การเมืองในองค์การ

13,052 views
12,809 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,052
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเมืองในองค์การ

 1. 2. นำเสนอโดย นางนายีบะห์ ดาหายี รหัส 5320121216 นางเพชรรัตน์ เอกจิตต์ รหัส 5320121222 นายมะเพาซี ดาหายี รหัส 5320121224 น . ส . วันเพ็ญ ทองเกตุ รหัส 5320121235 น . ส . ทิศา ทองบุญ รหัส 5320121213
 2. 3. ความหมายของการเมือง <ul><li>เอ็ชลาสเวลล์ (H.Lasswell) ได้ให้ความหมายของการเมืองไว้ว่าหมายถึง ใครได้อะไรเมื่อไรและอย่างไร คำนึงถึงปัจจัยสี่ประการด้วยกัน กล่าวคือ การเมืองเป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคน ( ใคร ) สิ่งของ ( อะไร ) เวลา ( เมื่อไร ) และวิธีการ ( อย่างไร ) </li></ul>
 3. 4. ความหมายของการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>ดับเบิลยูเอเวลช์ (w. A. welsh) มองการเมืองทั้งในแง่ของกิจกรรมเนื้อหากระบวนการและพฤติกรรมซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างรวมๆแล้วเวลช์ได้ให้ความหมายของการเมืองไว้หลายนัยดังนี้คือ </li></ul><ul><li>1. การเมือง หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและวิธีปฏิบัติงานของรัฐบาล </li></ul>
 4. 5. ความหมายของการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>2. การเมือง หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนมนุษย์พยายามที่จะคิดหาทางแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคระหว่างสภาพการณ์ในปัจจบันและเป้าหมายที่พวกตนประสงค์จะนำมาปฏิบัติให้บรรลุความสำเร็จ </li></ul><ul><li>3. การเมืองหมายถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการขู่ว่าจะใช้ อำนาจหรืออำนาจบังคับบัญชา </li></ul>
 5. 6. ความหมายของการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>4. การเมืองหมายถึงกระบวนการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ( มนุษย์สิ่งของและจิตใจ ) ภายในกลุ่มองค์การและสังคม </li></ul><ul><li>5. การเมืองหมายถึงการพยายามตั้งคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาที่มนุษย์กำลังประสบอยู่และคำตอบที่จะตอบคำถามนั้นจะเป็นแนวทางที่กำหนดโครงสร้างของสังคมเช่นความยุติธรรมคืออะไรยุติธรรมที่จุดเริ่มต้นหรือที่เส้นชัยเป็นต้น </li></ul><ul><li>6. การเมืองหมายถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอำนาจอิทธิพลภาวะผู้นำและการตัดสินใจจะเห็นได้ว่าความหมายนี้เน้นเนื้อหาของการเมือง </li></ul>
 6. 7. ความหมายของการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>ไอแซก (A.C. Isaak) ได้ให้ความหมายของการเมือง ในแง่ของเนื้อหา ว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่รัฐบาลกระทำซึ่งอาศัยตัวบทกฎหมายเป็นแนวทาง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจ อำนาจหน้าที่และความขัดแย้ง เป็นกระบวนการทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการชิงดีชิงเด่นและการร่วมมือกันในการการใช้อำนาจเพื่อตัดสินใจในนามของกลุ่ม ส่วนในแง่ของวิธีการนั้น ไอแซก มองว่า การเมือง หมายถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีค่าสำหรับกลุ่มองค์การและสังคมและการจัดสรร </li></ul><ul><li>โฟรแมน (L.A. Froman, Jr.) กล่าวว่า การเมือง หมายถึง การกระจายความได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ระหว่างบุคคลส่วนใครจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการคือชนิดของกระบวนการตัดสินใจคนที่เข้ามามีส่วนร่วมและทรัพยากรที่มีอยู่ </li></ul>
 7. 8. ความหมายของการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>แอลโรเจอร์ส (L. Rogers) มองว่าการเมืองเป็นศาสตร์และศิลปะของการปกครองของรัฐบาล รวมถึงชีวิตและพฤติกรรมทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและบุคคล พลังที่ก่อให้เกิดรูป่ร่างและพลังที่กำหนดสรีระของรัฐนั่นก็คือโครงสร้างแห่งรัฐซึ่งระบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อยและหน่วยใหญ่ฉะนั้นการเมืองจึงมีอาณาบริเวณครอบคลุมถึงรัฐบาลรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชนซึ่งจะเป็นตัวกำหนดการกระทำและการปฎิบัติทางการเมืองยุทธวิธีและกลยุทธ์ของนักการเมืองและการดำเนินการต่างๆทางการเมืองมองในแง่นี้การเมืองเป็นเรื่อการกำหนดนโยบายส่วนการบริหารเป็นการนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติอย่างไรก็ดีการเมืองและการบริหารมักจะคาบเกี่ยวกันอยู่เสมอยากที่จะแยกออกจากกันได้ในชีวิตจริง </li></ul>
 8. 9. ความหมายของการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>จีเอธีโอดอร์สันและเอจีธีโอดอร์สัน (G.A. Theodorson and A.G. Theodorson) มองว่าการเมืองหมายถึงกระบวนการของการสร้างนโยบายโดยการเข้าไปมีอิทธิพลหรือควบคุมแหล่งของอำนาจและอำนาจหน้าที่กระบวนการดังกล่าวนี้รวมถึงการแข่งขันซึ่งกันและกันและมักจะมีความขัดแย้งรวมอยู่ด้วยเสมอ </li></ul>
 9. 10. ความหมายของการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>สรุปได้ว่า การเมือง หมายถึง กิจกรรมเนื้อหากระบวนการและพฤติกรรมในอันที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีค่าสำหรับกลุ่มองค์การและสังคมและการจัดสรรดังกล่าวนั้นจะต้องมีผลบังคับตามกฎเกณฑ์ขององค์การและกฎหมายของประเทศชาติหรือกฎเกณฑ์ขององค์การ </li></ul><ul><li>   </li></ul>
 10. 11. ประเภทของการเมือง <ul><li> จะแบ่งประเภทการเมืองออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือการเมืองภายนอกองค์การและการเมืองภายในองค์การ </li></ul><ul><li>1. การเมืองภายนอกองค์การ หมายถึง การที่องค์การออกไปต่อสู้ศัตรูหรือเจรจาปรองดองกับมิตรที่อยู่ภายนอกองค์การเพื่อให้ตนได้มาซึ่งความชอบธรรมหน้าที่ความรับผิดชอบหรือการเป็นเจ้าของเรื่องใดเรื่องหนึ่งความชอบธรรมก็ดีหน้าที่ความรับผิดชอบก็ดีหรือการเป็นเจ้าของเรื่องก็ดีจะเป็นหลักประกันที่องค์การสามารถจะอ้างกับผู้อื่นได้ว่าสิ่งที่ตนกำลังปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยู่นั้นมีผลบังคับตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้อื่นมายื้อแย่งความชอบธรรมหน้าที่ความรับผิดชอบหรือการเป็นเจ้าของของเรื่องไปเสียจากตน </li></ul>
 11. 12. ประเภทของการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>2. การเมืองภายในองค์การ หมายถึง การจัดสรรปันส่วนภายในองค์การ อาณาบริเวณและความรุนแรงของการต่อสู้ระหว่างมิตรและศัตรูภายในองค์การจะน้อยกว่าภายนอกองค์การ </li></ul>
 12. 13. ความหมายของการเมืองในองค์การ <ul><li>ตามความหมายของนักวิชาการที่นิยามไว้มีหลายนิยาม ดังเช่น </li></ul><ul><li>1) การเมืองในองค์การ หมายถึง การใช้อำนาจในองค์การ เพื่อจัดสรรทรัพยากร หรือเพื่อการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>2) การเมืองในองค์การ หมายถึง ความสามรถในการจัดการกับทรัพยากร พลังงาน ข่าวสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบุคคล หรือกลุ่มคน </li></ul>
 13. 14. ความหมายของการเมืองในองค์การ ( ต่อ ) <ul><li>3) การเมืองในองค์การ หมายถึง การกระทำใดๆ ของบุคคลที่ไม่เป็นทางการขององค์การที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น เพื่อให้เกิดการทำงานตามเป้าหมายของตน </li></ul><ul><li>4) การเมืองในองค์การ หมายถึง พฤติกรรมใดๆ ของสมาชิกภายในองค์การที่มุ่งสนองผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>5) การเมืองในองค์การ หมายถึง การใช้เทคนิค หรือกลวิธีหลายๆอย่าง เพื่อให้ได้รับความสนับสนุน ความก้าวหน้าในอาชีพ และ / หรือ ได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น </li></ul>
 14. 15. ประเภทของการเมืองในองค์การ <ul><li>ศีริวรรณ เสรีรัตน์ (2543 : 223 ) กล่าวว่า การเมืองในองค์การมี 2 ประเภท คือ </li></ul><ul><li>1) พฤติกรรมทางการเมืองตามกฎหมาย ( Legitimate Political Behavior ) หมายถึง การเมืองตามปกติ เป็นการกระทำตามหัวหน้าตามสายบังคับบัญชา รูปแบบของการรวมตัวกัน การปฏิบัติตามนโยบายขององค์การ การตัดสินใจ การพัฒนาการตัดสินใจ และการพัฒนาการติดต่อนอกองค์การ โดยผ่านกิจกรรมที่เป็นมืออาชีพ เหล่านี้จะกระทำอย่างเป็นทางการโดยผ่านสาย การบังคับบัญชาตามลำดับขั้น </li></ul>
 15. 16. ประเภทของการเมืองในองค์การ ( ต่อ ) <ul><li>2) พฤติกรรมทางการเมืองที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ( Illegitimate Political Behaviors ) เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ รุนแรง ละเมิดกฎเกณฑ์ กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา การแถลงการณ์ถึงสิ่งที่ผิดของผู้บริหารต่อสาธารณชน และการที่กลุ่มของพนักงานนัดหยุดงานพร้อมๆกัน </li></ul>
 16. 17. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เชิงการเมือง (Political tactics and strategy) <ul><li>กลยุทธ์เชิงการเมืองแบบมีจริยธรรม (Ethical political tactics) เป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารใช้เพื่อการได้มาซึ่งอำนาจและการรักษาไว้ซึ่งอำนาจโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น </li></ul>
 17. 18. แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ได้ 3 แบบ <ul><li>กลยุทธ์เพื่อแสวงหาอำนาจ </li></ul><ul><li>กลยุทธ์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>กลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเชิงการเมือง </li></ul>
 18. 19. กลยุทธ์ทางการเมืองแบบไร้จริยธรรม (Unethical political tactics) <ul><li>เป็นการกระทำหรือพฤติกรรมให้ได้มาซึ่งอำนาจหรือใช้อำนาจไปในทางที่ไม่สุจริตเพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนตน จึงเป็นกลยุทธ์เชิงการเมืองที่เป็นแง่ลบ </li></ul>
 19. 20. ตัวอย่างกลยุทธ์ทางการเมืองแบบไร้จริยธรรม <ul><li>ใช้วิธีการแอบแทงข้างหลัง (Back stabbing) </li></ul><ul><li>ใช้วิธีกดดันข่มขู่ให้อยู่ในภาวะจำยอม (Undue pressure) </li></ul><ul><li>ใช้วิธียกขึ้นให้สูงก่อนปล่อยให้ตกลงมา (Setting a person up for failure) </li></ul><ul><li>กลยุทธ์แบ่งแยกแล้วปกครอง (Devided and ruled) </li></ul>
 20. 21. สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมือง <ul><li>ไมส์ (Miles, 1980) กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์การมาจากสาเหตุ 5 ประการได้แก่ </li></ul><ul><li>ความไม่ชัดเจนของเป้าหมาย </li></ul><ul><li>การมีทรัพยากรที่จำกัด </li></ul><ul><li>ผลกระทบจากเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม </li></ul><ul><li>การตัดสินใจที่ขาดหลักเกณฑ์แน่นอน </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงขององค์การ </li></ul><ul><li>( สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2544). </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 21. 22. สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>ส่วนดิวบรอง (DuBrin, 1998) เห็นว่า ความต้องการมีอำนาจของแต่ละคนมาจากเหตุผลที่แตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองขึ้นในองค์การสรุปได้ 6 สาเหตุ ดังนี้ </li></ul><ul><li>การมีโครงสร้างแบบปิรามิดขององค์การ (Pyramid-shaped organization) </li></ul><ul><li>การใช้เกณฑ์มาตรฐานแบบอัตนัยในการประเมินผลงาน (Subjective standard performance) </li></ul>
 22. 23. สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมือง ( ต่อ ) <ul><li>3. สภาพแวดล้อมที่ขาดความแน่นอนและมีความผันผวนสูง (Environmental uncertainty and turbulence) </li></ul><ul><li>4. การรู้สึกขาดความมั่นคงด้านอารมณ์ </li></ul><ul><li>(Emotional insecurity) </li></ul><ul><li>5. ความต้องการมีอำนาจบังคับคนอื่นในแง่ไม่ดี </li></ul><ul><li>(Machiavellian tendencies) </li></ul><ul><li>6. ความขัดแย้งในเรื่องสำคัญ </li></ul><ul><li>(Disagreement over major issues) </li></ul>
 23. 24. พฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรมการเมืองในองค์การ <ul><li>นักไต่เต้า </li></ul><ul><li>นักอนุรักษ์ </li></ul><ul><li>พวกคลั่งอุดมการณ์ </li></ul><ul><li>พวกสนับสนุน </li></ul><ul><li>พวกรัฐบุรษ </li></ul>

×