โครงสร้างหลักสูตร

1,618 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างหลักสูตร

  1. 1. 5 โครงสร้ างหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน ้ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สานักงานเขตพืนทีการศึกษายโสธร เขต 2 ้ ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พตภาษาไทย 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40คณิ ตศาสตร์ 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40วิทยาศาสตร์ 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40สังคมศึกษา ศาสนาและ 60 60 60 60 60 60วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 20 20 20 20 20 20สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40การงานอาชีพและ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 รวมเวลาเรียน 440 240 440 240 440 280 440 280 440 280 440 280กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนแนะแนว/กิจกรรมเพื่อ 40 40 40 40 40 40 40สาธารณประโยชน์ลูกเสื อ/เนตรนารี /ผูบาเพ็ญ ้ 20 20 20 20 20 20 20ประโยชน์ชุมนุม 20 20 20 20 20 20 20รวมจานวน 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80รวมจานวนชั่วโมงทั้งหมด 600 600 600 600 600 600หมายเหตุ สาระเพิ่มเติมเลือกเรี ยน 2 รายวิชา 2 หน่วยกิต เท่ากับ 80 ชัวโมง / ภาคเรี ยน ่
  2. 2. 6 โครงสร้ างหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน ้ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สานักงานเขตพืนทีการศึกษายโสธร เขต 2 ้ ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ )กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พตภาษาไทย 40 40 40 40 40 40คณิ ตศาสตร์ 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60วิทยาศาสตร์ 200 40 200 200 200 200 200สังคมศึกษา ศาสนาและ 40 40 40 40 40 40วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 20 20 20 20สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 20 20 20ศิลปะ 20 20 20 20 20 20การงานอาชีพและ 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 รวมเวลาเรียน 420 140 260 340 240 340 240 340 240 340 240 340กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนแนะแนว/กิจกรรมเพื่อ 40 40 40 40 40 40สาธารณประโยชน์ลูกเสื อ/เนตรนารี /ผูบาเพ็ญ ้ 20 20 20 20 20 20ประโยชน์ชุมนุม 20 20 20 20 20 20รวมจานวน 500 140 340 340 320 340 320 340 320 340 320 340รวมจานวนชั่วโมงทั้งหมด 640 680 660 660 660 660
  3. 3. 7 โครงสร้ างหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน ้ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สานักงานเขตพืนทีการศึกษายโสธร เขต 2 ้ ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ )กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พตภาษาไทย 40 40 40 40 40 40 40 40คณิ ตศาสตร์ 40 60 40 60 40 40 40 40 40 60 40 60วิทยาศาสตร์ 200 40 40 40 40 40 40สังคมศึกษา ศาสนาและ 40 40 40 40 40 40วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 20 20 20 20สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 20 20 20 20 20ศิลปะ 20 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40การงานอาชีพและ 20 40 20 80 20 80 20 80 20 120 20 120เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 รวมเวลาเรียน 420 180 260 320 240 320 240 340 240 340 240 340กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนแนะแนว/กิจกรรมเพื่อ 40 40 40 40 40 40สาธารณประโยชน์ลูกเสื อ/เนตรนารี /ผูบาเพ็ญ ้ 20 20 20 20 20 20ประโยชน์ชุมนุม 20 20 20 20 20 20รวมจานวน 500 180 340 320 320 320 320 340 320 340 320 340รวมจานวนชั่วโมงทั้งหมด 680 660 640 660 660

×