Process management

 • 149 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
149
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫سيستم: )‪(SYSTEM‬‬ ‫اجزاء سيستم به شرح زير‬ ‫م يباشد:‬ ‫‌‬ ‫محي‬ ‫ط‬ ‫خروجي‬ ‫ها‬ ‫.1‬ ‫وروديها ‪Inputs‬‬ ‫.2‬ ‫خروجيها‬ ‫.3‬ ‫فرآيند ‪Process‬‬ ‫.4‬ ‫بازخورد‪Feedback‬‬ ‫.5‬ ‫محيط ‪Environment‬‬ ‫فرآيند‬ ‫‪Out puts‬‬ ‫با زخور‬ ‫‌‬ ‫د‬ ‫وروديه‬ ‫ا‬
 • 2. ‫نگرش سيستمي‬ ‫کالي خريداري شده‬ ‫خر ي د‬ ‫‪Q.C‬‬ ‫انباردار ي‬ ‫محصول نهايي‬ ‫تاييد شده‬ ‫نيازهاي شتري‬ ‫اطلاعات خريد‬ ‫طراحي‬ ‫محصول نهايي‬ ‫کالي آماده توليد‬ ‫تول ي د‬ ‫‪Q.C‬‬ ‫مشتري‬ ‫فروش‬ ‫محصول آماده‬ ‫مصرف‬ ‫انباردار ي‬ ‫تحو ي ل و ارسال‬ ‫صداي مشتري‬
 • 3. ‫نگرش زنجيري‬
 • 4. ‫فرآيند‬ ‫‪ ‬گروهي از وظيفه‌ هاي هم پيوند است‬ ‫‌‬ ‫كه با همديگر نتيجه‌ اي را ايجاد مي كنند.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫فرآيند مجموعه اي مشخص و مرتب شده از‬ ‫‌‬ ‫فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني‬ ‫معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده‬ ‫است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها،‬ ‫ساختاري براي عملكرد ارائه مي دهد.‬ ‫‌‬
 • 5. ‫1- مجموعه فعاليتهايي است كه داده ها ) وروديها ( را‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به ستانده‌ ها ) خروجيها ( تبديل مي كند .‬ ‫‌‬ ‫2- يك فعاليـت كه با استفاده از منابـع و بصـورت‬ ‫هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل‬ ‫داده ها به ستانده ها عمل مي‌ كند را مي توان‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به عنوان يك فرايند در نظر گرفت .‬ ‫رويكرد و زاويه اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ،‬ ‫‌‬ ‫به تحليل پديده‌ هاي پيرامون خود پرداخته و ارتباطات‬ ‫بين خود و آنها را تعيين و برقرار مي‌ سازد .‬
 • 6. ‫توجه به پديده‌ هاي اطراف و پيرامون آنها در قالب‬ ‫شناسايي مجموعه فعاليتهايي كه داده‌ ها را به‬ ‫ستانده‌ ها تبديل مي نمايد .‬ ‫‌‬ ‫استفاده از مجموعه اي از فرايندهاي موجود در يك‬ ‫‌‬ ‫سازمان ، همراه با شناسايي و تعيين تعاملت اين‬ ‫فرايندها و مديريت آنها را مي توان به عنوان »‬ ‫‌‬ ‫نگرش فرايندي « مطرح كرد .‬ ‫) تعريف‬ ‫استاندارد (‬
 • 7. ‫مزاياي نگرش‬ ‫فرايندي‬ ‫1- براي كاركرد موثر يك سازمان ، شناسايي و‬ ‫ادارة فعاليتهاي به هم وابسته ضروري است .‬ ‫2- نگرش فرايندي ، به سازمان امكان مي دهد تا روي ارتباط‬ ‫‌‬ ‫بيـن تك تك فرايندهاي موجود در مجموعه اي از فرايندها و نيـز‬ ‫‌‬ ‫تركيب و تعامل آنها ، كنترل مستمر داشته باشد .‬
 • 8. ‫موارد مهم در نگرش فرايندي سيستم مديريت كيفيت‬ ‫درك و تامين نيازمنديها‬ ‫تعيين نتايج عملكرد فرايند و اثربخشي آن‬ ‫بهبود مستمر فرايندها بر اساس اندازه گيريهاي عيني‬ ‫‌‬
 • 9. ‫0002:1009 ‪ISO‬‬ ‫بهبود پي در پي‬ ‫سيستم مديريت كيفيت‬ ‫مسئوليت مديريت‬ ‫اندازه گيري،تجزيه و‬ ‫تحليل و بهبود‬ ‫خروجي‬ ‫محصول‬ ‫مديريت منابع‬ ‫شكل گيري محصول‬ ‫ورودي‬ ‫شكل 1 - مدل مبتني بر نگرش فرايندي درسيستم‬ ‫مديريت كيفيت‬
 • 10. ‫جايگاه نگرش فرايندي‬ ‫قبل از اقـدام به انجـام هـر نـوع فعاليتي در زمينة استقـرار‬ ‫ويـرايش سال 0002 استانداردهاي ايزو 0009 ، بايد اقـدام‬ ‫ه شناسايـي فراينـدهاي موجـود در داخل سازمان و محدود‬ ‫سيستـم مـديــريت كيفيـت نمــود . از اين رو لزم است با‬ ‫اجتناب از نگـرش جـزيـره اي حاكم بر ويـرايش سال 4991‬ ‫‌‬ ‫برخـورداري از نگـرش پكپارچة ويــرايش سال 0002 ، نسبت‬ ‫به شناسايي و تعيين ارتباط و تعاملت موجود بين فرايندهاي‬ ‫اصلي و فـرعي فعال در چارچــوب سيستم مـديـريت كيفيت‬ ‫سازمان اقدام نمود .‬
 • 11. ‫تعريف استاندارد 0002:0009 ‪ISO‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجموعه فعاليتهاي مرتبط به هم يا‬ ‫متعامل كه دروندادها را به بروندادها‬ ‫تبديل مي كند.‬ ‫‌‬ ‫يادآوري 1( دروندادهاي يك فرآيند عموما بروندادهاي ساير فرآيندها‬ ‫هستند.‬ ‫يادآوري 2( فرآيندها در يك سازمان عموما برنامهريزي مي‌شوند و تحت‬ ‫‌‬ ‫شرايط كنترل شده به اجرا در ميآيند تا ارزش افزوده حاصل گردد.‬ ‫‌‬ ‫يادآوري 3( فرآ يندي كه انطباق محصول حاصل از آن را نتوان به سهولت يا‬ ‫بطور اقتصادي مورد تصديق قرارداد، غالبا فرآيند ويژه مينامند.‬ ‫‌‬
 • 12. ‫مفاه ي م و واژگان‬ ‫عنوان فرآيند (‪Process‬‬ ‫‪)Title‬‬ ‫نام ي است که فرآ ي ند را با آن م ي شناس ي م .‬ ‫توص ي ه : ساده و در بر گ ي رنده مفهوم باشد ) طراح ي محصول جد ي د/‬ ‫خر ي د اقلم تول ي د ي (‬ ‫(‪Process‬‬ ‫هدف فرآيند ‪)Purpose‬‬ ‫ب ي ان کننده مقصود و هدف ي است که از اجرا ي‬ ‫فرآ ي ند تعق ي ب‬ ‫م ي کن ي م .‬ ‫توص ي ه : گو ي ا و شفاف باشد ) تام ي ن اقلم مورد ن ي از واحدها ي‬
 • 13. ‫مفاه ي م و‬ ‫فرآ ي ند‬ ‫دامنه واژگان‬ ‫مشخص کننده دقيق اينکه) فرآيند از کجا شروع و به کجا‬ ‫(‪Process Scope‬‬ ‫ختم‬ ‫مي شود، شامل چه مي شود و چه چيز را شامل نمي‬ ‫شود .‬ ‫توصيه : گوي ا و شفاف باشد )از ورود درخواست کال به تدارکات تاچيدمان اقلم خريداري‬ ‫درونداد هاي فرآيند (‪)Process Inputs‬‬ ‫شده در انبار(‬ ‫آن چ ي زها يي که در فرآ ي ند به خروج ي تبد ي ل م ي‬ ‫شوند قابل لمس )‪ (tangible‬ي ا غ ي رقابل لمس‬ ‫باشند .‬ ‫مثال : مواد ، تجه ي زات ، اطلعات‬
 • 14. ‫مفاه ي م و‬ ‫واژگان‬ ‫برونداد هاي فرآيند (‪)Process Outputs‬‬ ‫خدمت ي ا محصول ي که با ي د با خواسته ها ي از‬ ‫پ ي ش تع يي ن شده مطابقت داشته باشد . م ي‬ ‫توانند قابل لمس ي ا غ ي ر قابل لمس باشند .‬ ‫مثال : قطعه تول ي د شده ، داده ها ي ا ي جاد شده ، سوابق‬ ‫کنترل فرآيند (‪)Process Control‬‬ ‫نظارت و کنترل ي است که بر فرآ ي ند ، تحم ي ل م ي‬ ‫شود . م ي تواند داخل ي ي ا خارج ي باشد .‬ ‫مثال : مشتر ي ، قانون ، روشها ي داخل ي سازمان ، مم ي ز ي ها ي داخل ي‬
 • 15. ‫مفاه ي م و واژگان‬ ‫اثربخشي فرآيند ) ‪(Process Effectiveness‬‬ ‫توانايي فرآيند در حاصل نمودن نتايج طرح‬ ‫ريزي شده و معين .‬ ‫شاخص هاي فرآيند )‪( process Indicator‬‬ ‫ارزشي كه مي تواند براي تشخيص اثربخشي‬ ‫فرآيند به كار برده شود .‬ ‫توجه : معيار با شاخص متفاوت است . معيار‬ ‫يك اندازه است .‬
 • 16. ‫نگرش انجام فرآيندها در واحدهاي سازمان‬ ‫فرآيند يك‬ ‫فرآيند دو‬ ‫سازمان‬
 • 17. . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg,sbdf, nbg,sbdfb g, . jkw aeh lfkj hl . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg ‫فرآيند يك‬ ‫فرآيند دو‬ . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg .jkwaehlfkjhl . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg .jkwaehlfkjhl . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg
 • 18. ‫تصوير فرآيند‬ ‫برونداد ها‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫فرآيند‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫درونداد ها‬
 • 19. ‫شبكه‬ ‫فرآيندها‬ ‫فرآيند‪A‬‬ ‫كنترل ‪C‬‬ ‫نتايج ‪، A‬كنترل ‪B‬‬ ‫ورودي ‪B‬‬ ‫فرآيند ‪B‬‬ ‫مكانيسم‬ ‫‪B‬‬ ‫نتايج ‪B‬‬ ‫ورودي‬ ‫‪C‬‬ ‫فرآيند ‪C‬‬ ‫مكانيسم‬ ‫‪C‬‬ ‫نتايج ‪C‬‬
 • 20. ‫انواع فرايندها‬ ‫:فرايندها به چهار دسته اصلي ذيل تقسيم مي شوند‬ ‫‪ ‬فرايندهاي هسته اي‬ ‫‪ ‬فرايندهاي اصلي‬ ‫‪ ‬فرايندهاي پشتيباني‬ ‫‪ ‬فرايندهاي مديريتي‬
 • 21. ‫فرايندهاي هسته اي‬ ‫اين دسته از فرايندها هدف اصلي از تشکيل سازمان‬ ‫مي باشند، به عبارت ديگر اين فرايندها مرتبط با‬ ‫محصولت توليدي يا خدمات ارائه شده توسط‬ ‫سازمان هستند.‬ ‫يک سازمان به تعداد محصولت يا خدمات ارائه شده‬ ‫به مشتريانش، فرايند هسته اي دارد.‬ ‫سازمان‬ ‫مشتري‬ ‫فرايند هسته اي‬
 • 22. ‫فرايندهاي اصلي‬ ‫اين دسته از فرايندها باعث تحقق فرايند هسته اي‬ ‫مي شوند به طوريکه اگر اين فرايندها وجود نداشته‬ ‫باشند فرايند هسته اي محقق نمي گردد.‬ ‫سازمان‬ ‫مشتري‬ ‫فرايند هسته اي‬ ‫فرايندهاي‬ ‫اصلي‬
 • 23. ‫فرايندهاي پشتيباني‬ ‫اين فرايندها باعث اجراي اثربخش فرايندهاي اصلي مي‬ ‫گردند .‬ ‫سازمان‬ ‫مشتري‬ ‫فرايند هسته اي‬ ‫فرايندهاي اصلي‬ ‫فرايندهاي‬ ‫پشتيباني‬
 • 24. ‫فرايندهاي مديريتي‬ ‫مجموعه فرايندهايي را گويند که در حيطه وظايف مديريت ارشد‬ ‫سازمان مي باشد.‬ ‫فرايند مديريتي‬ ‫سازمان‬ ‫مشتري‬ ‫فرايند هسته اي‬ ‫فرايندهاي اصلي‬ ‫فرايندهاي‬ ‫پشتيباني‬
 • 25. ‫‪SIPOC‬‬ ‫مثال نقشه فرايند براي فرايند مونتاژ و بسته‬ ‫بندي‬ ‫بسته بندي و مونتاژ‬ ‫‪QA‬‬ ‫‪Release‬‬ ‫‪Leak Test‬‬ ‫‪Packaging‬‬ ‫‪Tightening‬‬ ‫‪Fitting‬‬ ‫‪Bluing‬‬ ‫:‪Outputs‬‬ ‫:‪Customers‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫انبار)داخلي(‬ ‫مصرف كننده‬ ‫نهايي)خارجي(‬ ‫برنامه ريزي توليد‬ ‫خريد‬ ‫تضمين كيفيت‬ ‫• سوپاپهاي توليد‬ ‫ه‌‬ ‫شده يا بستهبندي‬ ‫ه‌‬ ‫شده‬ ‫• گزارش مواد‬ ‫مصرفي‬ ‫• گزارشات تست‬ ‫محصول‬ ‫‪PROCCESS‬‬ ‫:‪Inputs‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫سوپاپ‬ ‫بدنه‬ ‫مواد بسته بندي‬ ‫برنامه توليد‬ ‫:‪Suppliers‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫سازندههاي‬ ‫ه‌‬ ‫سوپاپ)داخلي-‬ ‫خارجي(‬ ‫سازندههاي‬ ‫ه‌‬ ‫بدنه)داخلي- خارجي(‬ ‫تامين كنندگان مواد‬ ‫بسته بندي‬ ‫برنامه ريزي خريد‬ ‫برنامه ريزي توليد‬
 • 26. ‫‪TURTLE‬‬ ‫افراد مرتبط‬ ‫فرايندهاي مديريتي‬ ‫منابع‬ ‫خروجي ها‬ ‫فرآيند‬ ‫ورودي ها‬ ‫روش هاي‬ ‫به کار گرفته شده‬ ‫فرآيندهاي پشتيبان‬ ‫شاخص هاي کنترلي‬
 • 27. ‫کار گروهي‬ ‫‪‬‬ ‫شناسايي و توصيف فر آ يندها و يافتن توالي و‬ ‫ارتباط بين آنها در قالب كار گروهي و‬ ‫تنگاتنگ افراد مرتبط امكان پذير است.‬ ‫• براي تعيين گروههاي مناسب لزم است ابتدا با همفكري و‬ ‫اتفاق نظر‬ ‫ه‌‬ ‫دامنه هر فرايند به طور حدودي مشخص گردد تا با يافتن پاسخ‬ ‫براي‬ ‫سئوالت مرتبط به وسيله اين تيمها فرايندها و توالي آنها تعيين‬ ‫گردد .‬ ‫پرسشها‬ ‫ه‌‬
 • 28. ‫پرسش ها‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هدف فر آ يند چيست ؟‬ ‫خروجيهاي فر آ يند چيست؟‬ ‫) محصولت/ محصولت ناخواسته(‬ ‫مشتري هاي فر آ يند كدامند و الزامات اين‬ ‫‌‬ ‫مشتري ها چيست؟‬ ‫‌‬
 • 29. ‫پرسش ها‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حدود و ثغور ) دامنه کاربرد( فر آ يند چيست ؟‬ ‫جريان و گردش کل ي فر آ يند چگونه است؟‬ ‫چه واحدهايي از سازمان در اين فر آ يند درگير‬ ‫مي شوند؟‬ ‫‌‬ ‫وروديهاي فر آ يندچيست؟‬ ‫) منابع/ مستندات/ اطلعات(‬
 • 30. ‫پرسش ها‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫شاخص هاي پايش فر آ يند جهت اطمينان از:‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬اجرا‬ ‫‪ ‬اثربخشي‬ ‫‪ ‬بهبود مداوم‬ ‫روش هاي پايش و تجزيه و تحليل كدامند؟‬ ‫‌‬
 • 31. ‫پرسش ها‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫كدامين الزامات استاندارد ايزو 0002:1009 در‬ ‫اين فرآيند بايد رعايت شود؟‬ ‫اين فر آ يند با كدامين فر آ يندها در ارتباط است؟‬ ‫افراد كليدي فر آ يند كدامند؟‬ ‫اين فر آ يند جزء فر آ يندهاي اصلي يا پشتيباني يا‬ ‫مديريتي است؟‬
 • 32. ‫مديريت فرايند‬ ‫بر اساس تعريف دمينگ مديريت بر فرايند شامل چهار‬ ‫:بخش ذيل مي باشد‬ ‫1- طرحريزي ‪PLAN‬‬ ‫‪ACTION PLAN‬‬ ‫2- اجراي برنامه ‪DO‬‬ ‫3- بررسي و کنترل ‪CHECK‬‬ ‫‪CHECK‬‬ ‫‪DO‬‬ ‫4- اقدامات ‪ACTION‬‬ ‫چهار مرحله فوق تحت عنوان چرخه دمينگ مطابق‬ ‫شکل روبرو معروف شد.‬
 • 33. ‫ باشند‬SMART ‫اهداف بايد‬ Specific: (‫ )مشخص‬relating to one thing and not others; particular Measurable: (‫ )قابل اندازه گيري‬the ability to discover the exact size, amount, etc of something Assignable: (‫ )قابل تخصيص‬the ability to give a job or responsibility to something or someone Realistic: (‫ )واقع بينانه‬having or showing a practical awareness of things as they are Time bound: (‫ )در محدوده زماني‬the ability to earn results in a defined time interval
 • 34. A C A C A C ‫بهبو‬ ‫د‬ A C A D S C P D ‫زمان‬ S D P D S D
 • 35. ‫اندازه گيري‬ ‫کيفيت‬ ‫کرازبي:‬ ‫شاخص اندازه گيري کيفيت، هزينه يابي‬ ‫فرآيند است‬
 • 36. ‫شاخص اندازه گيري کيفيت از فرمول ذيل استخراج مي‬ ‫گردد:‬ ‫هزينه هاي تطابق کيفيت‬ ‫= شاخص اندازه گيري کيفيت‬ ‫مجموع هزينه هاي کيفيت فرآيند‬ ‫مجموع هزينه هاي‬ ‫کيفيت فرآيند عبارت‬ ‫است از مجموع‬ ‫هزينه هاي تطابق‬ ‫و عدم تطابق‬ ‫کيفيت‬ ‫ايان ذکر است استاندارد هر صنعت براي اندازه گيري کيفيت متفاوت ا‬ ‫اما تمامي اين استانداردها به نوعي از شاخص فوق استفاده مي کنن‬
 • 37. ‫مديريت هزينه کيفيت فرايند‬ ‫يک دسته از هزينه هاي فرايند هزينه هاي کيفيت مي باشند که‬ ‫:شامل دو دسته زير هستند‬ ‫‪ ‬هزينه تطابق: هزينه هاي صرف شده جهت دستيابي به‬ ‫محصول با کيفيت‬ ‫‪ ‬هزينه هاي عدم تطابق: هزينه هايي که به دليل فقدان کيفيت‬ ‫محصول به سازمان تحميل مي گردد‬
 • 38. ‫هزينه شکست‬ ‫هزينه کنترل‬ ‫هزينه شکست خارجي‬ ‫هزينه شکست داخلي‬ ‫هزينه ارزيابي‬ ‫هزينه پيشگيري‬ ‫تحليل برگشتي ها‬ ‫ضايعات‬ ‫بازرسي و تست‬ ‫آموزش‬ ‫بيمه و گارانتي‬ ‫دوباره کاري‬ ‫بازنگري و تضمين کيفيت‬ ‫مستند سازي‬ ‫عدم رضايت مشتري‬ ‫فعاليت ميداني‬ ‫عدم رضايت مشتري داخلي مواد مصرفي تست ها‬ ‫عقب افتادن از برنامه توليد‬ ‫تجهيزات بازرسي‬ ‫نگهداري‬ ‫کنترل فرآيند‬
 • 39. ‫روش های تحلیل فرایند‬ ‫هفت ابزار کنترل آماري فرآيند‬
 • 40. ‫هفت ابزار كنترل فرآيند‬ ‫: آماري‬ ‫.1‬ ‫برگه ثبت داده ها‬ ‫.2‬ ‫هيستو گرام‬ ‫.3‬ ‫نمودار علت ومعلول‬ ‫.4‬ ‫نمودار پارتو‬ ‫.5‬ ‫نمودار تمركز نقصها‬ ‫.6‬ ‫نمودار پراكندگي‬ ‫.7‬ ‫نمودار كنترل‬
 • 41. ‫: برگه ثبت داده ها -1‬ ‫فرم جمع آوري اطلعات‬ ‫شماره قطعه:441327‬ ‫ماشين/ دستگاه: دريل51‬ ‫شرح فرايند: سوراخكاري‬ ‫اپراتور: سيفي‬ ‫پارامتركنترلي: قطرسوراخ‬ ‫بازرس: خسروي‬ ‫ابزار اندازه گيري : كوليس 31 ب- دقت 20/‬ ‫شماره‬ ‫تهيه :28/5/32‬ ‫نمونه‬ ‫نمونه‬ ‫نمونه‬ ‫زير‬ ‫ساعت‬ ‫تاريخ‬ ‫1‬ ‫تاريخ‬ ‫نمونه‬ ‫4‬ ‫نمونه‬ ‫5‬ ‫11/03‬ ‫حد بالي مهندسي:11/24‬ ‫پايين مهندسي:11/62 11/23‬ ‫00:8‬ ‫5/32‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫11/63‬ ‫11/43‬ ‫11/82‬ ‫2‬ ‫5/32‬ ‫00:21‬ ‫11/43‬ ‫11/23‬ ‫11/03‬ ‫11/43‬ ‫11/43‬ ‫3‬ ‫5/42‬ ‫00:8‬ ‫11/03‬ ‫11/03‬ ‫11/03‬ ‫11/43‬ ‫11/63‬ ‫4‬ ‫5/42‬ ‫00:21‬ ‫11/23‬ ‫11/43‬ ‫11/23‬ ‫11/23‬ ‫11/03‬ ‫گروه‬ ‫كد‬ ‫تغييرات‬ ‫شرح‬ ‫تغييرا‬ ‫ت‬ ‫حد‬
 • 42. ‫:هيستو گرام -2‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫قطر‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫53 11‬ ‫43 11‬ ‫23 11‬ ‫03 11‬ ‫82 11‬
 • 43. ‫:نمودار علت ومعلول -3‬ ‫مواداولي‬ ‫ه‬ ‫ماشين‬ ‫روش‬ ‫ها‬ ‫مشكل‬ ‫نيروي‬ ‫انساني‬ ‫محيط‬ ‫اندازه‬ ‫گيري‬
 • 44. ‫:نمودار پارتو -4‬ ‫رديف‬ ‫علل ضايعات‬ ‫در صد‬ ‫ضايعات‬ ‫نسبت درصد‬ ‫ضايعات‬ ‫1‬ ‫مك‬ ‫5/1‬ ‫35/2‬ ‫2‬ ‫شلله‬ ‫0/60‬ ‫0/600‬ ‫3‬ ‫انحراف‬ ‫1/50‬ ‫01/59‬ ‫4‬ ‫لنگي‬ ‫2/15‬ ‫62/2‬ ‫5‬ ‫فشردگي‬ ‫0/1‬ ‫1‬ ‫6‬ ‫شكستگي‬ ‫0/11‬ ‫1/2‬ ‫7‬ ‫نيامد مذاب‬ ‫0/51‬ ‫1/6‬ ‫8‬ ‫مشكل ت برقي‬ ‫0/15‬ ‫5/3‬ ‫جمع كل ضايعات محصول‬ ‫9/95‬ ‫001‬ ‫درصد آمار ضايعا ت قطعه ميل بادامك‬
 • 45. ‫:نمودار پارتو -4‬ ‫001‬ ‫09‬ ‫08‬ ‫07‬ ‫06‬ ‫02.35‬ ‫05‬ ‫04‬ ‫علل ضايعا ت‬ ‫03‬ ‫02.62‬ ‫02‬ ‫09.01‬ ‫01‬ ‫04.4‬ ‫03.5‬ ‫0‬ ‫ساير‬ ‫مشكل ت رقي‬ ‫احراف‬ ‫لنگي‬ ‫مك‬
 • 46. ‫:نمودار تمركز نقص ها -5‬ ‫تصويري است از يك محصول كه آن را از ابعاد مختلف نشان مي دهد‬ ‫با استفاده از اين شكل مي توان محل هاي ايجاد مشكل را مشخص‬ ‫كرد ومورد تجزيه وتحليل قرار داد‬ ‫محلهاي ايجاد مك در يك قطعه ريخته‬ ‫گري‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
 • 47. ‫:نمودار پراكندگي -6‬ ‫‪‬‬ ‫از اين نمودار براي پي بردن به رابطه بالقوه بين دو متغير‬ ‫استفاده مي شود.‬ ‫‪‬‬ ‫معمول براي تحت كنترل درآوردن فرآيند ها ،لزم است كه‬ ‫عوامل وابسته درآن فرايندها شناسايي شود.‬ ‫‪‬‬ ‫با تحت كنترل درآوردن يك عامل ،عامل ديگر نيز‬ ‫كنترل قرار مي گيرد.‬ ‫قطر‬ ‫لهيدگي‬ ‫نمودار پراكندگي قطر لهيدگي پرچ در مقابل‬ ‫تحت پرچ‬ ‫طول‬
 • 48. ‫:نمودار كنترل -7‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حدباليي‬ ‫خط مركزي‬ ‫حدپاييني‬ ‫زمان‬ ‫اندازه مشخصه مورد نظر‬ ‫با استفاده از اين نمودار مي توان نوسانات فرآيند را‬ ‫تحت كنترل در آورد.‬ ‫با اقدامات پيشگيرانه مي توان از توليد محصول معيوب‬ ‫جلو گيري كرد.‬
 • 49. ‫سازمان : مجموعه اي از افراد که در قالبي ساختاريافته‬ ‫و هماهنگ براي دستيابي به اهداف با يکديگر کار مي‬ ‫.کنند‬ ‫ساختارسازماني : ساختار سازماني يک نماد قابل رويت‬ ‫از کل فعاليت ها و فرايندهاي سازمان است که در آن‬ ‫وظايف کاري براي توليد محصول و ارائه خدمات، گروه‬ ‫بندي، تقسيم بندي و هدايت مي شوند.‬ ‫طراحي سازماني : فرايند ايجاد و تغيير ساختار سازماني‬ ‫است.‬
 • 50. ‫شش عنصر ساختار سازماني‬ ‫تخصص کاري‬ Departmentalization ‫بخش بندي‬ Chain of command ‫زنجيره فرماندهي‬ Span of control ‫دامنه کنترل‬ Centralization and decentralization ‫مرکزيت‬ Formalization ‫رسمي بودن‬ Work specialization      
 • 51. ‫شش عنصر ساختار سازماني‬ ‫تخصص کاري‬ ‫.وظايف با چه درجه اي به شغلهاي مختلف تقسيم بندي مي شوند‬ ‫بخش بندي‬ ‫.شغلها بر چه اساسي با هم گروه بندي مي شوند‬ ‫زنجيره فرماندهي‬ ‫.افراد و گروهها به چه کساني گزارش مي دهند‬ ‫دامنه کنترل‬ ‫يک مدير چند نفر را به صور ت کارا و اثربخش مي تواند هدايت کند.‬ ‫مرکزيت‬ ‫اختيار تصميم گيري با کجاست‬ ‫رسمي بودن‬ ‫قوانين و الزاما ت براي هايت مديران و پرسنل با چه درجه اي وجود‬ ‫دارد‬
 • 52. ‫تخصص کاري ‪Work specialization‬‬ ‫شناسايي فعاليتها و وظايف مورد نياز در سازمان براي رسيدن به اهداف سازمان‬ ‫کالي خريداري شده‬ ‫خر ي د‬ ‫‪Q.C‬‬ ‫انباردار ي‬ ‫محصول نهايي‬ ‫تاييد شده‬ ‫نيازهاي شتري‬ ‫اطلعات خريد‬ ‫طرحر ي ز ي ک ي ف ي ت‬ ‫محصول نهايي‬ ‫کالي آماده توليد‬ ‫تول ي د‬ ‫‪Q.C‬‬ ‫مشتري‬ ‫فروش‬ ‫محصول آماده‬ ‫مصرف‬ ‫انباردار ي‬ ‫تحو ي ل و ارسال‬ ‫صداي مشتري‬
 • 53. ‫بخش بندي ‪Departmentalization‬‬ ‫. تقسيم بندي مشاغل برحسب فعاليت ٰا ، محصل، منطقه جغرافيايي يا مشتريان‬ ‫ٰو‬ ‫ه‬
 • 54. Chain of command ‫زنجيره فرماندهي‬ ‫ارتبط عمودي بين واحدهاي سازمان به طوريکه مشخص کند چه کسي به چه‬ ‫.کسي گزارش مي دهد‬ Chief Executive Officer Executive Vice President Vice President Vice President Region 1 District A District B Region 2 District C President Vice President Region 3 District D Executive Vice President Vice President Region 4 District E Vice President Region 5 District F District G
 • 55. ‫دامنه کنترل ‪Span of control‬‬ ‫.تعيين تعداد سطوح وتعداد مديراني که ک سازمان دارد‬ ‫.تعداد افرادي که توسط يک مدير هدايت مي شوند‬ ‫1‬ ‫8‬ ‫46‬ ‫215‬ ‫‪Members at each level‬‬ ‫8 ‪Span of‬‬ ‫6904‬ ‫585 = ‪Managers‬‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫61‬ ‫46‬ ‫652‬ ‫4201‬ ‫6904‬ ‫563,1 = ‪Managers‬‬ ‫4 ‪Span of‬‬
 • 56. ‫مرکزيت ‪Centralization and decentralization‬‬ ‫.مرکزيت : تصميم گيري و اختيارا ت در سازمان در يک محل و نقطه مشخص صور ت مي گيرد‬ ‫.عدم تمرکز: تصميم گيري به سطوح پائينتر سازمان واگذار مي گردد‬
 • 57. ‫رسمي بودن ‪Formalization‬‬ ‫درجه استاندارد شدن مشاغل در سازمان‬