Kerala Villages & Phone Numbers.

34,394 views
33,738 views

Published on

Kerala Land Revenue Department- Telephone Numbers of Village Officers and Tahsildars uploaded by T.J Joseph Deputy tahsildar,Kottayam. A mysandesham presentation.MOB.9447464502

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
34,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kerala Villages & Phone Numbers.

 1. 1. OFFICER NEW NO. LAND REVENUE COMMISSIONERATECommissioner of Land Revenue 8547610000Assist Commissioner (RE) 8547610010Assist Commissioner (LA) 8547610001Assist Commissioner (LR) 8547610002Assist Commissioner (SC) 8547610003Assist Commissioner (Disaster Management) 8547610004Senior Finance Officer 8547610007State IT Cell Revenue 8547610009Kerala State Land Bank 8547610008 INSTITUTE OF LAND AND DISASTER MANAGEMENT.P.T.P NAGARAdministrative officer ILDM 8547610005Programme officer ILDM 8547610006 TRIVANDRUM DISTRICTDeputy Collector (General) 8547610101Deputy Collector (LA) 8547610011Deputy Collector (RR) 8547610012Deputy Collector (Election) 8547610013Deputy Collector (LR) 8547610014Deputy Collector (Disaster Management) 8547610015Chief Revenue Officer(KSHB) 8547610016Assistant Secretary Land Board 8547610017Assistant Secretary DSLR 8547610018Deputy Collector (LA)KINFRA 8547610019Deputy Collector (LA NH) 8547610020Deputy Collector (KTWWFB) 8547610021Deputy Collector (KFC) 8547610022Deputy Collector (Vigllance-SouthZone) 8547610023Huzur Sheristadar 8547610024Finance Officer 8547610025 Xncp-h-´-]pcw Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547617444ISIw]Ån 8547610102t]« 8547610103ap«-¯d 8547610104aW¡mSv 8547610105
 2. 2. h©nbqÀ 8547610106ssX¡mSv 8547610107Xncpae 8547610108h«nbqÀ¡mhv 8547610109t]cqÀ¡S 8547610110IpS¸Ip¶v 8547610111]«w 8547610112taw 8547610113Xncphñw 8547610114imkvXawKew 8547610115IhSnbmÀ 8547610116sh§mqÀ 8547610117IÃnbqÀ 8547610118Abncq¸md 8547610119A−qÀt¡mWw 8547610120]Ån¸pdw 8547610121ITnwIpfw 8547610122shbneqÀ 8547610123taÂtXm¶bv¡Â 8547610124DÅqÀ 8547610125Dfnbmgv¯pd 8547610126]m§¸md 8547610127sNdphbv¡Â 8547610128Bän{] 8547610129Ig¡q«w 8547610130tawIpfw 8547610131Iogvt¯m¶bv¡ev 8547610132 s¿män³Ic Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547610201s¿män³Ic 8547610202Axnb¶qÀ 8547610203Xncp]pdw 8547610204IcpwIpfw 8547610205tIm«pIm 8547610206
 3. 3. ]Ån¨Â 8547610207sImÃbn 8547610208s]cpw¼gqXqÀ 8547610209ImªncwIpfw 8547610210hngnªw 8547610211Ipf¯qÀ 8547610212sN¦Â 8547610213]mdÈme 8547610214ImtcmSv 8547610215]cÈpssh¡Â 8547610216Ip¶¯pIm 8547610217shÅdS 8547610218BmhqÀ 8547610219A¼qcn 8547610220s]cp¦Shnf 8547610221IogmdqÀ 8547610222hnf¸nev 8547610223aebn³Iogv 8547610224amd--ÃqÀ 8547610225Ipf-¯p-½Â 8547610226hmgn-¨Â 8547610227Hä-ti-J-c-aw-Kew 8547610228If-fn-¡mSv 8547610229hnf-hqÀ¡Â 8547610230 sSp-a-§mSv Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547610301sXmfn-t¡mSv 8547610302hocWImhv 8547610303a®qÀ¡c 8547610304Dgaebv¡Â 8547610305BcymSv 8547610306hnXpc 8547610307shÅmSv 8547610308s]cpwIpfw 8547610309
 4. 4. s]cn§½e 8547610310]mtemSv 8547610311IÃd 8547610312hma]pcw 8547610313]pÃw]md 8547610314X ¶#q À 8547610315Ipdp]pg 8547610316]mt§mSv 8547610317sÃmSv 8547610318BmSv 8547610319amWn¡Â 8547610320]chqÀ 8547610321sSpa§mSv 8547610322sh¼mbw 8547610323IcIpfw 8547610324tImenbmt¡mSv 8547610325Icp¸qÀ 8547610326Acphn¡c 8547610327h«¸md 8547610328tX¡S 8547610329 Nnd-bn³Iogv Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547610401AgqÀ 8547610402Nndbn³Iogv 8547610403imÀ¡c/IngvhnÃw 8547610404Iq´ÅqÀ/ISbv¡mhqÀ 8547610405aW¼qÀ 8547610406HäqÀ 8547610407sh«qÀ 8547610408sNdp¶nbqÀ 8547610409hÀ¡e 8547610410CSh 8547610411AbncqÀ 8547610412sN½cpXn 8547610413
 5. 5. Iogmän§Â 8547610415h¡w 8547610416mhmbn¡pfw 8547610417aShqÀ 8547610418]Ån¡Â 8547610419shÅÃqÀ 8547610420KcqÀ 8547610421sImSphg¶qÀ 8547610422InfnamqÀ 8547610423]gbIp¶p½Â 8547610424]pfnam¯v 8547610425Ichmcw 8547610426BewaqSv 8547610427Bän§Â 8547610428Ahh³tNcn/IpShqÀ 8547610429Cf¼ 8547610430apSbv¡Â/CSt¡mSv 8547610431 KOLLAM DISTRICTDeputy Collector (General) 8547610026Deputy Collector (LA) 8547610027Deputy Collector (RR) 8547610028Deputy Collector (Election) 8547610029Deputy Collector (LR) 8547610030Deputy Collector (LA NH 47) 8547610031Huzur Sheristadar 8547610032Finance Officer 8547610033 KOLLAM TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547610501sImÃw shÌv 8547610502sImÃw CuÌv 8547610503Xr¡ShqÀ 8547610504Xr¡cph 8547610505InfnsImÃqÀ 8547610506iànIpf§c 8547610507a§mSv 8547610508hSt¡hnf 8547610509
 6. 6. ap−bv¡Â 8547610510Cchn]pcw 8547610511a¿mSv 8547610512]chqÀ 8547610513]qX¡pfw 8547610514aomSv 8547610515IÃphmXp¡Â 8547610516BZn¨ÃqÀ 8547610517]mcn¸Ån 8547610518tIm«¸pdw 8547610519Nnd¡c 8547610520]Åna¬ 8547610521sSp¼ 8547610522Xrt¡mhnÂh«w 8547610523Xgp¯e 8547610524]bw 8547610525sImäwIc (amaqSv) 8547610526Cf¼ÅqÀ 8547610527apfh 8547610528s]cnmSv 8547610529Ingt¡IÃS 8547610530a¬t{Sm¯pcp¯v 8547610531 sIm«m-c-¡c Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547610601FgptIm¬ 8547610602sSph¯qÀ 8547610603]hnt{Xizcw 8547610604Ipf¡S 8547610605ssaew 8547610606sIm«mc¡c 8547610607]p¯qÀ 8547610608Ieb]pcw 8547610609taene 8547610610sh«n¡he 8547610611
 7. 7. D½¶qÀ 8547610612shfnbw 8547610613]qb¸Ån 8547610614Icn{] 8547610615HmSmh«w 8547610616N¡phcbv¡Â 8547610617hmfIw 8547610618shfnÃqÀ 8547610619CfamSv 8547610620ISbv¡Â 8547610621NnXd 8547610622NSbawKew 8547610623amt¦mSv 8547610624Ip½nÄ 8547610625tIm«p¡Â 8547610626neta 8547610627C«nh 8547610628 ]¯-m-]pcw Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547610701]peqÀ 8547610702IchmfqÀ 8547610703CSapfbv¡Â 8547610704Adbv¡Â 8547610705A©Â 8547610706hmft¡mSv 8547610707Aeba¬ 8547610708GcqÀ 8547610709Ipf¯q¸pg 8547610710Xn¦ÄIcnbv¡w 8547610711N®t¸« 8547610712AbncsÃqÀ 8547610713]«mgn 8547610714XehqÀ 8547610715hnf¡qSn 8547610716
 8. 8. ]¯m]pcw 8547610717]nShqÀ 8547610718]«mgn hS¡v 8547610719CSa¬ 8547610720]ndh´qÀ 8547610721Bcy¦mhv 8547610722]q´e 8547610723X ·e 8547610724 Icp-m-K-¸-ffn Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547610801o−Ic 8547610802sX¡pw`mKw 8547610803Nhd 8547610804]· 8547610805IcpmK¸Ån 8547610806tXhe¡c 8547610807hS¡pwXe 8547610808AbnWnthen¡pf§c 8547610809ItÃen`mKw 8547610810BZnmSv 8547610811Hm¨nd 8547610812Be¸mSv 8547610813sXmSnbqÀ 8547610814IpetiJc]pcw 8547610815Xgh 8547610816¢m¸ 8547610817]mhq¼ 8547610818 Ip¶-¯qÀ Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547610901ssamK¸Ån 8547610902]Snªmsd IñS 8547610903imkvXmwtIm« 8547610904t]mcphgn 8547610905Ip¶¯qÀ 8547610906
 9. 9. iqcmSv tmÀ¯v 8547610907iqcmSv ku¯v 8547610908 PATHANAMTHITTA DISTRICTDeputy Collector (General) 8547610034Deputy Collector (LA) 8547610035Deputy Collector (RR) 8547610036Deputy Collector (Election) 8547610037Deputy Collector (LR) 8547610038Deputy Collector (Disaster Management) 8547610039Huzur Sheristadar 8547610040Finance Officer 8547610041 KOZHENCHERRY TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547611101tImgtôcn 8547611102]¯wXn« 8547611103aøpgtÈcn 8547611104HmaÃqÀ 8547611105Bdapf 8547611106X®nt¯mSv 8547611107IpfS 8547611108Ce´qÀ 8547611109mc§mw 8547611110hÅnt¡mSv 8547611112{]amSw 8547611113hÅnt¡mSv tIm«bw 8547611114ssae{] 8547611115aebme¸pg 8547611116tIm¶n 8547611117tIm¶n¯mgw 8547611118sFch¬ 8547611119Acphm¸pew 8547611120InS§¶qÀ 8547611121sagpthen 8547611122sN¶oÀ¡c 8547611123 ASqÀ Xmeq¡v
 10. 10. AUn .Xl-knÂZmÀ 8547611201s]cn§mSv 8547611202ASqÀ 8547611203Gd¯v 8547611204IS¼mSv 8547611205]Ån¡Â 8547611206]´fw sXt¡¡c 8547611207]´fw 8547611208GgwIpfw 8547611209GmZnawKew 8547611210IeªqÀ 8547611211Gm¯v 8547611212IqS 8547611213sImSpa¬ 8547611214A§mSn¡Â 8547611215Iqc¼me 8547611216 Xncp-hà Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547611301ncWw 8547611302IS{] 8547611303sSp{¼w 8547611304s]cn§c 8547611305Imhpw`mKw 8547611306Xncphà 8547611307Ipä¸pg 8547611308Cchnt]cqÀ 8547611309tImbn{]w 8547611310tXm«p¸pgtÈcn 8547611311IpäqÀ 8547611312IhnbqÀ 8547611313 dm¶n Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547611401dm¶n 8547611402sNdptIm 8547611403
 11. 11. AbncqÀ 8547611404sImÃapf 8547611405A§mSn 8547611406]gh§mSn 8547611407tN¯¡Â 8547611408s]cnmSv 8547611409hStÈcn¡c 8547611410NnämÀ koXt¯mSv 8547611411A¯n¡bw 8547611412 aÃ-¸-ffn Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547611501a¸Ån 8547611502Bn¡mSv 8547611503Ip¶´mw 8547611504IÃp¸md 8547611505]pdaäw 8547611506tIm«m§Â 8547611507s]cp¼«n 8547611508GgpaäqÀ 8547611509sXÅnbqÀ 8547611510 ALAPPUZHA DISTRICTDeputy Collector (General) 8547610042Deputy Collector (LA) 8547610043Deputy Collector (RR) 8547610044Deputy Collector (Election) 8547610045Deputy Collector (LR) 8547610046Deputy Collector (Disaster Management) 8547610047Deputy Collector (LR & AA) 8547610048Puncha Special Officer 8547610049Special Deputy Collector (LA NH) 8547610050Huzur Sheristadar 8547610051Finance Officer 8547610052 KARTHIKAPPALLY TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547611601]pXp¸Ån 8547611602ImbwIpfw 8547611603
 12. 12. ]¯nbqÀ 8547611604Iocn¡mSv 8547611605I−ÃqÀ 8547611606Bdm«p]pg 8547611607apXpIpfw 8547611608tN¸mSv 8547611609IrjvW]pcw 8547611610Nnt§men 8547611611]Ån¸mSv 8547611612lcn¸mSv 8547611613hnb]pcw 8547611614sNdpXpd 8547611615ImÀ¯nI¸Ån 8547611616Ipamc]pcw 8547611617Icphmä 8547611618Xr¡p¶¸pg 8547611619 amth-en-¡c Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547611701s]cn§me 8547611702I®awKew 8547611703Xrs¸cp´pd 8547611704N¶n¯e 8547611705amthen¡c 8547611706sXt¡¡c 8547611707Xg¡c 8547611708sh«nbmÀ 8547611709hÅn¡p¶w 8547611710Xma-c-¡pfw 8547611711`cWn¡mhv 8547611712Iämw 8547611713qdmSv 8547611714]meta 8547611715Np¡c 8547611716 sN§-¶qÀ Xmeq¡v
 13. 13. AUn .Xl-knÂZmÀ 8547611801sN§¶qÀ 8547611802apf¡pg 8547611803sh¬aWn 8547611804]m−mSv 8547611805Xncph³h−qÀ 8547611806am¶mÀ 8547611807Ipc«ntÈcn 8547611808]penbqÀ 8547611809sNdnbmSv 8547611810Bem 8547611811F®¡mSv 8547611812 Ip«-mSv Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547611901XehSn 8547611902XIgn 8547611903N¼¡pfw 8547611904sSpapSn 8547611905ap«mÀ 8547611906FSXzm 8547611907ssIIcn ku¯v 8547611908ssIIcn tmÀ¯v 8547611909]pfn¦p¶v 8547611910Imhmew 8547611911cma¦cn 8547611912Ip¶p½ 8547611913oewt]cqÀ 8547611914shfnbmSv 8547611915 A¼-e-¸pg Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612101A¼e¸pg 8547612102]mXnc¸Ån 8547612103apÃbv¡Â 8547612104]chqÀ 8547612105
 14. 14. ]p¶{] 8547612106Be¸pg shÌv 8547612107tImaf]pcw 8547612108]pd¡mSv 8547612109BcymSv ku¯v 8547612110IehqÀ 8547612111IcpamSn 8547612112]ghoSv 8547612113a®t©cn 8547612114 tNÀ¯e Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612201hbemÀ CuÌv 8547612202tNÀ¯e tmÀ¯v 8547612203tNÀ¯e ku¯v 8547612204X®oÀap¡w tmÀ¯v 8547612205X®oÀap¡w ku¯v 8547612206]«W¡mSv 8547612207sImt¡mXawKew 8547612208Iªn¡pgn 8547612209amcmcn¡pfw tmÀ¯v 8547612210IS¡c¸Ån 8547612211AcqÀ 8547612212Ip¯nbtXmSv 8547612213XpdhqÀ ku¯v 8547612214]Ån¸pdw 8547612215ssX¡m«ptÈcn 8547612216]mWmhÅn 8547612217Acp¡pän 8547612218Ggp]p¶ 8547612219tImSwXpcp¯v 8547612220s]cp¼fw 8547612221 KOTTAYAM DISTRICTDeputy Collector (General) 8547610053Deputy Collector (LA) 8547610054Deputy Collector (RR) 8547610055
 15. 15. Deputy Collector (Election) 8547610056Deputy Collector (LR) 8547610057Puncha Special Officer 8547610058Huzur Sheristadar 8547610059Finance Officer 8547610060 CHANGANASSERY TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612301hmg¸Ån ]Snªmdv 8547612302Ipdn¨n 8547612303hmg¸Ån Ing¡v 8547612304N§mtÈcn 8547612305Xrs¡mSn¯mw 8547612306sN¯n¸pg 8547612307]mbn¸mSv 8547612308amS¸Ån 8547612309hmI¯mw 8547612310sSp¦p¶w 8547612311IdpI¨m 8547612312hmgqÀ 8547612313I§g 8547612314shÅmhqÀ 8547612315tXm«bv¡mSv 8547612316 Imªn-c-¸-ffn Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612401Imªnc¸Ån 8547612402ap−¡bw 8547612403Nnd¡Shv 8547612404Fen¡pfw 8547612405Iqh¸Ån 8547612406CS¡p¶w 8547612407CfwIpfw 8547612408Iq«n¡Â 8547612409aWnae 8547612410Fcptaen sX¡v 8547612411sNdphÅn 8547612412
 16. 16. Fcptaen hS¡v 8547612413 tIm«bw Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612501tIm«bw 8547612502XncphmÀ¸v 8547612503hnPb]pcw 8547612504thfqÀ 8547612505ap«¼ew 8547612506sN§fw ]Sn-ªmdv 8547612507IpacIw 8547612508GäpamqÀ 8547612509AXnc¼pg 8547612510ssI¸pg 8547612511BÀ¸q¡c 8547612512Abvaw 8547612513HmWwXpcp¯v 8547612514t]cqÀ 8547612515s]cp¼mbn¡mSv 8547612516]pXp¸Ån 8547612517]m¼mSn 8547612518m«Iw 8547612519]¨n¡mSv 8547612520aWÀ¡mSv 8547612521aoSw 8547612522Bn¡mSv 8547612523Iqtcm¸S 8547612524AIe¡p¶w 8547612525AbÀ¡p¶w 8547612526sN§fw Ing¡v 8547612527 ao-¨Â Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612601Ipdphne§mSv 8547612602shfnb¶qÀ 8547612603shÅnem¸Ån 8547612604
 17. 17. InS§qÀ 8547612605ImW¡mcn 8547612606Cebv¡mSv 8547612607Ipdn¨n¯mw 8547612608DghqÀ 8547612609cma]pcw 8547612610tamn¸Ån 8547612611fmew 8547612612]penb¶qÀ 8547612613ao¨n 8547612614`cW§mw 8547612615]qhcWn 8547612616hÅn¨nd 8547612617ISmSv 8547612618sIm−qÀ 8547612619]qªmÀ hSt¡¡c 8547612620]qªmÀ Sp`mKw 8547612621]qªmÀ sXt¡¡c 8547612622taepImhv 8547612623Xe¸ew 8547612624Xot¡mbn 8547612625Cucmäpt]« 8547612626aq¶nehv 8547612627 ssh¡w Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612701ssh¡w 8547612702Sphne 8547612703hSt¡apdn 8547612704sN¼v 8547612705IpetiJcawKew 8547612706Xebmgw 8547612707sh¨qÀ 8547612708hSbmÀ 8547612709shÅqÀ 8547612710
 18. 18. apf¡pfw 8547612711ISp¯pcp¯n 8547612712amªqÀ 8547612713RogqÀ 8547612714IÃd 8547612715ap«pNnd 8547612716tImXÃqÀ 8547612717 IDUKKI DISTRICTDeputy Collector (General) 8547610061Deputy Collector (LA) 8547610062Deputy Collector (RR) 8547610063Deputy Collector (Election) 8547610064Deputy Collector (LR) 8547610065Deputy Collector (Asst.Cardamom settlementOfficer) 8547610066Deputy Collector (RFRA) 8547610067Special Deputy Collector (Munnar LandAssignment) 8547610068Huzur Sheristadar 8547610069Finance Officer 8547610070 THODUPUZHA TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612801sXmSp]pg 8547612802ap«w 8547612803Imcnt¡mSv 8547612804Bet¡mSv 8547612805IpamcawKew 8547612806aW¡mSv 8547612807Icn¦p¶w 8547612808]pd¸pg 8547612809Icna®qÀ 8547612810DSp¼¶qÀ 8547612811sbvtÈcn 8547612812h®¸pdw 8547612813tImSn¡pfw 8547612814IpSb¯qÀ 8547612815
 19. 19. shÅnbmaäw 8547612816CSp¡n 8547612817Ad¡pfw 8547612818Ce¸Ån 8547612819Iªn¡pgn 8547612820 ]ocp-taSv Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547612901s]cph´mw 8547612902sIm¡bmÀ 8547612903hmKa¬ 8547612904Ge¸md 8547612905D¸pXd 8547612906]ocptaSv 8547612907¾m¸md 8547612908s]cnbmÀ 8547612909a©pae 8547612910Ipafn 8547612911 tZhn IpfwAUn .Xl-knÂZmÀ 8547613101a¶mwI−w 8547613102shůqh 8547613103]Ånhmk 8547613104Ip©n¯®n 8547613105Bhnc«n 8547613106I®³tZh³ lnðkv 8547613107adbqÀ 8547613108Iogm´qÀ 8547613109Im´ÃqÀ 8547613110sIm«mI¼qÀ 8547613111h«hS 8547613112am¦pfw 8547613113 DSp-¼³tNme Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547613201im´¼md 8547613202
 20. 20. Nn¶¡m 8547613203cmPm¡mSv 8547613204sIm¶¯Sn 8547613205]q¸md 8547613206cmPIpamcn 8547613207ss_k³hmen 8547613208hm¯n¡pSn 8547613209D¸ptXmSv 8547613210IÂIq´Â 8547613211]mdt¯mSv 8547613212DSp¼³tNme 8547613213Im´n¸md 8547613214X¦aWn 8547613215NXpcwK¸md 8547613216A¿¸³tImhn 8547613217N¡p]Åw 8547613218h−³taSv 8547613219]m¼mSpw]md 8547613220I«¸ 8547613221IcpWm]pcw 8547613222Bhnemkw 8547613223AW¡c 8547613224 ERNAKULAM DISTRICTDeputy Collector (Vigllance-CentralZone) 8547610071Deputy Collector (General) 8547610072Deputy Collector (LA) 8547610073Deputy Collector (RR) 8547610074Deputy Collector (Election) 8547610075Deputy Collector (LR) 8547610076Deputy Collector (Disaster Management) 8547610077Deputy Collector (Liaison Officer) 8547610078Huzur Sheristadar 8547610079Finance Officer 8547610080 KOTHAMANGALAM TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547613401tImXawKew 8547613402
 21. 21. CcaÃqÀ 8547613403Ioc¼md 8547613404]n−na 8547613405tIm«¸Sn 8547613406Xr¡mcnbqÀ 8547613407Ip«³]pg 8547613408tcyawKew 8547613409Ip«awKew 8547613410hmcs¸«n 8547613411IShqÀ 8547613412t]m¯mn¡mSv 8547613413 aphm-äp-]pg Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547613501amdmSn 8547613502shÅqÀ¡p¶w 8547613503hmfIw 8547613504apfhqÀ 8547613505aqhmäp]pg 8547613506GmsÃqÀ 8547613507IÃqÀImSv 8547613508aªfqÀ 8547613509cmaawKew 8547613510]ndhw 8547613511HmW¡qÀ 8547613512taapdn 8547613513aWoSv 8547613514XncpamdmSn 8547613515Iq¯m«pIpfw 8547613516Ac¡pg 8547613517Ceªn 8547613518]me¡pg 8547613519 Ip¶-¯p-mSv Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547613601s]cp¼mhqÀ 8547613602
 22. 22. Iqh¸Sn 8547613603th§qÀ 8547613604th§qÀ shÌv 8547613605tNemaäw 8547613606tImSmSv 8547613607sIm¼mSv 8547613608Aia¶qÀ 8547613609cmbawKew 8547613610sht§me 8547613611hmg¡pfw 8547613612Ad¡¸Sn 8547613613am¼nÅn 8547613614agph¶qÀ ku¯v 8547613615hSphptImSv 8547613616sF¡cmSv tmÀ¯v 8547613617sF¡c-mSv ku¯v 8547613618sFcm]pcw 8547613619Ip¶¯pmSv 8547613620Ing¡¼ew 8547613621XncphmWnbqÀ 8547613622]p¯³Ipcniv 8547613623]«naäw 8547613624 Beph Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547613701Beph CuÌv 8547613702Beph shÌv 8547613703sNmÆc 8547613704sX¡pw`-`mKw/sN§amSv 8547613705sSp¼mtÈcn 8547613706A¦amen 8547613707IdpIpän 8547613708]md¡Shv 8547613709aª{] 8547613710aebmäqÀ 8547613711
 23. 23. ImeSn 8547613712XpdhqÀ 8547613713ap¡¶qÀ 8547613714A¿¼pg 8547613715aäqÀ 8547613716hS¡pw`mKw 8547613717 IW-b-¶qÀ Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547613801FdWmIpfw 8547613802FfwIpfw 8547613803]qWn¯pd 8547613804CS¸Ån sX¡v 8547613805CS¸Ån hS¡v 8547613806ISa¡pSn 8547613807apfhpImSv 8547613808tNcmsÃqÀ 8547613809B¼ÃqÀ/Iot¨cn 8547613810Sa/ sX¡pw`mKw 8547613811aW¡p¶w 8547613812Ip¼fw 8547613813apf´pcp¯n 8547613814Xncphm¦pfw 8547613815Iwb¶qÀ 8547613816Ipcn-¡mSv 8547613817acSv 8547613818hmg¡me 8547613819Xr¡m¡c hS¡v 8547613820FSbv¡mSv hb 8547613821Im¡mSv 8547613822 sIm¨n Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547613901t^mÀ«v sIm¨n 8547613902a«mt©cn 8547613903cmtaizcw 8547613904
 24. 24. ]Åpcp¯n 8547613905Ip¼f§n 8547613906sNÃmw 8547613907tXm¸pw]Sn 8547613908CSs¡m¨n 8547613909Ff¦p¶¸pg 8547613910Rmdbv¡ð 8547613911mbc¼ew 8547613912FSh¡mSv 8547613913Ipgp¸nÅn 8547613914]Ån¸pdw 8547613915]pXphbv]v 8547613916 ]d-hqÀ Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614101]dhqÀ 8547614102tNµawKew 8547614103aq¯Ip¶w 8547614104hcm¸pg 8547614105hSt¡¡c 8547614106tIm«phÅn 8547614107Ggn¡c 8547614108GeqÀ 8547614109Be§mSv 8547614110ISp§ÃqÀ 8547614111Ip¶pIc 8547614112IcpameqÀ 8547614113]p¯³then¡c 8547614114 THRISSUR DISTRICTDeputy Collector (General) 8547610081Deputy Collector (LA) 8547610082Deputy Collector (RR) 8547610083Deputy Collector (Election) 8547610084Deputy Collector (Appellate Authority) 8547610085Deputy Collector (LR) 8547610086Special Deputy Collector (LA NH) 8547610087Deputy Collector& Competent Authority 8547610088
 25. 25. Deputy Collector (Disaster Management) 8547610089Deputy Collector (RR KSFE) 8547610090Huzur Sheristadar 8547610091Finance Officer 8547610092 KODUNGALLOOR TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614201FS¯ncp¯n 8547614202]m¸nnh«w 8547614203Ipfnap«w 8547614204Ibv]awKew 8547614205s]cnªw 8547614206]Snªmsd sh¼ÃqÀ 8547614207Be/ ]§mSv 8547614208Agot¡mSv 8547614209FdnbmSv 8547614210]pÃqäv 8547614211temIatÃizcw 8547614212s]m¿ ]Ån¸pdw 8547614213ta¯e 8547614214FShne§v 8547614215sN{´m¸n¶n 8547614216 apIp-µ-]pcw Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614301Ccnªme¡pS 8547614302s]md¯ntÈcn 8547614303hÅnh«w 8547614304IS¸tÈcn 8547614305Im«qÀ 8547614306FSXncnªn 8547614307sImäsÃqÀ 8547614308Imdfw 8547614309hS¡pwIc 8547614310]pÃqÀ 8547614311sX¡pwIc 8547614312ahetÈcn 8547614313
 26. 26. aä¯qÀ 8547614314sÃmbn 8547614315Bµ]pcw 8547614316hc´c¸nÅnap¹nbw 8547614317]d¸q¡c 8547614318B¼ÃqÀ 8547614319IÃqÀ/ Xr¡qÀ 8547614320sXmdh /s·-Wn-¡c 8547614321shf-fn-Ip-f-§c 8547614322IÃqÀ sX¡pwapdn 8547614323IÃqÀ hS¡pwapdn 8547614324apdnªqÀ sX¡pwapdn 8547614325Be¯qÀ 8547614326Xncpap¡pfw 8547614327hSa/ hS¡pw`mKw 8547614328]p¯³Nnd 8547614329ItÃäpwIc 8547614330Ingt¡ Nme¡pSn 8547614331t]m« 8547614332sImSIc 8547614333tImStÈcn 8547614334BfqÀ 8547614335apcn§qÀ hS¡pwapdn 8547614336Ipän¨nd 8547614337]SnbqÀ 8547614338thfqÀ¡c 8547614339amSmbnt¡mWw 8547614340sN§meqÀ 8547614341apcnbmSv 8547614342sXm«n¸mÄ 8547614343µn¸qcw 8547614344]cnbmcw/ Fenªn{] 8547614345Xmtg¡mSv 8547614346]qawKew 8547614347
 27. 27. A®ÃqÀ 8547614348Icpam{X 8547614349Im¡pfntÈcn 8547614350 XrÈqÀ Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614401AªqÀ 8547614402ssI¸d¼v/ X§meqÀ 8547614403hf¸mb/ Ah-WpÀ 8547614404NqentÈcn 8547614405tXmfqÀ/Nme¡Â 8547614406]pgbv¡Â/]pdm«pIc 8547614407IpäqÀ/t]mt«#À 8547614408tImegn 8547614409ASm«v 8547614410hn¿qÀ 8547614411HÃp¡c/s«ntÈcn 8547614412amS¡¯d 8547614413Ipdn-¨n-¡c 8547614414]mWt©cn 8547614415A¿t´mÄ/]p¦p¶w 8547614416]o¨n 8547614417S¯d 8547614418XriqÀ 8547614419Acm«pIc/]pÃmgn 8547614420IWnawKew 8547614421sN¼q¡mhv 8547614422Nn¿mcw 8547614423DucIw/tNÀ¸v 8547614424sNmÆqÀ 8547614425he-¨nd 8547614426]mdfw/]Ån¸pdw 8547614427]p¯qÀ 8547614428am¶m-aw-Kew 8547614429]mentÈcn 8547614430
 28. 28. HÃpÀ 8547614431]c¡mSv 8547614432aeWqÀ 8547614433Imcap¡v 8547614434A´n¡mSv 8547614435]pÅv 8547614436]Snbw 8547614437NmgqÀ 8547614438Xm¶yw 8547614439hS¡pwapdn 8547614440Ipdn¼nemhv 8547614441C©apSn 8547614442as¡mSn 8547614443s]cn§mhv 8547614444InŶqÀ 8547614445FS¡f¯qÀ 8547614446hnÂh«w 8547614447shÅmn¡c 8547614448aqfbw 8547614449ssIqÀ 8547614450Nnäne¸nÅn 8547614451t]cmawKew 8547614452sImgp¡pÅn 8547614453IqÀ¡t©cn 8547614454ac¯m¡c 8547614455FS¡p¶n 8547614456sh§nWntÈcn 8547614457Be¸mSv 8547614458Bdp«p]pg 8547614459Ingp¸nÅn¡c 8547614460 Nmh-¡mSv Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614501]p¶bqÀ¡pfw 8547614502]p¶bqÀ 8547614503
 29. 29. hSt¡¡mSv 8547614504]qt¡mS/t]cIw 8547614505KpcphmbqÀ 8547614506aW¯e 8547614507FfhÅn 8547614508Xfn¡pfw 8547614509m«I 8547614510he¸mSv 8547614511apÃtÈcn/A¶¡c 8547614512sh¦nS§v 8547614513G§−nbqÀ 8547614514hmSm¸Ån 8547614515HcpabqÀ 8547614516]mhd«n 8547614517Nmh¡mSv 8547614518CS¡gnbqÀ 8547614519IS¸pdw 8547614520 Xe-¸n-ffn Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614601IWnbmÀt¡mSv 8547614602Xncphnezmae 8547614603FfmSv 8547614604hSt¡¯d 8547614605]gb¶qÀ 8547614606sIm−mgn 8547614607tNe¡c 8547614608Ipdpae 8547614609IpacsÃqÀ 8547614610hS¡mt©cn 8547614611tZiawKew 8547614612]mªmÄ 8547614613sh§msÃqÀ 8547614614sNdpXpcp¯n 8547614615hchqÀ 8547614616
 30. 30. sX¡pwIc 8547614617apÅqÀ¡c 8547614618F¦¡mSv 8547614619ap−¯nt¡mSv 8547614620s]cp§−qÀ 8547614621theqÀ 8547614622Bdt§m«pIc 8547614623tIm«¸pdw 8547614624tNet¡mSv 8547614625sÃphmbv 8547614626ISt§mSv 8547614627C¿#ev 8547614628]gªn 8547614629Icn-¡mSv 8547614630t]mÀ¡pfw 8547614631IpµwIpfw 8547614632BÀ¯mäv 8547614633BfqÀ 8547614634Nq− 8547614635sNmƶqÀ 8547614636sN½´n« 8547614637shÅmäªqÀ 8547614638AªqÀ 8547614639ImWn¸¿qÀ 8547614640FcsÃqÀ 8547614641 ]me-¡mSv PnÃDistrict Collector 8547610100Deputy Collector (General) 8547610093Deputy Collector (LA) 8547610094Deputy Collector (RR) 8547610095Deputy Collector (Election) 8547610096Deputy Collector (LR) 8547610097Special Deputy Collector (LA NH) 8547610098Special Deputy Collector (LA Rail coach Factory) 8547610099Deputy Collector (LA RFRA) 8547617443Huzur Sheristadar 8547616000
 31. 31. Finance Officer 8547616001 CHITTOOR TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614701hSIc¸Xn 8547614702Hge¸Xn 8547614703Fcp¯w]Xn 8547614704tImgn¸Xn 8547614705henbhÅw]Xn 8547614706sImgnªm¼md 8547614707tønÅn 8547614708X¯awKew 8547614709aqe¯d 8547614710NnäqÀ 8547614711s]cpam«n 8547614712sXt¡tZiw 8547614713]«t©cn 8547614714h−n¯mhfw 8547614715sImSphmbqÀþ1 8547614716sImSphmbqÀþ2 8547614717apXeaSþ1 8547614718apXeaSþ2 8547614719]ÃÈ 8547614720sImÃt¦mSvþ1 8547614721hSh¶qÀ 8547614722sImÃt¦mSvþ2 8547614723Feht©cn 8547614724]pXpKcw 8547614725s·md 8547614726hçn 8547614727IbdmSn 8547614728sÃnbm¼Xn 8547614729XncphmgnbmSv 8547614730AbneqÀ 8547614731 Be-¯qÀ Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614801
 32. 32. Be¯qÀ 8547614802FcpabqÀþ1 8547614803FcpabqÀþ2 8547614804taemÀtImSv 8547614805h−mgnþ1 8547614806h−mgnþ2 8547614807Ing¡t©cnþ1 8547614808Ing¡t©cnþ2 8547614809hS¡t©cnþ1 8547614810hS¡t©cnþ2 8547614811I®{¼þ1 8547614812I®{¼þ2 8547614813]pXpt¡mSv 8547614814ImhtÈcnþ1 8547614815ImhtÈcnþ2 8547614816XcqÀþ1 8547614817XcqÀþ2 8547614818awKew Umw 8547614819tX³IpdpÈnþ1 8547614820tX³IpdpÈnþ2 8547614821IpgÂaµwþ1 8547614822IpgÂaµwþ2 8547614823am¯qÀþ1 8547614824am¯qÀþ2 8547614825Ip¯qÀþ1 8547614826Ip¯qÀþ2 8547614827s]cnt§m«pIpdnÈnþ1 8547614828s]cnt§m«pIpdnÈnþ2 8547614829tIm«mbnþ1 8547614830tIm«mbnþ2 8547614831 ]me-¡mSv Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547614901]me¡mSvþ1 8547614902]me¡mSvþ2 8547614903
 33. 33. ]me¡mSvþ3 8547614904AIt¯¯d 8547614905ae¼pg-þ1 8547614906ae¼pgþ2 8547614907acpXmtdmUv 8547614908]ncmbncn 8547614909I®mSnþ1 8547614910I®mSnþ2 8547614911bm¡c 8547614912]dfnþ1 8547614913]dfnþ2 8547614914a¦c 8547614915a®qÀ 8547614916tIcftÈcn 8547614917tIm§mSvþ1 8547614918tIm§mSvþ2 8547614919ap−qÀþ1 8547614920ap−qÀþ2 8547614921]pXp]cnbmcwþ1 8547614922]pXp]cnbmcwþ2 8547614923Fe¸pÅnþ1 8547614924Fe¸pÅnþ2 8547614925]pXptÈcn CuÌv 8547614926]pXptÈcn sk³{S 8547614927]pXptÈcn shÌv 8547614928sImSp¼v 8547614929s]cpth¼ 8547614930t]m¸pÅn 8547614931 Hä-¸mew Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547615101Hä¸mewþ1 8547615102Hä¸mewþ2 8547615103sjmÀWqÀþ1 8547615104sjmÀWqÀþ2 8547615105
 34. 34. hmWnbwIpfwþ1 8547615106hmWnbwIpfwþ2 8547615107A§Sn 8547615108Nfhd 8547615109e¡Sn t]cqÀþ1 8547615110e¡Sn t]cqÀþ2 8547615111A¼e¸mdþ1 8547615112A¼e¸mdþ2 8547615113{ioIrjvW]pcwþ1 8547615114{ioIrjvW]pcwþ2 8547615115Icn¼pgþ1 8547615116Icn¼pgþ2 8547615117IS¼gn¸pdwþ1 8547615118IS¼gn¸pdwþ2 8547615119shÅntgn 8547615120tNÀ¹tÈcn 8547615121Xr¡mSncnþ1 8547615122Xr¡mSncnþ2 8547615123]«m¼n 8547615124Hm§ÃqÀþ1 8547615125Hm§ÃqÀþ2 8547615126apXpXe 8547615127XncpthK¸pd 8547615128sIm¸w 8547615129Ipep¡ÃqÀ 8547615130sÃmb 8547615131høpg 8547615132hnfbqÀ 8547615133]cpXqÀ 8547615134Xr¯me 8547615135]«n¯d 8547615136I¸qÀ 8547615137B¡c 8547615138NmentÈcn 8547615139
 35. 35. mKetÈcn 8547615140Xncpanät¡mSvþ1 8547615141Xncpanät¡mSvþ2 8547615142 a®mÀ¡mSv Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547615201AeÃqÀþ1 8547615202AeÃqÀþ2 8547615203AeÃqÀþ3 8547615204X¨m«pIcþ1 8547615205X¨m«pIcþ2 8547615206tImt«m¸mSwþ1 8547615207tImt«m¸mSwþ2 8547615208tImt«m¸mSwþ3 8547615209Ipacw]p¯qÀ 8547615210a®mÀImSvþ1 8547615211a®mÀImSvþ2 8547615212s]mätÈcnþ1 8547615213s]mätÈcnþ2 8547615214Icn¼þ1 8547615215Icn¼þ2 8547615216Imc¡pdpÈn 8547615217]¿tSw 8547615218]me¡bw 8547615219X¨¼md 8547615220AKfn 8547615221]pXqÀ 8547615222tjmfbqÀ 8547615223tIm«¯d 8547615224]mShb 8547615225IÅae 8547615226 ae-¸pdw PnÃRevenue Division Officer Tirur 8547615500Revenue Division Officer Printhalmanna 8547615700Deputy Collector (General) 8547616002
 36. 36. Deputy Collector (LA) 8547616003Deputy Collector (RR) 8547616004Deputy Collector (Election) 8547616005Deputy Collector (LR) 8547616006Deputy Collector (Disaster Management) 8547616007Deputy Collector (LA NH 17) 8547616008SpecialDeputy Collector (LA Muslim University) 8547616009Huzur Sheristadar 8547616010Finance Officer 8547616011 PONNANI TALUKXl-knÂZmÀ 8547615400AUn .Xl-knÂZmÀ 8547615401s]m¶mn Kcw 8547615402Cugph¯ncp¯n 8547615403FS¸mÄ 8547615404h«wIpfw 8547615405ImeSn 8547615406Xh¶qÀ 8547615407amdmt©cn 8547615408shfnbwtImSv 8547615409s]cp¼S¸v 8547615410Bet¦mSv 8547615411¶ap¡v 8547615412 XncqÀ Xmeq¡vXl-knÂZmÀ 8547617446AUn .Xl-knÂZmÀ 8547615501XncqÀ 8547615502Xe¡mSv 8547615503Xr{]t§mSv 8547615504awKew 8547615505sh«w 8547615506]pd¯qÀ 8547615507Xncpmhmb 8547615508A´mhqÀ 8547615509
 37. 37. Xr¡−nbqÀ 8547615510XmmfqÀ 8547615511XmqÀ 8547615512HgqÀ 8547615513s]m³ap−w 8547615514sNdnbap−w 8547615515hfh¶qÀ 8547615516I¸It©cn 8547615517s]cpa® 8547615518ndacpXqÀ 8547615519]cnbm]pcw 8547615520tIm«bv¡Â 8547615521s]m³af 8547615522BXhmSv 8547615523hfmt©cn 8547615524FSbqÀ 8547615525Ccp¼nfnbw 8547615526taÂapdn 8547615527Ipdp¼¯qÀ 8547615528amdm¡c 8547615529Ipän¸pdw 8547615530Sph«w 8547615531 Xncq-c-§mSn Xmeq¡vXl-knÂZmÀ 8547615600AUn .Xl-knÂZmÀ 8547615601]c¸§mSn 8547615602Xncqc§mSn 8547615603hÅn¡p¶v 8547615604AcnbÃqÀ 8547615605tXªn¸mew 8547615606ap¶nbqÀ 8547615607]Ån¡Â 8547615608tNte{¼ 8547615609sSph 8547615610
 38. 38. DucIw 8547615611sX¶e 8547615612th§c 8547615613HXp¡p§ð 8547615614I®awKew 8547615615G.BÀ. KÀ 8547615616]d¸qÀ 8547615617s]cphÅqÀ 8547615618¶{¼ 8547615619 s]cn-´Âa® Xmeq¡vXl-knÂZmÀ 8547617445AUn .Xl-knÂZmÀ 8547615701s]cn´Âa® 8547615702]mXm¡c 8547615703taemäqÀ 8547615704Ac¡p]d¼ 8547615705Xmtgt¡mSv 8547615706IogmäqÀ 8547615707s·nn 8547615708sh«¯qÀ 8547615709Imcyh«w 8547615710FS¸ä 8547615711GewIpfw 8547615712Ben¸d¼v 8547615713Ba§mSv 8547615714A§mSn¸pdw 8547615715he¼qÀ 8547615716hS¡m§c 8547615717a¦S 8547615718tImUqÀ 8547615719]pemat´mÄ 8547615720Ipdph¼ew 8547615721Iq«ne§mSn 8547615722aqÀ¡mSv 8547615723
 39. 39. Ipdph 8547615724]pg¡m«ncn 8547615725 Gd-mSv Xmeq¡vXl-knÂZmÀ 8547615800AUn .Xl-knÂZmÀ 8547615801at©cn 8547615802]¿mSv 8547615803dpIc 8547615804Xr¡t§mSv 8547615805Imc¡p¶v 8547615806FSh® 8547615807Imh¶qÀ 8547615808]p¸ä 8547615809sh«n¡m«ncn 8547615810s]cIa® 8547615811Ff¦qÀ 8547615812Acot¡mSv 8547615813]m−n¡mSv 8547615814sN{¼tÈcn 8547615815ae¸pdw 8547615816taÂapdn 8547615817]qt¡m«qÀ 8547615818B¡bw 8547615819]´ÃqÀ 8547615820sSnbncn¸v 8547615821samdbqÀ 8547615822]mW¡mSv 8547615823sImt−m«n 8547615824Ipgna® 8547615825]pfn¡Â 8547615826DuÀ§m«ncn 8547615827Iogp]d¼ 8547615828hmg¡mSv 8547615829Not¡mSv 8547615830
 40. 40. apXphÃqÀ 8547615831sNdpImhv 8547615832hmgbqÀ 8547615833shäne¸md 8547615834 ne-¼qÀ Xmeq¡vXl-knÂZmÀ 8547615900AUn .Xl-knÂZmÀ 8547615901tNm¡mSv 8547615902Icpfmbn 8547615903AI¼mSw 8547615904hgn¡Shv 8547615905Ipdn¼et§mSv 8547615906tIcf FtÌäv 8547615907Aac¼ew 8547615908ne¼qÀ 8547615909FS¡c 8547615910Np¦¯d 8547615911Icphmc¡p−v 8547615912a¼mSv 8547615913]pÅn¸mSw 8547615914t]mcqÀ 8547615915XpÆqÀ 8547615916h−qÀ 8547615917shÅbqÀ 8547615918ImfnImhv 8547615919Xncphmen 8547615920 tImgn-t¡mSv PnÃDeputy Collector (Vigilance-North Zone) 8547616012Deputy Collector (General) 8547616013Deputy Collector (LA) 8547616014Deputy Collector (RR) 8547616015Deputy Collector (Election) 8547616016Deputy Collector (LR) 8547616017Deputy Collector (Disaster Management) 8547616018Huzur Sheristadar 8547616019
 41. 41. Finance Officer 8547616020 KOZHIKODE TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547616101cmam«pIc 8547616102^tdm¡v 8547616103ISep−n 8547616104sNdph®qÀ 8547616105t_¸qÀ 8547616106]¶nb¦c 8547616107Kcw 8547616108Ik_ 8547616109It¨cn 8547616110Icph´pcp¯n 8547616111hfbmSv 8547616112]pXnb§mSn 8547616113Ge¯qÀ 8547616114Xe¡pf¯qÀ 8547616115It¡mSn 8547616116sNe¶qÀ 8547616117tht§cn 8547616118tNhmbqÀ 8547616119sNehqÀ 8547616120sÃnt¡mSv 8547616121Hfh® 8547616122tIm«pÅn 8547616123]´ocm¦mhv 8547616124Ipcph«qÀ 8547616125IpµawKew 8547616126Nm¯awKew 8547616127oteizcw 8547616128Xncph¼mSn 8547616129tImS³tNcn 8547616130IpamcsÃqÀ 8547616131sImSnb¯qÀ 8547616132I¡mSv 8547616133
 42. 42. Xmtgt¡mSv 8547616134]pet¡mSv 8547616135amhqÀ 8547616136s]cphb 8547616137s]cpa® 8547616138IqScªn 8547616139Ipän¡m«qÀ 8547616140sÃns]mbn 8547616141sImSphÅn 8547616142]pXqÀ 8547616143Ingt¡m¯v 8547616144cn¡pn 8547616145cmtcm¯v 8547616146Im¡qÀ 8547616147·− 8547616148]pXp¸mSn 8547616149IqS¯mbv 8547616150aShqÀ 8547616151Cu§m¸pg 8547616152hmhmSv 8547616153sIShqÀ 8547616154 sImbn-em−n Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547616201tNa³tNcn 8547616202sNt§m«pImhv 8547616203]´embnn 8547616204hn¿qÀ 8547616205aqSmSn 8547616206Xnt¡mSn 8547616207XpdbqÀ 8547616208]t¿mfn 8547616209IogmcnbqÀ 8547616210Acn¡pfw 8547616211sImgp¡ñqÀ 8547616212
 43. 43. Ccn§Â 8547616213N§tcm¯v 8547616214Fch«qÀ 8547616215]mtecn 8547616216Iq¯mfn 8547616217sNdph®qÀ 8547616218t]cm{¼ 8547616219sm¨mSv 8547616220ta¸¿qÀ 8547616221sN¼tmS 8547616222taªmWyw 8547616223N¡n«¸md 8547616224Ahn«sÃqÀ 8547616225tIm«qÀ 8547616226]§mSv 8547616227Imb® 8547616228Sph®qÀ 8547616229DÅntbcn 8547616230At¯mfn 8547616231_meptÈcn 8547616232InmeqÀ 8547616233inh]pcw 8547616234D®n¡pfw 8547616235Im´emSv 8547616236Iqcm¨p−v 8547616237 hS-Ic Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547616301AgnbqÀ 8547616302H©nbw 8547616303tNmtdmSv 8547616304Gdmae 8547616305hSIc 8547616306S¡pXmg 8547616307aWnbqÀ 8547616308
 44. 44. tIm«¸nÅn 8547616309XncphÃqÀ 8547616310]mebmSv 8547616311Bbt©cn 8547616312hneym¸Ån 8547616313thfw 8547616314FSt¨cn 8547616315XptWcn 8547616316sN¡ymSv 8547616317hmWnta 8547616318hfbw 8547616319]pdtacn 8547616320Imhnepw]md 8547616321acptXm³Ic 8547616322IpänbmSn 8547616323Imbt¡mSn 8547616324Ip¶p½Â 8547616325mZm]pcw 8547616326cn¸ä 8547616327hne§mSv 8547616328Xn¶qÀ 8547616329 hb-mSv PnÃDeputy Collector (General) 8547616021Deputy Collector (LA) 8547616022Deputy Collector (RR) 8547616023Deputy Collector (Election) 8547616024Deputy Collector (LR) 8547616025Deputy Collector (LA Recognition of Forestright Act) 8547616026Huzur Sheristadar 8547616027Finance Officer 8547616028 SULTHANBATHERY TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547616501s³tan 8547616502A¼ehb 8547616503
 45. 45. kp¯m³_t¯cn 8547616504InS§mSv 8547616505q¸pg 8547616506tXmam«pNmð 8547616507Ip¸mSn 8547616508Nocm 8547616509]pd¡mSn 8547616510]qXmSn 8547616511]p¸Ån 8547616512]mSn¨nd 8547616513Ccpfw 8547616514IrjvWKncn 8547616515Shb 8547616516 ssh¯ncn Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547616601Ip¶¯nShI 8547616602A¨qcmw 8547616603XcntbmSv 8547616604tIm«¯d 8547616605Ip¸mSn¯d 8547616606]Snªmd¯d 8547616607Npt− 8547616608sh§¸Ån 8547616609Imhpwaµw 8547616610s]mgpX 8547616611IWnbmw]ä 8547616612ap«n tmÀ¯v 8547616613ap«n ku¯v 8547616614tIm«¸Sn 8547616615I¸ä 8547616616apss]mSv 8547616617shÅmÀae 8547616618Xrss¡¸ä 8547616619 am-´-hmSn Xmeq¡v
 46. 46. AUn .Xl-knÂZmÀ 8547616701A©pIp¶vv 8547616702s]mcp¶¶qÀ 8547616703ÃqÀmSv 8547616704am´hmSn 8547616705XncpsÃn 8547616706XrÈntecn 8547616707]¿¼Ån 8547616708sNdpIm«qÀ 8547616709]acw 8547616710t]cnb 8547616711sXm−ÀmSv 8547616712shÅap− 8547616713Xhnªm 8547616714FShI 8547616715hmfmSv 8547616716Imªnc§mSv 8547616717 I®qÀ PnÃDeputy Collector (General) 8547616029Deputy Collector (LA) 8547616030Deputy Collector (RR) 8547616031Deputy Collector (Election) 8547616032Deputy Collector (LR) 8547616033Deputy Collector (Disaster Management) 8547616034Deputy Collector (LA Airport) 8547616035Deputy Collector (LR & AA) 8547616036Huzur Sheristadar 8547616037Finance Officer 8547616038 THALASSERY TALUKAUn .Xl-knÂZmÀ 8547616901I−wIp¶v 8547616902Iq¯p]d¼v 8547616903Xr¸t§m«qÀ 8547616904sImfhÃqÀ 8547616905]mqÀ 8547616906
 47. 47. ]p¯qÀ 8547616907sNdphmt©cn 8547616908amt´cn 8547616909I®hw 8547616910tImfbmSv 8547616911tXmew{] 8547616912th¡fw 8547616913shÅmÀhÅn 8547616914aW¯e 8547616915]mSyw 8547616916samtIcn 8547616917]y¶qÀ 8547616918IWn¨mÀ 8547616919tIfIw 8547616920sIm«obqÀ 8547616921Xncph§mSv 8547616922XetÈcn 8547616923tIm«bw 8547616924]mXncnbmSv 8547616925Fcph«n 8547616926Fctªmfn 8547616927]nWdmbn 8547616928tImSntbcn 8547616929[À½Sw 8547616930IXocqÀ 8547616931sNm¢n 8547616932s]cn§¯qÀ 8547616933IqSmfn 8547616934IogÃqÀ 8547616935sImfmcn 8547616936NmhtÈcn 8547616937]mbw 8547616938Bdfw 8547616939apg¡p¶v 8547616940
 48. 48. XnÃt¦cn 8547616941inh]pcw 8547616942]gÈn 8547616943]Sphnembn 8547616944am§m«nSw 8547616945]«m¶qÀ 8547616946hnfa 8547616947A¿³Ip¶v 8547616948IogqÀ 8547616949 I®qÀ Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547617001I®qÀþ1 8547617002I®qÀþ2 8547617003Agot¡mSv ku¯v 8547617004hf]«Ww 8547617005Nndbv¡Â 8547617006]pgmXn 8547617007]Ån¡p¶v 8547617008FfbmhqÀ 8547617009apt−cn 8547617010ImªntcmSv 8547617011A©c¡−n 8547617012Ccnthcn 8547617013tNtemd 8547617014IS¼qÀ 8547617015sN¼ntemSv 8547617016apgp¸ne§mSv 8547617017Agot¡mSv tmÀ¯v 8547617018FS¡mSv 8547617019at{Icn 8547617020amhnembn 8547617021]mW¸pg 8547617022sNdpXmgw 8547617023IS¶¸Ån 8547617024
 49. 49. IpªnawKew 8547617025amSmbn 8547617026am«p 8547617027Gtgmw 8547617028sNdpIp¶v 8547617029I®]pcw 8547617030]m¸nntÈcn 8547617031mdm¯v 8547617032IeymtÈcn 8547617033I®m¸d¼v 8547617034henb¶qÀ 8547617035 Xfn-¸-d¼v Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547617101]¿¶qÀ 8547617102IcnshÅqÀ 8547617103s]cfw 8547617104Be¸S¼v 8547617105s]cnt§mw 8547617106hb¡c 8547617107Xncptan 8547617108IpäqÀ 8547617109Fcaw 8547617110Imt¦Mâ 8547617111tImtdmw 8547617112shÅqÀ 8547617113cma´fn 8547617114shtÅmd 8547617115s]cn´« 8547617116]pfnt§mw 8547617117Npgen 8547617118]¶nbqÀ 8547617119Iptäycn 8547617120Xfn¸d¼v 8547617121]«phw 8547617122
 50. 50. samdmg 8547617123Ipdpam¯qÀ 8547617124sN§fmbn 8547617125yp Sphn 8547617126]cnbmcw 8547617127Iqthcn 8547617128shÅmSv 8547617129Bet¡mSv 8547617130Xnancn 8547617131B´qÀ 8547617132sImft¨cn 8547617133tNtecn 8547617134amWnbqÀ 8547617135a¿Nâ 8547617136Ipäym«qÀ 8547617137ae¸«w 8547617138{ioIrjvW]pcw 8547617139Ccn¡qÀ 8547617140InÃym«v 8547617141]SnbqÀ 8547617142]¿mhqÀ 8547617143hb¯qÀ 8547617144pNymSv 8547617145FcphtÈcn 8547617146Ibcfw 8547617147nSnb§ 8547617148 Imk-d-tKmUv PnÃDeputy Collector (General) 8547616039Deputy Collector (LA) 8547616040Deputy Collector (RR) 8547616041Deputy Collector (Election) 8547616042Deputy Collector (LR) 8547616043Huzur Sheristadar 8547616044Finance Officer 8547616045 KASARAGOD TALUK
 51. 51. AUn .Xl-knÂZmÀ 8547617301Ip©¯qÀ 8547617302thmÀ¡mSn 8547617303sImSeapKä 8547617304ao© 8547617305IS¼mÀ 8547617306slmks_«p 8547617307D¸f 8547617308C¨net¦mSv 8547617309I¿mÀ 8547617310ss]hfnI 8547617311_mbmÀ 8547617312F³aIsP 8547617313ssasc 8547617314FSmSv 8547617315tImbn¸mSn 8547617316_mUqÀ 8547617317a[pÀ 8547617318t_f 8547617319_w{_mW 8547617320voÀ¨m 8547617321_ZnbSp¡ 8547617322]s{U 8547617323s«WnsK 8547617324Ipw_SmsP 8547617325IpUvep 8547617326]mSn 8547617327sN¦f 8547617328IfmSv 8547617329sX¡n 8547617330sImf¯qÀ 8547617331apfnbmÀ 8547617332t_UUp¡ 8547617333Ipänt¡m 8547617334
 52. 52. _´Sp¡ 8547617335AUqÀ 8547617336tZew]mSn 8547617337ImkdtKmUv 8547617338Xf¦c 8547617339BZqÀ 8547617340ap¶mSv 8547617341IcnthSIw 8547617342 tlmkvZpÀ¤v Xmeq¡vAUn .Xl-knÂZmÀ 8547617401DZpa 8547617402_mc 8547617403]bm 8547617404]Ån¡c 1 8547617405]Ån¡c 2 8547617406Nn¯mcn 8547617407APmqÀ 8547617408]pÃqÀ 8547617409s]cnb 8547617410aSnss¡ 8547617411t_fqÀ 8547617412tImtSmw 8547617413tlmkvZpÀKv 8547617414_Ãm 8547617415]¯Sn 8547617416amtem¯v 8547617417Imª§mSv 8547617418]pXpss¡ 8547617419Xm¿qÀ 8547617420IÅmÀ 8547617421_fm 8547617422A¼e¯d 8547617423oteizcw 8547617424InmqÀ 8547617425
 53. 53. Icn´fw 8547617426shtÌtfcn 8547617427sNdph¯qÀ 8547617428I¿qÀ 8547617429Ivfmbn-t¡mSv 8547617430]oent¡mSv 8547617431Notan 8547617432hSt¡ Xr¡cnbqÀ 8547617433sXt¡ Xr¡cnbqÀ 8547617434]S¶ 8547617435DZnÀ 8547617436sImSt¡mSv 8547617437t]tcm 8547617438]c¸ 8547617439`oaSn 8547617440Noämcn¡m 8547617441]memhb 8547617442
 54. 54. tImg-t©cn Xmeq¡v

×