Jurnal pt 2010

6,277 views
6,330 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,287
Actions
Shares
0
Downloads
197
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurnal pt 2010

 1. 1. Jurnal Penyelidikan Tindakan Tahun 2010, Jilid 4 terbitan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING, SARAWAK.
 2. 2. Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBLTahun 2010, Jilid 4Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang,Jalan College,93200 Kuching,Sarawak.ISSN: 1823-3244 Cetakan Pertama: 2010 © Hak cipta terpelihara IPG KBL. Tidak dibenarkanmengeluar ulang mana-mana bahagian artikel dan isikandungan Jurnal Penyelidikan Tindakan Tahun 2010,Jilid 4 ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jugasama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakamanatau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripadaPenyunting Jurnal Penyelidikan Tindakan Tahun 2010,Jilid 4, Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang,Jalan College, 93200 Kuching, Sarawak. Pembacadiingatkan bahawa hasil penulisan pada jurnal ini adalahsemata-mata pandangan para penyumbang dan tidaksemestinya mencerminkan pandangan Penyunting JurnalPenyelidikan Tindakan tahun 2010, Jilid 4.
 3. 3. JAWATANKUASA PENERBITANJURNAL PENYELIDIKAN TINDAKAN TAHUN 2010, JILID 4 Penaung En. Abdillah Bin Adam Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Penasihat Pn. Hamsiah Binti Abdullah Masni Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Pengerusi Dr Siti Zohara Binti Yassin Ketua Jabatan Jab. Penyelidikan & Inovasi Profesionalisme Keguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Penyunting Pn. Chuah Kim Hwa Sidang Pengarang En. Yusof Bin Hj. Mahlie En. Walter Alvin Jiniti Cik Lau Pik Ling Cik Ko Ai Boi Pn. Chiam Sueh Li Pn. Chuah Kim Hwa
 4. 4. KANDUNGANKandungan ………………………………………………… ivDari Meja Penyunting ……..……………………………… vPengarang/ Tajuk Muka suratYusof Bin Hj. Mahlie & Walter Alvin JinitiDisgrafia dan cara membantu: Kajian kes ke 1atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasLau Pik LingKesan senaman “brain gym” terhadap 23kekemasan tulisan Bahasa Cina murid-muridTahun LimaKo Ai Boi“Ionic active”: A chemical formula card game 41for ionic compound lessons among Form FourScience studentsChiam Sueh LiMengajar penerokaan kes kaunseling melalui 59“sandplay therapy” dalam kalangan bakal gurubimbingan sekolah rendahChuah Kim HwaSatu, empat atau 42?: Menyingkap isu peserta 85kajian dalam pelaksanaan penyelidikantindakan iv
 5. 5. DARI MEJA PENYUNTINGSalam perpaduan dan Salam 1Malaysia.Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Penyayangkerana dengan limpah kurnia-Nya, Jurnal PenyelidikanTindakan Tahun 2010, Jilid 4, Institut Pendidikan GuruKampus Batu Lintang (IPG KBL) berjaya diterbitkan.Jurnal tahun ini memuatkan lima buah artikel penyelidikantindakan (PT) yang ditulis oleh enam orang penyelidik.Seramai tiga orang penyumbang artikel PT adalah darisekolah dan baki tiga orang penyumbang adalahpensyarah dari IPG KBL.Empat artikel PT yang dimuatkan dalam jurnal inimengisahkan tentang usaha penambahbaikan amalankendiri penyumbang masing-masing semasa membantuanak didik mereka masing-masing. Sebuah artikel yangdisumbangkan adalah artikel jenis analisis secara metaterhadap PT yang dilaksanakan oleh sekumpulan pelajaryang merupakan penyelidik muda dalam PT.Syabas dan tahniah diucapkan atas sumbangan parapenyelidik yang membolehkan penerbitan Jurnal PT tahun2010. Semoga usaha murni mendokumentasikan artikelPT dalam bentuk jurnal ini memanfaatkan parapenyumbang dan pembaca yang berminat dalam PT.Adalah diharapkan jurnal ini berperanan menjadipenggerak kepada para pendidik dan penyelidik lain untukberjinak-jinak dengan PT ke arah memertabatkanprofesion keguruan.Selamat membaca dan menyelidik!Sekian, terima kasih. v
 6. 6. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khas DISGRAFIA DAN CARA MEMBANTU: KAJIAN KES KE ATAS MURID PROGRAM INTEGRASI PENDIDKAN KHAS Oleh Yusop Bin Hj. Malie malieyusop@yahoo.co.uk Walter Alvin Jiniti ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat masalah dalam kemahiran tulisan mekanis murid yang dikaitkan dengan disgrafia. Kajian ini hanya melibatkan seorang murid bernama Kamal dari kelas bermasalah pembelajaran Program Integrasi Pendidikan Khas di sebuah sekolah kebangsaan di Kuching. Kaedah pemerhatian dibuat terhadap hasil penulisan murid seperti lembaran kerja serta beberapa pemerhatian terhadap tingkah laku Kamal yang dikaitkan dengan disgrafia. Selain itu, ujian menulis turut diberikan kepada Kamal bagi melihat dengan lebih mendalam masalah kemahiran tulisan mekanis tersebut. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat beberapa mekanisma tindakan bagi memperbaiki tulisan tangan iaitu secara fizikal, latih tubi menulis dan membina keseragaman tulisan tangan. Di samping itu, teknik dalam perubahan tingkah laku dari segi ganjaran dan motivasi serta latihan menyebut dan menulis memberi kesan yang baik kepada Kamal dalam menyalin dan membina ayat yang lengkap dan sempurna. Kata Kunci: Disgrafia, pendidikan khas, masalah pembelajaran, tulisan mekanis, motor halus 1Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 7. 7. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khas ABSTRACT The purpose of this study was to investigate the mechanical handwriting problems related to dysgraphia. This study involved a pupil named Kamal from a special education class in a school in Kuching. Observation method was used in this study. Pupil’s handwritten worksheets were analysed and Kamal’s behavior related to disgraphia was recorded. Tests related to writing were given to Kamal to find out about the mechanical handwriting skills problem more precisely. The finding of this study showed that some mechanisms such as drilling in writing and building uniformity in handwriting could be applied to improve handwriting skills. Besides that, behavior management through token, motivation as well as speaking and written exercises have postive effect on Kamal in copying and constructing complete and perfect sentences. Keywords: Disgraphia, special education, learning disabilities, mechanical handwriting skills, fine motor skills PENGENALANMasalah murid dalam pembelajaran terutamanya dalampenulisan merupakan satu isu yang perlu dititikberatkankerana ianya boleh membantutkan proses pengajaran danpembelajaran di dalam kelas. Isu ini merupakan masalahyang umum bagi murid-murid sekolah. Masalah kemahirantulisan mekanis merupakan satu daripada ciri-ciri yangterdapat pada murid yang bermasalah pembelajaran(Abdullah bin Yusof, 2006). Smith (1998) menjelaskanbahawa ramai murid bermasalah pembelajaranmenghadapi masalah menulis dan kemahiran tulisanmekanis ini memerlukan seseorang menterjemahpemahaman bahasa ke dalam sistem simbol. Pengamatanterhadap bentuk-bentuk huruf yang pelbagai dan mengikutkategori huruf besar dan kecil banyak memberi kesankepada murid pendidikan khas. Dalam kes ini, murid yang 2Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 8. 8. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khasmenghadapi masalah penulisan tangan terutamanyatulisan tangan yang buruk, tidak konsisten dan seragam,masalah dalam penggunaan ruang-penjarakan, huruf,perkataan atau ayat tertinggal, dan kesilapan dalammemasukkan huruf-huruf yang sesuai dalam ayatselalunya dikaitkan dengan disgrafia.Definisi bagi disgrafia adalah luas dan lazimnya ditakrifkansebagai masalah pembelajaran yang sering dikaitkandengan kesukaran dalam mengeja, tulisan tangan yangtidak kemas, tidak betul dan sukar dibaca sertabermasalah dalam memindahkan maklumat pada kertas.Ini adalah kerana menulis memerlukan satu set kemahiranmotor halus dan kemahiran memproses maklumat (Deuel,1995). Secara amnya, ciri-ciri dalam disgrafia ini adalahseperti pegangan pensel dan posisi badan yang tidakbetul, mudah penat apabila menulis atau menyalin ayat,pembalikan kedudukan huruf dalam perkataan (contoh:“Sabtu”  “sabut”), ayat yang tidak lengkap, susunan ayattidak kemas dan seragam serta menunjukkan ciri-ciritingkah laku seperti mengelak apabila diarahkan menulispada papan putih dan membaca.Terdapat tiga kategori disgrafia yang dikenal pasti iaituDyslexic Dysgraphia yang mana hasil penulisan spontanadalah sukar dibaca. Walau bagaimanapun, tulisanmereka boleh dibaca apabila menggunakan kaedahmenyalin semula perkataan atau meniru perkataan.Kanak-kanak dalam kategori ini juga menghadapikesukaran dalam mengeja tetapi tidak semestinya merekamengalami masalah membaca atau disleksia. Kategorikedua adalah Motor Dysgraphia yang didefinisikansebagai masalah yang disebabkan oleh kekurangan darisegi kemahiran motor halus. Kanak-kanak ini seringmenunjukkan tulisan yang tidak boleh dibaca walaupunianya menulis menggunakan kaedah menyalin semula 3Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 9. 9. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khasayat. Spatial Dysgraphia pula merupakan kategori ketiga.Kanak-kanak kategori ini sebenarnya mempunyaikebolehan mengeja yang normal. Namun begitu, hasiltulisan tangan masih sukar dibaca sama ada penulisansecara spontan atau menyalin semula (Deuel, 1995).Pernyataan MasalahKemahiran menulis adalah asas kepada pendidikan yanglebih baik bagi murid menguasai kemahiran asas 3M. Guruperlu peka terhadap bagaimana dan apakah mekanismeyang boleh membantu murid bermasalah dalam menulis.Ini adalah kerana terdapat perkaitan antara menulisdengan bagaimana proses motor halus dan psikologikalmurid itu sendiri (Deuel, 1995).Secara umumnya, proses dalam pengajaran danpembelajaran banyak menumpukan kepada satu kaedahyang sesuai bagi murid pendidikan khas. Poses mengajarakan lebih mencabar dengan beberapa pengubahsuaiandalam pengajaran dan pembelajaran. Murid perludibimbing dan memerlukan tunjuk ajar yang lebih dan iniakan dapat membantu murid. Murid sekolahkebanyakannya boleh menulis tetapi sesetengahnyadalam cara yang tidak betul. Cara memegang alat tulisakan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan(Sassoon, 1993).Dalam mengajar celik huruf, kadang-kadang guru kurangmemberi perhatian kepada pengajaran membentuk hurufmengikut pergerakan yang betul. Sassoon (1993)mendapati guru kurang memberi penekanan kepadapengajaran menulis di kelas khususnya cara memegangalat tulis dengan betul, menulis huruf mengikut pergerakanyang betul, menentukan saiz huruf dan menentukan ruangantara huruf dan perkataan. Pendedahan kepada cara danteknik menulis yang betul pada peringkat awal boleh 4Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 10. 10. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khasmembantu murid membentuk kemahiran dalam menulis.Ini termasuklah dalam keseragaman tulisan, tatacaramenulis yang betul dan tumpuan dalam menulis. Namun,mengikut Sassoon, bagi kanak-kanak disgrafia, ...your writing is distorted and incorrect. In children, dysgraphia usually starts when they begin writing for the very first time. The alphabets may be of different sizes in a single word or inappropriately spaced. They may keep on writing the wrong words or get their spelling incorrect despite you teaching them the same thing many times.... (ms 96)Kanak-kanak disgrafia perlu dibimbing mengggunakanteknik-teknik yang sesuai agar masalah menguasaikemahiran asas menulis dapat dikurangkan. Kekurangandari segi kemahiran menulis terutamanya tulisan tanganyang buruk boleh membawa kepada pandangan yangburuk terhadap murid. Rasa rendah diri dan kurangkeyakinan terutamanya apabila menulis di hadapan rakan-rakan lain dan guru boleh membantutkan prosespengajaran dan pembelajaran serta kebolehan muridtersebut.Tujuan KajianTujuan kajian dijalankan adalah bagi melihat dengan lebihdekat tulisan tangan Kamal yang dikatakan mempunyaiciri-ciri disgrafia.Seterusnya, pengaplikasian beberapa teknik bagimembantu murid agar berupaya menulis dengan baikmenggunakan cara menyalin semula perkataan dan jugamembina ayat turut dikaji. Ini kerana memahami teknikmenulis, bantuan dan kaedah yang betul mengikutlangkah-langkah tertentu akan dapat membantu Kamaldari segi perubahan penulisan yang lebih baik. Di sampingitu, Kamal dapat berupaya dan mengamalkan teknikkemahiran tulisan mekanis yang betul. Kajian ini juga 5Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 11. 11. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khasbertujuan untuk mengubah proses penulisan secara fizikaldan perubahan tingkah laku Kamal.Graham dan Harris (l989) serta Morrocco dan Newman(l986) mendapati bahawa murid yang menghadapimasalah pembelajaran selalunya mendapat kebaikanapabila penekanan terhadap proses-proses menulis dapatditumpukan seperti membuat perancangan, draf, ulangkajidan mengubahsuai.Selain itu, dengan ada kajian ini, pengkaji dapat melihatdengan lebih jelas lagi definisi yang dikaitkan dengandisgrafia dan memberi sedikit pendedahan mengenai isuini yang mungkin diambil ringan oleh sesetengah guru.Penyampaian mesej yang baik membantu dalamkomunikasi dan guru dapat melihat perkembanganprestasi murid terutamanya dalam pemahaman yangmemerlukan murid untuk menulis.Penulisan tangan yang baik banyak membantu pengkajidan Kamal dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Dengan adanya kajian ini, kaedah-kaedah yang sesuaiboleh digunakan kepada Kamal dan terutamanya kepadamurid pendidikan khas agar terapi yang sesuai dapatmembantu mereka menulis dengan lebih baik danberupaya membuat ayat dengan sempurna. Graves (1983)melihat bahawa tulisan tangan merupakan satu daripadakaedah komunikasi yang baik terutamanya kepada muridpendidikan khas yang bermasalah dalam bercakap.Secara amnya objektif kajian ini adalah untuk: melihat adakah tulisan Kamal menunjukkan ciri-ciri disgrafia berdasarkan teori dan pemerhatian yang telah dilakukan; melihat punca kepada masalah penulisan Kamal dalam konteks disgrafia; dan 6Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 12. 12. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khas menggunakan kaedah yang sesuai bagi membantu Kamal menulis dengan lebih baik.Batasan KajianTerdapat beberapa batasan kajian yang telah dikenal pastidalam membuat kajian disgrafia ini. Batasan awal yangmenyebabkan kurang pengumpulan maklumat ialahjangkamasa pemerhatian yang singkat. Pengkaji selakuguru menyedari bahawa perlunya masa yang panjangdalam mengenal pasti lebih banyak masalah murid dalamkemahiran tulisan mekanis. Dengan masa yang lebihpanjang, maka pengkaji mungkin akan dapat mengenalpasti serta memilih lebih ramai peserta kajian dan jugadapat melakukan diagnostik yang lebih baik. Selain itu,kaedah kaedah yang digunakan juga memerlukan masayang panjang untuk menganalisis hasil kerja muridmengikut proses dan cadangan kaedah yang diutarakanoleh pengkaji selaku guru.Di samping itu, penggunaan ujian pengukuran yangsebenar boleh digunakan bagi melihat masalah ini iaitudengan menggunakan alat pengukuran IQ sepertiStanford-Binet Intelligence Scales, Wechsler IntelligenceScale for Children (WISC), Wechsler Adult IntelligenceScale®—Third Edition (WAIS®–III) dan WechslerPreschool and Primary Scale of Intelligence™—ThirdEdition (WPPSI™–III). Alat-alat pengukuran ini bolehmelihat dengan lebih dekat mengenai koordinasi visual,persepsi dan sebagainya. Namun, alat ini tidak dapatdigunakan disebabkan maklumat tidak mencukupimengenai alatan ini dalam konteks Malaysia dan pengkajiselaku guru tidak memperoleh manual sebenar dalampenggunaan alat pengukuran ini. Justeru, alat pengukuranyang sesuai dengan konteks kajian ini telah dihasilkan dandigunakan. 7Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 13. 13. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khas TINJAUAN LITERATURDisgrafia merupakan masalah pembelajaran spesifik yangmempengaruhi kemahiran tulisan dan pengaplikasiankemahiran menulis untuk menjana idea. Banyak kajianberkaitan disgrafia telah dijalankan. Adi-Japha et al. (2007)telah membuat kajian ke atas kanak-kanak ADHDmengalami disleksia yang mempunyai masalah mengejadan menulis. Kajian ini mendapati kanak-kanak ADHDdisleksia mempunyai masalah dalam kesalahan ejaan disamping penambahan, penggantian dan pelenyapanperkataan atau huruf.Di samping itu, kajian oleh Auclair, Sieroff dan Kocer(2008) tentang seorang kanak-kanak perempuan berumurlapan tahun menghidapi penyakit Wilson yang mengalamidisgrafia mendapati kanak-kanak tersebut telahmengabaikan ruang semasa menulis. Manakala kajianoleh Rosebek, McNeil, Teetson, Odell dan Collins (1980)pula mendapati bahawa kanak-kanak yang mengalamidisgrafia menunjukkan beberapa masalah dalam tulisaniaitu pembalikan huruf, transposisi huruf, masalahmenyalin semula huruf ‘M’, ‘N’, ‘W’ dan ‘U’, penggantianhuruf dan pelenyapan huruf.Grave (1983) menyatakan bahawa murid sekurang-kurangnya mesti menulis setiap hari atau minimun empathari dalam seminggu yang mana pada hari-hari menulissekurang-kurangnya 30 minit sesi menulis. Guru perlumenilai prestasi murid dengan apa yang telah ditulis olehmurid dengan menyuruh mereka membaca apa yang telahditulis. Dengan ini murid akan lebih memahami dan menilaiapa yang ditulis dan apa yang difahami. Bagi Graves,disgrafia ini terbahagi kepada dua kategori iaitu visual danaudio. 8Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 14. 14. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khas KAEDAH KAJIANSeorang murid berumur sepuluh tahun bernama Kamaltelah dipilih sebagai peserta kajian ini. Kamal menghadapimasalah tulisan mekanis. Terdapat dua kaedah utamayang telah digunakan dalam menjalankan kajian ini.Kaedah yang pertama ialah kaedah pemerhatian. Dalamkaedah ini, proses pemerhatian telah dilakukan ke atasKamal. Dia telah diperhatikan bermula dari caramemegang pensel sehingga ke proses pembentukanhuruf, perkataan dan ayat. Kaedah ini memberi fokuskepada kesilapan yang dilakukan oleh Kamal semasamenulis. Pengkaji A dan B bersama-sama melakukanpemerhatian ke atas murid secara individu selama duabelas minggu.Kamal dikehendaki menulis perkataan yang telahdisediakan serta menulis ayat mudah dalam perengganpada sesi pengajaran dan pembelajaran semasa kelasProgram Integrasi Pendidkan Khas selama tiga puluh minitsehari setiap minggu. Di samping itu, tingkah laku danreaksi murid sepanjang proses pengajaran danpembelajaran dalam kelas juga diperhatikan danpelaksanaan tindakan hanya dilakukan oleh pengkaji B.Kaedah kedua untuk menyokong kaedah kajian yangdisebutkan ialah kaedah penilaian dengan cara memberiujian melalui lembaran kerja. Penilaian dilakukan denganmelihat kekemasan kerja yang dibuat oleh Kamalterutamanya dari segi tulisan tangan. Selain itu, Kamaljuga diminta untuk menulis atau membina ayat mudahberasaskan suku kata yang telah diberikan. Dia kemudianmembina suku kata dan pada masa ini, kaedahpemerhatian digunakan yang mana pengkaji melihat hasilkerja Kamal dalam bentuk lembaran kerja. Lembaran kerjayang diberikan serta ujian mudah boleh membantu 9Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 15. 15. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khaspengkaji melihat kesalahan-kesalahan perkataan dan ayatyang dilakukan oleh Kamal. Data tulisan Kamal direkodmenggunakan senarai semak oleh kedua-dua pengkajibagi tujuan menyemak maklumat yang dikumpul. DAPATAN KAJIANHasil pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji mendapatibahawa terdapat beberapa teknik menulis yang telahditunjukkan oleh Kamal. Cara Kamal memegang penseldidapati adalah normal. Dia juga didapati berupayamembentuk huruf dengan baik dan mengikuti caramembentuk huruf yang betul. Dari segi ruang perkataan,Kamal didapati sukar untuk membentuk ruang antaraperkataan dan saiz huruf juga tidak konsisten iaitubercampur aduk dengan saiz besar dan kecil. Selain itu,postur badan Kamal tidak sesuai kerana terlalumembongkokkan badan.Berikut merupakan masalah tulisan yang dikenal pasti.1. Pegangan pensel: Cara memegang pensel adalah normal dan menggunakan tangan kanan. Walau bagaimanapun, menurut Levine (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan.2. Pembentukan huruf: Hanya sesetengah mengikut tatacara urutan pembentukan huruf yang betul, iaitu mula menulis huruf pada titik permulaan yang tepat dan terus menulis dengan menggunakan arah pergerakan yang betul.3. Saiz huruf: Saiz huruf tidak konsisten, saiz besar dan kecil bercampur aduk.4. Teknik penulisan: Perlu mengikut tata cara yang betul dalam menulis. 10Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 16. 16. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasJadual 1 menunjukkan perbandingan ciri-ciri disgrafiadengan ciri-ciri yang diperhatikan terdapat pada Kamal.Jadual 1.Persamaan melalui pemerhatian dan perbandingan ciri-ciri Disgrafia Kamal Bentuk huruf dan tulisan Ciri-ciri terdapat pada murid tidak konsisten Penggunaan huruf besar Ciri-ciri terdapat pada murid – terdapat huruf dan huruf kecil masih besar pada isi ayat bercampur Saiz dan bentuk huruf Ciri-ciri terdapat pada murid tidak seragam Perkataan yang ditulis Ciri-ciri terdapat pada murid tidak lengkap Pembalikan kedudukan Ciri-ciri terdapat pada murid huruf dalam perkataan (Contoh: Sabtu – sabut; Ada – daa) Tulisan banyak salah / Ciri-ciri terdapat pada murid terbalik / huruf hilang (Contoh: Paku – pku) Sukar menulis dengan Ciri-ciri terdapat pada murid – barisan lurus pada kertas yang perkataan dan ayat yang ditulis adalah tidak bergaris menurun dan menaik Tiada penjarakkan tulisan Ciri-ciri terdapat pada murid – perkataan- perkataan yang ditulis bersambung di antara satu sama lain, menyebabkan tulisan amat sukar dibaca Posisi badan yang tidak Postur badan sangat bongkok semasa betul semasa menulis menulis dan kedudukan kepala sangat tertunduk dan rapat dengan buku / kertas Tahap keyakinan diri Murid mengelak apabila diminta menulis di yang sangat rendah papan putih terutamanya apabila diminta menulis di khalayak ramai Sangat lambat dalam Murid mengambil masa yang lama untuk menyiapkan kerja menyiapkan kerja penulisan yang diberi, penulisan meskipun dengan menggunakan kaedah menyalin semula ayat / perkataan Mudah penat apabila Murid kelihatan sering berhenti menulis dan menulis bercerita dengan rakan sekelas yang lain sebelum meneruskan semula kerja penulisan yang diberi 11Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 17. 17. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasBerdasarkan Lembaran Kerja yang telah diberikan kepadaKamal, pengkaji telah mengkategorikan dua aspek utamadalam melihat dengan lebih dekat masalah disgrafia yangdihadapi Kamal. Aspek yang dikategorikan ialah dari segipenulisan dan tulisan Kamal. Masalah penulisan yangketara ini merangkumi masalah ejaan, penggunaanrangkap yang tidak betul serta penggunaan ruang padasetiap ayat yang tidak baik iaitu jarak antara setiap ayatamat dekat.Dari segi penulisan, beberapa masalah ketara yangdihadapi oleh Kamal adalah seperti berikut:1. Masalah ejaan: Dalam setiap aktiviti pada lembaran kerja yang diberikan, didapati satu daripada lima barisan ayat mempunyai masalah ejaan.2. Pengunaan rangkap: Tidak tahu bila menggunakan rangkap yang sepatutnya.3. Ruang di antara perkataan: Ruang pada ayat yang disalin / dibina secara umumnya menunjukkan masalah ruang yang amat serius iaitu jarak antara dua perkataan amat dekat dan sukar untuk dibezakan.4. Perkataan tidak lengkap: Contoh “Pasar-Pasr” (Sila lihat Rajah 5)Rajah 1 hingga Rajah 5 menunjukkan tulisan tanganKamal. Hasil pemerhatian daripada lembaran kerja inimenunjukkan berapa kelemahan yang diperolehi. Huruftidak seragam, ruang yang tidak baik serta mempunyaibeberapa kesalahan ejaan dan perkataan yang tidaklengkap.Rajah 1. Kamal menulis perenggan sebelum intervensi. 12Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 18. 18. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khas Ayah telah pergi ke kebun untuk mengambil ubiRajah 2. Kamal menulis ayat sebelum intervensi. Api tersebut berjaya dipadamkan oleh pihak bomba pada masa yang singkatRajah 3. Tulisan Kamal sebelum intervensi. Ibu memberi wang kepada kakak untuk membeli sayur di pasar sayurRajah 4. Tulisan Kamal tidak seragam dan ruang. Ayah membeli terung di pasar sayur.Rajah 5. Kamal tertinggal huruf semasa menulis perkataan. 13Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 19. 19. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasKamal diminta menulis pada lembaran kerja yangdiberikan menggunakan kaedah salin semula ayat tanpabantuan guru. Rajah 6 menunjukkan tulisan Kamal. Saya mempunyai tiga biji guli yang baruRajah 6. Tulisan tidak seragam dan huruf yang salah.Tulisan Kamal menunjukkan ketidak seragaman dan huruftidak konsisten mengikut saiz dan perkataan yang salahseperti “baru - bara”. Ruang antara perkataan juga tidaksesuai dan ayat masih tidak lengkap.Kamal kemudian telah diberi tunjuk ajar cara penulisanhuruf yang betul. Penggunaan jarak menggunakan penseldan juga garisan lurus sebagai bantuan kepada Kamalmenunjukkan keseragaman dalam jarak dan juga kecilbesar huruf tersebut. Lembaran kerja yang diberikan olehKamal adalah amat panjang. Ini bagi memerhati sejauhmana kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Kamal danjuga menilai tingkah lakunya semasa menulis. INTERVENSIKad huruf atau abjad bagi membina perkataan adalah satudaripada cadangan kaedah yang digunakan bagimeningkatkan pemahaman huruf dengan lebih baik.Menurut Graves (1983), murid mungkin mengelakdaripada menulis dan kaedah lain boleh digunakan olehguru bagi membolehkan murid sama ada membinaperkataan atau ayat. Kad huruf boleh digunakan keranamurid akan dapat fokus lebih kepada huruf yang diambildan dibina. 14Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 20. 20. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasKamal telah diberi kad huruf dan kemudian dimintamenulis pada papan putih seperti yang ditunjukkan padaRajah 7.Rajah 7. Kamal diberi kad huruf dan diminta menulis pada papanputih.Rajah 8 menunjunkkan kaedah yang digunakan untukmenjarakkan setiap perkataan yang ditulis menggunakanpensel atau sebatang kayu kecil.Rajah 8. Kamal menulis dan menjarakkan ruang menggunakansebatang kayu kecil.Hasil daripada pemerhatian mendapati Kamal kelihatanlebih selesa menggunakan pensel. Kamal kelihatan tidakjanggal menggunakan kaedah ini dan menyatakan bahawadia amat selesa menggunakan pensel dalammembantunya membuat ruang perkataan. 15Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 21. 21. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasKesalahan ejaan dan juga perkataan yang tidak lengkapsering ditunjukkan oleh Kamal. Pengkaji telahmengunakan kaedah motivasi dan juga peneguhan positifbagi melihat sebarang perubahan tingkah laku pada Kamalterutamanya apabila menulis. Kamal didapati berhati-hatidengan apa yang ditulis terutamanya ejaan dan juga ayatyang tidak lengkap. Kaedah motivasi dan juga peneguhanini banyak memberi kesan kerana jika Kamal dapatmembuat kerja dengan baik iaitu penulisan amat baik darisegi ejaan dan perkataan yang sempurna, maka dia akandiberi peluang untuk bermain komputer riba.Graves (1983) mendapati bahawa fokus dan tumpuanboleh membantu dalam sesuatu perubahan tingkah laku.Ini bermaksud, Kamal memberi tumpuan yang lebihkepada kerja yang dilakukan jika ganjaran diberikan.Selain itu, pengkaji juga meminta Kamal membaca dahulusebelum menyalin ayat atau perkataan dengan jelas.Kamal menyebut dengan jelas ayat atau perkataan danmenulisnya pada lembaran kerja. Kaedah ini amatberkesan dalam memberi pemahaman kepadanya tentangapa yang ditulis sama dengan apa yang disebut. Carapegangan pensel yang betul seperti yang ditunjukkan padaRajah 9 serta tatacara penulisan huruf seperti yangditunjukkan pada Rajah 10 juga didedahkan kepada Kamaldalam setiap pengajaran agar dia dapat menulis abjaddengan lebih cepat dan tepat.Rajah 9. Cara memegang pensel yang ditunjukkan oleh Kamal. 16Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 22. 22. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasRajah 10. Contoh tatacara menulis yang perlu dipatuhi olehmurid.Gabungan pegangan pensel dan tatacara yang betulmenulis huruf banyak membantu Kamal daripadamembuat kesalahan dari segi abjad dan jugakeseragaman dari segi saiz huruf yang ditulis. Penselmesti dipegang secara menegak oleh hujung ibu jaridengan kuku hampir menyentuh pensel dengan seboleh-bolehnya ibu jari diletakkan bawah pensel. Graves (1983)menunjukkan kepantasan menulis mempunyai kaitandengan cara memegang pensel. Selain itu, Gravesmendapati terdapat empat kesilapan ketika memegangalat tulis iaitu posisi lengan, penggunaan ibu jari dan jariketika menyokong dan mengerakkan alat tulis. Faktor inimempengaruhi kualiti menggaris dan membentuk huruf.Dari pemerhatian, didapati bahawa guru-guru jarangmengajar murid cara untuk memegang alat tulisRajah 11 pula menunjukkan tulisan Kamal yang telahdiberi peneguhan menggunakan garisan.Rajah 11. Tulisan Kamal setelah melalui intervensi. 17Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 23. 23. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasPenggunaan garisan merupakan satu daripada teknikyang dicadangkan sebagai latihan berterusan kepadamurid agar koordinasi tangan dapat dilakukan iaitu darisegi keseimbangan serta keseragaman penulisantersebut. Walau bagaimanapun, penulisan Kamal masihmenunjukkan kelemahan seperti perkataan yang tidaklengkap. Namun begitu, ruang serta keseragamanpenulisan huruf boleh dikatakan ada perkembangan yangbaik. CADANGAN PEMULIHANBerdasarkan kajian yang dijalankan, beberapa cadangantindakan pemulihan berikut boleh dilakukan dalamkalangan murid-murid disgrafia yang menghadapi isukemahiran menulis dan penulisan.1. Isu Ruang: Menggunakan pensel sebagai alat menjarakkan setiap ayat.2. Keseragaman huruf: Menggunakan buku petak atau bergaris.3. Pembentukan huruf: Mengikuti kaedah tatacara yang betul dalam menulis (huruf besar dan kecil).4. Teknik pegangan pensel: Memegang pensel mengikut kaedah yang betul dan selesa bagi murid.5. Masalah ejaan: Membaca sambil menulis.6. Perkataan tidak lengkap: Konsentrasi, motivasi dan memberi masa yang lebih kepada murid untuk menulis berbanding dengan murid yang lain.Kajian ini telah dijalankan kerana kemahiran menulisdidapati kurang dititikberatkan dalam kalangan muridbermasalah pembelajaran. Kemahiran tulisan mekanistidak diberi penekanan secara formal di sekolah sehinggatulisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak semakin tidakcantik dan sukar dibaca. 18Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 24. 24. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasKajian ini juga dapat membantu dalam memahamimasalah disgrafia dengan lebih baik seterusnya dapatmembantu dalam merangka kaedah-kaedah tindakan yangpraktikal dan boleh diaplikasi dalam menangani masalahkemahiran tulisan mekanis ini. Walaupun banyak kajiantelah dijalankan tentang murid-murid sekolah, namunkajian yang lebih meluas perlu dilakukan tentang muridberkeperluan khas seperti kanak-kanak autistik, hiperaktif,sindrom down, lembam dan sebagainya.Dengan adanya kajian ini, maka pengkaji berupayamelihat senario sebenar dalam masalah tulisan mekanisyang pelbagai dan cuba mencari satu kaedah yang sesuaiuntuk digunakan oleh murid pendidikan khas agar merekamendapat satu hasil yang sempurna dalam kemahirantulisan mekanis.Penekanan terhadap kaedah pemulihan dan pengawasanadalah elemen yang penting dalam memulihkan muriddaripada masalah disgrafia ini. Tindakan pada peringkatawal dapat membantu murid terutamanya dalam tekniklatihan menulis. Teknik penulisan yang betul terhadaphuruf-huruf, koordinasi tangan dan mata yang sesuai sertaingatan jangka pendek murid boleh membantu muridsecara tidak langsung.Menulis juga merupakan medium utama kepada muridpendidikan khas terutamanya kepada murid yangmenghadapi masalah komunikasi lisan. Pengajaran danpembelajaran akan lebih mudah dengan keupayaan muridmenulis dengan baik bagi menyampaikan mesej danpemahaman mereka terhadap pengajaran danpembelajaran yang dijalankan oleh guru. 19Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 25. 25. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khas PENUTUPTerdapat beberapa kelebihan dan kelemahan yangpengkaji dapati semasa menjalankan kajian ini. Kelebihandan kekurangan ini akan membantu pengkaji dari segipenambahbaikan dan pencarian kaedah yang lebih baikuntuk kajian lapangan pada masa hadapan.Kelebihan daripada kajian ini adalah masalah-masalahyang dihadapi oleh Kamal dapat dilihat dengan lebih jelasdan masalah ini mungkin diabaikan oleh sesetengah guru.Kajian ini juga dapat membantu Kamal menanganimasalah dalam kelas dan membantunya dalam prosespengajaran dan pembelajaran. Selain itu, latihan sertaterapi yang sesuai boleh digunakan apabila masalah telahdikenal pasti bagi membolehkan pengkaji untuk memerhatidan melihat masalah lain yang mungkin wujud pada murid-murid yang lain.Beberapa kelemahan telah dikenal pasti dalam kajian ini.Antaranya ialah pengujian sebenar perlu dilakukan agarpengkaji dapat mengetahui dengan lebih lanjut masalahdisgrafia Kamal. Latihan demi latihan yang berpanjanganperlu dilakukan bagi membantu Kamal dalam menanganimasalah yang dihadapi. Perlaksanaan yang berperingkatdan sistematik perlu dilakukan dalam membantu Kamal.Kaedah pemerhatian saja mungkin tidak cukup dalammelihat dengan lebih dekat. Maka adalah baik juga kaedahatau ujian-ujian diagnostik dijalankan.Persoalan mengapa penulisan dan tulisan tangan Kamalpenting mungkin sesuai ditujukan kepada siapakah yangmembimbingnya. Guru yang prihatin tentang muridnyapasti akan cuba membantu muridnya agar sentiasa beradadi dalam gelung ilmu yang sebenar. Penulisan dan tulisantangan Kamal merupakan satu daripada kaedah bagi 20Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 26. 26. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan Khasmenunjukkan pemahaman murid. Namun, apa yang lebihpenting adalah ianya termasuk dalam proses pengajarandan pembelajaran yang menjadi tanggunjawab guru untukmembantunya. RUJUKANAbdullah bin Yusof. (2006). Pengenalan kepada Pendidikan Khas. Open University Malaysia: Unitem.Adi-Japha, E., Landau, Y.E., Frenkle, L., Teicher, M., Gross-Tsur, V., & Shalev, R.S. (2007). ADHD and dysgraphia: Underlying mechanisms. Cortex, 43, 700- 709.Auclair, L., Sieroff, E., & Kocer, S. (2008). A case of spatial neglect dysgraphia in Wilson’s disease. Archive of Clinical Neuropsychology, 23, 47-62.Deuel, Ruthmary K., (1995). Developmental dysgraphia and motor skills disorders. Journal of Child Neurology, 10, Supp.1, S6-S8.Graves, D. (1983). Writing: Teachers and children at work. New Hampshire: Heinemann.Graham, S. & Harris, K.R. (l989). Improving learning disabled students’ skills at composing essays: Self instructional strategy training. Exceptional Children, 56, 201-214.Morrocco, C.C. & Newman, S.B. (l986). Learning disabled students’ difficulties in learning to use work processor: Implication for instruction and software evaluation. Journal of Learning Disabilities, 19, 248-253. 21Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 27. 27. Yusof Bin Hj. Malie & Walter Alvin Jiniti/ Disgrafia dan cara membantu:Kajian kes ke atas murid Program Integrasi Pendidikan KhasKay, M.J. (2008). Diagnosis and intervention strategies for disorders of written language. Lancaster, Pennyslvania: OASIS@MAAP. Diperoleh pada 24 April 2008 dari http://www.udel.edu/bkirby/asperger/dysgra phiamjkay.htmlMamahealth.com (2008). Dyslexia. Diperoleh pada 23 September 2008 dari http://www.mamashealth.com/ dys.aspRosenbek, J., McNeil, M., Teetson. M, Odell, K., & Collins, M. (1980). A syndrome of neuromotor and speech and dysgraphia? Diperoleh pada 25 April 2008 dari http://aphasiology.pitt.edu/archive/00000661/01/1137. pdfSassoon, R. (1993) Handwriting: The way to teach it. Cheltenham: Stanley Thornes.Smith, B. (1998). What skills are required for handwriting. Diperoleh pada 18 Ogos 2008 dari http://www. udel.edu/bkirby/asperger/dysgraphiamjkay.htmlWills, K. (2005). Written expression & dysgraphia: Problems & solutions. Diperoleh pada 23 September 2008 dari http://sbaa.omni booksonline.com/2005/ papers/050.pdf 22Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 1-22.
 28. 28. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Lima KESAN SENAMAN BRAIN GYM TERHADAP TAHAP KEKEMASAN TULISAN BAHASA CINA MURID-MURID TAHUN LIMA Oleh Lau Pik Ling laupikling@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat apakah yang berlaku terhadap tulisan Bahasa Cina 17 orang murid Tahun 5 di sebuah sekolah jenis kebangsaan di Kuching bila senaman Brain Gym digunakan. Senaman ini berupa satu usaha ke arah menambah baik amalan pengajaran saya. Kajian ini bermula apabila saya mendapati murid- murid berkenaan tidak dapat menulis dengan kemas pada buku latihan mata pelajaran Bahasa Cina. Senaman Brain Gym diperkenalkan sebelum sesuatu sesi pengajaran bermula. Cara mengumpul data kajian ini merangkumi borang maklum balas, borang pemerhatian murid serta latihan murid. Data yang dikumpul kemudian dianalisis yang mana data maklum balas murid dianalisis berdasarkan min dan peratus. Data pemerhatian murid dianalisis berdasarkan min untuk menunjukkan tahap penguasaan guru. Data latihan murid-murid pula dianalisis kandungan secara pemberian skor untuk menentukan tahap kekemasan. Pengenalan senaman Brain Gym melalui PACE didapati memberi kesan kepada lima orang murid yang mendapat skor 5 (tahap sangat kemas) untuk tulisan Bahasa Cina manakala tujuh orang murid pula mendapat skor 4 (tahap kemas). Hanya dua orang murid yang masing-masing mendapat skor 2 dan 1 (tahap tidak kemas dan sangat tidak kemas). Kata kunci: Kekemasan tulisan, senaman Brain Gym, PACE, tulisan Bahasa Cina, murid-murid Tahun 5 sekolah jenis kebangsaan 23Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 29. 29. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Lima ABSTRACT This study was implemented to investigate what happen to Chinese Language writing of 17 Year 5 pupils of a national type primary school in Kuching when Brain Gym exercises were introduced. This study began when I discovered the pupils were not able to write neatly in their exercise books. Brain Gym excercises were introduced before the start of every teaching session. Data collecting techniques in this research consisted of feedback forms, obervational forms and pupils’ excercises. Data from feedback forms was analyzed using min and percentage. Data from pupils’ obervational forms was analyzed based on min to determine teacher’s mastery level. Content analysis was carried out on pupils’ excercises using scores for the different levels of neatness. The introduction of Brain Gym excercises through PACE was found to have effect on five pupils who obtained a score of 5 (very neat) for Chinese Language writing whereas seven pupils obtained a score of 4 (neat). Only two pupils obtained a score of 2 and 1 (not neat and very untidy) respectively. Keywords: Tidiness in writing, Brain Gym exercises, PACE, Chinese language writing, sekolah jenis kebangsaan Year 5 pupils KONTEKS KAJIANSiapa Saya?Pada masa saya menjalankan penyelidikan ini pada tahun2008, saya merupakan seorang guru pelatih dari InstitutPendidikan Guru Kampus Batu Lintang yang menjalanipraktikum bagi tempoh Mei 2008 sehingga September2008 di sebuah sekolah jenis kebangsaan di Kuching.Terdapat hanya 11 orang guru (termasuk Guru Besar dantiga orang Penolong Kanan) dengan bilangan muridseramai 142 orang di sekolah ini. Bilangan kelas disekolah ini adalah sebanyak enam buah (Tahun 1 hingga 24Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 30. 30. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun LimaTahun 6). Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah luarbandar. Sekolah ini terletak jauh dari bandaraya Kuchingdan 45 minit diperlukan untuk sampai ke sekolah ini dariKuching.Saya telah diberi tugas mengajar subjek Bahasa CinaTahun 5 semasa menjalani latihan pratikum. Tahappendidikan murid-murid sekolah ini pula boleh dikatakanadalah pada tahap rendah. Justeru, guru-guru sekolah inidiberi tanggung jawab yang berat untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah dalam membaca,mengira dan menulis (3M).Keprihatinan SayaMelalui pengalaman menyemak buku latihan, sayamendapati bahawa tulisan murid-murid kelas sayamempunyai masalah kerana sukar dibaca dan difahami.Tulisan mereka dalam buku latihan adalah buruk, lintang-pukang dan tidak ditulis dengan kemas. Bagi saya, tulisanadalah penting kerana bukan sahaja tulisan akanmempengaruhi markah murid-murid dalam peperiksaanuntuk karangan tetapi memaparkan ciri-ciri peribadiseseorang murid.Sebagai permulaan, saya mengedarkan borang maklumbalas untuk mengenal pasti latar belakang danpengalaman menulis murid-murid Tahun 5 selain meninjausebab tulisan mereka buruk. Murid-murid diperlukan untukmenandakan persetujuan sama ada ’Ya’ atau ’Tidak’ untuksoalan yang dikemukakan tentang latar belakang danpengalaman menulis mereka. Data tersebut kemudiandianalisis dalam bentuk peratusan.Hasil analisis mendapati murid-murid Tahun 5 mempunyaitulisan yang tidak kemas dipengaruhi oleh faktor-faktorseperti tidak suka menulis, kurang bimbingan di rumah, 25Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 31. 31. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Limatidak menulis dengan bersungguh-sungguh dan tidakmenumpukan sepenuh perhatian semasa menulis. 58.8peratus (%) daripada 17 orang murid-murid Tahun 5menyatakan bahawa mereka tidak suka menulis. Faktorkurang minat menulis telah menyebabkan merekamempunyai tulisan yang tidak kemas. Kebanyakan merekaberanggapan bahawa menulis adalah suatu kerja yangmembebankan mereka dan mereka akan menulissebarangan.Menurut Moore dan Law (1990), faktor kognisi sepertiperhatian, tumpuan, memori dan kesediaan bolehmempengaruhi kebolehan menulis. Analisis soal selidikmendapati sebanyak 70.6% murid-murid Tahun 5 tidakmenumpukan sepenuh perhatian semasa menulis sertatidak menulis dengan bersungguh-sungguh. Faktor kurangtumpuan telah menyebabkan murid-murid menulis tulisanyang tidak kemas. Murid-murid yang tidak menumpukanperhatian semasa menulis tentu tidak akan menulisdengan kemas. Mereka akan menulis sebarangan dansekadar untuk menghantar kerja rumah. Ini untukmengelakkan diri dimarahi oleh guru. Mereka yang tidakmenulis dengan bersungguh-sungguh akan selalumengabaikan kesilapan mereka ketika menulis sehinggamenjadi satu tabiat yang kurang baik dan selalu menulisdengan tulisan yang tidak kemas.Oleh itu, kanak-kanak tidak sepatutnya dibiarkanmengekalkan tabiat yang tidak baik ketika menulissehingga mereka meningkat dewasa. Intervensi padaperingkat awal dapat membantu dalam mengatasi masalahitu daripada berlarutan. Selain itu, saya bersetuju denganpandangan Sassoon (1993) bahawa tulisan tanganmerupakan satu kemahiran yang tidak dapat digantikanoleh teknologi moden. 26Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 32. 32. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun LimaKanak-kanak perlu menulis dengan kemas untuk merekod,berkomunikasi, menjelaskan fikiran dan ketikamempamerkan kreativiti. Tulisan Bahasa Cina yang kemasjuga dapat menunjukkan identiti seseorang sama adamerupakan seorang yang bersikap baik atau tidak baikdalam kehidupan mereka. Tulisan yang buruk akanmempengaruhi pemeriksa ketika memeriksa skrip jawapanmurid. Kepentingan menguasai kemahiran menulis telahditonjolkan oleh Sassoon (1990) dalam beberapa kajiankerana beliau sangat bimbang guru kurang memberiperhatian untuk mengajar kemahiran menulis.Tulisan Bahasa Cina yang teratur dan kemas adalahpenting kerana ia dapat memudahkan pemahaman gurudan selesa dilihat oleh guru. Tulisan yang kemas dapatmembantu murid-murid mempersembahkan fikiran merekamelalui perkataan dengan baik dan tiada salah fahamakan berlaku. Murid-murid tidak patut menulis tulisan yangburuk dan kelihatan seperti cakar ayam.Menyedari hakikat ini serta kepentingan menarik minatmurid-murid Tahun 5 untuk memberi tumpuan semasamenulis, saya merancang menggunakan senaman BrainGym. Bacaan saya tentang kajian-kajian yangmenggunakan senaman Brain Gym menyakinkan sayabahawa senaman tersebut dapat membantu murid-muridTahun 5 menulis tulisan Bahasa Cina dengan kemas.Brain Gym adalah suatu program latihan otak yangdikembangkan bagi membantu mereka yang dikenal pastisebagai individu yang menghadapi masalah dalampembelajaran. Menurut Freeman (2004), senaman BrainGym adalah program yang melibatkan pergerakan yangsenang untuk memperkembangkan fungsi otak tanpamelalui kecederaan dan tekanan. Tipper (2004) telahmemperkatakan bahawa ada individu telah menggunakan 27Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 33. 33. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Limasenaman Brain Gym sebagai satu program untukmembantu dalam mempertingkatkan pembelajaran murid-murid.McClelland (2007) telah memperkatakan bahawa senamanBrain Gym selalunya dilaksanakan untuk membantukanak-kanak lebih mencapai kejayaan dalam sekolah,meningkatkan keyakinan diri dan menyelesaikan masalahsikap yang tidak baik. Senaman Brain Gym dikatakandapat dipratikkan untuk membantu murid-murid dalammenyelesaikan masalah yang dihadapi semasa prosespembelajaran. Justeru, saya memperkenalkan senamanBrain Gym dalam kalangan murid-murid Tahun 5 ke arahmenarik tumpuan mereka dalam menulis secara langsungdan membaiki tulisan Bahasa Cina mereka agar kemassecara tidak langsung.Tujuan KajianKajian ini bertujuan untuk memperkenalkan senamanBrain Gym ke arah membantu murid-murid Tahun 5 dalammeningkatkan tahap kekemasan tulisan mereka. Senamanmelalui PACE diharapkan dapat membantu merekamenulis dalam Bahasa Cina dengan teratur dan kemasagar wujud keyakinan diri dan minat dalam menulis.Pada masa yang sama, kajian ini bertujuan untukmenambah baik amalan kendiri saya sebagai guru BahasaCina melalui pengenalan senaman Brain Gym (PACE).Persoalan kajianKajian yang dibuat ini cuba menjawab persoalan berikut. Apakah kesan penggunaan senaman Brain Gym terhadap tahap kekemasan tulisan Bahasa Cina murid- murid Tahun 5? Bagaimanakah senaman Brain Gym menambah baik amalan kendiri saya sebagai seorang bakal guru?” 28Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 34. 34. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Lima TINDAKAN SAYASemasa saya mula-mula memasuki kelas Tahun 5 danmengajar mata pelajaran Bahasa Cina, saya mendapatitulisan mereka adalah tidak kemas dan perlu diperbaiki.Tulisan yang kemas dan mudah dibaca adalah aset yangsangat berharga dalam kehidupan seseorang. Tseng MeiHui dan Cermak (1991) telah menekankan beberapa faktoryang menyebabkan tulisan sukar dibaca sepertipembentukan huruf yang tidak betul, saiz huruf yang tidakkonsisten dan ruang antara perkataan dan huruf yangtidak konsisten.Untuk membantu murid-murid supaya menulis tulisanBahasa Cina dengan kemas, saya memperkenalkankaedah senaman Brain Gym. Menurut Dennison danDennison (1986), dua orang ahli Brain Gym dari lembagaEducational Kinesiology, Amerika Syarikat, gerakansederhana iaitu brain gym mampu memudahkan kegiatanbelajar dan melakukan penyesuaian terhadap ketegangandan tekanan dalam kehidupan. Brain Gym merupakangerakan tubuh sederhana yang digunakan untukmerangsang otak kiri dan kanan, merangsang sistem yangberkaitan dengan emosional, serta menyegarkankecergasan otak.Ralls (2004) telah merumuskan bahawa faedahpelaksanaan senaman Brain Gym di sekolah rendahadalah seperti berikut: menyediakan murid-murid untuk belajar, meningkatkan tumpuan murid semasa belajar, dan membantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaranTinjauan kajian setakat ini mendapati hanya segelintirpengkaji tempatan yang telah membuat kajian tentang 29Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 35. 35. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Limapenggunaan senaman Brain Gym dalam pengajaran danpembelajaran di sekolah. Salah satu kajian yangdijalankan berkaitan dengan senaman ini dilaksanakanoleh Sivanesan a/l P.Pillai (2005), seorang guru Sejarahyang mengajar di SMK Khir Johari, Tanjong Malim, Perak.Kajian beliau bertajuk “ Meningkatkan konsep kendiripelajar-pelajar lemah akademik dengan menggunakansenaman Brain Gym” lebih tertumpu kepada para pengajarmata pelajaran Sejarah. Kajiannya mendapati peningkatankonsep kendiri dalam kalangan pelajar dan terdapatperubahan positif pelajar dalam tulisan dan kesihatan.Kajian oleh Beigel, Steinbauer dan Zinke (2002) yangbertajuk “The effects of Brain Gym on reading andcomprehension” menunjukkan kanak-kanak yangmelakukan aktiviti senaman Brain Gym dapat membacadengan cepat, akan berlaku sedikit kesilapan membacadan lebih bagus dalam pemahaman bahan bacaan. Kajianoleh Hannaford (1995) juga menunjukkan bahawasenaman Brain Gym dapat membantu kanak-kanak dalammeningkatkan kebolehan membaca dan meningkatkanprestasi dalam mata pelajaran Matematik.Beberapa kajian individu juga memaparkan keberkesananpenggunaan senaman Brain Gym dalam membantupembelajaran dan pencapaian pelajar. Donczik (1994)mendapati 86 orang pelajar yang mengikuti programsenaman Brain Gym menunjukkan peningkatan dari segikebolehan membaca dan ingatan. Twomey (2000) telahmenjalankan kajian ke atas pelajar yang belajar di BreslauSchool, Ontario, Canada yang menggunakan senamanBrain Gym selama setahun. Kajiannya mendapati adapencapaian yang positif pada kebolehan pelajar sekolahtersebut dalam membaca dan menulis. 30Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 36. 36. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun LimaSungguhpun kajian-kajian awal telah membuktikankeberkesanan penggunaan senaman Brain Gym dalamproses pengajaran, namun kebanyakan kajian hanyamengkaji keberkesanan senaman Brain Gym dalammeningkatkan kebolehan membaca. Begitu juga dengankajian tentang penggunaan senaman Brain Gym dalampengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina di sekolahrendah yang masih belum saya temui sepanjang tinjauanliteratur dibuat. Justeru, saya berminat untuk menjalankankajian awal bagi mengkaji kesan penggunaan senamanBrain Gym dalam membaiki tulisan Bahasa Cina murid-murid yang buruk dan tidak kemas.Maka, usaha untuk membaiki tulisan buruk dalamkalangan murid-murid Tahun 5 bermula denganpengaplikasian senaman Brain Gym sebelum prosespengajaran dan pembelajaran sebenar bermula. Sayatelah memperuntukkan 15 minit untuk melaksanakansenaman Brain Gym sebelum sesi pengajaran danpembelajaran sebenar bermula.Peserta kajian telah diperkenalkan dengan senamanPACE (Positive, Active, Clear dan Energetic), salah satusenaman Brain Gym, sebelum sesi pengajaran danpembelajaran bermula. PACE melibatkan empat senamanutama iaitu Drink Water, Brain Buttons, Hook Up danCross Crawl. Pelaksanaan senaman PACE selama 15minit adalah berdasarkan prosedur yang ditunjukkan padaRajah 1. 31Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 37. 37. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Lima Langkah Tindakan: Jenis Senaman 1  Drink Water - Murid-murid diminta minum air. 2  Brain buttons - Dilakukan dengan satu tangan mengurut dada dan sebelah tangan lagi diletakkan di pusar badan. 3  Hook up - langkah senaman yang memerlukan tarikan nafas dan hembusan nafas selama satu minit apabila meletakkan kaki kiri ke tempat sebelah kaki kanan serta kedua-dua belah tangan diletakkan di bahagian dada berbentuk “X” dengan jari tangan dipegang bersama. 4  Cross crawl - Pergerakan tangan dan kaki secara berlawanan iaitu pengimbangan pergerakan tangan kiri diangkat ke depan dan tangan kanan diangkat untuk sentuh kaki kiri yang diangkat ke belakang dan kaki kanan bergerak ke depan.Rajah 1. Prosedur pelaksanaan senaman PACE.Selepas penggunaan senaman Brain Gym, latihan telahdiberikan kepada murid-murid Tahun 5 untuk melihatapakah kesannya terhadap kekemasan tulisan BahasaCina mereka. Di samping itu, borang pemerhatian jugatelah diberikan kepada murid-murid selepaspengaplikasian senaman Brain Gym untuk meninjau 32Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 38. 38. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Limapandangan mereka tentang cara saya mengaplikasikansenaman Brain Gym. METODOLOGI KAJIANPeserta KajianPeserta kajian terdiri daripada 17 orang murid kelas Tahun5 dari sebuah sekolah jenis kebangsaan di Kuching.Mereka juga merupakan murid saya untuk mata pelajaranBahasa Cina.Teknik Mengumpul DataInstrumen kajian yang digunakan untuk mengumpul datakesan tindakan adalah seperti latihan dan borangpemerhatian murid.LatihanLatihan telah diberikan kepada peserta kajian bagimengenal pasti tahap kekemasan tulisan murid-muridTahun 5 selepas penggunaan kaedah Brain Gym. Padamasa yang sama, latihan murid dapat memberi maklumattentang kesan penggunaan senaman Brain Gym dari segimembaiki tahap kekemasan tulisan Bahasa Cina.Borang Pemerhatian MuridBorang pemerhatian yang mempunyai 13 item telahdiberikan kepada murid-murid selepas penggunaansenaman Brain Gym untuk mendapatkan pandanganmereka tentang pengajaran saya menggunakan BrainGym (PACE). Setiap item berkenaan adalah berdasarkanskala Likert 1 hingga 5 yang memberi maksud berikut.1: Amat Tidak Setuju2: Tidak Setuju3: Kurang setuju4: Setuju5: Amat Setuju. 33Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 39. 39. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun LimaTeknik Menganalisis DataDalam kajian ini, data latihan dianalisis kandungan darisegi tahap kekemasan tulisan dan diberi skor. Skor 5menunjukkan tahap sangat kemas; skor 4 menunjukkantahap kemas; skor 3 menunjukkan tahap sederhanakemas; manakala skor 2 dan skor 1 masing-masingmenunjukkan tahap yang tidak kemas dan sangat tidakkemas. Jadual bilangan murid dan peratusan berdasarkanskor yang diperoleh oleh murid-murid Tahun 5 dalammenilai kekemasan tulisan Bahasa Cina kemudiannyadihasilkan untuk mempersembahkan data berkaitan.Data borang pemerhatian murid pula dianalisis secara skormin untuk melihat tahap penguasaan saya dalampenggunaan senaman Brain Gym berdasarkan pandanganmurid. Pengelasan tahap penguasaan berdasarkananalisis skor min adalah seperti yang ditunjukkan padaJadual 1.Jadual 1.Pengelasan tahap penguasaan berdasarkan skor min Skor min Petanda tahap 1.00 – 1.50 Sangat tidak menguasai 1.51 – 2.49 Tidak menguasai 2.50 – 3.49 Penguasaan sederhana 3.50 – 4.49 Menguasai 4.50 – 5.00 Sangat menguasai (Sumber: Tesis Sam Chee Hoo, 1999/2000) DAPATAN KAJIANTahap Kekemasan Tulisan dalam Latihan SelepasPenggunaan Senaman Brain Gym (PACE)Analisis skor tahap kekemasan selepas penggunaansenaman Brain Gym telah menunjukkan kebanyakanmurid-murid mendapat skor yang tinggi iaitu terdapat tujuhorang murid (41.2%) mendapat skor 4 (tahap kemas) dan 34Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 40. 40. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Limalima orang murid (29.4%) telah mendapat skor 5 (tahapsangat kemas) berbanding dengan hanya dua orang yangmendapat skor yang rendah iaitu seorang yang mendapatskor 2 (tahap tidak kemas) dan seorang mendapat skor 1(sangat tidak kemas).Contoh tulisan murid pada latihan yang mendapat skortinggi (tahap kemas) ditunjukkan pada Rajah 2.Rajah 2. Contoh-contoh latihan murid yang mendapat skor tinggi(tahap kemas).Contoh tulisan murid pada latihan yang mendapat skorrendah (tahap tidak kemas) pula adalah ditunjukkan padaRajah 3.Rajah 3. Contoh-contoh latihan murid yang mendapat skorrendah (tahap tidak kemas). 35Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 41. 41. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun LimaTahap Penguasaan Pengkaji dalam PenggunaanSenaman Brain GymBorang pemerhatian murid dianalisis dan hasil analisismenunjukkan bahawa pada pandangan murid-muridTahun 5, secara keseluruhannya saya telah menguasaipenggunaan senaman Brain Gym (PACE) iaitu pada nilaimin purata 4.15 (tahap penguasaan ‘menguasai’).Analisis borang pemerhatian murid juga mendapati item 1,2 dan 3 masing-masing adalah pada min 4.06, 3.94 dan4.24 (tahap menguasai). Murid-murid berpandanganbahawa saya menguasai penggunaan senaman ini bilasaya memberi perhatian terhadap setiap orang murid (item1), prihatin terhadap masalah yang dihadapi murid (item 2)serta memberi penerangan yang jelas, tepat dan mudahdifahami (item 3) semasa pelaksanaan senaman BrainGym. Murid-murid juga berpendapat bahawa sayamenguasai kemahiran dalam melaksanakan senaman ini(item 8 pada min 3.88).Pada masa yang sama, murid-murid berpandanganbahawa saya menguasai penggunaan senaman BrainGym bila PACE didapati sesuai dalam memotivasikanmereka (item 9 pada min 4.41); menambahkan lagi minatmurid untuk belajar (item 12 pada min 4.29); telah menarikperhatian murid untuk terus belajar (item 5 pada min4.12);dan meningkatkan tumpuan murid semasa prosespembelajaran (item 6 pada min 3.94).Justeru, dapat disimpulkan bahawa dengan pelaksanaansenaman Brain Gym melalui PACE, murid-murid lebihbermotivasi, berminat serta ditarik perhatian untuk belajar,dan daya tumpuan meningkat semasa prosespembelajaran. Ini secara tidak langsung mempengaruhikekemasan tulisan Bahasa Cina murid-murid berkenaan. 36Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 42. 42. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun LimaIni didorong oleh tahap kemahiran saya dalam menggunadan melaksana senaman Brain Gym (PACE). REFLEKSI KENDIRISaya berasa gembira bahawa penggunaan senaman BrainGym sebelum sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaranbermula dapat membaiki tahap kekemasan tulisan BahasaCina murid-murid saya. Saya juga berasa bersyukurkerana 12 orang murid daripada 17 orang murid dari kelassaya telah mendapat skor yang tinggi dalam latihanmenulis perkataan pada “tian zi ge”. Skor yang tinggimenggambarkan tahap kekemasan yang tinggi danseterusnya menunjukkan bahawa usaha saya selama initelah tidak sia-sia. Saya berasa puas hati keranasekurang-kurangnya saya dapat membantu merekamembaiki kekemasan tulisan mereka melalui pengenalanPACE, salah satu senaman Brain Gym dalam sesipengajaran saya. Ini merupakan satu usaha menambahbaik amalan pengajaran saya sebagai seorang bakal guru.PACE walaupun hanya mengambil masa 15 minit telahmembuat saya memikirkan tentang strategi berpusatkanmurid yang lain untuk menarik minat mereka dalam sesipengajaran dan pembelajaran saya. Aktiviti-aktiviti laindalam senaman Brain Gym boleh saya terokai untukdiaplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaranyang lain agar murid-murid saya tertarik dengan sesipengajaran dan pembelajaran saya dan seterusnyamempunyai keyakinan diri serta ceria semasa belajardalam kelas saya.Berdasarkan dapatan kajian ini, saya juga mendapatibahawa berlaku perubahan pada sikap murid-muridselepas melakukan senaman Brain Gym. Merekasekarang lebih bersedia untuk belajar, bersemangat, 37Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 43. 43. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Limamenumpukan perhatian dalam membuat latihan danberkeyakinan diri dalam menulis perkataan dengan kemas.Terdapat perubahan tulisan yang buruk menjadi baikdalam kalangan murid-murid Tahun 5. Walaupunperubahan tersebut tidak begitu besar, namun iamerupakan suatu permulaan yang baik untuk membantumurid-murid dalam membaiki tahap kekemasan tulisanmereka. Saya berasa gembira bila saya perhatikansebilangan besar murid-murid sebelum ini yang tidak yakindengan kebolehan dan keupayaan mereka dalam menulisdengan kemas menjadi lebih yakin dalam menulis secarakemas. Sekiranya senaman ini diteruskan untuk jangkamasa lebih panjang, tulisan dan pencapaian akademikmereka mungkin juga akan bertambah baik. Oleh itu, sayaberpendapat bahawa jika senaman ini dilakukan setiaphari untuk satu jangka waktu lama, pasti tindakan inimembuahkan hasil yang lebih berfaedah kepada murid-murid.Selain itu, saya telah banyak menimba ilmu pengetahuandan kemahiran tentang bidang penyelidikan melalui kajianini walau pun ini merupakan pertama kali saya melakukanpenyelidikan tindakan apatah lagi dalam menghasilkanlaporan penyelidikan tindakan. Pengalaman ini akanmenjadi panduan untuk pelaksanaan penyelidikantindakan seterusnya bila saya berada di sekolah kelak. KESIMPULANSecara keseluruhannya, senaman Brain Gym (PACE)memberi kesan dalam membaiki tahap kekemasan tulisanmurid-murid Tahun 5 walaupun masih ada dua orangmurid yang tidak dapat menulis dengan kemas. Namun,suasana kelas menjadi lebih ceria dan murid-murid telahmenunjukkan motivasi tinggi untuk belajar. Mereka 38Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 44. 44. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun Limamenjadi lebih cergas dan bersemangat semasa prosespembelajaran kerana sebelum memulakan pengajaran,mereka akan melakukan senaman selama 15 minit. Sayaberharap saya dapat meneruskan penyelidikan tindakan inipada masa akan datang dengan memperkenalkansenaman Brain Gym (PACE). Ini merupakan salah satuusaha saya dalam menangani isu pendidikan berkaitandengan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. RUJUKANBeigel, D., Steinbauer,W. & Zinke, K. (2002). The effects of Brain Gym on reading and comprehension. Dalam The moving classroom: Results of a research project with suggestions for school implementation. Freiburg, Germany: Verlags Gmbh Kirchzarten.Dennison, P.E. & Dennison, G.E. (1986). Brain Gym: Simple activities for whole brain learning. Ventura, CA: Edu-Kinesthetics.Donczik, J. (1994). Können edukinestetische Übungen Legasthenikern helfen? Die Sprach-heilarbeit (Terjemahan: Can exercises help dyslexicsedukineste- tische? The Voice-healing Work), 39, 297–305.Freeman, C. K. (2008). Have You Heard of Brain Gym®? Diperoleh pada 16 Mei 2001 dari http://www.special child. com/archives/ia052.htmlHannaford, C. (1995). Smart Moves: Why learning is not all in your head. Great Ocean Publishers.McClelland, B. (2008). About Brain Gym. Diperoleh pada 16 Mei 2008 dari http://www.oxfordbraingym.com/ aboutbg.htm 39Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 45. 45. Lau Pik Ling: Kesan senaman “brain gym” terhadap kekemasan tulisanBahasa Cina murid-murid Tahun LimaMoore, V. & Law, J. (1990). Copying ability of preschool children with delayed language development. Development Medicine and Child Neurology, 32 (3), 249-257.Ralls, J. (2008). Brain Gym. Diperoleh pada 22 Mei 2008 dari http://www.brain gymscotland.co.ukSassoon, R. (1983). The practical guide to children’s handwriting. Great Britain: Thames and Hudson.Sassoon, R. (1990). Handwriting: The way to teach it. Cheltenham: Stanley Thornes.Sivanesan a/l P.Pillai (2005). Meningkatkan konsep kendiri pelajar-pelajar lemah akademik dengan menggunakan senaman Brain Gym. Diperoleh pada 22 Mei 2008 dari http://apps.emoe.gov.my/jpnperak/kajian/2005/rumusa n/pengurusan/1_smk_k_jo_edited.pdfTipper, M. (2008). Brain Gym. Diperoleh pada 22 Mei 2008 dari http://www.happychild.org.uk/acc/tpr/features/0204 bgym.htmTseng Mei Hui & Cermak, S. (1991). The evaluation of handwriting in children. Sensory Integration Quarterly, 19(4), 1-6.Twomey, L.J. (2008). Research Brain Gym Seminars. Diperoleh pada 22 Mei 2008 dari http://www.braingym seminars.com/default.asp 40Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 23-40.
 46. 46. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science students “IONIC ACTIVE”: A CHEMICAL FORMULA CARD GAME FOR IONIC COMPOUND LESSONS AMONG FORM FOUR SCIENCE STUDENTS By Ko Ai Boi koab80@hotmail.com ABSTRAK Kajian in dijalankan untuk meninjau teknik pengajaran baru yang saya namakan “Ionic Active” dalam pengajaran satu formula kimia untuk mata pelajaran Kimia Tingkatan 4. Ia juga telah dilaksanakan untuk menentukan bagaimana “Ionic Active”, satu jenis permainan kad, membantu pelajar-pelajar saya dari kelas Tingkatan 4 Sains membina rumus kimia untuk kompaun “ionic”. Selepas mencuba permainan tersebut, kuiz telah diadakan untuk menguji pemahaman dan keupayaan para pelajar dalam membina rumus “ionic”. Daripada pemerhatian dalam bilik darjah, kuiz, maklum balas bertulis pelajar, keputusan ujian dan perbincangan peribadi dengan pelajar-pelajar, saya mendapati permainan ini membantu pelajar-pelajar saya dalam memahami konsep untuk membina rumus kimia bagi kompaun “ionic” dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Kajian ini juga mengubahsuai persepsi saya tentang profesion keguruan. Kata kunci: “Ionic Active”, rumus kimia, Kimia Tingkatan 4, kompaun “ionic”, permainan kad, permainan kad untuk rumus kimia 41Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 47. 47. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science students ABSTRACT This study was carried out to explore a new teaching technique which I named as “Ionic Active”, in teaching a chemical formula and equation for Form 4 Chemistry subject. It was also carried out to determine how “Ionic Active”, a card game, helped my Form 4 Science students construct chemical formula of an ionic compound. After trying out the game, a quiz was conducted to test students’ understanding and ability to construct the ionic formula. Through classroom observations, quiz, students’ written feedback, test results and personal discussion with my students, I found that the game helped my students’ in understanding the concept when constructing a chemical formula of an ionic compound in an easier and fun way. This study also altered my perception regarding the teaching profession. Keywords: “Ionic Active”, chemical formula and equation, Form 4 Chemistry, ionic compound, card game, chemical formula card game INTRODUCTIONContext and My ConcernMy first experience in teaching Form 4 and Form 5Chemistry at my current school in Kuching, Sarawakbegan in the middle of the year 2007. I only taught Form 6Chemistry at my former school in Miri, Sarawak.There were 14 students who studied in my Form 4Chemistry class and they were placed in the sciencestream based on their Penilaian Menengah Rendah (PMR)results. Table 1 shows the result of my students forScience and Mathematics subjects in PMR for the year2008. From the results shown in Table 1, these selected 42Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 48. 48. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentsstudents did not have a good lower form foundation inScience and Mathematics.Table 1.Form 4 Science students’ 2008 PMR results for Science andMathematics FORM 4 2008 PMR RESULTS SCIENCE SCIENCE MATHEMATICS STUDENTS Student 001 C B Student 002 C C Student 003 C B Student 004 C B Student 005 C C Student 006 C D Student 007 B C Student 008 B C Student 009 C D Student 010 C C Student 011 B C Student 012 C B Student 013 C C Student 014 C DIn my first year of teaching in my current school, I foundthat the students have difficulties in constructing chemicalformulae of a given ionic compound. The main problemfaced by the students was that they have failed tomemorise the charge, name and formula of a cation andanion. I have been using Behaviorism method such asrepeated drilling and practise to teach my students.Behaviorism emphasizes the learning of facts and skillsthat authorities, such as teachers or school boards, havedecided are important. And for me, the chemical formulaskills and information to be learned by my students weredivided into smaller units. As a behaviorist, I generallybelieved that my students could be taught best when the 43Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 49. 49. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentsfocus is directly on the content to be taught. My studentswere also asked to do written exercises on the topicconcerned.Figure 1 shows one of the written exercises on the topicconcerned. The method: Example of ionic compound: Zinc Chloride 2+ Zn Cl– Charge of ion: 2+ -1 1 2 Therefore, number of atom involved: Zn1 Cl2 The chemical formula of zinc chloride = ZnCl2Figure 1. Behaviourism method (drill and practise) in teachingzinc chloride.I faced problem here as the students’ written answers forthe chemical formula of zinc chloride were always writtenas ZnCl and the other ionic compound formulae thatinvolved ions with different charges or with charges greaterthan 1. I had repeated the same method and gave moreexercises for the students continuously for one month, butit seemed that it was not effective on the students. Thestudents were bored until they requested to continue theirrevision on chemical equation directly.I was encouraged by Eng Guan Guch, a fellow teacherfrom another school, to join her action research course inOctober 2008 to reflect on my teaching skills. I wasexposed to the idea that there are more than one teachingmethod for every concept and that I have to choose themost suitable way to make my lessons enjoyable. I found 44Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 50. 50. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentsthat the “Organic Fun” game introduced by Eng GuanGuch (2008) had made the organic lesson easier and funfor my Form 6 students after I exposed them to the game.Therefore, I decided to have a game for my chemicalformulae of an ionic compound in the form of card game toexpose the Form 4 students and help them constructchemical formula of an ionic compound in a fun and easierway. PLANNINGBased on the example of “Organic Fun” game, I tried tomake a few cards of cation and anion. I tried to play myown cards by myself to obtain all the possibility of the ioniccompound formulae that could be formed after all the cardshad been used up. I sought help from my schoolMathematics teacher, Madam Loo Siaw Choon, during ourfree periods on 23th February 2009 to help me calculatethe possibility of making my cards so that all the cardscould be used for constructing the formulae. Finally, wedecided to make 70 pieces of cards per set where differenttype of chemical formulae of ionic compound could beconstructed and completely used. Game rules were alsoformulated.The rules of the game set were:1. The cards would be evenly distributed to all the players.2. The players would construct the chemical formulae from their own cards and placed on the table.3. All the cards placed out have to be named. If wrongly named, the cards would be retained by that player.4. The game would start in a circular form where the starter would pick a card from the player beside him/ her and then matched with his/ her own cards to construct a chemical formula by repeating step 2 and 3. 45Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 51. 51. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science students5. The player who finished all the cards first would be the winner.Four of my Form 6 students who were curious of my gamerequested to try the game in the school library during theafternoon activity on 25th February 2009. Among themwas a very weak Chemistry student whose Sijil PelajaranMalaysia (SPM) Chemistry result was D7. He gave goodfeedback that he understood the actual method onconstructing the chemical formulae of an ionic compoundfrom the game. The four students also suggested differentways to play the game which they preferred. Thesuggestions were:1. Each player would only take seven cards.2. One card should be opened from the deck. The first player has to match the card from his/ her own cards to construct a chemical formula and name it.3. If the first player could not match it, the player has to open a card from the deck and the second player would match it.4. If the second player is able to match the card, the card would belong to this player where he would place it at the side. The score would be counted based on the number of cards used for construction of the chemical formulae.5. The second player would then place a card so that the game would be continued by the third player.6. The first player who is able to complete/ finish all the cards would obtain extra bonus mark of 3 whereas the second and third player who is able to complete his/ her cards would be given extra bonus mark of 2 and 1 respectively. 46Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 52. 52. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science students7. The last player who still has cards in hand would need to complete all the cards left by constructing chemical formulae with the help of his / her playmates.8. The game would be played for four rounds.9. The overall winner would be determined by the total score of the marks.The rules of the game suggested by my Form 6 studentswere taken into account in this card game. Score cardswere made too for the students to calculate their marks.The students were provided cards with the symbols andcharges of cations and anions. The students would be ableto learn how to construct a chemical formula of an ioniccompound through balancing the charges on the cationand anion in the cards through their basic knowledge ofintegers in Mathematics Form 1. Once the charges werebalanced off, it would show the chemical formula of theionic compound. The example for chemical formula of zincchloride is as following. The charge = +2 + (– 1) = + 1 Charge remained. The charge = +2 + (– 1) + (– 1) = 0 No charge remained.From the cards formed, it was shown that only one card ofZn and two cards of Cl were required. Therefore, thechemical formula of zinc chloride would be ZnCl2 as shownin Figure 2. 47Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 53. 53. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentsFigure 2. Card game showing chemical formula of zinc chloride.Figure 3 shows the card game of chemical formula of zinchydroxide.Figure 3. Card game showing chemical formula of zinc hydroxide.Normally, the students would give the chemical formula ofzinc hydroxide as ZnOH2. The answers of the studentsshowed that the students did not understand that theirwritten formula meant one card of Zn, one card of O andtwo cards of H. Based on the cards shown, one card of Znand two cards of OH were required. Two cards of OHshows that this formula contained two O and two H asshown in Figure 3. Therefore, the chemical formula shouldbe Zn(OH)2. ACTIONS TAKENOn the 2nd of March 2009 (Monday), 14 of my Form 4students had their Chemistry lesson in the school library.They were divided into four heterogeneous groups where 48Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 54. 54. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentseach group comprised of three to four players. They werethen instructed on the rules of the game. They were alsotaught how to play the cards on the construction of ionicchemical formulae. The students were given 50 minutes toplay four rounds of game. And 10 minutes before thelesson ended, they were asked to answer a quiz in fiveminutes. A survey was then carried out about the game ofconstructing ionic chemical formulae on 27th April 2009(Monday). FINDINGS AND DISCUSSIONMy Chemistry lessons were totally different from theprevious lessons. My students became very active in theclass. They started their game and discussed their ideaswith their peers. I noticed that my students enjoyed theirgames and this could be seen from the smiles on theirfaces throughout the lessons. Three groups did not want touse the score cards provided. They preferred to have theirown rules, such as, penalised the player that gave theincorrect formulae by collecting all the cards on the table orshuffled and distributed the cards for a new set of game.Only one group carried out their game as instructed. Thisgroup ended their game 20 minutes earlier and thenstarted another game of their own without using the scorecards. One of the groups (Yaz’s group) always requestedfor my judgement when every player in that group did nothave the same opinion.All the 14 students had not been taught with any conceptof chemical formulae. After the game, I noticed that mystudents produced three different ways of constructing thechemical formulae. Figure 4 shows the sample answersthree of the students (Nas, Az and Has) who were involvedin the game. 49Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 55. 55. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentsFigure 4. Sample answers on chemical formulae from Nas, Azand Has.Naz was the first student who completed the quiz in lessthan 5 minutes. He obtained 100 percent (%) by givingcorrectly all the chemical formula of elements andconstructed a prefect ionic chemical formula withoutreferring to the cards. Another three of the 14 students(Yaz, Hana and Edah) were able to construct the ionicformula perfectly themselves.At the beginning, Az tried to construct the ionic formulahimself for question (a) and (b). From question (c) to (h), 50Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 56. 56. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentshe borrowed the cards from me so that he could use themas a guide. Firstly, he wrote the cations and anions andthen constructed the ionic formula. In question (g), he wasconfused with the “nitrate” ion and “nitride” ion formula.Like Az too, two of the 14 students borrowed the cardsfrom me as a guide for them to construct the formulae.Has tried to solve the quiz based on his experiences andmemory from the game. From his answer, his memory onthe subscript number and the charges for nitrate ion weremessed up as shown in Figure 4. But he was able to writethe correct answers for all the chloride compound, sulphatecompound and carbonate compound. This shows that hemanaged to remember the formula of sulphate ion,carbonate ion and chloride ion. The rest of the studentswere trying to solve the quiz through their experiencesfrom the game but they had some mistakes in theiranswers.When the survey forms were distributed to the students,seven of the 14 students immediately wrote theircomments and answered the survey form. The otherstudents wondered which activity the survey form referredto. Thus, the survey forms were analysed based on theresponses of the seven students who were able to recallthe card game. Figure 5 shows the responses of the sevenstudents on the card game that was implemented earlier intheir class. 51Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 57. 57. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science students 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Very poor Very good 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Helps me to learn to construct chemical 2 1 4 formula of an ionic compound. 2. Stimulates my thinking skill by playing the 1 1 3 2 games. 3. Strengthens my concept on chemical formula of 1 1 1 2 2 ionic compounds. 4. Improves my memory on the charges of cations 2 4 1 and anions. 5. Let me learn in a fun 2 1 4 way. 6. Allows me to learn from my friends through group 1 2 4 work. 7. Encourages me to argue and discuss with my 2 4 1 friends during the game.Figure 5. Students’ responses regarding the card game.Analysis of the survey forms showed that four of thestudents agreed that playing the card games enabled themto construct a chemical formula of an ionic compoundeasily and correctly. And only 28.6 % of the students foundthat the “ionic active” card game helped them in a certainway in constructing the chemical formula of an ioniccompound.All the students who provided feedback agreed thatplaying this game helped to stimulate their thinking skills 52Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 58. 58. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentsand strengthen their understanding of concept on thechemical formula of ionic compound. Only one studentstated that the game did not strengthen his understandingof concept on the chemical formula of ionic compound.And one student, Naz, found that he could memorise thecharges after the game. The other four students who foundthe game helped them in memorizing the charges wereYaz, Hana, Edah and Zul. Other than that, four (57.1 %) ofmy students were of opinion that the card game let themlearned in a fun way and allowed them to learn from theirfriends through group work. The card game alsoencouraged one of the students, Yaz, to argue and discusswith friends during the game. From my observation, hewas the one who started the argument.Written comments from the students were also obtained.From the written comments of my students, I could say thatgenerally, my students enjoyed learning chemical formulaof ionic compound in Chemistry through games. For goodstudents, they wanted more challenging games. Theypreferred me to carry out more games when teachingChemistry.Written comments on the strength, weakness andsuggestion for the chemical formula game were alsoobtained from Hana, Edah and Has. All the three agreedthat the game enabled them to learn in a fun way. Besidesthat, this game increased their memory and enabled themto understand the concept easily.But they commented that the duration of time given tothem in playing the cards was not enough. Three otherstudents also wrote this as one of the weaknesses. They 53Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 59. 59. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentseven requested for another round of game to be carriedout.Figure 6 shows Hana, Edah and Has’ s written commentson the strength, weakness and suggestion of the cardgame. Hana Edah HasFigure 6. Samples of written comments on the strength,weakness and suggestion for the card game. 54Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 60. 60. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science studentsMy students even obtained the cards from me and playedthe card game with their friends from Form 4A and 4V inthe afternoon before the start of co–curriculum activities.They wrote in their written comments that they wanted tointroduce the game to their friends.Table 2 shows the Test 3 marks of my Form 4 Sciencestudents. This test was held in May 2009.Table 2.Test 3 marks of Form4 Science students NAME MARKS Edah 45 Yana 35 Ma 34 Izzun 42 Az 48 Roy 26 Mail 37 Naz 72 Has 49 Zirah 36 Dilla 58 Hana 56 Yaz 64 Zul 43Analysis of the Test 3 marks showed that the studentsimproved in their marks. They were able to understand therelated Chemistry formula in an easier way through thecard game. Chemical formula played an important role inunderstanding Chemistry concept. Thus, the game helpedthem in understanding Chemistry concept. Sampleanswers from the students in Test 3 in relation to theconstruction of chemical formula in an equation are shownin Figure 7, 8 and 9. 55Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.
 61. 61. Ko Ai Boi/ “Ionic active”: A chemical formula card game for ioniccompound lessons among Form Four Science students HanaFigure 7. Hana’s answer for question 3 in Test 3. EdahFigure 8. Edah’s answer for question 3 in Test 3. HasFigure 9. Has’s answer for question 3 in Test 3.From the samples shown in Figure 7 and 8 respectively,Hana and Edah were able to construct the chemicalequation perfectly for chemical formula concern. This 56Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2010, 4, ms 41-58.

×