Your SlideShare is downloading. ×
Bien phap thi cong
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bien phap thi cong

2,223

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,223
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP THI COÂNG - - - o0o - - - Chöông 1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀUI – TÌM HIEÅU COÂNG TRÌNH : Döï aùn : Xaây döïng heä thoáng caáp nöôùc saïch cho huyeän Caàn Giôø . Goùi thaàu soá 09 : “XL3: Thiết kế, cung cấp vật tư còn lại và thi công xây lắp tuyến ống từ Trạm bơm tăng áp 1 đến Trạm bơm tăng áp 2 và đường công vụ”. • Baûng toång hôïp khoái löôïng: A. TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM TAÊNG AÙP SOÁ 1 ÑEÁN NG AÙP SOÁ 2: + OÁng HDPE D710 daøy 42,1 mm 11.176,00 m + OÁng HDPE D630 daøy 37,4 mm 2.961,00 m + Teâ theùp D800x600 BBB 1,00 Caùi + Teâ theùp D600x600 BBB 1,00 Caùi + Teâ theùp D600x300 BBB 1,00 Caùi + Teâ theùp D500x300 BBB 1,00 Caùi + Bích theùp roãng D800 1,00 Caùi + Bích theùp roãng D700 22,00 Caùi + Bích theùp roãng D600 3,00 Caùi + Bích theùp ñaëc D600 2,00 Caùi + Van gang D300 2,00 Caùi + Van gang D400 1,00 Caùi + Van gang D200 3,00 Caùi + Van choáng va D400 1,00 Caùi + Coân theùp D800x600 BB 1,00 Caùi + Coân theùp D600x500 BB 33,00 Caùi 0 + Cuùt haøn HDPE 45 1,00 Caùi + Van xaû khí D50 6,00 Caùi 0 + Cuùt theùp D500, 45 BB 32,00 Caùi 0 + Cuùt theùp D500, 90 BB 1,00 Caùi + Hoá van xaû caën 7,00 Caùi- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 1/36 -
 • 2. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT + Hoá van xaû khí 2,00 Caùi + Teâ xaû caën D600x200 3,00 Caùi + Teâ xaû caën D500x100 2,00 Caùi + Ñai khôûi thuyû D600 4,00 Caùi 0 + Buïc ñôõ cuùt theùp D500 45 BB 33,00 Caùi + Buïc ñôõ teâ D600x600 1,00 Caùi + Buïc ñôõ teâ D800x600 1,00 Caùi + Buïc ñôõ teâ D600x300 3,00 Caùi + Buïc ñôõ teâ D500x300 1,00 Caùi 0 + Buïc ñôõ cuùt 90 D500 1,00 Caùi + Buïc ñôõ teâ xaû caën D600x200, D500x100 4,00 Caùi + OÁng theùp D500 daøy 9mm 122,00 m + OÁng theùp D300 daøy 9mm 137,00 mOÁng HDPE OD710, toång chieàu daøi 11.176,00m laép ñaët töø traïm taêng aùp 1 ñeántraïm taêng aùp 2: + Töø traïm taêng aùp 1 ñeán ñöôøng Röøng Saùc, toång chieàu daøi khoaûng 5.350m: Laép ñaët oáng HDPE D710 naèm döôùi ñöôøng coâng vuï. Höôùng tuyeán oáng naèm beân phaûi höôùng töø traïm taêng aùp 1 ñeán traïm taêng aùp 2. + Töø ñöôøng Röøng Saùc ñeán traïm taêng aùp 2: Laép ñaët oáng HDPE D710 doïc theo leà phaûi cuûa ñöôøng röøng Saùc ñang ñöôïc trieån khai naâng caáp, môû roäng. Höôùng tuyeán oáng naèm beân phaûi höôùng töø traïm taêng aùp 1 ñeán traïm taêng aùp 2.OÁng HDPE OD630, toång chieàu daøi 2.961,00m laép ñaët töø ñöôøng Röøng Saùc ñeántraïm taêng aùp 2: + Laép ñaët oáng HDPE D630 doïc theo leà phaûi cuûa ñöôøng röøng Saùc ñang ñöôïc trieån khai naâng caáp, môû roäng. Höôùng tuyeán oáng naèm beân phaûi höôùng töø traïm taêng aùp 1 ñeán traïm taêng aùp 2.OÁng theùp D500, chieàu daøi 122,00m laép ñaët treân caàu Raïch Laù vaø caàu An Nghóa: + Laép ñaët oáng theùp D450 naèm treân leà boä haønh vaø saùt lan cuûa caàu. Höôùng tuyeán oáng naèm beân phaûi höôùng töø traïm taêng aùp 2 ñeán km36. OÁng theùp D450, chieàu daøi 175,00m laép ñaët treân caàu Raïch Ñoân:- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 2/36 -
 • 3. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT + Laép ñaët oáng theùp D450 naèm treân daàm consol hieän höõu noái töø leà boä haønh ra saùt lan cuûa caàu. Höôùng tuyeán oáng naèm beân phaûi höôùng töø traïm taêng aùp 2 ñeán km36. OÁng theùp D450, chieàu daøi 240,00m laép ñaët treân caàu Loâi Giang: + Laép ñaët oáng theùp D450 naèm treân daàm consol hieän höõu noái töø leà boä haønh ra saùt lan cuûa caàu. Höôùng tuyeán oáng naèm beân phaûi höôùng töø traïm taêng aùp 2 ñeán km36. OÁng theùp D450, chieàu daøi 173,00m laép ñaët treân caàu Long Giang Xaây: + Laép ñaët oáng theùp D450 naèm treân daàm consol theùp laép môùi noái töø leà boä haønh ra saùt lan cuûa caàu. Höôùng tuyeán oáng naèm beân phaûi höôùng töø traïm taêng aùp 2 ñeán km36. OÁng theùp D300, chieàu daøi 1.000,00m laép ñaët treân caàu Daàn Xaây: + Laép ñaët oáng theùp D300 naèm treân leà boä haønh vaø saùt lan cuûa caàu. OÁng theùp D300 ñöôïc laép ñaët 02 beân leà boä haønh cuûa caàu. OÁng theùp D450, chieàu daøi 232,00m laép ñaët treân caàu Haø Thanh: + Laép ñaët oáng theùp D450 naèm treân daàm consol theùp laép môùi noái töø leà boä haønh ra saùt lan cuûa caàu. Höôùng tuyeán oáng naèm beân phaûi höôùng töø traïm taêng aùp 2 ñeán km36.II – CAÁU TAÏO CHÍNH COÂNG TRÌNH :1. Tuyeán oáng HDPE OD630 : -OÁng HDPE OD630 lieân keát caùc ñoaïn baèng bieän phaùp haøn.2. Phaàn ñaøo vaø keát caáu taùi laäp cuûa möông ñaøo ñaët oáng HDPE OD630 chieàu saâu möông ñaøo laø 1,7m : - Ñaøo ñaát möông ñaët oáng vaùch ñaøo taluy chieàu roäng ñaùy 1,2m; maët 3,75m. - Loùt vaûi ñòa kyõ thuaät ñaùy möông ñaøo. - Loùt caùt ñaàm chaët K>=0,95 daøy 200mm. - Laép ñaët oáng HDPE OD630. - Laáp caùt phuû quanh oáng HDPE OD630. - Laáp caùt ñeäm treân löng oáng ñaàm chaët K>=0,95 daøy 200mm. - Phaàn trong leà ñöôøng laáp baèng ñaát ñaøo möông daøy 670mm. - Phaàn phaïm vi thuoäc maët ñöôøng môùi laáp baèng caáp phoái ñaù daêm 0-4 ñaàm chaët K>=0,98.3. Phaàn oáng theùp D300, D450 ñi noåi treân caàu Noâng Tröôøng Quaän 5, caàu Daàn Xaây:- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 3/36 -
 • 4. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Goái ñôõ oáng BTCT naèm treân leà boä haønh cuûa caàu. - Laép ñaët oáng theùp D300, D450 treân goái ñôõ. - Laép ñaët ñai theùp neo oáng vaøo goái ñôõ.4. Phaàn oáng theùp D450 ñi noåi treân caàu raïch Ñoân, caàu Loâi Giang, caàu Long Giang Xaây, caàu Haø Thanh: - Consol BTCT vaø theùp noái töø leà boä haønh cuûa caàu. - Laép ñaët oáng theùp D450 treân goái ñôõ. - Laép ñaët ñai theùp neo oáng vaøo goái ñôõ.5. Keát caáu moùng goái ñôõ phuï kieän: 2 - Ñoùng cöø traøm L=4,5m; 25caây/m gia coá moùng. - Beâ toâng ñaù 4x6 M100 loùt moùng, daøy 100mm. - Beâ toâng coát theùp goái ñôõ phuï kieän ñaù 1x2 M200. - Laép ñaët phuï kieän. - Laép ñai theùp neo phuï kieän vaøo goái beâ toâng. - Ñoå beâ toâng cheøn ñaù 1x2 M150 quanh phuï kieän. - Laáp caùt ñaàm chaët xung quanh goái ñôõ K=0,95. - Taùi laäp theo keát caáu phui ñaøo ñaët oáng.6. Keát caáu haàm van: - Ñaøo ñaát hoá ñaøo theo taluy 1,3. 2 - Gia coá ñaùy möông ñaøo baèng cöø traøm L=4,5m; 25caây/m - Beâ toâng ñaù 4x6 M100 loùt moùng, daøy 100mm. - Beâ toâng coát theùp haàm van, naép hoá van ñaù 1x2 M200. - Laép ñaët phuï kieän trong haàm. - Laáp caùt ñaàm chaët K=0,95 xung quanh haàm van. - Taùi laäp theo keát caáu phui ñaøo ñaët oáng.III - ÑAÙNH GIAÙ COÂNG TRÌNH :1. Thuaän lôïi : - Tuyeán oáng ñöôïc laép ñaët naèm treân truïc ñöôøng chính, neân thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån vaät tö, trang thieát bò baèng ñöôøng oâ toâ ñeán taän chaân coâng trình. - Khu vöïc thi coâng naèm ôû ngoaïi thaønh maät ñoä xe löu thoâng ít thuaän tieän cho quaù trình thi coâng.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 4/36 -
 • 5. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Tuyeán oáng HDPE OD630 coù nhieàu ñieåm phuï kieän vaø caàu neân coù theå boá trí cuøng moät luùc nhieàu ñoaïn thi coâng, chuû ñoäng ñöôïc tieán ñoä. - Maät ñoä daân cö thöa ít aûnh höôûng ñeán vaán ñeà sinh hoaït cuûa ngöôøi daân. - Ít aûnh höôûng ñeán heä thoáng coâng trình ngaàm: ñieän thoaïi, ñieän löïc, caùp quang thuaän tieän cho vieäc thi coâng. - Thi coâng caû ban ngaøy laãn ban ñeâm ñeàu ñöôïc neân chuû ñoäng ñöôïc veà tieán ñoä thi coâng.2. Khoù khaên : - Coâng trình naèm saùt keânh raïch aûnh höôûng raát lôùn ñeán thuûy trieàu. - Maët baèng thi coâng roäng lôùn neân coâng taùc boá trí vaø baûo veä kho baõi, baûo quaûn taøi saûn treân coâng tröôøng seõ gaëp khoâng ít khoù khaên. - Ñòa hình vaø ñaïi chaát khu vöïc thi coâng raát yeáu raát khoù khaên trong vieäc taäp keát vaät tö vaø vaät lieäu thi coâng. Chöông 2 QUY ÑÒNH CHUNGI – CAÙC TIEÂU CHUAÅN VAØ QUY PHAÏM AÙP DUÏNG TRONG THI COÂNG 1. TCXD 1770-1986: Caùt xaây döïng – Yeâu caàu kyõ thuaät. 2. TCXD 127-1985 : Caùt mòn ñeå laøm beâ toâng vaø vöõa xaây döïng. 3. TCVN 5592-1991: beâ toâng naëng – yeâu caàu baûo döôõng aåm töï nhieân. 4. TCVN 1771-1987: Ñaù daêm söû duïng trong xaây döïng – thi coâng vaø nghieäm thu. 5. TCXD 2682-1999: Xi maêng pooclaêng – Yeâu caàu kyõ thuaät. 6. TCVN 6285-1997: Theùp coát beâ toâng – Theùp thanh vaèn. 7. 22TCN 252-98: Thi coâng maët ñöôøng caáp phoái ñaù daêm.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 5/36 -
 • 6. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT 8. TCVN 4516-88: Hoaøn thieän maët baèng xaây döïng – Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu. 9. 20TCN 71-77: Haøn coát theùp vaø chi tieát ñaët saün trong keát caáu BTCT. 10. 20TCN 170-89: Keát caáu theùp – Gia coâng laép raùp vaø nghieäm thu – Yeâu caàu kyõ thuaät. 11. TCVN 5638-1991: Ñaùnh giaù chaát löôïng coâng taùc xaây laép – nguyeân taéc cô baûn. 12. OÁng HDPE theo tieâu chuaån ISO 4427 – 1996 PN10 13. OÁng theùp vaø phuï tuøng theùp theo tieâu chuaån ASTM A53 hoaëc BS 1387 hoaëc KSD 3057/SPP hoaëc JIS G 3452/SGP hoaëc caùc tieâu chaåu töông ñöông khaùc. 14. OÁng theùp vaø phuï tuøng theùp ñöôïc saûn xuaát theo phöông phaùp haøn ñieän trôû ERW. 15. Van coång theo tieâu chuaån ISO 7259-1988 PN10 hoaëc BS 5163-1986 PN10. 16. Van 1 chieàu ñöôïc cheá taïo theo tieâu chuaån BS5153. 17. Van böôùm ñaït tieâu chuaån veà chaát löôïng ISO 9001-2000. 18. Van böôùm theo tieâu chuaån ISO 10631-1994 PN10. 19. Van xaû khí theo tieâu chuaån ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501), PN10 vaø DIN 1691 20. Van xaû khí laø loaïi van keát hôïp ñöôïc saûn xuaát phuø hôïp vôùi AWWA C512-92. 21. Joint cao su noái oáng vaø phuï tuøng loaïi thuùc theo tieâu chuaån ISO 4633-2002. 22. TCVN 1916-1995 : cheá taïo Bu loâng – ñai oác. 23. OÁng nhöïa theo tieâu chuaån AS/NZS 1477-1999 PN12. 24. Ñaøo ñaát thöïc hieän theo QÑ soá 145/2002/QÑ-UB ngaøy 09/12/2002; soá 47/2005/QÑ-UB ngaøy 24/03/2005 cuûa UBND TP Hoà Chí Minh qui ñònh vaø söûa ñoåi, boå sung quy ñònh veà ñaøo ñöôøng vaø taùi laäp maët ñöôøng khi xaây laép caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät treân ñòa baøn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaø theo Thoâng baùo soá 406/TB-SGTCC ngaøy 27/02/2008 cuûa Sôû GTCC veà vieäc coâng boá thoâng tin ñoái vôùi caùc coâng trình thi coâng ñaøo ñöôøng treân ñòa baøn thaønh phoá. 25. QÑ 166/CÑG cuûa Boä GTVT kieåm tra nghieäm thu ñoái vôùi coâng trình caàu coáng. 26. QÑ 261/QÑ-CN-KT ngaøy 01/06/2005 cuûa Cty Caáp nöôùc veà thöû aùp löïc, xuùc röõa oáng vaø khöû truøng.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 6/36 -
 • 7. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT 27. Qui phaïm kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng trong xaây döïng TCVN – 5308-91 theo quyeát ñònh soá 156/BXD/KHKT ngaøy 31/12/1990.II – TOÅ CHÖÙC VAÊN PHOØNG ÑIEÀU HAØNH TAÏI COÂNG TRÖÔØNG : - Nhaø thaàu seõ laäp vaên phoøng Ban chæ huy coâng tröôøng taïi coâng tröôøng thi coâng, boá trí caùc trang thieát bò vaên phoøng nhö sau: - 01 maùy ñieän thoaïi baøn, 01 maùy fax. (ñeå tieän vieän lieân laïc giöõa caùc beân). - 01 maùy tính + 01 maùy in + mail (ñeå lieân laïc khi caàn thieát). - Vaên phoøng ban chæ huy coâng tröôøng seõ boá trí 02 phoøng laøm vieäc vaø 01 phoøng hoïp cho 15 ñeán 20 ngöôøi vôùi ñaày ñuû baøn gheá laøm vieäc.III. PHOØNG THÍ NGHIEÄM CUÛA NHAØ THAÀU : - Caùc thieát bò thí nghieäm nhaø thaàu seõ coù taïi hieän tröôøng: + Thieát bò ño ñaïc: Maùy kinh vó, maùy thuûy bình, thöôùc theùp. + Boä raây saøng tieâu chuaån. + Caùc khuoân laáy maãu thí nghieäm. + Caùc thieát bò thí nghieäm vuï kieåm tra nhanh: Ño ñoä suït beâ toâng, kieåm tra ñoä aåm, chæ soá deûo, giôùi haïn chaûy cuûa ñaát... + Caùc thieát bò khaùc theo yeâu caàøu cuûa hoà sô thieát keá. - Caùc thieát bò khaùc Nhaø thaàøu coù theå ñaët taïi phoøng thí nghieäm trung taâm, thueâ hoaëc lieân doanh nhöng phaûi coù caên cöù chöùng minh cho TVGS vaø chuû coâng trình bieát chaéc chaén raèøng caùc thieát bò naøy saüng saøng phuïc vuï cho coâng trình (Theå hieän baèng caùc hôïp ñoàng thueâ, lieân doanh...)IV. CAÙC COÂNG TRÌNH PHUÏ TRÔÏ : - Caùc coâng trình vaø thieát bò phuïc vuï ñaûm baûo giao thoâng, ñöôøng traùnh, ñöôøng taïm, caùc haïng muïc coâng trình phuïc vuï, nhaø xöôûng, kho baõi...seõ ñöôïc trieån khai thöïc hieän tröôùc khi thi coâng haïng muïc coâng trình theo hoà sô thaàu. Chæ ñöôïc thi coâng caùc haïng muïc naøy khi hoà sô thieát keá toå chöùc thi coâng do Nhaø thaàu laäp ñöôïc TVGS chaáp thuaän.V. TRANG THIEÁT BÒ CHO TVGS LAØM VIEÄC TAÏI COÂNG TRÖÔØNG : - Nhaø thaàu seõ cung caáp caùc trang thieát bò caàøn thieát phuïc vuï cho TVGS theo nhö quy ñònh taïi Nghò ñònh 52/1999/NÑ-CP vaø 12/2000/NÑ-CP cuûa Chính phuû, caùc vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän cho coâng taùc TVGS thöïc hieän toát caùc coâng vieäc ñöôïc giao theo hôïp ñoàng Tö vaán giaùm saùt ñaõ kyù keát. Toaøn boä- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 7/36 -
 • 8. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT caùc chi phí cho coâng taùc chuaån bò neâu treân vaø moät soá chi phí khaùc....theo quy ñònh taïi ñieàu kieän hôïp ñoàng do nhaø thaàu chòu. Nhaø thaàu seõ caân ñoái caùc chí phí naøy trong ñôn giaù döï thaàu.VI. NHAÄT KYÙ THI COÂNG : - Tröôùc khi trieån khai thi coâng Nhaø thaàu seõ môû soå nhaät kyù coâng trình (theo maãu thoáng nhaát cho toaøn döï aùn). Nhaät kyù thi coâng seõ ñöôïc xuaát trình baát cöù luùc naøo neáu Chuû coâng trình hoaëc TVGS yeâu caàu vaø tröôùc khi tieán haønh nghieäm thu.VII.MAÙY MOÙC, THIEÁT BÒ VAØ NHAÂN LÖÏC CUÛA NHAØ THAÀU : - Maùy moùc, thieát bò vaø trang thieát bò vaên phoøng cuûa nhaø thaàu treân coâng tröôøng tröôùc khi thi coâng ñeàu seõ ñöôïc kieåm tra veà soá löôïng, chuûng loaïi, tính naêng vaø tình traïng kyõ thuaät ñaùp öùng yeâu caàu thieát keá ñeà ra vaø hoà sô thaàu, ñoàng thôøi phaûi ñöôïc TVGS kyù xaùc nhaän baèng vaên baûn môùi ñöôïc pheùp trieån khai thi coâng. Nhaø thaàu seõ khoâng ñöa caùc loaïi maùy moùc thieát bò khoâng coù ñaêng kieåm hoaït ñoäng ñeán coâng tröôøng. - Nhaân löïc nhaø thaàu treân coâng tröôøng ñöôïc ñaùp öùng ñuùng theo yeâu caàu cuûa hoà sô döï thaàu vaø phaûi ñöôïc TVGS kieåm tra kyù xaùc nhaän baèng vaên baûn. Nhaø thaàu boá trí nhöõng caùn boä, kyõ thuaät ñuùng nhö boá trí trong hoà sô döï thaàu. Neáu coù thay ñoåi nhaân löïc môùi so vôùi hoà sô döï thaàu, tröôùc khi boá trí thay ñoåi nhaø thaàu caàn xin kyù kieán vaø ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa chuû ñaàu tö vaø TVGS baèng vaên baûn. Tröôùc khi khôûi coâng ít nhaát 3 ngaøy, Nhaø thaàu seõ göûi cho TVGS, Chuû ñaàu tö danh saùch Ban chæ huy coâng tröôøng: danh saùch teân, chöùc danh, ñòa chæ soá ñieän thoaïi cuûa caùc ñaïi dieän cuûa Nhaø thaàu ñeå thuaän tieän vieäc lieân heä baát kyø luùc naøo trong tröôøng hôïp caàn thieát. Nhöõng ñaïi dieän treân coù ñaày ñuû thaåm quyeàn vaø naêng löïc ñeå quyeát ñònh caùc coâng vieäc treân coâng tröôøng vôùi giaùm saùt thi coâng vaø Chuû ñaàu tö.VIII. THIEÁT KEÁ TOÅ CHÖÙC THI COÂNG : - Tröôùc khi trieån khai thi coâng Nhaø thaàu seõ laäp ThiÕt kÕ tæ chøc kü thuËt thi c«ng trình TVGS kiÓm tra vµ chÊp thuËn, Nhaø thaàu míi triÓn khai thi c«ng. Sè lîng gåm 6 bé ®îc ®ãng thµnh tËp (c¶ b¶n vÏ vµ thuyÕt minh) cã dÊu cña Nhµ thÇu vaø chöõ kyù- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 8/36 -
 • 9. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT chaáp thuaän cuûa TVGS, hoà sô ñöôïc Nhaø thaàu chuyeån giao cho 01 baûn BQLDA ñeå quaûn lyù. - TiÕn ®é thi c«ng ®èi víi tõng ®o¹n tuyÕn sÏ ñöôïc thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é chung cña gãi thÇu vµ c¶ dù ¸n. ViÖc lËp tiÕn ®é thi c«ng seõ phï hîp víi kho¶ng thêi gian Ên ®Þnh trong hîp ®ång X©y l¾p ®· ®îc ký gi÷a Nhµ ThÇu vµ Chñ ®Çu t. - B¶n thieát keá toå chöùc thi coâng bao gåm viÖc bè trÝ sè lîng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng vµ nh©n lùc phôc vô cho c«ng t¸c x©y l¾p tõng ®o¹n cña gãi thÇu, nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é chung ®· qui ®Þnh trong hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt. - Nhµ thÇu seõ lËp ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng nh»m thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt lîng ®· ®Ò ra, Bieän phaùp thi coâng seõ ®¶m b¶o qui tr×nh qui ph¹m ®îc TVGS chÊp thuËn . - TiÕn ®é thi c«ng nhµ thÇu theo dâi vµ ghi nhËn so víi biÓu tiÕn ®é ® îc cËp nhËt trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó hoµn thiÖn c«ng viÖc theo ®óng hå s¬ TKKT-TC ®· duyÖt. NÕu cã thay ®æi so víi biÓn tiÕn ®é ban ®Çu nhaø thaàu seõ baùo ngay cho TVGS x¸c nhËn. - Thêi h¹n hoµn thµnh bÞ thay ®æi khi ®îc sù chÊp nhËn Chñ ®Çu t víi lý do kh¸ch quan kh«ng ph¶i do Nhµ thÇu g©y ra.IX. THOÂNG BAÙO KHÔÛI COÂNG COÂNG TRÌNH : - Nhµ thÇu seõ th«ng b¸o tríc vÒ c«ng viÖc chuÈn bÞ vaø thôøi gian thi coâng: + Cho chÝnh quyÒn së t¹i (Phêng, QuËn, Tp.HCM). Cuõng nhö vieäc ñaêng kyù taïm truù taïm vaéng cho caùn boä vaø coâng nhaân cuûa mình, taïo moái quan heä toát vaø thöôøng xuyeân liªn hÖ víi chÝnh quyÒn së t¹i ñeå ñöôïc giuùp ñôõ khi caàn thieát. + Thoâng baùo Cho d©n chóng vµ caùc Chñ c¸c c«ng tr×nh cã liªn quan trong khu vùc ¶nh hëng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - C¸c th«ng b¸o seõ chØ râ : TÝnh chÊt cña c«ng tr×nh thùc hiÖn. • C¸c bÊt tiÖn do viÖc thi c«ng cã thÓ g©y ra. • Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¬n vÞ thÇu hoÆc ®¹i diÖn nhµ thÇu sÏ liªn hÖ khi khÈn cÊp. •X. AN TOAØN VAØ Y TEÁ : - Trong khi thi c«ng, Nhµ thÇu seõ ñaûm baûo ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn vµ b¶o ®¶m søc khoÎ cho caùn boä coâng nhaân cuûa mình. Mäi viÖc thi c«ng seõ theo ®óng quy ®Þnh vÒ an toµn, søc khoÎ vµ phóc lîi cho c¸ nh©n vµ céng ®ång. Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m c¸c dÞch vô s¬ cøu cho nh©n viªn vµ c«ng nh©n, nh÷ng nh©n viªn cña TVGS thi c«ng, BQLDA t¹i c«ng tr×nh. C¸c tiªu chuÈn cña s¬ cøu vµ an toµn ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh cña Bé Y tÕ.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 9/36 -
 • 10. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄTXI. CAÙC CUOÄC HOÏP : - Chuû ñaàu tö, Tö vaán giaùm saùt vµ Nh µ th Çu s Ï tæ ch øc h äp theo lÞch tr×nh h µng tu Çn. Ngo µi c ¸c cu éc h äp theo quy ®Þnh c ña BQ LD A c ßn c ã th Ó yªu c Çu c ¸c cu éc h äp b Êt th - êng. C ¸c cu éc h äp ®Æc biÖt s Ï ®îc tri Öu tËp t¹i ®Þa ®iÓm vµ th êi gian do BQ LD A ho Æc TVGS s ¾p x Õp. Nh µ th Çu seõ c ö c ¸n b é c ã ®Çy ®ñ quyÒ n h ¹n tr¸ch nhiÖm ®Ó th am gia cu éc h äp, Nh µ th Çu c ö c ¸n b é coù ®ñ th Èm quyÒ n gi¶i quyÕt c «ng viÖc th am gia cu éc h äp.XII. HOÀ SÔ CHÖÙNG CHÆ CHAÁT LÖÔÏNG, KHOÁI LÖÔÏNG: Ngay sau khi thi coâng xong töøng phaàn hoaëc töøng haïng muïc coâng trình theo yeâu caàøu cuûa caùc quy ñònh neâu treân, Nhaø thaàu seõ hoaøn chænh hoà sô chöùng chæ chaát löôïng hoaëc chöùng chæ khoái löôïng cuûa haïng muïc ñoù vaø coù baùo caùo ñaùnh giaù keát quaû thi coâng ñeà nghò TVGS, BQLDA xaùc nhaän, toå chöùc nghieäm thu thanh toaùn hoaëc nghieäm thu chaát löôïng chuyeån giai ñoaïn thi coâng. - Hoà sô chöùng chæ khoái löôïng (phuïc vuï nghieäm thu thanh toaùn): Laø toaøn boä caùc phieáu ño ñaïc kieåm tra kích thöôùc hình hoïc, cao ñoä vaø baûng chieát tính khoái löôïng töø caùc keát quaû ño ñaïc treân. - Hoà sô chöùng chæ chaát löôïng: Laø caùc taäp hoà sô chöùng chæ khoái löôïng coäng theâm toaøn boä caùc phieáu ño ñaïc kieåm tra, caùc chöùng chæ thí nghieäm trong suoát caû 3 giai ñoaïn thi coâng (Tröôùc khi thi coâng, trong quaù trình thi coâng vaø sau khi thi coâng xong) haïng muïc ñoù. Caùc chöùng chæ thí nghieäm seõ do phoøng thí nghieäm ñöôïc coâng nhaän theo ñuùng thuû tuïc hôïp phaùp.XIII. KIEÅM TRA HOÀ SÔ NGHIEÄM THU VAØ LAÄP BAÙO CAÙO CUÛA TVGS : Treân cô sôû nhaän ñöôïc boä hoà sô chöùng chæ vaø baùo caùo ñeàø nghò nghieäm thu cuûa Nhaø thaàøu (Nghieäm thu khoái löôïng phuïc vuï thanh toaùn hay nghieäm thu chaát löôïng chuyeån giai ñoaïn thi coâng), ñeà nghò TVGS tieán haønh kieåm tra vaø coù caùc baùo caùo ñeàø nghò BQLDA tieán haønh toå chöùc nghieäm thu: - TVGS kieåm tra baûng chieát tính khoái löôïng cuûa Nhaø thaàu töø caùc phieáu keát quaû ño ñaïc kieåm tra coù baùo caùo ñaùnh giaù khoái löôïng ñeà nghò BQLDA tieán haønh nghieäm thu khoái löôïng laøm cô sôû laäp hoà sô thanh toaùn. - TVGS kieåm tra hoà sô chöùng chæ chaát löôïng coù baùo caùo ñaùnh giaù chaát löôïng thi coâng ñeà nghò BQLDA tieán haønh nghieäm thu chuyeån giai ñoaïn.XIV . COÂNG TAÙC KIEÅM TRA VAØ NGHIEÄM THU : Treân cô sôû nhaän ñöôïc baùo caùo keát quaû thi coâng vaø ñeà nghò nghieäm thu cuûa Nhaø thaàu, baùo caùo ñaùnh giaù keát quaû thi coâng cuûa TVGS vaø caùc hoà sô- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 10/36 -
 • 11. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT chöùng chæ khoái löôïng, chaát löôïng BQLDA seõ toå chöùc nghieäm thu theo ñeà nghò neâu treân, quy ñònh veà vieäc toå chöùc nghieäm thu nhö sau: - Toå chöùc hoäi ñoàng nghieäm thu khoái löôïng phuïc vuï thanh toaùn: Haøng thaùng khi Nhaø thaàu coù khoái löôïng thi coâng ñaày ñuû chöùng chæ chaát löôïng. - Toå chöùc Hoäi ñoàng nghieäm thu chaát löôïng chuyeån giai ñoaïn thi coâng: Khi thi coâng xong haïng muïc laép ñaët oáng nöôùc tröôùc khi laáp ñaát, Thöû aùp löïc vaø thi coâng xong coâng trình. - Toå chöùc kieåm tra laäp bieân baûn hieän tröôøng giöõa caùc beân Nhaø thaàu – TVGS – Ñaïi dieän Chuû ñaàu tö ñoái vôùi caùc haïng muïc thi coâng coâng trình aån daáu, gia coá neàn ñaát yeáu, thi coâng xong caùc haïng muïc beâ toâng, caùc ñoaïn ngaén oáng nöôùc laép ñaët xong trong ngaøy – ñeâm hoaëc caùc ñoaïn ngaén Thöû aùp löïc chöa coù ñieàu kieän toå chöùc hoäi ñoàng nghieäm thu; laáp ñaát xong, thi coâng hoaøn traû xong moãi lôùp keát caáu maët ñöôøng…Caùc Bieân baûn naøy laø taøi lieäu phuïc vuï hoäi ñoàng nghieäm thu sau naøy vaø laø 1 boä phaän cuûa boä hoà sô chöùng chæ chaát löôïng. - Ñoái vôùi caùc haïng muïc thi coâng khaùc sau khi thi coâng xong Nhaø thaàu vaø Tö vaán giaùm saùt kieåm tra laäp bieân baûn hieän tröôøng.XV. HOÀ SÔ HOAØN COÂNG : Khi kÕt thóc c«ng tr×nh Nhµ thÇu seõ lËp hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh theo ®óng qui ®Þnh vÒ viÖc lËp vµ giao nép hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh. Hå s¬ hoµn c«ng laø toaøn boä hoà sô chöùng chæ chaát löôïng, chöùng chæ khoái löôïng vaø caùc baûn veõ ghi nhaän keát quaû thi coâng, Thuyeát minh hoaøn coâng seõ thÓ hiÖn ®Çy ®ñ vµ cËp nhËt ®óng tr×nh tù thêi gian thi c«ng ®¶m b¶o ®óng c¸c yªu cÇu kü thuËt ®· ®Ò ra trong hå s¬ thiÕt kÕ KT-TC ®· ®îc phª duyÖt. - Quy caùch vaø soá löôïng hoà sô hoaøn coâng theo ñuùng caùc höôùng daãn cuûa cô quan löu tröõ vaø chuû coâng trình. - Khi laäp xong hoà sô hoaøn coâng nhaø thaàu seõ coù traùch nhieäm trình cho TVGS, chuû coâng trình kieåm tra xaùc nhaän baèng vaên baûn, sau ñoù môùi laøm vieäc vôùi cô quan löu tröõ ñeå laøm thuû tuïc giao nhaän hoà sô. - Hoà sô hoaøn coâng chæ ñöôïc coi laø thöïc hieän xong khi ñaõ coù vaên baûn tieáp nhaän chính thöùc cuûa cô quan löu tröõ theo phaân caáp.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 11/36 -
 • 12. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Chi phí laäp hoà sô hoaøn coâng seõ thuoäc traùch nhieäm cuûa nhaø thaàu. Nhaø thaàu seõ caân ñoái caùc chi phí noùi treân trong ñôn giaù caùc haïng muïc xaây laép khi laäp giaù thaàu, caùc chi phí goàm: • Caùc chi phí vaän chuyeån vaø caùc chi phí phuïc vuï cho kieåm tra soaùt xeùt hoà sô hoaøn coâng, caùc chi phí phuï vuï cho löu tröõ theo phaân caáp... Chuû ñaàu tö chaáp thuaän laøm caên cöù cho nhaø thaàu thöông thaûo vaø trieån khai thöïc hieän. • Chuû coâng trình seõ thanh toaùn ñôït nghieäm thu khoái löôïng cuoái cuøng khi Nhaø thaàu ñaõ thöïc hieän xong hoà sô hoaøn coâng vaø thanh toaùn heát toaøn boä kinh phí cho Nhaø thaàu khi ñaõ thöïc hieän xong traùch nhieäm baûo haønh vaø kieåm toaùn coâng trình.XVI. SÖÛA CHÖÕA CAÙC HÖ HOÛNG TRONG QUAÙ TRÌNH BAÛO HAØNH : - Thôøi gian baûo haønh: Thôøi gian baûo haønh theo ñuùng caùc quy ñònh hieän haønh, ñöôïc tính töø khi nghieäm thu baøn giao coâng trình ñöa vaøo khai thaùc cho ñeán khi caùc beân kyù xong bieân baûn phuùc tra heát thôøi gian baûo haønh. - Nhaø thaàu seõ thöïc hieän söûa chöõa caùc hö hoûng phaùt sinh thuoäc phaïm vi traùch nhieäm baûo haønh cuûa nhaø thaàu trong thôøi gian keå töø khi baøn giao cho ñeán heát thôøi gian baûo haønh. Neáu trong thôøi haïn 30 ngaøy keå töø khi nhaän ñöôïc thoâng baùo söûa chöõa chuû coâng trình maø Nhaø thaàu khoâng thöïc hieän söûa chöõa caùc hö hoûng theo yeâu caàu thì chuû coâng trình seõ giao phaàn vieäc phaûi söõa chöõa naøy cho ñôn vò khaùc thöïc hieän, vaø khaáu tröø phaàn kinh phí naøy vaøo trong kinh phí cuûa Nhaø thaàu khi quyeát toaùn coâng trình.XVII. XÖÛ LYÙ VI PHAÏM : Caùc vi phaïm baûn quy ñònh kyõ thuaät naøy tuøy theo möùc ñoä ngoaøi vieäc caùc caù nhaân ñôn vò phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät, tröôùc caùc ñieàu khoaûn raøng buoäc trong hôïp ñoàng kinh teá ñaõ kyù keát, seõ bò xöû lyù baèøng moät trong caùc hình thöùc: Buoäc phaûi thaùo dôõ, töø choái nghieäm thu thanh toaùn, ñình chæ thi coâng; buoäc phaûi rôøi khoûi coâng tröôøng…- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 12/36 -
 • 13. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT Chöông 3 COÂNG TAÙC ÑO ÑAÏC VAØ ÑÒNH VÒ 1. Sau khi nhaän maët baèng thi coâng, Nhaø thaàu seõ khaûo saùt vaø ñònh vò khi boá trí caùc boä phaän xaây döïng ñöôøng oáng taïi thöïc ñòa theo ñoà aùn thieát keá coâng trình. 2. Caùc coïc ñöôïc giao (ñieåm ñònh vò tim oáng, moác cao ñoä, coïc moác, caùc coïc tim tuyeán oáng, …) seõ ñöôïc giöõ coá ñònh trong suoát thôøi gian thi coâng coâng trình vaø cho tôùi khi baøn giao söû duïng. 3. Caùc coïc hoaëc moác cao ñaïc seõ ñöôïc ñoùng ôû nôi oån ñònh trong suoát quaù trình thi coâng vaø kieåm tra nghieäm thu. Taát caû caùc soá lieäu kieåm tra ñònh vò seõ môøi caùn boä kyõ sö tö vaán xaùc nhaän baèng vaên baûn. 4. Coâng taùc ño laø taøi lieäu quan troïng cuûa coâng trình, caùc phaàn thöïc hieän chi tieát seõ tuaân theo tieâu chuaån TCVN 3972-85 5. Trong voøng 15 ngaøy keå töø ngaøy nhaän maët baèng Nhaø thaàu seõ kieåm tra maët baèng neàn thieân nhieân tröôùc khi thi coâng (cao ñoä, kích thöôùc hình hoïc, …), kieåm tra maët baèng sau khi GPMB. Neáu phaùt hieän coù söï sai khaùc vôùi hoà sô TKKT-TC daãn ñeán phaùt sinh khoái löôïng thì seõ baùo caùo cho TVGS vaø BQLDA ñeå xöû lyù. 6. TVGS kieåm tra khi hoaøn thaønh töøng haïng muïc, boä phaän cuûa coâng trình vaø laäp bieân baûn xaùc ñònh keát quaû thi coâng cuûa Nhaø thaàu, neáu coù sai soùt Nhaø thaàu seõ khaéc phuïc ngay trong quaù trình thi coâng. Caùc keát quaû naøy laø moät boä phaän cuûa hoà sô nghieäm thu kyõ thuaät coâng trình.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 13/36 -
 • 14. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT Ch¬ng 4 BIEÄN PHAÙP THI COÂNG ÑAØO ÑÖÔØNG VAØ ÑAØO MÖÔNGI. NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC : C «ng viÖc trong ph Çn n µy bao g åm ®µo, loùt vaûi ñòa, ®Êp caùt loùt, caùt phuû oáng, laáp ñaát, ñaù daêm 0-4 ñaép neàn ñöôøng, c ïng c ¸c c «ng viÖc li ªn quan kh ¸c: + D än d Ñp c ¸c vïng ®îc Ên ®Þnh. + §µo m¬ng, loùt vaûi ñòa kyõ thuaät ñaùy phui ñaøo, caùt laáp cho ñöôøng oáng, phuï tuøng vaø caùc hoá van ñaàm chaët K>=0,95; laáp ñaát ñaøo möông ñaàm chaët K>=0,95; laáp ñaù caáp phoái ñaù daêm loaïi 1 lu leøn chaët K>=0,98 cho phaàn thuoäc phaïm vi ñöôøng. + D i chuyÓn ®Êt d kh ái c «ng tr êng. + Cung c Êp vË t li Öu vµ th i c «ng gia c è nÒ n m ãng. + Cung c Êp vË t li Öu vµ th i c «ng c ¸c líp ®¾p c ¸ t, vµ c ¸c líp ¸o ®êng. + Th Ý nghiÖm , ®o ®¹c vµ kiÓm tra. + Ho µn tÊ t, d än d Ñp vµ t¸i lËp nguyªn tr¹ng.II. COÂNG TAÙC ÑAØO MÖÔNG ÑAËT OÁNG VAØ PHUÏ KIEÄN : Coâng taùc ñaøo ñaát ñöôïc thöïc hieän baèng maùy ñaøo gaøu thuaän hay gaàu- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 14/36 -
 • 15. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT nghòch coù dung tích phuø hôïp vôùi khoái löôïng thi coâng trong moãi ca, ñaát ñaøo leân ñöôïc ñoå ngay leân xe taûi vaø chôû ngay ra khoûi coâng tröôøng, caùc xe chôû ñaát seõ coù baït phuû che ñaäy khoâng ñeå ñaát caùt vaø caùc vaät lieäu ñaøo boû vöông vaõi doïc ñöôøng vaän chuyeån. Möông ñaøo coù kích thöôùc theo ñuùng thieát keá, neáu caàn phaûi môû roäng ñeå ñaûm baûo phuø hôïp vôùi caùc thieát bò ñaàm neùn ñaát coù saün cuûa Nhaø thaàu seõ khoâng ñöôïc tính theâm kinh phí. - Tríc khi ®µo m t¹i nhöõng vÞ trÝ mÆt ®êng ®êng nhùa seõ tiÕn hµnh dïng m¸y c¾t ®Ó ¬ng c¾t mÆt ®êng, nh»mtr¸nh ¶nh hëng ®Õn phÇn mÆt ®êng cßn l¹i khi ®µo m¬ng g©y ra. - ViÖc ®µo më tr íc c¸c ®o¹n m ®Æt èng seõ ®îc dù kiÕn ®Æt èng trong khoaûng thôøi ¬ng gian quy ñònh. ChiÒu dµi tèi ®a cña mét ®o¹n tuyÕn ®îc phÐp ®µo cïng 1 lóc kh«ng qu¸ 300m, sau khi l¾p ®Æt èng, phô kiÖn, lÊp c¸t, t¸i lËp mÆt ®êng, maët ñöôøng xong míi ®- îc ®µo ®o¹n tiÕp theo. Seõ liªn hÖ víi ®¬n vÞ qu¶n lý c«ng tr×nh giao th«ng ®Ó lµm thñ tôc bµn giao mÆt b»ng thi c«ng. ViÖc chuyÓn ®o¹n thi c«ng khi ®îc TVGS x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n. - VËt liÖu ®µo seõ ñöôïc vËn chuyÓn ra khái hiÖn tr êng vµ ®a ®Õn ®Þa ®iÓm do Nhµ thÇu chuÈn bÞ tr íc. §Êt ®µo lªn seõ vËn chuyÓn ngay b»ng xe « t«, kh«ng ®îc ®Ó ®Êt trµn lÊp ra mÆt ®êng. - §èi víi ®o¹n ®µo c¾t ngang ng· 3, hoÆc ng· 4 th× seõ ®îc ®µo vµ chõa l¹i mÆt ®êng cã bÒ réng cßn l¹i tèi thiÓu ≥ 2,5m®Ó cã lèi cho d©n c qua l¹i, hoÆc lµm cÇu vît t¹m b»ng s¾t æn ®Þnh cho xe 2,5T qua l¹i an toµn vµ bÒréng mÆt cÇu t¹m ≥ 2,5m. Phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp thoaùt nöôùc theo quy ñònh. - Nhµ thÇu seõ cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh thµnh m¬ng trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ c¸c biÖn ph¸p ®ì thµnh m¬ng ®µo nh»m: + §Ò phßng h h¹i hoÆc lón sôt cña c¸c cÊu tróc bªn ngoµi ranh tuyÕn hoÆc c¸c cÊu tróc hiÖn h÷u. + §¶o b¶o an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n thao t¸c díi lßng m¬ng. + §¶m b¶o cho viÖc ®Æt èng vµ phô kiÖn ®îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn mÆt b»ng ®îc æn ®Þnh. - Ñoái vôùi caùc haàm van vaø goái ñôõ phuï kieän gia coá xöû lyù neàn ñaát yeáu baèng cöø traøm, khi ®µo ®Õn cèt ®¸y seõ tiÕn hµnh ®µo s©u thªm 150mmsau ®ã míi tiÕn hµnh ®ãng cäc trµm. - Keát thuùc quaù trình ñaøo cuûa töøng ñoaïn, Nhµ thÇu seõ ®o ñaïc kieåm tra caùc thoâng soá sau: + Cao ®é mÆt ®Êt vµ cao ®é ®¸y m¬ng sau khi ñaøo. + §o ®¹c kÝch thíc hình hoïc: Chieàu roäng mieäng, roäng ñaùy vaø chieàu cao möông ñaøo.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 15/36 -
 • 16. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT + Söùc chòu taûi cuûa ñaát neàn (neáu hoà sô thieát keá yeâu caàu).III. COÂNG TAÙC XÖÛ LYÙ NEÀN ÑAÁT YEÁU : 3.1. Gia coá neàn ñaát baèng cöø traøm: - §ãng cõ trµm dïng ®Ó æn ®Þnh vµ gia cè nÒn mãng cho moùng haàm van vaø goái ñôõ phuï kieän. - Ngoµi ra vËt liÖu vµ kü thuËt thi c«ng seõ tu©n thñ theo ®óng c¸c tiªu chuÈn vµ yªu cÇu kü thuËt theo c¸c híng dÉn cña TVGS thi c«ng hay ®¹i diÖn cña Chñ ®Çu t. - Nh÷ng th«ng tin kh¶o s¸t hiÖn trêng cho c«ng tr×nh ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c tµi liÖu ®o ®¹c kh¶o s¸t vµ khoan ®Þa chÊt c«ng tr×nh. - Nhµ thÇu caàn ®îc bæ sung c¸c th«ng tin cã ®îc tõ c¸c kÕt qu¶ ®µo (hoÆc khoan) th¨m dß sau ®ã vµ sÏ ®¬c giaùm s¸t thi c«ng yªu cÇu híng dÉn thùc hiÖn theo chiÌu dµi thùc tÕ cña cõ trµm ®îc sö dông. - Nhµ thÇu seõ b¸o c¸o ngay cho TVGS vaø BQLDA khi thi coâng gaëp ñòa chaát neàn khaùc vôùi hoà sô thieát keá ñeå kòp thôøi xöû lyù. 3.2 §ãng coïc cöø theùp hình khi gaëp neàn ñaát yeáu: - Caùc coïc cöø theùp hình söû duïng theo tieâu chuaån TOCT 4781-55. Taát caû vaät lieäu chuyeán ñeán coâng tröôøng trong tình traïng toát. Bieän phaùp ñoùng coïc seõ trình TVGS vaø khi naøo TVGS chaáp thuaän tröôùc khi thi coâng (ñoùng coïc baèng caùc buùa chaán ñoäng hoaëc rung hoaëc xe ñaøo) Coïc ñöôïc ñoùng thaúng haøng vaø thaät ñöùng. Nhaø thaàu seõ taïo thanh giaèng doïc vaø ngang thích hôïp caùc caáu truùc nhaèm ñaûm baûo coïc ñoùng ñuùng tuyeán vaø thaúng ñöùng. - Cõ thÐp hình ®îc ®ãng hai bªn vµ ®ãng tríc khi tiÕn hµnh ®µo m¬ng ®Æt èng ñeå ñaûm baûo coâng taùc laép ñaët oáng vaø an toøan lao ñoäng. - Sau khi ®· taùi laäp xong m¬ng ®Æt èng míi ®îc phÐp nhæ cäc thÐp hình v× qu¸ tr×nh nhæ cäc theùp hình cã thÓ g©y mÊt æn ®Þnh nÒn, chuyÓn vÞ èng. Nhµ thÇu seõ kiÓm tra ®é æn ®Þnh ngay tõ ®o¹n ®Çu tiªn ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý, ®iÒu chØnh hîp lý.IV. LÔÙP VAÄT LIEÄU LOÙT : - VËt liÖu dïng ®Ó lµm líp lãt nÒn mãng laø vaûi ñòa kyõ thuaät, ñaù daêm 4x6 vaø caùt, khi tr¶i seõ bao phñ hÕt c¸c kÝch thíc cña kÕt cÊu, khi r¶i seõ san ph¼ng ñaàm chaët, cao ñoä vaø kích thöôùc hình hoïc cuûa lôùp loùt moùng seõ ñaûm baûo yeâu caàu hoà sô thieát keá, vaø seõ ñöôïc ñaàm leøn chaët theo ®óng hå s¬ TKKT-TC ®îc duyÖt. - Tríc khi chuyÓn sang thi c«ng líp tiÕp theo Nhµ thÇu seõ b¸o cho TVGS tiÕn hµnh nghiÖm thu cao ®é vµ kÝch thíc h×nh häc, nÕu ®¹t yªu cÇu TVGS chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n Nhµ thÇu míi thi c«ng phÇn tiÕp theo.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 16/36 -
 • 17. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT Chöông 5 BIEÄN PHAÙP LAÁP CAÙT, ÑAÁT CHOÏN LOÏC, ÑAÙ DAÊM 0-4I. YEÂU CAÀU CHUNG : - M¬ng ®Æt èng ®îc lÊp l¹i b»ng vËt liÖu ®îc quy ®Þnh trong thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. - ViÖc lÊp c¸t ®êng èng seõ ñöôïc thöïc hieän khi TVGS thi c«ng chÊp thuËn b¸o c¸o cña Nhµ thÇu vÒ c¸c mèi nèi èng ®· ®îc hoµn tÊt. - Nhµ thÇu seõ theo dâi hiÖn tîng lón, thêng xuyªn söa ch÷a, tr¸m v¸ phÇn mÆt ®êng t¸i lËp t¹m thêi cho ®Õn khi bÒ mÆt t¸i lËp theo ®óng hå s¬ TKKT-TC ®îc thùc hiÖn xong. - ViÖc lÊp c¸t xung quanh c¸c kÕt cÊu seõ ®îc tiÕn hµnh sau khi bª t«ng ®ñ cöôøng ®é yªu cÇu trõ khi cã chØ ®Þnh kh¸c cña TVGS. - Tr×nh tù thi c«ng c«ng t¸c c¸t, ñaát, ñaù daêm 0-4 seõ thùc hiÖn theo tõng líp, mçi líp cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 20cm, ®îc ®Çm lÌn, töôùi nöôùc kiÓm tra ®é chÆt ®¹t yªu cÇu K>=0,95 míi tiÕn hµnh lÊp c¸c líp tiÕp theo. Ñoä chaët quy ñònh nhö sau: caùc lôùp ñaù K>=0,98, caùt K>= 0,95, ñaát K>=0,95.II. COÂNG TAÙC ÑAÀM NEÙN : - ViÖc ®Çm nÐn c¸t vaø ñaát choïn loïc nh»m ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vµ h¹n chÕ hiÖn t îng lón sau n µy.ViÖc ch än lù a m ¸y ®Çm seõ lu ý ®Õn ®Æc tÝnh vµ th iÕ t k Õ èng t¬ng øng víi m øc t¶i träng c ña èng ho Æc c ¸c k Õt c Êu b ªn d íi líp ®Ê t m µ ®¹ t ®îc ®é ch Æt tè t nh Êt theo yªu c Çu, tr íc khi ®a th iÕ t b Þ lu lÌn ®Õn c «ng tr êng khi ®îc TVGS ch Êp thu Ën. - Khi ®Çm caùc lôùp vaät lieäu 2 beân thaønh oáng coáng, oáng thoaùt nöôùc phaûi duøng maùy ñaàm coùc hoaëc ñaàm baøn, thöïc hieän song song ñoàng thôøi 2 beân oáng tr¸nh lµm d Þch chuyÓn èng cho ñeán khi chieàu daøy lôùp vaät lieäu treân ñænh oáng lôùn hôn 50cm môùi ñöôïc duøng caùc thieát bò naëng hôn. Caùc lôùp beân treân phaûi duøng Lu rung coù troïng löôïng thích hôïp ñeå thi coâng. Tröôøng hôïp duøng lu tónh hoaëc caùc thieát bò ñaàm neùn khaùc phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa TVGS. - L Êp caùt, ®Êt seõ ®îc th ùc hiÖn lÊp vµ ®Çm nÐ n tõng líp d µy tèi ®a 30cm ®Ó ®¹ t ® îc ®é ch Æt yªu c Çu, ®é ch Æt seõ ®îc th Ý nghiÖm víi s è lîng 1 50m / Éu líp , k Õt qu ¶ th Ý nghiÖm m ®¹ t yªu c Çu m íi chuyÓn sang lÊp c ¸c líp ti Õp theo. - Tríc vµ trong lóc ®Çm , líp vËt li Öu ®Çm ph ¶i c ã ®é Èm g Çn víi m øc tèi u ®Ó c ã ®é nÐ n tèi ®a vôùi coâng ñaàm leøn ít nhaát cho ®Ê t theo nh k Õt qu ¶ th ö nghiÖm thu ®îc t¹i hiÖn tr - êng ho Æc ti ªu chu Èn quy ®Þnh.III. TAÙI LAÄP MAËT ÑÖÔØNG : 3.1 T¸aùi laäp maët ñöôøng CPÑD 0-4:- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 17/36 -
 • 18. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT a)- Yeâu caàu veà chaát löông vaät lieäu ( Theo tieâu chuaån 22TCN 252 – 98) Tröôùc khi tieán haønh tieán haønh taùi laäp moùng ñöôøng baèng vaät lieäu ñaù daêm caáp phoái loaïi I Nhaø thaàu seõ trình cho BQLDA, TVGS chöùng chæ chaát löôïng vaät lieäu ñaù daêm caáp phoái, ñòa chæ moû vaät lieäu (nôi cung caáp vaät lieäu). Sau khi BQLDA, TVGS kieåm tra xaùc minh laïi hieän tröôøng moû vaät lieäu vaø coù baên baûn chaáp thuaän Nhaø thaàu môùi vaän chuyeån vaät lieäu veà coâng tröôøng. Vaät lieäu caáp phoái ñaù daêm ñöôïc xay taïi moû khi chôû ñeán coâng tröôøng phaûi thí nghieäm xaùc ñònh caùc chæ tieâu: - Thaønh phaàn haït : Ñaûm baûo yeâu caàu qui ñònh veà kích thöôùc vaät lieäu - Ñoä maøi moøn Los-Angeles (AASHTO - T96) >30 - Tyû leä haït deït (theo troïng löôïng) (22TCN 57- 84) Khoâng quaù 15% - Chæ soá deûo: Khoâng quaù 15% - Giôùi haïn chaûy (TCVN 4197 - 86) Khoâng lôùn hôn 6 - Chæ soá CBR ( AASHTO T193 ) CBR> 80 vôùi K=0.98 ngaâm nöôùc 4 ngaøy ñeâm - Haøm löôïng seùt – chæ tieâu ES ( TCVN 344 – 86 ) ES > 30 b)- Yeâu caàu veà chaát löôïng thi coâng - Chieàu daøy thi coâng moãi lôùp moùng ñaù daêm caáp phoái 0-4 khoâng quaù 15 cm - Ñoä chaët yeâu caàu cuûa moùng ñöôøng ñaù daêm caáp phoái 0-4 laø K ≥ 0,98. Phöông phaùp thí nghieäm xaùc ñoä chaët (K) hieän tröôøng: theo phöông phaùp roùt caùt tieâu chuaån. Xaùc ñònh γ max trong phoøng thí nghieäm baèng coái proctor caûi tieán. - Neáu thi coâng nhieàu lôùp, thì lôùp 1 (veà ñoä chaët, cao ñoä, kích thöôùc hình hoïc) ñaït yeâu caàu môùi ñöôïc tieán haønh thi coâng lôùp 2. c)- Quy ñònh veà khoái löôïng kieåm tra: Coâng taùc kieåm tra vaø nghieäm thu lôùp moùng ñaù daêm theo Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu lôùp caáp phoái ñaù daêm trong keát caáu aùo ñöôøng oâtoâ 22TCN-252-98 cuûa Boä GTVT: 3 - Thaønh phaàn caáp phoái : 250 m /1 maãu (Khoái rôøi).- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 18/36 -
 • 19. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT 2 - Ñoä chaët K cho töøng lôùp: 200m /3ñieåm - Cöôøng ñoä (moâ ñun ñaøn hoài): 50 m/ñieåm III.2 T¸aùi laäp leà ñöôøng baèng ñaát ñaøo möông choïn loïc: a)- Yeâu caàu veà chaát löông vaät lieäu: - Tröôùc khi tieán haønh laáp ñaát hoøan traû maët leà ñöôøng phaûi coù söï chaáp thuaän cuûa TVGS veà vieäc choïn loïc laïi ñaát ñaøo leân vaø laáp laïi. b)- Yeâu caàu veà chaát löôïng thi coâng: - Chieàu daøy thi coâng moãi lôùp ñaát laáp khoâng quaù 20cm. - Ñoä chaët yeâu caàu cuûa lôùp ñaát laáp laø K ≥ 0,95. - Neáu thi coâng nhieàu lôùp, thì lôùp 1 (veà ñoä chaët, cao ñoä, kích thöôùc hình hoïc) ñaït yeâu caàu môùi ñöôïc tieán haønh thi coâng lôùp 2.IV. SÖÛA CHÖÕA CAÙC CHOà BÒ HÖ HAÏI : - S au khi nghiÖm thu vµ b µn giao, vµ trong su èt th êi gian b ¶o h µnh, Nh µ th Çu seõ th êng xuyªn ®i kiÓm tra l¹i c «ng t¸c ®· th ùc hiÖn ®Ó s öa ch ÷a nh ÷ng h h ¹i n Õu c ã. - N Õu ®êng èng b Þ x × Nh µ th Çu seõ s öa ch ÷a kh ¾c ph ôc ngay (ch Ëm nh Êt lµ 1 ng µy khi c ã v¨n b ¶n th «ng b ¸o vµ ho µn tÊ t c «ng t¸c trong th êi gian s ím nh Êt). - ViÖc th êng xuyªn kiÓm tra ®Ó b ï lón , chi ph Ý s öa ch ÷a lón ¸p d ông theo qui ch Õ t¹m th êi ban h µnh theo quyÕt ®Þnh s è 221 / §-GT-Q LGT ngµy 21 .1 0.1 999 c ña S ë GTCC - Q Tp.HCM. vaø Quyeát ñònh cuûa Uûy ban nhaân daân Thaønh Phoá Hoà Chí Minh soá 145/2002/QÑ-UB ngaøy 09.12.2002 veà vieäc ban haønh Quy ñònh veà ñaøo ñöôøng vaø taùi laäp maët ñöôøng khi xaây laép caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät treân ñòa baøn thaønh phoá. Chöông 6 BIEÄN PHAÙP LAÉP ÑAËT OÁNGI. NOÄI DUNG YEÂU CAÀU : - Oáng HDPE do chuû ñaàu tö cung caáp, vaät tö vaø phuï tuøng coøn laïi do nhaø thaàu cung caáp. Nhaän caùc vaät tö cuûa CÑT vaän chuyeån ñeán chaân coâng trình hoaëc kho taïm ñeå chuaån bò cho coâng taùc laép ñaët. - Laép ñaët, ñaáu noái, thöû aùp löïc vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng ñöôøng oáng, van vaø phuï kieän.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 19/36 -
 • 20. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Nhaø thaàu seõ noäp cho TVGS vaø CÑT baûn töôøng trình caùc noäi dung sau: + Vaän chuyeån vaø boá trí kho taïm cho vaät lieäu taïi coâng trình. + Phöông phaùp thi coâng theo töøng ñieàu kieän cuûa hieän tröôøng. + Bieän phaùp ñeà xuaát ñeå ngaên ngöøa oáng bò dòch chuyeån khi laép ñaù,caùt. + Thöû aùp löïc vaø khöû truøng khi hoaøn taát coâng vieäc. - Caùc vaät tö nhaø thaàu cung caáp seõ ñeà xuaát cuï theå veà bieän phaùp kieåm soaùt chaát löôïng, ñeå ñöôøng oáng vaø vaät tö tuaân thuû caùc tieâu chuaån kyõ thuaät. - Caùc vaät tö nhaän cuûa CÑT boá trí ngöôøi kieåm tra vaø vaän chuyeån ñeán coâng trình. - Nhaø thaàu seõ coù keá hoaïch coâng taùc toång theå trình baøy caùch thöùc cung caáp vaät tö vaø phaân phoái ñeán hieän tröôøng, laép ñaët, thöõ aùp löïc vaø hoaøn thieän vieäc thi coâng phuø hôïp vôùi keá hoaïch ñaõ laäp trong hôïp ñoàng.II. CUNG CAÁP, LÖU KHO OÁNG, VAÄT TÖ VAØ PHUÏ KIEÄN : 2.1 Vaät tö do Chuû Ñaàu Tö cung caáp: - Nhaø thaàu boá trí ngöôøi kieåm tra vaø nhaän oáng vaø vaät tö khi Chuû Ñaàu Tö coù vaên baûn giao haøng. - Nhaø thaàu chòu traùch nhieäm vaän chuyeån töø nôi giao ñeán coâng trình vaø moïi thaát thoaùt hö hoûng trong quaù trình vaän chuyeån nhaø thaàu chòu hoøan toaøn traùch nhieäm. - Töø luùc giao ñeán khi hoaøn taát coâng trình nhaø thaàu coù traùch nhieäm baûo quaûn soá vaät tö ñaõ nhaän töø Chuû Ñaàu Tö. 2.1 Vaät tö do Nhaø thaàu cung caáp: - Nhaø thaàu chòu traùch nhieäm cung caáp vaät tö, thieát bò coøn laïi caàn thieát cho coâng taùc thi coâng bao goàm: Cung caáp vaø laép ñaët caùc coâng trình taïm thôøi caàn thieát, coâng taùc laøm saïch, xaû röõa oáng, khöû truøng, hoaøn thieän vaø taát hoaøn taát theo yeâu caàu ñöôïc chæ trong hoà sô TKKTTC vaø caùc ñieàu kieän kyõ thuaät coâng trình. - Phaàn vaät tö, oáng phuï tuøng noái oáng vaø caùc thieát bò phuïc vuï thi coâng ñaáu noái theo hôïp ñoàng ngoaøi danh muïc vaø khoái löôïng phaùt sinh do chöa caäp nhaät heát theo thöïc teá trong luùc thi coâng.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 20/36 -
 • 21. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT 2.2 Tr¸ h nhiÖm cña Nhµ thÇu ®èi víi èng theùp vµ thiÕt bÞ: c - Nhµ thÇu chÞu mäi tr¸ch nhiÖm ®èi víi èng theùp, phô tïng, phô kiÖn vµ thiÕt bÞ tõ lóc cung caáp (nhaäp ngoaïi hay trong nöôùc) ®Õn khi l¾p ®Æt hoµn chØnh vµ ®îc bªn mêi thÇu nghiÖmthu. - Mäi thÊt tho¸t hoÆc h háng vÒ èng vµ phô tïng, phô kiÖn, thiÕt bÞ bao gåm c¶ bu l«ng, joint, vµ bÊt kú dông cô ®Æc biÖt nµo ®· ®îc bªn Chuû ñaàu tö nghieäm thu, Nhµ thÇu ph¶i coù bieän phaùp khaéc phuïc hoaëc thay theá . 2.3 Ngieäm thu oáng vaät tö theái bò : - Nhµ thÇu seõ coù thö môøi, tham gia nghiÖm thu èng theùp & phô tïng t¹i kho baõi cuûa nhaø thaàu. Néi dung nghiÖm thu bao gåm kiÓm tra kÝch thíc h×nh häc, ®é tr¬n nh½n vµ coù söï tham gia kieåm ñònh cuûa ñôn vò thí nghieäm theo yeàu hoà sô môøi thaàu. - KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l îng èng theùp & phô tïng phaûi lËp thµnh biªn b¶n cã x¸c nhËn cña BQLDA, TVGS, ®¬n vÞ cung cÊp èng, phô tïng vµ Nhµ thÇu. 2.4 C«ngt¸cbèc dì: - Seõ dïng c¸c ph¬ng tiÖn cã ®ñ c«ng suÊt vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó bèc dì èng, phô tïng, phô kiÖn vaø ®îc bèc dì theo ®óng khuyÕn c¸o cña Nhµ s¶n xuÊt hoÆc theo c¸ch kh¸c ®· ®îc chÊp thuËn ®Ó b¶o vÖ èng, phô tïng, phô kiÖn vµ c¸c vËt t ®Æc biÕt kh¸c kh«ng bÞ h háng. - Seõ kh«ng ®Ó bÊt cø t¸c ®éng nµo cã thÓ cã lµm h h¹i ®Õn èng, phô tïng, phô kiÖn hay vËt t kh¸c hoÆc líp b¶o vÖ cña chóng. 2.5 C«ngt¸cvËn chuyÓn: - ChØ ph¬ng tiÖn cã c«ng suÊt vµ c«ng dông phï hîp míi cã thÓ ®îc dïng ®Ó vËn chuyÓn èng. Chæ ñöôïc duøng caùc ph¬ng tiÖn cã søc t¶i cao ®Ó n©ng hay chØnh oáng víi ®é chÝnh x¸c cao vµ kh«ng g©y h h¹i cho c¸c mèi nèi hay mÆt trong vµ mÆt ngoµi cña ®êng èng. - Ph¬ng tiÖn nh cÈu, theo ®¸nh gi¸ cña TVGS , BQLDA nÕu cã søc t¶i kh«ng tho¶ ®¸ng cho c«ng viÖc nµy sÏ kh«ng ®îc chÊp nhËn vµ Nhµ thÇu seõ dêi ph¬ng tiÖn kh«ng phï hîp nµy ®i vµ thay c¸i kh¸c seõ kh«ng ®ßi hái thªm chi phÝ. - OÁng seõ ®îc chèng ®ì, keâ b»ng mét thiÕt bÞ Ên ®Þnh ®Ó b¶o vÖ c¸c ®Çu èng vµ c¸c linh kiÖn hoÆc c¸c chi tiÕt ®Æc biÖt kh«ng bÞ h háng vµ kh«ng ®îc ®Ó èng trùc tiÕp trªn mÆt ®Êt gå ghÒ. - OÁng kh«ng ph¶i chÞu t¸c ®éng nµo hoÆc c¸c c¸ch xö lý nµo cã thÓ lµm bãp mÐo, r¹n nøt hoÆc c¸c tr êng hîp cã thÓ lµm háng èng. 2.6 C«ngt¸cph©n phèi èng vµ phô kiÖn t¹i hiÖn trêng: - C¸c jo¨n cao su, bulong, phô tïng, phô kiÖn seõ ®îc l u gi÷ t¹m trong ®iÒukiÖn b¶o vÖ an toµn cho ®Õn khi chóng ®îc l¾p ®Æt. - §¶m b¶o mäi lóc cã ®ñ èng vµ phô tïng ë vÞ trÝ l¾p ®Æt ®Ó ®¶m b¶o tiÕn tr×nh thi c«ng ®îc liªn tôc. - BÊt cø èng hay vËt t nµo bÞ h háng khi vËn chuyÓn, bèc dì, ph©n phèi còng seõ ñöôïc thay thÕ hay söa ch÷a l¹i.III. COÂNG TAÙC LAÉP ÑAËT : 3.1 Yªu cÇu chung:- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 21/36 -
 • 22. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT Nh µ th Çu seõ cung c Êp nh ©n c «ng, vË t li Öu , d ông c ô, th iÕ t b Þ vµ ph¬ng ti Ön m ¸y m ãc cho viÖc b èc d ì, th ¶ èng, l¾p èng vµ ph ô kiÖn theo ®óng tu yÕn, ®é d èc vµ cao tr×nh th Ó hiÖn ®óng trong h å s ¬ TKKT-TC ®îc duyÖt. 3.2 Gi÷ s¹ ch èng: - Tríc khi l¾p ®Æt èng ph¶i ®îc lµm s¹ch kü cµng, kh«ng ®Ó chÊt bÈn ®ãng l¹i trong èng. Sau khi l¾p ®Æt, èng lu«n ®îc gi÷ s¹ch ®Ó kh«ng gÆp khã kh¨n khi röa vµ khö trïng èng vÒ sau. - Khi viÖc ®Æt èng ph¶i ngng l¹i, tÊt c¶ c¸c ®Çu èng ph¶i ®îc bÞt kÝn l¹i b»ng ®Çu bÝt gç hoÆc kim lo¹i thÝch hîp ®Ó ng¨n ngõa ®éng vËt hay ngêi chui vµo èng, ph¶i duy tr× b¬m tho¸t níc bÈn kh«ng ch¶y vµo èng. 3.3 KiÓm tra èng tríc khi l¾p ®Æt: - C¸c chñng lo¹i èng vµ phô kiÖn chØ ®îc l¾p ®Æt xuèng m¬ng ®µo sau khi Nhµ thÇu b¸o c¸o vµ ®îc TVGS x¸c nhËn èng kh«ng bÞ h háng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, b¶o qu¶n t¹i hiÖn trêng vµ bèc xÕp. - BÊt cø èng hoÆc phô kiÖn ph¸t hiÖn h háng, seõ ñöôïc lo¹i bá vµ ®em ra khái c«ng trêng ®Ó söa ch÷a hoÆc bá h¼n tuú theo quyÕt ®Þnh cña BQLDA 3.4 C«ng t¸c c¾t èng: - Coâng taùc caét oáng seõ thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa Nhaø saûn xuaát, nhöng khoâng gaây hö haïi cho oáng, maët caét oáng phaûi nhaün vaø thaúng goùc vôùi tim oáng ( hay vaùt theo ñuùng yeâu caàu) ñeå thöïc hieän moái noái. - Vieäc caét oáng seõ thöïc hieän vôùi duïng cuï thích hôïp vaø Nhaø thaàu seõ chòu traùch nhieäm veà ñoä chính xaùc cuûa chieàu daøi oáng caét theo ñuùng yeâu caàu. - Nhaø thaàu seõ thu doïn caùc maãu thöøa giao cho beân chuû ñaàu tö, neáu khoâng giao laïi vaø khoâng duøng cho vieäc khaùc thì Nhaø thaàu seõ chieäu traùch nhieäm vôùi maát maùc ñoù. 3.5 NÒn èng: - NÒn èng ph¶i ®ång nhÊt liªn tôc vÒ chÞu lùc cho chiÒu dµi èng trõ c¸c r·nh nhá gi÷a èng dïng cho th¸o dì d©y neo èng... C¸c èng nµy seõ ®îc lÊp caùt vµ ®Çm nÐn theo yªu cÇu. - NÒn èng seõ ®îc gia cè theo ñuùng hoà sô thieát keá ®Ó viÖc ®Æt èng cã thÓ ®îc thùc hiÖn trùc tiÕp xuèng nÒn mãng. 3.6 §Æt èng: - OÁng HDPE cã träng lîng lín do vËy Nhµ thÇu seõ cã thieát bò chuyeân duøng cho vieäc laép ñaët nhö giaù pooctic, giaù long moân hoaëc caàn caåu coù taûi troïng lôùn gaáp 1,5 laàn taûi troïng oáng ôû taàm vöôn xa nhaát. Caùc thieát bò caåu laép oáng cuõng nhö phöông phaùp laép oáng khi ñöôïc TVGS chaáp thuaän baèng vaên baûn môùi ñöôïc thi coâng. - Khi l¾p ®Æt èng seõ ®îc treo trªn thieát bò caåu laép oáng cho ñeán khi hoµn thµnh mèi nèi ®Ó gi¶m t¸c ®éng lªn mèi nèi. 3.7 Laép ñaët oáng HDPE vaø phuï tuøng:- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 22/36 -
 • 23. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT Caùc thao taùc laép ñaët thöïc hieän theo ñuùng höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát vaø ñaûm baûo theo caùc tieâu chuaån do nhaø saûn xuaát qui ñònh trong coâng taùc laép ñaët. Coù theå thöïc hieän caùc moái noái theo caùc phöông phaùp nhö sau: (a) Phöông phaùp haøn ñoái ñaàu baèng nhieät. - Caét phaúng vaø lau saïch caùc maët ñaàu caàn daùn cuûa oáng. - Gia nhieät hai maët ñaàu caàn daùn. - EÙp chaët hai maët ñaàu caàn daùn vaøo nhau vaø giöõ cho ñeán khi moái noái vöõng chaéc. (b) Phöông phaùp haøn söû duïng khôùp noái. - Caét phaúng vaø lau saïch caùc maët ñaàu caàn daùn. - Gia nhieät ñaàu oáng vaø khôùp noái caàn daùn. - EÙp chaët ñaàu oáng vaøo khôùp noái caàn daùn vaø giöõ cho ñeán khi moái noái vöõng chaéc (c) Phöông phaùp haøn ñieän trôû. - Taïo nhaùm beà maët caàn daùn cuûa oáng vôùi ñoä saâu khoaûng 0,2mm - 0,4 mm . - Lau saïch caùc beà maët caàn daùn. Ñaùnh daáu treân oáng vò trí caàn laép. - Laép oáng vaøo phuï tuøng ñuùng vò trí. - Taïo moái noái oáng vaø phuï tuøng baèng thieát bò haøn nhieät theo caùc thoâng soá höôùng daãn cho phuï tuøng. (d) Phöông phaùp noái gioaêng cao su. - Vaùt caùc ñaàu oáng caàn noái. - Lau saïch caùc beà maët caàn noái. - Laép caùc ñaàu oáng vaøo trong phuï tuøng vaø vaën chaët ñai keïp vaøo thaân phuï tuøng. (e) Caùc löu yù trong quaù trình laép ñaët- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 23/36 -
 • 24. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - OÁng phaûi ñöôïc xeáp thaønh khoái treân giaù ñôõ ñaët ôû nôi coù maët phaúng thích hôïp, khoaûng caùch toái ña giöõa 2 coät giaù ñôõ laø 1,5m, beà maët cuûa coät giaù ñôõ ít nhaát laø 50mm. - Luoân giöõ cho oáng ñöôïc saïch, khoâng ñeå oáng tieáp xuùc vôùi nhieân lieäu, dung moâi hoaëc sôn. - Khoâng xeáp khoái oáng cao quaù 2 meùt vì coù theå laøm cho oáng bò bieán daïng. - Khoâng ñöôïc baûo quaûn oáng döôùi aùnh saùng tröïc tieáp cuûa maët trôøi. - Ñoái vôùi oáng nong ñaàu, caùc ñaàu oáng nong khoâng ñöôïc xeáp chaïm nhau. - Gioaêng cao su phaûi ñöôïc baûo quaûn traùnh xa caùc nguoàn nhieät, hoaù chaát, dung moâi. - Khoâng ñöôïc xeáp choàng chaát ñeå traùnh gioaêng bò bieán daïng. Khi caåu laép oáng, caàn chuù yù khoâng laøm hoûng beà maët oáng. Ñieàu naøy ñaëc bieät quan troïng neáu hai ñaàu oáng ñaõ ñöôïc gia coâng, ví duï caùc ñaàu ñaõ ñöôïc nong hoaëc vaùt caïnh. - Khoâng ñöôïc ñeå oáng tröôït khi boác xeáp. Caám tieáp xuùc tröïc tieáp oáng vôùi daây, moùc hoaëc xích baèng kim loaïi. - Khoâng keùo oáng doïc theo maët ñaát, khoâng ñöôïc neùm oáng vaø phuï tuøng oáng vaøo caùc beà maët cöùng. Khi vaän chuyeån oáng, neân duøng xe taûi coù saøn phaúng. Saøn xe phaûi saïch, khoâng coù ñinh hoaëc caùc vaät nhoâ loài khaùc. 3.8 Gèi ®Ï vµ bôc chÆn: - C ót, tª, n ót b Þt ph ¶i ®îc ch èng vµo th µnh ®Ê t nguyªn th æ b »ng b ôc ch Æn hay ®ãng c äc gi÷ ®óng nh h å s ¬ TKKT-TC - K Ých thöôùc g èi ®ì, b ôc ch Æn, Nh µ th Çu ®¶m b ¶o ®ñ k Ých th íc vµ ti Õ t d iÖn theo yªu c Çu. 3.9 C¸c ®o¹ n èng ®Æt ©m têng: - Nh÷ng ®o¹n èng ®Æt trong têng bª t«ng seõ ®îc gia c«ng hoµn chØnh nh thiÕt kÕ, seõ ®îc lµm s¹ch, s¬n b¶o vÖ ®óng qui ®Þnh. - Tríc khi ®æ bª t«ng c¸c chi tiÕt seõ ®îc ®Æt ®óng vÞ trÝ, vµ cè ®Þnh ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng c¸c chi tiÕt kh«ng bÞ xª dÞch.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 24/36 -
 • 25. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - C ¸c chi ti Õ t ®Æt ©m trong b ª t«ng ph ¶i ®îc gi÷ æn ®Þnh tõ khi ®æ b ª t«ng ®Õn khi b ª t«ng ®¶m b ¶o ®ñ cêng ®é. Trong th êi gian ®ã kh «ng ®îc va ch ¹m tr¸nh lµm r¹n n øt gi÷a c ¸c chi ti Õ t vµ têng b ª t«ng.IV. GIA COÂNG OÁNG VAØ VAØ PHUÏ TUØNG BAÈNG THEÙP : 4.1 Hµn gia c«n g èng vµ phô tïng: - Hµn èng vµ phô tïng b»ng thÐp seû ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn qui ®Þnh, nh÷ng ®o¹n hµn ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu c¬ lý: Giíi h¹n bÒn khi chÞu kÐo ≥ giíi h¹n bÒn chÞu kÐo cña thÐp èng. - Hµn nèi c¸c ®êng èng kh«ng ®îc dïng c¸c vßng ®Öm. - Boá trí thî hµn cã tay nghÒ bËc 4 trë lªn ñeå hµn èng, tríc khi hµn b¾t buéc ph¶i hµn thö, kÕt qu¶ mèi hµn ®¹t yªu cÇu míi tiÕn hµnh hµn chÝnh thøc. - Tríc khi l¾p g¸ vµ hµn èng cÇn ph¶i: + Lo¹i bá hÕt líp ®Êt bÈn lät trong èng + Gia c«ng mÐp hµn tríc khi tiÕn hµnh hµn chÝnh thøc. + §é lÖch, mÐo èng kh«ng ®îc lín h¬n 1/4 chiÒu dµy thµnh èng. - Kh«ng ®îc hµn c¸c èng nh¸nh æ nh÷ng chç ®· cã c¸c ®êng hµn, kÓ c¶ c¸c ®êng hµn ®· chÕ t¹o t¹i Nhµ m¸y s¶n xuÊt èng. - Sau khi hµn, ®êng hµn ph¶i ®îc ®¸nh rØ vµ kiÓm tra tríc khi s¬n phñ c¸c vËt liÖu phï hîp. 4.2 B¶o vÖ èng th–p: - §êng èng vµ phô tïng b»ng thÐp tríc khi l¾p ®Æt ph¶i ®îc lµm vÖ sinh s¹ch sÏ phÇn bÒ mÆt vµ s¬n b¶o vÖ nh sau: + MÆt trong phñ líp b¶o vÖ b»ng keo expoxy. + MÆt ngoµi: ®èi víi èng ®Æt ngÇm trong ®Êt hoÆc níc ph¶i ®îc quÐt mét líp bitum nãng hoÆc nguéi, sau ®ã ph¶I ®îc bäc 2 líp b¶o vÖ b»ng mµng PE, ®èi víi èng ®Æt næi ra ngoµI kh«ng khÝ ph¶I quÐt 01 líp s¬n chèng rØ vµ 2 líp s¬n b¶o vÖ cã mµu s¾c theo yªu cÇu. Chöông 7 BIEÄN PHAÙP THOAÙT NÖÔÙC THI COÂNG - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng tuyÕn èng, nÕu c¾t ngang hÖ thèng cèng tho¸t n íc, Nhµ thÇu kh«ng ®îc tù ý lÊp cèng mµ caàn lµm ®êng tho¸t níc t¹m ®Ó dÉn toµn bé lîng níc phÝa thîng nguån ®îc tho¸t hÕt vµ kh«ng ñeå ¶nh hëng ®Õn viÖc sinh ho¹t cña d©n c xung quanh ñaët bieät laø trong mïa ma, kh«ng g©y hiÖn tîng níc ø ®äng ë thîng nguån vµ ø ®äng níc t¹i khu vùc thi c«ng. NÕu cÇn, Nhµ thÇu seõ sö dông m¸y b¬m níc cho c«ng viÖc kÓ trªn.. Sau khi ®Æt èng xong, seõ t¸i lËp ngay vµ ®a hÖ thèng tho¸t níc trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu. C¸c h¹ng môc b»ng bªt«ng, l¾t ®Æt èng seõ ®îc thi c«ng trong ®iÒu kiÖn kh« r¸o. - Nhµ thÇu seõ b¬m níc hoÆc ®µo c¸c m¬ng tho¸t níc t¹m cÇn thiÕt ®Ó tho¸t níc tõ m¬ng ®µo ®Ó l¾p ®Æt èng hoÆc c¸c hè ®Ó l¾p van x¶ cÆn, ®Ó ®¶m b¶o c¸c vÞ trÝ ®ã lu«n kh« r¸o trong qu¸ tr×nh thi c«ng. VÞ trÝ vµ chi tiÕt cña m¬ng tho¸t níc khi ®îc chÊp nhËn cña TVGS .- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 25/36 -
 • 26. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - C ¸c m¬ng th ¸o níc t¹m th êi c ã th Ó ®Æt n èi víi d ßng ch ¶y hiÖn c ã d ïng ®Ó tho ¸t n íc ra n ¬i kh ¸c c ¸ch xa c «ng tr×nh, seõ kh «ng lµm c ¶n trë ®êng tho ¸t níc tù nhiªn do viÖc ®µo c ¸c m- ¬ng n ªu trªn. S au ®ã Nh µ th Çu seõ lÊp vµ ®Çm n Ön l¹i m¬ng tho ¸t níc t¹m cho ®¹ t theo yªu c Çu c ña gi¸m s ¸t th i c «ng. Chöông 8 BIEÄN PHAÙP THI COÂNG OÁNG BAÊNG QUA ÑÖÔØNGI. ÑAÛM BAÛO AN TOAØN GIAO THOÂNG : - Nhöõng tuyeán oáng ñöôïc thi coâng treân tuyeán ñöôøng giao thoâng, khu daân cö ñoâng ñuùc Nhaø thaàu seõ lieân heä vaø ñöôïc söï chaáp thuaän baèng vaên cuûa cô quan quaûn lyù ñöôøng boä tröôùc khi tieán haønh khi coâng. Trong quaù trình thi coâng Nhaø thaàu seõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc bieän phaùp ñeå ñaûm baûo an toaøn giao thoâng nhö: Raøo chaén, bieån baùo, ñeøn hieäu. - Trong suoát thôøi gian thi coâng, Nhaø thaàu seõ thöïc hieän ñuùng theo Quyeát ñònh cuûa Uûy Ban nhaân daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh soá 145/2002/QÑ-UB ngaøy 09.12.2002 veà vieäc ban haønh Quy ñònh veà ñaøo ñöôøng vaø taøi laäp maët ñöôøng khi xaây laép caùc coâng trình kyõ thuaät treân ñòa baøn Thaønh phoá. - C¸c ho¹t ®éng ®µo ®êng t¹i c«ng trêng seõ b¶o ®¶m an toµn cho c«ng viÖc vµ nh©n viªn t¹i c«ng trêng. Thµnh m¬ng ®Æt èng neáu ñaøo thaúng thì Nhaø thaàu seõ coù bieän phaùp gia coá thích hôïp nhö: ñoùng coïc beâ toâng, cõ vaùn theùp..vaø ñöôïc TVGS chaáp thuaän tröôùc khi trieån khai thi coâng. - Thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt thu vµ tho¸t níc m¬ng, hè ®µo (mÆt nghiªng, r·nh tho¸t, hè thu, b¬m...) ®Ó tr¸nh c¸c ¶nh hëng xÊu ®Õn ®Êt nÒn ®êng hiÖn h÷u, khoâng ®Ó x¶y ra sù cè s¹t lì nÒn mÆt ®êng - C«ng viÖc ®µo ®êng seõ ®¶m b¶o ATGT cho xe vµ ngêi qua l¹i ®¶m b¶o an toµn vµ ®èi víi khu vùc ®«ng d©n c nhö lµm cÇu vît ch¾c ch¾n cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn b¨ng qua, khoâng ñeå g©y ¸ch t¾c giao th«ng do viÖc ®µo ®êng g©y nªn. - ViÖc ®µo më tríc c¸c ®o¹n m¬ng ®Æt èng seõ ®îc dù kiÕn ®Æt èng trong khoaûng thôøi gian theo quy ñònh cuûa hoà sô thieát keá vaø hoà sô môøi thaàu. ChiÒu dµi tèi ®a cña mét ®o¹n tuyÕn ®µo cïng 1 lóc kh«ng qu¸ 300m, sau khi l¾p ®Æt èng, phô kiÖn, lÊp c¸t, t¸i lËp mÆt ®êng, vØa hÌ xong míi ®îc ®µo ®o¹n tiÕp theo. Seõ lieän heä vôùi ñôn vò quaûn- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 26/36 -
 • 27. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT lyù coâng trình giao thoâng ñeå laøm thuû tuïc baøn giao maët baèng thi coâng. - VËt liÖu ®µo seõ vËn chuyÓn ra khái hiÖn tr êng vµ ®a ®Õn ®Þa ®iÓm taäp keát nôi Nhµ thÇu chuÈn bÞ tr íc cã sù chÊp thuËn cña TVGS vµ c¸c c¬ quan h÷u quan. §Êt ®µo lªn seõ vËn chuyÓn ngay trong ngaøy ra khoûi phaïm vi thi coâng, kh«ng ®Ó ®Êt trµn lÊp ra mÆt ®êng. - §èi víi ®o¹n ®µo c¾t ngang ng· 3, hoÆc ng· 4 th× seõ chõa l¹i mÆt ®êng cã bÒréng cßn l¹i tèi thiÓu ≥ 2,5m®Ó cã lèi cho d©n c qua l¹i, hoÆc lµm cÇu vît t¹m b»ng s¾t æn ®Þnh cho xe 2,5T qua l¹i an toµn vµ bÒréng mÆt cÇu t¹m ≥ 2,5m. - Rµo t¹m trong qu¸ tr×nh thi c«ng: Rµo t¹m trong qu¸ tr×nh thi c«ng nh»mb¶o vÖ an toµn, an ninh c«ng tr×nh. KÕt cÊu rµo t¹m ®ñ v÷ng ch¾c trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng vµ phï hîp víi quy ®Þnh nhµ níc hiÖn hµnh. - B¶ng hiÖu: + Nhµ thÇu seõ laép ñaët b¶ng hiÖu taïi hai ñaàu c«ng tr×nh víi ®Çy ®ñ néi dung phï hîp víi quy ®Þnh cña Cuïc ñöôøng boä Vieät Nam, Sôû Giao thoâng coâng chaùnh thaønh phoá. + Nhµ thÇu seõ ®Æt ®Çy ®ñ c¸c b¶ng hiÖu vµ ñeøn baùo vµ dông cô b¸o hiÖu c«ng tr - êng theo ñuùng quy ñònh ®Ó thi c«ng ban ngaøy cuõng nhö ban ñeâm. Söa ch÷a c¸c chç bÞ h lón maët ñöôøng do thi coâng gaây ra nh»mtr¸nh mäi tai n¹n giao th«ng. + Khi hoµn thµnh, seõ th¸o gì toµn bé b¶ng hiÖu ®· ®îc l¾p dùng trªn c«ng tr êng, lµm cho c«ng tr êng s¹ch sÏ. + Nhµ thÇu seõ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm nÕu cã tai n¹n x¶y ra trong suèt thêi gian thi c«ng t¹i khu vùc c«ng tr êng mµ Nhµ thÇu thùc hiÖn. - Nhaø thaàu seõ xin giaáy pheùp ñaøo ñöôøng vaø giaáy pheùp thi coâng ñöôïc ñôn vò quaûn lyù caàu ñöôøng cho pheùp môùi ñöôïc tieán haønh khôûi coâng. Ñoàng thôøi trong quaù trình thi coâng Nhaø thaàu seõ ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng vaø an toaøn giao trong theo ñuùng qui ñònh, seõ ñaûm baûo sinh hoaït bình thöôøng cho daân cö xung quanh. II. ÑAÛM BAÛO COÂNG TRÌNH NGAÀM : - Nhµ thÇu seõ liªn hÖ vôùi c¸c c¬ quan qu¶n lý c«ng tr×nh c«ng céng nh: C¸p ®iÖn, c¸p quang, heä thoáng caáp nöôùc, cèng tho¸t níc,... ®Ó phèi hîp di dêi hoÆc kiÓm tra an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Ngoµi ra Nhµ thÇu seõ hç trî di chuyÓn tÊt c¶ c¸c tuyÕn cèng tho¸t níc m vµ níc th¶i cuûa caùc gia ®×nh cã thÓ cã kh¶ n¨ng bÞ ¶nh hëng trong qu¸ tr×nh thi a c«ng.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 27/36 -
 • 28. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - VÞ trÝ t¬ng ®èi c ña tÊ t c ¶ c ¸c c «ng tr×nh c «ng c éng ®· x ¸c ®Þnh ®îc ch Ø ra trong b ¶n vÏ t¬ng øng vµ ch Ø ®îc xem nh híng d Én. Th «ng tin n µy kh «ng khiÕn Nh µ th Çu kh ái c ¸c tr¸ch nhiÖm nh trong H îp ®ång vµ Nh µ th Çu ph ¶i tù ®iÒ u tra vµ ch ¾c ch ¾n ®· biÕt rÊ t râ tõng vÞ trÝ c ña c ¸c c «ng tr×nh n µy tr íc khi b ¾t ®Çu ti Õn h µnh th i c «ng. Nh µ th Çu seõ ti Õn h µnh ®µo th ¨m d ß víi s ù ch øng kiÕn c ña gi¸m s ¸t th i c «ng vÒ m Æt nguyªn t¾c theo ph¬ng ¸n chu Èn b Þ ®Ó x ¸c ®Þnh vÞ trÝ ch Ýnh x ¸c c ¸c c «ng tr×nh tr íc khi ®µo.III. AN TOAØN CHO ÑÖÔØNG DAÂY, COÄT ÑIEÄN NAÈM DOÏC THEO TUYEÁN THI COÂNG : - Ngoµi hÖ thèng ®iÖn, ®iÖn tho¹i ®îc Chñ coâng trình di dêi, cßn l¹i nh÷ng hÖ thèng kh¸c n»m gÇn ph¹m vi nhng cã thÓ ¶nh hëng ®Õn viÖc thi c«ng, th× Nhµ thÇu seõ lu ý ®¶m b¶o vÒ mÆt an toµn cña c«ng tr×nh ®iÖn vµ an toµn vÒ ®iÖn, vµ cã biÖn ph¸p gia cè.IV. ÑAÛM BAÛO LOÁI RA VAØO CUÛA CAÙC NHAØ MAÙY, XÍ NGHIEÄP, KHU DAÂN CÖ ... - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng tuyÕn èng, Nhµ thÇu seõ kh«ng lµm c¶n trë ¸ch t¾c c¸c lèi ra vµo cña c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, khu d©n c... nÕu c¸c ®êng vµo nµy bÞ chiÕm dông th× nhµ thÇu seõ lµm ®êng vßng t¹m thêi hoaëc caùc caàu taïm ®Ó viÖc lu th«ng qua l¹i trªn c¸c ®o¹n ®êng nµy kh«ng bÞ ¸ch t¾c. Chöông 9 THI COÂNG BE TOÂNG- VAÙN KHUOÂN – COÁT THEÙP I. CAÙC YEÂU CAÀU CHUNG : - PhÇn nµy ®a ra c¸c yªu cÇu chung ¸p dông cho bª t«ng x©y dùng däc tuyÕn èng. - VËt liÖu, thiÕt kÕ cÊp phèi, s¶n xuÊt vµ thö nghiÖm mÉu. - Gia c«ng cèt thÐp. - Gia c«ng v¸n khu«n ®Ó ®æ bª t«ng. - §æ bª t«ng, thö nghiÖm, hoµn tÊt vµ b¶o dìng.II. CAÙC YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI VAÄT LIEÄU BEÂTOÂNG : ♦ Vaät lieäu tröôùc khi chôû ñeán coâng trình Nhaø thaàu seõ xuaát trình caùc chöùng chæ thí nghieäm caùc chæ tieâu sau: - Ñoái vôùi ñaù: Kieåm tra theo TCVN 1771-86, QPXD 31-68 hoaëc töông ñöông. + Cöôøng ñoä neùn.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 28/36 -
 • 29. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT + Thaønh phaàn haït cuûa ñaù (theo baûng 14 QPXD 31-68). + Löôïng ñaù daêm meàm yeáu vaø phong hoaù. + Löôïng ñaù thoi deït cuûa ñaù daêm. + Haøm löôïng buïi, buøn, seùt trong ñaù daêm. - Ñoái vôùi caùt: Kieåm tra caùc chæ tieâu . + Thaønh phaàn caáp phoái cuûa caùt. + Moñun ñoä lôùn Mk. + Haøm löôïng buïi, buøn seùt vaø caùc taïp chaát khaùc, - Ñoái vôùi xi maêng: + Xi maêng söû duïng phaûi ñuùng chuûng loaïi theo quy ñònh cuûa thieát keá, phuø hôïp vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 2682-92 hoaëc töông ñöông, moãi ñôït xi maêng chôû ñeán coâng tröôøng seõ coù giaáy chöùng nhaän phaåm chaát xi maêng cuûa nhaø maùy saûn xuaát. Sau khi chôû ñeán coâng tröôøng seõ laáy maãu kieåm tra caùc chæ tieâu cho 200 taán xi maêng: + Tính ñoàng ñeàu khi giaõn nôû theå tích. + Ñoä deûo tieâu chaån + Thôøi haïn ninh keát. + Cöôøng ñoä xi maêng (tieán haønh khi ximaêng ñaõ qua baûo quaûn treân 3 thaùng hoaëc khi TVGS thaáy nghi nghôø veà chaát löôïng). - Ñoái vôùi nöôùc: Caùc loaïi nöôùc saïch ñieàu ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát beâ toâng. - Ñoái vôùi theùp: Söû duïng phaûi ñuùng chuûng loaïi theo quy ñònh cuûa thieát keá, moãi ñôït theùp chôû ñeán coâng tröôøng seõ coù giaáy chöùng nhaän phaåm chaát cuûa nhaø maùy saûn xuaát. Sau khi chôû deán coâng tröôøng seõ laáy maãu kieåm tra caùc chæ tieâu: + Thí nghieäm keùo. + Thí nghieäm uoán nguoäi. + Thí nghieäm moái haøn. Thí nghieäm theùp theo phuï luïc 2 cuûa QPXD 31-68.III. YEÂU CAÀU THI COÂNG : ♦ Tröôùc khi tieán thi coâng caùc haïng muïc naøy nhaø thaàu seõ xuaát trình:- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 29/36 -
 • 30. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Hoà sô thieát keá caáp phoái beâ toâng, - Hoà sô vaø baûn veõ chi tieát veà coâng ngheä, thieát bò thi coâng. Chæ ñöôïc tieán haønh thi coâng khi caùc hoà sô naøy ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn chaáp thuaän baèng vaên baûn. ♦ Thaønh phaàn caáp phoái beâ toâng ñöôïc thieát keá phaûi ñaûm baûo caùc chæ tieâu cô lyù cuûa beâ toâng theo yeâu caàu cuûa thieát keá vaø caùc quy ñònh hieän haønh. Khi söû duïng phuï gia phaûi thieát keá thaønh phaàn beâ toâng coù söû duïng phuï gia vaø chæ ñöôïc söû duïng khi coù yù kieáân baèng vaên baûn cuûa Chuû coâng trình. ♦ Ñoái vôùi caùc saûn phaåm saûn xuaát theo thieát keá ñònh hình taïi nhaø maùy Nhaø thaàu seõ cung caáp cho TVGS baûn thieát keá ñònh hình ñeå thöïc hieän giaùm saùt theo caùc quy ñònh cuûa chöông naøy. ♦ Yeâu caàu baét buoäc veà thieát bò thi coâng Nhaø thaàu phaûi coù: - Maùy troän beâ toâng dung tích toái thieåu töø 200L, soá löôïng theo yeâu caàu cuûa hoà sô thaàu vaø cuûa TVGS. - Caùc thieát bò ñaàm beâ toâng: ñaàøm duøi, ñaàm baøn. - Maùy haøn, maùy phaùt ñieän. - Caùc thieát bò kieåm tra chaát löôïng thöôøng xuyeân khaùc nhö: Thöôùc theùp, maùy kinh vó, maùy thuûy bình, duïng cuï ño ñoä suït cuûa beâ toâng, khuoân laáy maãu beâ toâng... ♦ Vaät lieäu taäp keát taïi coâng tröôøng phaûi ñöôïc ñoå thaønh caùc ñoáng rieâng bieät, caùt vaø ñaù seõ ñoå ñoáng treân lôùp baït, goã vaùn laùt….khoâng ñöôïc ñoå tröïc tieáp xuoáng ñaát hoaëc baõi khoâng coù gia coá baèng chaát lieân keát. Xi maêng vaø theùp ñeå trong kho baûo quaûn khoâ, thoaùng. 3.1 Coâng taùc vaùn khuoân vaø ñaø giaùo: - Vaùn khuoân duøng cho coâng taùc beâ toâng seõ duøng vaùn khuoân theùp hoaëc vaùn khuoân theùp keát hôïp vôùi vaùn khuoân nhöïa platic, vaùn khuoân ñònh hình. Tröôøng hôïp ñaëc bieät seõ ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa chuû coâng trình môùi ñöôïc duøng vaùn khuoân goã. - Vaùn khuoân cho nhöõng boä phaän keát caáu quan troïng ñoå beâ toâng taïi choã seõ ñöôïc TVGS chaáp thuaän baûn veõ thieát keá tröôùc khi laép döïng.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 30/36 -
 • 31. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Vaùn khuoân seõ ñöôïc thaùo dôõ khi beâ toâng ñaït cöôøng ñoä quy ñònh, trình töï thaùo dôõ vaùn khuoân theo ñuùng caùc quy ñònh taïi chöông 2 quy phaïm QPXD 31-68. - Keát thuùc coâng taùc vaùn khuoân (laép ñaët hoaëc thaùo dôõ) nhaø thaàu vaø TVGS seõ laäp bieân baûn kieåm tra ñaït yeâu caàu chaát löôïng tröôùt khi chuyeån sang thi coâng caùc haïng muïc tieáp theo. 3.2 Coâng taùc coát theùp: - Coát theùp söû duïng seõ laø loaïi môùi, chöa qua söû duïng, beà maët laøm saïch, khoâng coù buøn ñaát, daàu môõ vaø khoâng bò coù vaûy saét, khoâng ræ (loaïi ræ phaán vaøng seõ ñöôïc ñaùnh röûa saïch tröôùc khi söû duïng). - Seõ coá gaéng khoâng noái coát theùp chòu löïc, trong tröôøng hôïp caàn thieát phaûi noái thì söû duïng phöông phaùp noái coát theùp theo quy ñònh cuûa hoà sô thieát keá (neáu thieát keá khoâng quy ñònh thì duøng phöông phaùp buoäc). Uoán coát theùp theo quy ñònh cuûa hoà sô thieát keá (neáu thieát keá khoâng quy ñònh thì duøng phöông phaùp uoán nguoäi). Tröôøng hôïp ñaëc bieät ñöôïc söï chaáp thuaän baèng vaên baûn cuûa TVGS môùi söû duïng caùc phöông phaùp khaùc ñeå noái hoaëc uoán coát theùp. Caùc yeâu caàu veà noái hoaëc uoán coát theùp theo ñuùng quy ñònh taïi chöông 3 quy phaïm QPXD31-68. - Caùc coát theùp ñöôïc duoãi thaúng tröôùc khi gia coâng. Vieäc beû moùc, gia coâng caùc löôùi vaø khung coát coát theùp, noái caùc thanh coát theùp leû cuõng nhö caùc löôùi hoaëc khung coát theùp sau khi ñaõ laép döïng thöïc hieän theo ñuùng yeâu caàu cuûa hoà sô thieát keá vaø caùc quy ñònh hieän haønh. - Chæ thay theá coát theùp khaùc vôùi thieát keá khi ñöôïc Chuû coâng trình chaáp thuaän baèng vaên baûn. - Coâng taùc vaän chuyeån, laép döïng coát theùp seõ ñaûm baûo saûn phaåm khoâng bò hö hoûng, bieáùn daïng caùc löôùi hoaëc khung coát theùp ñaõ gia coâng, khoâng laøm sai leäch vò trí vaø hö hoûng vaùn khuoân. - Keát thuùc coâng taùc gia coâng coát theùp nhaø thaàu vaø TVGS seõ laäp bieân baûn kieåm tra chaát löôïng ñaït yeâu caàu môùi ñöôïc pheùp chuyeån sang thi coâng caùc haïng muïc tieáp theo. Coâng taùc thi coâng beâ toâng phaûi tieán haønh ngay sau ñoù. 3.3 Troän vaø thi coâng beâ toâng:- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 31/36 -
 • 32. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Chæ ñöôïc tieán haønh ñoå beâ toâng khi coâng taùc chuaån bò ñaõ thöïc hieän hoaøn chænh theo nhö caùc quy ñònh ôû treân. Theùp chôø vaø caùc khung hoaëc löôùi coát theùp seõ ñöôïc veä sinh saïch seõ. Vieäc boâi moät lôùp moûng Parapin hoaëc nhôùt leân thaønh vaùn khuoân nhaø thaàu seõ thöïc hieän theo chæ ñaïo cuûa TVGS neáu thaáy caàn thieát. - Vaät lieäu duøng cho troän beâ toâng seõ ñöôïc ño löôøng chaët cheõ ñaûm baûo ñoä chính xaùc quy ñònh. Taïi maùy troän beâ toâng seõ treo baûng chæ daãn veà thaønh phaàn coát lieäu cuûa hoãn hôïp beâ toâng vaø soá löôïng vaät lieäu duøng cho 1 coái troän baèng caùc ñôn vò ño löôøng thöïc teá. - Vieäc chuyeân chôû beâ toâng seõ ñaûm baûo khoâng laøm giaûm ñoä nhuyeãn, ñoä suït vaø phaân ly cuûa beâ toâng. Vieäc roùt hoaëc ñoå beâ toâng vaøo khuoân seõ ñaûm baûo chieàu cao traùnh laøm beâ toâng bò phaân taàng. - Xöû lyù caùc moái noái beâ toâng trong thi coâng theo ñuùng caùc quy ñònh hieän haønh vaø seõ ñöôïc TVGS kieåm tra xaùc nhaän môùi ñöôïc thi coâng tieáp. Trong quaù trình thi coâng beâ toâng neân coá gaéng toå chöùc thi coâng lieân tuïc, caøng nhanh caøng toát (ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc keát caáu quan troïng, ñoái vôùi haïng muïc ñoå beâ toâng trong nöôùc) ñeå haïn cheá thaáp nhaát caùc moái noái naøy. - Khi ñang ñoå beâtoâng gaëp trôøi möa thì Nhµ thÇu seõ cã biÖn ph¸p che ch¾n thÝch hîp, coù caùc bieän phaùp thoaùt nöôùc vaø giöõ cho beâ toâng khoâng bò xoùi lôû, troâi ximaêng. Seõ duøng maùy bôm huùt nöôùc roø ræ töø beân ngoaøi vaøo khoái beâ toâng ñang thi coâng, khoâng ñeå nöôùc ngaäp beâ toâng cho ñeán khi beâ toâng ñaït 25% cöôøng ñoä. - Khi ñaàm seõ khoâng laøm xeâ dòch coát theùp, caùc ñaàm rung khoâng ñöôïc buoäc hoaëc giöõ vaøo vaùn khuoân hoaëc coát theùp vaø seõ ñaûm baûo ñöôïc ñoä ñaàm chaët toái ña cuûa beâ toâng, khoâng gaây ra söï phaân taàng beâ toâng. - Thaùo dôõ vaùn khuoân seõ thöïc hieän theo ñuùng trình töï quy ñònh, chæ ñöôïc tieán haønh thaùo dôõ vaùn khuoân vaø ñaø giaùo khi beâ toâng ñaït tôùi cöôøng ñoä quy ñònh. Sau khi thaùo vaùn khuoân nhaø thaàu vaø TVGS seõ laäp bieân baûn kieåm tra ñaït yeâu caàu chaát löôïng beâ toâng sau khi thaùo dôõ vaùn khuoân. Caùc bieän phaùp söûa chöõa khuyeát taät nhoû cuûa beâ toâng khi TVGS- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 32/36 -
 • 33. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT chaáp thuaän baèng vaên baûn vaø seõ thöïc hieän ngay sau khi thaùo dôõ vaùn khuoân. - Chæ ñöôïc pheùp ñaët taûi leân beâ toâng khi ñaõ ñaït ñöôïc cöôøng ñoä quy ñònh. - Beâ toâng sau khi thaùo vaùn khuoân seõ ñöôïc baûo döôõng giöõ aåm baèng caùch che phuû vaø töôùi nöôùc theo ñuùng quy ñònh. Thôøi gian baûo döôõng toái thieåu 7 ngaøy ñoái vôùi caùc keát caáu loä thieân.IV. KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG : 4.1 Vaät lieäu: Vaät lieäu seõ ñöôïc kieåm tra ñaày ñuû caùc yeâu caàu caàu chaát löôïng theo qui ñònh cuûa baûn quy ñònh naøy, cuûa hoà sô thieát keá vaø caùc quy trình quy phaïm hieän haønh khi chôû tôùi coâng trình vaø trong suoát quaù trình thi coâng. Neáu TVGS nghi ngôø maãu vaät lieäu khoâng ñaït chaát löôïng thì seõ laáy maãu kieåm tra theo yeâu caàu cuûa TVGS. 4.2 Kieåm tra chaát löôïng laép ñaët vaùn khuoân, ñaø giaùo: Kieåm tra chaát löôïng caùc chæ tieâu sau (sai soá cho pheùp theo nhö baûng 1, baûng 2 QPXD31-68): - Vò trí vaø caùc kích thöôùc hình hoïc. - Ñoä chaët vaø kín khít giöõa caùc taám vaùn khuoân vaø vaùn khuoân vôùi ñaø giaùo - Ñoä cong, ñoä voõng cuûa vaùn khuoân 4.3 Kieåm tra chaát löôïng gia coâng coát theùp. - Kieåm tra maët ngoaøi vaø ño caùc kích thöôùc giöõa caùc thanh theùp. - Kieåm tra ñöôøng kính coát theùp. - Kieåm tra vò trí vaø chaát löôïng moái noái coát theùp. - Kieåm tra cöôøng ñoä moái noái (thí nghieäm haøn neáu coù) - Kieåm tra cöôøng ñoä cuûa caùc thanh theùp (kieåm tra keùo vaø uoán nguoäi) - Ño ñaïc kieåm tra vò trí, toïa ñoä cuûa löôùi hoaëc khung theùp sau khi laép döïng. - Kieåm tra chaát löôïng moái noái giöõa löôùi hoaëc khung theùp sau khi laép döïng. 4.4 Kieåm tra chaát löôïng trong quaù trình thi coâng beâ toâng: - Kieåm tra ñoä chính xaùc cuûa caùc thieát bò caân ñong. - Kieåm tra ñoä saïch cuûa caùc coát lieäu. - Kieåm tra caùc chæ tieâu chaát löôïng cuûa coát lieäu (caùc chæ tieâu theo nhö muïc 5.2)- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 33/36 -
 • 34. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Kieåm tra ñoä suït cuûa beâ toâng - Laáy maãu ñeå kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng. Caùc maãu seõ ñöôïc laáy döïa 3 treân cô sôû laø moät cho moãi 20m beâ toâng nhöng trong baát cöù tröôøng hôïp naøo khoâng quaù moät toå hôïp maãu moät ngaøy hoaët moät toå hôïp maãu cho moãi laàn thi coâng beâ toâng. 4.5 Kieåm tra chaát löôïng beâ toâng sau khi thaùo vaùn khuoân: - Kieåm tra vò trí - Caùc kích thöôùc hình hoïc: Chieàu daøi, Chieàu roäng, Chieàu daày, Chieàu cao... - Kieåm tra veát nöùt, ñoä baèng phaúng, ñoä nhaün cuûa maët beâ toâng. Chöông 10 BIEÄN PHAÙP THÖÛ AÙP LÖÏCI. TOÅNG QUAÙT : - §o¹n èng l¾p ®Æt xong cÇn ph¶i ®îc thö ¸p lùc ®Ó b¶o ®¶m ®êng èng vµ c¸c phô kiÖn v÷ng vµng chÞu ®îc ¸p lùc thö Ên ®Þnh mµ kh«ng lµm dÞch chuyÓn bÊt kú èng vµ cÊu kiÖn nµo vµ ®é níc rß rØ kh«ng qu¸ møc cho phÐp. - Nhµ thÇu seõ cung cÊp nh©n c«ng vµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc thö nµy. - §o¹n èng ®îc thö víi ¸p lùc do thiÕt kÕ qui ®Þnh vµ ®o t¹i ®iÓm thÊp nhÊt cña ®o¹n èng thö (trong tr êng hîp ®i¹ h×nh tuyÕn kh«ng b»ng ph¼ng). - Tríc khi tiÕn hµnh thö Nhµ thÇu seõ th«ng b¸o cho TVGS, BQLDA vµ c¸c c¬ quan liªn quan ®Ó ®îc chÊp thuËn cho tiÕn hµnh. - Ban QLDA, TVGSvµ c¸c c¬ quan liªn quan ph¶i hiÖn diÖn lóc thö ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶. - Nhµ thÇu tù cung cÊp vµ chÞu chi phÝ cho nguån níc thö ®êng èng. - Nguån níc dïng ®Ó thö ph¶i ®îc TVGS chÊp thuËn. C¸c chi phÝ vÒ xö lý níc (nÕu cÇn) Nhµ thÇu chÞu.II. THÖÛ MOÁI NOÁI RIEÂNG BIEÄT : - C¸c biÖn ph¸p thö mèi nèi riªng biÖt b»ng thiÕt bÞ c¸c mèi nèi gi·n në bªn trong èng sÏ ®îc ¸p dông nÕu viÖc thö ¸p lùc vµ rß rØ ®êng èng thÊt b¹i ®Ó cã thÓ ®îc ®Þnh vÞ vµ söa ch÷a kh¾c phôc c¸c mèi nèi bÞ háng.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 34/36 -
 • 35. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Nh µ th Çu seõ kiÓm tra lÇn lî t m çi m èi n èi tr íc khi th ö rß rØ. Tuy vËy, viÖc kiÓm tra n µy kh «ng nh »m lµm gi¶m ®i tr¸ch nhiÖm ph ¶i th ö ¸p lùc nh ®· Ên ®Þnh ®Ó b ¶o ®¶m c ¸c c Êu kiÖn gi÷ vµ c Êu tróc ®¸p øng víi c ¸c m ôc ®Ých yªu c Çu.III. BÒT ÑAÀU : - C¸c lùc ph¸t sinh do thö ¸p ®ßi hái c¸c ®Çu bÞt ph¶i ®îc thiÕt kÕ bè trÝ kü lìng vµ ®Ó lùc ph©n phèi kh«ng t¸c ®éng ph¸ vì nÒn ®Êt hoÆc c¸c cÊu tróc hiÖn h÷u hoÆc ®Æc biÖt. - Nhµ thÇu seõ cung cÊp thiÕt kÕ chi tiÕt ®Çu bÞt hoÆc thiÕt bÞ bÞt ®Çu èng ®Ò nghÞ t - ¬ng øng víi lùc ph¸t sinh do ¸p lùc thö, cïng víi thiÕt kÕ chi tiÕt c¸c bé phËn chèng ®ì vµ ph¶i ®îc sù chÊp thuËn cña gi¸m s¸t thi c«ng tríc khi s¶n xuÊt. - Sè lîng vµ vÞ trÝ cña c¸c bÞt ®Çu tuú theo ch ¬ng tr×nh c«ng t¸c tæng qu¸t vµ ®é dµi c¸c ®o¹n èng cÇn thö. - BÞt ®Çu èng ®Ó thö nÕu ®îc gi¸m s¸t thi c«ng chÊp thuËn sÏ ®îc l¾p ®Æt vµ tiÕn hµnh thö ¸p lùc theo ph©n ®o¹n trong thiÕt kÕ hoÆc theo yªu cÇu cña BQLDA. - TuyÕn èng seõ ®îc lÊp ®Êt ®ñ ®Ó ®¶m b¶o gi÷ èng chèng l¹i t¸c ®éng thö ¸p, ®Æc biÖt nh÷ng n¬i gÇn cót hoÆc vÞ trÝ cña gèi chËn ph¶i ch¾c ch¾n. Nhµ thÇu seõ chÞu nh÷ng chi phÝ söa ch÷a c¸c m«Ý nèi h háng.IV. THÖÛ AÙP : 4.1 C«ng t¸c chuÈn bÞ: - B¾t bÝch ®Æc ë tÊt c¶ c¸c nh¸nh van x¶ khÝ x¶ kiÖt, ®Æt gèi tùa, gèi ®ì vµ neo èng, ®¾p ®Êt lªn lng èng vµ gèi ®ì tríc khi thö. - Ñaët van xaû khí treân bích ñaëc ñaët ôû cuoái ñoaïn thöû vaø caùc van xaû khí, teâ nhaùnh ñeå xaû khí ñaûm baûo moái ñaày nöôùc vaøo oáng tröôùc khi thöû aùp. - Nöôùc thöû duøng nöôùc saïch. Sau khi bôm ñaày nöôùc ñaûm baûo trong oáng khoâng coøn khí thì ñoùng caùc van xaû khí laïi tieán haønh bôm ñeå taêng aùp löïc trong oáng. 4.2 TiÕn hµnh thö ¸p: - Mçi ®o¹n èng seõ ®îc cho níc vµo èng víi tèc ®é tõ tõ, lu ý kh«ng ®îc ®äng khÝ. §êng èng ph¶i ®îc gi÷ ®Çy níc cho ®Õn khi thö ¸p thuû tÜnh ®îc thùc hiÖn xong. - Aùp löïc thöû laø 09bar. Trong suoát thôøi gian thöû 02 giôø toaøn boä phaàn tuyeán oáng ñöôïc thöû seõ ñöôïc giaùm saùt bôûi CÑT, TVGS vaø caùc cô quan coù lieân quan. - Kieåm tra oáng vaø caùc moái noái neáu phaùt hieän thaáy xì nöôùc Nhaø thaàu seõ söõa chöõa baèng chi phí cuûa mình . Khaéc phuïc söûa chöõa cho tôùi khi ñaït ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa TVGS vaø CÑT.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 35/36 -
 • 36. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄTV. ÑOÄ ROØ RÆ CHO PHEÙP : - Lîng níc rß rØ ®îc ®o trong su èt th êi gian th ö ¸p lùc (2 giê) ë m øc ¸p lùc ®· æn ®Þnh kh «ng ®îc vî t qu ¸ tæng lîng níc cho phÐ pV lµ lîng níc c Çn b ¬m vµo ®Ó duy tr× ¸p lùc ®· Ên ®Þnh, V ®îc x ¸c ®Þnh theo c «ng th øc sau: V=L x A Trong ®ã: V: Löôïng nöôùc theâm vaøo cho pheùp /02 giôø thöû (lít). L : Chieàu daøi tuyeán oáng kieåm tra(meùt) A: heâ soá quy ñoåi, ñöôïc tra theo baûng döôùi ñaây. ÑÖÔØNG KÍNH OÁNG STT A Ngoaøi (OD) Danh ñònh 1 710 600 1.105,00 2 800 700 1.379,00 3 900 800 1.776,00 4 1000 900 2.236,00 - KÕt qu¶ thö ¸p lùc ph¶i ®îc lËp biªn b¶n x¸c nhËn, nÕu ®¹t yªu cÇu míi ®îc tiÕn hµnh lÊp ®Êt vµ thi c«ng ®o¹n kÕ tiÕp. Chöông 11 SUÙC RÖÛA – KHÖÛ TRUØNG ÑÖÔØNG OÁNGI. YEÂU CAÀU CHUNG : - TÊt c¶ èng, phô tïng, van, phô kiÖn vµ c¸c thiÕt bÞ seõ ® îc Nhµ thÇu lµm s¹ch vµ khö trïng tríc khi ®a vµo sö dông. - Níc vµ Clo cÇn dïng cho c«ng t¸c lµm s¹ch vµ khö trïng Nhµ thÇu seõ cung cÊp vµ chÞu kinh phÝ nµy.II. LAØM SAÏCH ÑÖÔØNG OÁNG : - Ngay sau khi hoµn tÊt viÖc l¾p ®Æt vµ thö ¸p lùc èng cÊn tiÕn hµnh röa phÇn bªn trong ®êng èng ®Ó tr«i ®i nh÷ng cÆn bÈn trong èng.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 36/36 -
 • 37. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Nh µ th Çu seõ quÐ t s ¹ch lßng èng víi dung d Þch s ¸t trïng S odium hypoclh lo rite 5% ®Ó lµm bong c ¸c ch Êt b Èn vµ th æi ch óng ra ngo µi vµ ®îc TVGS ch Êp thu Ën (kho ¶ng 6-8 ti Õng).III. KHÖÛ TRUØNG ÑÖÔØNG OÁNG : - Nhµ thÇu seõ cung cÊp nh©n c«ng, thiÕt bÞ, thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn ®Ó khö trïng trªn toµn tuyÕn vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó khö cã hiÖu qu¶. - Sau khi ®êng èng ®· ®îc thö ¸p lùc cÇn lµm s¹ch vµ khö trïng nh sau: + TÊt c¶ tuyÕn èng ph¶i ®îc x¶ röa b»ng níc s¹ch ®Õn khi kh«ng cßn dÊu vÕt c¸c chÊt bªn ngoµi hoÆc cã mµu s¾c kh¸c trong níc x¶ röa. + Dung dÞch khö trïng ®îc chuÈn bÞ b»ng c¸ch pha trén trong níc kho¶ng 5 phót trong bån s¹ch kh«ng bÞ Clo ¨n mßn (dung dÞch Sodium hypochlorite chøa 15% Clo) pha vµo níc s¹ch theo tû lÖ 0,8 lÝt/1000lÝt níc, dung dÞch ph¶i ®îc pha mçi ngµy. + §o¹n èng khö trïng ph¶i ® îc ng©m tèi thiÓu 24 giê, sau ®ã Nhµ thÇu seõ lÊy mÉu níc qua van x¶ cã sù chøng kiÕn cña TVGS, ®o dé Clo d trong mÉu níc vµ sö lý nh sau: . NÕu mÉu níc chØ chøa ®é Clo d ≤ 2 mg/l th× seõ tiÕn hµnh khö trïng l¹i. . NÕu mÉu níc thö ®îc chÊp thuËn th× tuyÕn ®îc x¶ röa vµ b¬m ®Çy b»ng níc s¹ch ®Ó yªn trßng vßng tèi thiÓu 1 giê. - Hai mÉu níc sau sÏ ®îc lÊy cïng 1 lóc nh tríc, 01 mÉu dïng ®Ó x¸c ®Þnh lîng Clo d, mÉu kia chøa trong chai tiÖt trïng dïng ®Ó kiÓm nghiÖm vi sinh, tuú theo kÕt qu¶ ph©n tÝch mµ cã c¸ch xö lý nh sau: + NÕu ®é Clo d ≥ 4 mg/lÝt th× ph¶i x¶ khö trïng l¹i. + NÕu kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm vi sinh kh«ng ®¹t ph¶i khö trïng l¹i, lÊy mÉu ph©n tÝch ®Õn khi nµo ®¹t yªu cÇu míi ®a èng vµo sö dông. Chuù yù : Tuyeät ñoái ñöôøng oáng taåy truøng khoâng ñöôïc thoâng vôùi ñöôøng oáng caáp nöôùc khaùc. Chöông 12 ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT VAÄT TÖ DO CHUÛ ÑAÀU TÖ VAØ NHAØ THAÀU TÖÏ CUNG CAÁPI. NOÄI DUNG : - Nhaø thaàu seõ cung caáp phuï tuøng, vaät tö coøn laïi vaø thi coâng laép ñaët theo danh muïc ôû Baûng tieân löôïng cuûa hoà sô môøi thaàu. - Nhaø thaàu seõ cung caáp caû buloâng, gioaêng cao su cho phuï tuøng, … vaø caùc vaät tö phuï tuøng khaùc ñeå ñaûm baûo vieäc laép ñaët oáng vaø phuï tuøng theo thieát keá vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khaùc cuûa nhaø cheá taïo.II. OÁNG HDPE (CHUÛ ÑAÀU TÖ CUNG CAÁP):- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 37/36 -
 • 38. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT 1. Nguyeân lieäu chính saûn xuaát oáng nhöïa laø haït PE maùc 80 (PE 80) hoaëc maùc 100 (PE 100) nguyeân chaát. Oáng ñöôïc saûn xuaát theo coâng ngheä ñuøn. 2. Tieâu chuaån aùp duïng : ISO 4427 – 1996 PN10. 3. Chieàu daøy oáng laáy baûng 3 trong tieâu chuaån treân ñoái vôùi oáng PE 100 hoaëc baûng 4 ñoái vôùi PE80. 4. Chieàu daøi oáng : phuø hôïp yeâu caàu theáit keá vaø phöông tieän vaän chuyeån (>=6m) 5. Treân thaân oáng phaûi theå hieän noäi dung sau : + Teân loâ goâ nhaø saûn xuaát – qui caùch oáng (ñöôøng kính ngoaøi vaø beà daøy oáng) – caáp aùp löïc – nguyeân lieäu – tieâu chuaån saûn xuaát. + haøng chöõ theå hieän noäi dung treân coù maøu traéng hoaëc maøu xanh (kích thöôùc toái thieåu : cao 5mm, ngang 3,5mm), haøng chöõ naøy coù theå ñöôïc in noåi hoaëc khaéc chìm, khoâng theå boâi baèng nöôùc, khoaûng caùch moãi doøng chöõ in doïc treân thaân oáng ñeán doøng chöõ töông töï tieáp theo töø (500-800)mm. 6. Caáp aùp löïc cuûa oáng : PN10. - Nhaø saûn xuaát phaûi coù quy trình thöû ñoä beàn cuûa oáng: ñöôïc chöùng minh baèng taøi lieäu kyõ thuaät (ñoái vôùi nhaø saûn xuaát nöôùc ngoaøi) hoaëc kieåm tra baèng thöïc teá taïi nôi saûn xuaát (ñoái vôùi nhaø saûn xuaát trong nöôùc). - Saûn phaåm khi giao haøng phaûi coù baûng kieåm tra keát quaû ñaët tính cô hoïc theo muïc 5 tieâu chuaån ISO 4427-1996. 7. Ñoä oâvan cuûa oáng OD 560mm vaø OD710mm : caên cöù vaøo muïc 4.2 tieâu chuaån ISO 4427-1996 vaø baûng 2 tieâu chuaån ISO 11922-1-1997 (E) – caáp N, ñoä oâvan cuûa caùc côõ oáng treân laø: - OD 560mm: 19,6 mm. - OD 710mm: 24,9mm. 8. Ñoái vôùi moái noái giöõa 02 ñaàu oáng HDPE coù theå baèng caùc phöông phaùp sau : tuøy theo yeâu caàu thieát keá kyõ thuaä: - Laép gheùp 2 ñaàu oáng trôn: + Haøn ñoái ñaàu 2 ñaàu oáng. + Duøng oáng coù 2 ñieän cöïc.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 38/36 -
 • 39. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Laép gheùp 2 ñaàu trôn daïng thuùc laøm kín baèng caùc voøng oring. - Caùc moái noái treân sau khi laép gheùp phaûi ñaït toái thieåu 10 bar.III. OÁNG VAØ PHUÏ TUØNG THEÙP: - OÁng theùp phaûi ñaït tieâu chuaån JIS G 3452 vaø JIS G 3443 haëoc AWWA C200 haëoc töông ñöông. - Phuï tuøng oáng theùp saûn xuaát theo tieâu chuaån JIS B 2311 hoaëc JIS G 3451 hoaëc AWWA C208 hoaëc töông ñöông. - Oáng vaø phuï tuøng ñöôïc cheá taïo theo phöông phaùp haøn cuoán doïc hoaëc haøn cuoán xoaén hoaëc ñuùc. - OÁng ñöôïc saûn xuaát theo phöông phaùp haøn ñieän trôû ERW, hai ñaàu cuûa oáng phaûi thaúng vaø coù vaùt meùp. - Ñoä daøi tieâu chuaån moãi ñoïan oáng >=6 meùt. - Moãi oáng phaûi daäp caùc thoâng soá sau: Teân hoaëc maùc cuûa nhaø saûn xuaát; kyù hieäu oáng; kích côõ: ñöôøng kính qui öôùc(trong) x ñoä daøy; soá cuûa oáng; naêm thaùng saûn xuaát. - Caùc nguyeân toá hoùa hoïc cuûa vaät lieäu laøm oáng phaûi ñaûm baûo: + Caùc bon (C) ≤ 0,25% + Phoát pho (P) ≤ 0,04% + Man gan (Mn) ≤ 0,95% + Löu huyønh (S) ≤ 0,05% - Caùc kích thöôùc vaø thoâng soá cuûa oáng theo baûng sau : Ñöôøng kính Ñöôøng kính Ñoä daøy Troïng löôïng Aùp löïc thöû ngoaøi (mm) danh nghóa (mm) (kg/md) (Kpa) (mm) 168,3 (± 0,8) 150 4,78 (+12,5%) 19,27 7030 219,1 (± 1) 200 6,35 (+12,5%) 33,31 7170 273,1 (± 1,3) 250 6,35 (+12,5%) 41,75 5790 323,9 (± 1,5) 300 7,14 (+12,5%) 55,75 5450 - Lôùp baûo veä beân trong vaø ngoaøi oáng : OÁng phaûi ñöôïc phuû 1 lôùp boät keõm hoaëc lôùp sôn coù chöùa keõm cuøng vôùi moät lôùp Epoxy baèng caùch- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 39/36 -
 • 40. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT phun xì, hoaëc queùt choåi, hoaëc laên ru loâ beân trong vaø beân ngoaøi oáng ñeå baûo veä. - Chieàu daøy tieâu chuaån cuûa lôùp phuû baûo veä oáng theùp phaûi ñaït 300 micron. Beà maët lôùp phuû sau khi khoâ phaûi ñeàu, nhaün vaø boùng ñeå traùnh laøm taêng toån thaát thuûy löïc trong oáng khi vaän chuyeån nöôùc. - Phuï kieän ñöôøng oáng phaûi coù cuøng cöôøng ñoä vôùi cöôøng ñoä cuûa oáng. Caùc vaønh ñai gia cöôøng hoaëc caùc ñieåm ñaáu noái seõ ñöôïc cung caáp ôû caùc vò trí ñöôïc yeâu caàu ñuùng theo tieâu chuaån AWWA Höôùng daãn M11 vaø ñeå ñaùp öùng vôùi caùc ñieàu kieän laøm vieäc laø 0,98 MPa. - Kích thöôùc cuûa caùc phuï kieän ñöôøng oáng seõ theo ñuùng caùc thoâng soá sau ñaây: 125 mm vaø nhoû hôn : JIS B2311 150 mm vaø lôùn hôn : JIS B2311 (ñeán 2000 mm) hoaëc JIS G3451 hoaëc AWWA C208 - Caùc loaïi cuùt coù goùc leäch laø 22,5 ñoä vaø nhoû hôn seõ laø cuùt hai maûnh. Caùc loaïi cuùt coù goùc leäch treân 22,5 ñoä vaø ñeán 45 ñoä seõ ñöôïc cheá taïo söû duïng ba maûnh. Caùc loaïi cuùt coù goùc leäch treân 45 ñoä seõ laø cuùt 4 maûnh. * Coâng taùc nghieäm thu: - Beà maët ngoaøi vaø trong cuûa oáng vaø phuï tuøng phaûi trôn laùng, khoâng ñöôïc bong troùc caùc lôùp sôn phuû, khoâng coù veát nöùt, khuyeát taät. - Caùc kích thöôùc ñuùng theo baûn veõ, taøi lieäu kyõ thuaät catalogues. - Ñòa ñieåm kieåm tra aùp löïc do nhaø thaàu ñeà xuaát, aùp löïc thöû 12 bar/3 phuùt. Neáu baát kyø oáng vaø phuï tuøng naøo khoâng ñaùp öùng ñeàu phaûi loaïi toaøn boä l6 haøng.IV. VAN : IV.1 VAN COÅNG: - Van saûn xuaát cho ngaønh caáp nöôùc: tieâu chuaån ISO 7259 - 1998 hoaëc BS5163 - 1989 (tieâu chuaån naøy ñöôïc chöùng nhaän bôûi moät thaønh vieân hay “quoác gia” thuoäc toå chöùc quoác teá coâng nhaän).- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 40/36 -
 • 41. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Loã khoan maët bích theo tieâu chuaån ISO 7005-2 PN10 hoaëc töông ñöông. - Khoaûng caùch giöõa hai maët bích: theo tieâu chuaån ISO 5752 baûng 1, series 3 hoaëc töông ñöông. - Tieâu chuaån sôn eposy : AWWA C550 – 2001 hoaëc töông ñöông. - Treân thaân van phaûi theå hieän caùc noäi dung sau : kyù hieäu loâgoâ (hoaëc teân) cuûa nhaø saûn xuaát, côõ van, tieâu chuaån saûn xuaát, caáp aùp löïc, thaùng naêm saûn xuaát (neáu coù). - Loaïi van chìm, ñaùy phaúng, coù muõ chuïp ty van. - Aùp löïc laøm vieäc: PN10. - Van ñöôïc ñoùng theo chieàu kim ñoàng hoà. - Thaân van vaø naép van: + Gang xaùm theo tieâu chuaån TCVN 1695 – 1975 hoaëc töông ñöông vaø coù maùc toái thieåu GX 18 – 36; hoaëc gang caàu theo tieâu chuaån TCVN 5016 – 1989 (aùp duïng cho caùc côõ) hoaëc töông ñöông vaø coù maùc toái thieåu GC 45 – 5. + Ñöôïc sôn baèng Epoxy (trong vaø ngoaøi; keå caû sôn loùt) vôùi beà daøy lôùp sôn toái thieåu laø 250 µm. - Ñóa van : + Gang xaùm theo tieâu chuaån TCVN 1695 – 1975 hoaëc töông ñöông vaø coù maùc toái thieåu GX 18 – 36; hoaëc gang caàu theo tieâu chuaån TCVN 5016 – 1989 (aùp duïng cho caùc côõ) hoaëc töông ñöông vaø coù maùc toái thieåu GC 45 – 5. + Ñöôïc boïc cao su EPDM hoaëc urethane. - Ty van (truïc vít me) baèng theùp khoâng ræ coù maùc toái thieåu 08Cr18Ni10Ti (töông ñöông SUS304). - Ñai oác (laép treân ñóa van) baèng hôïp kim ñoàng coù maùc toái thieåu OT58 (58%Cu, 40%Zn; 2%Pb). - Caùc ñeäm kín ty van baèng cao su neoprene hoaëc töông ñöông.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 41/36 -
 • 42. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Muõ chuïp ty van coù cuøng vaät lieäu vôùi thaân van vaø coù kích thöôùc ôû ñaàu chuïp laø 30x30 mm (dung sai ±2mm), ñöôïc baét chaët vaøo ñaàu ty van (truïc vít me) baèng bu loâng (hoaëc vít chìm) theùp khoâng ræ coù maùc 304. - Caùc buloâng lieân keát thaân vaø naép van vaø coù kích thöôùc ôû ñaàu chuïp laø 30x30mm (coù dung sai ±2mm), ñöôïc baét chaët vaøo ñaàu ty van (truïc vít me) baèng buloâng (hoaëc vít chìm) theùp khoâng ræ. - Nhaø thaàu phaûi keøm theo caùc taøi lieäu sau ñaây khi nghieäm thu: + Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù do cô quan coù thaåm quyeàn caáp (baûn chính), hoaëc baûn phuï (coù chöõ kyù vaø daáu tröïc tieáp) hoaëc baûn sao coù coâng chöùng cuûa cô quan coù thaåm quyeàn (Phoøng coâng chöùng hoaëc laõnh söï quaùn nöôùc saûn xuaát taïi Vieät Nam). + Giaáy chöùng nhaän kieåm tra chaát löôïng xuaát xöôûng (test report) do nhaø saûn xuaát cung caáp veà maùc vaät lieäu, beà daøy lôùp sôn phuû, aùp löïc thöû nghieäm, .....(baûn chính). + Giaáy chöùng nhaän soá löôïng vaø chaát löôïng haøng hoùa do nhaø saûn xuaát cung caáp (baûn chính). + Caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa Nhaø saûn xuaát vaø saùch höôùng daãn laép ñaët vaän haønh, baûo trì vaø söûa chöõa(baûn chính). - Kieåm tra aùp löïc vôùi tyû leä 100%, van naøo khoâng ñaït yeâu caàu thì loaïi van ñoù: + AÙp löïc thaân: 16 bar trong 3 phuùt. + AÙp löïc kín ñóa va: 12 bar trong 3 phuùt. + Yeâu caàu: Nhaø cung caáp phaûi chuaån bò choïn ñòa ñieåm coù thieát bò thöû aùp löïc (giaøn thöû aùp löïc, rieâng ñoàng hoà aùp löïc phaûi coù tem kieåm ñònh cuûa Trung taâm 3 coøn hieäu löïc). IV.2 VAN CHOÁNG VA: - Laø loaïi van coù 2 maët bích song song nhau vaø ñoàng taâm, trong ñoù maët bích ñöôïc khoan theo tieâu chuaån ISO 7005-2-1988 PN10 hoaëc töông ñöông.- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 42/36 -
 • 43. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Van ñöôïc thieát keá deå duy trì ñoùng van ôû aùp löïc giôùi haïn taïi ngoõ vaøo. Khi vaän haønh, van ñöôïc taùc ñoäng bôûi aùp löïc qua van ñieàu khieån (pilot). Van môû nhanh ñeå giöõ oån ñònh aùp löïc nhöng ñoùng chaäm ñeå khöû buùa nöôùc. - Thaân van coù daïng caàu, 2 maët bích song song nhau vaø ñoàng taâm. - Boä ñieàu khieån bao goàm caùc boä phaän sau: + Van maøng kieåu globe body + Van ñieàu khieån aùp löïc. + Boä loïc vaø van kim. + Boä chæ thò ñoùng môû van. - Thaân vaø naép van ñöôïc cheá taïo töø gang caàu maùc toái thieåu GC45-5 hoaëc töông ñöông sôn phuû moät lôùp Epoxy xanh daøy toái thieåu 250µm. - Maøng ñöôïc laøm baèng sôïi nylon boïc cao su toång hôïp. - Loø xo, ty van theùp khoâng ræ coù maùc toái thieåu 304. - OÁng ñaáu noái cho heä thoáng control: hôïp kim ñoàng coù maùc theo tieâu chuaån ASTM B62 hoaëc töông ñöông. - Ñoái vôùi Boä loïc vaø van kim + Thaân van : ñoàng thau maùc OT 58 + Kim (needle) theùp khoâng ræ maùc toái thieåu 304. + Caùc chi tieát khaùc: ñoàng thau maùc toái thieåu OT 58. - Boä chæ thò vò trí (position indicator); ñoàng thau. Rieâng oáng chæ thò laø loaïi thuûy tinh chòu nhieät toát. - Van ñöôïc vaän haønh töï ñoäng, aùp löïc ñöôïc caøi ñaët vaø ñieàu chænh moät caùch deã daøng. IV.3 VAN XAÛ KHÍ: - Van xaû khí yeâu caàu laø loaïi keát hôïp (Combiration air valve) ñöôïc saûn xuaát phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån AWWA C512-92. - Thaân van vaø chuïp van baèng gang xaùm tieâu chuaån ASTM A 126 haïng B hoaëc gang deõo theo tieâu chuaån ASTM A536, ñöôïc sôn phuû hoaøn toaøn baèng boät epoxy vôùi chieàu daøy toái thieåu 250 micron; Quaû noåi baèng theùp khoâng ræ- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 43/36 -
 • 44. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT 304 ; caùc phuï kieän khaùc laøm baèng theùp khoâng ræ ; caùc ñeäm baèng cao su Buna-N. - AÙp suaát laøm vieäc ñöôïc thieát keá toái thieåu laø 10 bars. - Ñaàu vaøo cuûa van xaû khí phaûi laø maët bích Þ100 ñeå noái vôùi van chaën Þ100. Maët bích coù theå ñöôïc ñuùc lieàn vôùi thaân van hoaëc ñöôïc ñuùc rôøi roài gaén chaët vaøo mieäng vaøo cuûa van . Caùc maët bích ñöôïc saûn xuaát theo tieâu chuaån ISO 7005-2 vôùi aùp suaát laøm vieäc PN10. - Nhaø thaàu phaûi keøm theo caùc taøi lieäu sau ñaây khi nghieäm thu: + Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù do cô quan coù thaåm quyeàn caáp (baûn chính), hoaëc baûn phuï (coù chöõ kyù vaø daáu tröïc tieáp) hoaëc baûn sao coù coâng chöùng cuûa cô quan coù thaåm quyeàn (Phoøng coâng chöùng hoaëc laõnh söï quaùn nöôùc saûn xuaát taïi Vieät Nam). + Giaáy chöùng nhaän kieåm tra chaát löôïng xuaát xöôûng (test report) do nhaø saûn xuaát cung caáp veà maùc vaät lieäu, beà daøy lôùp sôn phuû, aùp löïc thöû nghieäm, .....(baûn chính). + Giaáy chöùng nhaän soá löôïng vaø chaát löôïng haøng hoùa do nhaø saûn xuaát cung caáp (baûn chính). + Caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa Nhaø saûn xuaát vaø saùch höôùng daãn laép ñaët vaän haønh, baûo trì vaø söûa chöõa(baûn chính).V. OÁNG uPVC : - Theo tieâu chuaån AS/NSZ 1477-1999 PN12-baûng 4.3-series 2 ñaây laø caùc tieâu chuaån cho oáng nhöïa coù ñöôøng kính ngoaøi phuø hôïp vôùi ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng gang. - Chieàu daøi höõu duïng 6m/oáng. - Ñaàu oáng laø loaïi oáng thuùc (push on). - Voøng ñeäm noái oáng duøng joint ñaøn hoài theo tieâu chuaån AS 1646-1992 hoaëc töông ñöông. 0 - AÙp suaát : PN12 ôû 23 C.VI. BULOÂNG – ÑAI OÁC a. Buloâng – ñai oác ñöôïc cheá taïo töø theùp thöôøng:- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 44/36 -
 • 45. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG VAØ THUYEÁT MINH GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - Tieâu chuaån aùp duïng: TCVN 1916-1995 hoaëc töông ñöông. - Bu loâng ñöôïc cheá taïo töø theùp vôùi maùc toái thieåu laø C35 hoaëc töông ñöông. Rieâng ñai oác coù theå ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu cuøng loaïi vôùi buloâng hoaëc vaät lieäu thaáp hôn 1 caáp. - Caáp beán : toái thieåu 6.6. - Ñöôïc nhuùng noùng keõm noùng, maï keõm hoaëc maï ñieän phaân. b. Bu loâng – ñai oác ñöôïc cheá taïo töø theùp khoâng r¾: - Tieâu chuaån aùp duïng : TCVN 1916-1995 hoaëc töông ñöông. Rieâng vaät lieäu, cô, hoùa tính tham khaûo tieâu chuaån TCVN 2735-1978 hoaëc töông ñöông. - Bu loâng ñöôïc cheá taïo töø theùp vôùi maùc toái thieåu laø 30Cr13 hoaëc 40Cr13 hoaëc töông ñöông. - Caáp beàn: toái thieåu 6.6.VII. JOINT CAO SU - Bao goàm caùc loaïi joint nhö maët bích, lavril, express, van goùc lieân hôïp. - Tieâu chuaån aùp duïng: ISO 4633-2002 hoaëc töông ñöông. - Ñoä cöùng joint: (45-55) shores. Tp. HCM, ngaøy thaùng naêm 2010 ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU- Döï aùn : XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SAÏCH CHO HUYEÄN CAÀN GIÔØ .- Goùi thaàu soá 9 : “XL3: THIEÁT KEÁ, CUNG CAÁP VAÄT TÖ COØN LAÏI VAØ THI COÂNG XAÂY LAÉP TUYEÁN OÁNG TÖØ TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 1 TÔÙI TRAÏM BÔM TAÊNG AÙP 2 VAØ ÑÖÔØNG COÂNG VUÏ”. - Trang 45/36 -

×