Your SlideShare is downloading. ×
หลักสูตร
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

หลักสูตร

969
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
969
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. พุทธศักราช 2551
 • 2.
  • 1. นางสาวจุฑารัตน์ คลายคลี่ 52E101004
  • นางสาวซูเรียนา ยูโซ๊ะ 52E101009
  • นางสาวซูไฮดา สาเมาะ 52E101010
  • นางสาวสุรีย์วรรณ สาแล๊ะ 52E101038
  • นางสาวอัสมะห์ อารง 52E101043
 • 3.
  • ภูมิใจนำเสนอ
 • 4.
  • แบบสัมภาษณ์
 • 5.
  • ผู้ให้สัมภาษณ์ หยาดอรุณ หมันเหม
  • ตำแหน่ง ฝ่ายวิชาการ
  • ผู้สัมภาษณ์ นางสาวซูไฮดา สาเมา ะ
  • วันที่สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ . ศ .2554
  • เวลา 09.00 น . ถึง 12.00 น .
  • สถานที่ โรงเรียนบ้านแค
 • 6.
  • โรงเรียนบ้านแคเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ . ศ .2481 นายเกลือน ( บุญฤทธิ์ ) หนูเกื้อ เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ 7 กันยายน พ . ศ .2485 ได้ทำการสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จ
 • 7.
  • ในวันที่ 28 สิงหาคม พ . ศ .2487 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในอาคารดังกล่าว
  • ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแคจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 5 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านแคใต้ และหมู่ที่ 4 บ้านเพนียด รวมระยะเวลา 73 ปี
 • 8.
  • วิสัยทัศน์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
 • 9.
  • หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
  • 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
 • 10.
  • 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขวินัย และรักการออกกำลังกาย
  • 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 • 11.
  • ในบริบทของโรงเรียนบ้านแคที่ต้องให้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีส่วยเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว จึงจะสามารถช่วยให้ครูและนักเรียนตลอดจนชุมชม ผู้ปกครอง มั่นใจได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โรงเรียนบ้านแคจึงปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมสาระหลักสูตรท้องถิ่นไว้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • 12.
  • เพื่อเป็นจุดเน้นและให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจนสามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ดังที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว ที่รับผิดชอบร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและเนื่องในการวางแผนการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
 • 13.
  • เกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
 • 14.
  • เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทำขึ้นสำหรับครู อาจารย์ได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • 15.
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
 • 16.
  • 1. กิจกรรมแนะแนว
  • 2. กิจกรรมนักเรียน
   • 2.1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
   • 2.2. กิจกรรมชุมนุม
   • 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
 • 17.
  • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
  • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  • หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
 • 18.
  • 1. ความสามารถในการสื่อสาร
  • 2. ความสามารถในการคิด
  • 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  • 4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
  • 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 • 19. หลักสูตรสถานศึกษาบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ  
 • 20.
  • 1. โครงการลูกบุญธรรม
  • 2. โครงการสู่ความเป็นเลิศ
  • 3. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา
 • 21.
  • คำนึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน
 • 22.
  • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนำผลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความครบถ้วนสอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ
  •  
 • 23.
  • เป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพราะการพัฒนาหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญในการจัดร ะ บบ และหลักสูตรยังเป็นคัมภีร์สำคัญที่ครูจะต้องยึดถือควบคู่ไปกับการจักการเรียนการสอนช่วยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
 • 24.  
 • 25. เย้ ................. มาถึงแร้ววววววววววววววว
 • 26. เว้า !!!! สดชื่นจัง
 • 27. รีบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แกสายแล้ว ฮุยเลฮุย
 • 28. บริวารโลงเลียง
 • 29. อาคารเรียนจ้า
 • 30. บริเวรหน้าห้องคับ / ค่ะ
 • 31. อ่านอีไรกานน๊า ขยำจัง คริ คริ
 • 32. นี่คือ สวรรยา เอ้างงงงงงง ที่ปล่อยทุกข์ไง อิอิ
 • 33. ภัตตาคารโรงเรียนบ้านแคค๊า
 • 34. จะรีบไปไหนกาน ........... รอด้วยดิ
 • 35. ปรบมือจนหลับ ลืมตาซิน้อง ฮ่ะ ฮา ฮา
 • 36. อืมเมื่อไรจะเสร็จหนอ
 • 37. อ้าปากซิลูกกกกกกกกกก อ้าๆๆๆๆ
 • 38. คือว่าอย่างนี้นะค่ะ ........... อืม ค่ะ ค่ะ
 • 39. รีบจดแร้ววววววววว เดี๋ยวไม่ทัน ......
 • 40. อ้าปากจนเห็นลิ้นไก่ ฮิฮิฮิ
 • 41. เเหกตาสามัคคี สาม สอง หนึ่ง เอ็กชั่น .......
 • 42. อย่าถ่ายนะค่ะ หนูแพ้กล้อง
 • 43. กินเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะได้โตไววววว
 • 44. อู่ น่าแดกจัง ............ ขอแดกได้ป่ะ หิวววววว
 • 45. มาแปรงฟันกันเถอะ พวกเรา
 • 46. หว้าหมดเวลาสนุกล้วซิ หมดเวลาสนุกแล้วซิ งั้นพบกานใหม่โอกาสหน้าที่เดิมวันนี้กะพวกเลาทั้ง 5 สาวนะคะ
 • 47. สวัสดี … .. ชาวโลก