการที่ใช้ ้ โรงเรียนเป็ นฐาน และการประกันคุณภาพภายใน๖. ลดจานวนตัวบ่งชี้และจานวนมาตรฐานสาหรับการประเมิน คุณภาพภายนอก โดยถ่ายโอนตัวบ่งชี้และมาตรฐาน เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบ การประกันคุณภาพภายใน 49 ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 47. 47. กฎหมาย ระเบียบที่ต้องรู้๑. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๗-๔๙๒. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓๔. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑๕.50 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 48. 48. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก - เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ - เพื่อยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ไม่ ตัดสิน ผล ได้ -ตกรอบสอง - เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา - เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษารอบสาม - เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 51 - เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 49. 49. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับการศึกษาขันพืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 ้ ้ มาตรฐานการศึกษาในการประเมินรอบสาม กฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๓๘ กาหนดให้ สานักงานทาการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาแต่ ละแห่ งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุม หลักเกณฑ์ ในเรื่ องดังต่ อไปนี ้ ๑) มาตรฐานที่ว่าด้ วยผลการจัดการศึกษาในแต่ ละระดับ และประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่ว่าด้ วยการบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ๔) มาตรฐานที่ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
 50. 50. กลุ่มตัวบ่ งชี ้ ๓ กลุ่มแบ่ งเป็ น ๓ กลุ่ม จานวนทังหมด ๑๒ ตัวบ่ งชี ้ ดังนี ้ ้ ๑. กลุ่มตัวบ่ งชีพนฐาน ประกอบด้ วย ตัวบ่ งชีท่ ี ๑-๘ ้ ื้ ้ ๒. กลุ่มตัวบ่ งชีอัตลักษณ์ ประกอบด้ วย ตัวบ่ งชีท่ ี ๙ ้ ้ และ ๑๐ ๓. กลุ่มตัวบ่ งชีมาตรการส่ งเสริม ประกอบด้ วย ้53 ตัวบ่ งชีท่ ี ๑๑ และ ๑๒ ้ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 51. 51. กลุ่มตัวบ่ งชีพนฐาน ้ ื้ นาหนัก ้ตัวบ่ งชีท่ ี ้ ชื่อตัวบ่ งชี ้ (คะแนน) ๑ ผู้เรี ยนมีสขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ุ ๑๐ ๒ ผู้เรี ยนมีคณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงประสงค์ ุ ึ ๑๐ ๓ ผู้เรี ยนมีความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๔ ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น ๑๐ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ๒๐ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ๑๐ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ ๕ ต้ นสังกัด
 52. 52. การกาหนดค่าน้าหนักตัวบ่งชี้ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)ระดับการศึกษาขันพืนฐาน กาหนดให้ มีตัวบ่ งชี ้ ดังนี ้ ้ ้ - ตั ว บ่ งชี พื น ฐาน จ านวน ๘ ตั ว บ่ งชี ้ มี ค่ าน ้า หนั ก รวม ๘๐ คะแนน ้ ้(โดยตัวบ่ งชีท่ ี ๑ – ๔ และตัวบ่ งชีท่ ี ๖ มีค่านาหนั ก ๑๐ คะแนนตัวบ่ งชีท่ ี ๕ ้ ้ ้ ้มีค่านาหนัก ๒๐ คะแนน และตัวบ่ งชีท่ ี ๗ - ๘ มีค่านาหนัก ๕ คะแนน ) ้ ้ ้ - ตั ว บ่ งชี ้อั ต ลั ก ษณ์ มี จ านวน ๒ ตั ว บ่ งชี ้ มี ค่ าน ้า หนั ก ๑๐ คะแนน(แต่ ละตัวบ่ งชีมีค่านาหนัก ๕ คะแนน) ้ ้ - ตัวบ่ งชีมาตรการส่ งเสริม มีจานวน ๒ ตัวบ่ งชี ้ ้ 55 ่ านาหนัก ๑๐ คะแนน (แต่ ละตัวบ่ งชีมีค่านาหนัก ๕ คะแนน) มีค ้ ้ ้ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 53. 53. รูปแบบการประเมิน มีรูปแบบการประเมิน ๕ รู ปแบบ ดังนี ้ ๑. การประเมินเชิงปริมาณ ได้ แก่ ตัวบ่ งชีท่ ี ๒.๑ , ๒.๓ , ๓.๑ , ๓.๒ , ๔.๑ , ๔.๒ และ ๖.๒ ้ ๒. การประเมินเชิงปริมาณและพัฒนาการ ได้ แก่ ตัวบ่ งชีท่ ี ๑.๑ , ๕.๑ – ๕.๘ และ ๘ ้ ๓. การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้ แก่ ตัว บ่ งชีท่ ี ๑.๒ และ ๒.๒ ้ ๔. การประเมินเชิงคุณภาพ ได้ แก่ ตัวบ่ งชีท่ ี ๖.๑ , ๗ , ๙ , ๑๐ และ ๑๒ ้56 ๕. การประเมินเชิงคุณภาพและพัฒนาการ ได้ แก่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตัวบ่ งชีท่ ี ๑๑ ้
 54. 54. กลุ่มตัวบ่ งชี ้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขันพืนฐาน ้ ้ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี ้ ตามกฎกระทรวงฯ ๑. ผู้เรี ยนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๒. ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ านิยมที่พงประสงค์ ึ มาตรฐานที่ ๑ ๓. ผู้เรี ยนมีความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่อง กลุ่ม ๔. ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ผลการจัดการศึกษา ตัวบ่ งชี ้ ๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ พืนฐาน ้ ๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา ๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้ นสังกัด มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพภายใน ๙. ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรั ชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลุ่มตัวบ่ งชี ้ วัตถุประสงค์ ของการจัดตังสถานศึกษา ้ มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อัตลักษณ์ ๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษากลุ่มตัวบ่ งชี ้ ๑๑. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริมบทบาทของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา มาตรการ ๑๒. ผลการส่ งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รั กษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูป มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจั๖ดการศึกษา ส่ งเสริม 57 ตุลาคม ๒๕๕๔ การศึกษา
 55. 55. ค่ านาหนักคะแนนกลุ่มตัวบ่ งชีพนฐาน (๘๐ คะแนน) ้ ้ ื้ นาหนัก ้ตัวบ่ งชีท่ ี ้ ชื่อตัวบ่ งชี ้ (คะแนน) ๑ ผูเรียนมีสขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ้ ุ ๑๐ ๒ ผูเรียนมีคณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ้ ุ ๑๐ ๓ ผูเรียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง ้ ๑๐ ๔ ผูเรียนคิดเป็ น ทาเป็ น ้ ๑๐ ๕ ผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนของผูเรียน ้ ๒๐ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเรียนเป็ นสาคัญ ้ ๑๐ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕ 58 ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕
 56. 56. ค่ านาหนักคะแนนกลุ่มตัวบ่ งชีอัตลักษณ์ ้ ้ (๑๐ คะแนน) นาหนัก ้ตัวบ่ งชีท่ ี ้ ชื่อตัวบ่ งชี ้ (คะแนน) ๙ ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ๕ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตังสถานศึกษา ้ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ น ๕ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 59 ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 57. 57. ค่ านาหนักคะแนนกลุ่มตัวบ่ งชีมาตรการส่ งเสริม ้ ้ (๑๐ คะแนน) นาหนัก ้ตัวบ่ งชีท่ ี ้ ชื่อตัวบ่ งชี ้ (คะแนน) ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่ งเสริมบทบาท ๕ ของสถานศึกษา ๑๒ ผลการส่ งเสริมพัฒนาสถานศึกษา ๕ เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้ อง กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 60 ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 58. 58. เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

×