Recursos, impactos e riscos
<ul><li>34.-Coñecer qué son os recursos naturais e cómo se poden clasificar. </li></ul><ul><li>35.-Comprender as diferenci...
<ul><li>49.-Coñecer os principais recursos enerxéticos da humanidade e as posibilidades de uso de cada un. </li></ul><ul>...
 
Recurso natural e reserva <ul><li>Recurso: calquera elemento procedente da natureza que proporcione materia ou enerxía par...
Recurso e reserva
Clasificación dos recursos atendendo a taxa de renovación <ul><li>Renovables: son inesgotables, sempre que se exploten a u...
Clasificación dos recursos segundo a súa utilidade <ul><li>Enerxéticos </li></ul><ul><li>Non enerxéticos </li></ul>
Recursos enerxéticos Non renovables Renovables Enerxías convencionais Combustibles fósiles:carbón, petróleo e gas natural ...
Enerxías non renovables: vantaxes e inconvenientes <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Infraestrutura e tecnoloxía des...
Enerxías renovables: vantaxes e inconvenientes <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Inesgotables </li></ul></ul><ul><ul...
Usos da enerxía: o sistema enerxético <ul><li>Sistema enerxético: operacións ou procesos necesarios para o uso da enerxía ...
Fases do sistema enerxético
Evolución do consumo de enerxía primaria (%) en España Enerxía 1975 2006 Petróleo 73 50,3 Carbón 18 12 Gas natural 2 18 Nu...
Consumo de enerxía primaria en España e no mundo
Carbón <ul><li>Orixe: degradación anaerobia de restos vexetais en pantanos, lagoas ou deltas </li></ul><ul><li>Contén entr...
Combustibles fósiles: carbón <ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Xeración de electricidade nas centrais térmicas (70% do c...
Simplificación dunha central térmica
Esquema dunha central térmica
Esquema dunha central térmica
Central térmica de As Pontes
As centrais térmicas en Galicia Nome Localidade Propietario Potencia instalada (MW) Combustible As Pontes As Pontes de Gar...
Combustibles fósiles: carbón <ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Xeración de electricidade nas centrais térmicas (70% do c...
Combustibles fósiles: petróleo e gas natural <ul><li>Orixe: Descomposición anaerobia de cantidades masivas de plancto </li...
Formación do petróleo Morte masiva de plancto Lodos e areas Barros sapropélicos Petróleo Rocha nai Lodos e areas Rocha al...
Destilación fraccionada do petróleo
Produtos obtidos da destilación do petróleo Produto Intervalo de ebulición (ºC) Nº átomos de C Utilidade Gas < 30 Até 4 C...
Usos do petróleo
Combustibles fósiles: petróleo <ul><li>É a principal fonte de enerxía primaria no mundo </li></ul><ul><li>Ten diversos uso...
Países produtores de petróleo País % de produción Arabia Saudí 25 Irak 10 Irán 10 Kuwait 10 EE.UU. 10 Venezuela 7 Rusia 5
Combustibles fósiles: gas natural <ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Doméstico: calefacción, AQS e cociña </li></ul></ul...
Centrais térmicas de ciclo combinado <ul><li>Funcionan con gas natural </li></ul><ul><li>Centrais que empregan dous tipos ...
Esquema dunha central térmica de ciclo combinado
As centrais de ciclo combinado proxectadas para Galicia Nome Localidade Propietario Potencia a instalar (MW) Combustible A...
Rede ibérica de gasodutos ∆
A fisión nuclear
Esquema dunha central nuclear
Esquema dunha central nuclear
Fotografía dunha central nuclear
Enerxía nuclear: vantaxes e inconvenientes <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Altísimo valor enerxético </li></ul></u...
Algúns incidentes nas nucleares españolas <ul><li>Vandellós I (1989) sufriu un incendio que provocou o seu peche </li></ul...
Os custes da enerxía nuclear <ul><li>Custe de construción </li></ul><ul><ul><li>Adoita superar o 300% do previsto inicialm...
As centrais nucleares en España ● No ano 2007 a enerxía nuclear representou o 17,6% da produción total da electricidade e...
Centrais nucleares en España
Os países con máis centrais nucleares (2006) País Nº centrais Potencia (MW) 1. EE.UU. 103 98.145 2.Francia 59 63.663 3. Xa...
Fusión nuclear
Central hidroeléctrica
Esquema dunha central hidroeléctrica
Enerxía hidroeléctrica: vantaxes e desvantaxes <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Renovable </li></ul></ul><ul><ul><l...
A central hidroeléctrica das “Tres Gargantas” (China) <ul><li>Situada no río Yantzé </li></ul><ul><li>É a central hidroelé...
Presa das “Tres Gargantas”
Enerxías alternativas <ul><li>Enerxías procedentes do Sol </li></ul><ul><ul><li>Enerxía solar </li></ul></ul><ul><ul><li>E...
Enerxía solar <ul><li>Tipos </li></ul><ul><ul><li>Arquitectura solar pasiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Solar térmica: con...
Arquitectura solar pasiva <ul><li>Conxunto de solucións arquitectónicas para maximizar o aproveitamento da radiación solar...
Arquitectura solar pasiva
Arquitectura solar pasiva
Algunhas solucións arquitectónicas
Arquitectura solar pasiva
Enerxía solar térmica <ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Doméstico: AQS, calefacción, climatización de piscinas </li></ul...
Paneis solares para a obtención de auga quente sanitaria
Central solar térmica de alta temperatura: centrais de torre con helióstatos <ul><li>Consegue temperaturas de 2.000ºC </li...
Esquema dunha central solar térmica de torre
Central solar térmica de torre
PS 10: Primeira central solar térmica de España (Sanlúcar la Mayor, Sevilla) <ul><li>Potencia: 11 MW </li></ul><ul><li>Tor...
Enerxía solar fotovoltaica <ul><li>Converte directamente a enerxía solar en eléctrica </li></ul><ul><li>Usos: </li></ul><u...
Esquema dos paneis fotovoltaicos
Central solar fotovoltaica
Planta fotovoltaica en Milagro (Navarra) Potencia: 9,55 MW 753 propietarios; 65 M€ de inversión
Vantaxes e desvantaxes da enerxía solar <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Inesgotable </li></ul></ul><ul><ul><li>Aut...
Enerxía da biomasa <ul><li>Enerxía obtida da materia dos seres vivos </li></ul><ul><li>Orixe: </li></ul><ul><ul><li>Residu...
Planta de biogás obtido a partir de residuos gandeiros <ul><li>Biogás: gas (fundamentalmente metano) obtido pola fermentac...
Os biocombustibles <ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Biodiésel : aceite vexetal que se pode mesturar con gasóleo e empr...
Materias primas para producir biocombustibles <ul><li>Biodiésel </li></ul><ul><li>Especies son sementes oleaxinosas: </li>...
Proceso de produción de biocarburantes Madeira e palla Cereais e pataca Cana de azucre e remolacha Sementes e froitos olea...
Vantaxes dos biocombustibles <ul><li>Enerxía renovable </li></ul><ul><li>Emite a mesma cantidade de CO 2 que se fixou na ...
Inconvenientes dos biocombustibles <ul><li>Eficiencia enerxética baixa </li></ul><ul><ul><li>Moito terreo </li></ul></ul><...
Esquema dun aeroxerador
Esquema dos aeroxeradores
Parque eólico
Enerxía eólica: vantaxes e desvantaxes <ul><li>Vantaxes </li></ul><ul><ul><li>Inesgotable </li></ul></ul><ul><ul><li>Limpa...
Potencial eólico de España
Principais países por capacidade eólica instalada (Xaneiro, 2006) País MW Alemaña 17.743 España 9.653 Estados Unidos 8.500...
Potencia eólica instalada en España (Xaneiro, 2006) Comunidade autónoma MW Galicia 2.452 Castilla La Mancha 2.008 Castilla...
Esquema dunha central mareomotriz
Central mareomotriz
Enerxía mareomotriz <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Inesgotable </li></ul></ul><ul><ul><li>Non emite contaminantes...
Enerxía xeotérmica <ul><li>Gradiente xeotérmico: incremento da temperatura coa profundidade (3ºC cada 100 m) </li></ul><ul...
Central xeotérmica
Central xeotérmica ∆
O hidróxeno <ul><li>Non é enerxía primaria, senón secundaria </li></ul><ul><li>Obtención: </li></ul><ul><ul><li>A partir d...
Obtención do hidróxeno <ul><li>Reformado con vapor: a partir de gas natural </li></ul>CO + H 2 O CH 4 + H 2 O CO + 3H 2 C...
Usos do hidróxeno <ul><li>Actuar como vector de almacenamento enerxético </li></ul><ul><ul><li>Utilizar o exceso de enerxí...
A pila de combustible <ul><li>A enerxía dunha reacción química transfórmase en electricidade </li></ul><ul><li>Baséase na...
Funcionamento da pila de combustible <ul><li>Proceso inverso a electrólise </li></ul>Hidróxeno (H 2 ) + ½ Osíxeno (O 2 ) E...
Aplicacións das pilas de combustible <ul><li>Substituíndo as baterias tradicionais en diversos aparatos: ordenadores, tele...
Vantaxes das pilas de combustible <ul><li>Elevada eficiencia enerxética </li></ul><ul><li>Poucas emisións contaminantes </...
Problemas das pilas de combustible <ul><li>Os sistemas de almacenamento do hidróxeno son costosos e aínda pouco desenvolvi...
O hidróxeno: vantaxes e desvantaxes <ul><li>Vantaxes </li></ul><ul><ul><li>Ilimitado </li></ul></ul><ul><ul><li>Non emite ...
Características do sistema enerxético actual <ul><li>Predominio de fontes de enerxía non renovables: combustibles fósiles ...
Consumo enerxético nos diferentes sectores
Un novo sistema enerxético <ul><li>Incrementar o uso de fontes de enerxías renovables </li></ul><ul><li>Maior eficiencia e...
Recursos mineiros Recursos mineiros Metalíferos Non metalíferos Ouro, aluminio, ferro, chumbo, mercurio, zinc Minerais M...
Recursos minerais metalíferos <ul><li>Utilízanse na obtención de metais e enerxía (uranio) </li></ul><ul><li>Extranse de x...
Minerais non metálicos <ul><li>Xofre </li></ul><ul><li>Evaporitas </li></ul><ul><li>Fosfatos </li></ul>
Rochas <ul><li>Bloques de pedra </li></ul><ul><li>Áridos </li></ul><ul><li>Cemento </li></ul><ul><li>Formigón </li></ul><u...
Tipos de explotacións <ul><li>Superficiais: </li></ul><ul><ul><li>Canteiras </li></ul></ul><ul><ul><li>Graveiras </li></ul...
Canteira
Graveira
Mina a ceo aberto
Mina subterránea
Impactos da minería <ul><li>Atmosféricos </li></ul><ul><li>Acústicos </li></ul><ul><li>Paisaxísticos </li></ul><ul><li>H...
Medidas correctoras <ul><li>Durante a explotación </li></ul><ul><ul><li>Reducir o impacto paisaxístico </li></ul></ul><ul>...
Recursos minerais de Galicia <ul><li>Enerxéticos </li></ul><ul><ul><li>Lignito </li></ul></ul><ul><ul><li>Enerxía eólica <...
 
Rede de gasoductos en España
A nova central finlandesa (Olkiliuto 3) <ul><li>Primeira que se constrúe despois do accidente de Chernóbil (1986) </li></u...
Fuga radioactiva en Asco II <ul><li>Ascó-Vandellós II (2008) fuga radiactiva (cobalto, manganeso, zirconio y molibdeno) </...
Consecuencias sociais da produción de biocombustibles <ul><li>Países industrializados </li></ul><ul><ul><li>A agricultura ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Recursos , impactos e riscos

835 views

Published on

Un recurso é todo aquilo que ten valor para calquera organismo, e, en especial, para o ser humano.

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Recursos , impactos e riscos

 1. 1. Recursos, impactos e riscos
 2. 2. <ul><li>34.-Coñecer qué son os recursos naturais e cómo se poden clasificar. </li></ul><ul><li>35.-Comprender as diferencias entre os recursos renovables, os potencialmente renovables e os non renovables. </li></ul><ul><li>36.-Analizar a distribución desigual dos recursos. </li></ul><ul><li>37.-Coñecer qué son os impactos, os criterios para avaliar os seus efectos, así como as medidas correctoras. </li></ul><ul><li>38.-Entender a diferencia entre fenómeno e risco ambiental. </li></ul><ul><li>39.-Valorar a necesidade dunha xestión ambiental dos recursos e dos riscos. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>49.-Coñecer os principais recursos enerxéticos da humanidade e as posibilidades de uso de cada un. </li></ul><ul><li>50.-Identificar os impactos e riscos que se derivan do uso dos recursos enerxéticos. </li></ul><ul><li>51.-Comprender a problemática ambiental da enerxía e algúns factores sociais, económicos, científicos e tecnolóxicos que interveñen nela. </li></ul><ul><li>52.-Valorar a necesidade de conservar os recursos enerxéticos tradicionais e de impulsar o uso dos recursos alternativos. </li></ul><ul><li>53.-Sensibilizarse ante a necesidade de aplicar medidas de aforro enerxético. </li></ul>
 4. 5. Recurso natural e reserva <ul><li>Recurso: calquera elemento procedente da natureza que proporcione materia ou enerxía para satisfacer as necesidades da humanidade </li></ul><ul><li>Reserva: parte dun recurso que pode ser explotada baixo as condicións tecnolóxicas e económicas existentes </li></ul>
 5. 6. Recurso e reserva
 6. 7. Clasificación dos recursos atendendo a taxa de renovación <ul><li>Renovables: son inesgotables, sempre que se exploten a unha taxa menor que a de renovación. Enerxía eólica, solar, recursos forestais, hídricos,… </li></ul><ul><li>Non renovables: son limitados e vanse esgotando. Combustibles fósiles e recursos minerais </li></ul>
 7. 8. Clasificación dos recursos segundo a súa utilidade <ul><li>Enerxéticos </li></ul><ul><li>Non enerxéticos </li></ul>
 8. 9. Recursos enerxéticos Non renovables Renovables Enerxías convencionais Combustibles fósiles:carbón, petróleo e gas natural Enerxía nuclear de fisión Enerxía hidraulica Enerxías alternativas Enerxía solar (solar térmica, fotovoltaica, arquitectura solar pasiva) Enerxía da biomasa Enerxía eólica Enerxía mareomotriz Enerxía xeomotriz Hidróxeno
 9. 10. Enerxías non renovables: vantaxes e inconvenientes <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Infraestrutura e tecnoloxía desenvolvida para o seu uso </li></ul></ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul><ul><ul><li>Limitada </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reservas: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Petróleo: 40 anos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gas: 60 anos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Carbón: 300 anos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Uranio: 60 anos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Contaminante: quentamento global, chuvia ácida,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Centralizada </li></ul></ul>
 10. 11. Enerxías renovables: vantaxes e inconvenientes <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Inesgotables </li></ul></ul><ul><ul><li>Limpas </li></ul></ul><ul><ul><li>Autóctonas </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversifican o uso da enerxía </li></ul></ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul><ul><ul><li>Non son permanentes </li></ul></ul><ul><ul><li>Difíciles de acumular </li></ul></ul>
 11. 12. Usos da enerxía: o sistema enerxético <ul><li>Sistema enerxético: operacións ou procesos necesarios para o uso da enerxía </li></ul><ul><li>Fases: </li></ul><ul><ul><li>Extracción da enerxía primaria do seu medio natural </li></ul></ul><ul><ul><li>Transformación en enerxía secundaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribución da enerxía secundaria ás zonas de consumo </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilización ou consumo da enerxía secundaria </li></ul></ul>
 12. 13. Fases do sistema enerxético
 13. 14. Evolución do consumo de enerxía primaria (%) en España Enerxía 1975 2006 Petróleo 73 50,3 Carbón 18 12 Gas natural 2 18 Nuclear 3 11,1 Renovables - 8,3
 14. 15. Consumo de enerxía primaria en España e no mundo
 15. 16. Carbón <ul><li>Orixe: degradación anaerobia de restos vexetais en pantanos, lagoas ou deltas </li></ul><ul><li>Contén entre 40 e 90% do elemento carbono </li></ul><ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Turba </li></ul></ul><ul><ul><li>Lignito </li></ul></ul><ul><ul><li>Hulla </li></ul></ul><ul><ul><li>Antracita </li></ul></ul>
 16. 17. Combustibles fósiles: carbón <ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Xeración de electricidade nas centrais térmicas (70% do consumo de carbón) </li></ul></ul><ul><ul><li>Industria siderúrxica </li></ul></ul><ul><ul><li>Fabricación de cemento </li></ul></ul>
 17. 18. Simplificación dunha central térmica
 18. 19. Esquema dunha central térmica
 19. 20. Esquema dunha central térmica
 20. 21. Central térmica de As Pontes
 21. 22. As centrais térmicas en Galicia Nome Localidade Propietario Potencia instalada (MW) Combustible As Pontes As Pontes de García Rodríguez Endesa 1.400 Lignito pardo/Carbón importado Meirama Ordes Unión Fenosa 563 Lignito pardo/Carbón importado Sabón Arteixo Unión Fenosa 521 Fuel
 22. 23. Combustibles fósiles: carbón <ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Xeración de electricidade nas centrais térmicas (70% do consumo de carbón) </li></ul></ul><ul><ul><li>Industria siderúrxica </li></ul></ul><ul><ul><li>Fabricación de cemento </li></ul></ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>É o combustible fósil do que temos máis reserva </li></ul></ul><ul><ul><li>Ten alto poder calorífico </li></ul></ul><ul><li>Desvantaxes: </li></ul><ul><ul><li>É moi contaminante (especialmente emisións de dióxido de carbono e de xofre) </li></ul></ul>
 23. 24. Combustibles fósiles: petróleo e gas natural <ul><li>Orixe: Descomposición anaerobia de cantidades masivas de plancto </li></ul><ul><li>Mestura de diferentes hidrocarburos </li></ul><ul><li>Segundo a súa composición: </li></ul><ul><ul><li>Petróleo: predominio de hidrocarburos líquidos </li></ul></ul><ul><ul><li>Gas natural: mestura de hidrocarburos gasosos. O máis abundante é o metano </li></ul></ul>
 24. 25. Formación do petróleo Morte masiva de plancto Lodos e areas Barros sapropélicos Petróleo Rocha nai Lodos e areas Rocha almacén migra
 25. 26. Destilación fraccionada do petróleo
 26. 27. Produtos obtidos da destilación do petróleo Produto Intervalo de ebulición (ºC) Nº átomos de C Utilidade Gas < 30 Até 4 Combustible Éter do petróleo 30 - 80 5 - 7 Disolvente Gasolina 80 - 200 7 - 12 Automóbiles Queroseno 200 - 250 12 - 15 Aviación. Calefacción Gasóleo e fuel 250 - 350 16 - 18 Motores diésel e fornos Aceite lubricante > 350 > 20 Lubrificación Asfalto Residuo sólido Pavimentación
 27. 28. Usos do petróleo
 28. 29. Combustibles fósiles: petróleo <ul><li>É a principal fonte de enerxía primaria no mundo </li></ul><ul><li>Ten diversos usos: </li></ul><ul><ul><li>Enerxéticos: automoción, centrais térmicas, doméstico,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Non enerxéticos: pavimentación, obtención diversos materiais como plásticos, fibras textiles, disolventes, vernices, pinturas, deterxentes,… </li></ul></ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Obtención de produtos de amplo uso </li></ul></ul><ul><ul><li>Infraestrutura e tecnoloxía moi desenvolvida </li></ul></ul><ul><ul><li>É case a única fonte de enerxía para a automoción </li></ul></ul><ul><li>Desvantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Limitada: reservas para 40 anos </li></ul></ul><ul><ul><li>Moi contaminante no seu uso (emisións de dióxido de carbono, dióxido de xofre,…) e no seu transporte (mareas negras) </li></ul></ul><ul><ul><li>Está moi centralizada nuns poucos países produtores </li></ul></ul>
 29. 30. Países produtores de petróleo País % de produción Arabia Saudí 25 Irak 10 Irán 10 Kuwait 10 EE.UU. 10 Venezuela 7 Rusia 5
 30. 31. Combustibles fósiles: gas natural <ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Doméstico: calefacción, AQS e cociña </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrais térmicas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centrais de ciclo combinado ∆ </li></ul></ul></ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Fácil extracción e transporte </li></ul></ul><ul><ul><li>Maior poder calorífico cos anteriores </li></ul></ul><ul><ul><li>Máis limpo: non emite apenas xofre e emite menos dióxido de carbono </li></ul></ul><ul><li>Desvantaxes: </li></ul><ul><ul><li>É limitado e non hai moitas reservas (aproximadamente 60 anos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Moi centralizado ∆ </li></ul></ul>
 31. 32. Centrais térmicas de ciclo combinado <ul><li>Funcionan con gas natural </li></ul><ul><li>Centrais que empregan dous tipos de turbinas: </li></ul><ul><ul><li>Turbina de vapor clásicas </li></ul></ul><ul><ul><li>Turbinas de gas que aproveitan a enerxía dos gases de escape da combustión </li></ul></ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Rendemento termoeléctrico do 55% fronte ao 33% das centrais convencionais </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducido custe de instalación </li></ul></ul><ul><ul><li>Períodos relativamente curtos na construcción </li></ul></ul>
 32. 33. Esquema dunha central térmica de ciclo combinado
 33. 34. As centrais de ciclo combinado proxectadas para Galicia Nome Localidade Propietario Potencia a instalar (MW) Combustible As Pontes As Pontes de García Rodríguez Endesa 800 Gas natural Sabón Arteixo Unión Fenosa 521 Gas natural
 34. 35. Rede ibérica de gasodutos ∆
 35. 36. A fisión nuclear
 36. 37. Esquema dunha central nuclear
 37. 38. Esquema dunha central nuclear
 38. 39. Fotografía dunha central nuclear
 39. 40. Enerxía nuclear: vantaxes e inconvenientes <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Altísimo valor enerxético </li></ul></ul><ul><ul><li>Non emite dióxido de carbono nin de xofre </li></ul></ul><ul><li>Inconvenientes: </li></ul><ul><ul><li>Contaminación térmica de ríos e lagos </li></ul></ul><ul><ul><li>Produce isótopos radiactivos de vida curta perigosos para os seres vivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Produce residuos nucleares de difícil eliminación </li></ul></ul><ul><ul><li>As centrais son susceptibles de sufrir atentados ou accidentes ∆ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ocasionan gran dependencia tecnolóxica exterior </li></ul></ul><ul><ul><li>É enerxía non renovable e as reservas non son grandes </li></ul></ul><ul><ul><li>Non substitúe ao petróleo no transporte </li></ul></ul><ul><ul><li>É un xeito caro de obtención de enerxía eléctrica se se inclúen os custos insumos ∆ </li></ul></ul>
 40. 41. Algúns incidentes nas nucleares españolas <ul><li>Vandellós I (1989) sufriu un incendio que provocou o seu peche </li></ul><ul><li>Ascó II (2005) parada de seis meses polo CSN por “primar a produción sobre a seguridade” xa que ocultaron a corrosión dunha tubaxe </li></ul><ul><li>Ascó II (2008) fuga radioactiva (cobalto, circonio,…) por unha xestión inadecuada do material radioactivo. No informe do CSN acúsase á central dun “inadecuado control do material radioactivo e de proporcionar información incompleta e deficiente” ∆ </li></ul>
 41. 42. Os custes da enerxía nuclear <ul><li>Custe de construción </li></ul><ul><ul><li>Adoita superar o 300% do previsto inicialmente (exemplo: custo da nova central de Finlandia 3.000 millóns de euros) </li></ul></ul><ul><ul><li>Parte débese ao aumento do tempo necesario para a súa construción (uns 7 anos) </li></ul></ul><ul><li>Xestión de residuos radioactivos </li></ul><ul><ul><li>Residuos de vida curta: xestionados por ENRESA (o custe é soportado por toda a poboación polo cobro no recibo da luz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Residuos de vida longa: agora permanecen nas centrais </li></ul></ul><ul><ul><li>Para a súa xestión a medio e longo prazo contémplase a construción de almacéns (ATC, AXP) </li></ul></ul><ul><li>Custes de desmantelamento </li></ul><ul><ul><li>Adoita ser maior do previsto inicialmente (exemplo: desmantelamento da central norteamericana “Yankee Rowe” (Massachhusetts) custou 450 millóns de dólares cando o previsto inicialmente eran 120 millóns) </li></ul></ul><ul><li>Os seguros non poden ser ser abordados só por aseguradoras privada </li></ul>
 42. 43. As centrais nucleares en España ● No ano 2007 a enerxía nuclear representou o 17,6% da produción total da electricidade en España Central Potencia global (MW) Ano de inicio de explotación Propietario José Cabrera (Guadalajara) 160 1968 Fenosa Sta. María de Garoña (Burgos) 460 1970 Iberdrola-Endesa Almaraz I (Cáceres) 980 1981 Iberdrola-Endesa- Fenosa Almaraz II (Cáceres) 980 1984 Iberdrola-Endesa- Fenosa Ascó I (Tarragona) 980 1983 Endesa Ascó II (Tarragona) 980 1988 Iberdrola-Endesa Cofrentes (Valencia) 990 1984 Iberdrola Vandellós II (Tarragona) 1.000 1987 Iberdrola-Endesa Trillo (Cáceres) 1.066 1988 Iberdrola-Fenosa-Nuclenor
 43. 44. Centrais nucleares en España
 44. 45. Os países con máis centrais nucleares (2006) País Nº centrais Potencia (MW) 1. EE.UU. 103 98.145 2.Francia 59 63.663 3. Xapón 44 47.593 4.Rusia 23 21.743 5. Alemaña 19 20.339 12. España 8 7.450
 45. 46. Fusión nuclear
 46. 47. Central hidroeléctrica
 47. 48. Esquema dunha central hidroeléctrica
 48. 49. Enerxía hidroeléctrica: vantaxes e desvantaxes <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Renovable </li></ul></ul><ul><ul><li>Autóctona </li></ul></ul><ul><ul><li>Limpa, non emite ningún contaminante </li></ul></ul><ul><ul><li>Regula o caudal, evitando as inundacións </li></ul></ul><ul><li>Desvantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Inundación de extensas áreas ocasionando un grande impacto medioambiental local </li></ul></ul><ul><ul><li>Impide a migración dos peixes e a navegación fluvial </li></ul></ul><ul><ul><li>Trampas para o sedimento, ocasionando un déficit nos aportes fluviais na desembocadura, a regresión dos deltas e alterando a dinámica costeira </li></ul></ul><ul><ul><li>Tempo de explotación limitado </li></ul></ul><ul><ul><li>Riscos de rotura de diques </li></ul></ul>
 49. 50. A central hidroeléctrica das “Tres Gargantas” (China) <ul><li>Situada no río Yantzé </li></ul><ul><li>É a central hidroeléctrica máis grande do mundo </li></ul><ul><li>O dique mide 185 m de alto e 2.000 m de longo </li></ul><ul><li>O encoro ten unha lonxitude de 663 km e unha capacidade de 39.300 m 3 </li></ul><ul><li>Aportará o 11% da enerxía eléctrica </li></ul><ul><li>Evitará as frecuentes inundacións que acontecen na zona </li></ul><ul><li>Supón o desprazamento de 1,2 millóns de persoas </li></ul><ul><li>Asolagadas 365 cidades </li></ul><ul><li>Afecta seriamente ás Tres Gargantas (Qutang, Wuxia e Xiling) </li></ul>
 50. 51. Presa das “Tres Gargantas”
 51. 52. Enerxías alternativas <ul><li>Enerxías procedentes do Sol </li></ul><ul><ul><li>Enerxía solar </li></ul></ul><ul><ul><li>Enerxía da biomasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Enerxía eólica </li></ul></ul><ul><li>Enerxías independentes do Sol </li></ul><ul><ul><li>Enerxía mareomotriz </li></ul></ul><ul><ul><li>Enerxia xeotérmica </li></ul></ul><ul><ul><li>Enerxía do hidróxeno </li></ul></ul>
 52. 53. Enerxía solar <ul><li>Tipos </li></ul><ul><ul><li>Arquitectura solar pasiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Solar térmica: conversión da enerxía solar en enerxía calorífica </li></ul></ul><ul><ul><li>Solar fotovoltaica: conversión da enerxía solar en enerxía eléctrica </li></ul></ul>
 53. 54. Arquitectura solar pasiva <ul><li>Conxunto de solucións arquitectónicas para maximizar o aproveitamento da radiación solar e reducir ao máximo o uso de sistemas de climatización </li></ul><ul><li>Aspectos a ter en conta: </li></ul><ul><ul><li>Grandes ventás cara ao sur e no resto da fachada poucas e pequenas </li></ul></ul><ul><ul><li>Cornixas que reflictan os raios solares no verán pero permiten o seu paso no inverno </li></ul></ul><ul><ul><li>Bo illamento nos muros e dobre acristalamento </li></ul></ul><ul><ul><li>Invernadoiros ou galerías orientadas cara ao sur </li></ul></ul><ul><ul><li>Elementos exteriores e complementarios: vexetación, toldos,… </li></ul></ul>
 54. 55. Arquitectura solar pasiva
 55. 56. Arquitectura solar pasiva
 56. 57. Algunhas solucións arquitectónicas
 57. 58. Arquitectura solar pasiva
 58. 59. Enerxía solar térmica <ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Doméstico: AQS, calefacción, climatización de piscinas </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtención de vapor de auga para producir enerxía eléctrica: central solar térmica </li></ul></ul><ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>De baixa temperatura (<100ºC): uso doméstico </li></ul></ul><ul><ul><li>De mediana temperatura (100-400ºC) </li></ul></ul><ul><ul><li>De alta temperatura (>400ºC) </li></ul></ul>
 59. 60. Paneis solares para a obtención de auga quente sanitaria
 60. 61. Central solar térmica de alta temperatura: centrais de torre con helióstatos <ul><li>Consegue temperaturas de 2.000ºC </li></ul><ul><li>Composto de: </li></ul><ul><ul><li>Torre central co forno solar na parte alta </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre 100 e 2.0000 helióstatos: espellos de entre 20 e 50 m 2 de superficie que proxectan a luz nun punto da torre onde está o líquido (normalmente auga) a quentar </li></ul></ul><ul><ul><li>O vapor move unhas turbinas conectadas a un xerador eléctrico </li></ul></ul>
 61. 62. Esquema dunha central solar térmica de torre
 62. 63. Central solar térmica de torre
 63. 64. PS 10: Primeira central solar térmica de España (Sanlúcar la Mayor, Sevilla) <ul><li>Potencia: 11 MW </li></ul><ul><li>Torre: 100 m de altura </li></ul><ul><li>Nº helióstatos: 624 </li></ul><ul><li>Superficie dos heliostatos:121m 2 cada un </li></ul>
 64. 65. Enerxía solar fotovoltaica <ul><li>Converte directamente a enerxía solar en eléctrica </li></ul><ul><li>Usos: </li></ul><ul><ul><li>Aplicacións específicas: dispositivos de sinalización, calculadoras, satélites artificiais,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Doméstico </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instalacións illadas: vivendas sen subministro eléctrico </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instalación conectada á red </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Centrais solares fotovoltaica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obtención de enerxía eléctrica a grande escala </li></ul></ul></ul>
 65. 66. Esquema dos paneis fotovoltaicos
 66. 67. Central solar fotovoltaica
 67. 68. Planta fotovoltaica en Milagro (Navarra) Potencia: 9,55 MW 753 propietarios; 65 M€ de inversión
 68. 69. Vantaxes e desvantaxes da enerxía solar <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Inesgotable </li></ul></ul><ul><ul><li>Autóctona </li></ul></ul><ul><ul><li>Limpa </li></ul></ul><ul><li>Desvantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Irregular e dispersa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ocupan moito espazo </li></ul></ul><ul><ul><li>Impacto visual </li></ul></ul><ul><ul><li>Difícil de almacenar </li></ul></ul>
 69. 70. Enerxía da biomasa <ul><li>Enerxía obtida da materia dos seres vivos </li></ul><ul><li>Orixe: </li></ul><ul><ul><li>Residuos orgánicos: lixos urbanos, agrícolas, gandeiros e forestais; lodos das EDAR </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultivos enerxéticos (cana de azucre, palma,...): biocombustibles </li></ul></ul><ul><li>Usos </li></ul><ul><ul><li>Calefacción </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtención de electricidade </li></ul></ul><ul><ul><li>Automoción: biocombustibles </li></ul></ul>
 70. 71. Planta de biogás obtido a partir de residuos gandeiros <ul><li>Biogás: gas (fundamentalmente metano) obtido pola fermentación de materia orgánica </li></ul><ul><li>Fontes de biogás: excrementos de gando, lodos das EDAR, vertedoiros controlados,… </li></ul>
 71. 72. Os biocombustibles <ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Biodiésel : aceite vexetal que se pode mesturar con gasóleo e empregar en motores diésel </li></ul></ul><ul><ul><li>Bioalcol : etanol que se mestura coas gasolinas </li></ul></ul><ul><li>Procedencia: </li></ul><ul><ul><li>Biodiésel: aceites vexetais obtidos de plantas oleaxinosas como xirasol, palma,… Tamén poden empregarse aceites usados </li></ul></ul><ul><ul><li>Bioalcol: fermentación da caña de azucre, remolacha ou cereais </li></ul></ul>
 72. 73. Materias primas para producir biocombustibles <ul><li>Biodiésel </li></ul><ul><li>Especies son sementes oleaxinosas: </li></ul><ul><ul><li>Xirasol </li></ul></ul><ul><ul><li>Colza </li></ul></ul><ul><ul><li>Soia </li></ul></ul><ul><ul><li>Coco </li></ul></ul><ul><ul><li>Palma </li></ul></ul><ul><li>Outras materias primas: </li></ul><ul><ul><li>Aceite de fritura usado </li></ul></ul><ul><li>Bioetanol </li></ul><ul><li>Biomasa azucrada </li></ul><ul><ul><li>Remolacha </li></ul></ul><ul><ul><li>Cana de azucre </li></ul></ul><ul><li>Biomasa amilácea </li></ul><ul><ul><li>Cereais </li></ul></ul><ul><ul><li>Pataca </li></ul></ul><ul><li>Biomasa lignocelulóxica </li></ul><ul><ul><li>Residuos agrícolas </li></ul></ul><ul><ul><li>Residuos forestais </li></ul></ul><ul><ul><li>Residuos sólidos urbanos </li></ul></ul>
 73. 74. Proceso de produción de biocarburantes Madeira e palla Cereais e pataca Cana de azucre e remolacha Sementes e froitos oleaxinosos Etanol Metanol Aceites vexetais 15% en motores convencionais 100% motores Diésel convencionais 15% en motores convencionais
 74. 75. Vantaxes dos biocombustibles <ul><li>Enerxía renovable </li></ul><ul><li>Emite a mesma cantidade de CO 2 que se fixou na fotosíntese </li></ul><ul><li>Actualmente é a único recurso enerxético que substitúe parcialmente ao petróleo na automoción </li></ul><ul><li>Pode servir para rehabilitación do medio rural </li></ul><ul><ul><li>En España hai 15 millóns de hectáreas de cultivo abandonadas </li></ul></ul>
 75. 76. Inconvenientes dos biocombustibles <ul><li>Eficiencia enerxética baixa </li></ul><ul><ul><li>Moito terreo </li></ul></ul><ul><ul><li>En réxime de agricultura intensiva cos problemas que xera (fertilizantes, praguicidas,…) </li></ul></ul><ul><li>O cultivo de biocombustibles para consumo dos países industrializados está tendo graves consecuencias sociais e ambientais nos países pobres </li></ul><ul><ul><ul><li>Deforestación (incluso das selvas tropicais) para cultivos enerxéticos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subida dos prezos dos alimentos básicos </li></ul></ul></ul>
 76. 77. Esquema dun aeroxerador
 77. 78. Esquema dos aeroxeradores
 78. 79. Parque eólico
 79. 80. Enerxía eólica: vantaxes e desvantaxes <ul><li>Vantaxes </li></ul><ul><ul><li>Inesgotable </li></ul></ul><ul><ul><li>Limpa </li></ul></ul><ul><ul><li>Autóctona </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixo custe de instalación </li></ul></ul><ul><li>Desvantaxes </li></ul><ul><ul><li>Irregular </li></ul></ul><ul><ul><li>Difícil de almacenar </li></ul></ul><ul><ul><li>Impacto paisaxístico </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminación acústica </li></ul></ul><ul><ul><li>Afecta á avifauna </li></ul></ul><ul><ul><li>Seca o solo da zona </li></ul></ul>
 80. 81. Potencial eólico de España
 81. 82. Principais países por capacidade eólica instalada (Xaneiro, 2006) País MW Alemaña 17.743 España 9.653 Estados Unidos 8.500 India 4.300 Dinamarca 3.129 Italia 1.570 Reino Unido 1.337
 82. 83. Potencia eólica instalada en España (Xaneiro, 2006) Comunidade autónoma MW Galicia 2.452 Castilla La Mancha 2.008 Castilla León 1.690 Aragón 1.346 Navarra 966 Andalucía 545 Total 10.094
 83. 84. Esquema dunha central mareomotriz
 84. 85. Central mareomotriz
 85. 86. Enerxía mareomotriz <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Inesgotable </li></ul></ul><ul><ul><li>Non emite contaminantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Autóctona </li></ul></ul><ul><li>Inconvenientes </li></ul><ul><ul><li>Só é rendible en zonas con grande amplitude de marea </li></ul></ul><ul><ul><li>Pode provocar alteracións nos ecosistemas mariños </li></ul></ul>
 86. 87. Enerxía xeotérmica <ul><li>Gradiente xeotérmico: incremento da temperatura coa profundidade (3ºC cada 100 m) </li></ul><ul><li>Usos </li></ul><ul><ul><li>Calefacción </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtención de enerxía eléctrica ∆ </li></ul></ul><ul><li>Vantaxes </li></ul><ul><ul><li>Autóctona </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilimitada </li></ul></ul><ul><li>Inconvenientes </li></ul><ul><ul><li>Moi localizada </li></ul></ul><ul><ul><li>Produce ruídos, olores e cambios climáticos locais ∆ </li></ul></ul>
 87. 88. Central xeotérmica
 88. 89. Central xeotérmica ∆
 89. 90. O hidróxeno <ul><li>Non é enerxía primaria, senón secundaria </li></ul><ul><li>Obtención: </li></ul><ul><ul><li>A partir de materia orgánica (combustibles fósiles, biomasa,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>A partir da auga: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Electrólise </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fotólise </li></ul></ul></ul>
 90. 91. Obtención do hidróxeno <ul><li>Reformado con vapor: a partir de gas natural </li></ul>CO + H 2 O CH 4 + H 2 O CO + 3H 2 CO 2 + H 2 <ul><li>Electrólise da auga: </li></ul>H 2 O + Enerxía eléctrica H 2 + 1/2 O 2 <ul><li>Fotólise </li></ul>
 91. 92. Usos do hidróxeno <ul><li>Actuar como vector de almacenamento enerxético </li></ul><ul><ul><li>Utilizar o exceso de enerxía eléctrica obtida coas enerxías renovables para a fabricación, a partir de auga, de hidróxeno que pode ser comprimido e almacenado </li></ul></ul><ul><li>Combustión: </li></ul><ul><ul><li>Obtención de calor </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtención de enerxía eléctrica </li></ul></ul><ul><ul><li>Automoción </li></ul></ul><ul><li>Pila de combustible </li></ul>
 92. 93. A pila de combustible <ul><li>A enerxía dunha reacción química transfórmase en electricidade </li></ul><ul><li>Baséase na reacción contraria a electrólise </li></ul><ul><li>A diferencia dunha batería convencional non se esgota nin ten que ser recargada </li></ul><ul><li>Os reactivos químicos non están dentro da pila senón que se inxectan desde fóra </li></ul>
 93. 94. Funcionamento da pila de combustible <ul><li>Proceso inverso a electrólise </li></ul>Hidróxeno (H 2 ) + ½ Osíxeno (O 2 ) Electricidade + Auga (H 2 O) 1/2 O 2 + 2 H + + + 2 e - H 2 2 H + + 2 e - H 2 O <ul><li>Cátodo: </li></ul><ul><li>Ánodo: </li></ul>
 94. 95. Aplicacións das pilas de combustible <ul><li>Substituíndo as baterias tradicionais en diversos aparatos: ordenadores, telefonía móbil,… </li></ul><ul><li>Automoción </li></ul><ul><li>Abastecemento enerxético en áreas residenciais, hospitais, empresas,… </li></ul>
 95. 96. Vantaxes das pilas de combustible <ul><li>Elevada eficiencia enerxética </li></ul><ul><li>Poucas emisións contaminantes </li></ul><ul><li>Non necesitan un período largo de recarga de hidróxeno </li></ul><ul><li>Resposta rápida: máis enerxía se se inxecta máis combustible </li></ul>
 96. 97. Problemas das pilas de combustible <ul><li>Os sistemas de almacenamento do hidróxeno son costosos e aínda pouco desenvolvidos </li></ul><ul><li>Elevado gasto enerxético na licuefacción </li></ul><ul><li>Elevado custe </li></ul><ul><ul><li>Tecnoloxía moi nova </li></ul></ul><ul><ul><li>Escasa implantación </li></ul></ul><ul><li>Problemas técnicos </li></ul><ul><ul><li>Elevado peso </li></ul></ul>
 97. 98. O hidróxeno: vantaxes e desvantaxes <ul><li>Vantaxes </li></ul><ul><ul><li>Ilimitado </li></ul></ul><ul><ul><li>Non emite dióxido de carbono </li></ul></ul><ul><ul><li>Máis enerxía calorífica que o petróleo </li></ul></ul><ul><li>Desvantaxes </li></ul><ul><ul><li>Actualmente obtense do gas natural ou de produtos (carbón, petróleo, biomasa) que liberan dióxido de carbono </li></ul></ul>
 98. 99. Características do sistema enerxético actual <ul><li>Predominio de fontes de enerxía non renovables: combustibles fósiles e enerxía nuclear </li></ul><ul><li>Importantes impactos ambientais: cambio climático, chuvia ácida,… </li></ul><ul><li>Gran desequilibrio no uso da enerxía </li></ul><ul><li>Excesivo consumo enerxético nos países desenvolvidos </li></ul>
 99. 100. Consumo enerxético nos diferentes sectores
 100. 101. Un novo sistema enerxético <ul><li>Incrementar o uso de fontes de enerxías renovables </li></ul><ul><li>Maior eficiencia enerxética e aforro: </li></ul><ul><ul><li>No ámbito do transporte: reducir o uso do automóbil privado, motores máis eficientes e que contaminen menos, modificar hábitos de condución </li></ul></ul><ul><ul><li>No ámbito doméstico: reducir as perdas por calor, electrodomésticos de baixo consumo, envases reciclables,… </li></ul></ul><ul><ul><li>No ámbito industrial: motores máis eficientes, coxeneración </li></ul></ul>
 101. 102. Recursos mineiros Recursos mineiros Metalíferos Non metalíferos Ouro, aluminio, ferro, chumbo, mercurio, zinc Minerais Materiais para a construción Xofre, sal, fosfatos, cuarzo Bloques de rochas, aridos, cemento, formigón, xeso vidro
 102. 103. Recursos minerais metalíferos <ul><li>Utilízanse na obtención de metais e enerxía (uranio) </li></ul><ul><li>Extranse de xacementos </li></ul><ul><li>Mena: mineral que ten interese polo seu contido nun elemento (fundamentalmente un metal) </li></ul><ul><ul><li>Exemplos: menas importantes: bauxita (aluminio), calcosita e calcopirita (cobre) </li></ul></ul><ul><li>Ganga: minerais asociados a mena e que carecen de interese </li></ul><ul><li>Lei do mineral: proporción entre a mena e a ganga </li></ul><ul><li>Explotación: </li></ul><ul><ul><li>Demanda </li></ul></ul><ul><ul><li>Custo da explotación </li></ul></ul>
 103. 104. Minerais non metálicos <ul><li>Xofre </li></ul><ul><li>Evaporitas </li></ul><ul><li>Fosfatos </li></ul>
 104. 105. Rochas <ul><li>Bloques de pedra </li></ul><ul><li>Áridos </li></ul><ul><li>Cemento </li></ul><ul><li>Formigón </li></ul><ul><li>Xeso </li></ul><ul><li>Arxilas </li></ul><ul><li>Vidro </li></ul>
 105. 106. Tipos de explotacións <ul><li>Superficiais: </li></ul><ul><ul><li>Canteiras </li></ul></ul><ul><ul><li>Graveiras </li></ul></ul><ul><ul><li>Minas a ceo aberto </li></ul></ul><ul><li>Subterráneas </li></ul>
 106. 107. Canteira
 107. 108. Graveira
 108. 109. Mina a ceo aberto
 109. 110. Mina subterránea
 110. 111. Impactos da minería <ul><li>Atmosféricos </li></ul><ul><li>Acústicos </li></ul><ul><li>Paisaxísticos </li></ul><ul><li>Hidrolóxicos </li></ul><ul><li>Edáficos </li></ul><ul><li>Biolóxicos </li></ul>
 111. 112. Medidas correctoras <ul><li>Durante a explotación </li></ul><ul><ul><li>Reducir o impacto paisaxístico </li></ul></ul><ul><ul><li>Rexenerar a vexetación nas zonas xa explotadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar a contaminación do aire e depurar a auga </li></ul></ul><ul><li>Finalizada a explotación </li></ul><ul><ul><li>Definir os usos posteriores </li></ul></ul><ul><ul><li>Recheo dos ocos e restitución do relevo para restituír a paisaxe </li></ul></ul><ul><ul><li>Rexeneración do solo e da vexetación </li></ul></ul>
 112. 113. Recursos minerais de Galicia <ul><li>Enerxéticos </li></ul><ul><ul><li>Lignito </li></ul></ul><ul><ul><li>Enerxía eólica </li></ul></ul><ul><ul><li>Enerxía hidráulica </li></ul></ul><ul><li>Non enerxéticos </li></ul><ul><ul><li>Minerais </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuarzo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Caolín </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rochas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Granito </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lousa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arxilas </li></ul></ul></ul>
 113. 115. Rede de gasoductos en España
 114. 116. A nova central finlandesa (Olkiliuto 3) <ul><li>Primeira que se constrúe despois do accidente de Chernóbil (1986) </li></ul><ul><li>Potencia instalada: 1.600 megavatios </li></ul><ul><li>Custo inicial: 3.000 millóns de euros </li></ul><ul><li>Custo engadido: 600 millóns de euro </li></ul>
 115. 117. Fuga radioactiva en Asco II <ul><li>Ascó-Vandellós II (2008) fuga radiactiva (cobalto, manganeso, zirconio y molibdeno) </li></ul><ul><ul><li>26 de novembro durante a parada de recarga </li></ul></ul><ul><ul><li>Na operación se transportan as barras de combustible a través duns tubos </li></ul></ul><ul><ul><li>O tubo lávase con auga a presión e se seca mediante unhas bombas </li></ul></ul><ul><ul><li>Quedan charcos con auga moi radioactiva que se sacan cunha aspiradora manual e se bota nun bidón que debe ser tratado como residuo radioactivo </li></ul></ul><ul><ul><li>Neste caso un operario botouno na piscina do combustible </li></ul></ul><ul><ul><li>Xunto a zona había un potente sistema de ventilación que absorbeu parte das partículas radioactivas e lanzounas ao exterior a través dunha cheminea </li></ul></ul><ul><ul><li>Os propietarios da nuclear informaron ao CSN dicindo que era unha fuga mínima </li></ul></ul><ul><ul><li>No informe do CSN acúsase á central dun “inadecuado control do material radioactivo e de proporcionar información incompleta e deficiente” </li></ul></ul>
 116. 118. Consecuencias sociais da produción de biocombustibles <ul><li>Países industrializados </li></ul><ul><ul><li>A agricultura é unha actividade económica secundaria e a miúdo subvencionada </li></ul></ul><ul><ul><li>Rehabilitación do medio rural </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En España hai 15 millóns de hectáreas de cultivo abandonadas </li></ul></ul></ul><ul><li>Países pobres </li></ul><ul><li>Actividade económica primordial para a subsistencia da poboación </li></ul><ul><li>O cultivo de biocombustibles para os países ricos pode ter graves consecuencias sociais e ambientais </li></ul><ul><ul><ul><li>Deforestación das selvas tropicais para cultivos enerxéticos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podería darse a situación de que a poboación non tivera garantida a súa alimentación </li></ul></ul></ul>

×