სააღმზრდელო სტრატეგია

2,743 views
2,433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
371
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

სააღმზრდელო სტრატეგია

  1. 1. სადამრიგებლო პროგრამა ახალციხის №1 საჯარო სკოლა V-ბ კლასი დამრიგებელი მზია ეგიაშვილი 2013- 2014 სასწავლო წელი პრინციპები, რომელსაც ეფუძნება აღნიშნული დოკუმენტი > აღზრდის მთლიანობა > შემოქმედი, აქტიური პიროვნების აღზრდა > მოსწავლეთა ჩართულობა და მონაწილეობა > თანამშრომლობის პრინციპი > ბავშვის უფლებებისა და მოვალეობების დაცვის პრინციპი , მუხლი 6. დამრიგებელი 1. საჯარო სკოლაში ყველა კლასს უნდა ჰყავდეს დამრიგებელი. დამრიგებელი უნდა ასწავლიდეს თავის სადამრიგებლო კლასს. 2. დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; დამრიგებელი ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლებამოვალეობების გააზრებაში. 3. დამრიგებლის მოვალეობებია: ა) გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი) მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.); ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი (დაწყებით და საბაზო საფეხურზე); გ) დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილისხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაში; დ) იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში; ე) რეგულარულად მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი; ვ) საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია; ზ) გაიგოს მოსწავლის მიერ სკოლის გაცდენის მიზეზი; თ) გააკეთოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი მასწავლებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და დაწეროს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში აღწერილი უნდა
  2. 2. 4. იყოსმოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, მოსწავლის მონაწილეობა წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში; მოსწავლის აკადემიური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა გათვალისწინებაც სასარგებლო იქნებოდა მოსწავლისათვის; ი) მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ. დამრიგებლის მუშაობა უნდა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს: ა) სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, ფსიქიკური, სოციალური და სულიერი განვითარებისაკენ; ბ) მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის შინაგანი ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა; გ) მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება -დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესები; დ) თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას. საჯარო სკოლის დამრიგებელმა მუშაობის პროცესში უნდა გამოიყენოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო), საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის (შემდგომში - ცენტრი) და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული და/ან რეკომენდებული მეთოდური სახელმძღვანელოები და გზამკვლევები. სადამრიგებლო საათის თემები, სასურველია, მოიცავდეს შემდეგმიმართულებებს: 1. პიროვნული და მორალური განვითარება – მე – პიროვნება, სოციუმიჩემს გარშემო, ურთიერთობა თანატოლებთან და უფროსებთან,ტოლერანტობა, ადამ იანთა უფლებები, ზოგადასაკაცობრიო ღირებულებები,ეტიკეტი. თანამშრომლობის მნიშვნელობა, ცნება “თანაკლასელი”; ურთიერთობისას და სწავლის პროცესში წამოჭრილი სირთულეები და მათიმოგვარების გზები; კონფლიქტების აცილებისა და მოგვარების უნარებისგანვითარების აუცილებლობა. თვითრწმენა – საკუთარ თავსა და ძალებშიდარწმუნება; პატივისცემა – საკუთარი თავის, სხვა ადამიანების; როდისვარღვევთ სხვათა უფლებებს? როდის ირღვევა ჩვენი უფლებ ები? 2. გარემოს დაცვითი კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი – პირადიჰიგიენა, ავადმყოფობის გავრცელების წყაროები, სასარგებლო საკვები, დროისორგანიზება, დღის რეჟიმი, სპორტის მნიშვნელობა, მავნე ჩვევების საფრთხე.გარემოს და ბუნების მოფრთხილება; ჯანსაღი ც ხოვრების სტილი – რას ნიშნავსეს? 3. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერება – ჩემიეზო, ჩემი სკოლა, ჩემი ქალაქი/სოფელი, ჩემი სამშობლო, ისტორია,გამოჩენილი პიროვნებები, მნიშვ ნელოვანი მოვლენები, ტრადიციები, წესებიდა კანონები; 4. ინტელექტუალური და ესთეტიკური განვითარება – ხელოვნების,ტექნოლოგიური და ინტელექტუალური მიღწევების მნიშვნელობა. კლასის საათისათვის რეკომენდირებული თემები: ადამიანთა უნიკალობა, ჩვენი სამყარო,ინტერესები,საყვარელი საქმიანობა. ბავშვთა უფლებები სკოლაში, ეზოში,ქუჩაში. ბავშვთა ვალდებულებები. პატივისცემა საკუთარი თავის ,სხვა ადამიანების მიმართ. უფლებების დარღვევა. როდის ვარღვევ სხვათა უფლებებს? როდის ირღვევა ჩვენიუფლებები?
  3. 3. უფლებების დარღვევა იწვევს კონფლიქტებს, ჩვენ შეგვიძლია კონფლიქტებისმოგვარება. ქუჩაში მოძრაობის წესები, გზა სკოლიდან სახლისაკენ, საჭირო ტრანსპორტი,სიფრთხილის გამოჩენა უ ცნობ უფროსებთან. საყვარელი ფილმის გმირები, ლიტერატურული პერსონაჟები; გამოჩენილი პიროვნებები, ხელოვნების ქმნილებები, სამეცნიერო V კლასის ს ა ა ღ მ ზ რ დ ე ლ ო ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა 2013-2014 ს/წელს სასკოლო ცხოვრებაში კლასის დამრიგებლის მუშაობა უმნიშვნელოვანესია, არის ძალიან საპასუხისმგებლო, რთული, მაგრამ საოცრად მიმზიდველი, ამიტომ 1995 წლიდან დღემდე კლასის დამრიგებლად ვმუშაობ. ამ სასწავლო წელს გავხდი V -ბ კლასის დამრიგებელი. (მათ ასევე ვასწავლი ქართულ ენასა და ლიტერატურას). პირველივე დღიდან მიზნად დავისახე, დავეხმარო ჩემს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი, ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში, 21-ე საუკუნის ძირითადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში, როგორიცაა: შემოქმედებითობა, კრიტიკული აზროვნება და პრობლემების გადაჭრა, კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, საინფორმაციო წიგნიერება, ინიციატივა და დამოუკიდებელი მუშაობა , სოციალური და კულტურული უნარ-ჩვევები, ლიდერობა და პასუხიმგებლობა და ა. შ. ყოველ პარასკევს, გაკვეთილების შემდეგ ვატარებთ საკლასო საათს. ვცდილობ, ყოველი საკლასო საათი იყოს შემოქმედებითი იდეების პრაქტიკული გამოცდა ინოვაციურ სფეროში, მასში ეფექტური და რეალური წვლილის შეტანა. რეგულარულად ვაწოდებ მოსწავლეთა მშობლებს ინფორმაციას მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ. დამრიგებლის კლასთან მუშაობის კალენდარული # # გეგმა შესასრულებელი საკითხები კლასის კონტიგენტის დაზუსტება, ჟურნალის და სასკოლო დოკუმენტაციისწარმოება წლიური სამუშაო გეგმის შედგენა მშობელთა კრებაორგანიზაციულ საკითხებზე კლასის საათი ორგანიზაციულ საკითხებზე შესრულების დრო სექტემბერი სექტემბერი სექტემბრის ბოლოს სემესტრის დსაწყ.
  4. 4. მოსწავლეთა გამოცხადების და დაგვიანების ყოველდღიური აღრიცხვა ინდივიდუალური შეხვედრები მშობლებთან ცოდნის ზეიმზე მონაწილეობის მიღება; ახალი მასწავლებლების გაცნობა; მთელი წლის მანძილზე მთელი წლის მანძილზე 16 სექტემბერი 17 სექტემბერი გზამკვლევის შედგენა საფარის მონასტრის შესახებ; 20-28 სექტემბერი სასწავლო- შემეცნებითი ვიზიტი საფარაში და პრეზენტაციების 29 სექტემბერი გაკეთება მოძიებული მასალებით. კლასის შინაგანაწესის შედგენა მოსწავლეების მიერ საუბარი: სწავლის დონის ამაღლების გზების დასახვისა და სექტემბერი 8 ოქტომბერი კლასში დიციპლინის განმტკიცების შესახებ; დამრიგებლისა და მისი მოსწავლეების მიერ შექმნილ ინტერნეტ-გაზეთში (,,ჩვენი გაზეთი ახალციხელი მოსწავლეებისგან.” ) სტატიების გამოქვეყნება. 1ოქტომბრიდანრეგულარულად საუბარი: როგორ უნდა მოვიქცეთ თეატრში; 1 ნოემბერი მესხეთის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლზე დასწრება და ნანახის 7 ნოემბერი გარჩევა კლასში; კვლევის ჩატარება და Power-Point-ში პრეზენტაციის მომზადება კონფერენციისთვის: კატასტროფებთან დაკავშირებული რისკების 21ოქტომბრიდან 8 ნოემბრამდე შემცირების საკითხების შესახებ; ფლეშ-მობის მოწყობა ხანძრის პრევენციასთან დაკავშირებით 3 ნოემბერი საახალწლო კარნავალისთვის მზადება; 6-19 დეკემბერი საუბარი: სემესტრის დასასრულს კარგი აკადემიური მოსწრება! 2 დეკემბერი საახალწლო ზეიმის მოწყობა. 20 დეკემბერი კლასის საათი: 1-ლი სემესტრის შედეგების განხილვა სასწავლო-შემეცნებითი და გასართობი ვიზიტი ბაკურიანში იანვარი თებერვალი
  5. 5. კლასში სამოდელო გაკვეთილის ჩატარება მარტი საუბარი: რა ვიცით ჩვენი ტრადიციების შესახებ აპრილი გზამკვლევზე მუშაობა ქვათახევის მონასტრის შესახებ მაისი სასწავლო-შემეცნებითი ვიზიტი ქვათახევის მამათა მონასტერში მიმოხილვა- წლის შედეგების გაცნობა ივნისი მშობლებისათვის მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების გაცნობა. ივნისი ივნისი

×