การบริหารการเปลี่ยนแปลง

2,633 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,633
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
118
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • กระบวนทัศน์ กำหนดพฤติกรรมและทัศนคติเรา รวมถึงวิธีการที่เราแสดงต่อคนอื่น ดังนั้น หากเราสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดได้ จะทำให้มองสิ่งต่างๆในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม วัฒนธรรม สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง วัฒนธรรมขององค์กร เป็นค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และบรรทัดฐานร่วมกันของบรรดาสมาชิกภายในองค์กร ค่านิยม เป็นที่ยึดถือหรือยอมรับโดยบุคคล หรือกลุ่มคน หรือสังคม สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่ง
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  1. 1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
  2. 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง บริบทของการเปลี่ยนแปลง การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน
  3. 3. สาเหตุของเปลี่ยนแปลง องค์การ ปัจจัยภายในองค์การ (7 S) ปัจจัยภายนอกองค์การ (PEST) Structure Style Staff Skill Strategy Shared Value System Political/ Legal Economic Social Technology
  4. 4. ประเทศไทยในบริบทของความเปลี่ยนแปลง มิติทางด้านนานาชาติ - การเปิดการค้าเสรี - การเพิ่มขีดความสามารถ ในการเจราจาการค้า - การสร้างความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเซีย ( ADB) มิติทางด้านเศรษฐกิจ - การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจ ไปสู่ Knowledge based - การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ รากฐานควบคู่กับการส่งเสริม การส่งออก สินค้า และบริการ - การสร้างความรอบรู้ทาง ว & ท มิติทางด้านสังคม - การขาดคุณภาพในการพัฒนาสังคม - ปัญหา Corruption ทั้งรัฐและเอกชน - ปัญหาคุณภาพทางการศึกษา - กระแสวัตถุนิยม มิติทางด้านการเมือง - แรงผลักดันจากการปฏิรูป การเมืองและรัฐธรรมนูญ 2540
  5. 5. <ul><li>ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centered) และ ยึดประโยชน์ </li></ul><ul><li>สุ ข ของประชาชนเป็นหลัก </li></ul><ul><li>คิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งไปข้างหน้า (future-oriented) และ เปิดมุมมองให้กว้าง (outside-in approach) </li></ul><ul><li>บริหารงานบนฐานขององค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ทำงานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทำ ท้าทาย ไม่ติดยึดกับรูปแบบเดิม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น </li></ul><ul><li>ยึดหลักบูรณาการ ไร้พรมแดนของหน่วยงาน (boundary less) </li></ul><ul><li>มีเป้าหมายในการทำงาน สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>เน้นความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ (economy of speed) </li></ul><ul><li>เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้ทันโลกทันสมัย </li></ul><ul><li>แสวงหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ </li></ul>Beyond Bureaucracy Prime Minister’s Vision
  6. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ยุทธศาสตร์ 1: การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน ยุทธศาสตร์ 2 : การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ 3 : การปรับรื้อระบบการเงินและการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ 4 : การทบทวนระบบบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ยุทธศาสตร์ 5 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ ยุทธศาสตร์ 6 : การเสริมสร้างความทันสมัย ( รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ) ยุทธศาสตร์ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
  7. 7. <ul><li>การปรับโครงสร้างระบบราชการ ( รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มภารกิจ และ การทำงานแบบเมตริกซ์ ) </li></ul><ul><li>การจัดองค์กรรูปแบบใหม่ ( องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ) </li></ul><ul><li>การสอบทานการใช้จ่ายเงิน และบทบาทภารกิจ </li></ul><ul><li>การเปิดโอกาสให้เอกชน / องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการเข้ามาแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ (Contestability) </li></ul><ul><li>การคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถือครองทรัพย์สินของหน่วยงานในภาครัฐ ( Capital Charges) </li></ul><ul><li>การบริหารการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ผู้นำการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ผ่านสื่อทางอีเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ : I AM </li></ul><ul><li>READY </li></ul><ul><li>การวางยุทธ์ศาสตร์และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ </li></ul><ul><li>การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ การ ประเมินผล การดำเนินงาน </li></ul><ul><li>(Performance Scorecard) </li></ul><ul><li>มาตรกา รเสริม สร้างแรงจูงใจ ตามผลงาน </li></ul><ul><li>รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>(GFMIS) </li></ul><ul><li>นักบริหารที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ </li></ul><ul><li>นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ </li></ul><ul><li>การปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน </li></ul><ul><li>มาตรฐานการให้บริการภาครัฐ </li></ul><ul><li>การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ </li></ul><ul><li>การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และ ระเบียบขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค </li></ul><ul><li>การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>( e - Service) </li></ul><ul><li>call center 1111 </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการร่วม (Service Link) Government Counter Services </li></ul><ul><li>การมีส่วนร่วมของประชาชน </li></ul><ul><li>การตรวจสอบภาคประชาชน </li></ul><ul><li>( People’s Audit ) </li></ul><ul><li>Lay Board </li></ul><ul><li>การสร้างเครือข่ายการพัฒนา </li></ul><ul><li>ระบบราชการ </li></ul>ปรับบทบาท ภารกิจและขนาด ให้มีความเหมาะสม พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ ประชาชนที่ดีขึ้น ยกระดับ ขีดความสามารถ และมาตรฐาน การทำงาน ให้อยู่ระดับสูง เ การพัฒนา ระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เปิดระบบ ราชการ สู่กระบวนการ ประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
  8. 8. แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ . ศ . 2548 - 2551 <ul><li>การขจัดความยากจน </li></ul><ul><li>การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ </li></ul><ul><li>การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ </li></ul><ul><li>การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ </li></ul><ul><li>การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี </li></ul><ul><li>การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม </li></ul><ul><li>การรักษาความมั่นคงของรัฐ </li></ul><ul><li>การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรโลก </li></ul>
  9. 9. การบริหารการเปลี่ยนแปลง บริบทของการเปลี่ยนแปลง การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน
  10. 10. วัฒนธรรม = ความคิด ประเพณี ทักษะ ศิลปะ (Culture) กระบวนทัศน์ = กรอบความคิด / วิธีคิด (Paradigm) ค่านิยม = ความเชื่อถาวรเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะสม (Value) มาตรฐานความเชื่อ กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
  11. 11. วัฒนธรรมในการทำงานใหม่ การลดขนาดและอำนาจจากส่วนกลาง การรายงานหลายทาง (Matrix Reporting System) การทำงานแบบมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจสู่ผู้ปฏิบัติ การวัดผลิตภาพ ผลิตผล
  12. 12. กระบวนทัศน์เดิม กระบวนทัศน์ใหม่ที่ควรเป็น <ul><li>ประชาชนคือผู้อยู่ใต้ปกครอง - ประชาชนคือลูกค้าที่ต้องเอาใจใส่ </li></ul><ul><li>- มุ่งรักษาสถานภาพเดิม - ผู้นำการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>(Management for status Quo) (Change agent) </li></ul><ul><li>ยึดระเบียบกฎเกณฑ์เข้มงวด - ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างมี ดุลยพินิจ </li></ul><ul><li>(Regulation) </li></ul><ul><li>วัดผลจากกิจกรรม - วัดผลสัมฤทธิ์ </li></ul><ul><li>ทำตามสั่ง ( Boss Oriented) - ริเริ่มสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>- แบ่งงานกันทำตามหน้าที่ - ยึดทีมงาน กระบวนการทำงาน </li></ul><ul><li>- รวมอำนาจ (Centralization) - กระจายอำนาจ (Decentralization) </li></ul><ul><li>- เน้นการควบคุม ( Controller) - เน้นการช่วยเหลือแนะนำ </li></ul><ul><li>- ทำงานตามสายบังคับบัญชา - ทำงานแนวราบ - สร้างเครือข่าย </li></ul><ul><li>- ทำงานเช้าชาม - เย็นชาม - มีวิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>แก้ปัญหาเฉพาะหน้า   </li></ul><ul><li>- ไม่มีการวัดการให้บริการ - สร้างตัวชี้วัด </li></ul><ul><li>ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง - พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>อาศัยประสบการณ์ความเคยชิน อย่างกล้าหาญ - ปกปิด - โปร่งใส </li></ul><ul><li>- ตัดสินใจโดยภาครัฐ - ประชาชนมีส่วนร่วม </li></ul>
  13. 13. คุณลักษณะข้าราชการที่พึงประสงค์ I AM READY
  14. 14. I ntegrity ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี A ctiveness ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก M orality มีศีลธรรม คุณธรรม R elevancy รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลกตรงกับสังคม E fficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ A ccountability รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม D emocracy มีใจและการกระทำที่เป็น ป ระชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส Y ield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน I AM READY
  15. 15. เก่า ใหม่ I ntegrity A ctiveness M orality R elevancy E fficiency A ccountability D emocracy Y ield push pull Change Agent Communication for Change Incentives Promotion/ Campaign การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและ วัฒนธรรมของข้าราชการไทย และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  16. 16. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในภาครัฐ Action Learning พัฒนายุทธวิธีเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกลุ่มนักการเมือง สร้าง Champion สร้าง Pilot and Demonstration Case ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสนอแนะการจัด สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงกฎระเบียบให้เกื้อกูลต่อการทำงาน ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างระบบการให้รางวัลและลงโทษ (Carrot & Stick) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนเร่งรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ ดึงส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม รณรงค์เผยแพร่กระบวนทัศน์ใหม่ สร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาติดตามการ ปรับเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะข้าราชการ ที่พึงประสงค์ I AM READY Empowerment ยุทธศาสตร์ที่ 1 วาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 Enabling Environment ยุทธศาสตร์ที่ 2
  17. 17. <ul><li>Strategic Vision Management </li></ul><ul><li>Efficiency Tools </li></ul><ul><ul><li>BPR, ABC, ITM, CTM </li></ul></ul><ul><li>Good Governance </li></ul><ul><li>Result-Based Management </li></ul><ul><li>Core Characteristics </li></ul><ul><li>R elevance รู้ทันโลก ทันสังคม </li></ul><ul><li>E fficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>A ccountability รับผิดชอบ </li></ul><ul><li>D emocratic Governance ประชาธิปไตย โปร่งใส มีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>Y ield มุ่งผลงาน </li></ul><ul><li>I ntegrity รักศักดิ์ศรี </li></ul><ul><li>A ctive ขยัน รุก ไม่ดูดาย </li></ul><ul><li>M oral มีคุณธรรมจรรยาบรรณ </li></ul>เครื่องมือการบริหาร ค่านิยม อุดมการณ์
  18. 18. Knowledge Worker ด้านมนุษย - สัมพันธ์ ด้านตรรกะ ด้านอารมณ์ ด้านตามภารกิจ ด้านร่างกาย ด้านการใช้ เครื่องมือ ด้านมิติ ด้านภาษา ทักษะ
  19. 19. <ul><li>คุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็น Knowledge Worker </li></ul><ul><li>คนทำงาน 4 ลักษณะ : ฉลาด กัดไม่ปล่อย ทำงานหนัก มีทัศนคติที่ดี </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ และคนที่มีความสามารถพิเศษ </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญคนที่เชื่อในค่านิยม / หลักการพื้นฐานของ หน่วยงาน </li></ul>K n o w l e d g e W o r k e r
  20. 20. <ul><li>ศึกษา Best Practice/Model ใหม่ </li></ul><ul><li>ศึกษา / วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อม </li></ul><ul><li>ของเรื่องที่จะดำเนินการ </li></ul><ul><li>การเขียน TOR หรือ Proposal </li></ul><ul><li>ประยุกต์รูปแบบ / Model ต่าง ๆ </li></ul><ul><li>Presentation : Oral & Writing </li></ul><ul><li>ประสานงานทั้งด้าน Logistic & Technic </li></ul><ul><li>Implement ให้เกิดผล </li></ul>Knowledge Worker ทำอะไร ทำงานในลักษณะ Agenda Based
  21. 21. การบริหารการเปลี่ยนแปลง บริบทของการเปลี่ยนแปลง การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน
  22. 22. ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง <ul><li>Change Management is the use of systematic methods to ensure a planned organizational change can be guided in the planned direction, conducted in a cost effective and efficient manner, and completed within the targeted time frame and with the desired resulted (Holland & Davis Management Consulting Services) </li></ul><ul><li>The process of modifying/revising a particular design, operation, technique, or system, includes both hardware and software, as well as transition planning (Paul F. Wilson and others) </li></ul>กระบวนการที่ได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ A B
  23. 23. ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง <ul><li>การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ / ความรู้สึก (emotion) </li></ul><ul><li>No pain, No gain </li></ul>
  24. 24. กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามทัศนะของ Kurt Lewin <ul><li>กระบวนการละลายพฤติกรรม </li></ul><ul><li>(Unfreezing) </li></ul><ul><li>กระบวนการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>(Changing) </li></ul><ul><li>การหล่อหลอมกระบวนการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ (Refreezing) </li></ul>
  25. 25. สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง <ul><li>กลัวสูญเสียอำนาจ </li></ul><ul><li>สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน </li></ul><ul><li>ความคลุมเครือของผลลัพธ์ </li></ul><ul><li>ความกระทันหัน </li></ul><ul><li>กลัวเสียหน้า เสียศักดิ์ศรี </li></ul><ul><li>กลัวลำบาก </li></ul><ul><li>เสียประโยชน์ส่วนตน </li></ul><ul><li>รู้สึกผูกพันกับสิ่งเดิม </li></ul><ul><li>ขาดความมั่นใจในตนเอง </li></ul>
  26. 26. <ul><li>วิธีรับมือกับการต่อต้าน </li></ul><ul><li>ที่ขาดประสิทธิผล </li></ul><ul><li>ทำลายการต่อต้าน </li></ul><ul><li>หลีกเลี่ยงการต่อต้าน </li></ul><ul><li>กลบเกลื่อนการต่อต้าน </li></ul><ul><li>วิธีรับมือการต่อต้าน </li></ul><ul><li>อย่างสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>เตรียมความพร้อม </li></ul><ul><li>ทำให้การต่อต้านปรากฎ </li></ul><ul><li>ให้เกียรติผู้ต่อต้าน </li></ul><ul><li>สำรวจการต่อต้าน </li></ul><ul><li>ทบทวน </li></ul>
  27. 27. การใช้คนนอกมาช่วยบริหารการเปลี่ยนแปลง <ul><li>องค์กรไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องแก้ไขอะไร </li></ul><ul><li>องค์กรต้องการให้คนนอกสะท้อนจุดอ่อน / จุดแข็งของตน </li></ul><ul><li>บางครั้งองค์กรไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน </li></ul><ul><li>ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรไม่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ </li></ul><ul><li>องค์กรต้องการมุมมองใหม่ๆ </li></ul><ul><li>การยอมรับคนนอกเข้ามา จะลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น </li></ul><ul><li>บางกรณี องค์กรไม่ต้องการรับสภาวะการเสี่ยงไว้เอง </li></ul>
  28. 28. มุมมองด้านบวกของการเปลี่ยนแปลง <ul><li>สร้างสำนึกแห่งความเป็นเจ้าของร่วมกัน </li></ul><ul><li>ให้มองว่าทุกคนได้รับผลประโยชน์ส่วนตน </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวและไม่ก่อให้เกิดความยากลำบาก </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงไม่น่าเบื่อ </li></ul><ul><li>ไม่ปฏิเสธการต่อต้าน แต่ต้องเข้าใจและยอมรับ </li></ul>
  29. 29. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง <ul><li>เข้าใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>กำหนดเป้าหมาย </li></ul><ul><li>สร้างและกำหนดทางเลือก </li></ul><ul><li>วางแผน </li></ul><ul><li>ปฏิบัติตามแผน </li></ul><ul><li>เสริมแรงให้กับการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ประเมินผล </li></ul>
  30. 30. การบริหารการเปลี่ยนแปลง บริบทของการเปลี่ยนแปลง การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน
  31. 31. การบริหารกระบวนการ กระบวนการบริหารลูกค้า การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ & ทุนความรู้ ทุนองค์กร เพิ่มความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มคุณค่า Value Creation การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM ลดต้นทุน & ความสูญเสีย ลดรอบระยะเวลาดำเนินการ เพิ่มผลผลิต องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ( Strategy-focused Organization) เพิ่มความพึงพอใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management การดูแลผู้รับบริการ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม เพิ่มความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ efficiency คุณภาพ quality ขีดสมรรถนะ capacity-building effectiveness
  32. 32. การบริหารกระบวนการ (Operations Management Processes) การออกแบบขั้นตอนใหม่ Process Redesign รื้อปรับระบบงาน Reengineering ควบคุมคุณภาพ Six Sigma Kaizen / TQM ลดระยะเวลา Cycle-time ลดต้นทุน Cost Saving เพิ่มผลผลิต Productivity <ul><li>Strategy-related Processes </li></ul><ul><li>ท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>เกษตร </li></ul><ul><li>SME/OTOP </li></ul><ul><li>การค้าชายแดน </li></ul><ul><li>…… </li></ul>ลดกฎระเบียบ Deregulation ลดขั้นตอน / ทำให้ง่าย Work Simplification
  33. 33. กระบวนการบริหารลูกค้า Customer Management Processes <ul><li>Strategy-related Processes </li></ul><ul><li>ท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>เกษตร </li></ul><ul><li>SME/OTOP </li></ul><ul><li>การค้าชายแดน </li></ul><ul><li>…… </li></ul>บริการด้วยใจ Customer Care ลูกค้าสัมพันธ์ CRM ความพึงพอใจ Satisfaction ความไว้วางใจ Trust โปร่งใส มีส่วนร่วม Transparency Public Participation
  34. 34. การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ Intangible Assets Management Processes การสร้าง “ความพร้อม” ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ Strategic Readiness ทุนมนุษย์ Human Capital ทุนข้อมูลสารสนเทศและทุนความรู้ Information Capital ทุนองค์การ Organization Capital ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม วัฒนธรรมองค์กร การถ่ายทอดเป้าหมาย ระบบ ฐานข้อมูล เครือข่าย ทักษะ ขีดความสามารถ ความรู้ คุณค่า <ul><li>Human Capital Development Plan </li></ul><ul><li>ICT Plan </li></ul><ul><li>Knowledge Mgt. </li></ul><ul><li>Individual Scorecard </li></ul>
  35. 35. แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ + ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย แผนการบริหารเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ Results (60%) การเปลี่ยนแปลงเป็นการทั่วไป ( ภาคบังคับ ) ตัวผลักดัน Enablers/ Drivers (40%) มิติ 1 ประสิทธิผลตาม แผนยุทธศาสตร์ มิติ 3 ประสิทธิภาพ มิติ 2 คุณภาพ มิติ 4 การเรียนรู้ และพัฒนา แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2548 การจัดทำ ข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง
  36. 36. แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง - ตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภาคบังคับ ต้องดำเนินการและสามารถวัดผลได้ในปี 48 30 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละหน่วยงาน – ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี วัดความก้าวหน้าตาม milestone และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง Blueprint for change เสนอให้เห็นชอบภายใน วันที่ 31 มี . ค . 2548 Operations Management Processes Customers Management Processes Intangible Assets Management Processes <ul><li>ความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>ทุจริตคอรัปชั่น </li></ul><ul><li>ลดเวลาและขั้นตอน </li></ul><ul><li>ประหยัดค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>การบริหารความรู้ </li></ul><ul><li>IT </li></ul>มิติที่ 4 การเสริมสร้าง ขีดสมรรถนะ มิติที่ 3 การปรับปรุงประสิทธิภาพ มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
  37. 37. การบริหารการเปลี่ยนแปลง บริบทของการเปลี่ยนแปลง การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน
  38. 38. Leadership การชักนำผู้อื่น ตลอดจนชี้แนะผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ศิลปะทางการจูงใจ เพื่อให้เกิดความ “ศรัทธาและ เชื่อมั่นเคารพ”
  39. 39. Leaders Managers Leaders VS. Managers Leaders do the right things Managers do things right Leaders set direction/vision Managers plan and budget Leaders align employees Managers organize and staff Leaders motivate and inspire Managers control
  40. 40. บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง <ul><li>ตั้งทิศทางการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง </li></ul>
  41. 41. คุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง <ul><li>สามารถทำงานกับคนหลากหลายรูปแบบ </li></ul><ul><li>(An ability to work with a wide range of people) </li></ul><ul><li>มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ( Good communication skills) </li></ul><ul><li>เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>( A good understanding of why change is necessary) </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ </li></ul><ul><li>(Sufficient resources to make change happen) </li></ul><ul><li>กล้าเสี่ยง (Able to take and tolerate risk) </li></ul><ul><li>มอบหมายงานเป็น (Able to delegate) </li></ul><ul><li>มีทักษะการฟัง (Able to listen to what other people are saying) </li></ul><ul><li>สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับฟัง </li></ul><ul><li>(Able to respond to what people are saying) </li></ul><ul><li>มีทักษะในการเสนอความคิดเห็น (Good sale skills) </li></ul>
  42. 42. คุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง <ul><li>มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Good analytical and conceptual skills) </li></ul><ul><li>มีทักษะในการแก้ปัญหา (Be skilled in problem-solving techniques) </li></ul><ul><li>สามารถกำกับ / สอนงานได้ ( Be an able and willing coach) </li></ul><ul><li>เป็นผู้สร้างทีม (Be a good builder to team effectiveness) </li></ul><ul><li>คอยติดตามความก้าวหน้า ( Be able to keep track of progress) </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>(Be able to maintain focus in a changing environment) </li></ul><ul><li>สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น </li></ul><ul><li>(Be interested in the company and in change) </li></ul><ul><li>มีความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>(Good knowledge of the product development) </li></ul><ul><li>มีประสบการณ์ที่หลากหลาย (Be creditable) </li></ul>
  43. 43. คุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง <ul><li>มองโลกในแง่ดี (Be optimistic) </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการนำเสนอ (An ability to present the results in a way that easy to understand) </li></ul><ul><li>มีความประพฤติที่เหมาะสม (Able to behave in the project as if the change has already occurred) </li></ul><ul><li>ทำงานต่อได้ ( Be able to stay with the change project) </li></ul><ul><li>สามารถกลับไปทำงานบริหารได้ (Be able to go back to top management) </li></ul>
  44. 44. วัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง <ul><li>วัฒนธรรมการสื่อสาร </li></ul><ul><li>การสื่อสารแบบเปิด </li></ul><ul><li>* เพื่อให้เกิดการรับรู้ </li></ul><ul><li>* เพื่อให้เกิดความเข้าใจ </li></ul><ul><li>* เพื่อให้เกิดการสนับสนุน </li></ul><ul><li>* เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>* เพื่อให้เกิดพันธกิจ </li></ul><ul><li>วัฒนธรรมในการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>รูปแบบการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>* จากประสบการณ์ตรง </li></ul><ul><li>* จากการสังเกตอย่างไตร่ตรอง </li></ul><ul><li>* จากการนึกคิดจินตนาการ </li></ul><ul><li>* จากการทดลอง </li></ul>
  45. 45. ปัจจัยสำคัญสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง <ul><li>องค์กรต้องมีการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี </li></ul><ul><li>ผู้นำที่กระตือรือร้น (Active Leadership) </li></ul><ul><li>เป้าหมายชัดเจน </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพของการสื่อสาร </li></ul><ul><li>การอบรมที่มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>การสร้างวัฒนธรรมใหม่ </li></ul><ul><li>ระบบการตอบแทน / การให้รางวัล </li></ul>
  46. 46. Q &A ถามมา ตอบไป

  ×