Wat is een klassenweblog en waarom

571 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wat is een klassenweblog en waarom

 1. 1. Weblogs in het basisonderwijsOok in het Basisonderwijs is het fenomeen weblog geenonbekende meer. Steeds meer leerkrachten ontdekkende mogelijkheden die een weblog heeft voor hun groep.Zon weblog voor je groep is heel erg leuk. Je kunt er -naast teksten over allerlei zaken en onderwerpen diezich binnen je klas afspelen - ook fotos, plaatjes entekeningen op plaatsen.Kortom: je kunt van een weblog een gezellige digitaleontmoetingsplaats maken voor je leerlingen. En hetleuke is dat de leerlingen (maar ook hun ouders) kunnenreageren op de geplaatste berichten. En.. iedereen meteen toegang tot het internet kan je klassenweblogbekijken. Het leuke hiervan is... iedereen kan lezen watop deze klassenweblog staat. Ouders, grootouders,ooms en tantes en noem maar op! Zelfs een oma die inhet verre Australië woont kan genieten van wat er in degroep of klas van haar kleindochter of kleinzoon gebeurt.En iedereen kan op de geplaatste berichten reageren..!De belangrijkste reden om een weblog te beginnen metje groep is natuurlijk dat het gewoon erg leuk is.
 2. 2. Wat is een klassenweblog?Een klassenweblog of klasblog is een weblog waaropberichten geplaatst worden door een klas/groep: zoweldoor de leerkracht als de leerlingen. Dit kunnenbelevenissen van de groep zijn; de dagelijkse agendamet taken en lessen; fotos, brieven naar ouders; linksdie bruikbaar zijn bij lessen in de klas of thuis;werkstukken; klassenkrant, enzovoorts.Waarom een weblog voor je klas?Een weblog in het basisonderwijs kan op een heleboelmanieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld: de juf/meesterkan een weblog gebruiken om zijn/haar lessen teondersteunen. Op dit weblog kunnen dan opdrachtenstaan voor de leerlingen die ze zelfstandig en/of alshuiswerk kunnen maken. Een klassenweblog kan ookgebruikt worden als communicatiemiddel: kinderenschrijven elke dag een stukje voor de ouders of hebbenvia hun weblog contact met een groep op een andereschool.Leerlingen kunnen op het klassenweblog schrijven watze op school geleerd en gedaan hebben. Hier wordt hetklassenweblog als een soort portfolio gebruikt.
 3. 3. "De doelstellingen voor het inzetten van een weblogkunnen heel divers zijn: leerlingen kunnen via eenweblog leren informatie te verwerven, verwerken en tepresenteren. Ze leren communiceren, maar het weblogkan ook gebruikt worden om het onderwijs adaptiever temaken. En omdat het weblog anderen de mogelijkheidbiedt om te reageren, kunnen kinderen ook weer lerenvan de feedback die ze krijgen."Andere mogelijkheden van een klassenweblog* Via het klassenweblog kunnen de leerlingen vragenstellen over het huiswerk aan de leerkracht en/ofklasgenootjes.* Leerlingen die ziek thuis zijn kunnen via hetklassenweblog contact houden met hun meester of jufen klasgenootjes.* In het kader van het taalonderwijs (stellen) kunnen deleerlingen verhaaltjes en/of gedichtjes schrijven op hetklassenweblog.* Er kan een huiswerkagenda op het klassenwebwebloggeplaatst worden.* Er kan door leerlingen een dagboekje bijgehoudenworden. Iedere dag een andere leerling (of tweeleerlingen).* Indien je een langdurig zieke leerling in je klas hebt, iseen klassenweblog uitermate geschikt om de ziekeleerling bijles te geven.* Een klassenweblog kan gebruikt worden om eenwerkstuk op te publiceren.* Er kunnen gegeven spreekbeurten opgezet worden, aldan niet vergezeld van een PowerPointpresentatie (met
 4. 4. behulp van bijvoorbeeld Slideshare.net) of zelf gemaaktfilmpjes en fotos.Soorten klassenweblogsJe kunt verschillende soorten klassenweblogsonderscheiden, afhankelijk van de creativiteit van deleerkracht en zijn/haar leerlingen. Een aantalmogelijkheden:* Thema-weblog n.a.v. een bepaald thema (bijvoorbeeldde Kinderboekenweek).* Project-weblog n.a.v. klassenproject of schoolproject.Bijvoorbeeld een project over de bakker of beroepen.* Werkstuk-weblog. In plaats van op papier makenleerlingen hun werkstukje op een weblog.* Foto-weblog met leuke fotos van allerlei klassen- enschoolactiviteiten.* Boekbespreking-weblog. Leerlingen moeten vaak eenboekbespreking houden over een boek dat ze gelezenhebben. Ze kunnen die boekbespreking ook op eenweblog plaatsen. Anderen kunnen een reactie geven ophun recensie.* Verhalen- en gedichten-weblog. Naar aanleiding vanbijvoorbeeld stelopdrachten uit de taalmethode ofzelfbedachte verhaaltjes en versjes/gedichten.* Klassendagboek/Klassenkrant-weblog. Via hetklassendagboek/klassenkrant kan een dagboekbijgehouden worden van het lopende schooljaar. Erwordt verslag gedaan van alle grote en kleinegebeurtenissen in de klas en daar buiten. De redactiebestaat uit een groepje leerlingen. Bijvoorbeeld iedereweek of iedere twee weken een andere redactie, zodat
 5. 5. alle kinderen een keer aan de beurt komen.* Nieuws-weblog. Meer een weblog op schoolniveau. Dewekelijkse nieuwsbrief van de school op een weblog.Ouders kunnen reageren op de nieuwsonderwerpen.* Opdrachten-weblog. De leerkracht plaatst een vraagen/of opdracht op de weblog. De leerlingen plaatstenhun antwoord op de vraag/opdracht op de weblogmiddels reacties. De leerlingen kunnen individueel of ingroepjes van twee (samenwerkend leren met ICT)werken. Je zou bijvoorbeeld een webwandeling rond eenbepaald onderwerp op een weblog kunnen plaatsen.* Interview-weblog. Een wisselend groepje leerlingeninterviewt bijvoorbeeld de directeur, adjunct-directeur,de leerkrachten, de conciërge, de ICT-er, delogopedist(e), klassenouders, een bestuurslid van deouderraad of oudervereniging ofmedezeggenschapsraad, een ......* Speciale-gelegenheden-op-school-weblog. Opklassenniveau: Musical en afscheid van groep 8,Schoolkamp, Kerstmis - Sinterklaas – Pasen, enz.Weblogs op schoolniveau
 6. 6. Ook op schoolniveau kunnen weblogs gebruikt worden.Voorbeelden hiervan zijn:* Opendag - Informatieavond.* Fancyfair.* Schooljubileum.* Reünie.* Schoolkrant.* Nieuwsbrief.Je kunt zelfs de hele website van je school op eenweblog zetten. Mooie voorbeelden hiervan zijn dewebsites van de Jacob Daalderschool op Texel,basisschoolt Vrieske Honk en OBS de Molenwerf (Tiel).Meer voorbeelden staan op Klassenweblogs.yurls.net.Wie schrijven op het klassenweblog?Er zijn drie mogelijkheden:* De leerkracht
 7. 7. De leerkracht schrijft de logs en plaatst de fotos enafbeeldingen. De kinderen kunnen slechts een reactieschrijven en plaatsen. Ongewenste reacties kunnen doorde beheerder via de beheerpagina verwijderd worden.Hij/zij krijgt een e-mail waarin staat dat er een nieuwereactie geplaatst is.* De leerlingenDe leerlingen schrijven zelf ook logs en kunnen daarfotos en afbeeldingen in plaatsen. Zij krijgen dan eeninlognaam en wachtwoord. Via de beheerpagina kunnenzij dan hun log schrijven. In dit geval is een deel van debeheerpagina afgeschermd, zodat zij geen wijzigingenkunnen aanbrengen in de layout en instellingen van hetweblog.* De leerkracht en de leerlingenZowel leerkracht als leerlingen plaatsen berichtjes op deweblog. Als hoofdbeheerder van het weblog kan deleerkracht eventuele ongewenste logs verwijderen. Voorde leerlingen uit groep 6, 7 en 8 moet dit te doen zijn.Je kunt ook overwegen binnen je klas eenweblogredactie samen te stellen tijdens een periodevan bijvoorbeeld vier weken de inhoud van hetklassenweblog verzorgd. Na die periode komt er weereen nieuwe redactie. Zo komen al de leerlingen een keeraan de beurt. Je kunt iedere nieuwe redactie steeds eenandere inlognaam en wachtwoord geven.Hoe de leerlingen berichtjes moeten maken en fotos enafbeeldingen kunnen uploaden kun je ze leren middelseen klassikale instructie. Maak hiervoor bijvoorbeeld een
 8. 8. PowerPointpresentatie en vertoon die aan de klas metbehulp van een beamer of op een digitaal schoolbord. Jezou ook nog kunnen overwegen om Helpkaarten temaken op A4 formaat. Lamineer ze en de kinderenkunnen er in de klas en thuis mee werken.Wanneer werken de kinderen op school op hetklassenweblog?De kinderen kunnen bijvoorbeeld tijdens het zelfstandigwerken (circuitmodel) met het weblog aan de gang. Ookkan het weblog gebruikt worden om extra opdrachtenaan te bieden aan kinderen die het reguliere werkafhebben. Ook na school - dan moeten ze wel met zntweeën zijn en moeten de ouders schriftelijktoestemming hebben gegeven - kunnen ze op hetweblog werken. Ook kunnen ze via hun eigen pc hetweblog bezoeken en reacties plaatsen.Leermomenten bij het werken aan hetklassenweblog* Het weblog biedt kansen tot schrijven van kleineteksten en is een uitstekende oefening, vooral voor
 9. 9. leerlingen die niet zo schrijfvaardig zijn.* Het gebruik van het weblog biedt een mooiaanknopingspunt om met de kinderen te praten overtaal(mis)gebruik op het internet, digitaal pesten en veiliginternetten.* De leerlingen kunnen via het weblog leren informatiete verwerven, te verwerken en te presenteren: ze lerencommuniceren.* Via het weblog komen de leerlingen tot actiefschrijven. Als je reacties ontvangt op je schrijfwerk,ontstaat er een wisselwerking schrijver en lezer. Gevolg:je gaat er bij een volgende schrijfbeurt nogenthousiaster tegenaan.* De leerlingen zorgen voor leesbare stukjes. Ze zullenproberen correct te schrijven, want ze beseffen dat hunpublicaties gelezen worden en dat anderen hieropkunnen reageren.* De leerlingen leren een aantalcomputervaardigheden: tekstverwerken, het plakkenvan een plaatjes/foto bij hun berichtje, enz.* De leerlingen leren kritisch te kijken naar hun eigenschrijfproducten: herlezen en verbeteren van de tekst,correctie van typefouten, stijl, e.d.* De kinderen vinden het leuk om op het klassenweblogte werken. Ze zien direct resultaat van huninspanningen. Ze kunnen hun product aan hun ouders,familieleden, vriendjes en vriendinnetjes laten zien. Zekunnen er ook thuis op de weblog werken. Ze zijncreatief bezig.De klassenweblog als middel om kinderen
 10. 10. schriftelijk te leren reageren"Chatten, mailen, sms-en... kinderen zijn er gek op. Opverschillende manieren en met veel plezier reageren zeop elkaar. En meestal in taal. Een digitale kinderkrant,waarbij je niet alleen teksten leert maken en publiceren,maar ook op andermans teksten interactief reageert,levert nieuwe mogelijkheden op voor taalonderwijs..."Vervang nu eens digitale kinderkrant doorklassenweblog en je hebt weer een nieuwemogelijkheid voor taalonderwijs...De lol van een weblogDe lol van een weblog is, dat kinderen direct, online opelkaars "berichten" kunnen reageren. Je schrijft eenberichtje op een weblog in de hoop dat het gelezenwordt door anderen en dat die anderen op jouwberichtje reageren. Echter... als je sommige reactiesleest, dan schieten de tranen in je ogen... Om tebeginnen vinden kinderen het schrijven van een tekst alniet makkelijk, laat staan om er op een goede manier opte reageren. De leerlingen stukjes op een klassenwebloglaten schrijven biedt dus een mooi uitgangspunt omeens met de kids te praten over hoe je inhoudelijk beterkunt reageren op een berichtje dat door anderen isgeplaatst.Een protocol voor de klassenweblogVoor het gebruik van een klassenweblog moeten eenaantal regels en afspraken gemaakt worden. Dit zou je in
 11. 11. overleg met je leerlingen kunnen doen. Een stukjeinternetopvoeding... Deze regels en afspraken dienener voor dat het geen "zooitje" wordt op de weblog endienen ook om de privacy van de leerlingen tebeschermen.Tot slot…Met een dosis creativiteit, een beetje tijd en een beetjegeduld is het voor iedere leerkracht mogelijk eenklassenweblog te maken.Auteur: André Manssen

×