• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
หลักสูตร
 

หลักสูตร

on

 • 1,352 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,352
Views on SlideShare
1,352
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  หลักสูตร หลักสูตร Presentation Transcript

  • พุทธศักราช 2551
   • 1. นางสาวจุฑารัตน์ คลายคลี่ 52E101004
   • นางสาวซูเรียนา ยูโซ๊ะ 52E101009
   • นางสาวซูไฮดา สาเมาะ 52E101010
   • นางสาวสุรีย์วรรณ สาแล๊ะ 52E101038
   • นางสาวอัสมะห์ อารง 52E101043
   • ภูมิใจนำเสนอ
   • แบบสัมภาษณ์
   • ผู้ให้สัมภาษณ์ หยาดอรุณ หมันเหม
   • ตำแหน่ง ฝ่ายวิชาการ
   • ผู้สัมภาษณ์ นางสาวซูไฮดา สาเมา ะ
   • วันที่สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ . ศ .2554
   • เวลา 09.00 น . ถึง 12.00 น .
   • สถานที่ โรงเรียนบ้านแค
   • โรงเรียนบ้านแคเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ . ศ .2481 นายเกลือน ( บุญฤทธิ์ ) หนูเกื้อ เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ 7 กันยายน พ . ศ .2485 ได้ทำการสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จ
   • ในวันที่ 28 สิงหาคม พ . ศ .2487 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในอาคารดังกล่าว
   • ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแคจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 5 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านแคใต้ และหมู่ที่ 4 บ้านเพนียด รวมระยะเวลา 73 ปี
   • วิสัยทัศน์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
   • หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
   • 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   • 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
   • 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขวินัย และรักการออกกำลังกาย
   • 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   • 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
   • ในบริบทของโรงเรียนบ้านแคที่ต้องให้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีส่วยเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว จึงจะสามารถช่วยให้ครูและนักเรียนตลอดจนชุมชม ผู้ปกครอง มั่นใจได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โรงเรียนบ้านแคจึงปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมสาระหลักสูตรท้องถิ่นไว้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   • เพื่อเป็นจุดเน้นและให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจนสามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ดังที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว ที่รับผิดชอบร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและเนื่องในการวางแผนการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
   • เกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
   • เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทำขึ้นสำหรับครู อาจารย์ได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
   • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
   • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
   • 1. กิจกรรมแนะแนว
   • 2. กิจกรรมนักเรียน
    • 2.1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
    • 2.2. กิจกรรมชุมนุม
    • 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
   • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   • ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
   • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
   • หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
   • 1. ความสามารถในการสื่อสาร
   • 2. ความสามารถในการคิด
   • 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
   • 4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
   • 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  • หลักสูตรสถานศึกษาบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ  
   • 1. โครงการลูกบุญธรรม
   • 2. โครงการสู่ความเป็นเลิศ
   • 3. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา
   • คำนึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน
   • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนำผลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความครบถ้วนสอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ
   •  
   • เป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพราะการพัฒนาหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญในการจัดร ะ บบ และหลักสูตรยังเป็นคัมภีร์สำคัญที่ครูจะต้องยึดถือควบคู่ไปกับการจักการเรียนการสอนช่วยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
  •  
  • เย้ ................. มาถึงแร้ววววววววววววววว
  • เว้า !!!! สดชื่นจัง
  • รีบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แกสายแล้ว ฮุยเลฮุย
  • บริวารโลงเลียง
  • อาคารเรียนจ้า
  • บริเวรหน้าห้องคับ / ค่ะ
  • อ่านอีไรกานน๊า ขยำจัง คริ คริ
  • นี่คือ สวรรยา เอ้างงงงงงง ที่ปล่อยทุกข์ไง อิอิ
  • ภัตตาคารโรงเรียนบ้านแคค๊า
  • จะรีบไปไหนกาน ........... รอด้วยดิ
  • ปรบมือจนหลับ ลืมตาซิน้อง ฮ่ะ ฮา ฮา
  • อืมเมื่อไรจะเสร็จหนอ
  • อ้าปากซิลูกกกกกกกกกก อ้าๆๆๆๆ
  • คือว่าอย่างนี้นะค่ะ ........... อืม ค่ะ ค่ะ
  • รีบจดแร้ววววววววว เดี๋ยวไม่ทัน ......
  • อ้าปากจนเห็นลิ้นไก่ ฮิฮิฮิ
  • เเหกตาสามัคคี สาม สอง หนึ่ง เอ็กชั่น .......
  • อย่าถ่ายนะค่ะ หนูแพ้กล้อง
  • กินเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะได้โตไววววว
  • อู่ น่าแดกจัง ............ ขอแดกได้ป่ะ หิวววววว
  • มาแปรงฟันกันเถอะ พวกเรา
  • หว้าหมดเวลาสนุกล้วซิ หมดเวลาสนุกแล้วซิ งั้นพบกานใหม่โอกาสหน้าที่เดิมวันนี้กะพวกเลาทั้ง 5 สาวนะคะ
  • สวัสดี … .. ชาวโลก