Sains

2,166 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sains

  1. 1. PENGENALANKanak-kanak pintar cerdas dan berbakat merupakan golongan yang di kategorikan mempunyaikeperluan pembelajaran yang khusus, juga mempunyai kelebihan intelek yang luar biasaberbanding rakan sebaya mereka. Oleh yang demikian, kelebihan yang dikurniakan kepadagolongan ini perlu dimanfaatkan agar mereka dapat member sumbangan yang besar kepadamasyarakat dan negara.Mereka merupakan salah satu aset negara yang berharga dan perlu diberi perhatiansewajarnya kerana mereka merupakan individu yang akan menerajui ilmu sedia ada ke tahapyang lebih tinggi. Tambahan pula, kanak-kanak yang mempunyai bakat dan potensi yang luarbiasa serta melebihi kebolehan rakan seusianya lebih dikenali sebagai kanak-kanak pintarcerdas (gifted). Murid pintar cerdas, berbakat dan kreatif merupakan individu yang mempunyaipotensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan.DEFINISIPintar CerdasGifted (pintar cerdas) ditakrifkan sebagai memiliki kebolehan yang umum melebihi dari populasiindividu tersebut. Kamus Dewan mengistilahkan pintar cerdas sebagai cekap dan pandaimanakala cerdas di definisikan sebagai sempurna akal. Stanford Binet (1916) merupakanorang pertama yang telah menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai The Stanford-Binet Test telah mendefinisikan pintar cerdas sebagai keupayaan individu memahami, membuatpertimbangan dan penaakulan dengan baik. Lewis Terman (1916) memberi definisi pintarcerdas sebagai seseorang yang berkebolehan berfikir secara abstrak. Marland (1972)mendefinisikan kanak-kanak berbakat itu seperti berikut:"Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who byvirtue of outstanding abilities are capable of high performance. These are children who requiredifferentiated educational programs and/or services beyond those normally provided by theregular school program in order to realize their contribution to self and society".Dari istilah persekutuan Amerika Syarikat, maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak-kanak, murid atau golongan muda adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaianyang tinggi dari segi bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan kepimpinan danjuga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan, serta mereka inimemerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapatdiperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka.Menurut Susan K. Golant di dalam bukunya The Joys and Challenges of Raising a Gifted Childsberpendapat kanak-kanak yang pintar cerdas menunjukkan minat yang tinggi bagi belajar,
  2. 2. curiga dan mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi kepada persekitaran serta berupayamenggabungkan beberapa maklumat dalam menghasilkannya. Umum pula mentakrifkan pintarcerdas sebagai kepandaian luar biasa yang dimiliki oleh individu. Individu yang dikatakan pintarcerdas ini mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan mengadaptasi segala cabaranpersekitaran kepada hidup dan mindanya. Terdapat pelbagai pandangan dan pendapatmengenai konsep pelajar pintar cerdas ini.BerbakatBakat adalah kedudukan seseorang yang dengan suatu pendidikan dan latihanmemungkinkannya mencapai kecekapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Dalam halini bakat merupakan interseksi dari faktor bawaan dan pengaruh lingkungan. Jadi apabilaseseorang terlahir dengan suatu bakat khusus, jika dididik dan dilatih, bakat tersebut dapatberkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya jika dibiarkan saja tanpapengarahan dan penguatan, bakat itu akan mati dan tak berguna. Bakat adalah tingkatkemampuan yang tinggi yang berhasil dicapai seseorang dalam keterampilan tertentu, demikianmenurut Tedjasaputra, MS, 2003. Menampilkan bakat diperlukan motivasi yang kuat disebutminat, iaitu kebebasan seseorang memilih segala sesuatu yang disukai, disenangi dan ingindilakukan. Gardner, 1993, mengganti istilah bakat dengan kecerdasan, saat mengusung teorikecerdasan jamak atau multiple intelligence yang cukup banyak dipakai.Manakala, Talent (berbakat) adalah kecenderungan atau kebolehan semulajadi yang unggul.Joseph Renzulli (1986) mengemukakan bahawa berbakat merupakan satu interaksi di antaratiga kelompok dasar sifat manusia iaitu kemampuan umum atau kemampuan spesifik melebihiaras biasa, komitmen tugas yang tinggi (motivasi) dan kreativiti yang tinggi. Menurut Renzulli,kanak-kanak berbakat adalah mereka yang memiliki atau berkemampuan mengembangkangabungan ketiga kelompok sifat tersebut dan mengaplikasikannya pada bidang kemanusiaanyang bernilai.KreatifKreatif bermaksud seseorang yang mempunyai kebolehan dalam mencipta, menghasilkan danmengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Dalam masa yang sama, sebagai satu komponenpenting dalam semua kegiatan intelektual dan ia merupakan suatu kebolehan untuk melahirkanidea-idea atau kebolehan untuk melahirkan banyak idea berkaitan dengan penyelesaian ataupenyelesaian sesuatu masalah (Guilford). Kreativiti merupakan teori-teori peribadi danpersekitaran yang relatif dengan amalan pengasuhan kanak-kanak (Gowen 1972). Individuyang kreatif adalah mereka yang mampu menjana pemikiran untuk mencipta barang atauperkhidmatan baru atau melaksanakan idea baru yang masih belum dicuba oleh orang lain.
  3. 3. CIRI-CIRI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS, BERBAKAT DAN KREATIFKanak-kanak dikatakan pintar cerdas sekiranya mempamerkan ciri kebolehan intelek umumyang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rakan sebaya mereka. Kanak-kanak ini di dapatisangat suka membaca bahan bacaan yang lebih tinggi dari tahap usianya, mempunyai minatyang mendalam dalam sains dan kesusasteraan, mempunyai emosi yang stabil serta peramahdan mesra. Ciri-ciri yang dapat dilihat daripada kanak-kanak pintar cerdas ialah dari segipersonaliti, kreativiti, gaya belajar, kognitif, emosi dan juga bahasa. Dari segi personaliti,mereka peramah dan suka bertanya kepada guru tentang sesuatu perkara yang tidak difahami.Selain itu, kanak- kanak tersebut kreatif dalam menguasai kemahiran dan mereka dapatmengaplikasikan sesuatu barang atau peralatan secara kreatif. Dari segi gaya belajar, merekamempunyai daya imaginasi yang tinggi, gemar belajar secara sistematik serta memberitumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar di dalam bilik darjah dan membuat semuatugasan yang diberikan. Kanak-kanak pintar cerdas mudah memahami pelajaran yang diajardan berupaya menyelesaikan masalah atau tugasan yang diberikan serta mempunyai kawalanemosi yang baik. Teori kecerdasan pelbagai yang telah diasaskan oleh Howard Gardner padatahun 1983.Beliau cuba memahami kecerdasan dari sudut bagaimana seseorang individumemproses maklumat dan menyelesaikan masalah serta strategi yang digunakan. MenurutGardner, kecerdasan bukan hanya diwarisi, tetapi kecerdasan juga dipengaruhi oleh pelbagaifaktor seperti budaya, persekitaran, peluang pendidikan makanan, suasana pembelajaran dansebagainya.Menurut Gardner, kecerdasan pelbagai mengandungi lapan jenis kecerdasan iaitu kecerdasanlogik-matematik, kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasan kinestatik badan, kecerdasan muzik,kecerdasan ruang visual, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasannaturalis.PERKEMBANGAN FIZIKAL, SOSIAL, DAN EMOSI KANAK-KANAK PINTARCEDAS, BERBAKAT DAN KREATIFPerkembangan FizikalBagi kanak-kanak pintar cerdas, perkembangan fizikal mereka lebih pesat jika dibandingkandengan kanak-kanak sebaya mereka yang lain. Kanak-kanak pintar cerdas kelihatan lebihmatang dari segi usia mereka. Mereka lebih cepat berjalan dan kebanyakkan mereka jugalebih cepat dalam kemahiran komunikasi. Perkembangan awal fizikal kanak-kanak bermuladari usia dua tahun hingga tujuh tahun.
  4. 4. Pada peringkat ini, perkembangan fizikal dan motor begitu pesat. Dari segi kognitif ia berada diperingkat pra operasi. Pada peringkat ini kanak-kanak berfikir secara tidak logik tetapi merekaboleh dan berupaya untuk berfikirberdasarkan imej mental. Fikiran mereka adalah bersifategosentrik iaitu tertumpu kepadadiri sendiri. Pada peringkat ini juga kanak-kanak mulamembuat imaginasi secara aktif. Kadar pertumbuhan kanak-kanak adalah lebih perlahanberbanding dengan kadar pertumbuhan bayi. Kadar pertumbuhan bayi yang pesat kianberkurangan selepas bayi berusia satu tahun. Selain peningkatan dari segi ketinggian dan beratbadan, kanak-kanak juga mengalami perubahan dari segi bentuk badan. Kanak-kanak yangberusia enam tahun akan kelihatan lebih dewasa berbanding dengan kanak-kanak berusia 2tahun dari segi bentuk badannya.Perkembangan fizikal dan motor kanak-kanak boleh dibahagikan berdasar dua peringkatperkembangan iaitu peringkat awal kanak-kanak iaitu dari usia dua hingga tiga tahun,kanak-kanak prasekolah dari usia tiga hingga enam tahun dan peringkatpertengahan kanak- kanak iaitu dari usia enam hingga 14 tahun.Pertumbuhan dan perkembangan fizikal seperti tinggi, berat, dan kekuatan adalahberbeza mengikut individu. Perbezaan ini adalah kesan daripada pengaruh faktorperwarisan dan persekitaran seperti nutrisi, status sosio-ekonomi, dan penjagaan. MenurutMeredith (1978), dua faktor penyumbang yang penting kepada ketinggian ialah etnik dannutrisi. Masalah seperi kekurangan nutrisi dan jangkitan penyakit yang kronik bolehmembantutkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pertumbuhan yang lambatboleh mendatangkan masalah kepada kanak-kanak dari segi sosial dan psikologi sepertirendah diri, kecewa dan sebagainya. Apabila kanak-kanak mencapai usia dua tahun,mereka bukan hanya boleh berjalan, tetapi juga boleh melakukan pelbagai aktiviti motorseperti mengutip benda, menyusun blok, membuka tali kasut dan sebagainya.Kemahiran motor ini boleh dibahagikan kepada kemahiran motor kasar dan kemahiran motorhalus. Perkembangan motor kanak-kanak pada peringkat ini memperlihatkan koordinasiyang baik antara otot dengan mata. Kanak-kanak juga mempunyai keupayaan untukberdikari seperti boleh melakukan sendiri pelbagai tugasan harian seperti makan danmemakai baju. Kanak-kanak terlalu egosentrik dari segi pemikiran. Mereka melihatpersekitaran mereka melalui perspektif diri mereka dan belum berupaya melihat melaluiperspektif orang lain. Menurut Piaget, kanak-kanak akan menggunakan konsep yang sediaada untuk mentafsir idea atau pengalaman baru melalui proses asimilasi dan proses
  5. 5. akomodasi iaitu apabila kanak-kanak mengubah suai konsep sedia ada kepada idea ataupengalaman baru untuk menjadi lebih bermakna. Perkembangan kognitif kanak-kanakberlaku kerana proses adaptasi iaitu interaksi antara asimilasi dan akomodasi. Konsep inimenjadi lebih luas melalui asimilasi dan diubahsuai melalui akomodasi.Perkembangan Sosial4.2Perkembangan sosial merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatumasyarakat serta budaya. Hal ini kerana perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasiyang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukanpenyesuaian sosial mereka. Mereka juga mempelajari peraturan-peraturan sosial yangdiamalkan oleh sesuatu kumpulan sosial. Sebagai contoh, mereka mempelajari caramempamerkan emosi yang sesuai dan cara mentafsir tingkah laku dan pernyataan emosiorang lain dengan tepat.Perkembangan sosial ini dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh ErikErikson yang dikenali denganmenerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiridaripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginanyang berkonflik. Persahabatan yang sangat rapat antara dua pelajar pintar cerdas adalahbiasa, mereka tidak berminat atau tidak boleh menjadi popular. Ini mungkin sebab sifatintensiti yang ada pada mereka dan sukarnya mencari yang sejenis dengan mereka. Secarabiasanya, kanak-kanak pintar cerdas menyedari perbezaan mereka semasa kecil lagi.Mereka cenderung memilih rakan yang mempunyai minat dan tahap yang sama dan tidakmemilih rakan disebabkan usia.Teori Perkembangan Psikososial Erikson. EriksonIbu bapa dan guru mungkin sukar mengenal pasti siapakah yang pintar cerdas, tetapikanak-kanak pintar cerdas sendiri akan mengesan kanak-kanak lain yang pintar cerdasseperti mereka. Guru perlu mendapatkan individu yang sama kebolehan dan minat denganmereka sama ada orang dewasa ataupun pelajar yang lain. Oleh itu, ramai yang salahanggap terhadapkanak-kanak pintar cerdas dan mereka sering dikatakan tidak memilikikemahiran sosial,bersikap sombong atau tidak peramah.Perkembangan Emosi4.3Emosi merupakan sifat dalaman setiap individu. Setiap individu mempunyai kawalan emosi
  6. 6. yang berbeza antara satu sama lain. Emosi memainkan peranan yang penting dalamkehidupan kanak-kanak. Emosi juga mempengaruhi persepsi dan tingkah laku seseorangterhadap alam sekelilingnya dan seterusnya menentukan corak penyesuaian yang akandiambil. Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi yang barudilahirkan. Keupayaan ini merupakan satu daripada proses perkembangan yang tidak perludiajar atau dipelajari. Emosi yang ditunjukan oleh bayi yang baru dilahirkan hanyamerupakan tindak balas kepada sesuatu keadaan. Emosi ini diluahkan secara menyeluruhdan belum mempunyai pengelasan emosi yang nyata.Apabila umur kanak-kanak meningkat, mereka semakin matang dalam carameluahkan emosinya. Kebolehan ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh keupayaanmenggunakan bahasa untuk menyatakan emosi berbanding penggunaan pergerakanbadan. Emosi diskrit adalah emosi asas yang dapat dikesan melalui ekspresi wajah sepertisuka, takut, marah, sedih dan sebagainya. Nada persaan emosi dipercayai timbul padaperingkat awal semasa bayi. Ketika lahir, emosi seorang bayi merupakan kebangkitan yangberhubung denganperasaan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan sepertiyang digambarkan melalui tindakan menagis apabila berasa lapar.Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah kerap mengalami emosi kesedaran diri danmenjadi semakin sensetif pada pujian dan kritikan orang lain. (Lewis,1995; Alessandri &Sullivan, 1992). Sekiranya kanak-kanak selalu dipuji, mereka akan merasa bangga danyakin terhadap kebolehan mereka sendiri. Sebaliknya sekirannya mereka dimarah keranasalah laku, mereka akan merasa bersalah walaupun perkara itu satu kemalangan ataudilakukan secara tidak sengaja. Bandura (1989) menyatakan bahawa perkembangan emosikanak-kanak juga diperoleh dengan cara peniruan. Mereka meniru tingkahlaku emosi yangdiperhatikan pada orang lain danmelakukan gerak balas yang tidak pernah dibuatnyadahulu.Cara kanak-kanak menyatakan emosinya bergantung kepada apa yang telah dipelajarinya mengenai penerimaan masyarakat cara yang paling mendatangkan apa yangpaling mendatangkan kepuasan dan yang telah di pelajarinya untuk mendapatkan sesuatudengan paling mudah dan cepat. Satu lagi emosi yang berkembang pada peringkat kanak-kanak adalah empati. Kanak- kanak yang bertindak dengan empati lebih suka berkongsi danmenolong apabila mereka melihat seseorang sedih (Eisenberg & Fabes 1998).PerkembanganPerkembangan ini juga disokong oleh personaliti dan pengalaman sosial mereka. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah yang lebih suka bersosial dan mahir dalam mengawal
  7. 7. emosi lebih cenderung bersifat empati.Empati bergantung pada perkembangan intelektual dan bahasa.5.0Siapakan kanak-kanak geliga danberbakat?

×