การจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง  บันทึกความร่วมมือ ( MOU )  และ แผนงาน / โครงการ สำนักบริหารกอ...
หลักการและแนวคิดการบริหารคู่สัญญา “ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ตั้งขึ้นตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภา...
ขอบเขตงานบริหารสัญญา <ul><li>๑ . งานทำสัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU </li></ul><ul><li>๒ . งานบริหารคู่สัญญา </li></...
๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ UMO <ul><li>๑ . แบบสัญญา </li></ul><ul><li>๑ . ๑ สัญญาให้บริการสาธารณสุขฯ </li></ul>...
๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU <ul><li>๒ แบบข้อตกลง </li></ul><ul><li>๒ . ๑ ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขฯ </li></ul...
๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU <ul><li>หนังสือแสดงความจำนง ทำขึ้นโดยอ้างสัญญา ข้อตกลงเดิม </li></ul><ul><li>หนัง...
๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU <ul><li>บันทึกความร่วมมือ ( MOU: Memorandum Of Understanding ) </li></ul><ul><li>...
๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU <ul><li>แผนงาน / โครงการ ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริ...
๒.การบริหารสัญญา <ul><li>การขออนุมัติจัดทำสัญญา ข้อตกลงดำเนินการตามโครงการ หนังสือแสดงความจำนง บันทึกความร่วมมือ ( MOU ) ...
๒.การบริหารคู่สัญญา <ul><li>การจัดทำเงื่อนไขการจ่ายเงิน </li></ul><ul><li>ให้ระบุด้วยว่าเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเล...
๒.การบริหารคู่สัญญา <ul><li>การจัดทำเงื่อนไขการจ่ายเงิน </li></ul><ul><li>งานในงวดที่ ๒ , ๓ .. ให้ระบุวงเงินสนับสนุนจะเป็น...
๒.งานบริหารคู่สัญญา <ul><li>เงื่อนไขภาครัฐไม่มีค่าปรับ ไม่มีหลักประกันสัญญา </li></ul><ul><li>เงื่อนไขภาคเอกชนมีค่าปรับ มี...
๒.การบริหารคู่สัญญา <ul><li>ในการจัดทำสัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง โครงการประกอบการเบิกจ่ายเงิน ทุกครั้งต้องมีเงื่อนไ...
3. การจัดเก็บ / การยกเลิกสัญญา <ul><li>3.1 การจัดเก็บสัญญา </li></ul><ul><li>3.1.1 scan ต้นฉบับสัญญาพร้อมเอกสารและรายละ...
3. การจัดเก็บและยกเลิกสัญญา <ul><li>3.2 การยกเลิกสัญญา </li></ul><ul><li>3.2.1 หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับหรือเรียกค่าปรั...
๔ . งานการกันเงินค้างจ่าย / เงินเหลื่อมปี <ul><li>เมื่อสิ้นปีงบประมาณหนึ่งๆ งานบริหารสัญญาจะตรวจสอบว่า มีสัญญา ข้อตกลง รวม...
๕ . งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง <ul><li>การบันทึกรายละเอียดของสัญญา ข้อตกลง </li></ul><ul><li>งานกิจกรรม / แผนง...
๕ . งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง <ul><li>- แบบรายงานข้อมูลการจัดหา ( ซื้อ จ้าง เช่า ) ตามข้อบังคับว่าด้วยพัสดุ พ...
๖ . งานรายงานสถานการณ์การก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา
“ ทำสัญญาอย่างไร จึงจะเบิกจ่ายเงินได้”
สิ่งที่ต้องพิจารณา <ul><li>1. รหัสงบประมาณ </li></ul><ul><li>2. รหัสคู่สัญญา ( VENDOR ) </li></ul>
เอกสารประกอบ การทำสัญญา / ข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนง / บันทึกความร่วมมือ
กรณีบุคคลธรรมดา ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล <ul><li>๑ . สำเนาบัตรประชาชน </li></ul><ul><li>๒ . สำเนาทะเบียน...
กรณีเป็นนิติบุคคล  <ul><li>๑ . สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหนังสือรับรองการจ...
กรณีเป็นชมรม เครือข่าย สมัชชา <ul><li>๑ . เอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริงของคณะบุคคล เช่น หนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่เชื่อถือ...
<ul><li>๑ . หนังสือหรือเอกสารยืนยัน </li></ul><ul><li>๒ . สำเนาบัญชีธนาคาร Book Bank </li></ul><ul><li>๓ . หนังสือมอบอำนา...
สัญญาให้บริการสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญญาดำเนินงานตามโครงการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแตกต่างระหว่าง สัญญาดำเนินงานตามโครงการ กับ ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ  <ul><li>1. หลักประกันสัญญา ( ระบุในสัญญา ) ...
หนังสือแสดงความจำนง ( สธ .)
 
 
 
 
 
 
หนังสือแสดงความจำนง
 
 
 
 
 
 
บันทึกความร่วมมือ
 
 
 
แผนงาน/โครงการ
 
 
 
 
การลงนามในเอกสาร <ul><li>กรณีทำสัญญา  คู่สัญญา ต้องลงนามท้ายเอกสารทุกหน้า </li></ul><ul><li>กรณีทำข้อตกลง  คู่สัญญาลงนาม...
การออกเลขที่ สัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง บันทึกความร่วมมือ แผนงาน / โครงการ ในระบบ  LOTUS NOTES
เข้าระบบ  Lotus Notes เลือก สารบรรณ
เลือก  งานสารบรรณ ปี 2553
เลือก เอกสารส่ง สร้างเอกสารส่ง เลือก เขต .................... กด  O.K.
ประเภทหนังสือส่ง  เลือก ภายนอก เรื่อง  พิมพ์ เช่น - ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ ... ประเภทเอกสาร  เลือก เช่น - ข้อต...
เช่น 32/00001/2553
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอเขตนครสวรรค์

1,267 views
1,118 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอเขตนครสวรรค์

 1. 1. การจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง บันทึกความร่วมมือ ( MOU ) และ แผนงาน / โครงการ สำนักบริหารกองทุน มกราคม 2553
 2. 2. หลักการและแนวคิดการบริหารคู่สัญญา “ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ตั้งขึ้นตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ . ศ . 2546 เพื่อใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้บุคคลเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 3. 3. ขอบเขตงานบริหารสัญญา <ul><li>๑ . งานทำสัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU </li></ul><ul><li>๒ . งานบริหารคู่สัญญา </li></ul><ul><li>๓ . งานจัดเก็บ / การยกเลิกสัญญา </li></ul><ul><li>๔ . งานการกันเงินค้างจ่าย / เงินเหลื่อมปี </li></ul><ul><li>๕ . งานบันทึกสัญญา ข้อตกลง กิจกรรม / แผนงาน / โครงการและงานจัดหาตามข้อบังคับทางพัสดุฯ ด้วยเงินงบกองทุน </li></ul><ul><li>๖ . งานรายงานสถานการณ์การก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา </li></ul>
 4. 4. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ UMO <ul><li>๑ . แบบสัญญา </li></ul><ul><li>๑ . ๑ สัญญาให้บริการสาธารณสุขฯ </li></ul><ul><li>๑ . ๒ สัญญาดำเนินการตามโครงการ </li></ul><ul><li>๑ . ๓ สัญญาพิเศษเฉพาะ เช่น สัญญาเกี่ยวกับศูนย์สำรองเตียง สัญญาให้การสนับสนุนงบลงทุน สัญญาการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ( H.D.) เป็นต้น ฯลฯ </li></ul><ul><li>หมายเหตุ กิจกรรมต่อเนื่องใช้หนังสือแสดงความจำนง ( แบบ ๒ ) </li></ul>
 5. 5. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU <ul><li>๒ แบบข้อตกลง </li></ul><ul><li>๒ . ๑ ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขฯ </li></ul><ul><li>๒ . ๒ ข้อดำเนินการตามโครงการ </li></ul><ul><li>๒ . ๓ ข้อตกลงดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล </li></ul><ul><li>๒ . ๔ข้อตกลงพิเศษเฉพาะหน่วยงาน อาจจะจัดทำเป็นครั้งๆไป เพื่อให้ได้ผลงานและกำกับงบประมาณ เป็นต้น ฯลฯ </li></ul><ul><li>หมายเหตุ กิจกรรมต่อเนื่องใช้หนังสือแสดงความจำนง ( แบบ ๑ ) </li></ul>
 6. 6. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU <ul><li>หนังสือแสดงความจำนง ทำขึ้นโดยอ้างสัญญา ข้อตกลงเดิม </li></ul><ul><li>หนังสือแสดงความจำนง ( แบบ ๑ ) หมายถึง เอกสารที่ทำกับหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยบริการตามมติ ครม . เช่น รพ . ศูนย์ รพ . ทั่วไป รพ . ชุมชนต่างๆ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ </li></ul><ul><li>หนังสือแสดงความจำนง ( แบบ ๒ ) หมายถึง เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อตกลงที่ทำกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน คณะบุคคล ฯลฯ นอกเหนือจากหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุข </li></ul>
 7. 7. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU <ul><li>บันทึกความร่วมมือ ( MOU: Memorandum Of Understanding ) </li></ul><ul><li>เป็นบันทึกความร่วมมือทางวิชาการหรือประกาศความร่วมมือกันในการทำงานเชิงนโยบายระหว่างองค์กร ไม่มีรายละเอียดงวดเงิน งวดงาน จึงไม่สามารถใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน จำเป็นต้องมาทำสัญญา ข้อตกลง ภายหลัง </li></ul>
 8. 8. ๑ . สัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU <ul><li>แผนงาน / โครงการ ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเอกสาร ถ้าโครงการที่มอบให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ สามารถทำโครงการประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำข้อตกลงหรือหนังสือแสดงความจำนง แต่ต้องมีเงื่อนไขการจ่ายเงินและเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>แต่กรณีที่มีการติดตามพัฒนางานเป็นพิเศษ ซึ่งมีการกำกับงบประมาณเป็นพิเศษเพื่อรับประกันผลงาน หรือควบคุมกำกับติดตามงานอาจต้องทำข้อตกลงหรือหนังสือแสดงความจำนงแล้วแต่กรณี </li></ul>
 9. 9. ๒.การบริหารสัญญา <ul><li>การขออนุมัติจัดทำสัญญา ข้อตกลงดำเนินการตามโครงการ หนังสือแสดงความจำนง บันทึกความร่วมมือ ( MOU ) หรือโครงการต่างๆ </li></ul><ul><li>ควรทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการ ( FM-17-007 ) </li></ul>
 10. 10. ๒.การบริหารคู่สัญญา <ul><li>การจัดทำเงื่อนไขการจ่ายเงิน </li></ul><ul><li>ให้ระบุด้วยว่าเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่เท่าไร ลงวันที่ใด เงินเท่าไร แบ่งกี่งวด งวดที่ ๑ ต้องการผลงานอะไรบ้าง ขอจ่ายเท่าไร ถ้าจ่ายเกินระเบียบฯจะทำอย่างไร ( รัฐ ๕๐ % เอกชน ๑๕ %) จ่ายล่วงหน้าหรือจ่ายหลังจาก ลงนาม ต้องระบุให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>( ในการจัดทำโครงการประกอบการเบิกจ่าย เลขบัญชีเงินจะจ่ายตาม Vendor ) </li></ul>
 11. 11. ๒.การบริหารคู่สัญญา <ul><li>การจัดทำเงื่อนไขการจ่ายเงิน </li></ul><ul><li>งานในงวดที่ ๒ , ๓ .. ให้ระบุวงเงินสนับสนุนจะเป็น % หรือไม่ก็ได้ ระบุผลงานว่าเราต้องการอะไรและระบุวันสิ้นสุดในแต่ละงวด เพื่อการควบคุมกำกับติดตามงาน </li></ul><ul><li>งวดสุดท้ายควรระบุด้วยว่า ( งวดสุดท้าย ) ผลงานที่ต้องการควรที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด </li></ul>
 12. 12. ๒.งานบริหารคู่สัญญา <ul><li>เงื่อนไขภาครัฐไม่มีค่าปรับ ไม่มีหลักประกันสัญญา </li></ul><ul><li>เงื่อนไขภาคเอกชนมีค่าปรับ มีหลักประกันสัญญา </li></ul>
 13. 13. ๒.การบริหารคู่สัญญา <ul><li>ในการจัดทำสัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง โครงการประกอบการเบิกจ่ายเงิน ทุกครั้งต้องมีเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>( ยกเว้นสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขหรือสัญญา ข้อตกลงพิเศษที่กำหนดเป็นครั้งๆไป ) </li></ul>
 14. 14. 3. การจัดเก็บ / การยกเลิกสัญญา <ul><li>3.1 การจัดเก็บสัญญา </li></ul><ul><li>3.1.1 scan ต้นฉบับสัญญาพร้อมเอกสารและรายละเอียดแนบท้ายใน D:W/ </li></ul><ul><li>เขต / สำเนาสัญญา ข้อตกลง ปี 2553 </li></ul><ul><li>3.1.2 งานบริหารสัญญาจะตรวจสอบว่า ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร </li></ul>
 15. 15. 3. การจัดเก็บและยกเลิกสัญญา <ul><li>3.2 การยกเลิกสัญญา </li></ul><ul><li>3.2.1 หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับหรือเรียกค่าปรับ ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li>3.2.2 หนังสือแจ้งให้ดำเนินการตามสัญญาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนสิ้นสุดสัญญา </li></ul><ul><li>3.2.3 หนังสือบอกเลิกสัญญาพร้อมขอทราบเหตุผลความจำเป็นของคู่สัญญา </li></ul><ul><li>3.2.4 ความเห็นของผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจรับหรือกรรมการประเมินผล </li></ul>
 16. 16. ๔ . งานการกันเงินค้างจ่าย / เงินเหลื่อมปี <ul><li>เมื่อสิ้นปีงบประมาณหนึ่งๆ งานบริหารสัญญาจะตรวจสอบว่า มีสัญญา ข้อตกลง รวมถึงแผนงานโครงการใด ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย หรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อประสานงานกับการเงินดำเนินการขอกันเงินค้างจ่ายหรือกันเงินเหลื่อมปีจากผู้มีอำนาจต่อไป </li></ul>
 17. 17. ๕ . งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง <ul><li>การบันทึกรายละเอียดของสัญญา ข้อตกลง </li></ul><ul><li>งานกิจกรรม / แผนงาน / โครงการที่มีการเบิกจ่าย ซึ่งไม่ต้องทำสัญญา ข้อตกลง </li></ul><ul><li>งานจัดหา ( ซื้อ จ้าง เช่า ) ตามข้อบังคับทางพัสดุฯ ด้วยเงินงบกองทุนที่ดำเนินการจากสำนัก กองทุน และสำนักงานเขต ต่างๆ </li></ul><ul><li>หมายเหตุ เป็นการบันทึกในระบบ E-Contract เพื่อทราบสถานการณ์การก่อหนี้ การเบิกจ่าย การบริหารเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเงินการคลังของผู้บริหาร </li></ul>
 18. 18. ๕ . งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง <ul><li>- แบบรายงานข้อมูลการจัดหา ( ซื้อ จ้าง เช่า ) ตามข้อบังคับว่าด้วยพัสดุ พ . ศ . ๒๕๔๖ จากสำนักที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักบริหารทั่วไป </li></ul><ul><li>- การจ่ายเงินตามกฎหมาย จากสำนักกฎหมายเช่น จ่ายตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๑๘ ( ๔ ) แห่ง พรบ . หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น </li></ul>
 19. 19. ๖ . งานรายงานสถานการณ์การก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา
 20. 20. “ ทำสัญญาอย่างไร จึงจะเบิกจ่ายเงินได้”
 21. 21. สิ่งที่ต้องพิจารณา <ul><li>1. รหัสงบประมาณ </li></ul><ul><li>2. รหัสคู่สัญญา ( VENDOR ) </li></ul>
 22. 22. เอกสารประกอบ การทำสัญญา / ข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนง / บันทึกความร่วมมือ
 23. 23. กรณีบุคคลธรรมดา ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล <ul><li>๑ . สำเนาบัตรประชาชน </li></ul><ul><li>๒ . สำเนาทะเบียนบ้าน </li></ul><ul><li>๓ . สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล </li></ul><ul><li>๔ . สำเนาบัญชีธนาคาร Book Bank </li></ul><ul><li>๕ . เอกสารอื่นที่จำเป็นที่ระบุเพิ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) </li></ul>
 24. 24. กรณีเป็นนิติบุคคล <ul><li>๑ . สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคม หรือมูลนิธิ วันที่รับรองต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันทำสัญญา </li></ul><ul><li>๒ . สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล </li></ul><ul><li>๓ . หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร ๑๐ บาท / ครั้ง มากกว่า ๑ ครั้ง ๓๐ บาท ) </li></ul><ul><li>๔ . สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ </li></ul><ul><li>๕ . สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการพยาบาล </li></ul><ul><li>๖ . สำเนาบัญชีเงินธนาคาร Book Bank </li></ul><ul><li>๗ . สำเนาบัตรเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล </li></ul><ul><li>๘ . เอกสารอื่นที่จำเป็นที่ระบุเพิ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) </li></ul>
 25. 25. กรณีเป็นชมรม เครือข่าย สมัชชา <ul><li>๑ . เอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริงของคณะบุคคล เช่น หนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือ รายงานการประชุม เป็นต้น </li></ul><ul><li>๒ . สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ที่มีชื่อระบุในรายงานการประชุม หรือระบุในเอกสารสำคัญของคณะบุคคลนั้น ถ้ามีการมอบอำนาจขอสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ </li></ul><ul><li>๓ . หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร๑๐บาท / ครั้ง มากกว่า๑ครั้ง ๓๐บาท ) </li></ul><ul><li>๔ . สำเนาบัญชีเงินธนาคาร Book Bank ถ้าโอนเข้าบัญชีชื่อบุคคลต้องระบุชื่อตามบัญชีในรายงานการประชุม </li></ul><ul><li>๕ . สำเนาบัตรเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคลหรือที่ระบุตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๔หรือเอกสารการได้รับการยกเว้นภาษี </li></ul>
 26. 26. <ul><li>๑ . หนังสือหรือเอกสารยืนยัน </li></ul><ul><li>๒ . สำเนาบัญชีธนาคาร Book Bank </li></ul><ul><li>๓ . หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน ( กรณีมอบอำนาจ ) </li></ul><ul><li>๔ . สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีมอบอำนาจ ) </li></ul>กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ
 27. 27. สัญญาให้บริการสาธารณสุข
 28. 51. สัญญาดำเนินงานตามโครงการ
 29. 61. ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ
 30. 71. ข้อแตกต่างระหว่าง สัญญาดำเนินงานตามโครงการ กับ ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ <ul><li>1. หลักประกันสัญญา ( ระบุในสัญญา ) </li></ul><ul><li>2. ค่าปรับ ( ระบุในเงื่อนไขการจ่ายเงิน ) </li></ul>
 31. 72. หนังสือแสดงความจำนง ( สธ .)
 32. 79. หนังสือแสดงความจำนง
 33. 86. บันทึกความร่วมมือ
 34. 90. แผนงาน/โครงการ
 35. 95. การลงนามในเอกสาร <ul><li>กรณีทำสัญญา คู่สัญญา ต้องลงนามท้ายเอกสารทุกหน้า </li></ul><ul><li>กรณีทำข้อตกลง คู่สัญญาลงนามในข้อตกลงทุกหน้า พยาน หรือ ผู้รับผิดชอบ ลงนามท้ายเอกสารผนวกทุกหน้า </li></ul><ul><li>กรณียื่นหนังสือแสดงความจำนง คู่สัญญาลงนามในหนังสือแสดงความจำนง ส่วนเอกสารผนวกให้ ผู้รับผิดชอบ ต้องลงนามท้ายเอกสารทุกหน้า </li></ul>
 36. 96. การออกเลขที่ สัญญา ข้อตกลง หนังสือแสดงความจำนง บันทึกความร่วมมือ แผนงาน / โครงการ ในระบบ LOTUS NOTES
 37. 97. เข้าระบบ Lotus Notes เลือก สารบรรณ
 38. 98. เลือก งานสารบรรณ ปี 2553
 39. 99. เลือก เอกสารส่ง สร้างเอกสารส่ง เลือก เขต .................... กด O.K.
 40. 100. ประเภทหนังสือส่ง เลือก ภายนอก เรื่อง พิมพ์ เช่น - ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ ... ประเภทเอกสาร เลือก เช่น - ข้อตกลงตามโครงการ ( กองทุน ) - แผนงาน / โครงการ ( กองทุน ) ฯลฯ
 41. 101. เช่น 32/00001/2553

×