Giam Sat Vat Lieu 23 March 2006

1,088 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Giam Sat Vat Lieu 23 March 2006

 1. 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ BAÙN COÂNG TP.HCM Gi¸m s¸t chÊt l−îng vËt liÖu X©y dùng Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp ”Boài döôõng nghieäp vuï giaùm saùt thi coâng xaây döïng coâng trình” Giaûng vieân: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 1
 2. 2. • Hoï vaø teân: LÖU TRÖÔØNG VAÊN • Naêm sinh: 1965 • Giaùo duïc: Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991. Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998. Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002. • Lónh vöïc nghieân cöùu: Quaûn lyù taøi chaùnh, Quaûn lyù döï aùn, phöông phaùp nghieân cöùu, kinh teá xaây döïng • Email: ltvan@hcmut.edu.vn hoaëc luutruongvan@yahoo.com Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 2
 3. 3. Gi¸m s¸t chÊt l−îng vËt liÖu ph¶i ®¹t ®−îc môc ®Ých ng¨n ngõa sai ph¹m lµ chÝnh Gi¸m s¸t chÊt l−îng vËt liÖu cÇn ®−îc thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau: • KiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu tr−íc khi thi c«ng; • Gi¸m s¸t sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thi c«ng; • NghiÖm thu tµi liÖu qu¶n lý chÊt l−îng vËt liÖu sau khi thi c«ng. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 3
 4. 4. C¨n cø ®Ó gi¸m s¸t • Yªu cÇu cña thiÕt kÕ; • C¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m, tµi liÖu kü thuËt ®−îc duyÖt • C¸c yªu cÇu riªng cña chñ ®Çu t− Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 4
 5. 5. C¨n cø ®Ó gi¸m s¸t : Yªu cÇu cña thiÕt kÕ • C¸c yªu cÇu chÝnh vÒ vËt liÖu th−êng ®−îc thÓ hiÖn trùc tiÕp trªn b¶n vÏ nhö : bª t«ng C30 MPa, cèt thÐp CII Ra ≥ 300 N/mm2 ...), • C¸c yªu cÇu kh¸c : coù theå ®−îc chØ dÉn tu©n thñ theo mét sè tiªu chuÈn quy ph¹m hoÆc tµi liÖu kü thuËt biªn so¹n riªng Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 5
 6. 6. C¨n cø ®Ó gi¸m s¸t : Tiªu chuÈn, quy ph¹m, tµi liÖu kü thuËt Tiªu chuÈn, quy ph¹m • Khi thiÕt kÕ chØ ®Þnh trùc tiÕp trªn b¶n vÏ. VÝ dô: ThÐp CIII TCVN 1651-85; thÐp SD 490 JIS G 3112 - 91… th× gi¸m s¸t vËt liÖu ®−îc thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ®Þnh. • Khi thiÕt kÕ kh«ng chØ ®Þnh trùc tiÕp trªn b¶n vÏ, gi¸m s¸t vËt liÖu ®−îc thùc hiÖn theo quy t¾c: ThiÕt kÕ kÕt cÊu theo tiªu chuÈn quèc gia nµo th× vËt liÖu ®−îc kiÓm tra gi¸m s¸t theo tiªu chuÈn quèc gia ®ã. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 6
 7. 7. C¨n cø ®Ó gi¸m s¸t : Tiªu chuÈn, quy ph¹m, tµi liÖu kü thuËt Tµi liÖu kü thuËt (TLKT=Specification): • lµ sù tËp hîp c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng d−íi d¹ng rót gän. TLKT lµ c¨n cø b¾t buéc ph¶i ¸p dông cho c«ng t¸c gi¸m s¸t. • Vôùi coâng trình n−íc ngoµi, ng−êi thiÕt kÕ cã thÓ so¹n th¶o c¸c tµi liÖu kü thuËt riªng d−íi d¹ng trÝch yÕu c¸c néi dung, yªu cÇu chÝnh tõ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m cÇn ®−îc ¸p dông. • Tµi liÖu nµy lµ th«ng tin chung vÒ yªu cÇu cña ng−êi thiÕt kÕ Tr¸nh ®−îc viÖc ghi qu¸ nhiÒu yªu cÇu trªn mét b¶n vÏ vµ lÆp l¹i mét th«ng tin trªn nhiÒu b¶n vÏ. VÝ dô: • Specification for concrete work (®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c bª t«ng) • Specification for grouting (®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c v÷a rãt) • §iÒu kiÖn kü thuËt c«ng t¸c s¶n xuÊt bª t«ng thuû ®iÖn Hoµ b×nh ... Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 7
 8. 8. C¨n cø ®Ó gi¸m s¸t : Yªu cÇu riªng cña chñ ®Çu t− • Chñ ®Çu t− cã thÓ ®Æt ra mét sè yªu cÇu riªng buéc c«ng t¸c thi c«ng ph¶i tu©n thñ. C¸c yªu cÇu nµy th−êng c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng tr×nh, lµm thµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh riªng kh«ng tr¸i víi tiªu chuÈn quy ph¹m vµ yªu cÇu thiÕt kÕ. VÝ dô: Còng lµ thùc hiÖn c«ng viÖc thi c«ng bª t«ng C30, chñ ®Çu t− cã thÓ yªu cÇu mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c h¹ng môc ph¶i sö dông bª t«ng th−¬ng phÈm hoÆc bª t«ng b¬m hoÆc quy ®Þnh nguån vËt t− cung cÊp ®¹t chÊt l−îng gÇn ®iÓm thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n, v.v... §©y còng lµ c¨n cø kü thuËt ®Ó gi¸m s¸t. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 8
 9. 9. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40) • §é sôt : §é cao tù h¹ thÊp cña khèi bª t«ng t−¬i, ®−îc t¹o h×nh trong c«n tiªu chuÈn, sau khi nhÊc c«n ra khái bª t«ng . §¬n vÞ ®o ®é sôt lµ cm • §−êng kÝnh cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu (Dmax): §−êng kÝnh lín nhÊt cña m¾t sµng tÝnh b»ng mm, mµ ë ®ã l−îng cèt liÖu cßn ®äng l¹i kh«ng v−ît qu¸ 10% • M¸c bª t«ng : C−êng ®é nÐn cña bª t«ng ë tuæi nghiÖm thu Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 9
 10. 10. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 10
 11. 11. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 11
 12. 12. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Yªu cÇu cña thiÕt kÕ • M¸c bª t«ng (hay gi¸ trÞ c−êng ®é nÐn cña bª t«ng ë tuæi nghiÖm thu): §èi víi c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ®ã th−êng lµ c−êng ®é nÐn cña bª t«ng ë tuæi 28 ngµy (R28) • Gi¸ trÞ c−êng ®é nÐn cña bª t«ng t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn mét c«ng nghÖ nµo ®ã. VÝ dô : ®Ó cÈu, l¾p cÊu kiÖn, ®Ó kÐo c¨ng øng suÊt, ®Ó th¸o v¸n khu«n ®µ gi¸o, ®Ó vËn chuyÓn vv... • C¸c chØ tiªu c¬ lý kh¸c (ngoµi c−êng ®é nÐn) cña bª t«ng . VÝ dô: c−êng ®é uèn, ®é chèng thÊm n−íc, ®é chÞu mµi mßn, khèi l−îng thÓ tÝch ... Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 12
 13. 13. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Yªu cÇu cña thiÕt kÕ • C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi vËt liÖu chÕ t¹o bª t«ng. VÝ dô: Xi m¨ng dïng lo¹i PC40 hoÆc lo¹i Ýt to¶ nhiÖt Q7ngµy ≤ 75 Cal/g, lo¹i bÒn sunphat … • C¸c yªu cÇu liªn quan c«ng nghÖ thi c«ng. VÝ dô: sö dông bª t«ng phï hîp c«ng nghÖ cèp pha tr−ît, bª t«ng cã thêi gian ninh kÕt phï hîp ®Ó kh«ng ph¸t sinh m¹ch ngõng thi c«ng vv… Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 13
 14. 14. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 14
 15. 15. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 15
 16. 16. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Yªu cÇu cña thiÕt kÕ • Khi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn n−íc kh¸c th× vËt liÖu bª t«ng còng ph¶i gi¸m s¸t theo tiªu chuÈn n−íc ®ã. VÝ dô: KÕt cÊu ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn ViÖt nam th× kÝch th−íc viªn mÉu chuÈn ®−îc lÊy theo TCVN 3105-93 (150x150x150 mm), thÝ nghiÖm Ðp mÉu theo TCVN 3118-93 ... Nhöng neáu kÕt cÊu ®−îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn Mü th× kÝch th−íc viªn mÉu chuÈn ®−îc lÊy theo tiªu chuÈn Mü ASTM C 172 - 99 (ΦxH = 150x300 mm), thÝ nghiÖm Ðp mÉu theo tiªu chuÈn Mü ASTM C39- 01 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 16
 17. 17. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Yªu cÇu cña thiÕt kÕ HÖ sè quy ®æi tõ c−êng ®é nÐn cña bª t«ng x¸c ®Þnh trªn viªn mÉu h×nh trô kÝch th−íc 150x300 (ΦxH) sang viªn mÉu lËp ph−¬ng kÝch th−íc 150x150x150 mm: • R(MÉu lËp ph−¬ng) = k x R(mÉu trô) • k = 1,15 - 1,25, trung b×nh k = 1,2 (TCVN 3118- 93) Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 17
 18. 18. KHUOÂN LAÁY MAÃU BEÂ TOÂNG Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 18
 19. 19. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 19
 20. 20. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Yªu cÇu cña thiÕt kÕ 1. KiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu tr−íc khi thi c«ng §èi víi c¸c c«ng tr×nh ¸p dông TCVN + Xi m¨ng: Xi m¨ng ®· chÊp thuËn cho sö dông khi c¸c chØ tiªu kiÓm tra: • Phï hîp TCVN 2682-99 ®èi víi xi m¨ng poãc l¨ng th−êng, • Phï hîp TCVN 6260-97 ®èi víi xi m¨ng poãc l¨ng hçn hîp. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 20
 21. 21. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): ¸p dông TCVN + C¸t: • C¸t ®−îc chÊp thuËn cho sö dông khi c¸c chØ tiªu kiÓm tra phï hîp TCVN 1770-86. + §¸ (sái): • §¸ (sái) ®−îc chÊp thuËn cho sö dông khi c¸c chØ tiªu kiÓm tra phï hîp TCVN 1771-87. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 21
 22. 22. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): ¸p dông TCVN + N−íc trén vµ b¶o d−ìng: • N−íc ®−îc chÊp thuËn cho sö dông nÕu c¸c chØ tiªu kiÓm tra phï hîp TCVN 302-2004: N−íc trén BT vµ v÷a_Yªu cÇu kü thuËt. • ThËn träng khi cho phÐp sö dông c¸c nguån n−íc nhiÔm mÆn. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp th«ng th−êng x©y ë vïng biÓn nªn khèng chÕ Cl- ≤ 500mg/l. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 22
 23. 23. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): ¸p dông TCVN + Phô gia bª t«ng: Chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc phiÕu kiÓm tra cÇn cã c¸c chØ tiªu : lo¹i; h·ng s¶n xuÊt; n¨ng lùc vµ tÝnh chÊt (kh¶ n¨ng gi¶m n−íc, kh¶ n¨ng kÐo dµi ninh kÕt, ...); tû lÖ phô gia khuyÕn c¸o sö dông theo % so víi xi m¨ng. Phô gia ®−îc chÊp thuËn cho sö dông khi : ChÊt l−îng phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt thi c«ng cña c«ng tr×nh, Sö dông ®óng h−íng dÉn cña h·ng s¶n xuÊt, Cã kÕt qu¶ so s¸nh ®èi chøng bª t«ng cã vµ kh«ng cã phô gia trªn lo¹i phô gia dïng cho c«ng tr×nh. • Kh«ng nªn sö dông phô gia cã chøa Cl- cho kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp trong ®iÒu kiÖn ViÖt nam. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 23
 24. 24. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): ¸p dông TCVN KiÓm tra thµnh phÇn bª t«ng thÝ nghiÖm Môc tiªu cÇn ®¹t: Sù phï hîp vËt liÖu thÝ nghiÖm vµ vËt liÖu thi c«ng, ®é tin cËy cña qu¸ tr×nh ®óc, Ðp mÉu thÝ nghiÖm vµ phiÕu thµnh phÇn bª t«ng do phßng thÝ nghiÖm lËp. Thµnh phÇn bª t«ng ®−îc chÊp thuËn cho sö dông khi ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: • VËt liÖu thÝ nghiÖm ®¹t chÊt l−îng theo kÕt qu¶ kiÓm tra ôû phaàn tröôùc • Cã ®é sôt phï hîp d¹ng kÕt cÊu vµ biÖn ph¸p thi c«ng chóng (coù theå tham kh¶o b¶ng 12.2) Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 24
 25. 25. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): ¸p dông TCVN • Khi thi c«ng ®Çm thñ c«ng, ®é sôt cã thÓ chän cao h¬n 2 ÷ 3cm. • Khi thi c«ng ®Çm b»ng ph−¬ng ph¸p rung nÐn, rung va, ®é sôt chän b»ng 0÷1 cm hoÆc chän hçn hîp cã ®é cøng Vebe 4 ÷8 s. • §é sôt thÝch hîp phôc vô mét sè c«ng nghÖ thi c«ng ®Æc biÖt cã thÓ chän nh− sau: Cäc khoan nhåi: 14 ÷ 16cm; Bª t«ng b¬m: 12 ÷ 18cm tuú theo kho¶ng c¸ch vµ chiÒu cao b¬m; BT chÌn c¸c khe, hèc, mèi nèi nhá kh«ng ®Çm ®−îc: 18 ÷ 22 cm. • Khi thêi gian thi c«ng cÇn kÐo dµi thªm 30÷45 phót, ®é sôt cã thÓ chän cao h¬n 2÷3 cm so víi gi¸ trÞ ghi ë b¶ng treân. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 25
 26. 26. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Gi¸m s¸t thi c«ng Gi¸m s¸t trén hçn hîp bª t«ng • Môc tiªu cÇn ®¹t: Sö dông ®óng vËt liÖu, phï hîp víi thµnh phÇn bª t«ng thÝ nghiÖm ®· ®−îc chÊp thuËn. • C¸c néi dung gi¸m s¸t chÝnh: Thµnh phÇn mÎ trén N¨ng lùc m¸y trén §iÒu chØnh thµnh phÇn mÎ trén Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 26
 27. 27. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Gi¸m s¸t thi c«ng Gi¸m s¸t ®æ, ®Çm bª t«ng kÕt cÊu Môc tiªu cÇn ®¹t : Kh«ng ®Ó bª t«ng trong kÕt cÊu bÞ rç hoÆc ph©n tÇng §é sôt: - §Çm dïi: Ñoä suït min = 2-3 cm víi kÕt cÊu lín hoÆc Ýt cèt thÐp; Ñoä suït min = 4-5 cm víi kÕt cÊu m¶nh hoÆc dµy cèt thÐp - §Çm tay: Ñoä suït min = 5-6 cm víi kÕt cÊu lín hoÆc Ýt cèt thÐp; Ñoä suït min = 7-8 cm víi kÕt cÊu m¶nh hoÆc dµy cèt thÐp KÝch th−íc ®¸: §−êng kÝnh h¹t lín nhÊt cña ®¸ (sái), Dmax, ®Ó thi c«ng mét kÕt cÊu cô thÓ cÇn ®¶m b¶o ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn: • Kh«ng v−ît qu¸ 1/5 kÝch th−íc nhá nhÊt gi÷a c¸c mÆt trong cña v¸n khu«n; • Kh«ng v−ît qu¸ 1/3 chiÒu dµy tÊm, b¶n; • Kh«ng v−ît qu¸ 3/4 kÝch th−íc th«ng thuû gi÷a c¸c thanh cèt thÐp liÒn kÒ. §æ, ®Çm theo tõng líp, ®óng quy ®Þnh cña TCVN 4453-95 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 27
 28. 28. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 28
 29. 29. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Gi¸m s¸t thi c«ng Gi¸m s¸t b¶o d−ìng bª t«ng Môc tiªu cÇn ®¹t: Bª t«ng ph¸t triÓn c−êng ®é thuËn lîi, chèng nøt do co ngãt. – H×nh thøc b¶o d−ìng: Phñ Èm hÆc phun phñ chÊt chèng mÊt n−íc; Phun n−íc theo chu kú; Ng©m n−íc. – Khi bª t«ng kh«ng ®−îc baá d−ìng c−êng ®é nÐn, kÐo cña bª t«ng cã thÓ bÞ suy gi¶m 10-30%, c¸c kÕt cÊu bÒ mÆt réng, ®æ b»ng bª t«ng b¬m dÔ bÞ nøt do co ngãt. C¸c d¹ng vÕt nøt co ngãt th−ßng gÆp: Nøt mÆt kh«ng theo mét h−íng x¸c ®Þnh. Nøt däc theo c¸c thanh cèt thÐp; Nøt ®Òu theo kho¶ng c¸ch 6-12 m/vÕt ®èi víi c¸c kÕt cÊu dµi. Thêi gian b¶o d−ìng Èm cÇn thiÕt theo qui ®Þnh TCVN 5592-91 (b¶ng 12.4). Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 29
 30. 30. Bảo dưỡng BT sau khi dổ Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 30
 31. 31. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 31
 32. 32. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Gi¸m s¸t thi c«ng Gi¸m s¸t thÝ nghiÖm thö ®é sôt, lÊy mÉu thö c−êng ®é • Thö ®é sôt: c«n h×nh nãn vµ que chäc theo yªu cÇu TCVN 3106: 1993 • LÊy mÉu thö c−êng ®é: * C¸c mÉu kiÓm tra c−êng ®é bª t«ng ®−îc lÊy t¹i n¬i ®æ bª t«ng vµ ®−îc b¶o d−ìng Èm t−¬ng tù kÕt cÊu theo TCVN 3105:1993 * §óc mÉu: kÝch th−íc viªn mÉu tuú thuéc vµo Dmax cèt liÖu lÊy theo b¶ng 12.5. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 32
 33. 33. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Gi¸m s¸t thi c«ng • ChÊp nhËn bª t«ng ®· ®æ - Bª t«ng ®−îc s¶n xuÊt ®óng vËt liÖu thµnh phÇn ®· thiÕt kÕ (hoÆc phï hîp nÕu cã ®iÒu chØnh).. - C¸c c«ng ®o¹n thi c«ng vËn chuyÓn, ®æ, ®Çm, b¶o d−ìng ®· ®−îc thùc hiÖn ®óng yªu cÇu. - Cèp pha, g«ng ®Þnh vÞ, c¸c chi tiÕt chê kh«ng bÞ xª dÞch. - BÒ mÆt bª t«ng sau khi ®æ nh½n ph¼ng, kh«ng bÞ rç, kh«ng bÞ ph©n tÇng. - C¸c khuyÕt tËt nÕu cã ®· ®−îc sö lý : * Rç mÆt ngoµi: Tr¸m v¸ * Rç s©u bªn trong: khoan, b¬m Ðp hå xi m¨ng Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 33
 34. 34. Gi¸m s¸t chÊt l−îng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (m¸c C10 - 40): Gi¸m s¸t thi c«ng NghiÖm thu C«ng viÖc nghiÖm thu vËt liÖu bª t«ng ®−îc dùa trªn c¸c c¨n cø: - ChÊp thuËn vËt liÖu, thµnh phÇn tr−íc khi thi c«ng; - ChÊp thuËn chÊt l−îng bª t«ng ®· s¶n xuÊt vµ ®æ; - ChÊp thuËn phiÕu thö nghiÖm c−êng ®é (vµ mét sè chØ tiªu kh¸c thiÕt kÕ yªu cÇu) bª t«ng cña khèi ®æ; - Bª t«ng ®−îc xö lý hÕt khuyÕt tËt sau khi th¸o cèp pha. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 34
 35. 35. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 35
 36. 36. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 36
 37. 37. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 37
 38. 38. Bª t«ng th¸o cèt pha, ®µ gi¸o sím – KiÓm tra tr−íc khi thi c«ng • Thêi gian cÇn th¸o v¸n khu«n ®µ gi¸o, phô thuéc vµo c¸c th«ng sè: d¹ng, khÈu ®é vµ c−êng ®é bª t«ng kÕt cÊu ë t¹i thêi ®iÓm th¸o; lÊy theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ hoÆc chØ dÉn cña TCVN 4453 : 1995. • Tõ c−êng ®é bª t«ng yªu cÇu t¹i thêi ®iÓm th¸o v¸n khu«n x¸c ®Þnh tuæi bª t«ng thÝch hîp cã thÓ th¸o v¸n khu«n. • KÕt qu¶ cuèi cïng cÇn kh¼ng ®Þnh qua mÉu thÝ nghiÖm. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 38
 39. 39. Bª t«ng th¸o cèt pha, ®µ gi¸o sím C¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng ®é ë tuæi sím: • Dïng phô gia gi¶m n−íc trén, gi÷ nguyªn ®é sôt hç hîp bª t«ng. • T¨ng c−êng ®é bª t«ng b»ng t¨ng m¸c xi m¨ng hoÆc t¨ng l−îng xi m¨ng. – Gi¸m s¸t thi c«ng ChÊp nhËn thêi ®iÓm th¸o cèp pha, ®µ gi¸o khi mÉu ®óc tõ khèi ®æ ®¹t c−êng ®é phï hîp yªu cÇu nµy Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 39
 40. 40. COÁT THEÙP Coát theùp VN: - C¸ch nhËn biÕt: + Theo ký hiÖu næi in trªn c©y thÐp (cø c¸ch kho¶ng 0.8 mÐt ®Õn 1.2 mÐt ký hiÖu l¹i ®−îc lÆp l¹i) - KÝch cì: ∅6, ∅8, ∅10, ∅12, ∅14, ∅16, ∅18, ∅20, ∅22, ∅25, ∅28, ∅32, ∅36, ∅40. - Ph©n loaïi theo c−êng ®é • + Trßn tr¬n, lµ nhãm CI (cã c−êng ®é thÊp); • + Trßn gai, lµ nhãm CII (c−êng ®é trung b×nh) vµ CIII (c−êng ®é n©ng cao) Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 40
 41. 41. COÁT THEÙP Coát theùp ngoaïi: + ThÐp trßn tr¬n vµ trßn gai; + Sè nhãm thÐp cña c¸c n−íc cã kh¸c nhau (tõ 2 ®Õn 10 nhãm víi kÝch cì tõ ∅6 ®Õn ∅40 vµ lín h¬n); + C−êng ®é cña mét sè nhãm thÐp t−¬ng ®−¬ng víi thÐp VN, cã mét sè nhãm thÐp cã c−êng ®é cao h¬n thÐp VN; → C¸c chØ tiªu chÊt l−îng thÐp nhËp cña mét sè n−íc xem b¶ng 12.13. - C¸ch nhËn biÕt: + Theo ký hiÖu næi (mçi h·ng SX cã c¸c ký hiÖu riªng) in trªn c©y thÐp (cø c¸ch kho¶ng 0.8 mÐt ®Õn 1.2 mÐt ký hiÖu l¹i ®−îc lÆp l¹i). + Theo quy c¸ch gai (xem trong tiªu chuÈn s¶n phÈm cña mçi n−íc). Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 41
 42. 42. Ký hiÖu trªn Kho¶ng c¸ch gi÷a TT Tªn C«ng ty/tªn lo¹i thÐp c©y thÐp 2 ký hiÖu 1 VINAUSTEEL (ThÐp ViÖt - óc) V – UC 950 - 1050mm 2 VSC-POSCO (ThÐp ViÖt - Hµn Quèc) VPS 1000 - 1200mm C«ng Ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn (ThÐp Th¸i Nguyªn) 3 + Nhãm CI (tr¬n) vµ CII (gai) TISCO 800 - 1100mm + Nhãm CIII (gai): thªm sè 3 gi÷a 2 ký hiÖu TISCO 800 - 1100mm C«ng ty thÐp VINAKYOEI (ThÐp ViÖt - 4 1000 - 1162mm NhËt) Nhµ m¸y c¸n thÐp miÒn trung (ThÐp MiÒn MT 5 840 - 870mm Trung) 6 C«ng Ty thÐp MiÒn Nam (ThÐp MiÒn Nam) V 950 - 1050mm 7 C«ng Ty thÐp T©y §« 875 - 980mm Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 42
 43. 43. Ký hiÖu trªn Kho¶ng c¸ch gi÷a TT Tªn C«ng ty/tªn lo¹i thÐp c©y thÐp 2 ký hiÖu 1 VINAUSTEEL (ThÐp ViÖt - óc) V – UC 950 - 1050mm 2 VSC-POSCO (ThÐp ViÖt - Hµn Quèc) VPS 1000 - 1200mm C«ng Ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn (ThÐp Th¸i Nguyªn) 3 + Nhãm CI (tr¬n) vµ CII (gai) TISCO 800 - 1100mm + Nhãm CIII (gai): thªm sè 3 gi÷a 2 ký hiÖu TISCO 800 - 1100mm C«ng ty thÐp VINAKYOEI (ThÐp ViÖt - 4 1000 - 1162mm NhËt) Nhµ m¸y c¸n thÐp miÒn trung (ThÐp MiÒn MT 5 840 - 870mm Trung) 6 C«ng Ty thÐp MiÒn Nam (ThÐp MiÒn Nam) V 950 - 1050mm 7 C«ng Ty thÐp T©y §« 875 - 980mm Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 43
 44. 44. COÁT THEÙP ThÐp thñ c«ng Mét sè dÊu hiÖu nhËn biÕt: + Kh«ng cã ký hiÖu trªn c©y thÐp; + HoÆc nh¹i ký hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®· ®−îc cÊp chøng chØ (thÝ dô: VUC, VUA, VU-C lµ ký hiÖu nh¹i gÇn nh− V-UC; VP nh¹i gÇn nh− VPS); + Mµu s¾c luyÖn c¸n: mµu kh«ng ®Òu trªn c©y thÐp, mµu ®á g¹ch, c¸c c©y trong cïng l« hµng kh«ng ®Òu vÒ h×nh d¸ng; + Trªn däc c©y thÐp cßn lé nÕp cuén khi c¸n; + §é «van lín, gai kh«ng næi hoÆc qu¸ næi trªn c©y thÐp, ®−êng gai kh«ng to mµ m¶nh h¬n thÐp chuÈn nhiÒu. ThÐp nhËp cña n−íc ngoµi NhËn biÕt: + C¸c ký hiÖu trªn c©y thÐp kh¸c víi c¸c ký hiÖu nªu ë trªn; + C¸c ký hiÖu cña thÐp ngo¹i ®· ®−îc sö dông ë VN: SS, SD, HK, IS, MS, TS...; Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 44
 45. 45. COÁT THEÙP KiÓm tra chÊt l−îng – Tiªu chuÈn chÊt l−îng: Xem b¶ng 12. 13. – Chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt, phiÕu thö cña phßng thÝ nghiÖm + Chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt: + PhiÕu thö cña phßng thÝ nghiÖm – C¸c l−u ý trong kiÓm tra ®−êng kÝnh, sù phï hîp tÝnh chÊt c¬ lý vµ thµnh phÇn ho¸, kh¶ n¨ng hµn + KiÓm tra ®−êng kÝnh: • Th−íc cÆp chØ lµ −íc tÝnh: [d(trong gai) + d(ngoµi gai)] / 2 • Theo c«ng thøc: dthùc ®o = 4.027√Q(gam)/L(cm) , mm trong ®ã: Q- träng l−îng tÝnh b»ng gam cña ®o¹n thÐp kiÓm tra; L- chiÒu dµi tÝnh b»ng cm cña ®o¹n thÐp ®· c©n ë trªn, yªu cÇu kiÓm tra trªn LMin.=50cm. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 45
 46. 46. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 46
 47. 47. COÁT THEÙP ChÊp nhËn cho phÐp sö dông thÐp cèt ®Ó thi c«ng + Cã chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt ; + Cã biªn b¶n lÊy mÉu vµ niªm phong víi sù chøng gi¸m gi÷a c¸c bªn cã liªn quan ®Ó ®em ®i kiÓm tra chÊt l−îng; + Cã phiÕu kÕt qu¶ thö cña phßng thÝ nghiÖm; + KiÓm tra xuÊt xø s¶n phÈm vµ kiÓm tra b¶o qu¶n t¹i c«ng tr×nh: Cã m¸c ®óng hµng ho¸ trong tõng bã thÐp phï hîp chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt; KiÓm tra ký hiÖu trªn c©y thÐp ®Ó ng¨n ngõa hµng gi¶ trµ trén vµo; KiÓm tra kª xÕp b¶o qu¶n t¹i c«ng tr×nh (kh« r¸o, b»ng ph¼ng, cã che m−a, tr−íc khi sö dông nÕu bÞ gØ ph¶i ®−îc lµm s¹ch b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p c¬ häc). Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 47
 48. 48. Ngãi lîp, tÊm lîp KiÓm tra chÊt l−îng + Tiªu chuÈn chÊt l−îng : * TCVN 1452:1995 Ngãi ®Êt sÐt nung - Yªu cÇu kÜ thuËt. * TCVN 1453:1986 Ngãi xi m¨ng c¸t . * TCVN 4432:1992 TÊm sãng ami¨ng xi m¨ng - Yªu cÇu kÜ thuËt. + Chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt, phiÕu thö trong phßng thÝ nghiÖm + KiÓm tra thùc tÕ - Ngãi: tiÕng gâ, r·nh dÉn n−íc, ®é l¾p ghÐp - TÊm lîp sãng : ®é dµy tÊm, b−íc sãng, kh¶ n¨ng chÞu uèn - T«n sãng : ®é dµy t«n vµ kÝch th−íc h×nh häc. + ChÊp nhËn, cho phÐp sö dông vËt liÖu lîp • Khi cã chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc phiÕu kiÓm tra chÊt l−îng thÊy phï hîp tiªu chuÈn chÊt l−îng yªu cÇu. • KiÓm tra thùc tÕ cã sù phï hîp chÊt l−îng vËt liÖu cung cÊp víi chÊt l−îng mÉu vËt thÝ nghiÖm. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 48
 49. 49. Nhöõng noäi dung caàn coù trong bieân baûn nghieäm thu ngoùi & coâng taùc lôïp maùi ngoùi Chaát löôïng vaø maøu saéc ngoùi: Maùc vöõa loùt: Ñoä kín khít giöõa caùc taám ngoùi: Ñoä baèng phaúng ngang cuûa maùi ngoùi (< 5mm): Ñoä baèng phaúng doïc cuûa maùi ngoùi (< 5mm): Ñoä baùm chaéc giöõa vieân ngoùi vôùi saøn maùi BT: Ñoä thaúng haøng cuûa töøng haøng ngoùi ngang (< 5mm): Ñoä thaúng haøng cuûa töøng haøng ngoùi doïc (< 5mm): Khoaûng caùch cuûa meùp ngoùi daõy cuoái cuøng vôùi seno (ñuùng thieát keá?): Chaát löôïng thi coâng con löôn giaèng maùi ngoùi (ngoùi boø): Ñoä thaúng con löôn (ngoùi boø): Choã tieáp noái giöõa hai con löôn (ngoùi boø): Lieân keát giöõa con löôn vôùi ngoùi (ngoùi boø): Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 49
 50. 50. Nhöõng noäi dung caàn quan taâm khi nghieäm thu tole & coâng taùc lôïp maùi tole keõm Lieân keát giöõa tole vaø xaø Vò trí xaø goà : goà (ty, vít) : Loïai xaø goà : Ñoä thaúng haøng ngang giöõa Chaát löôïng xaø goà : caùc taám tole: Kích thöôùc xaø goà : Ñoä thaúng haøng doïc giöõa Cao trình xaø goà noác : caùc taám tole : Lieân keát xaø goà vôùi töôøng (ñaø Ñoä kín khít giöõa caùc taám maùi): tole : Loïai tole: Vaät lieäu oáp noác : Kích thöôùc tole (daøi, ngang, Kích thöôùc taám oáp noác : daøy): Chaát löôïng oáp noác : Chaát löôïng tole: Lieân keát giöõa oáp noác vôùi Ñoä doác maùi: xaø goà (ty, vít) : Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 50
 51. 51. S¬n - V«i • TÊt c¶ c¸c vËt liÖu s¬n ®Òu ph¶i ë tr¹ng th¸i bao b× nguyªn , cã ®ñ ký m· hiÖu hµng ho¸, nhµ s¶n xuÊt, ngµy th¸ng xuÊt x−ëng còng nh− h−íng dÉn sö dông cña nhµ s¶n xuÊt s¬n. • Sö dông ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 51
 52. 52. S¬n - V«i : KiÓm tra chÊt l−îng ThÞ tr−êng s¬n vµ tÝnh chÊt chÊt l−îng • S¬n nhËp cña n−íc ngoµi, liªn doanh hoÆc tù s¶n xuÊt trong n−íc. • ThÝ dô c¸c lo¹i s¬n cña c¸c h·ng NIPPON cña NhËt, DULUX cña Anh, JOTUN cña Ph¸p... • VÒ tÝnh chÊt, chÊt l−îng cña c¸c lo¹i s¬n còng rÊt kh¸c nhau tuú theo môc ®Ých sö dông nh−: S¬n trang trÝ b¶o vÖ c«ng tr×nh ë bªn ngoµi ph¶i bÒn víi thêi tiÕt, rªu mèc..., s¬n trang trÝ bªn trong nhµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn kh«ng chøa ®éc tè, vÖ sinh m«i tr−êng cho ng−êi ë. S¬n b¶o vÖ s¾t thÐp chèng gØ, s¬n cöa gç b¶o vÖ gç t¹o mµu s¾c thÝch hîp cho c«ng tr×nh, s¬n chèng thÊm, s¬n ph¸t quang, s¬n ph¶n quang dïng cho giao th«ng... * Chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt: Phï hîp víi yªu cÇu chÊt l−îng ®èi víi tõng lo¹i s¬n vµ môc ®Ých sö dông. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 52
 53. 53. S¬n - V«i : KiÓm tra chÊt l−îng * KiÓm tra chÊt l−îng thùc tÕ §èi víi c¸c lo¹i s¬n lùa chän ®Ó sö dông cã thÓ kiÓm tra chÊt l−îng thùc tÕ b»ng c¸ch: • ThÝ nghiÖm t¹i phßng thÝ nghiÖm, kiÓm tra l¹i c¸c tÝnh n¨ng c¬ lý ho¸ cña h·ng ®· ®−a ra (nÕu cÇn thiÕt) • ThÝ nghiÖm t¹i hiÖn tr−êng + B»ng m¾t: §iÒu quan träng ®Çu tiªn cÇn l−u ý lµ ®é s¹ch cña nÒn ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn chÊt l−îng cña mµng s¬n.NÕu nÒn kh«ng s¹ch sÏ lµm gi¶m ®é b¸m dÝnh cña mµng s¬n, s¬n dÔ bÞ bong trãc. Sau khi s¬n xong quan s¸t ®é bãng, ®é ®ång ®Òu, mµu s¾c + B»ng tay: KiÓm tra ®é kh« cña mµng s¬n + B»ng ph−¬ng tiÖn: X¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh cña mµng s¬n víi nÒn( theo ASTM D4541-95 hoÆc TCVN 2097-93) X¸c ®Þnh chiÒu dµy líp s¬n.( theo ASTM D 1186-93) Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 53
 54. 54. S¬n - V«i : KiÓm tra chÊt l−îng Chøng nhËn cho phÐp sö dông vËt liÖu s¬n v«i vµo c«ng tr×nh. • C¨n cø chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt • C¨n cø kiÓm tra chÊt l−îng thùc tÕ Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 54
 55. 55. Nhöõng noäi dung caàn quan taâm khi nghieäm thu sôn & coâng taùc sôn nöôùc, sôn daàu Maët caáu kieän sôn (khoâ, öôùt): Soá löôïng lôùp baû: Ñoä daøy moãi lôùp baû: Ñoä phaúng, thaúng cuûa lôùp baû khi duøng thöôùc 2m kieåm tra (≤ 1mm): Ñoä thaúng caïnh goùc cuûa lôùp baû (≤ 2mm): Ñoä saïch lôùp baû tröôùc khi sôn: Soá löôïng nöôùc sôn: Chaát löôïng lôùp sôn loùt: Maøu saéc lôùp sôn hoaøn thieän: Chaát löôïng lôùp sôn hoaøn thieän (ñoàng nhaát, khoâng tuï sôn): Veä sinh maët tieáp giaùp vôùi caáu kieän khaùc: Maøu saéc sôn daàu: Chaát löôïng nöôùc sôn daàu: Chaát löôïng sôn daàu (khoâng tuï sôn, mòn boùng): Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 55
 56. 56. Nhöõng noäi dung caàn quan taâm khi nghieäm thu sôn & coâng taùc sôn gai Maët caáu kieän sôn (khoâ, öôùt): Soá löôïng lôùp loùt : Chaát löôïng lôùp loùt: Ñoä thaúng caïnh goùc cuûa lôùp loùt (≤ 2mm): Ñoä saïch lôùp loùt tröôùc khi phun sôn gai: Ñoä daøy lôùp phun loùt: Chaát löôïng lôùp phun loùt: Ñoä daøy lôùp phun hoaøn thieän: Chaát löôïng lôùp phun hoaøn thieän: Chaát löôïng lôùp sôn phuû : Maøu saéc lôùp sôn hoaøn thieän: Chaát löôïng lôùp sôn gai hoaøn thieän (ñoàng nhaát): Veä sinh maët tieáp giaùp vôùi caáu kieän khaùc: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 56

×