Social

1,114 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
610
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social

 1. 1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รหัสวิชา 02 วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สอบวันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.ชือ-นามสกุล................................................................. เลขทีนงสอบ...................................... ่ ่ ่ัสถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................คำอธิบาย1. ข้อสอบมี 22 หน้า ( 80 ข้อ )2. ก่อนตอบคำถาม จงเขียนชือ-นามสกุล เลขทีนงสอบ สถานทีสอบ และห้องสอบ ลงในข้อสอบ ่ ่ ่ั ่3. จงเขียนชือ-นามสกุล วิชาทีสอบ สถานทีสอบ ห้องสอบ เลขทีบตรประจำตัวประชาชน รหัสวิชา ่ ่ ่ ่ ั และเลขทีนงสอบ ในกระดาษคำตอบ พร้อมทังขีดเครืองหมายกากบาททับตัวเลขในช่องสีเ่ หลียม ่ ่ั ้ ่ ่ ทีกำหนดไว้ ให้ตรงกับตัวเลขทีเ่ ขียน ด้วยปากกาลูกลืนหมึกดำ ่ ่4. ในการตอบ ให้ใช้ปากกาลูกลืนหมึกดำ ขนาด 0.5 มิลลิเมตรขึนไป โดยให้ขดเครืองหมายกากบาททับ ่ ้ ี ่ ตัวเลขในช่องสีเ่ หลียมทีตรงกับคำตอบทีทานเลือก ในกระดาษคำตอบ (ห้ามขีดนอกช่องสีเ่ หลียม) ่ ่ ่ ่ ่ ในแต่ละข้อมีคำตอบทีถกต้องหรือเหมาะสมทีสดเพียงคำตอบเดียว ู่ ่ ุ ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก 2 เป็นคำตอบทีถกต้อง ให้ทำดังนี้ ู่ x 1 2 3 4 ถ้าต้องการเปลียนตัวเลือกใหม่เป็นตัวเลือก 4 ให้ทำเครืองหมาย = ทับเครืองหมาย x เดิม แล้ว ่ ่ ่ ขีดเครืองหมายกากบาททับตัวเลข 4 ในช่องสีเ่ หลียม ดังนี้ ่ ่ 1 = 3 x x 4 25. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ6. ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชัวโมง 30 นาที ่ เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ์ ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รบอนุญาต ั
 2. 2. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 2วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด 1. ศาสดาและนักบวช 2. รูปเคารพและศาสนสถาน 3. นักบวชและศาสนพิธี 4. ศาสนพิธและหลักคำสอน ี2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรืองเดียวกัน ่ ยกเว้นข้อใด 1. หลักคำสอนเรืองพระเจ้า ่ 2. หลักคำสอนเรืองการเสียสละ ่ 3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม 4. หลักคำสอนเรืองนรกและสวรรค์ ่3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้ เรียกว่าพิธอะไร ี 1. ศีลกำลัง 2. ศีลแก้บาป 3. ศีลล้างบาป 4. ศีลมหาสนิท4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพือนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด ่ 1. ศาสนาอิสลาม 2. ศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาฮินดู 4. พระพุทธศาสนา
 3. 3. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 3วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร 1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป 2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก 3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครังคือเช้าและเย็น ้ 4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน6. “บุคคลผูใดมีใจบริสทธิกเ็ ป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรม ้ ุ ์ เทศนาของศาสดาองค์ใด 1. โมเสส 2. พระเยซู 3. มหาวีระ 4. มุฮมมัด ั7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด 1. อัตตา 2. อนัตตา 3. ความหลุดพ้น 4. การเวียนว่ายตายเกิด8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนทีเ่ ป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร 1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ 2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น 4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 4. 4. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 4วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน 1. พระอุบาลี 2. พระอานนท์ 3. พระธรรมวินย ั 4. พระมหากัสสปะ10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครังแรกให้แก่ใคร ้ 1. ปัญจวัคคีย์ 2. ชฎิล 3 พีนอง ่ ้ 3. พระเจ้าสุทโธทนะ 4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส11. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรืองใด ั ่ 1. การสืบพันธุ์ 2. สิงไม่มชวต ่ ี ีิ 3. สภาพแวดล้อม 4. การทำงานของจิต12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา 1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม 2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 5. 5. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 5วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.13. ศาสนพิธใดไม่มการเจาะจงพระภิกษุผรบ ี ี ู้ ั 1. ทอดกฐิน 2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน 3. ถวายสังฆทาน 4. ถวายผ้าจำนำพรรษา14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน 1. พระวัปปะ 2. พระอัสสชิ 3. พระภัททิยะ 4. พระมหานามะ15. “เวสสันดรชาดก” ให้แนวคิดสำคัญในเรืองใด ่ 1. ทานบารมี 2. ปัญญาบารมี 3. วิรยบารมี ิ 4. ศรัทธาบารมี16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข 1. อริยสัจ 4 2. อิทธิบาท 4 3. สังคหวัตถุ 4 4. พรหมวิหาร 4
 6. 6. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 6วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.17. ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติตนที่ดีที่สุดในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 1. ยึดมันในวัฒนธรรมของสังคม ่ 2. มีสวนร่วมในกิจกรรมของสังคม ่ 3. ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรมของสังคม 4. ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม18. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด 1. สิทธิ 2. หน้าที่ 3. บทบาท 4. สถานภาพ19. ข้อใดจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยได้ถูกต้อง 1. รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 2. รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 3. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ 4. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด เทศบัญญัติ20. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เมือกูยมเงินเกินกว่าจำนวนเท่าใด จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ่ ้ื 1. เกินกว่า 50 บาท 2. เกินกว่า 100 บาท 3. เกินกว่า 500 บาท 4. เกินกว่า 1,000 บาท
 7. 7. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 7วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.21. ใครคือ “ทนายแผ่นดิน” 1. ผู้พิพากษา 2. พนักงานอัยการ 3. ประธานศาลฎีกา 4. คณะกรรมการตุลาการ22. ข้อใดแสดงถึงการขัดเกลาทางสังคมทางตรง 1. สมใจอ่านหนังสือพิมพ์ 2. สมศรีเรียนรูจากสิงแวดล้อม ้ ่ 3. สมปองศึกษาความรูจากอินเทอร์เน็ต ้ 4. สมบัตสอนลูกเรืองการนับญาติ ิ ่23. ปัญหาสังคมไทยข้อใดเป็นพืนฐานทีจะก่อให้เกิดปัญหาอืน ๆ ตามมา ้ ่ ่ 1. ปัญหาความยากจน 2. ปัญหาอาชญากรรม 3. ปัญหาโสเภณี 4. ปัญหาการย้ายถิ่น24. การปฏิบัติใดที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมรองของสังคมไทย 1. การฌาปนกิจศพ 2. การไปทำบุญในวันพระ 3. การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 4. การรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก
 8. 8. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 8วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.25. ประเทศคูใดมีรปแบบของรัฐเหมือนกัน ่ ู 1. อิตาลี - สหรัฐอเมริกา 2. ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ 3. ฝรังเศส ่ - เยอรมนี 4. แคนาดา - มาเลเซีย26. หลักการที่มีความสำคัญมากที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด 1. หลักเหตุผลในการตัดสินใจ 2. หลักความเสมอภาคทางการเมือง 3. หลักสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 4. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน27. ข้อใดไม่ใช่ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ 1. เผด็จการทหาร 2. เผด็จการฟาสซิสต์ 3. เผด็จการนาซี 4. เผด็จการคอมมิวนิสต์28. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้รบอิทธิพลจากประเทศใด ั 1. อังกฤษ 2. อินเดีย 3. ฝรังเศส ่ 4. สหรัฐอเมริกา
 9. 9. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 9วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.29. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใดเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสวนร่วมใน ่ การปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย 1. หลักการแบ่งอำนาจ 2. หลักการรวมอำนาจ 3. หลักการมอบอำนาจ 4. หลักการกระจายอำนาจ30. ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร 1. ประธานรัฐสภา 2. นายกรัฐมนตรี 3. ประธานวุฒสภา ิ 4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร31. สาเหตุสำคัญทีสดทีทำให้เกิดการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จาก ่ ุ ่ ่ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย คืออะไร 1. ความเหลือมล้ำทางสังคมระหว่างชนชันต่าง ๆ ่ ้ 2. ความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน 3. ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ 4. ความตืนตัวทางการเมืองของกลุมทหารและพลเรือนทีอยากให้มการเปลียนแปลง ่ ่ ่ ี ่32. ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) ทังหมด ้ 1. พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ญี่ปุ่น 2. พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน 3. มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 4. มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลปปินส์ ิ
 10. 10. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 10วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.33. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 1. ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร 2. การทีรฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน ่ั 3. การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้ 4. ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ34. ข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์ 1. แดงซือหนังสือ เพราะต้องใช้เรียน ้ 2. ดำซือเสือ 3 ตัว เพราะชอบสีสดใส ้ ้ 3. เขียวซือกระเป๋า 2 ใบ เพราะร้านขายลดราคา ้ 4. เหลืองซือโทรศัพท์ใหม่ เพราะทันสมัยกว่าของเดิม ้35. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค 1. สิทธิได้รับการโฆษณาและแสดงฉลากตามความเป็นจริง 2. สิทธิจะได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 3. สิทธิในการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยได้โดยเสรี 4. สิทธิในการเลือกซือสินค้าบริการตามความสมัครใจและเป็นธรรม ้36. สิ่งที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการผลิตสินค้าคือข้อใด 1. ต้นทุน 2. ผู้บริโภค 3. กำไรสูงสุด 4. การแทรกแซงของรัฐบาล
 11. 11. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 11วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.37. ข้อใดทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้น 1. ปริมาณการผลิตสินค้าเพิมขึน ่ ้ 2. ผูบริโภคมีความต้องการสินค้าเพิมขึน ้ ่ ้ 3. จำนวนผู้ผลิตสินค้าลดลง 4. ราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพ38. ข้อดีของการเป็นผู้ผลิตในตลาดผูกขาดคือข้อใด 1. สามารถกำหนดราคาและปริมาณขายเพื่อให้ตนได้รับกำไรสูงสุดได้ 2. สามารถลดค่าใช้จายในการโฆษณาสินค้า จึงทำให้เสียต้นทุนต่ำ ่ 3. สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามทีตนต้องการ ่ 4. สามารถทำการผลิตขนาดใหญ่ เพือลดต้นทุนการผลิต ่39. ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปัจจุบันจัดอยู่ในระดับใด 1. ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 2. พัฒนาเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมจากภูมปญญาท้องถิน ้ ิ ั ่ 3. อาศัยชิ้นส่วนของต่างประเทศนำมาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ 4. รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนำมาใช้โดยตรง40. นโยบายใดจะทำให้ประเทศมีศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้า ระหว่างประเทศได้มากทีสด ่ ุ 1. การใช้นโยบายการค้าคุ้มกันการผลิต 2. การระดมเงินออมเพือการลงทุน ่ 3. การชำระหนีตางประเทศก่อนกำหนด ้ ่ 4. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. 12. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 12วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.41. สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้บริการทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป 1. ธนาคารกลาง 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3. บริษัทหลักทรัพย์ 4. บริษทเครดิตฟองซิเอร์ ั42. ข้อใดเป็นนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแก้ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ั 1. การเพิมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ่ 2. การขายหลักทรัพย์ของธนาคารกลาง 3. การจำกัดอัตราการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 4. การขึนอัตราดอกเบียของธนาคารกลาง ้ ้43. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ 1. เพือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล ่ 2. เพื่อใช้จ่ายในกรณีงบประมาณขาดดุล 3. เพือสร้างความมันคงของระบบเศรษฐกิจ ่ ่ 4. เพือใช้จายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ่ ่44. ในกรณีทเ่ี กิดภาวะเงินฝืด มาตรการข้อใดไม่สามารถนำมาใช้แก้ปญหาทางเศรษฐกิจได้ ั 1. ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบีย ้ 2. รัฐบาลลดอัตราภาษีมลค่าเพิม ู ่ 3. ธนาคารพาณิชย์ลดการปล่อยสินเชื่อ 4. ธนาคารกลางลดการขายพันธบัตร
 13. 13. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 13วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.45. ข้อใดเป็นรายการที่แสดงอยู่ในบัญชีเดินสะพัด 1. ดุลการค้า ดุลบริจาค ดุลการชำระเงิน 2. ดุลบริจาค ดุลบริการ ดุลการค้า 3. ดุลการชำระเงิน ดุลบริการ ดุลเงินทุน 4. ดุลการค้า ดุลเงินทุน ดุลบริจาค46. นายเกษตรมีทดน 30 ไร่ ต้องการจัดสรรการใช้ทดนตามทฤษฎีใหม่ เขาจะต้อง ่ี ิ ่ี ิ จัดสรรทีดนเพือการขุดสระ และการทำนาอย่างละกีไร่ ่ ิ ่ ่ 1. ขุดสระ 6 ไร่ ทำนา 9 ไร่ 2. ขุดสระ 9 ไร่ ทำนา 9 ไร่ 3. ขุดสระ 10 ไร่ ทำนา 12 ไร่ 4. ขุดสระ 12 ไร่ ทำนา 12 ไร่47. ข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม 1. เอกชนดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจทังแบบผูกขาดและเสรี ้ 2. รัฐดำเนินการผลิตเฉพาะกิจการทีสงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ่ ่ 3. มีกฎหมายควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านผลิตและการขายของเอกชน 4. มีตลาดสินค้าและบริการนานาชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ48. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง 2. รายได้เฉลียต่อหัวของประชากรสูงขึน ่ ้ 3. ประชาชนมีสนค้าทีผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึน ิ ่ ้ 4. ประเทศประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
 14. 14. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 14วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.49. พัฒนาการของมนุษยชาติในการคิด สร้าง และทำเพือความอยูรอดในการดำรงชีวต ่ ่ ิเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด 1. ยุคหินเก่า 2. ยุคสำริด 3. ยุคเหล็ก 4. ยุคโลหะ50. ข้อใดเป็นจุดเริมต้นยุคประวัตศาสตร์ ่ ิ 1. รู้จักใช้ไฟ 2. รูจกการเพาะปลูก ้ั 3. รูจกตังถินฐาน ้ั ้ ่ 4. รู้จักบันทึกข้อความ51. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดจัดได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น 1. พระพุทธรูป 2. พระไตรปิฎก 3. จดหมายเหตุวนวลิต ั 4. เครื่องปั้นเผาบ้านเชียง52. วิธีการในข้อใดที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราว 1. การค้นคว้า และ การตีความ 2. การวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์ 3. การตีความ และ การสังเคราะห์ 4. การรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์
 15. 15. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 15วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.53. ข้อใดจัดลำดับการบันทึกเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้อง 1. พงศาวดาร ตำนาน ประวัตศาสตร์ ิ 2. ตำนาน ประวัตศาสตร์ พงศาวดาร ิ 3. ตำนาน พงศาวดาร ประวัตศาสตร์ ิ 4. พงศาวดาร ประวัตศาสตร์ ตำนาน ิ54. “สุวรรณภูม” ในหลักฐานของอินเดียหมายถึงภูมภาคใด ิ ิ 1. เอเชียใต้ 2. เอเชียตะวันออก 3. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้55. ข้อใดเป็นมรดกทางอารยธรรมของโรมัน ทีถายทอดสูชาติตาง ๆ ในโลกยุคปัจจุบน ่่ ่ ่ ั 1. ระบอบประชาธิปไตย 2. ระบบรัฐธรรมนูญ 3. ระบบกฎหมาย 4. ระบบศักดินาสวามิภกดิ์ ั56. สงครามครูเสด ก่อให้เกิดผลดีตอสังคมโลกในด้านใด ่ 1. ศาสนาคริสต์เผยแผ่เข้ามาในทวีปเอเชีย 2. ศาสนาอิสลามมีโอกาสเผยแผ่เข้าไปในทวีปยุโรป 3. ทำให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างเชือชาติมากขึน ้ ้ 4. ทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
 16. 16. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 16วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.57. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 2. การขยายตัวทางการค้า 3. ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม 4. การเพิมขึนของจำนวนประชากร ่ ้58. สถาปัตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานก่อสร้างใด 1. พระราชวังบักกิงแฮม 2. พระราชวังแวร์ซายส์ 3. มหาวิหารเซนต์ปเี ตอร์ 4. มหาวิหารเซนต์ปอล59. “สรีดภงส์” จัดเป็นภูมปญญาในสมัยใด ิ ั 1. ทวารวดี 2. สุโขทัย 3. เชียงแสน 4. อยุธยา60. วิธการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมปญญาไทยแบบดังเดิมเป็นอย่างไร ี ิ ั ้ 1. ครูถายทอดให้ศษย์เป็นหมูคณะตามชุมชนต่าง ๆ ่ ิ ่ 2. ครูนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ในการสอน 3. ครูรับสอนเฉพาะศิษย์ที่เป็นคนท้องถิ่นเดียวกัน 4. ครูผู้มีความชำนาญสอนศิษย์แบบตัวต่อตัว
 17. 17. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 17วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.61. ระบบศักดินาส่งผลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร 1. เกิดการกระจายการถือครองทีดน ่ ิ 2. เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย 3. เกิดการแบ่งอำนาจการปกครอง 4. เกิดระบบการควบคุมการใช้แรงงาน62. ข้อใดเป็นคุณูปการของหมอบรัดเลย์ที่มีต่อสังคมไทย 1. การบุกเบิกสิงพิมพ์ และ การออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ่ 2. การนำพืชสมุนไพรไทยมารักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน 3. การสอนหนังสือควบคู่ไปกับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ 4. การเปิดโรงพยาบาลรักษาโรคด้วยการแพทย์สมัยใหม่63. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึนในสมัยนายกรัฐมนตรี ้ คนใด 1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 3. จอมพลถนอม กิตติขจร 4. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์64. นโยบายการแก้ปญหาเศรษฐกิจตกต่ำในสมัยรัชกาลที่ 7 คือข้อใด ั 1. ลดค่าเงินบาท 2. ปลดข้าราชการออก 3. กูเ้ งินจากต่างประเทศ 4. ส่งเสริมการใช้สินค้าไทย
 18. 18. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 18วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.65. หมูบาน 2 แห่ง อยูหางกัน 8 กิโลเมตร ให้หาระยะทางระหว่างหมูบานดังกล่าว ่ ้ ่ ่ ่ ้ ในแผนทีมาตราส่วน 1:25,000 ่ 1. 8 เซนติเมตร 2. 16 เซนติเมตร 3. 24 เซนติเมตร 4. 32 เซนติเมตร66. หากมีการแข่งขันเทนนิสทีสหราชอาณาจักรในวันที่ 15 มีนาคม เวลา 16.00 น. ่ ผู้ชมในประเทศไทยจะต้องเปิดโทรทัศน์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าวในเวลาใด 1. 9.00 น. 2. 10.00 น. 3. 22.00 น. 4. 23.00 น.67. การวางแผนการเพาะปลูกในพืนที่ 1,000 ไร่ ควรใช้ประโยชน์จากเครืองมือใด ้ ่ 1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพืนโลก (GPS) ้ 2. ระบบสารสนเทศทางภูมศาสตร์ (GIS) ิ 3. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 4. ภาพถ่ายทางอากาศ68. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับพายุแคทรินาทีสร้างความเสียหายอย่างมาก เมือเดือน ่ ่ ่ กันยายน พ.ศ. 2548 1. เป็นพายุไต้ฝนทีกอตัวในทะเลจีนใต้ ขึนฝังใกล้กรุงฮานอย ุ่ ่ ่ ้ ่ 2. เป็นพายุโซนร้อนทีกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟก ขึนฝังในประเทศเม็กซิโก ่่ ิ ้ ่ 3. เป็นพายุไซโคลนทีกอตัวในมหาสมุทรอินเดีย ขึนฝังใกล้เมืองโกลกาตา ่่ ้ ่ 4. เป็นพายุเฮอร์รเิ คนทีกอตัวในมหาสมุทรแอตแลนติก ขึนฝังใกล้เมืองนิวออร์ลนส์ ่่ ้ ่ ี
 19. 19. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 19วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.69. เพราะเหตุใดที่ราบสูงโคราชจึงไม่จัดอยู่ในภูมิประเทศแบบที่ราบสูงอย่างแท้จริง 1. มีความชันทางทิศตะวันตกเพียงด้านเดียว 2. มีความสูงเฉลีย 150-180 เมตร ่ 3. ไม่มภเู ขาล้อมรอบ ี 4. มีขนาดเล็ก70. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบอันเกิดจากทีตงของประเทศไทย ซึงตังอยูทละติจด 5o 37/ ่ ้ั ่ ้ ่ ่ี ู ถึง 20o 27/ เหนือ 1. ทำให้มอากาศร้อน ี 2. ทำให้ได้รบอิทธิพลของลมมรสุม ั 3. ทำให้ทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน 4. ทำให้อณหภูมในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ตางกันมากนัก ุ ิ ่71. เมือพิจารณาในเชิงภูมศาสตร์วฒนธรรม ประชากรในทวีปใดมีความคล้ายคลึงกัน ่ ิ ั มากทีสด ่ ุ 1. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกาเหนือ 2. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกาใต้ 3. ทวีปเอเชีย กับ ทวีปแอฟริกา 4. ทวีปออสเตรเลีย กับ ทวีปอเมริกาใต้
 20. 20. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 20วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.72. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากหินแปร 1. การผลิตครกหิน 2. การแกะสลักหินอ่อน 3. การถมที่ด้วยกรวดทราย 4. การก่อสร้างอาคารด้วยหินปูน73. ปรากฏการณ์ทางภูมศาสตร์ขอใดทีมกระบวนการเกิดคล้ายคลึงกัน ิ ้ ่ ี 1. เสาดิน - แพะเมืองผี 2. โป่งยุบ - เขากระโดง 3. เสาเฉลียง - ผาแต้ม 4. ภูผาเทิบ - แก่งตะนะ74. อิทธิพลของลักษณะภูมอากาศทีแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อให้เกิด ิ ่ พิธกรรมใด ี 1. บุญข้าวจี่ 2. บุญบั้งไฟ 3. บุญกุ้มข้าวใหญ่ 4. บุญแห่ปราสาทผึ้ง75. ปรากฏการณ์ใดเกียวข้องกับพิธสารเกียวโต ซึงเป็นข้อตกลงและผูกมัดตามกฎหมาย ่ ี ่ ในระดับโลก 1. ปรากฏการณ์เอลนีโญ 2. ปรากฏการณ์ลานีญา 3. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 4. ปรากฏการณ์คลืนยักษ์สนามิ ่ ึ
 21. 21. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 21วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.76. นโยบายป่าไม้แห่งชาติพทธศักราช 2528 กำหนดสัดส่วนป่าอนุรกษ์และป่าเศรษฐกิจ ุ ั ไว้เท่าใด 1. ร้อยละ 20 : 10 2. ร้อยละ 25 : 15 3 ร้อยละ 20 : 20 4. ร้อยละ 25 : 2577. โครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำในด้านใด 1. การขาดแคลนน้ำ 2. การเกิดน้ำเน่าเสีย 3. การพัฒนาแหล่งน้ำ 4. การเกิดน้ำท่วมรุนแรง78. องค์กรใดในสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานให้มีการพัฒนา สิงแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ่ 1 WFP 2. UNEP 3. UNDP 4. UNEPA79. การจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน ควรใช้วธการใด ่ ่ ่ ิี จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 1. การควบคุม การดูแลรักษา และการพัฒนา 2. การสงวน การอนุรกษ์ ั และการพัฒนา 3. การป้องกัน การแก้ไข และการอนุรกษ์ ั 4. การสงวน การป้องกัน และการอนุรกษ์ ั
 22. 22. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา หน้า 22วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.80. พระราชบัญญัตสงเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมพุทธศักราช 2535 กำหนดให้ ิ ่ ่ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต้องดำเนินการในข้อใด 1. วางแผนโครงการอย่างรอบคอบ 2. วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ่ 3. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 4. ประเมินโครงการแก้ไขผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ่

×