Lam viec voi hinh anh

501 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lam viec voi hinh anh

 1. 1. LAØM VIEÄC VÔÙI HÌNH AÛNHI.Giôùi thieäu sô löôïc veà InDesignLaø moät chöông trình daøn trang baät nhaát, ñöôïc hoåtrôï caùc tính naêng ñaët bieät.Moân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 1Nhoùm 4
 2. 2. II. Nhaäp hình aûnhTrong InDesign cuõng ñöôïc hoã trôï nhieàu daïng file ñoàhoïa thoâng duïng. Cho pheùp ta söû duïng caùc ñoáitöôïng taïo ra töø nhieàu chöông trình ñoà hoïa khaùc.Thöôøng thì InDesign laøm vieäc toát nhaát vôùi nhöõngdaïng file taïo ra töø chöông trình ñoà hoïa chuyeânnghieäp cuûa Adoble Photoshop vaø Adoble Illustrator.Ñeå nhaäp aûnh vaøo moät file taøi lieäu trong InDesign,choïn menu File/Place(Ctrl+D), double click vaøo hìnhmuoán nhaäp. Khi ñoù treân trang taøi lieäu con troû seõcoù bieåu töôïng ñaët hình aûnh. Drag mouse ñeå taïokhung chöùa hình aûnh hoaëc taïo caùc khung chöùahình aûnh tröôùc ñeå giöõ choå treân trang taøi lieäu.Caùc khung giöõ choå tröôùc ñöôïc taïo töø caùc coângcuï Rectangle frame…., coù bieåu töôïng daáu cheùo(X).Moân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 2Nhoùm 4
 3. 3. III.Laøm vieäc vôùi hình aûnhIII.1 Thay ñoåi moät soá thuoäc tính cuûa hình aûnhHình aûnh vaø khung laø hai ñoái töôïng hoaøn toaønñoäc laäp vôùi nhau, noù seõ khoâng ñöôïc boá trí vöøavaën vôùi khung theo yù muoán. Neân ta coù caùc tuøychoïn veà thao taùc giöõa khung vôùi vaên baûn nhö sau:vaøo menu Object choïn Fitting, vôùi caùc tuøy choïn nhösau:Moân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 3Nhoùm 4
 4. 4.  Fit content to Frame (Ctrl+Alt +E): hình aûnh seõ ñöôïc boá trí vöøa vaën trong khung.  Fit Frame to Content(Ctrl+Alt+C):khung seõ lôùn ra cho vöøa vôùi hình aûnh.  Center content(shift+Ctrl+C): Taâm cuûa hình vaø taâm cuûa khung chöùa truøng nhau.  Fit content proportionally(Ctrl+shift+Alt+E):hình aûnh hieån thò ñuùng kích thöôùc(ñònh daïng) ñaõ ñöôïc löu tröõ.Hoaëc nhaáp choïn ñoái töôïng, click phaûi chuoät vaøoñoái töôïng seõ coù caùc tuøy choïn töông töï.III.2 Di chuyeån hình aûnh vaø caét cuùp hình aûnhMoân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 4Nhoùm 4
 5. 5. Ñeå di chuyeån hình aûnh ta coù hai tuøy choïn:+ Duøng coâng cuï Direct Selection(A) chæ di chuyeånhình aûnh maø khoâng aûnh höôûng khung chöùa noù+ Duøng coâng cuï Selection(V) di chuyeån caû hình aûnhvaø caû khung chöùa noù.Ngoaøi caùc coâng cuï treân, coøn moät soá tuøy choïnlaøm thay ñoåi thuoäc tính cuûa hình aûnh nhö: quayhình aûnh, keùo nghieâng hình aûnh, thay ñoåi kíchthöôùc hình aûnh. Baèng hai caùch söû duïng coâng cuïhay söû dung caùc menu leänh(hoaëc tröïc tieáp treânñoái töôïng).Söû duïng coâng cuï:+ Scale Tool(s):Thay ñoåi kíchthöôùc cuûa hình aûnh. Giöõphím shift khi drag chuoät seõthay ñoåi kích thöôùc theo tæ leäcuûa hình aûnh.+ Shear Tool(O):Keùo nghieângñoái töôïng theo taâm vaø taâmcoù theå thay ñoåi theo yùmuoán.+ Rotate Tool(R): Xoay ñoái töôïng theo taâm tuøy yù.Moân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 5Nhoùm 4
 6. 6. + Free Transform Tool(E): Xoay ñoái töôïng moät caùch tuøy choïn. Ngoaøi caùch söû duïng coâng cuï coù theå choïn caùc tuøy choïn naøy ôû menu Object / Transform vaø choïn caùc tuøy choïn nhötreân, hoaëc nhaáp phaûi vaøo ñoái töôïng ñeå choïn tuøychoïn naøy.IV. Quaûn lyù hình aûnhIV.1 Khaùi nieäm lieân keát(Links) vaø nhuùng(embed)hình aûnhLieân keát vaø nhuùngcaùc ñoái töôïng laø moätphöông phaùp nhaèm traoñoåi thoâng tin caùc ñoáitöôïng giöõa caùc trìnhöùng duïng. Baèng caùchsöû duïng lieân keát vaønhuùng caùc ñoái töôïngbaïn coù theåâ laáy caùc Hình ñöôïc nhuùng trong taøi lieäuMoân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 6Nhoùm 4
 7. 7. ñoái töôïng hoaëc toaøn boä file ñöôïc choïn töø moättrình öùng duïng ñöôïc goïi laø öùng duïng nguoàn vaøñaët chuùng vaøo moät öùng duïng khaùc goïi laø öùngduïng ñích. Hình ñöôïc links vôùi 1 file AIIV.2 Quaûn lyù hình aûnh.Caùc file aûnh, file vaên baûn ñöôïc nhaäp vaøo Indesignseõ ñöôïc quaûn lyù döôùi daïng caùc layer vaø ñöôïcquaûn lyù qua baûn links.Söû duïng baûn Links ñeå quaûn lyù caùc file hình aûnh,vaên baûn ñaõ nhaäp vaøo theo nhieàu caùch khaùcnhau nhö caäp nhaät, thay theá aûnh, vaên baûn. CaùcMoân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 7Nhoùm 4
 8. 8. kyõ thuaät quaûn lyù caùc file lieân keát cuõng ñöôïc aùpduïng töôïng töï cho caùc file aûnh, file vaên baûn maøbaïn ñaët vaøo.Môû baûng Links vaøo Menu Window / Links (Ctrl + Shift+ D), double click vaøo teân file , hoäp thoaïi LinkInformation xuaát hieän moâ taû caùc thoâng tin veà filelieân keát naøy.Tình traïng caùc lieân keáttrong baûn links:  Ñoái töôïng ñaõ ñöôïc caäp nhaät chæ theå hieän teân file cuûa ñoái töôïng ñoà hoïa vaø trang file taøi lieäu chöùa noù.  Moät ñoái töôïng ñaõ ñöôïc söõa ñoåi seõ theå hieän moät hình tam giaùc coù daáu chaám than ôû giöõa. Ví duï bieåu töôïng naøy seõ xuaát hieän khi nhaäp moät aûnh töø Photoshop vaøo Indesign vaø moät ngöôøi khaùc laïi söû duïng Photoshop chænh söõa aûnh naøy vaø löu laïi aûnh goác naøy.  Ñoái töôïng khoâng tìm thaáy file lieân keát seõ theå hieän moät voøng troøn coù daáu chaám hoûi ôû giöõa.Moân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 8Nhoùm 4
 9. 9. Ñeå xem thoângtin veà 1 file aûnhñöôïc lieân keát, tanhaáp ñuùp vaøoteân cuûa aûnhtrong baûng links,nhaáp next ñeåxem thoâng tin filelieân keát keátieáp, duøng caùc leänh trong menu baûng link ñeå saépxeáp thöù töï caùc file lieân keát. Vôùi caùc lieân keát caàn caäp nhaät laïi, coù theå duøng go toMoân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 9Nhoùm 4
 10. 10. link hoaëc duøng upday link ñeå caäp nhaät file môùinhaát.V. Töông taùc giöõa vaên baûn vôùi hình aûnh trongInDesign.Moät trang taøi lieäu thì thöôøng coù noäi dung vaø hìnhminh hoïaNoäi dung ñöôïc nhaäp vaøo trang taøi lieäu thöôøngbaèng hai caùch:a. Tröïc tieáp: Choïn coâng cuï Type treân hoäp coângcuï, drag chuoät ñeå taïo khung chöùa noäi dung sau ñoùñaùnh noäi dung vaøo.b. Giaùn tieáp:1.Copy noäi dung ñöôïc taïo ra , hoaëc coù trong moättrình öùng duïng khaùc va paste vaøo trang taøi lieäu vaøñònh daïng chuùng.2.Duøng leäng File/ Place ñeå ñaët noäi dung vaên baûnvaøo caùc trang taøi lieäu doïc theo beân caïnh trang.Moân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 10Nhoùm 4
 11. 11. Hình aûnh ñöôïc nhaäp vaøo baèng caùch: 1. Vaøo File/Place ñeå nhaäp vaøo. 2. Hình aûnh ñöôïc ñaët vaøo vôùi caùc khung giöõa choå tröôùc( coù kí hieäu laø chöõ X). Töø khung chöùa aûnh thaønh khung chöùa vaên baûn baèng caùch sao cheùp khung ñoù vaø thay theá hình aûnh thaønh text. Moät soá thao taùc giöõa vaên baûn vaø hình aûnh trong moät trang taøi lieäu. Duøng coâng cuï selection choï khung chöùa aûnh. Vaøo menu Window/ Text Wrap. Trong hoäp coâng cuï Text Wrap naøy coù caùc tuøy choïn:  No Text Wrap: Hình aûnh naèm ñeø leân treân vaên baûn vaø che maát chöõ cuûa vaên baûn( hoaëc döôùi vaên baûn).  Wrap Around Bounding Box: Vaên baûn phuû xung quanh hoäp bao cuûa hình aûnh.  Wrap Around Object Shape: Vaên baûn phuû xung quanh ñöôøng bieân moät hình aûnh.Moân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 11Nhoùm 4
 12. 12.  Jump Object:Vaên baûn phuû hai maët cuûa ñoái töôïng treân vaø döôùi khoâng phuû hai maët beân.  Jump to Next Column: Vaên baûn phuû quanh maët treân cuaû ñoái töôïng vaø phía döôùi hình aûnh ñeán cuoái tranh laø troáng khoâng coù chöõ. Trong hoäp thoaïi naøy coøn coù caùc tuøy choïn veà khoaûng caùch giöõa hình aûnh vaø Text. NHOÙM4 SINH VIEÂN MSSV VOÕ VAÊN TRÖÏC 03108162Moân hoïc: Kyõ thuaät daøn trang 12Nhoùm 4

×