മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ യ ല ന ന ധനസഹ യ
ലഭ മ വ നത ന വവണ അവ!ക സമര$ ക വ& ള നശദ വകണ മ ര)
ന രവ*ശങള
1 മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ ...
മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ യ ല ന ന ധനസഹ യത ന ള അവ!ക
വഫ റ
1. അവ!കകട` വ!ര വ ല സവ :
(വ വ>ജ , ത ല/ക , ജ > സഹ ത )
2. അത ഹ ത / അസ ...
CMDRF
തഹസ ലദ ര ട ശ ! രശ
ന&ര :
ത ല/ക :
തBയത :
ജ > കളകറ ട ശ ! രശ
ന&ര : ജ >
കലകവററ :
തBയത :
ജ > കലകര
ആവശ ട$9 9 ള ത ക ജ > കലകരമ ര ട അധ ക ര !ര ധ ക ള
ല ടണങ ല ഉW തമ യ ന ! സ Bകര ച വശഷ കലകരമ ര വ വര സരക ര ടന
അറ യ വകണത ണ .
മ ഖ മന യ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CMDRF -KERALA- GUIDELINES

1,770 views
1,410 views

Published on

Kerala chief ministers distress relief fund. Application for financial assistance.Download with guidelines.uploaded by T J Joseph Mob 9447464502.A mysandesham presentation

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CMDRF -KERALA- GUIDELINES

  1. 1. മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ യ ല ന ന ധനസഹ യ ലഭ മ വ നത ന വവണ അവ!ക സമര$ ക വ& ള നശദ വകണ മ ര) ന രവ*ശങള 1 മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ യ ല ന ന ധനസഹ യ ലഭ ക നത ന ള വര മ ന !ര ധ ഒര ലക ര/!യ ണ . 2. ന ശ ത മ ത4കയ ല ള അവ!ക 6 മ സ ക ല വധ കകത ള ടമഡ കല സര9 ഫ കറ സഹ ത ബനട$9 വ വ>ജ ഓഫ സര മ & ടക സമര$ വകണത ണ . 3. സമര$ ക ന അവ!കയ ല ഒ$ തBയത യ വരഖട$ വതണത ണ 4. വര ഗവ വര വ കമ യ ന!ത ! ദ ക ന ടമഡ കല സര9 ഫ കറ ണ ഹ ജര വകണത . ആയത ല വഡ കറ ട ഒ$ ,തBയത ,സBല എന വ ന രബനമ യ ഉണ യ ര കണ 5. സ ധ രണ വര ഗങള യ ജലവദ ഷ ,!ന , തലവവദന , വ മ 9 , ശ സ മ 9ല , ആസ Q , സന വവദന , ന!വമഹ , രകസമര* ത ങ യവയ ക മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ യ ല ന ന ധനസഹ യ ലഭ മ വ കയ > 6. അ!ക മരണങളക ഇരയ ക നവര ട ആനശ തര ധനസഹ യത ന യ എഫ ഐ ആര ,വ! സ വമ ര9 റ വ$ ര9 ,മരണസര9 ഫ കറ എന വ സഹ ത ഒര വരഷത ന ള ല തടന അവ!ക സമര$ വകണത ണ . 7. തB ! ത മ ല വ സഗ4ഹങളക ഇനഷ റനസ !ര രകയ > ത ടWറ ക കചവ സ !നങളക ഉണ ക ന ന ശനഷങളക ണ മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ യ ല ന ന ധനസഹ യ അന വദ ക നത .അവ!കവയ ട $ എഫ ഐ ആര , അഗ ശമന വസനയ ട റ വ$ ര9 എന വ ഉളടക ള ച ര കണ . 8. ഇ മ നല ല !ര ക !റ ന സ ഹWര ത ല , !ര വകറത ന ഐ ! വ ഭ ഗത ല W ക ത നലക എനത സ ബന ച ള വഡ കറ ട സര9 ഫ കറ ക/ ഹ ജര വകണത ണ . 9. ഒര വ ക ക ഒര തവണ മ നതവമ ഒവര ആവശ ത ന യ ധനസഹ യ അന വദ ക കയ ള/ . എന ല ക നസര ,ക ഡ ന സ ബനമ യ ഗ ര തര വര ഗങളക ന!വത ക സ ഹWര !ര ഗണ ച ഒര കല ധനസഹ യ അന വദ ചത ടണങ ല രണ വരഷത ന വശഷ വBണ അവ!ക സമര$ ക വ നത ണ .
  2. 2. മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ യ ല ന ന ധനസഹ യത ന ള അവ!ക വഫ റ 1. അവ!കകട` വ!ര വ ല സവ : (വ വ>ജ , ത ല/ക , ജ > സഹ ത ) 2. അത ഹ ത / അസ ഖത ന രയ യ : വ ക യ അവ!കകന തമ ല ള ബന 3. അത ഹ ത / അസ ഖ സ ഭവ ച ആള : ന! യ !/രത യ യ ആവള അ>വയ 4. അവ!കകട` വയസ ടത ഴ ല : 5. അത ഹ തത ട` /അസ ഖത ട` : സ ഭ വ (ആവശ മ യ വരഖകള ട !കര$ ഉള ക ടWയ ത ര ക ന . 6. ക ബ വ രഷ ക വര മ ന : 7. ഇത ന മ & ഏടതങ ല നഷ!ര ഹ ര / : സ ന !ത ക സഹ യ ലഭ ച 9 വണ ? ഉടണങ ല വ ശദ വ വര സ ക !നത വമല ന!സ ത വ ച വസ ത തകള സത മ ണ . വമല ആവശ ത ന മ ഖ മന യ ട ദ ര ത ശ സ ന ധ യ ല ന ന ഞ ന സഹ യ ധനടമ ന കക$റ യ 9 ട>ന സ ക ട$ ത ന . സല : ത യത : അവ!കകട` ഒ$ / വ!ര വ വ>ജ ഓഫBസറ ട അവന ഷണ റ വ$ ര9 ന&ര : വ വ>ജ ‍: ത യത :
  3. 3. CMDRF തഹസ ലദ ര ട ശ ! രശ ന&ര : ത ല/ക : തBയത : ജ > കളകറ ട ശ ! രശ ന&ര : ജ > കലകവററ : തBയത : ജ > കലകര
  4. 4. ആവശ ട$9 9 ള ത ക ജ > കലകരമ ര ട അധ ക ര !ര ധ ക ള ല ടണങ ല ഉW തമ യ ന ! സ Bകര ച വശഷ കലകരമ ര വ വര സരക ര ടന അറ യ വകണത ണ . മ ഖ മന യ ട ഉതരവ : CMDRF

×