โรงเรียน

392 views
340 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียน

 1. 1. L/O/G/O โรงเรียนในฝัน www.themegallery.com
 2. 2. กลยุุทธ์หลก ั ๑. ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรี ยนมีระบบบริ หารจัดการที่ดี α . พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ řý Ð Ŕ ł ŀ ă ńş ă¼ŀ ๓. สร้างเสริ มศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเ้ ป็นมืออาชีพ ๔. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรี ยนในการใช้เทคโนโลยี ęŀ ăęŞřğĐŚąľ ł ŀ ăęŐęŀ ă ů Ĺ ๕. ระดมสรรพกําลงสร้างภาคีเครือข่ายอุปถมภที่เข้มแข็ง ั ั ์ www.themegallery.com
 3. 3. กรอบการพัฒนาต้ นแบบโรงเรียนในฝัน 1. ปรับภูมิทัศน์ และสิ่ งแวดล้ อมให้ เอือต่ อการเรียนรู้ ้ 2. ปรับปรุงห้ องปฏิบัตการต่ าง ๆ ได้ แก่ ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา ิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ e-classroom 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ โดยนํา ICT มาใช้ 4. พฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ั 5. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนwww.themegallery.com
 4. 4. การตรวจเยียมต้ นแบบโรงเรียนในฝัน ่www.themegallery.com
 5. 5. กลุ่มสาระภาษาไทยwww.themegallery.com
 6. 6. กลุ่มสาระศิลปะwww.themegallery.com
 7. 7. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์www.themegallery.com
 8. 8. กลุ่มสาระการงานอาชีพwww.themegallery.com
 9. 9. กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศwww.themegallery.com
 10. 10. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์www.themegallery.com
 11. 11. คอมพิวเตอร์www.themegallery.com
 12. 12. Mini English Programwww.themegallery.com
 13. 13. กลุ่มสาระสั งคมศึกษาwww.themegallery.com
 14. 14. กลุ่มสาระสุ ขศึกษา พลศึกษาwww.themegallery.com
 15. 15. งานพยาบาลwww.themegallery.com
 16. 16. ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนwww.themegallery.com
 17. 17. ประกาศผลรับรองเป็ นต้ นแบบฯwww.themegallery.com

×